Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O STRATEŠKOM

PARTNERSTVU I SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o strateškom partnerstvu i saradnji, koji je zaključen u Parizu 8. aprila 2011. godine, u originalu na srpskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o strateškom partnerstvu i saradnji, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU I SARADNjI

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Francuske,

U daljem tekstu: Strane

Ujedinjene zajedničkim vrednostima i voljom da doprinesu miru, prosperitetu, stabilnosti u Evropi i svetu,

Iznova potvrđujući evropski put zemalja Zapadnog Balkana koji je Evropski savet potvrdio 2003. godine u Solunu,

Podvlačeći značaj skorog pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i potrebu da se za to što bolje pripremi,

U želji da daju novi podstrek odnosima prijateljstva i poverenja koji ih ujedinjuju,

Odlučivši da ovim odnosima daju jedan novi okvir kroz stratešku saradnju okrenutu ka konkretnim i raznolikim aktivnostima, naročito po pitanju podrške evropskim integracijama Republike Srbije, pospešivanja ekonomske razmene, kulturne i obrazovne saradnje, kao i saradnje u oblasti odbrane, bezbednosti i unutrašnjih poslova,

Dogovorile su sledeće:

Poglavlje I:

Podrška evropskim integracijama Republike Srbije

Član 1.

Strane jačaju saradnju u cilju praćenja priprema za evropske integracije Republike Srbije, posebno se zalažući za sledeće oblasti:

preuzimanje pravnih tekovina Evropske unije (acquis communautaire), a naročito usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije sa evropskim zakonodavstvom;

prilagođavanje administrativnih struktura institucionalnom funkcionisanju Evropske unije, kao i poboljšanje pokazatelja efikasnosti rada javnih službi;

razmena znanja o najboljim načinima primene evropskih standarda;

upotreba evropskih finansijskih instrumenata;

informisanje javnog mnjenja o Evropskoj uniji.

Član 2.

Saradnja iz člana 1. ovog sporazuma može se odvijati na sledeći način:

razmenom informacija i iskustava, naročito o koordinaciji između ministarstava nadležnih za praćenje evropskih poslova;

kroz specifične aktivnosti profesionalne obuke u Republici Srbiji, uključujući časove francuskog jezika ili predavanja na francuskom za diplomate, funkcionere i službenike Republike Srbije koji se bave međunarodnim poslovima;

učešćem državnih službenika Republike Srbije zaduženih za evropske integracije na obukama koje se organizuju u Republici Francuskoj, a naročito na Visokoj školi za javnu administraciju (ENA);

pružanjem tehničke pomoći od strane Republike Francuske;

kroz razmenu državnih službenika, naročito između Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva spoljnih poslova, za Republiku Srbiju, i Generalnog sekretarijata za evropske poslove, za Republiku Francusku, koja se po potrebi može proširiti na službenike u odeljenjima za evropske integracije nadležnih ministarstava Vlade Republike Srbije.

Ovi oblici saradnje mogu se uređivati u okviru posebnih sporazuma ili, kada je to moguće, u okviru administrativnih ugovora zaključenih između nadležnih ministara Strana, a naročito u oblastima jačanja pravne države, zdravstva, obrazovanja i kulture.

Član 3.

Sa ciljem da se unapredi podudarnost stavova Strana, a u ovom slučaju da se olakša uključivanje Republike Srbije u zajedničko delovanje Evropske unije, a naročito u pripremi njenog učešća u evropskim operacijama za upravljanje krizama, Strane jačaju politički dijalog na teme Zajedničke spoljne i bezbednosne politike (ZSBP) i Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP) Evropske unije.

Poglavlje II:

Razvoj saradnje i razmene informacija u vezi sa ekonomskim i energetskim pitanjima i pitanjima iz oblasti životne sredine

Član 4.

U cilju razvoja ekonomske saradnje i trgovinske razmene, doprinoseći naročito u oblasti održivog razvoja i jačanja konkurentnosti preduzeća, Strane će se naročito zalagati za :

ohrabrivanje investicija, garantujući povoljnu klimu (lojalna konkurencija, pravna sigurnost, transparentnost tržišta nekretnina, poštovanje intelektualne svojine);

razvoj javno-privatnog partnerstva i koncesija, naročito za velike infrastrukturne projekte u oblastima energetike, novih tehnologija u informatici i komunikacijama, saobraćaja i životne sredine;

ojačavanje bilateralne saradnje u domenu urbane infrastrukture, a posebno na realizaciji projekta beogradskog metroa, na kome bi Francuska bila strateški partner Srbije po potpisivanju izjave o namerama između srpske i francuske vlade i gradskih vlasti Beograda, koja bi sadržala uzajamno prihvatljive i usaglašene modalitete za projekat metroa;

povećanje istraživanja i informisanja o tržištima sa ciljem da se promoviše razmena između poslovnih zajednica i da se ojača saradnja privrednih komora u sektorima industrije i usluga;

pospešivanje industrijske i tehničke saradnje kroz zajedničku proizvodnju, zajednička preduzeća, zajedničko korišćenje i transfer umeća i tehnologije;

razmatranje načina da se poboljša pristup privrednim subjektima iz Republike Srbije u frankofone zemlje, uključujući i Republiku Francusku, naročito u okviru Frankofonog poslovnog foruma;

saradnja u oblasti geologije.

Član 5.

U skladu sa strategijom „Evropa 2020” za pametan, održiv i sveobuhvatan rast, Strane pridaju poseban značaj razvoju inovatorskih projekata, naročito u oblastima telekomunikacija, životne sredine, saobraćaja i poljoprivrede uključujući ruralni razvoj.

Član 6.

Strane su saglasne da zajednički deluju radi uspostavljanja zakonodavnog okvira namenjenog preuzimanju pravnih tekovina Evropske unije u oblasti energetike, kao što je to ustanovljeno u Ugovoru o osnivanju energetske zajednice čiji je Republika Srbija član i omogućavanja preuzimanja osnovnih ciljeva evropske politike o energiji koja se odnosi na:

garantovanje sigurnosti u snabdevanju energijom;

modernizacija proizvodne infrastrukture i skladištenja kao i distributivne mreže kako bi se osigurao optimalni nivo konkurentnosti na tržištu energije;

promovisanje održivosti različitih izvora energije putem inovatorskih tehnologija.

U tom cilju, ohrabruje se razmena tehnologija. Ona posebno omogućava da se poboljša produktivnost infrastrukture.

Član 7.

U oblasti zaštite životne sredine, Strane ostvaruju saradnju u okviru preuzimanja pravnih tekovina Evropske unije predviđenih Ugovorom o osnivanju energetske zajednice. Ovo se posebno odnosi na realizaciju paketa „energija-klima” koji su usvojili Evropski parlament i Savet Evropske unije u decembru 2008. godine. Ovaj proces može da bude praćen jačanjem veza između Strana kroz sledeće aspekte :

ohrabrivanje naučne i tehničke saradnje u oblasti nisko-karbonske energije i jačanje veza između naučnih ustanova dve zemlje;

transfere inovatorskih tehnologija i uzajamna ulaganja kako bi se dala prednost industrijskom razvoju u oblastima obnovljivih izvora energije (sunčeva svetlost, vetar, biomasa, geotermička toplota, hidro-energija) i nuklearne energije za civilne potrebe;

promovisanje zaštite životne sredine, kao i edukacija i uključivanje građana u zaštitu životne sredine;

pomoć pri uspostavljanju novog zakonodavstva o obnovljivoj energiji koja daje prednost ulaganjima u trajni rast i „zelenu ekonomiju”.

Poglavlje III:

Saradnja u oblasti odbrane

Član 8.

Strane su saglasne da unaprede partnerstvo u oblasti odbrane, a posebno mesto poklanjaju jačanju veza u oblasti odbrane. Strane, svesne narastajućih bezbedonosnih izazova i sve specifičnijih vojnih potreba koje su vezane za te izazove, zajednički razvijaju svoje kapacitete u cilju odgovora na zahteve za spoljnim, humanitarnim angažovanjem ili angažovanjem na očuvanju mira.

U tom cilju, strane sarađuju:

u oblasti politike odbrane;

na razvijanju struktura i kapaciteta odbrane.

Strane se zalažu za jačanje nivoa interoperabilnosti njihovih kopnenih i vazdušnih snaga, i to naročito kroz:

zajedničke akcije početne i kontinuirane obuke ljudstva;

istraživanja i vežbe;

razvoj saradnje između Strana u oblasti naoružanja.

Oblasti i načini sprovođenja saradnje u oblasti odbrane definisani su posebnim sporazumima ili administrativnim ugovorima.

Poglavlje IV:

Univerzitetska, naučna, lingvistička i kulturna saradnja

Član 9.

Strane, u cilju pospešivanja integracija Republike Srbije u evropski prostor visokog obrazovanja, ohrabruju saradnju univerzitetskih i naučnih zajednica i institucija.

U tom cilju, one podržavaju razmenu studenata, prvenstveno na nivou mastera i doktorata, profesora i istraživača, u okviru partnerstva između ustanova ili institucija visokog obrazovanja ili istraživačkih institucija. Strane koordiniraju aktivnosti podrške ovim oblicima razmene, naročito kroz programe stipendiranja studenata. Strane ohrabruju zajedničko učešće srpskih i francuskih partnera na projektima koje finansiraju evropski programi.

Član 10.

Strane ohrabruju učenje i širenje jezika druge Strane na svojoj teritoriji. U tom cilju, Strane podržavaju razvoj dvojezičnih odeljenja u Republici Srbiji kao i uspostavljanje pedagoške obuke za predavače francuskog jezika i uvođenje DELF-a (Svedočanstvo o znanju francuskog jezika) u obrazovni sistem Republike Srbije. Strane iznova potvrđuju svoju podršku katedrama za francuski jezik u Republici Srbiji i katedrama za srpski jezik u Republici Francuskoj, podržavaju približavanje njihovih obrazovnih sistema u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja. Strane se zalažu za prisustvo lektora na srpskim i francuskim univerzitetima.

Član 11.

Strane zajedno rade na otvaranju francusko–srpske gimnazije u Beogradu čija će misija biti da obrazuje učenike iz oblasti francuskog jezika i kulture. Strane sarađuju kako bi obezbedile ovoj ustanovi potreban prostor za njen razvoj.

Član 12.

Strane razvijaju saradnju u oblasti kulturne razmene. Radeći na tome one se posebno oslanjaju na svoja nadležna ministarstva (i na njihove direkcije/predstavnička tela) i na svoje nacionalne institucije u oblasti kulture.

Strane daju poseban značaj unapređenju kulturne raznolikosti kao glavnom cilju kulturnih politika obe zemlje. U skladu s tim, strane naročito podstiču mobilnost umetnika i umetničkih dela.

Strane podržavaju kontakte među institucijama, ekspertima i umetnicima kako bi se unapredila razmena ideja i mišljenja o savremenim temama, a naročito o izazovima globalizacije.

Strane promovišu saradnju u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa, koje uključuje njihovu kulturnu i istorijsku baštinu i identitet.

Član 13.

Strane sarađuju u okviru institucija Frankofonije. Vlada Republike Francuske se zalaže da unapredi veće uključivanje Republike Srbije i da joj olakša korišćenje instrumenata i subjekata na polju Frankofonije, a naročito Univerzitetske agencije za Frankofoniju (AUF) i Međunarodnog udruženja frankofonih gradonačelnika (AIMF).

Poglavlje V:

Učvršćivanje veza u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova

Član 14.

Strane sarađuju u borbi protiv različitih oblika organizovanog kriminala, uključujući i kroz sporazum o unutrašnjoj bezbednosti, imajući za cilj:

da jačaju operativnu saradnju između dve zemlje naročito protiv različitih oblika nelegalne trgovine na Balkanu. Strane pažljivo uzimaju u obzir prilikom svojih akcija regionalnu dimenziju ovih pojava promovišući naročito jačanje regionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala;

da pomognu Republici Srbiji u reformama obuke zaposlenih, saradnje među službama, profesionalizacije jedinica za intervencije, zaštite ličnih podataka kako bi se ona uskladila sa evropskim standardima u ovim oblastima i kako bi se olakšalo Republici Srbiji kasnije priključivanje u sisteme razmene informacija.

Član 15.

Strane nalaze načine da zajednički deluju i da jačaju saradnju u oblasti civilne zaštite i odgovora na prirodne katastrofe i/ili velike tehnološke havarije, kao i da obezbede podršku razvoju u Republici Srbiji kapaciteta geoinformatike, meteorologije i klimatskih usluga primenjivih u ovoj oblasti.

Član 16.

U okviru liberalizacije viznog režima između Republike Srbije i njenih partnera iz šengenske grupe, strane zajednički deluju kako bi se obezbedilo bolje upravljanje migracijom stanovništva, uključujući i efikasnije funkcionisanje procedura readmisije.

Poglavlje VI:

Završne odredbe

Član 17.

Svaki spor koji se odnosi na tumačenje ili sprovođenje ovog sporazuma Strane rešavaju putem pregovora, diplomatskim putem.

Član 18.

Ovaj sporazum stupa na snagu trideset dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju o ispunjenju ustavnih procedura neophodnih za stupanje na snagu Sporazuma.

Ovaj Sporazum može da otkaže jedna ili druga ugovorna strana tri meseca unapred, diplomatskim putem.

U potvrdu čega su, propisno ovlašćeni predstavnici dve strane, stavili svoje potpise na kraju ovog sporazuma.

Sačinjeno u Parizu, dana 8. aprila 2011. godine, u dva istovetna primerka na srpskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Francuske

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za zaključenje Sporazuma sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i odredbe člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupštine potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Tokom razgovora između predsednika Republike Srbije Borisa Tadića i predsednika Republike Francuske Nikole Sarkozija 2009. godine dogovoreno je da Francuska postane država – zaštitnik i promoter članstva Srbije u Evropskoj uniji. Pored već prisutnih programa pomoći u reformama, inicirani su i dodatni partnerski projekti kojima bi se prenele određene tehnologije i iskustvo koje Republika Francuska poseduje u različitim oblastima i privrednim granama. Sporazum o strateškom partnerstvu će omogućiti zajednički nastup na trećim tržištima, modernizaciju strateških javnih službi, kooperaciju u sferi bezbednosti te predstavljati krovni sporazum za buduće sporazume u različitim domenima.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA ZAKONA

Ovim sporazumom predviđa se podrška Republike Francuske Republici Srbiji u preuzimanju pravnih tekovina Evropske unije, u prilagođavanju i reformisanju zakonodavstva i propisa Republike Srbije, kao i poboljšanju efikasnosti funkcionisanja javnog sektora. Različitim aranžmanima se predviđa saradnja između francuskih i srpskih ministarstava, uz pomoć naučno-obrazovnih institucija frankofonih zemalja.

Sporazum predviđa različite vidove saradnje na polju industrijsko-tehničke saradnje, energetske sigurnosti i obnovljivih energetskih izvora, investicija, velikih transportnih sistema, zaštite životne sredine i urbano-komunalnog upravljanja.

Dve strane se ovim sporazumom obavezuju i na jačanje vojno-bezbednosne saradnje, kao i saradnje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, koje će dodatno biti osnažene posebnim sporazumima iz ovih oblasti.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog sporazuma nije potrebno izdvajanje posebnih finansijskih sredstava.

Ostavite komentar