Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

Član 1.

U Zakonu o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ”, broj 9/01), u članu 2. tačka 1. menja se i glasi:

„1. mesečne stope rasta potrošačkih cena”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. reči: „stopa rasta cena na malo” zamenjuju se rečima: „stopa rasta potrošačkih cena”.

U stavu 3. reči: „stopa rasta cena na malo” zamenjuju se rečima: „stopa rasta potrošačkih cena”.

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

,,Član 4.

Za mesece u kojima je zbog jednokratne korekcije cena, stopa rasta potrošačkih cena za 10 procentnih poena veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, za stopu iz člana 2. tačka 1. ovog zakona uzima se aritmetička sredina između referentne kamatne stope Narodne banke Srbije i mesečne stope rasta potrošačkih cena.”

Član 4.

U članu 5. reč: „saveznim” briše se.

Član 5.

Posle člana 5. dodaje se član 5a, koji glasi:

„Član 5a

Republički zavod za statistiku objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o mesečnim stopama rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o visini referentne kamatne stope.”

Član 6.

Pri obračunu zatezne kamate za period od 1. januara 2011. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, uzima se u obzir mesečna stopa rasta cena na malo za decembar 2010. godine.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti i monetarni i bankarski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ”, broj 9/01, u daljem tekstu: Zakon) je u primeni od 2001. godine. Tim zakonom uređeno je utvrđivanje zatezne kamate u slučajevima kad dužnik zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze, a ista nije bila ugovorena ili je bila previsoko ugovorena, pa je sud bio primoran da koriguje ugovorenu zateznu kamatu. Zatezna kamata se utvrđivala mesečno, a sastojala se iz mesečne stope rasta cena na malo i fiksne stope od 0,5% mesečno.

Republički zavod za statistiku Republike Srbije prestao je da objavljuje podatke o rastu cena na malo od januara 2011. godine, tako da se ne mogu dalje primenjivati odredbe Zakona koje se pozivaju na podatke o rastu cena na malo. Umesto ovog podatka objavljuju se podaci o stopi rasta potrošačkih cena, što je takođe upotrebljiva veličina za utvrđivanje visine stope zatezne kamate, a posmatrano na dugi rok radi se o približno istoj veličini kao i rast cena na malo.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 44/10) izvršena je izmena tako što je odredbom člana 14 stav 2. propisano da Izvršni odbor utvrđuje referentnu kamatnu stopu i druge kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju monetarne politike. U prelaznom periodu saglasno Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 17/10 i 31/10), propisano je da se eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje u visini od 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu. Iz navedenog proizlazi da je bilo neophodno izvršiti izmenu u članu 4. Zakona, kojom se propisuje upotreba podatka o visini eskontne stope.

III. OBJAŠNjENjE PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. vrši se zamena termina odnosno podataka koji se koriste za utvrđivanje zatezne kamate, tako što se umesto podataka o rastu cena na malo koriste podaci o rastu potrošačkih cena.

Članom 2. takođe se vrši zamena podataka koji se koriste za utvrđivanje zatezne kamate, tako što se umesto podataka o rastu cena na malo koriste podaci o rastu potrošačkih cena.

U članu 3. vrši se izmena celokupne odredbe člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate(„Službeni list SRJ”, br. 9/01) iz funkcionalnih razloga. S obzirom na to da su se termini eskontna stopa i rast cena na malo više puta navodili u odredbi člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate, jednostavnije je za primenu u praksi, promeniti celokupnu odredbu člana 4. nego na komplikovan način vršiti izmenu iste.

Članom 4. brišu se reči: ,,saveznim” u odredbi člana 5. Zakona o visini stope zatezne kamate, jer ne postoje više drugi savezni propisi kojima se uređuje visina stope zatezne kamate.

Članom 5. dodaje se član 5a, kojim se precizira mesto na kome će se ubuduće objavljivati podaci o rastu potrošačkih cena i referentnoj kamatnoj stopi. Pored propisanih izvora, podaci će biti objavljivani i u zvaničnim izdanjima Republičkog zavoda za statistiku i Narodne banke Srbije. Radi se o savremenom, besplatnom i svima dostupnom izvoru podataka, koji je u skladu sa sadašnjim tehnološkim dostignućem.

U članu 6. se na decidan način propisuje visina zatezne kamate za period od 1. januara 2011. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona. Ova kamata je već bila uređena saglasno odredbi člana 3. stav 2. Zakona o visini stope zatezne kamate, gde je propisano da se za mesec za koji nije poznata stopa rasta cena na malo, primenjuje poslednja objavljena mesečna stopa rasta cena na malo. Ali da bi se izbegle moguće nejasnoće u primeni ovog zakona za period od 1. januara 2011. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, decidno je napred navedeno.

Članom 7. uređeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja sadržana u predloženom zakonu neće imati izmenjene efekte na dužničko-poverilačke odnose koji su i do sada postojali. Poverioci će imati pravo na zateznu kamatu na približno istom nivou i sa istim načinom utvrđivanja kao što je to činjeno do sada a sami izvori podata će im biti dostupniji i besplatni.

V. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), da bi se sprečile moguće nejasnoće u primeni Zakona o visini stope zatezne kamate s obzirom da se od 1. januara 2011. godine, više ne objavljuju podaci o rastu cena na malo, koji su skoro dve decenije sa približno istim mehanizmom, služili fizičkim i pravnim licima za utvrđivanje zatezne kamate.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Stopa zatezne kamate sastoji se od:

1.mesečne stope rasta cena na malo MESEČNE STOPE RASTA POTROŠAČKIH CENA.

2. fiksne stope od 0,5% mesečno.

Član 3.

Obračun duga uvećanog za zateznu kamatu vrši se tako da se fiksna stopa od 0,5% množi iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po stopi iz člana 2. tačka 1. ovog zakona, primenom konformne metode.

Za mesec za koji nije poznata stopa rasta cena na malo, STOPA RASTA POTROŠAČKIH CENA primenjuje se poslednja objavljena mesečna stopa rasta cena na malo STOPA RASTA POTROŠAČKIH CENA.

Za mesec za koji je stopa rasta cena na malo STOPA RASTA POTROŠAČKIH CENA jednaka nuli ili je negativna, mesečna stopa zatezne kamate jednaka je fiksnoj stopi iz člana 2. tačka 2. ovog zakona.

Član 4.

Za mesece u kojima je zbog jednokratne korekcije cena stopa rasta cena na malo najmanje za 10 procentnih poena veća od eskontne stope Narodne banke Jugoslavije, za stopu iz člana 2. tačka 1. ovog zakona uzima se aritmetička sredina između eskontne stope Narodne banke Jugoslavije i stope rasta cena na malo.

ZA MESECE U KOJIMA JE ZBOG JEDNOKRATNE KOREKCIJE CENA, STOPA RASTA POTROŠAČKIH CENA ZA 10 PROCENTNIH POENA VEĆA OD REFERENTNE KAMATNE STOPE NARODNE BANKE SRBIJE, ZA STOPU IZ ČLANA 2. TAČKA 1. OVOG ZAKONA UZIMA SE ARITMETIČKA SREDINA IZMEĐU REFERENTNE KAMATNE STOPE NARODNE BANKE SRBIJE I MESEČNE STOPE RASTA POTROŠAČKIH CENA.

Član 5.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na dužničko-poverilačke odnose za koje je visina stope zatezne kamate utvrđena drugim saveznim zakonom.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa- Vlada

Obrađivač- MINISTARSTVO FINANSIJA

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate

Draft Law on Amendments to Law on the amount of Default Interest

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa – Sporazum i Prelazni sporazum ne sadrže odredbu koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma – Opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti Predloga zakona, drugog propisa i opšteg akta s acquis communautaire-om

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno postići usaglašenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

Ostavite komentar