Predlog zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

PREDLOG ZAKONA

O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLjENOJ PROIZVODNjI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI

I. OSNOVNE ODREDBE

Član

Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju i promet na veliko supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (u daljem tekstu: prekursori), nadzor u ovoj oblasti radi sprečavanja njihove zloupotrebe ili korišćenja u nedozvoljene svrhe, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Član

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) prekursor je supstanca utvrđena Spiskom prekursora, kao i smeša supstanci ili prirodni proizvod koji sadrži prekursor, a koji se koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, osim lekova i drugih preparata koji sadrže prekursore koji su tako sjedinjeni da se ne mogu lako, jednostavno i na ekonomično isplativ način preraditi i upotrebiti;

2) supstanca van Spiska prekursora jeste svaka supstanca koja može da se upotrebi za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, a nije utvrđena Spiskom prekursora;

3) proizvodnja prekursora je njihovo dobijanje sintezom ili izolovanjem iz prirodne ili sintetičke smeše supstanci, njihova modifikacija, prečišćavanje, prerada, pakovanje i mešanje radi dobijanja poluproizvoda ili gotovih proizvoda korišćenjem hemijskih, fizičkih i bioloških procesa, a obavlja je pravno lice;

4) promet prekursora je promet prekursora na veliko (u daljem tekstu: promet) koji obuhvata: uvoz, izvoz, tranzit, prevoz, skladištenje, isporuku, prodaju, kupovinu, posredovanje pri kupovini ili prodaji prekursora, kao i svako rukovanje prekursorima, a koji obavlja pravno lice uz novčanu naknadu ili bez plaćanja, odnosno bez naplate protivvrednosti;

5) tranzit prekursora je prevoz prekursora preko teritorije Republike Srbije, bez pretovara, istovara ili zamene pošiljke od ulaska na teritoriju do izlaska sa teritorije Republike Srbije;

6) prevoz prekursora je prenošenje prekursora sa jednog mesta na drugo u Republici Srbiji, bez pretovara, istovara ili zamene pošiljke do krajnjeg mesta prevoza prekursora u Republici Srbiji, a koje obavlja prevoznik;

7) broj iz Međunarodnog registra hemikalija (u daljem tekstu: CAS broj) označava broj pod kojim se hemikalija vodi u međunarodnim zbirkama podataka o hemikalijama;

8) Međunarodni biro za kontrolu opojnih droga (INCB) jeste organ osnovan Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961. godine (izmenjenom protokolom iz 1972. godine), nadležan za kontrolu sprovođenja konvencija iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to: Jedinstvene konvencije o opojnim drogama (1961), Konvencije o psihotropnim supstancama (1971) i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci (1988).

Član

U izvršavanju poslova iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) propisanih ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

II. KLASIFIKACIJA PREKURSORA

Član

Prekursori se klasifikuju u prvu, drugu i treću kategoriju.

Prvu kategoriju čine prekursori koji se koriste kao osnovna i najvažnija sirovina u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Drugu kategoriju čine prekursori koji se koriste kao pomoćne sirovine u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Treću kategoriju čine prekursori koji se koriste kao pomoćne sirovine u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, a koji se u tom procesu mogu zameniti i drugim odgovarajućim sirovinama.

Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar), na predlog Komisije za prekursore, utvrđuje Spisak prekursora, koji sadrži i njihovu klasifikaciju u kategorije prekursora iz st. 2, 3. i 4. ovog člana.

Spisak prekursora utvrđuje se u skladu sa konvencijama Ujedinjenih nacija koje uređuju oblast opojnih droga i psihotropnih supstanci, kao i sa propisima Evropske unije koji se odnose na ovu oblast.

Spisak prekursora objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Komisija za prekursore

Član

Ministar obrazuje Komisiju za prekursore (u daljem tekstu: Komisija) i imenuje njene članove iz reda istaknutih stručnjaka za oblast hemije, farmacije i medicine, odnosno stručnjaka u primeni prekursora, opojnih droga i psihotropnih supstanci, kao i od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, ministarstva nadležnog za poslove veterine, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i organa nadležnog za carinske poslove.

Komisija je stručno telo koje obavlja sledeće poslove:

1) predlaže ministru Spisak prekursora;

2) prati upotrebu supstanci van Spiska prekursora i, radi sprečavanja zloupotreba, predlaže ministru njihovu klasifikaciju u skladu sa članom 4. ovog zakona, kao i stavljanje tih supstanci na Spisak prekursora;

3) daje stručna mišljenja pravnim licima koja obavljaju delatnost u hemijskoj, odnosno farmaceutskoj industriji, o načinu i postupku prepoznavanja sumnjive upotrebe prekursora sa Spiska prekursora, kao i supstanci van Spiska prekursora i izveštava Ministarstvo o uočenim zloupotrebama u ovoj oblasti;

4) sarađuje sa pravnim licima koja obavljaju delatnost u hemijskoj, odnosno farmaceutskoj industriji, kao i sa nadležnim državnim organima u rešavanju uočenih problema vezanih za proizvodnju, odnosno promet prekursora, kao i supstanci van Spiska prekursora, odnosno daje im potrebne stručne informacije;

5) obavlja i druge stručne poslove u vezi sa proizvodnjom, odnosno prometom prekursora, po nalogu ministra.

Na zahtev Ministarstva, članovi Komisije – predstavnici ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i organa nadležnog za carinske poslove daju mišljenje Ministarstvu o izdavanju dozvole podnosiocima zahteva za proizvodnju, promet, uvoz, izvoz ili tranzit prekursora prve kategorije.

Komisija se imenuje na period od četiri godine.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

III. USLOVI ZA PROIZVODNjU I PROMET PREKURSORA

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora

Član

Proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije može obavljati pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za obavljanje proizvodnje, odnosno dozvolu za obavljanje prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana pravno lice podnosi zahtev Ministarstvu.

Sadržaj zahteva iz stava 2. ovog člana propisuje ministar.

Pravno lice iz stava 2. ovog člana za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije plaća republičku administrativnu taksu, u skladu sa zakonom.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za proizvodnju prekursora prve, druge ili treće kategorije može obavljati i promet tih prekursora na osnovu dobijene dozvole za proizvodnju prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Zabranjen je promet na malo prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Član

Ministarstvo izdaje dozvolu za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije pravnom licu koje ispunjava sledeće uslove:

1) ima dozvolu, izdatu od nadležnog organa, za proizvodnju, odnosno promet otrovnih materija, hemikalija, odnosno lekova, u skladu sa propisima koji regulišu oblast otrovnih materija, hemikalija, odnosno lekova;

2) za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije ispunjava posebne uslove propisane u skladu sa ovim zakonom;

3) ima lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, sa završenim fakultetom hemijske, fizičkohemijske, biohemijske ili farmaceutske struke;

4) da mu nije izrečena pravnosnažna presuda za privredni prestup za delo iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci, odnosno prekursora;

5) da protiv odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije iz tačke 3) ovog stava, nije pokrenut postupak za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova proizvodnje, odnosno prometa prekursora, odnosno da protiv tih lica nije doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Posebne uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana propisuje ministar.

Član

Pravno lice iz člana 6. ovog zakona dužno je da dostavi Ministarstvu ime, adresu, kao i druge podatke o licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, uz zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje, odnosno prometa iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Pravno lice dužno je da bez odlaganja obaveštava Ministarstvo o svim promenama koje se odnose na odgovorno lice iz stava 1. ovog člana.

Lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz stava 1. ovog člana odgovorno je za celokupni proces proizvodnje, prometa i rukovanja prekursorima u pravnom licu, za vođenje evidencija o proizvodnji, odnosno prometu prekursora, kao i za organizaciju procesa proizvodnje, odnosno prometa prekursora kojom se onemogućava zloupotreba u proizvodnji, odnosno prometu prekursora.

Lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz stava 1. ovog člana dužno je da obaveštava nadležne organe u pravnom licu o svim podacima bitnim za proizvodnju, promet, uvoz, izvoz i prevoz prekursora, odnosno dužno je da ih bez odlaganja obavesti o uočenim zloupotrebama u proizvodnji, odnosno u prometu prekursora, o neuobičajenim porudžbinama, krađi prekursora ili drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa proizvodnjom, odnosno prometom prekursora.

Član

Ministarstvo izdaje dozvolu pravnom licu za proizvodnju, odnosno promet određenog prekursora prve, druge ili treće kategorije sa Spiska prekursora u roku od 90 dana od dana prijema potpune dokumentacije koja je propisana ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na neodređeno vreme i sadrži sledeće podatke:

1) naziv proizvođača, odnosno pravnog lica koje vrši promet prekursora;

2) mesto proizvodnje, odnosno sedište pravnog lica koje vrši promet prekursora;

3) naziv prekursora koji se proizvode, odnosno čiji se promet vrši;

4) druge podatke od značaja za izdavanje dozvole.

Izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije

Član

Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost, vojne ustanove, odnosno vojni instituti koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost u skladu sa posebnim propisima, pravna lica koja izrađuju galenske, odnosno magistralne lekove, mogu upotrebljavati prekursore prve i druge kategorije za obavljanje redovne delatnosti, na osnovu dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije, koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za pojedinačnu vrstu prekursora prve i druge kategorije, a najviše u količini potrebnoj za godišnju upotrebu u redovnoj delatnosti pravnog lica kome se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica kome se izdaje dozvola za upotrebu prekursora prve i druge kategorije;

2) naziv prekursora za koji se izdaje dozvola za upotrebu;

3) količinu prekursora za koju se izdaje dozvola za upotrebu;

4) druge podatke od značaja za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije.

Prodaja, odnosno kupovina prekursora prve, druge i treće

kategorije u zemlji

Član

Pravno lice koje prodaje prekursore prve, druge ili treće kategorije mora za prodaju svakog prekursora pribaviti od kupca izjavu o nameni upotrebe prekursora – izjavu krajnjeg korisnika.

Član

Pravno lice koje vrši prodaju prekursora prve kategorije mora pribaviti od kupca izjavu iz člana 11. ovog zakona za svaku pojedinačnu isporuku određenog prekursora prve kategorije, s tim da se prodaja može izvršiti u količini koja ne može biti veća od količine određenog prekursora prve kategorije koju je kupac upotrebio za redovnu delatnost u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ako su potrebe kupca za određenim prekursorom prve kategorije veće od količina koje je kupac upotrebio u redovnoj delatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini, Ministarstvo daje saglasnost za prodaju pravnom licu koje vrši prodaju prekursora prve kategorije.

Član

Pravno lice koje vrši prodaju prekursora druge kategorije mora pribaviti od kupca izjavu iz člana 11. ovog zakona za svaku pojedinačnu isporuku određenog prekursora druge kategorije, s tim da se izjava može koristiti najduže šest meseci od dana davanja izjave prodavcu.

Na osnovu izjave iz stava 1. ovog člana prodavac može isporučiti kupcu najviše tri isporuke određenog prekursora druge kategorije.

Član

Pravno lice koje vrši prodaju prekursora treće kategorije mora pribaviti od kupca izjavu iz člana 11. ovog zakona za svaku pojedinačnu isporuku određenog prekursora treće kategorije, s tim da se izjava može koristiti najduže 12 meseci od dana davanja izjave prodavcu.

Na osnovu izjave iz stava 1. ovog člana prodavac može isporučiti kupcu neograničeni broj isporuka određenog prekursora treće kategorije.

Član

Dokumentacija o prodaji prekursora prve, druge i treće kategorije, koju prodavac dostavlja Ministarstvu za svakog pojedinačnog kupca kao krajnjeg korisnika, sadrži sledeće podatke:

1) naziv prekursora;

2) količinu i fizičko-hemijske karakteristike prekursora;

3) smešu i količinu – procenat prekursora u smeši (ako se radi o smeši);

4) ime dobavljača, distributera i kupca kao krajnjeg korisnika;

5) izjavu o nameni upotrebe prekursora;

6) ime proizvođača prekursora.

Prodavac iz stava 1. ovog člana najmanje osam dana pre početka isporuke prekursora prve, druge i treće kategorije dostavlja Ministarstvu podatke iz stava 1. ovog člana.

Prevoz prekursora u zemlji

Član

Pravno lice koje obavlja proizvodnju, odnosno promet prekursora dužno je da prevozniku koji vrši prevoz prekursora prve ili druge kategorije da kopiju izjave iz člana 11. ovog zakona overenu potpisom lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Prevoznik mora dati na uvid overenu kopiju izjave iz stava 1. ovog člana ovlašćenom službenom licu koje, u skladu sa zakonom, ima nadležnost da vrši proveru sadržaja u prevoznom sredstvu.

Dozvola za uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora

prve, druge ili treće kategorije

Član

Uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije obavlja pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana pravno lice podnosi zahtev Ministarstvu.

Pravno lice iz stava 2. ovog člana za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije plaća republičku administrativnu taksu, u skladu sa zakonom.

Oblik i sadržaj dozvola koje se izdaju za uvoz, izvoz, odnosno tranzit iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Član

Uz zahtev iz člana 17. ovog zakona pravno lice koje obavlja uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije prilaže:

1) dozvolu za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije iz člana 6. ovog zakona izdatu od strane Ministarstva;

2) naziv prekursora, njegov tarifni broj iz nomenklature Carinske tarife i CAS broj;

3) količinu i sadržaj prekursora, a ako se radi o smeši supstanci ili prirodnom proizvodu – težinu, odnosno težinski procenat prekursora u smeši ili prirodnom proizvodu;

4) izjavu o nameni upotrebe prekursora iz člana 11. ovog zakona;

5) naziv proizvođača prekursora;

6) naziv uvoznika i izvoznika, odnosno pravnog lica koje vrši tranzit prekursora preko teritorije Republike Srbije;

7) podatke o prevoznom sredstvu i prevozniku, relaciji prevoza i carinskoj ispostavi gde se pošiljka carini, a u slučaju tranzita podatke o carinskim ispostavama preko kojih prekursori ulaze, odnosno izlaze iz Republike Srbije;

8) druge podatke na zahtev Ministarstva.

Pravno lice koje vrši tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije preko teritorije Republike Srbije uz zahtev iz stava 1. ovog člana ne podnosi podatke iz tač. 1) i 4) tog stava.

Član

Dozvolu za uvoz, odnosno izvoz Ministarstvo izdaje u roku od 30 dana od dana prijema potpunog zahteva.

Dozvola za tranzit izdaje se u roku od osam dana od dana prijema potpunog zahteva.

Ministarstvo dostavlja organu nadležnom za carinske poslove kopiju dozvole o uvozu, izvozu, odnosno tranzitu prekursora prve, druge ili treće kategorije iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član

Organ nadležan za carinske poslove dužan je da kod svakog uvoza, izvoza, odnosno tranzita prekursora na svakoj dozvoli za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije upiše datum, odnosno mesto izvršenog carinjenja.

Pravno lice koje je izvršilo uvoz, izvoz ili tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije dužno je da dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit iz stava 1. ovog člana vrati Ministarstvu u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja.

Pravno lice koje nije iskoristilo izdatu dozvolu za uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dužno je da tu dozvolu vrati Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prestanka njenog važenja.

Član

Za dobijanje dozvole za izvoz prekursora prve kategorije pravno lice koje vrši izvoz tog prekursora mora, pored podataka iz člana 18. ovog zakona, dostaviti Ministarstvu i odgovarajuću uvoznu dozvolu izdatu od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi.

Dozvola za izvoz iz stava 1. ovog člana izdaje se kada se kod nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi proveri verodostojnost dozvole za uvoz i izjave iz člana 11. ovog zakona, koje moraju biti priložene uz zahtev.

Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora prve kategorije ako je na osnovu provere utvrđeno da dozvola za uvoz i izjava iz stava 2. ovog člana nisu uopšte izdate, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi ili da izjava iz člana 11. ovog zakona nije izdata od nadležnog pravnog lica.

Član

Uvoz ili izvoz prekursora druge kategorije pravno lice vrši na osnovu dozvole za uvoz ili izvoz prekursora druge kategorije koju izdaje Ministarstvo na period od šest meseci od dana izdavanja dozvole.

Uvoz ili izvoz prekursora treće kategorije pravno lice vrši na osnovu dozvole za uvoz ili izvoz prekursora treće kategorije koju izdaje Ministarstvo na period od 12 meseci od dana izdavanja dozvole.

Član

Pravno lice koje je izvršilo uvoz ili izvoz prekursora prve, druge ili treće kategorije mora u roku od 15 dana od dana izvršenog uvoza ili izvoza dostaviti Ministarstvu izveštaj o stvarnim količinama uvezenih ili izvezenih prekursora.

U izveštaju iz stava 1. ovog člana pravno lice koje je izvršilo uvoz ili izvoz prekursora prve, druge ili treće kategorije mora navesti podatke iz člana 18. ovog zakona.

Posebni slučajevi izvoza prekursora

druge i treće kategorije

Član

Za dobijanje dozvole za izvoz prekursora druge ili treće kategorije u državu za koju raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njenoj teritoriji koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, potrebno je, pored podataka iz člana 18. ovog zakona, dostaviti Ministarstvu i odgovarajuću dozvolu za uvoz prekursora koju je izdao nadležni organ države u koju se prekursori izvoze, kao i izjavu iz člana 11. ovog zakona.

Dozvolu za izvoz iz stava 1. ovog člana Ministarstvo izdaje kada kod nadležnog organa države u koju se prekursori izvoze proveri verodostojnost dozvole za uvoz, kao i izjave iz člana 11. ovog zakona, koje moraju biti priložene uz zahtev.

Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora druge i treće kategorije iz stava 1. ovog člana, ako je na osnovu provere utvrđeno da dozvola i izjava iz stava 2. ovog člana nisu uopšte izdate, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi ili da izjava iz člana 11. ovog zakona nije izdata od nadležnog pravnog lica.

Spisak prekursora i država iz stava 1. ovog člana utvrđuju sporazumno ministar i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Ambalaža u kojoj se vrši promet prekursora

Član

Ambalaža koja se koristi za promet prekursora mora sadržati podatke o proizvođaču, naziv prekursora iz Spiska prekursora, podatke o hemijskom sastavu (ako se radi o smeši ili prirodnom proizvodu), sadržaju, količini, kao i uputstvo o skladištenju.

Ambalaža mora biti označena u skladu sa propisima kojima se uređuje označavanje hemikalija.

Uz pošiljku se prilaže bezbednosni list (međunarodni naziv – MSDS).

Hemijska analiza prekursora

Član

Hemijsku analizu uzoraka prekursora prve, druge ili treće kategorije vrši pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu prostora, opreme i kadra za hemijsku kontrolu, kao i postupaka i metoda hemijske kontrole, prema prihvaćenim standardima kvaliteta u Republici Srbiji i prema smernicama Dobre laboratorijske prakse.

Ministarstvo utvrđuje koja pravna lica ispunjavaju uslove za hemijsku kontrolu prekursora iz stava 1. ovog člana.

Smernice Dobre laboratorijske prakse utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Obaveštavanje nadležnih državnih organa o

proizvodnji, odnosno prometu prekursora

Član

Pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora dužno je da bez odlaganja obaveštava Ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o svim činjenicama koje ukazuju na sumnju o zloupotrebi prekursora u proizvodnji, odnosno prometu, kao i o neuobičajenim porudžbinama, krađi prekursora, ili o drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa proizvodnjom, odnosno prometom prekursora.

Ako pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o činjenicama iz stava 1. ovog člana, lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona dužno je da bez odlaganja o tim činjenicama obavesti nadležna ministarstva.

O činjenicama iz stava 1. ovog člana Ministarstvo bez odlaganja obaveštava nadležni organ države u koju se prekursori izvoze, odnosno iz koje se prekursori uvoze.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana može se u hitnim slučajevima dostaviti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove – Nacionalnom birou Interpola Beograd, radi daljeg dostavljanja nadležnom organu države uvoznice prekursora, odnosno nadležnom međunarodnom organu za oblast opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Prestanak važenja dozvole za proizvodnju,

odnosno promet prekursora

Član

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora koja je izdata pravnom licu u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim za sprovođenje ovog zakona – prestaje da važi:

1) na zahtev pravnog lica kome je dozvola izdata;

2) kada Ministarstvo u postupku sprovođenja nadzora, u skladu sa ovim zakonom, utvrdi da pravno lice kome je dozvola izdata više ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

3) ako je pravnom licu pravnosnažnom presudom izrečena kazna za privredni prestup za delo iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci;

4) ako je protiv odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, pokrenut postupak za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova proizvodnje, odnosno prometa prekursora, ili ako je tim licima pravnosnažnom presudom izrečena kazna za krivično delo iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci, odnosno prekursora.

Akt o prestanku važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije donosi Ministarstvo.

IV. EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI

Evidencija koju vodi pravno lice koje obavlja proizvodnju, odnosno

promet prekursora prve, druge ili treće kategorije

Član

Radi sprečavanja zloupotrebe prekursora i korišćenja prekursora za nedozvoljene svrhe, pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije vode evidenciju koja sadrži:

1) generičko ime prekursora (međunarodno nezaštićeno ime);

2) zaštićeno ime prekursora, ukoliko ga prekursor ima;

3) hemijski naziv prekursora iz Spiska prekursora;

4) CAS broj;

5) podatke o dobavljaču i količini prekursora;

6) podatke o proizvođaču prekursora;

7) podatke o kupcu kao krajnjem korisniku i izdatoj količini prekursora;

8) količinu prekursora koja se nalazi u skladištu.

Izjava iz člana 11. ovog zakona sastavni je deo dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije dužna su da čuvaju dokumentaciju o proizvodnji i prometu prekursora iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i komercijalnu dokumentaciju koja se odnosi na fakture, tovarne listove, carinske dokumente, transportne i špediterske dokumente i ostale administrativne dokumente, najmanje pet godina od dana obavljanja poslednje radnje u vezi sa proizvodnjom i prometom prekursora.

Evidencija koju vodi Ministarstvo

Član

Ministarstvo vodi evidenciju o prekursorima i drugim supstancama koje mogu biti upotrebljene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Podaci iz evidencije koju vodi Ministarstvo dostupni su nadležnim državnim organima, ustanovama i međunarodnim organizacijama u skladu sa međunarodnim sporazumima.

Ministar propisuje način vođenja, sadržaj i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana.

Godišnji i vanredni izveštaji

Član

Pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, kao i pravna lica koja su dobila dozvole za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora, dužna su da u roku od 30 dana od dana isteka kalendarske godine dostave Ministarstvu godišnji izveštaj o proizvodnji, prometu, uvozu, izvozu, tranzitu, upotrebljenim količinama prekursora, kao i o količinama kategorija prekursora koji su ostali u skladištu, iz prethodne kalendarske godine.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da na zahtev Ministarstva podnesu i vanredne izveštaje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Član

Inspektor Ministarstva nadležan za opojne droge i psihotropne supstance, odnosno za prekursore, dužan je da dostavi šestomesečni izveštaj ministru o stanju koje utvrdi prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i organ nadležan za carinske poslove dužni su da dostavljaju šestomesečne izveštaje Ministarstvu o podacima kojima raspolažu u vezi sa proizvodnjom, prometom, uvozom, izvozom ili tranzitom prekursora, odnosno u vezi sa uočenim pojavama zloupotrebe u ovoj oblasti.

Ministar, na osnovu izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja Vladi Republike Srbije godišnji izveštaj o stanju u oblasti proizvodnje i prometa prekursora.

Član

Ministarstvo dostavlja Međunarodnom birou za kontrolu opojnih droga izveštaje o prekursorima, koji moraju biti u skladu sa konvencijama Ujedinjenih nacija za oblast opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Na zahtev nadležnih organa drugih država i međunarodnih organizacija, Ministarstvo dostavlja tražene podatke o prekursorima kojima raspolaže, radi sprečavanja zloupotrebe u proizvodnji, odnosno prometu prekursora.

V. NADZOR

Član

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona vrši Ministarstvo, preko inspektora za opojne droge, psihotropne supstance i prekursore (u daljem tekstu: inspektor).

Član

Nadzor nad uvozom, izvozom i tranzitom prekursora vrši organ nadležan za carinske poslove, u skladu sa zakonom.

Član

U vršenju nadzora iz člana 34. ovog zakona inspektor ima ovlašćenje da:

1) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju koja se odnosi na proizvodnju i promet prekursora, uvoz, izvoz i tranzit;

2) sasluša i uzme izjavu od odgovornog lica u pravnom licu i od lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, kao i od drugih zainteresovanih lica;

3) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, opremu, vozila i stanje zaliha prekursora;

4) pregleda dokumentaciju o ovlašćenju lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

5) uzme uzorke za hemijsku analizu prekursora;

6) preduzme druge mere i radnje u vezi sa predmetom nadzora, u skladu sa ovim zakonom.

O svakom izvršenom pregledu i radnjama preduzetim u postupku nadzora inspektor je dužan da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana obavezno se dostavlja pravnom licu nad kojim je izvršen nadzor.

Član

U vršenju nadzora inspektor ima ovlašćenje da:

1) utvrdi ispunjenost posebnih uslova za proizvodnju, odnosno promet prekursora iz člana 7. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2) pravnom licu naredi da uskladi poslovanje, odnosno otkloni nedostatke u pogledu uslova propisanih ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od šest meseci od dana prijema akta kojim se ta mera naređuje;

3) privremeno zabrani proizvodnju i promet prekursora, ako pravno lice te poslove obavlja u suprotnosti sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje, odnosno ako inspektor oceni da je došlo do zloupotrebe u proizvodnji, odnosno prometu prekursora;

4) privremeno oduzme prekursore i druge supstance van Spiska prekursora za koje postoji osnovana sumnja da mogu biti iskorišćene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci;

5) naloži i druge mere radi sprečavanja nedozvoljenog korišćenja prekursora.

Član

Inspektor na osnovu zapisnika iz člana 36. stav 2. ovog zakona donosi rešenje kojim nalaže mere i radnje iz člana 37. ovog zakona pravnim licima nad kojima je izvršen nadzor.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru.

Rešenje ministra iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ako inspektor oceni da je u vezi sa postupanjem, odnosno nepostupanjem pravnog lica nad kojim je izvršen nadzor učinjeno krivično delo, privredni prestup ili prekršaj, dužan je da bez odlaganja podnese nadležnom organu prijavu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Ako inspektor u toku inspekcijskog nadzora posumnja da je došlo do zloupotrebe u vezi sa proizvodnjom, prometom, odnosno uvozom, izvozom ili tranzitom prekursora, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, kao i da dostavi svu dokumentaciju kojom raspolaže.

Član

Inspektor ima posebnu legitimaciju kojom se identifikuje i koju je dužan da pokaže na zahtev odgovornog lica u pravnom licu, lica iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona ili drugog zainteresovanog lica prilikom vršenja nadzora.

Obrazac i sadržinu legitimacije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Inspektor je samostalan u vršenju inspekcijskih poslova, u granicama ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, i za svoj rad je lično odgovoran.

Član

Pravno lice koje proizvodi, odnosno obavlja promet prekursora dužno je da inspektoru omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora, u skladu sa ovim zakonom, kao i da mu bez naknade stavi na raspolaganje dovoljnu količinu uzoraka za hemijsku analizu, kao i sve potrebne podatke kojima raspolaže.

Inspektor je dužan da postupa u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, savesno i nepristrasno, odnosno da čuva kao službenu tajnu podatke do kojih dođe prilikom vršenja nadzora.

VI. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice:

1) ako vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije bez dozvole za obavljanje proizvodnje, odnosno dozvole za obavljanje prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije, izdate od Ministarstva (član 6. stav 1);

2) ako vrši promet na malo prekursora prve, druge ili treće kategorije (član 6. stav 6);

3) ako obavlja proizvodnju odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije protivno odredbama člana 7. ovog zakona;

4) ako pravno lice upotrebljava prekursore prve i druge kategorije bez dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije izdate od strane Ministarstva (član 10. stav 1);

5) ako vrši prodaju prekursora prve, druge ili treće kategorije bez izjave o nameni upotrebe prekursora – izjave krajnjeg korisnika (član 11);

6) ako vrši prodaju prekursora prve kategorije u suprotnosti sa članom 12. ovog zakona;

7) ako vrši uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora prve kategorije bez dozvole za uvoz, izvoz odnosno tranzit prekursora prve kategorije izdate od strane Ministarstva (član 17. stav 1).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, kao i lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Član

Uz kaznu iz člana 41. ovog zakona pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od tri godine do deset godina.

Prekršaji

Član

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo o svim promenama koje se odnose na lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije (član 8. stav 2);

2) ako vrši prodaju prekursora druge ili treće kategorije u suprotnosti sa čl. 13. i 14. ovog zakona;

3) ako najmanje osam dana pre početka isporuke prekursora prve, druge i treće kategorije ne dostavi Ministarstvu podatke iz člana 15. ovog zakona (član 15. stav 2);

4) ako prevozniku koji vrši prevoz prekursora prve ili druge kategorije nije dao kopiju izjave o nameni upotrebe prekursora (član 16. stav 1);

5) ako vrši uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora druge ili treće kategorije bez dozvole za uvoz, izvoz odnosno tranzit prekursora druge ili treće kategorije izdate od strane Ministarstva (član 17. stav 1);

6) ako posle izvršenog uvoza, izvoza ili tranzita prekursora prve, druge ili treće kategorije ne vrati Ministarstvu izdatu dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, odnosno ako ne vrati izdatu dozvolu za uvoz, izvoz, odnosno tranzit koja nije iskorišćena, u roku od 15 dana od dana prestanka važenja dozvole (član 20. st. 2. i 3);

7) ako ne dostavi Ministarstvu izveštaj o stvarnim količinama uvezenih ili izvezenih prekursora u roku od 15 dana od dana izvršenog uvoza ili izvoza prekursora prve, druge ili treće kategorije (član 23. stav1);

8) ako ambalaža koja se koristi za promet prekursora ne sadrži podatke iz člana 25. ovog zakona;

9) ako bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o svim činjenicama koje ukazuju na sumnju o zloupotrebi prekursora u proizvodnji, odnosno prometu, kao i o neuobičajenim porudžbinama, krađi prekursora, ili o drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa proizvodnjom ili prometom prekursora (član 27);

10) ako ne vodi evidenciju ili ne čuva dokumentaciju o proizvodnji, odnosno prometu prekursora prve, druge ili treće kategorije (član 29);

11) ako u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine ne dostavi Ministarstvu godišnji izveštaj o proizvodnji, prometu, uvozu, izvozu, tranzitu, upotrebljenim količinama prekursora, kao i o količinama kategorije prekursora koji su ostali u skladištu iz prethodne kalendarske godine, odnosno ako na zahtev Ministarstva ne podnosi vanredne izveštaje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva (član 31);

12) ako onemogući inspektora u nesmetanom obavljanju poslova nadzora, u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako mu ne stavi na raspolaganje dovoljnu količinu uzoraka prekursora za hemijsku analizu, kao i sve druge potrebne podatke kojima raspolaže (član 40. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2) do 10) i tačka 11) ovog člana, kazniće se i lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

Član

Uz kaznu iz člana 43. ovog zakona, pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član

Prekursori koji su predmet privrednih prestupa i prekršaja oduzeće se.

Prekursori iz stava 1. ovog člana mogu se prodati, u skladu sa zakonom, pravnim licima koja u skladu sa ovim zakonom ispunjavaju uslove za proizvodnju, odnosno promet prekursora.

Prekursori iz stava 1. ovog člana koji se ne mogu upotrebiti kao sirovina za proizvodnju, odnosno koji se ne prodaju u skladu sa stavom 2. ovog člana, uništavaju se u skladu sa propisima kojima se uređuje uništavanje opasnog otpada.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati članove Komisije iz člana 5. ovog zakona.

Ministar će u roku od šest meseci od dana stupanja snagu ovog zakona doneti podzakonske propise za izvršavanje ovog zakona.

Član

Pravna lica koja se bave proizvodnjom, odnosno prometom prekursora, odnosno koja vrše uvoz ili izvoz prekursora, dužna su da u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Pravno lice iz člana 26. stav 2. ovog zakona dužno je da uskladi svoj rad sa smernicama Dobre laboratorijske prakse u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4353005.068.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona je član 72. tačka 6. Ustava Republike Srbije po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblastima zdravstva.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci je sprečavanje zloupotrebe ili korišćenja supstanci koje se smatraju prekursorima radi dobijanja opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Razlog za donošenje ovog zakona je i potreba da se, po prvi put u Republici Srbiji donese zakon kojim će se uredi oblast sprečavanja zloupotrebe proizvodnje, odnosno prometa prekursora. Naime u prethodnom periodu, u oblasti u kojoj je postojala zakonska nadležnost ranije savezne države, oblast prekursora nije bila zakonski uređena, tako da je postojala mogućnost velike zloupotrebe u ovoj oblasti.

Cilj donošenja ovog zakona je i izvršavanje obaveza države iz ratifikovanih konvencija Ujedinjenih nacija kojima se uređuju oblast prekursora, opojnih droga, psihotropnih supstanci, kao i nedozvoljenog prometa prekursora, opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:

– Konvencija UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci (iz 1988. godine, ratifikovana „Službeni list SRJ“ broj 14/90),

– Konvencija o psihotropnih supstancama (iz 1971. godine, ratifikovana „Službeni list SFRJ“ broj 40/73),

– Jedinstvena konvencija o opojnim drogama (iz 1961. godine, ratifikovana „Službeni list SFRJ“ broj 2/64).

Pored toga, razlozi za donošenje ovog zakona su i potreba da se oblast proizvodnje, odnosno prometa prekursora, kao i pojedinačni uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora uskladi sa propisima i direktivama Evropske Unije za ovu oblast, i to:

– Direktiva Saveta broj 92/109/EEC, od 14. decembra 1992. godine,

– Direktiva Komisije broj 93/46/EEC, od 22. juna 1993. godine,

– Direktiva Komisije broj 2003/101/EC od 03. novembra 2003. godine,

– Propis (EEC) broj 3677/90 od 13. decembra 1990. godine,

– Propis (EC) broj 1485/96 od 26. jula 1996. godine,

– Propis (EC) broj 1533/2000 od 13. jula 2000. godine,

– Propis (EC) broj 273/2004 od 11. februara 2004. godine.

Donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi za uspostavljanje kontinuirane saradnje sa Međunarodnim biroom za kontrolu opojnih droga (INCB) i međunarodnim programom za kontrolu opojnih droga (UNDCP), što će doprineti efikasnom suzbijanju nedozvoljene trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama.

Uređivanjem uslova za proizvodnju i promet prekursora i određivanje nadležnih organa, kao i vršenje nadzora obezbediće se sistem kontrole i preduzimanja blagovremenih mera radi sprečavanja zloupotrebe prekursora ili njihovo korišćenje u nedozvoljene svrhe.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA

Osnovne odredbe

Osnovnim odredbama definisan je predmet uređivanja ovog zakona, kao i izrazi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu.

Klasifikacija prekursora

Članom 4. određena je klasifikacija prekursora u I, II i III kategoriju u odnosu na njihovo korišćenje kao osnovnih sirovina u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (I kategorija), odnosno njihovo korišćenje kao pomoćnih sirovina (II kategorija), odnosno kao pomoćne sirovine koje se u procesu proizvodnje mogu zameniti i drugim odgovarajućim sirovinama (III kategorija).

Odredbama člana 4. ovlašćen je ministar nadležan za poslove zdravlja da utvrdi Spisak prekursora koji sadrži i njihovu klasifikaciju u kategorije prekursora, a na predlog Komisije za prekursore, polazeći od konvencija Ujedinjenih nacija kojima se uređuje oblast opojnih droga i psihotropnih supstanci, kao i direktiva, odnosno propisa Evropske Unije. Ovaj spisak se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Članom 5. je određeno da ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje Komisiju za prekursore, kao stručno telo, od istaknutih stručnjaka u oblasti hemije, farmacije i medicine kao i od predstavnika ministarstava nadležnih za poslove zdravlja, životne sredine, veterine, unutrašnjih poslova i organa nadležnog za carinske poslove. Ovim članom su određeni i zadaci Komisije, njeno imenovanje na period od četiri godine sa obavezom da ova komisija donese poslovnik o svom radu. Posebno je značajno da na zahtev ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, članovi Komisije – predstavnici ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i organa nadležnog za carinske poslove, daju mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja o izdavanju dozvole podnosiocima zahteva za proizvodnju, promet, uvoz, izvoz ili tranzit prekursora prve kategorije. Na taj način omogućen je potpuni uvid svih nadležnih organa u kontroli pravnih lica koja vrše proizvodnju, odnosno promet, uvoz, izvoz ili tranzit prekursora prve kategorije, a radi sprečavanja moguće zloupotrebe u ovoj oblasti.

Uslovi za proizvodnju i promet prekursora

Čl. 6. do 9. propisano je izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Pravna lica mogu obavljati proizvodnju, odnosno promet ovih prekursora na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za proizvodnju prekursora može obavljati i promet tih prekursora na osnovu dobijene dozvole za proizvodnju. Značajno je navesti da je, radi sprečavanja zloupotrebe prekursora, predložena zabrana prometa na malo prekursora prve, druge ili treće kategorije.

Ministarstvo izdaje dozvolu za proizvodnju, odnosno promet prekursora na osnovu uslova propisanih u članu 7. ovog zakona, s tim da posebne uslove, koji su specifični za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Značajno je istaći da je pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora u obavezi da ima lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora, s tim da je to lice odgovorno za celokupni proces proizvodnje, prometa, odnosno rukovanja prekursorima u pravnom licu, odnosno da je odgovorno za organizaciju proizvodnje, odnosno prometa na način koji sprečava zloupotrebu u proizvodnji, odnosno prometu prekursora.

Ministarstvo izdaje dozvolu pravnom licu za proizvodnju, odnosno promet određene vrste prekursora prve, druge ili treće kategorije u roku od 90 dana od dana prijema potpune dokumentacije. Dozvola se izdaje na neodređeno vreme i sadrži podatke propisane u članu 9. ovog zakona.

Članom 10. propisano je izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije od strane ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, i to samo onim pravnim licima koja obavljaju naučnoistraživačku delatnost, vojnim ustanovama, odnosno vojnim institutima koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost u skladu sa posebnim propisima, pravnim licima koja izrađuju galenske, odnosno magistralne lekove. Napred navedenim licima izdaje se dozvola za upotrebu prekursora prve i druge kategorije radi obavljanja redovne delatnosti, odnosno delatnosti koja podrazumeva upotrebu prekursora prve i druge kategorije. Ministarstvo izdaje dozvolu za pojedinačnu vrstu prekursora prve i druge kategorije, a najviše u količini koja je potrebna za godišnju upotrebu u redovnoj delatnosti pravnog lica kome se dozvola izdaje. Na ovaj način, a imajući u vidu i odredbe čl. 6. do 9. ovog zakona, u potpunosti je uređen sistem izdavanja dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora, onim pravnim licima kojima je to osnovna delatnost, kao i izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije onim pravnim licima koja ne obavljaju isključivo delatnost proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije, ali upotrebljavaju prekursore prve i druge kategorije u redovnoj delatnosti.

Čl. 11. do 15. propisana je prodaja, odnosno kupovina prekursora prve, druge ili treće kategorije u zemlji. Radi sprečavanja zloupotrebe u ovoj oblasti članom 11. propisana je obaveza svakog pravnog lica koje prodaje prekursore da pribavi od kupca izjavu o nameni upotrebe prekursora – izjavu krajnjeg korisnika. Na taj način u potpunosti je kontrolisana oblast prodaje, odnosno kupovine prekursora u zemlji, i to samo onim pravnim licima koja imaju dozvolu izdatu od strane ovog ministarstva za proizvodnju, odnosno promet prekursora.

Imajući u vidu karakteristike prve kategorije prekursora, odnosno mogućnost najveće zloupotrebe s obzirom da predstavljaju osnovnu i najznačajniju sirovinu u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, članom 12. propisana je obaveza pravnog lica koje vrši prodaju prekursora prve kategorije da mora pribaviti od kupca izjavu o nameni upotrebe prekursora za svaku pojedinačnu isporuku određenog prekursora prve kategorije. Pored toga radi kontrole moguće zloupotrebe prodaja prekursora prve kategorije može se obaviti samo u količini koja je istovetna sa količinom prekursora prve kategorije koju je kupac upotrebio u redovnoj delatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini. Ukoliko su potrebe tog kupca za određenim prekursorom prve kategorije veće od količine iz prethodne godine, saglasnost za takvu prodaju veće količine daje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Imajući u vidu karakteristiku prekursora druge i treće kategorije, odnosno da oni predstavljaju pomoćne sirovine u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, čl. 13. i 14. propisano je da pravno lice koje vrši prodaju prekursora druge kategorije pribavlja od kupca izjavu o nameni upotrebi prekursora koja se može koristiti 6 meseci, odnosno za prekursore treće kategorije izjava se može koristiti najduže 12 meseci. Na osnovu napred navedenih izjava prodavac ima pravo da izvrši tri isporuke prekursora druge kategorije, odnosno veći – neograničeni broj isporuka prekursora treće kategorije.

Ovakva rešenja usklađena su sa propisima Evropske Unije – EC broj 273/2004 od 11. februara 2004. godine Evropske direktive, a imajući u vidu da određeni prekursori treće kategorije imaju veliku upotrebu i u drugim privrednim granama, odnosno da ovakva rešenja omogućavaju nesmetan rad privrednih subjekata sa jedne strane, dok sa druge strane za prekursore prve kategorije (kao sirovine od kojih se direktno proizvodi opojna droga i psihotropne supstance) postoji velika kontrola prodaje, odnosno kupovine istih.

U članu 16. propisan je način prevoz prekursora prve i druge kategorije, radi sprečavanja mogućih zloupotreba prilikom prevoženja ovih prekursora sa jednog na drugo mesto u zemlji. Ovakva regulativa postupka prevoza prekursora prve i druge kategorije usklađena je sa članom 12. Konvencije UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci.

U čl. 17. do 23. propisan je način i postupak izdavanja dozvola za uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge ili treće kategorije, a koji može obavljati samo ono pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora. Takođe su propisani podaci koji se podnose Ministarstvu za dobijanje napred navedene dozvole. Radi sprečavanja zloupotrebi u uvozu, izvozu ili tranzitu prekursora, propisana je obaveza pravnog lica koje je izvršilo napred navedene poslove da overenu dozvolu za uvoz, izvoz, odnosno tranzit prekursora od strane organa nadležnog za poslove carine, vrati Ministarstvu u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, kao i dozvolu koja nije iskorišćena za obavljanje uvoza, izvoza, odnosno tranzita prekursora. Na taj način u potpunosti se može kontrolisati promet prekursora, kako bi se sprečila njihova zloupotreba. Dodatna mera sprečavanja zloupotrebe u oblasti prekursora, obezbeđena je i propisivanjem obaveze pravnom licu koje vrši izvoz prekursora prve kategorije da uz zahtev za izdavanje dozvole dostavi Ministarstvu i odgovarajuću uvoznu dozvolu izdatu od one zemlje u koju se prekursor prve kategorije izvozi.

U članu 24. propisana je obaveza pravnom licu koje vrši izvoz prekursora druge ili treće kategorije u državu za koju raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njenoj teritoriji koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, da dostavi Ministarstvu (pored ranije navedenih podataka u članu 18) i odgovarajuću dozvolu za uvoz prekursora izdatu od nadležnog organa te druge države. Pored toga, propisana je obaveza da ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za unutrašnje poslove, radi sprečavanja zloupotrebe prekursora u napred navedenom slučaju, donesu spisak prekursora i država u kojima se ti prekursori zloupotrebljavaju.

U članu 25. propisana je obaveza korišćenja posebne ambalaže u kojoj se vrši promet prekursora, u skladu sa propisima kojima se uređuje označavanje hemikalija.

U članu 26. propisana je obaveza hemijske analize uzoraka prekursora prve, druge ili treće kategorije koju može vršiti ono pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu prostora, opreme i kadra za hemijsku analizu, a prema prihvaćenim standardima kvaliteta u Republici Srbiji, kao i prema smernicama Dobre laboratorijske prakse. Kako je oblast hemijske analize uređena i drugim propisima kojima se uređuje oblast lekova, odnosno oblast hemikalija, propisana je obaveza ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, da u skladu sa napred navedenim propisima, utvrđuje koja pravna lica ispunjavaju uslove za hemijsku kontrolu prekursora.

U članu 27. propisana je obaveza izveštavanja pravnog lica koje vrši proizvodnju, odnosno promet prekursora o svim činjenicama koje ukazuju na sumnju o zloupotrebi prekursora u proizvodnji, odnosno prometu, kao i obaveza lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet prekursora u tom pravnom licu, da bez odlaganja, ukoliko pravno lice ne izvrši napred navedenu obavezu, o tome obavesti ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

U članu 28. propisani su slučajevi kada ministarstvo nadležno za poslove zdravlja donosi akt (rešenje) o prestanku važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora.

Evidencija i izveštaji

U čl. 29. do 33. propisana je obaveza pravnom licu da vodi evidenciju o obavljanju proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije, odnosno obaveza ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o vođenju evidencije o prekursorima i drugim supstancama koje mogu biti upotrebljene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci. Takođe je propisana obaveza da pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet prekursora, kao i pravna lica koja su dobila dozvole za uvoz, izvoz ili tranzit prekursora, dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove zdravlje godišnje i druge vanredne izveštaje. Takođe, propisana je obaveza da inspektor Ministarstva, nadležan za opojne droge i psihotropne supstance, odnosno za prekursore, kao i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i organ nadležan za carinske poslove, dostavljaju šestomesečne izveštaje, na osnovu kojih ministar nadležan za poslove zdravlja podnosi godišnji izveštaj Vladi Republike Srbije o stanju u oblasti proizvodnje i prometa prekursora. Pored toga, a u cilju međunarodne saradnje i sprečavanja zloupotrebe prekursora, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja dostavlja godišnje i vanredne izveštaje o prekursorima Međunarodnom birou za kontrolu opojnih droga.

Nadzor

U čl. 34. do 40. uređen je postupak nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, koji vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko inspektora za opojne droge, psihotropne supstance i prekursore.

Kaznene odredbe

U čl. 41. do 45. propisane su kaznene odredbe, odnosno privredni prestupi i prekršaji, kao i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti. Imajući u vidu mogućnost velikih zloupotreba u proizvodnji, odnosno prometu prekursora radi dobijanja opojnih droga i psihotropnih supstanci, predložene mere su adekvatno prilagođene stepenu društvene opasnosti privrednog prestupa, odnosno prekršaja. Pored toga, predloženo je da se u slučaju privrednog prestupa ili prekršaja, prekursori oduzmu, prodaju u skladu sa zakonom, odnosno da se unište, ako je to moguće, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast opasnog otpada.

Prelazne i završne odredbe

U čl. 46. do 48. propisane su prelazne i završne odredbe, kao i stupanje na snagu ovog zakona, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPOROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2005. godinu, s obzirom da će se rad Komisije za prekursore iz člana 5. ovog zakona finansirati iz sredstava budžeta za 2005. godinu sa razdela Ministarstva zdravlja. Za 2006. godinu potrebna finansijska sredstva za rad Komisije za prekursore planiraće se u okviru sredstava u budžetu Republike Srbije za 2006. godinu na razdelu Ministarstva zdravlja, a u skladu sa finansijskim planom.

4353005.068.doc/3

Ostavite komentar