Predlog zakona o izmenama Zakona o šumama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Član 1.

U Zakonu o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), u članu 82. stav 1. tačka 2) briše se.

Član 2.

U članu 84. stav 1. tačka 2) briše se.

Član 3.

Naziv člana i član 86. brišu se.

Član 4.

Član 87. menja se i glasi:

,,Član 87.

U pogledu kontrole plaćanja, prinudne naplate naknade iz člana 85. ovog zakona, zastarelosti, naplate kamate i drugih pitanja oko naplate te naknade koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se posebni propisi kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.”

Član 5.

U članu 108. u tački 13) reči: ,,i naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma” brišu se.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827012.0087.26.doc/1

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 7) Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ovim izmenama Zakona o šumama ukida se naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, imajući u vidu činjenicu da je ova naknada uvedena praktično za sva pravna lica, bez obzira da li su njihovi poslovi imaju direktnog ili indirektnog uticaja na šume ili ne. Naime, propisano je da pravna lica obračun i uplatu naknade iz člana 82. stav 1. ovog člana, vrše do 15. u mesecu za prethodni mesec, što predstavlja jednu dodatnu proceduru na mesečnom nivou za svako pravno lice.

Imajući u vidu da se ova naknada naplaćuje u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan godišnji prihod pravnog lica (stopa od 0,025%) ova naknada u stvari predstavlja dodatni porez na poslovanje – „parafiskalni namet” privredi, pa se predlaže njeno ukidanje.

Ističemo da je inicijativa za ukidanje ove naknade potekla od brojnih udruženja u privredi.

III. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predloženo je da se u članu 82. stav 1. tačka 2). briše.

Članom 2. predloženo je da se u članu 84. stav 1. tačka 2) briše.

Članom 3. predloženo je da se briše član 86.

Članom 4. predloženo je da se član 87. menja i glasi:

,,U pogledu kontrole plaćanja, prinudne naplate naknade iz člana 85. ovog zakona, zastarelosti, naplate kamate i drugih pitanja oko naplate te naknade koje nisu uređene ovim zakonom, primenjuju se posebni propisi kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija”.

Članom 5. predloženo je da se u članu 108. u tački 13) brišu reči: ,,i naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma”.

Članom 6. predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPRVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva.

V. ANALIZA EFEKATA

1. Određenje problema koji zakon treba da reši

Ovim izmenama Zakona o šumama ukida se naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, imajući u vidu činjenicu da su obveznici plaćanja ove naknade za sva pravna lica, bez obzira da li su njihovi poslovi imaju direktnog ili indirektog uticaja na šume.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Ovim izmenama Zakona o šumama postići će se ukidanje naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, imajući u vidu da se ova naknada naplaćuje u procentualnom iznosu u odnosu ukupan godišnji prihod pravnog lica (stopa od 0,025%) i predstavlja dodatni porez na poslovanje – „parafiskalni namet” privredi.

S obzirom da je propisano da pravna lica obračun i uplatu naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma vrše do 15. u mesecu za prethodni mesec, ukidanjem ove naknade pravna lica će biti oslobođena jedne dodatne procedure na mesečnom nivou.

3. Druga mogućnost za rešavanje problema

Inicijativa za ukidanje naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma je potekla od brojnih udruženja u privredi s obzirom da predstavlja dodatno opterećenje poslovanja u privredi, te je najbolji način za rešavanje ovog problema ukidanje te naknade.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Imajući u vidu činjenicu da je naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma propisana Zakonom o šumama, ne postoji drugi način za ukidanje ove naknade osim donošenjem zakona o izmenama tog zakona.

5. Na koga će i kako će uticati predložena rešenja

Predloženim rešenjem, odnosno ukidanjem naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma uticaće se na poslovanje pravih lica u privredi s obzirom da će biti oslobođena ovog dodatnog poreza na poslovanje.

6. Troškovi koje će primena Zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Predložena rešenja neće stvoriti troškove kako građana tako ni privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća, s obzirom da za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predložena rešenja neće stvoriti troškove.

8. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Ovim zakonom se podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija, imajući u vidu da se na predloženi način privreda oslobađa dodatnog poreza na poslovanje.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu? Donošenje ovog zakona pokrenuto je na inicijativu brojnih udruženja u privredi, te su na taj način zainteresovana lica posredno iskazala podršku za ukidanje naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Nije potrebno preduzeti posebne mere za ostvarivanje predloženih rešenja.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju što hitnijeg stvaranja uslova za olakšavanje poslovanja u privredi odnosno ukidanja dodatnih poreza na poslovanje, pa i naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se ovaj zakon donese po hitnom postupku.

4827012.0087.26.doc/2

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i bodoprivrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON FOREST

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Odgovarajući propisi EU ne postoje

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga zakona o izmenama Zakona o šumama učestvovali su stručnjaci iz oblasti poljoprivrede iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

4827012.0087.26.doc/3

PREGLED ODREDBI ZAKONA O ŠUMAMA KOJE SE MENJAJU

Član 82.

Sredstva Budžetskog fonda obezbeđuju se iz:

1) dela naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta;

2) naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma;

3) 2) budžeta Republike Srbije;

4) 3) fondova namenjenih ruralnom razvoju, zaštiti životne sredine, zaštiti voda, regionalnom razvoju i drugih fondova;

5) 4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Izvori finansiranja Budžetskog fonda su i drugi prihodi, i to:

1) novčane kazne izrečene za:

– krivično delo kojim je naneta šteta šumi,

– privredni prestup ili prekršaj propisan ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća,

– privredni prestup ili prekršaj propisan drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi;

2) oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz stava 2. tačka 1) ovog člana;

3) sredstva ostvarena promenom namene šuma;

4) sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini;

5) sredstva ostvarena od donacija.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u visini od 70% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 30% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave.

Naknade iz st. 1. i 2. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i koriste se namenski preko Budžetskog fonda.

Član 84.

Sredstva Budžetskog pokrajinskog fonda obezbeđuju se iz:

1) dela naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koja se ostvaruje na teritoriji autonomne pokrajine;

2) naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma koja se ostvaruje na teritoriji autonomne pokrajine;

3) 2) budžeta autonomne pokrajine;

4) 3) fondova namenjenih ruralnom razvoju, zaštiti životne sredine, zaštiti voda, regionalnom razvoju i drugih fondova za autonomnu pokrajinu;

5) 4) drugih izvora u skladu sa zakonom;

Naknade iz stava 1. ovog člana, kao i naknade iz člana 82. stav 2. ovog zakona koje se ostvaruju na teritoriji autonomne pokrajine prihod su budžeta autonomne pokrajine i koriste se namenski preko Budžetskog pokrajinskog fonda.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koja se ostvaruje na teritoriji autonomne pokrajine u visini od 70% prihod su budžeta autonomne pokrajine, a u visini od 30% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave, koja se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.

Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma

Član 86.

Naknadu za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma plaćaju pravna lica, osim pravnih lica iz člana 70. st. 1. do 3. ovog zakona.

Obračun i uplatu naknade iz stava 1. ovog člana, vrši pravno lice do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Osnovica za obračun naknade iz stava 1. ovog člana čini ukupan godišnji prihod pravnog lica.

Na osnovicu iz stava 3. ovog člana primenjuje se stopa od 0,025 %.

Član 87.

U pogledu kontrole plaćanja, prinudne naplate naknada iz čl. 85. i 86. ČLANA 85. ovog zakona, zastarelosti, naplate kamate i drugih pitanja oko naplate tih naknada koje nisu uređene ovim zakonom, primenjuju se posebni propisi kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

U POGLEDU KONTROLE PLAĆANJA, PRINUDNE NAPLATE NAKNADE IZ ČLANA 85. OVOG ZAKONA, ZASTARELOSTI, NAPLATE KAMATE I DRUGIH PITANJA OKO NAPLATE TE NAKNADE KOJE NISU UREĐENE OVIM ZAKONOM, PRIMENJUJU SE POSEBNI PROPISI KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

Član 108.

U vršenju poslova šumarske inspekcije šumarski inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) sprovođenje planova gazdovanja šumama;

2) izvođačke projekte čijom se realizacijom ostvaruju kvalitetni drvni sortimenti (tehnička oblovina);

3) da li se na postrojenjima za primarnu preradu drveta prerađuje žigosano drvo;

4) da li se šumom koja je prostornim ili urbanističkim planom (bez obzira na to da li je utvrđen opšti interes) određena da bude građevinsko zemljište gazduje do njenog privođenja planiranoj nameni u skladu sa ovim zakonom;

5) da li se opasne i štetne materije ispuštaju i odlažu u šumi i na šumskom zemljištu;

6) da li se šumsko zemljište dato u zakup koristi u skladu sa odredbama ovog zakona do privođenja nameni;

7) da li se seča šuma vrši u skladu sa odredbama člana 59. ovog zakona;

8) da li korisnik mineralnih sirovina na šumskom zemljištu poseduje neophodnu dokumentaciju za korišćenje mineralnih sirovina;

9) da li se promena namene šuma vrši u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnim propisom kojim se uređuje promena namene šume i šumskog zemljišta;

10) poslovne knjige i ostalu dokumentaciju radi kontrole primene ovog zakona;

11) održavanje i uspostavljanje šumskog reda;

12) sprovođenje srednjoročnog plana zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina;

13) da li se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta i naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma koriste u skladu sa ovim zakonom;

14) sprovođenje mera koje se finansiraju sredstvima Budžetskog fonda, odnosno Budžetskog pokrajinskog fonda;

15) da li se sprovode i druge odredbe propisane ovim zakonom.

Ostavite komentar