Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama («Službeni glasnik RS», br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02 i 29/04), član 3. tačka 6) menja se i glasi:

«6) u postupku reorganizacije i u stečajnom postupku – kada odluka kojom se usvaja plan reorganizacije, odnosno odluka o glavnoj deobi u stečajnom postupku postanu pravnosnažne.»

Član 2.

U članu 9. stav 1. reči: «garantovane neto zarade» zamenjuju se rečima: «minimalne zarade».

Član 3.

U glavi III. UTVRĐIVANjE VREDNOSTI RADI NAPLATE TAKSE, u nazivu odeljka 3. U upravnim i upravno-računskim sporovima reči: «i upravno-računskim» brišu se.

Član 4.

U članu 33. stav 1. reči: «i upravno-računskim» brišu se.

Član 5.

U članu 34. reči: «i upravno-računskim» brišu se.

Član 6.

U članu 35. reči: «prinudnog poravnanja» zamenjuju se rečju: «reorganizacije».

Član 7.

U članu 39. reč: «jugoslovenski» zamenjuje se rečima: «državljanin Srbije i Crne Gore».

Član 8.

Član 41. stav 1. menja se i glasi:

«Kad je takseni obveznik privredno društvo ili drugo pravno lice sud će rešenjem utvrditi iznos neplaćene takse i iznos kaznene takse i rešenje će radi izvršenja dostaviti banci kod koje se vodi račun taksenog obveznika, odnosno organizaciji za prinudnu naplatu».

U stavu 2. reč: «preduzeće» zamenjuje se rečima: «privredno društvo».

Član 9.

U članu 46. stav 1. reči: «i upravno-računskim» brišu se.

Član 10.

U članu 48. reč: «preduzeća» zamenjuje se rečima: «privredna društva».

Član 11.

U članu 51. stav 2. broj: «50%» zamenjuje se brojem: «60%», posle reči: «pravosudnih organa» umesto zapete stavlja se veznik: «i», a reči: «i posebne namene» brišu se.

Član 12.

U Taksenoj tarifi, u tarifnom broju 1. stav (1) al. 1. i 2. broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

U alineji 3. broj: «5.000» zamenjuje se brojem: «6.500».

U alineji 4. broj: «15.000» zamenjuje se brojem: «19.500».

U alineji 5. broj: «25.000» zamenjuje se brojem: «32.500», a broj: «50.000» zamenjuje se brojem: «65.000».

U stavu (2) al. 1. i 2. broj: «2.000» zamenjuje se brojem: «2.600».

U alineji 3. broj: «8.000» zamenjuje se brojem: «10.400».

U alineji 4. broj: «28.000» zamenjuje se brojem: «36.400».

U alineji 5. broj: «128.000» zamenjuje se brojem: «166.400», a broj: «200.000» zamenjuje se brojem: «260.000».

U st. (6) i (7) broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300», a broj: «10.000» zamenjuje se brojem: «13.000».

Član 13.

U tarifnom broju 2. stav (2) reči: «zbog izostanka» zamenjuju se rečima: «zbog propuštanja».

U stavu (3) broj: «5.000» zamenjuje se brojem: «6.500», a broj: «10.000» zamenjuje se brojem: «13.000».

U st. (6) i (7) broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300», a broj: «10.000» zamenjuje se brojem «13.000».

Član 14.

U tarifnom broju 4. st. (1) i (2) i tarifnom broju 5. broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

Član 15.

U tarifnom broju 7. al. 1. i 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U alineji 3. broj: «700» zamenjuje se brojem: «910».

U alineji 4. broj: «1.450» zamenjuje se brojem: «1.885».

U alineji 5. broj: «3.450» zamenjuje se brojem: «4.485», a broj: «10.000» zamenjuje se brojem: «50.000».

Član 16.

U tarifnom broju 8. reč: «legatu» zamenjuje se rečju: «isporuci».

Član 17.

U tarifnom broju 9. stav (1) broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U stavu (2) broj: «150» zamenjuje se brojem: «195».

Član 18.

U tar. br. 10. i 11. broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

Član 19.

U tarifnom broju 12. stav (1) i stav (2) al. 1. i 2. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U alineji 3. broj: «1.300» zamenjuje se brojem: «1.690».

U alineji 4. broj: «2.300» zamenjuje se brojem: «3.000», a broj: «5.000» zamenjuje se brojem: «6.500».

U stavu (3) broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

Član 20.

U tarifnom broju 13. stav (1) broj: «25» zamenjuje se brojem: «32,50».

U stavu (2) broj: «50» zamenjuje se brojem: «65».

U stavu (3) broj: «250» zamenjuje se brojem: «325».

U stavu (4) tačka 1. broj: «100» zamenjuje se brojem: «130», a u tački 2. broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

U stavu (5) tačka 1. al. 1. i 2. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U alineji 3. broj: «1.500» zamenjuje se brojem: «1.950».

U alineji 4. broj: «6.500» zamenjuje se brojem: «8.450», a broj: «20.000» zamenjuje se brojem: «26.000».

U tački 2. broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

Član 21.

U tarifnom broju 14. stav (1) tačka 1. al. 1. i 2. broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

U alineji 3. broj: «400» zamenjuje se brojem: «520», a broj: «2.000» zamenjuje se brojem: «2.600».

U tački 2. broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

U stavu (2) broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

Član 22.

U tarifnom broju 15. stav (1) reči: «porezu na promet nepokretnosti» zamenjuju se rečima: «porezu na prenos apsolutnih prava», a broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

U stavu (2) i stavu (3) tačka 1. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U stavu (3) tačka 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U stavu (4) tačka 1. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U tački 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 23.

U tarifnom broju 16. i tarifnom broju 17. stav (2) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 24.

U tarifnom broju 18. stav (1) reči: «porezu na promet nepokretnosti» zamenjuju se rečima: «porezu na prenos apsolutnih prava», a broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

U stavu (2) i stavu (3) tačka 1. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U stavu (3) tačka 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U stavu (4) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 25.

U tarifnom broju 19. stav (1) tačka 1. alineja 1. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U alineji 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390», a broj: «2.000» zamenjuje se brojem: «2.600».

U tački 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U stavu (2) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 26.

U tarifnom broju 20. stav (1) broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

U st. (2) i (3) broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U stavu (4) broj: «100» zamenjuje se brojem: «130».

Član 27.

U nazivu glave IV. TAKSE U STEČAJNOM POSTUPKU, POSTUPKU LIKVIDACIJE I U POSTUPKU PRINUDNOG PORAVNANjA briše se zapeta, a reči: «POSTUPKU LIKVIDACIJE I U POSTUPKU PRINUDNOG PORAVNANjA» zamenjuju se rečima: «I POSTUPKU REORGANIZACIJE».

Član 28.

Tarifni broj 21. menja se i glasi:

«Tar. br. 21.

(1) Za predlog za pokretanje stečajnog postupka i za podnošenje plana reorganizacije plaća se 650 dinara.

(2) Za prijavu poverilaca u stečajnom postupku plaća se prema vrednosti potraživanja:

– do 250.000 dinara vrednosti – 650 dinara;

– preko 250.000 dinara vrednosti – 650 dinara, uvećano za 1% vrednosti potraživanja, a najviše 2.600 dinara;

(3) Za žalbu protiv odluke stečajnog veća plaća se 650 dinara.»

Napomene br. 3. i 4. uz ovaj tarifni broj brišu se.

Član 29.

U tarifnom broju 22. tačka 1. reči: «i postupku likvidacije» brišu se, a reči: «od 1.000 do 10.000 dinara» zamenjuju se rečima: «od 1.300 do 13.000 dinara».

Tačka 2. menja se i glasi:

«2. za reorganizaciju od iznosa za koji je usvojen plan reorganizacije, od 1.300 do 13.000 dinara».

U napomeni broj 1. uz ovaj tarifni broj druga rečenica briše se.

Napomena broj 2. menja se i glasi:

«2. Paušalnu taksu za reorganizaciju plaća pravno lice čiji je plan reorganizacije usvojen.»

Član 30.

Naziv glave V. UPIS U SUDSKI REGISTAR, nazivi pododelj. 1, 2. i 3. i tar. br. 23, 24. i 25. brišu se.

Član 31.

U tarifnom broju 26. stav (1) broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U st. (2), (3) i (4) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 32.

U tarifnom broju 27. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650», a broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

Član 33.

U nazivu glave VII. POSTUPAK U UPRAVNIM I UPRAVNO-RAČUNSKIM SPOROVIMA I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU reči: «I UPRAVNO-RAČUNSKIM» brišu se.

Član 34.

U tarifnom broju 28. stav (1) zapeta i reči: «odnosno za tužbu protiv rešenja nadležnog organa kojom se pokreće upravno-računski spor» brišu se, a broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

U st. (2) i (3) broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

U stavu (4) broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U napomeni broj 1. uz ovaj tarifni broj zapeta i reči: «odnosno rešenje nadležnog organa» brišu se.

Član 35.

U tarifnom broju 29. stav (1) zapeta i reči: «odnosno upravno-računskom» brišu se.

U tački 1. broj: «1.000» zamenjuje se brojem: «1.300».

U tački 2. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

U stavu (2) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 36.

U tarifnom broju 30. stav (1) broj: «50» zamenjuje se brojem: «65».

U stavu (2) broj: «100» zamenjuje se brojem: «130».

Član 37.

U tar. br. 31. i 32. broj: «100» zamenjuje se brojem: «130», a broj: «200» zamenjuje se brojem: «260».

Član 38.

U tarifnom broju 33. stav (1) broj: «10» zamenjuje se brojem: «13».

Član 39.

U tarifnom broju 34. stav (1) broj: «50» zamenjuje se brojem: «65».

Stav (2) briše se.

Član 40.

U tarifnom broju 36. stav (1) broj: «50» zamenjuje se brojem: «65».

U stavu (2) al. 1. i 2. broj: «100» zamenjuje se brojem: «130».

U alineji 3. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650», a broj: «2.000» zamenjuje se brojem: «2.600».

Član 41.

U tarifnom broju 37. stav (2) tačka 1. al. 1. i 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U alineji 3. broj: «500» zamenjuje se brojem: «650», a broj: «2.000» zamenjuje se brojem: «2.600».

U tački 2. broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 42.

U tarifnom broju 38. st. (1) i (2) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U stavu (3) broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

Član 43.

U tarifnom broju 39. stav (1) broj: «200» zamenjuje se brojem: «260», a broj: «400» zamenjuje se brojem: «520».

Član 44.

U tarifnom broju 40. stav (1) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

Član 45.

U tarifnom broju 41. stav (1) broj: «300» zamenjuje se brojem: «390».

U stavu (2) broj: «500» zamenjuje se brojem: «650».

Član 46.

U tarifnom broju 1. st. (3), (4), (5), (6), (7) i (8) i napomenama br. 2, 8. i 9. uz ovaj tarifni broj, u tarifnom broju 2. st. (1), (3), (6), (7) i (12), u tarifnom broju 3. st. (1) i (2) i u tarifnom broju 39. st. (1) i (2) reči: «privredni sud» u datom padežu zamenjuju se rečima: «trgovinski sud» u odgovarajućem padežu.

Član 47.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama sadržan je u članu 69. stav 2. Ustava Republike Srbije, prema kome se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda, kao i članu 72. stav 1. tačka 10. Ustava, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Povećanje iznosa sudskih taksa poslednji put je izvršeno Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je objavljen u «Službenom glasniku RS», broj 9 od 21. februara 2002. godine. Budući da je u proteklom periodu došlo do obezvređivanja iznosa sudskih taksa usled inflacije, predlaže se njihovo korigovanje u skladu sa stopom inflacije.

Predloženim izmenama Zakona vrši se i terminološko usklađivanje sa zakonima koji regulišu materiju od značaja za plaćanje taksi. Istovremeno, vrši se usaglašavanje sa novim rešenjima sadržanim u tim zakonima.

OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

U čl. 1, 6, 27, 28. i 29. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje sa odredbama Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik RS», broj 84/04), koji više ne uređuje postupak prinudnog poravnanja, već reorganizacije. Predlogom zakona predlaže se brisanje odredaba kojima se uređuje plaćanje taksa u postupku likvidacije, budući da se prema Zakonu o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 125/04) taj postupak više ne sprovodi pred sudom.

Umesto garantovane neto zarade, Zakonom o radu («Službeni glasnik RS», broj 24/05) predviđena je minimalna zarada, zbog čega se predlaže izmena u članu 2. Predloga zakona.

Upravno-računski spor bio je predviđen Zakonom o Službi društvenog knjigovodstva. Taj zakon prestao je da važi na osnovu odredaba Zakona o platnom prometu («Službeni list SRJ», br. 3/02 i 5/03 i «Službeni glasnik RS», broj 43/04), stoga se predlaže brisanje odredaba zakona koje se odnose na upravno-računski spor (čl. 3, 4, 5, 9, 33, 34. i 35. Predloga zakona).

U članu 7. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbija i Crna Gora.

U čl. 8. i 10. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 125/04), čijim donošenjem je prestao da važi Zakon o preduzećima. Članom 8. stav 1. predlaže se sprovođenje izvršenja radi naplate takse preko banke kod koje se vodi račun taksenog obveznika, odnosno preko organizacije za prinudnu naplatu, što je u saglasnosti sa Zakonom o platnom prometu.

Predloženom izmenom u članu 11. Predloga zakona omogućava se poboljšanje materijalnog položaja i uslova rada nosilaca pravosudnih funkcija i osoblja u pravosudnim organima.

Budući da Zakon o parničnom postupku («Službeni glasnik RS», broj 125/04) ne predviđa presudu zbog izostanka, već presudu zbog propuštanja, predlaže se izmena u članu 13. Predloga zakona.

Članom 30. Predloga zakona predlaže se brisanje glave V. «Upis u sudski registar» s obzirom na to što se upis privrednih subjekata vrši po odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata («Službeni glasnik RS», broj 55/04). Na osnovu ovog zakona prestaje nadležnost trgovinskih sudova za upis i vođenje registra privrednih subjekata.

U skladu sa Zakonom o uređenju sudova («Službeni glasnik RS» br.63/01, 42/02, 27/03, 130/03 i 29/04), u članu 46. Predloga zakona predlaže se da se u tekstu zakona reči: «privredni sud» zamene rečima: «trgovinski sud».

Predlaže se povećanje iznosa sudskih taksa za 30%, s obzirom na inflaciju koja je u periodu od 1. januara 2002. godine do 1. januara 2005. godine iznosila 41,71%.

U tarifnom broju 7. alineja 5. predlaže se petostruko povećanje maksimuma sudske takse u postupku za raspravljanje zaostavštine, kada je ona izuzetno velike vrednosti.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Primena rešenja predloženih u ovom zakonu, izazvaće dodatne troškove građanima, privredi, posebno malim i srednjim preduzećima, ali će istovremeno doprineti i porastu prihoda u budžetu.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, budući da se sredstva od sudskih taksa koriste, pored ostalog, i za poboljšanje materijalnog položaja i uslova rada sudija i zaposlenih u pravosudnim organima, pa bi nedonošenjem zakona po hitnom postupku nastale štetne posledice po rad tih organa.

PREGLED

ODREDABA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 3.

Obaveza plaćanja takse (u daljem tekstu: taksena obaveza) nastaje:

1) za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) – kada se predaju sudu, odnosno kada se izvrši obračun takse, ako njen iznos zavisi od vrednosti predmeta spora, a za podneske predate na zapisnik – kada je zapisnik sastavljen.

2) za sudske prepise – kada se zatraže od suda;

3) za sudske odluke – kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena – kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;

4) sudska poravnanja – kada se zaključe;

5) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine – kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno;

6) u postupku prinudnog poravnanja, likvidacije i stečaja – kada rešenje kojim se odobrava zaključenje poravnanja, odnosno odluka o deobi u postupku likvidacije, tj. odluka o glavnoj deobi u postupku stečaja postanu pravosnažni;

„U POSTUPKU REORGANIZACIJE I STEČAJNOM POSTUPKU – KADA ODLUKA KOJOM SE USVAJA PLAN REORGANIZACIJE, ODNOSNO ODLUKA O GLAVNOJ DEOBI U STEČAJNOM POSTUPKU POSTANU PRAVNOSNAŽNE. “

7) za ostale radnje – kada se zatraži njihovo preduzimanje.

Član 9.

Od plaćanja takse oslobođeni su Republika Srbija, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, organizacije Crvenog krsta, kao i izdržavana lica u postupcima u vezi zakonskog izdržavanja i lica koja zahtevaju isplatu garantovane neto zarade. MINIMALNE ZARADE.

Taksu za podneske i radnje ne plaćaju lica koja Republici Srbiji, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama poklanjaju svoju imovinu ili se u njihovu korist odriču prava svojine na nepokretnostima ili im bez naknade ustupaju druga stvarna prava na nepokretnostima.

Strana država je oslobođena plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uzajamnosti mišljenje daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

3. U upravnim i upravno-računskim sporovima

Član 33.

U upravnim i upravno-računskim sporovima plaća se taksa prema vrednosti predmeta spora, ako je predmet spora procenjiv.

Vrednost procenjivog spora utvrđuje se shodno odredbama čl. 21. do 28. ovog zakona.

Ako predmet spora nije procenjiv, kao vrednost se uzima iznos od 2.000 dinara.

Član 34.

U postupku u upravnim i upravno-računskim sporovima shodno se primenjuju odredbe člana 29. ovog zakona.

Član 35.

Kada je u vanparničnom postupku, u zemljišnoknjižnom postupku, u stečajnom postupku i u postupku prinudnog poravnanja REORGANIZACIJE za plaćanje takse merodavna vrednost zahteva, za njeno utvrđivanje će se shodno primenjivati odredbe čl. 21. do 28. ovog zakona, ako u Taksenoj tarifi nije drugačije određeno.

Član 39.

Kada je taksu dužno da plati lice koje ima prebivalište ili boravište u inostranstvu, bez obzira da li je jugoslovenski DRŽAVLjANIN SRBIJE I CRNE GORE ili strani državljanin, ili ako je taksu dužno da plati pravno lice koje ima sedište u inostranstvu, a taksu nije platilo u trenutku nastanka taksene obaveze, sud će voditi popis neplaćenih taksa i po završetku postupka izdaće nalog za plaćanje takse u smislu člana 37. stav 3. ovog zakona, s tim da rok za plaćanje takse ne može biti kraći od 30 ni duži od 90 dana.

Član 41.

KADA JE TAKSENI OBVEZNIK PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE SUD ĆE REŠENjEM UTVRDITI IZNOS NEPLAĆENE TAKSE I IZNOS KAZNENE TAKSE I REŠENjE ĆE RADI IZVRŠENjA DOSTAVITI BANCI KOD KOJE SE VODI RAČUN TAKSENOG OBVEZNIKA, ODNOSNO ORGANIZACIJI ZA PRINUDNU NAPLATU.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana preduzeće PRIVREDNO DRUŠTVO ili drugo pravno lice može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba ne zadržava naplatu takse.

Nije dozvoljena žalba ako je rešenje iz stava 1. ovog člana doneo Vrhovni sud Srbije.

Član 46.

Ako u postupku u upravnim i upravno-računskim sporovima upravni akt po tužbi bude poništen ili ako u istom postupku odluka prvostepenog suda po žalbi bude preinačena ili ukinuta, ili ako se dozvoli obnova postupka, taksa za tužbu, odnosno žalbu će se vratiti stranci na njen zahtev, a u slučaju preinačenja, na zahtev stranke će se vratiti i ostale takse plaćene u tom sporu.

Zahtev za povraćaj takse podnosi se u roku od 90 dana od dana dostavljanja odluke iz stava 1. ovog člana.

U slučaju povraćaja takse iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odredbe čl. 43. do 45. ovog zakona.

Član 48.

Maloprodaju taksenih maraka vrše preduzeća PRIVREDNA DRUŠTVA i druga pravna lica kao i fizička lica koja samostalno obavljaju delatnost (u daljem tekstu: ovlašćeni prodavci), koji su od ministarstva nadležnog za poslove finansija nakon podnošenja zahteva, dobili ovlašćenje za prodaju.

Član 51.

Naplaćene takse prihod su budžeta Republike Srbije.

Od naplaćenih taksi 50% 60% koristiće se za poboljšanje materijalnog položaja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, sudskog osoblja i osoblja u javnim tužilaštvima – pravosudni dodatak, kao i za opremanje pravosudnih organa, I materijalne troškove i posebne namene.

Tar. br. 1.

(1) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:

– do 10.000 dinara vrednosti – 1.000 1.300 dinara;

– preko 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 1.000 1.300 dinara uvećano za 4 % od vrednosti predmeta spora;

– preko 100.000 do 500.000 dinara vrednosti – 5.000 6.500 dinara uvećano za 2 % od vrednosti predmeta spora;

– preko 500.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 15.000 19.500 dinara uvećano za 1 % od vrednosti predmeta spora;

– preko 1.000.000 dinara vrednosti – 25.000 32.500 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti spora, a najviše 50.000 65.000 dinara.

(2) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet pred trgovinskim sudom plaća se prema vrednosti spora:

– do 10.000 dinara vrednosti – 2.000 2.600 dinara;

– od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 2.000 2.600 dinara uvećano za 6 % od vrednosti predmeta spora;

– od 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 8.000 10.400 dinara uvećano za 2 % od vrednosti predmeta spora;

– od 1.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti – 28.000 36.400 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

– preko 10.000.000 dinara vrednosti – 128.000 166.400 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti predmeta spora a najviše 200.000 260.000 dinara.

(3) Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje, za prigovor protiv platnog naloga, za prigovor protiv rešenja o izvršenju, za predlog za povraćaj u pređašnje stanje, za predlog za obezbeđenje dokaza, za odgovor na tužbu i za odgovor na žalbu ili reviziju, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(4) Za žalbu protiv presude ili rešenja i za žalbu protiv rešenja u sporovima zbog smetanja poseda, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(5) Za reviziju protiv presude ili rešenja i za predlog za ponavljanje postupka plaća se dvostruka taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se revizijom, odnosno predlogom za ponavljanje postupka pobija odluka privrednog suda TRGOVINSKOG SUDA- plaća se dvostruka taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(6) Za predlog da se prizna odluka stranog suda i za žalbu protiv rešenja po predlogu plaća se taksa u iznosu od 1.000 1.300 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM u iznosu od 10.000 13.000 dinara.

(7) Za žalbu protiv rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.000 1.300 dinara, odnosno ne više od 10.000 13.000 dinara u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM .

(8) Kada je u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa pred sudom opšte nadležnosti.

NAPOMENA:

1. Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu.

2. Za tužbu u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

3. Ako je podnesak primljen na zapisnik kod suda, uključujući i podneske koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak; neće se naplaćivati posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 33, ako je zapisnik trebalo sačiniti u više primeraka.

4. Kad je već u tužbi stavljen predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja i kad se u žalbi stavi predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se pored takse za tužbu, odnosno žalbu, i taksa za odnosni predlog, izuzev ako je predloženo određivanje privremene mere obezbeđenja u sporovima za razvod braka ili u sporovima za izdržavanje dece.

5. Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje plaća se jedna taksa i kada se predlaže više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja, bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

6. Ako je u kom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtev za upis u zemljišne ili druge javne knjige o nepokretnostima postupiće se po napomeni 3. uz tarifni broj 14.

7. Za žalbu protiv rešenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rešenje koje podleže plaćanju takse po tarifnom broju 2.

8. Za predlog za pokušaj poravnanja u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

9. Otkaz poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse i za taj otkaz plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se polovina takse iz stav (2) ovog tarifnog broja.

10. U sporovima iz radnog odnosa zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosi na novčano potraživanje.

11. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za predloge uz podneske, ne plaća se taksa.

Tar. br. 2.

(1) Za prvostepenu presudu i za rešenje u sporovima zbog smetanja poseda plaća se prema vrednosti predmeta spora taksa iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se taksa iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Za presudu zbog izostanka ZBOG PROPUŠTANjA i za presudu na osnovu priznanja, odnosno odricanja, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(3) Za rešenje o odbacivanju tužbe plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 5.000 6.500 dinara, odnosno ne više od 10.000 13.000 dinara u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM .

(4) Za rešenje o izdavanju platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(5) Za rešenje po predlogu za određivanje izvršenja ili obezbeđenja plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se to rešenje donosi na osnovu inostranih izvršnih isprava plaća se puna taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(6) Za rešenje kojim se usvaja, odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.000 1.300 dinara, odnosno ne više od 10.000 13.000 dinara u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM .

(7) Za rešenje o predlogu za priznanje i izvršenje odluke inostranog suda ili arbitraže plaća se taksa od 1.000 1.300 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se 10.000 13.000 dinara.

(8) Za rešenje o troškovima postupka, kad se o njima odvojeno odlučuje, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(9) Za rešenje prvostepenog suda o odbacivanju žalbe plaća se taksa kao za prvostepenu odluku.

(10) Za odluke drugostepenog suda po žalbama na prvostepene odluke navedene u st. (1) – (9) ovog tarifnog broja plaća se taksa kao za prvostepenu odluku.

(11) Za odluku suda po vanrednim pravnim sredstvima plaća se trostruka taksa iz ovog tarifnog broja, a ako je tom odlukom odbačena tužba plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

(12) Kada je u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Tar. br. 3.

(1) Za sudsko poravnanje u toku prvostepenog postupka plaća se, prema vrednosti na koju su se stranke poravnale, polovina takse iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM plaća se polovina takse iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Kad je u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Tar. br. 4.

(1) Za predlog da se pokrene postupak u vanparničnim stvarima koje nisu obuhvaćene posebnim odredbama kojim se propisuje plaćanje taksi u pojedinim vrstama vanparničnog postupka, plaća se taksa u iznosu od 200 260 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se taksa u iznosu od 200 260 dinara.

Tar. br. 5.

Za konačnu odluku prvostepenog suda u vanparničnim stvarima iz tarifnog broja 4. plaća se taksa u iznosu od 200 260 dinara.

Tar. br. 7.

Za raspravljanje zaostavštine u prvostepenom postupku plaća se taksa prema čistoj vrednosti zaostavštine, i to:

– do 5.000 dinara vrednosti – 300 390 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 300 390 dinara uvećano za 2% od vrednosti zaostavštine;

– preko 20.000 do 50.000 dinara vrednosti – 700 910 dinara uvećano za 1,5% od vrednosti zaostavštine;

– preko 50.000 do 200.000 dinara vrednosti – 1.450 1.885 dinara uvećano za 1% od vrednosti zaostavštine;

– preko 200.000 dinara vrednosti – 3.450 4.485 dinara uvećano za 0,5% vrednosti zaostavštine, a najviše 10.000 50.000 dinara.

Tar. br. 8.

Za žalbu protiv rešenja o nasleđu ili o legatu ISPORUCI plaća se taksa iz tarifnog broja 7. prema čistoj vrednosti zaostavštine.

Tar. br. 9.

(1) Za sastavljanje sudskog testamenta i međunarodnog testamenta, kao i za čuvanje ili opoziv testamenta u sudu, plaća se po 500 650 dinara.

(2) Za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu, plaća se 150 195 dinara.

Tar. br. 10.

Za predlog da se sprovede deoba zajedničke stvari ili imovine, za odluku po predlogu za deobu, za žalbu protiv odluke po predlogu, kao i za drugostepenu odluku, plaća se po 1.000 1.300 dinara.

Tar. br. 11.

Za predlog za uređenje međa, za odluku po predlogu, za žalbu protiv odluke po predlogu, kao i za drugostepenu odluku, plaća se po 1.000 1.300 dinara.

Tar. br. 12.

(1) Za predlog da se sprovede postupak za poništaj isprave i za žalbu protiv odluke o predlogu, plaća se po 500 650 dinara.

(2) Za odluku po predlogu plaća se taksa prema vrednosti isprave, i to:

– do 5.000 dinara vrednosti – 500 650 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 500 650 dinara uvećano za 4% vrednosti isprave;

– preko 20.000 do 50.000 dinara vrednosti – 1.300 1.690 dinara uvećano za 2% vrednosti isprave;

– preko 50.000 dinara vrednosti – 2.300 3.000 dinara uvećano za 1% vrednosti isprave, a najviše 5.000 6.500 dinara.

(3) Ako na ispravi nije označena vrednost, plaća se 500 650 dinara.

Tar. br. 13.

(1) Za molbu, usmenu ili pismenu, kojom se traži overavanje potpisa, rukopisa ili prepisa, plaća se 25 32,50 dinara.

(2) Plaća se 50 65 dinara za:

1. overu svakog potpisa, odnosno rukopisa,

2. overu potpisa sudskog tumača na prevodima radi njihove upotrebe u zemlji,

3. overu rukopisa, za svaki list rukopisa formata A4,

4. overu prepisa ili fotokopije, za svaki list formata A4.

(3) Plaća se 250 325 dinara za:

1. overu potpisa sudskog tumača na prevodima radi njihove upotrebe u inostranstvu,

2. overu potpisa na punomoćju.

(4) 1. Za molbu, usmenu ili pismenu, kojom se traži overa potpisa, prepisa ili rukopisa za upotrebu u inostranstvu, plaća se 100 130 dinara;

2. Za overu potpisa, prepisa ili rukopisa za upotrebu u inostranstvu plaća se 1.000 1.300 dinara.

(5) Za overu potpisa na ugovorima, plaća se i to:

1. Za novozaključene ugovore čija je vrednost:

– do 10.000 dinara vrednosti – 500 650 dinara;

– od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 500 650 dinara uvećano za 1% vrednosti ugovora;

– preko 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 1.500 1.950 dinara uvećano za 0,5% vrednosti ugovora;

– preko 1.000.000 dinara vrednosti – 6.500 8.450 dinara uvećano za 0,25% od vrednosti ugovora, a najviše 20.000 26.000 dinara.

2. Ako je vrednost ugovora neprocenjiva, za overu potpisa plaća se 1.000 1.300 dinara.

3. Za overu produženja roka važenja ugovora, plaća se 50% od takse iz tačke 1, odnosno 2. ovog stava.

4. Za overu potpisa ugovora o poklonu, plaća se 50% od takse iz tačke 1. odnosno 2. ovog stava.

Tar. br. 14.

(1) Za podneske kojima se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje uknjižbe ili predbeležbe iz zemljišne knjige, plaća se:

1. Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati iznosi:

– do 5.000 dinara vrednosti – 200 260 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 200 260 dinara uvećano za 1% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 400 520 dinara uvećano za 0,5% vrednosti, a najviše 2.000 2.600 dinara.

2. Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati nije procenjiva, ili ako se traži upis ili brisanje samo zabeležbe plaća se 200 260 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke iz stava (1) ovog tarifnog broja, plaća se 200 260 dinara.

Tar. br. 15.

(1) Za uknjižbu ili za predbeležbu prava svojine, ako pravni posao ili osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ne podležu porezu na promet nepokretnosti POREZU NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, plaća se 1.000 1.300 dinara, bez obzira na vrednost prava koje se upisuje.

(2) Za uknjižbu ili za predbeležbu prava svojine, ako je osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ugovor o poklonu, plaća se 500 650 dinara, bez obzira na vrednost prava koje se upisuje.

(3) Za uknjižbu ili za predbeležbu drugih stvarnih prava ili njima jednakih prava, plaća se:

1. ako je predmet prava procenjiv, 500 650 dinara;

2. ako je predmet prava neprocenjiv, 300 390 dinara.

(4) Za zabeležbu plaća se, i to:

1. za zabeležbu prinudne uprave i dozvolu prinudne prodaje, ako za istu tražbinu već nije upisano založno pravo na nepokretnosti koja je predmet prinudne uprave ili prodaje, 500 650 dinara. Tako plaćena taksa uračunaće se u taksu koju treba platiti za naknadni upis založnog prava zbog iste tražbine, ako se takav upis zatraži pre brisanja ove zabeležbe;

2. za ostale zabeležbe, 300 390 dinara.

Tar. br. 16.

Za rešenje povodom prigovora poverioca protiv otcepljenja dela nepokretnosti ili razmene zemljišta u izazivačkom postupku, po pravilima o zemljišno-knjižnim deobama, otpisima i pripisima, plaća se 300 390 dinara.

Tar. br. 17.

(1) Za podnesak kojim se traži prenos tapije, plaća se taksa iz stava 1. tarifnog broja 19.

(2) Za žalbu protiv odluke suda po predmetu iz stava 1. ovog tarifnog broja, plaća se 300 390 dinara.

Tar. br. 18.

(1) Za upis potvrđene tapije u knjigu tapija, kao i za upis prava svojine putem prenosa tapije na istog ili novog sopstvenika, ako pravni posao ili osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis, ne podleže porezu na promet nepokretnosti POREZU NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, plaća se 1.000 1.300 dinara, bez obzira na vrednost prava.

(2) Za upis iz stava (1) ovog tarifnog broja, ako je osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis, ugovor o poklonu, plaća se 500 650 dinara, bez obzira na vrednost prava.

(3) Za upis sticanja drugih stvarnih prava plaća se:

1. ako je predmet prava procenjiv, 500 650 dinara;

2. ako je predmet prava neprocenjiv, 300 390 dinara.

(4) Za ostale upise u tapijske knjige, plaća se 300 390 dinara.

Tar. br. 19.

(1) Za podnesak kojim se traži sastavljanje ili brisanje intabulacije, nadintabulacije ili pribeleške, odnosno upis hipoteke, na područjima na kojima još važe intabulacione knjige, kao i za podnesak kojim se traži upis u druge knjige o nepokretnostima, prema odredbama posebnih propisa, plaća se:

1. Ako vrednost prava koje treba obezbediti ili brisati iznosi:

– do 5.000 dinara vrednosti – 300 390 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 300 390 dinara uvećano za 1% vrednosti, a najviše 2.000 2.600 dinara.

2. Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati nije procenjiva ili ako se traži upis ili brisanje samo zabeležbe 300 390 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke suda po predlozima iz stava (1) ovog tarifnog broja plaća se 300 390 dinara.

Tar. br. 20.

(1) Za upis intabulacije, nadintabulacije, pribeleške ili hipoteke, odnosno za upis prava u drugim posebnim javnim knjigama o nepokretnostima, plaća se 1.000 1.300 dinara, bez obzira na vrednost prava.

(2) Za upis zabeležbe prinudne uprave i dozvole prinudne prodaje, ako za istu tražbinu već nije upisana intabulacija (založno pravo) na nepokretnosti koja je predmet prinudne uprave ili prodaje, plaća se 500 650 dinara, bez obzira na vrednost poveriočevog potraživanja.

(3) Za upis ostalih zabeležbi koje se po važećim propisima mogu upisati u intabulacione knjige, plaća se 500 650 dinara.

(4) Za propuštanje intabulacije ili hipoteke plaća se 100 130 dinara.

IV. TAKSE U STEČAJNOM POSTUPKU, POSTUPKU LIKVIDACIJE

I U POSTUPKU PRINUDNOG PORAVNANjA I POSTUPKU REORGANIZACIJE

Tar. br. 21.

(1) ZA PREDLOG ZA POKRETANjE STEČAJNOG POSTUPKA I ZA PODNOŠENjE PLANA REORGANIZACIJE PLAĆA SE 650 DINARA.

(2) ZA PRIJAVU POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU PLAĆA SE PREMA VREDNOSTI POTRAŽIVANjA:

– DO 250.000 DINARA VREDNOSTI – 650 DINARA;

– PREKO 250.000 DINARA VREDNOSTI – 650 DINARA, UVEĆANO ZA 1% VREDNOSTI POTRAŽIVANjA, A NAJVIŠE 2.600 DINARA.

(3) ZA ŽALBU PROTIV ODLUKE STEČAJNOG VEĆA PLAĆA SE 650 DINARA.

NAPOMENA:

1. Kao osnov za plaćanje takse za prijave poverilaca uzima se iznos tražbine koju poverilac prijavljuje, pri čemu će se uzeti da uslovljena tražbina nije uslovljena, a ako jedan poverilac prijavi više tražbina, taksa se plaća na ukupni iznos tih tražbina.

2. Taksa se ne plaća:

1) za podneske stečajnog upravnika,

2) za podneske koji nisu označeni u ovom tarifnom broju i za priloge uz podneske.

3.Taksa iz ovog tarifnog broja, kao i napomene 1. i 2. uz ovaj tarifni broj primenjuju se shodno i u postupku likvidacije.

4.Taksa plaćena po tački 3. ovog tarifnog broja uračunava se ako dođe do stečaja.

Tar. br. 22.

Paušalna taksa se plaća:

1. u stečajnom postupku i postupku likvidacije od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase od 1.000 1.300 do 10.000 13.000 dinara,

2. ZA REORGANIZACIJU OD IZNOSA ZA KOJI JE USVOJEN PLAN REORGANIZACIJE, OD 1.300 DO 13.000 DINARA.

NAPOMENA:

1. Paušalna taksa se smatra troškovima stečajnog postupka i određuje je sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik po pravosnažnosti rešenja o glavnoj deobi. Analogno važi za postupak likvidacije.

2. PAUŠALNU TAKSU ZA REORGANIZACIJU PLAĆA PRAVNO LICE ČIJI JE PLAN REORGANIZACIJE USVOJEN.

3. Paušalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se u roku od 15 dana od dostave naloga za plaćanje takse po članu 37. stav 3. ovog zakona.

V. UPIS U SUDSKI REGISTAR

1. Prijave

Tar. br. 23.

Za svaku prijavu za upis u sudski registar plaća se 300 dinara.

NAPOMENA:

1. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za podnesak kojim se prijavljuje upis stečajnog postupka i upis koji se vrši po službenoj dužnosti.

2. Ako se jednom prijavom traži više upisa za isti subjekat upisa plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

2. Upis u sudski registar

Tar. br. 24.

(1) Za rešenje doneto po prijavi za upis osnivanja preduzeća ili drugog pravnog lica plaća se 1.000 dinara.

(2) Za rešenje doneto po prijavi za upis osnivanja delova preduzeća plaća se 300 dinara.

(3) Za rešenje doneto po prijavi za upis osnivanja drugih subjekata upisa koji nisu navedeni u st. (1) i (2) ovog tarifnog broja plaća se 1.000 dinara.

(4) Za rešenje doneto po prijavi za upis lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa plaća se 300 dinara.

(5) Za rešenje doneto po prijavi za upis promene firme i za rešenje doneto po prijavi za upis promene sedišta subjekta upisa plaća se 300 dinara.

(6) Za rešenje doneto po prijavi za upis svake nastale promene podataka kod subjekta upisa koja je od značaja za pravni promet plaća se 300 dinara.

(7) Za rešenje doneto po prijavi za upis prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa plaća se 1.000 dinara.

(8) Za rešenja doneta po prijavama za ostale vrste upisa koji nisu navedeni u prethodnim stavovima ovog tarifnog broja plaća se 200 dinara.

(9) Za žalbu na rešenje doneto u postupku upisa iz st. (1) – (8) ovog tarifnog broja plaća se 300 dinara.

(10) Za zahtev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se 300 dinara.

(11) Za rešenje po zahtevu za brisanje upisa plaća se 300 dinara.

NAPOMENA:

1. Kada se više preduzeća spajaju u jedno, pored takse za podnesak, plaća se i taksa iz stava 6. ovog tarifnog broja, a za upis novoosnovanog preduzeća plaća se taksa iz tar. br. 23. i 24. st. 1. do 3.

2. Za upis odluke o otvaranju stečajnog postupka, odluke o pokretanju postupka likvidacije, odluke o odobrenju prinudnog poravnanja, kao i odluke o zabrani obavljanja određene delatnosti, odnosno poslova subjekta upisa, ne plaća se taksa.

3. Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.

4. Za upis promene lica ovlašćenog za zastupanje plaća se samo taksa iz stava 6. ovog tarifnog broja.

3. Objavljivanje

Tar. br. 25.

Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u „Službenom listu Savezne Republike Jugoslavije“ plaća se 200 dinara.

NAPOMENA:

Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

Tar. br. 26.

(1) Za privatnu tužbu i protivtužbu, plaća se po 500 650 dinara.

(2) Za predlog za povraćaj u pređašnje stanje, plaća se 300 390 dinara.

(3) Za zahtev za ponavljanje krivičnog postupka, plaća se 300 390 inara.

(4) Za žalbu protiv presude i za žalbu protiv rešenja kojim se izriče sudska opomena, plaća se 300 390 dinara.

Tar. br. 27.

Za presudu i za rešenje kojim se izriče sudska opomena plaća se 500 650 dinara, a za ostala rešenja kojima se okončava postupak plaća se 200 260 dinara.

VII. POSTUPAK U UPRAVNIM I UPRAVNO-RAČUNSKIM SPOROVIMA

I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU

Tar. br. 28.

(1) Za tužbu protiv upravnog akta kojom se pokreće upravni spor, odnosno za tužbu protiv rešenja nadležnog organa kojom se pokreće upravno-računski spor plaća se 200 260 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se 200 260 dinara.

(3) Za tužbu za obnovu postupka, plaća se 200 260 dinara.

(4) Za zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu, plaća se 500 650 dinara.

NAPOMENA:

1. Za predlog da se donese rešenje kojim se zamenjuje upravni akt, odnosno rešenje nadležnog organa i za druge podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa iz ovog tarifnog broja povećana za 50%.

3. Za zahteve za sudsku zaštitu plaća se taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja.

Tar. br. 29.

(1) Za prvostepenu i drugostepenu presudu u upravnom, odnosno upravno-računskom sporu, plaća se:

1. ako je vrednost predmeta spora procenjiva, 1% od vrednosti spornog predmeta, a najviše 1.000 1.300 dinara;

2. ako je vrednost predmeta spora neprocenjiva, 500 650 dinara.

(2) Taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ne može biti manja od 300 390 dinara.

Tar. br. 30.

(1) Za podneske kojima se traži izdavanje uverenja, plaća se 50 65 dinara.

(2) Za uverenja, plaća se 100 130 dinara.

Tar. br. 31.

(1) Za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom, plaća se 100 130 dinara.

(2) Za usmeno opozivanje ili otkaz punomoćja pred sudom, plaća se 100 130 dinara.

(3) Za sudsko obaveštavanje o opozivu ili otkazu punomoćja, plaća se 200 260 dinara.

Tar. br. 32.

Za razmatranje završenih predmeta plaća se 100 130 dinara, a za izveštaje i podatke koji se od suda traže iz završenih predmeta plaća se 200 260 dinara.

Tar. br. 33.

(1) Za prepisivanje sudskih akata, kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava, koje je sud izvršio na zahtev stranke, plaća se 10 13 dinara po stranici teksta izvornika.

(2) Pod prepisom u smislu stava 1. ovog tarifnog broja podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine.

NAPOMENA:

1. Za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis plaća se taksa iz tar. broja 30. 27. stav 1.

2. Taksa za prepis lepi se na samoj molbi kojom je traženo prepisivanje, a u slučaju usmene molbe, na spisu. Taksa za zahtev za prepis lepi se takođe na samom zahtevu (molbi), odnosno na spisu, ako je molba usmena.

3. Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku plaća se taksa u trostrukom iznosu od propisane u ovom tarifnom broju.

4. Za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem samog izvornika, plaća se polovina takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Tar. br. 34.

(1) Za izvode iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga o nepokretnostima, ako se izdaju na zahtev stranke, plaća se po listu formata A4, 50 65 dinara.

(2) Za izvod iz sudskog registra plaća se od polutabaka, 50 dinara.

Tar. br. 35

Za čuvanje (depozit) novca, stvari i vrednosnih papira na zahtev stranke, plaća se godišnje 2% od vrednosti deponovanih stvari.

Tar. br. 36.

(1) Za usmenu ili pismenu molbu za protest menice, čeka (i drugih isprava ili ugovora) zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se 50 65 dinara.

(2) Za protest se plaća prema vrednosti:

– do 5.000 dinara vrednosti – 100 130 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 100 130 dinara uvećano za 2% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 500 650 dinara uvećano za 1% vrednosti, a najviše 2.000 2.600 dinara.

Tar. br. 37.

(1) Za podnesak koji se predaje usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviđena u tarifi za odnosni podnesak.

(2) Za sastavljanje pred sudom ugovora o zemljišno-knjižnim, intabulacionim ili tapijskim stvarima plaća se:

1. Prema vrednosti:

– do 5.000 dinara vrednosti – 300 390 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 300 390 dinara uvećano za 1% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 500 650 dinara uvećano za 0,5% vrednosti, a najviše 2.000 2.600 dinara.

2. Ako je vrednost ugovora neprocenjiva, 300 390 dinara.

Tar. br. 38.

(1) Za predlog stranke da sud postavi sudiju ili predsednika izbranog suda, plaća se 300 390 dinara.

(2) Za predlog o izuzeću sudije izbranog suda, plaća se 300 390 dinara.

(3) Za izdavanje potvrde o pravnosnažnosti ili izvršnosti presude izbranog suda, plaća se 500 650 dinara.

Tar. br. 39.

Za opomenu kojom se neko poziva da plati taksu koju je bio dužan da plati i bez opomene, plaća se 200 260 dinara, a u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM 400 520 dinara.

Kada je u postupku pred privrednim sudom TRGOVINSKIM SUDOM jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se opomena kao pred sudom opšte nadležnosti.

Tar. br. 40.

(1) Za odluku kojom se odbija ili odbacuje zahtev za izuzeće sudije, sudije porotnika, predsednika suda, javnog tužioca i drugih službenih lica, plaća se taksa u iznosu od 300 390 dinara.

(2) U rešenju iz stava 1. ovog tarifnog broja, sud će opomenuti stranku da je dužna da plati taksu u roku od pet dana od dana prijema odluke.

Tar. br. 41.

(1) Za molbu kojom se traži odlaganje izvršenja krivične sankcije, plaća se 300 390 dinara.

(2) Za odluku suda, plaća se 500 650 dinara.

Ostavite komentar