Predlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se zaštita topografija poluprovodničkih proizvoda.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nadležni organ je organ državne uprave koji je nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije;

2) stvaralac topografije je fizičko lice koje je svojim intelektualnim naporom stvorilo topografiju;

3) poluprovodnički proizvod je gotov proizvod ili međuproizvod namenjen obavljanju elektronske funkcije, isključivo ili zajedno sa drugim funkcijama, koji se sastoji od sloja poluprovodničkog materijala i od jednog ili više drugih slojeva provodnog, izolacionog ili poluprovodničkog materijala, raspoređenih u skladu sa unapred utvrđenim trodimenzionalnim uzorkom;

4) topografija poluprovodničkog proizvoda (u daljem tekstu: topografija) je niz povezanih slika koji predstavlja trodimenzionalni uzorak slojeva od kojih je poluprovodnički proizvod sastavljen i u kojem svaka slika prikazuje uzorak ili deo uzorka površine poluprovodničkog proizvoda u bilo kojoj fazi njegove proizvodnje, bez obzira na način koji je prikazan ili kodiran;

5) komercijalna upotreba je prodaja, davanje u zakup, davanje licence ili bilo koji drugi način komercijalne distribucije zaštićene topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju ili proizvoda koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod, uključujući i ponudu u te svrhe. Prva komercijalna upotreba poverljive prijave nije komercijalna upotreba u smislu ovog zakona.

II. PREDMET I USLOVI ZAŠTITE

Predmet zaštite

Član 3.

Predmet zaštite u skladu sa ovim zakonom može biti samo topografija koja je rezultat intelektualnog napora stvaraoca i koja u vreme njenog nastanka nije bila opštepoznata u industriji poluprovodničkih proizvoda.

Topografija koja se sastoji od kombinacije elemenata koji su opštepoznati u industriji poluprovodničkih proizvoda može biti predmet zaštite samo ako posmatrano u celini ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Obim zaštite

Član 4.

Zaštitu u skladu sa ovim zakonom uživa i deo zaštićene topografije koji se može samostalno upotrebljavati, kao i uređaj (glavna stvar) koji obuhvata poluprovodnički proizvod koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju, ako se takav poluprovodnički proizvod ne može odvojiti od glavne stvari bez njenog oštećenja ili uništenja.

Zaštita koju uživa topografija poluprovodničkih proizvoda u skladu sa ovim zakonom ne može se proširiti na ideju, postupak, sistem, tehniku na kojoj je topografija zasnovana ili šifrovanu informaciju sadržanu u topografiji osim na samu topografiju.

Subjekti zaštite

Član 5.

Pravo na zaštitu topografije ima njen stvaralac.

Ako je topografija stvorena kao rezultat intelektualnog napora više stvaralaca, njima pripada zajedničko pravo na zaštitu.

Ako je topografija stvorena u radnom odnosu, pravo na zaštitu ima poslodavac stvaraoca topografije, ako ugovorom o radu nije drugačije ugovoreno.

Na topografije stvorene u radnom odnosu shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita pronalazaka.

Ako je topografija stvorena na osnovu ugovora koji nije ugovor o radu, pravo na zaštitu ima ugovorna strana koja je topografiju naručila, ako nije drugačije ugovoreno.

Pravo na zaštitu imaju pravni sledbenici lica iz st. 1, 2, 3 i 5. ovog člana.

Ako više lica podnese prijavu za zaštitu zajednički stvorene topografije smatraće se, ako nije između njih drugačije određeno, da su njihovi idealni delovi jednaki.

Na sva pitanja međusobnih pravnih odnosa zajedničkih podnosilaca prijave koja nisu uređena ovim zakonom primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi i obligacioni odnosi.

Pravo na zaštitu

Član 6.

Pravo na zaštitu u skladu sa članom 5. stav 1. ovog zakona imaju fizička lica koja su državljani Republike Srbije, odnosno neke od država članica Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO;

Pravo na zaštitu u skladu sa članom 5. st. 3. i 5. ovog zakona imaju:

1) fizička lica koja su državljani Republike Srbije, odnosno neke od država članica Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO;

2) pravna lica koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO.

Strana fizička lica koja nemaju prebivalište ili pravna lica koja nemaju sedište na teritoriji neke od država članica STO imaju pravo na zaštitu ako to proizilazi uz međunarodnih ugovora koji obavezuju Republiku Srbiju.

Član 7.

Ako lica iz člana 6. stav 2. ovog zakona ne ispunjavaju propisane uslove pravo na zaštitu ima lice koje:

1) je prvo komercijalno upotrebilo topografiju, koja još uvek nije bila komercijalno upotrebljena bilo gde u svetu, na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO;

2) ima isključivo ovlašćenje da komercijalno upotrebljava topografiju na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO, od strane lica koje ima pravo da raspolaže tom topografijom.

Zastupanje

Član 8.

Strano fizičko koje nema prebivalište ili pravno lice koje nema sedište na teritoriji Republike Srbije, u postupku pred nadležnim organom, mora zastupati lice upisano u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaći advokat.

III. SADRŽINA, OGRANIČENJA I TRAJANJE PRAVA IZ PRIZNATE TOPOGRAFIJE

Sadržina prava

Član 9.

Nosilac prava iz priznate topografije (u daljem tekstu: nosilac prava) ima isključivo pravo da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog ovlašćenja:

1) umnožava topografiju ili njene bitne delove na bilo koji način ili u bilo kojoj formi;

2) komercijalno upotrebljava ili uvozi za te svrhe zaštićenu topografiju ili poluprovodnički proizvod koji sadrži zaštićenu topografiju ili proizvod koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod.

Ograničenje prava

Član 10.

Ne smatra se povredom prava iz člana 9. ovog zakona:

1) umnožavanje zaštićene topografije za ličnu upotrebu u nekomercijalne svrhe;

2) umnožavanje topografije u cilju analiziranja, procene ili nastave o idejama, postupcima, sistemima ili tehnikama sadržanim u topografiji ili same topografije;

3) ako neko lice, na osnovu analize ili istraživanja zaštićene topografije, stvori topografiju koja ispunjava uslove iz člana 3. st. 1. i 2. ovog zakona.

Iscrpljenje prava

Član 11.

Isključivo pravo nosioca prava da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog ovlašćenja preduzima radnje iz člana 9. ovog zakona iscrpljuje se za teritoriju Republike Srbije nakon stavljanja zaštićene topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju u promet na teritoriji Republike Srbije od strane nosioca prava ili drugog lica koje ima njegovo ovlašćenje.

Nastanak prava

Član 12.

Isključivo pravo nosioca prava da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog ovlašćenja preduzima radnje iz člana 9. ovog zakona nastaje danom prve komercijalne upotrebe topografije bilo gde u svetu ili danom podnošenja prijave za priznanje prava na topografiju (u daljem tekstu: prijava) kojoj je priznat datum podnošenja, zavisno od toga koji je dan raniji.

Prestanak prava

Član 13.

Pravo iz člana 12. ovoga zakona prestaje istekom kalendarske godine u kojoj se navršava deset godina od dana nastanka isključivih prava.

Označavanje topografije

Član 14.

Za vreme trajanja isključivih prava nosilac prava može poluprovodnički proizvod koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju obeležavati velikim slovom „T”.

IV. PROMET PRAVA

Član 15.

Pravo na topografiju može biti, u celini ili delimično, predmet prenosa prava na osnovu ugovora o prenosu, statusne promene nosioca prava, nasleđivanja, sudske i administrativne odluke.

Pojedina ili sva ovlašćenja iz prava na topografiju mogu, sa ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci.

Pravo na topografiju može biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi, odluke suda ili odluke drugog državnog organa.

Ugovori iz st. 1-3. ovog člana su punovažni samo ako su sastavljeni u pisanoj formi.

Prenos prava, licenca i zaloga upisuju se u odgovarajući registar nadležnog organa.

Na prenos prava, licencu i zalogu shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje pravna zaštita pronalazaka.

V. POSTUPAK ZAŠTITE

Zajedničke odredbe

Član 16.

Postupak za priznanje topografije ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.

Na pojedina pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, posebno na pitanja koja se odnose na žalbu, odustanak, povraćaj u pređašnje stanje i druga pitanja primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Takse

Član 17.

U upravnom postupku pred nadležnim organom plaćaju se republičke administrativne takse, za koje se nadležnom organu dostavljaju dokazi o uplatama.

Registri

Član 18.

Nadležni organ vodi Registar prijava topografija (u daljem tekstu: Registar prijava) i Registar topografija.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu registara iz stava 1. ovog člana.

Pokretanje postupka za priznanje topografije

Član 19.

Postupak za priznanje topografije pokreće se podnošenjem prijave za priznanje topografije nadležnom organu.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Upotreba specijalnih tehničkih termina na engleskom jeziku dopuštena je samo ako su ti termini u upotrebi u oblasti tehnike na koju se topografija odnosi. U ostalim slučajevima takvi termini se mogu koristiti uz objašnjenje na srpskom jeziku.

Nadležni organ ne proverava da li podnosilac prijave ima pravo na podnošenje prijave.

Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.

Nadležni organ bliže propisuje način podnošenja prijave.

Rok za podnošenje prijave

Član 20.

Prijava za priznanje topografije može se nadležnom organu podneti u roku od dve godine od datuma prve komercijalne upotrebe topografije bilo gde u svetu.

Ako topografija nije komercijalno upotrebljena prijava za priznanje topografije ne može se nadležnom organu podneti nakon proteka 15 godina od dana njenog nastanka.

Sadržina prijave za priznanje topografije

Član 21.

Prijava za priznanje topografije sadrži:

1) zahtev za priznanje topografije;

2) priloge kojima se topografija identifikuje;

3) primerak poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju, ako je poluprovodnički proizvod komercijalno upotrebljen;

4) izjavu kada je topografija prvi put komercijalno upotrebljena, ako je

datum prve komercijalne upotrebe raniji o datuma podnošenja prijave;

izjavu o pravnom osnovu sticanja prava na podnošenje prijave, ako

podnosilac prijave nije stvaralac topografije.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za priznanje topografije, određuje priloge koji se podnose uz taj zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Poslovna tajna

Član 22.

Podnosilac prijave, pri podnošenju prijave, deo priloga iz člana 21. stav 1. tačka 2) ovog zakona označava podatke koji su zaštićeni kao poslovna tajna.

Na delove prijave iz stava 1. ovog člana, primenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Priznati datum podnošenja

Član 23.

Nadležni organ priznaće datum podnošenja prijave prijavi koja sadrži podatke o podnosiocu prijave i jedan od priloga kojim se topografija identifikuje.

Ispitivanje prijave

Član 24.

Po prijemu prijave za priznanje topografije nadležni organ ispituje:

1) da li je prijava podneta u roku iz člana 20. ovog zakona;

2) da li je prijava podneta u smislu člana 8. ovog zakona, ako je podnosilac prijave strano lice;

3) da li je za svaku topografiju podneta posebna prijava u smislu člana 19. stav 5. ovog zakona;

4) da li podneta prijava sadrži zahtev za priznanje topografije i priloge koji se podnose uz taj zahtev;

5) da li zahtev za priznanje topografije i prilozi koji se podnose uz taj zahtev imaju propisanu sadržinu;

6) da li je plaćena taksa za podnošenje prijave.

Ako prijava za priznanje topografije ne ispunjava sve uslove iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će podnosioca prijave pozvati da u roku, koji ne može biti kraći od dva meseca, niti duži od tri meseca, otkloni nedostatke navedene u pozivu.

Ako podnosilac zahteva ne otkloni nedostatke navedene u pozivu iz stava 2. ovog člana, nadležni organ će prijavu za priznanje topografije odbaciti.

Ako prijava za priznanje topografije ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, nadležni organ utvrđuje da li je predmet prijave topografija u smislu člana 2. stav 1. tačka 4. ovog zakona.

Ako nadležni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana doneće rešenje o priznanju topografije.

Ako prijava za priznanje topografije ne ispunjava uslove iz stava 4. ovog člana nadležni organ će pozvati podnosioca prijave da u roku koji ne može biti kraći od dva meseca, niti duži od tri meseca otkloni nedostatke navedene u pozivu, odnosno da se izjasni o razlozima odbijanja.

Ako podnosilac prijave ne otkloni ili se ne izjasni o razlozima odbijanja u ostavljenom roku, nadležni organ će odbiti zahtev za priznanje topografije.

Na obrazložen zahtev podnosioca prijave nadležni organ će produžiti rok iz st. 2. i 6. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim ali ne duže od tri meseca.

Registracija, izdavanje isprave i objava priznatog prava

Član 25.

Priznato pravo na topografiju upisuje se u Registar topografija.

Po izvršenom upisu u Registar topografija nosiocu se izdaje isprava o priznatoj topografiji.

Podaci o priznatoj topografiji objavljuju se u službenom glasilu nadležnog organa (u daljem tekstu: službeno glasilo).

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu isprave o priznatoj topografiji i vrstu podataka koji se objavljuju u službenom glasilu.

Stavljanje topografije na uvid javnosti

Član 26.

Do upisa u Registar topografija nadležni organ dozvoliće uvid u prijavu za priznanje topografije i njeno kopiranje u prisustvu službenog lica na pisani zahtev podnosioca prijave ili lica koje ima njegovo ovlašćenje.

Delovi priloga označeni kao poslovna tajna ne smeju biti dostupni trećim licima bez dozvole podnosioca prijave, nosioca prava ili bez sudske odluke.

Delove topografije koji predstavljaju poslovnu tajnu, a koji su predstavljeni u grafičkom obliku treba prekriti, šrafiranjem ili na drugi način, na jednoj od kopija prikaza topografije. Samo ta kopija daje se na uvid javnosti. Na ostalim kopijama prikaz topografije mora biti vidljiv.

Upis u registar promene podataka

Član 27.

Nadležni organ će na uredan zahtev podnosioca prijave ili nosioca upisati promenu podataka u odgovarajući registra nadležnog organa.

Nadležni organ objavljuje u službenom glasilu promenu podataka koji su upisani u odgovarajući registar.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za upis promene podataka u odgovarajući registar, određuje priloge koji se podnose uz navedeni zahtev, propisuje njihovu sadržinu, kao i vrstu podataka koji se objavljuju u službenom glasilu.

VI. OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM REŠENJA O PRIZNANJU PRAVA NA TOPOGRAFIJU

Razlozi za oglašavanje ništavim

Član 28.

Nadležni organ može rešenje o priznanju prava na topografiju u bilo koje vreme oglasiti ništavim na predlog bilo kog lica, ako utvrdi da:

1) predmet zaštite nije topografija u smislu člana 2. stav 1. tačka 4. ovog zakona;

2) topografija ne ispunjava uslove za zaštitu u smislu člana 3. ovog zakona;

3) prijava nije podneta u roku iz člana 20. ovog zakona;

4) nosilac prava nema pravo na zaštitu u smislu čl. 6. i 7. ovog zakona, odnosno ako nije imao zastupnika u smislu člana 8. ovog zakona;

5) prilozi iz člana 21. ovog zakona nemaju propisanu sadržinu;

6) prilozi iz člana 21. stav 1. tačka 2) ovog zakona ne odgovaraju poluprovodničkom proizvodu za koji je podnet zahtev za priznanje prava na topografiju.

Nadležni organ propisuje sadržinu predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na topografiju i sadržinu priloga koji se podnose uz taj predlog.

Postupak oglašavanja ništavim

Član 29.

Nadležni organ će uredan predlog sa prilozima dostaviti nosiocu topografije i pozvati ga da, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od prijema poziva, dostavi svoj odgovor, u dva primerka.

U toku postupka za oglašavanje ništavim nadležni organ poziva stranke, onoliko puta koliko smatra da je potrebno, da u roku od 30 dana dostave svoje primedbe na podneske druge strane.

U toku postupka za oglašavanje ništavim, nadležni organ održava usmenu raspravu ako oceni da je njeno održavanje nužno za utvrđivanje bitnih činjenica za donošenje odluke po predlogu.

Ako stranke ne dođu na usmenu raspravu nadležni organ može odlučiti o predlogu za oglašavanje ništavim na osnovu raspoloživih dokaza.

Podaci iz rešenja o oglašavanju ništavim topografije objavljuju se u službenom glasilu.

Nadležni organ bliže propisuje vrstu podataka koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa.

Član 30.

Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije nema retroaktivno dejstvo na pravosnažne sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u meri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac prava bio savestan.

VII. POVERLJIVA PRIJAVA

Član 31.

Prijava topografije, za koju se utvrdi da je od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije smatra se poverljivom.

Na poverljivu prijavu shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka.

VIII. GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA

Član 32.

Svako neovlašćeno preduzimanje bilo koje radnje iz člana 9. ovog zakona smatra se povredom prava na topografiju.

Ne smatra se povredom prava na topografiju komercijalna upotreba poluprovodničkog proizvoda u kome je sadržana zaštićena topografija, ako lice koje je nabavilo poluprovodnički proizvod u tom trenutku nije znalo ili nije moglo znati da je u njemu sadržana zaštićena topografija.

Na zahtev nosioca prava sud može obavezati lice iz stava 2. ovog člana da plati naknadu za komercijalnu upotrebu poluprovodničkog proizvoda koji sadrži zaštićenu topografiju, kao i proizvoda koji sadrži takav poluprovodnički proizvod od trenutka kada je saznalo ili je bilo u mogućnost da sazna da je topografija zaštićena.

Odredbe st. 2. i 3. ovog člana primenjuju se i na pravne sledbenike lica koje je steklo poluprovodnički proizvod na kome postoje isključiva prava na priznatoj topografiji.

Visina naknade koja pripada nosiocu određuje se u visini naknade koju bi nosilac prava dobio za slobodno ugovorenu licencu za tu topografiju.

Ako nosilac dokaže da je neko lice, pre datuma iz člana 12. ovog zakona, prevarom otpočelo proizvodnju, komercijalnu upotrebu ili uvoz u te svrhe zaštićene topografije, ili poluprovodničkog proizvoda koji sadrži zaštićenu topografiju, ili proizvoda koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod, sud će to lice obavezati da nosiocu plati naknadu iz stava 5. ovog člana.

Na građanskopravnu zaštitu topografije shodno se primenjuju odredbe o građanskopravnoj zaštiti zakona kojim se uređuje zaštita pronalazaka.

IX. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 33.

Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje na način iz člana 32. ovog zakona povredi topografiju, odnosno pravo iz prijave.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 dinara odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Za privredne prestupe iz stava 1. ovog člana mogu se izreći zaštitne mere oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredni prestupi.

Prekršaji

Član 34.

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara preduzetnik ako povredi topografiju ili pravo iz prijave na način iz člana 32. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanje predmeta u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Sud koji je doneo presudu za prekršaj iz stava 1. ovog člana odrediće u skladu sa posebnim propisima da li će se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati zainteresovanom organu odnosno organizaciji.

Član 35.

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara pravno lice koje se neovlašćeno bavi zastupanjem u ostvarivanju prava iz člana 8. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

Registar prijava i Registar topografija koji su ustanovljeni Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), nastavljaju da se vode u skladu sa ovim zakonom.

Topografije koje važe na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje topografije podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa priznatim topografijama koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.

Član 37.

Podzakonski propisi za izvršenje ovog zakona biće doneti u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi doneti na osnovu Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), ako nisu suprotni ovom zakonu.

Član 38.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola („Službeni glasnik RS”, broj 104/09).

Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, na osnovu koje Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE NJIME ŽELE OSTVARITI

Materija zaštite topografija integrisanih kola uređena je Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 104/09 od 16. decembra 2009. godine i koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. godine.

Predloženim zakonom Republika Srbija harmonizuje svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti propisanim od strane Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije.

Obavezu pružanja zaštite stvaraocima topografija poluprovodničkih proizvoda propisala je Evropska unija za svoje članice Direktivom o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda broj 87/54 EEC od 16. decembra 1986. godine (dalje: Direktiva 87/54 EES).

Svetska trgovinska organizacija u Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (dalje: TRIPS Sporazum) obavezuje sve zemlje članice da obezbede zaštitu topografija integrisanih kola na način na koji je to regulisano u Ugovoru o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima iz 1989. godine. Pomenuta konvencija je doneta pod okriljem Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), a potpisala ju je SFRJ, čime je potvrđena spremnost da se pruži zaštita ovoj vrsti tehničkih inovacija.

Imajući u vidu jasna opredeljenja Republike Srbije da postane članica Svetske trgovinske organizacije, neophodno je da se u oblasti intelektualne svojine ispune svi uslovi koje ova organizacija nalaže TRIPS Sporazumom, pa i uslov pružanja adekvatne zaštite za topografije integrisanih kola, u skladu sa Odeljkom 6. TRIPS Sporazuma (čl. 35 – 38).

Pored odredaba koje su donete na osnovu navedenih međunarodnih propisa, u pripremi zakona korišćena su rešenja iz uporednog prava. Proučena su i korišćena rešenja sadržana u zakonima koji uređuju materiju zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda sledećih zemalja: Bosne i Hercegovine, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovenije, Hrvatske i Češke.

Harmonizacija sa međunarodnim propisima nalaže da se zaštita priznaje za: „topografije poluprovodničkih proizvoda”, umesto za predmet zaštite koji je važećim zakonom određen kao: „topografije integrisanih kola”. Navedena promena ne znači samo terminološko usklađivanje sa međunarodnim propisima, već stvaraocima topografija omogućava zaštitu za sva električna kola, uključujući i ona napravljena od diskretnih komponenata.

Značajnu novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja uređenje postupka i to kroz propisivanje prava na žalbu protiv odluka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine (u dalje: nadležni organ). Članom 214. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se protiv prvostepenog rešenja republičkog ministarstva ili drugog samostalnog republičkog organa uprave, odnosno upravne organizacije može izjaviti žalba samo kad je to zakonom predviđeno. Odredbom člana 59. stav 3. Zakona o državnoj upravi propisano je da se na prvostepeno rešenje ministarstva i posebne organizacije može izjaviti žalba samo kada je to zakonom izričito određeno, a za odlučivanje o žalbi propisana je nadležnost Vlade. Imajući u vidu da važećim Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe protiv upravnih akata nadležnog organa donetih u prvom stepenu, to se protiv svih upravnih akata Zavoda za intelektualnu svojinu mogao pokrenuti i voditi samo upravni spor pred sudom. Uvođenje prava na žalbu i žalbenog postupka je u skladu sa načelom dvostepenosti u odlučivanju, kao jednim od osnovnih načela upravnog postupka. Na taj način ostvaruje se efikasnija upravna kontrola nad zakonitošću odluka Zavoda za intelektualnu svojinu.

S obzirom da se predloženim zakonom menja i dopunjuje više od polovine članova važećeg zakona, to se na osnovu odredbe stava 2. člana 47. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa („Službeni glasnik RS”, broj 21/10) predlaže donošenje novog, a ne izmena i dopuna važećeg zakona. Takođe, posebna pažnja posvećena je definisanju osnovnih pojmova i načinu sistematizacije materijalnopravnih i procesnopravnih odredaba zakona.

Tehnologija poluprovodnika je od velikog značaja za industrijski razvoj zemlje. Razvoj topografija poluprovodničkih proizvoda zahteva ulaganje znatnih ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa. Tako sticanjem isključivih prava koje uređuje ovaj zakon, nosilac prava ima mogućnost da komercijalnom upotrebom topografije, povrati uložena sredstva u razvijanje topografija poluprovodničkih proizvoda.

Cilj koji se ovim propisom želi ostvariti, u prvom redu jeste podsticanje razvoja domaćih topografija poluprovodničkih proizvoda obezbeđivanjem isključivih prava njihovim stvaraocima i stavljanjem na raspolaganje odgovarajućih pravnih sredstava za zaštitu ovih prava od neovlašćenog korišćenja. Istovremeno, takva odgovarajuća, sa međunarodnim normama usklađena zaštita, jeste preduslov za transfer i primenu stranih poluprovodničkih proizvoda na teritoriji Republike Srbije. Oba cilja su u funkciji podsticanja tehnološkog i ekonomskog napretka zemlje.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH REŠENJA

Odredbama čl. 1. i 2. propisuje se, saglasno čl. 6. i 7. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa („Službeni glasnik RS”, broj 21/10), predmet zakona i definišu se pojedini izrazi koji se koriste u predloženom zakonu. Odredbe člana 2. stav 1. tač. 3), 4) i 5) su u skladu sa članom 1. stav 1. tač. a), b) i c) Direktive 87/54 EES.

Član 3. u stavu 1. propisuje predmet zaštite topografije i to tako što je utvrđuje da predmet zaštite može biti samo topografija koja je rezultat intelektualnog napora stvaraoca i koja u vreme svog nastanka nije bila opštepoznata u industriji poluprovodnika. Stav 2. ovog člana propisuje da topografija koja se sastoji od kombinacije elemenata koji su opštepoznati u industriji poluprovodničkih proizvoda, može biti predmet zaštite samo ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana. Stvaralački rad mora da sadrži određenu kreativnu visinu, koja se meri uloženim intelektualnim naporom pri stvaranju topografije. Zaštita se priznaje i onim topografijama koje, posmatrane u celini, ispunjavaju ove uslove, mada se sastoje iz više elemenata i međuveza koje mogu biti opštepoznate u industriji poluprovodničkih proizvoda.

Na osnovu ovih kriterijuma i ceneći takozvanu kreativnu visinu topografije stvorene reverzibilnim inženjeringom, zaštitu će uživati samo topografije koje ne predstavljaju potpunu kopiju postojećih. Ovaj član je u skladu sa članom 3. Konvencije o zaštiti intelektualne svojine na integrisanim kolima, kao i sa članom 2. stav 2. Direktiva 87/54 EES.

Odredbom člana 4. stav 1. zakona propisano je da zaštitu uživa i deo zaštićene topografije koji se može samostalno upotrebljavati, kao i uređaj (glavna stvar) koji obuhvata poluprovodnički proizvod koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju, ako se takav poluprovodnički proizvod ne može odvojiti od glavne stvari bez njenog oštećenja ili uništenja. U odnosu na definiciju predmeta zaštite, u članu 4. se izričito navodi da se zaštita ne može dati za tehnologiju koja se koristi u proizvodnji topografije ili poluprovodničkog proizvoda, kao ni za ideju, postupak, sistem, tehniku na kojoj je topografija zasnovana ili šifrovanu informaciju sadržanu u topografiji tj. za sve kreacije koje su po svojoj sadržini isključene samom definicijom predmeta zaštite. Ovakvo zakonsko rešenje je prihvaćeno i u uporednom pravu.

Odredbama čl. 5-7. utvrđuje se krug lica koja imaju pravo na zaštitu topografija.

Član 5. u st. 1. i 2. propisuje da pravo na zaštitu topografije ima njen stvaralac, a ako je više lica stvorilo topografiju, njima pripada zajedničko pravo na zaštitu. Ove odredbe su u skladu sa članom 3. stav 1. Direktive 87/54. Član 5. stavom 3. propisuje pravo na zaštitu topografije stvorene u radnom odnosu, na način koji je u skladu sa članom 3. stav 2a Direktive 87/54. Član 5. u stavu 4. propisuje da se na topografije stvorene u radnom odnosu primenjuje zakon kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka, imajući u vidu da se radi o istoj vrsti zaštite prava industrijske svojine. Zakon kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka detaljno propisuje sticanje i zaštitu pronalaska stvorenog u radnom odnosu. Ovakvo rešenje je zastupljeno u uporednom pravu. St. 5. do 7. člana 5. uređuju pravo na zaštitu topografije koja nastane na osnovu ugovora koji nije ugovor o radu, nasledne odnose, kao i odnose više podnosilaca prijave za priznanje topografije. Stav 5. je u skladu sa članom 3. stav 2b Direktive 87/54, a stav 6. ovog je u skladu sa članom 3. stav 5. Direktive 87/54. Član 5. stavom 8. propisuje da se na sva pitanja međusobnih pravnih odnosa zajedničkih podnosilaca prijave koja nisu uređena tim zakonom, primenjuje zakon koji uređuje svojinsko pravne i obligacione odnose.

Odredbe čl. 6. i 7. detaljno propisuju koja lica imaju pravo na zaštitu. Ove odredbe su u skladu sa odredbama člana 3. st. 3. i 4. Direktive 87/54, kao i sa Odlukom saveta od 22. decembra 1994. godine kojim se proširuje pravo na zaštitu i na lica državljane STO, a ne samo na lica koja su domaći državljani.

Odredba člana 8. propisuje obavezno zastupanje stranog fizičkog i pravnog lica pred nadležnim organom. U odnosu na važeći zakon predloženom odredbom ovog člana izvršeno je preciziranje da strano lice u postupku za zaštitu topografije poluprovodničkog proizvoda pred nadležnim organom može zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaći advokat.

Odredba člana 9. propisuje sadržinu prava iz priznate topografije, odnosno isključivo pravo nosioca prava na topografiju da svakom trećem licu zabrani da bez njegovog ovlašćenja na bilo koji način koristi na tržištu zaštićenu topografiju. U važećem zakonu propisano je pozitivno ovlašćenje nosioca prava, tj. propisane su radnje koje nosilac prava može da preduzima na tržištu. Iz razloga usklađivanja sa TRIPS Sporazumom i odredbom člana 5. stav 1. Direktive 87/54, predloženo je da se sadržina prava definiše negativnim određenjem. Pravom na umnožavanje (reprodukovanje) zaštićene topografije u lične nekomercijalne svrhe, član 10. stav 1. ograničava isključivo pravo iz člana 9, koje je ograničenje prava za navedene aktivnosti uobičajeno i kod drugih prava intelektualne svojine, a i u skladu je sa članom 5. stav 2. do 4. Direktive 87/54.

Odredbama člana 10. st. 2. i 3. ustanovljeno je posebno ograničenje prava u slučaju tzv. reverzibilnog inženjeringa. Ako neko na osnovu analize i istraživanja zaštićene topografije poluprovodničkog proizvoda stvori novu topografiju koja sadrži u potpunosti ili delom zaštićenu topografiju i ako ta nova topografija ispunjava uslove za zaštitu iz člana 3. st. 1. i 2. predloženog zakona, takvo lice ima prava da reprodukuje svoju topografiju, kao i da takve proizvode uvozi, stavlja u promet i komercijalno upotrebljava. Ako tako dobijena topografija ne ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog zakona, njena reprodukcija i bilo kakva komercijalna upotreba nisu dozvoljene. Ograničenje zaštite predviđeno u stavu 2. člana 10. ima za cilj stimulisanje poboljšanja postojećih topografija. Ovo se postiže time što se postojeća topografija koristi bez plaćanja naknade nosiocu prava na topografiju, što nije slučaj sa korišćenjem ranije zaštićenog patenta. Ovo ograničenje proizilazi iz postojeće prakse proizvođača poluprovodničkih proizvoda da pre izrade novih kola prvo pregledaju postojeće topografije poluprovodničkih proizvoda radi njihove analize i kreiranja nove slične topografije. Takve analize omogućavaju stvaranje topografija koja imaju iste električne i fizičke karakteristike kao i prethodne i koje su kao i one konkurentne na tržištu. Reverzibilni inženjering je, međutim, različit od nedopuštenog kopiranja tuđe postojeće topografije poluprovodničkog proizvoda. U praksi reverzibilnog inženjeringa se iz postojeće topografije „izvlače” koncept i metod na kojima počiva postojeća topografija i na osnovu toga se stvara „nova” topografija koja se zasniva na pomenutim karakteristikama. Ovako stvorena topografija poluprovodničkog proizvoda nije kopija postojeće. Tipična su poboljšanja karakteristika poluprovodničkog proizvoda kao što su: povećanje odnosa signal/šum, veća stabilnost na temperaturne promene, smanjenje veličine integrisanog kola, moguće smanjenje broja radnih maski, itd. Odredba o reverzibilnom inženjeringu dopuštena je TRIPS Sporazumom, a sadržana je u većini zakona kojima se štiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Član 11. zakona utvrđuje isključivo ovlašćenje nosioca prava da primerke topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju stavlja u promet, uvozi, nudi ili skladišti radi stavljanja u promet ima svoje ograničenje koje se zasniva na doktrini o tzv. iscrpljenu prava. Suština pomenutog ograničenja je u tome da nosilac prava na topografiju (kao i nosioci drugih prava intelektualne svojine) ima isključivo ovlašćenje da pušta u promet primerak topografije samo do trenutka u kome on ne postane svojina drugog lica. Vlasnik primerka topografije koja je legalno puštena u promet može tim primerkom kao predmetom svojine slobodno da raspolaže (da ga stavlja u promet, uvozi ili na drugi način komercijalno upotrebljava), a da se takvo raspolaganje ne smatra povredom prava. Ovo stoga što je isključivo ovlašćenje nosioca prava na komercijalnu upotrebu topografije iscrpljeno u pogledu tog konkretnog primerka topografije, odnosno poluprovodničkog proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju. Ova odredba je u skladu sa članom 5. stav 5. Direktive 87/54.

Odredbom člana 12. zakona propisano je da se pravo na topografiju stiče prvom komercijalnom upotrebom bilo gde u svetu. Takođe, izvršeno je usklađivanje sa članom 7. stav 1a Direktive 87/54 EEC tako što je propisano da se pravo na topografiju stiče danom podnošenja prijave kojoj je priznat datum podnošenja.

Član 13. utvrđuje deset godina kao rok isteka zaštite. Naime, iako minimalno trajanje zaštite na osnovu Konvencije WIPO iznosi osam godina, pri čemu nije preciziran dan početka trajanja zaštite, sve zemlje koje su donele posebne zakone o zaštiti topografijai poluprovodničkih proizvoda opredelile su se za period trajanja zaštite od deset godina. Ovaj period je dovoljan da nosilac prava upotrebom i/ili davanjem licence za zaštićenu topografiju dođe do nadoknade za napore koje je uložio u stvaranje topografije. Duži period od predloženog smatra se suvišnim jer su u oblasti topografije poluprovodničkih proizvoda promene brze, a rešenja zastarevaju u kratkom vremenskom periodu. Rok isteka zaštite harmonizovan je sa TRIPS-om, kao i sa članom 7. stav 3 tačka 1. Direktive 87/54, u smislu da zaštita traje do kraja kalendarske godine u kojoj se navršava deseta godina od dana kada je zaštita počela.

Član 14. propisuje da nosilac isključivih prava može u toku trajanja zaštite proizvode koji u sebi sadrže zaštićenu topografiju označavati velikim slovom: „T”. Ova odredba je u skladu sa članom 9. stav 1. Direktive 87/54.

Odredbom člana 15. uređuje se promet prava na topografiju, tako da to pravo može biti, u celini ili delimično, predmet ugovora o prenosu prava. Pored toga, pravo na topografiju se može i nasleđivati. Pojedina ili sva ovlašćenja iz prava na topografiju mogu, sa ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci. Na pravne odnose koji nisu regulisani ovim zakonom, primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni i svojinsko-pravni odnosi. Shodno tome, upis prenosa prava u odgovarajuće registre Zavoda za intelektualnu svojinu nema konstitutivno već deklaratorno dejstvo. Ovo je izričito propisano stavom 5. ovog člana prema kome upis prenosa topografije u odgovarajući registar Zavoda za intelektualnu svojinu ima dejstvo prema trećim licima. U stavu 6. člana 15. propisano je da se na prenos prava, licencu i zalogu shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka. Ovakvo zakonsko rešenje je zastupljeno i u uporednom pravu.

Član 16. u stavu 1. propisuje vrstu postupka u kome se ostvaruje pravna zaštita topografija poluprovodničkih proizvoda, kao i nadležnost organa pred kojim se može ostvariti pravna zaštita. U stavu 2. član 16. propisano je da se na pojedina pitanja u upravnom postupku za priznanje topografije primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Navedenim odredbama ostvaruje se dvostepenost u odlučivanju, kao jedno od osnovnih načela upravnog postupka kojim se obezbeđuje efikasnija upravna kontrola nad zakonitošću rešenja koja donosi organ nadležan za poslove intelektualne svojine u prvom stepenu.

Odredbom člana 17. propisana je obaveza plaćanja republičkih administrativnih taksi, a članom 18. propisana je obaveza nadležnog organa da vođenji dva registra, jer se, s obzirom na zakonom utvrđen postupak ne može unapred garantovati trenutan upis topografije u Registar topografije. Stoga je bilo neophodno i uvođenje Registra za upis prijava topografija.

Član 19. utvrđuje da se postupak za priznanje topografije pokreće podnošenjem prijave nadležnom organu. U stavu 2. ovog člana propisano je da se prijava podnosi na srpskom jeziku, dok je stavom 3. propisano da je upotreba specijalnih tehničkih termina na engleskom jeziku dozvoljena samo ako su ti termini u upotrebi u oblasti tehnike na koju se topografija odnosi. U ostalim slučajevima takvi termini se mogu koristiti samo uz objašnjenje na srpskom jeziku. Odredbom stava 4. ovog člana propisano je da nadležni organ ne proverava da li podnosilac prijave ima pravo na podnošenje prijave, a stavom 5. određuje se da se za svaku topografiju podnosi posebna prijava.

Član 20. zakona uređuje da komercijalna upotreba topografije, pre nego što je zatražena zaštita za istu, ne predstavlja smetnju za zaštitu ukoliko od početka komercijalne upotrebe do podnošenja prijave nije proteklo više od dve godine. Da bi topografija koja nije bila komercijalno upotrebljena mogla biti zaštićena potrebno je da nije stvorena pre više od 15 godina. Stav 1. člana 20. je u skladu sa članom 4. stav 1. Direktive 87/54, a odredba stava 2. člana 20. usklađena je sa članom 7. stav 4. te direktive.

Član 21. zakona propisuje sadržinu prijave za priznanje topografije. Prijava mora biti podneta u propisanom obliku, te kompletirana prilozima kojima se topografija identifikuje (opis topografije) i primerkom poluprovodničkog proizvoda koji sadrži zaštićenu topografiju ako je topografija komercijalno upotrebljena. Podneti prilozi moraju biti dovoljni za identifikaciju topografije za koju se traži zaštita. U stavu 2. ovog člana propisano je da nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za priznanje topografije, određuje priloge koji se podnose uz taj zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Član 22. primenjuje TRIPS Sporazum u delu koji propisuje obavezu za države članice da omoguće čuvanje poslovnih tajni koje se odnose na prijavljenu topografiju integrisanih kola. Iako je propisana mogućnost (kao i u Konvenciji WIPO i većini propisa uporednog prava) da se delovi grafičkog prikaza topografije koji predstavljaju poslovnu tajnu označe kao poslovna tajna i ne daju na uvid trećem licu bez posebne dozvole stvaraoca topografije, odnosno bez odluke suda, predviđeno je da su oni ipak obavezan prilog, jer da bi neka topografija bila registrovana mora biti obezbeđena potpunost svih podataka o njoj. U stavu 2. ovog člana propisano je da se na delove topografije koji su označeni kao poslovna tajna primenjuje zakon kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Član 23. utvrđuje da prijava za priznanje topografije mora biti podneta u propisanoj formi. Međutim, za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da nadležnom organu budu dostavljeni podaci o podnosiocu prijave i jedan od priloga kojim se topografija identifikuje.

Član 24. uređuje postupak ispitivanja nadležni organ po podnetoj prijavi za zaštitu topografije. Kao i na osnovu važećeg zakona, postupak ispitivanja sprovodi se u dve faze. Član 24. u st. 1, 2. i 3. propisuje postupanje nadležnog organa prilikom ispitivanja blagovremenosti podnete prijave i njene formalne urednosti, dok se u st. 4, 5, 6. i 7. propisuje postupanje nadležnog organa prilikom ispitivanja da li predmet za koji je zatražena zaštita topografijom ispunjava uslove za priznanje iz člana 2. stav 1. zakona. U odnosu na važeći zakon, propisano je da se ispitivanje da li predmet za koji je zatražena zaštita topografijom ispunjava uslove za priznanje iz člana 2. stav 4. zakona vrši nakon formalnog ispitivanja. Imajući u vidu da se zakonom određeni rokovi ne mogu produžiti ako to nije izričito propisano, odredbom stava 8. člana 24. propisano je da nadležni organ može, na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, produžiti rok za dostavljanje odgovora u vezi otklanjanja nedostataka u prijavi. Uslovi koje prijava topografije treba da ispuni da bi dobila zaštitu predviđeni su odredbama člana 2. stav 4. zakona. Zakonodavna rešenja u uporednom pravu propisuju iste uslove za priznanje topografije. Ako su navedeni uslovi ispunjeni, podnosiocu prijave se izdaje rešenje o priznanju prava na topografiju.

Član 25. propisuje obavezu objavljivanja priznate topografije, kao i kod svih prava industrijske svojine, da bi se javnost upoznala sa sadržinom zaštićene topografije, kao i da bi se omogućilo pribavljanje licence ili stavljanje primedbi u pogledu ispunjenosti uslova za zaštitu (postupak oglašavanja ništavim priznatog prava).

Član 26. primenjuje TRIPS Sporazum u delu u kome propisuje obavezu za države članice da omoguće čuvanje poslovnih tajni koje se odnose na prijavljenu topografiju poluprovodničkih proizvoda. Odredbama ovog člana propisano koja lica imaju pravo na uvid u prijavu topografije do donošenja rešenja o topografiji. Odredbom stava 2. propisano je da delovi priloga označeni kao poslovna tajna ne smeju biti dostupni trećim licima bez dozvole podnosioca prijave ili nosioca prava ili bez sudske odluke. Stav 3. ovog člana propisuje da se delovi grafičkog prikaza koji predstavljaju poslovnu tajnu moraju prekriti šrafiranjem ili na drugi način na jednoj od kopija topografija. Na ostalim kopijama prikaz topografija mora biti vidljiv.

Odredbe člana 27. su nove u odnosu na važeći zakon i propisuju obavezu nadležnog organa da svaku promenu koja se odnosi na podnosioca prijave, nosioca prava ili stvaraoca topografije upiše u odgovarajući registar.

Odredbama čl. 28. do 30. propisani su razlozi i postupak oglašavanja ništavim priznatog prava na topografiju, i to: odredba člana 28. po svojoj suštini odgovara članu 22. važećeg zakona, s tim što je u stavu 1. precizirano da ovlašćeni podnosilac predloga za oglašavanje ništavim može da bude bilo koje pravno i fizičko lice i da nadležni organ može u svako doba oglasiti ništavim rešenje o priznanju topografije, umesto za sve vreme trajanja prava, kako je propisano važećim zakonom; član 29. propisuje postupanje nadležnog organa po podnetom predlogu za oglašavanje ništavim. U odnosu na važeći zakon kojim je propisano obavezno održavanje javne rasprave u postupku oglašavanja ništavim topografije, predloženo zakonsko rešenje propisuje da nadležni organ sprovodi postupak javne rasprave samo ako oceni da je njeno održavanje nužno za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje odluke po predlogu. Predloženo rešenje je u skladu sa načelom efikasnosti i ekonomičnosti Zakona o opštem upravnom postupku. Iz razloga pravne sigurnosti, članom 30. uređeno je da poništaj rešenja o priznanju prava na topografiju nema retroaktivno dejstvo na pravosnažne sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su, i u meri u kojoj su, ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac prava bio savestan.

Odredbe člana 31. preuzete su u celosti iz važećeg zakona, a bile su sadržane i u Zakonu o zaštiti topografija integrisanih kola iz 1998. godine. Odredbama ovog člana propisuje se poseban postupak za prijave topografija za koje se utvrdi da su od značaja za odbranu i bezbednost zemlje. U stavu 2. ovog člana propisana je shodna primena zakona kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka. Takođe, ove odredbe su u skladu sa članom 1. stav 1c Direktive 87/54 koji se poziva na član 223. Ugovora o osnovanju evropske ekonomske zajednice i propisuje mogućnost zaštite prijava topografija koje su od značaja za odbranu i bezbednost zemlje.

Član 32. propisuje građansko pravnu zaštitu nosioca prava na topografiju. U st. 2. do 6. ovog člana propisane su specifičnosti građansko-pravne zaštite koja se odnosi na topografije, dok je odredbom stava 7. ovog člana propisano da se na povredu prava shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka. Predlagač je imao u vidu prilikom predlaganja ovakvog rešenja i odredbe uporednog zakonodavstva koje građansko pravnu zaštitu topografija poluprovodničkih proizvoda propisuju na isti način. Odredba stava 2. u skladu je sa članom 5. stav 6. tačka 1) Direktive 87/54 i propisuje kada se prva komercijalna upotreba poluprovodničkog proizvoda neće smatrati povredom topografije. Stav 3. člana 32. je u skladu sa članom 5. stav 6. tačka 2) Direktive 87/54, jer propisuje da sud može obavezati nesavesno lice koje je koristilo topografiju na plaćanje naknade nosiocu prava. St. 4. i 5. člana 32. su u skladu sa članom 5. st. 7. i 8. Direktive 87/54. Odredbom stava 6. propisano je da ako neko lice dokaže da je pre datuma iz člana 10. zakona otpočelo proizvodnju, komercijalnu upotrebu ili uvoz u te svrhe zaštićene topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji sadrži zaštićenu topografiju ili proizvoda koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod sud će to lice obavezati da nosiocu plati naknadu iz stava 3. ovog člana. Ovaj stav je u skladu sa članom 7. stav 2. Direktive 87/54. Odredbom stava 7. člana 32. propisano je da se na građansko pravnu zaštitu topografije shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita pronalazaka. Ovakvo zakonsko rešenje je zastupljeno i u većini zakona uporednog prava.

Odredbe čl. 33. do 35. zakona propisuju da se neovlašćeno preduzimanje bilo koje radnje iz člana 9. zakona sankcioniše kao privredni prestup ili prekršaj ako ove radnje učini pravno lica ili odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice. Visine kazni određene su u okvirima propisanim Zakonom o prekršajima.

Odredbama člana 36. uređeno je da Registar prijava topografija i Registar topografija koji su ustanovljeni važećim zakonom nastavljaju da se vode u skladu sa predloženim zakonom, kao i da se predloženi zakon primenjuje na topografije koje važe na dan njegovog stupanja na snagu.

Odredbom člana 37. je propisano da će podzakonski akti za izvršenje predloženog zakona biti doneti u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a da će se do donošenja navedenih podzakonskih propisa primenjivati odredbe propisa donetih na osnovu Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), izuzev odredaba koje su u suprotnosti sa predloženim zakonom.

Odredbe čl. 38. i 39. propisuju prestanak važenja važećeg Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola i stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – VLADA

Obrađivač – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

2. Naziv propisa:

Predlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

Draft Law on the legal protection of topographies of semiconductor products

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa:

Shodno potpisanom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (čl. 75(3) aneks VII), postoji obaveza Republike Srbije da preuzme neophodne mere kako bi najkasnije pet godina od stupanja na snagu Sporazuma obezbedila nivo zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine koji je sličan nivou koji postoji u Zajednici, uključujući i delotvorna sredstva za sprovođenje tih prava. Ista odredba predviđena je i Prelaznim sporazumom (čl.40(3) aneks VI).

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

Usklađivanje je proces koji će trajati tokom primene Sporazuma i Prelaznog sporazuma, a potpuna usklađenost će biti postignuta u roku koji je definisan Sporazumom i Prelaznim sporazumom, tj. 5 godina od dana stupanja na snagu Sporazma i Prelaznog sporazuma (Zaključkom Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma rok za usklađivanje je počeo da teče od 1. januara 2009. godine).

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma.

Predlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda ispunjava u potpunosti obaveze koje proizilaze iz Sporazuma (čl. 75(3) aneks VII) i Prelaznog sporazuma (čl.40(3) aneks VI).

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju:

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

31987L0054 Direktiva Saveta 87/54 EEC od 16. decembra 1986. godine o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvodaCouncil Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor productsIncorporated by 21994A0103(67) Delimično usklađen 31994D0824 Odluka Saveta ministara od 22. decembra 1994. godine o proširenju pravne zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda na lica iz država članica Svetske trgovinske organizacijeCounsil Decision of 22 December on the legal protection of topogrraphise of semiconductor products to persons from a Member of the World Trade Organization Usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Delimična usklađenost Predloga zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda sa gore navedenim sekundarnim izvorima prava Evropske unije proizilazi iz sledećih okolnosti: potpuna usklađenost pojedinih odredbi će se postići donošenjem pozakonskog propisa, pojedine odredbe su neprenosive iz razloga što se odnose na zemlje članice Evropske unije, dok su pojedine odredbe neprimenljive na unutrašnje tržište te će se potpuna usklađenost postići pristupanjem Republike Srbije Evropskoj uniji.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Usklađivanje je proces koji će trajati tokom primene Sporazuma i Prelaznog sporazuma, a potpuna usklađenost će biti postignuta u roku koji je definisan Sporazumom i Prelaznim sporazumom, tj. 5 godina od dana stupanja na snagu Sporazma i Prelaznog sporazuma (Zaključkom Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma rok za usklađivanje je počeo da teče od 1. januara 2009. godine).

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane i Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane prevedeni su na srpski jezik, dok ostali navedeni izvori prava EU nisu prevedeni na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Predlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda nije preveden ni na jedan službeni jezik EU.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda nisu učestvovali konsultanti. 1. Naziv EU propisa:Direktiva Saveta ministara 87/54 EEC od 16. decembra 1986. godine o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvodaSlužbeni list br. L 024 , 27/01/1987 P. 0036 – 0040 2. „CELEX“ broj::Celex No. 31987L0054 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VLADA Obrađivač – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 4. . Datum izrade tabele:31.12.2012. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU :Predlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda Draft Law on the legal protection of topographies of semiconductor products 6. Brojčane oznake planiranog propisa iz NPI baze 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks)

|

Sadržina odredbe |Odredbe propisa (član, stav, tačka)

|Sadržina odredbe |Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost

|Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU | |1.1.a |For the purposes of this Directive:

(a) a ‘semiconductor product’ shall mean the final or an intermediate form of any product:

(i) consisting of a body of material which includes a layer of semiconducting material; and

(ii) having one or more other layers composed of conducting, insulating or semiconducting material, the layers being arranged in accordance with a predetermined three-dimensional pattern; and

(iii) intended to perform, exclusively or together with other functions, an electronic function; |2.1.3 |3) poluprovodnički proizvod je gotov proizvod ili međuproizvod namenjen obavljanju elektronske funkcije, isključivo ili zajedno sa drugim funkcijama, koji se sastoji od sloja poluprovodničkog materijala i od jednog ili više drugih slojeva provodnog, izolacionog ili poluprovodničkog materijala, raspoređenih u skladu sa unapred utvrđenim trodimenzionalnim uzorkom; |F | | | |1.1.b |(b) the ‘topography’ of a semiconductor product shall mean a series of related images, however fixed or encoded;

(i) representing the three-dimensional pattern of the layers of which a semiconductor product is composed; and

(ii) in which series, each image has the pattern or part of the pattern of a surface of the semiconductor product at any stage of its manufacture;

|2.1.4. |4) topografija poluprovodničkog proizvoda (u daljem tekstu: topografija) je niz povezanih slika koji predstavlja trodimenzionalni uzorak slojeva od kojih je poluprovodnički proizvod sastavljen, i u kojem svaka slika prikazuje uzorak ili deo uzorka površine poluprovodničkog proizvoda u bilo kojoj fazi njegove proizvodnje, bez obzira na način koji je prikazan ili kodiran; |F | | | |1.1.c |(c) ‘commercial exploitation’ means the sale, rental, leasing or any other method of commercial distribution, or an offer for these purposes. However, for the purposes of Articles 3 (4), 4 (1), 7 (1), (3) and (4) ‘commercial exploitation’ shall not include exploitation under conditions of confidentiality to the extent that no further distribution to third parties occurs, except where exploitation of a topography takes place under conditions of confidentiality required by a measure taken in conformity with Article 223 (1) (b) of the Treaty. |2.1.5 |5) komercijalna upotreba je prodaja, davanje u zakup, davanje licence ili bilo koji drugi način komercijalne distribucije zaštićene topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju ili proizvoda koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod, uključujući i nuđenje u te svrhe. Prva komercijalna upotreba ne uključuje njeno iskorišćavanje pod uslovima poverljivosti, ako se njena dalja distribucija ne vrši trećim

licima. |F | | | |1.2. |The Council acting by qualified majority on a proposal from the Commission, may amend paragraph 1 (a) (i) and (ii) in order to adapt these provisions in the light of technical progress. | | |NA |Ova odredba propisuje obavezu Komisije. | | |2.1. |Member States shall protect the topographies of semiconductor products by adopting legislative provisions conferring exclusive rights in accordance with the provisions of the Directive. | |

|NA |Ova odredba je neprenosiva jer propisuje opštu obavezu usklađivanja zakonodavstva u oblasti topografija poluprovodničkih proizvoda. | | |2.2. |The topography of a semiconductor product shall be protected in so far as it satisfies the conditions that it is the result of its creator’s own intellectual effort and is not commonplace in the semiconductor industry. Where the topography of a semiconductor product consists of elements that are commonplace in the semiconductor industry, it shall be protected only to the extent that the combination of such elements, taken as a whole, fulfils the abovementioned conditions. |3. |Predmet zaštite u skladu sa ovim zakonom može biti samo topografija koja je rezultat intelektualnog napora stvaraoca i koja u vreme njenog nastanka nije bila opštepoznata u industriji poluprovodničkih proizvoda.

Topografija koja se sastoji od kombinacije elemenata koji su opštepoznati u industriji poluprovodničkih proizvoda može biti predmet zaštite samo ako posmatrano u celini ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana. |F |

| | |3.1. |Subject to paragraphs 2 to 5, the right to protection shall apply in favour of persons who are the creators of the topographies of semiconductor products. |5.1. |Pravo na zaštitu topografije ima njen stvaralac. |F | | | |3.2.a |Member States may provide that,(a) where a topography is created in the course of the creator’s employment, the right to protection shall apply in favour of the creator’s employer unless the terms of employment provide to the contrary; |5.3. |Ako je topografija stvorena u radnom odnosu, pravo na zaštitu ima poslodavac stvaraoca topografije, ako ugovorom o radu nije drugačije ugovoreno. |F | | | |3.2.b |where a topography is created under a contract other than a contract of employment, the right to protection shall apply in favour of a party to the contract by whom the topography has been commissioned, unless the contract provides to the contrary. |5.5 |Ako je topografija stvorena na osnovu ugovora koji nije ugovor o radu, pravo na zaštitu ima ugovorna strana koja je topografiju naručila, ako nije drugačije ugovoreno. |F | | | |3.3.a |(a) As regards the persons referred to in paragraph 1, the right to protection shall apply in favour of natural persons who are nationals of a Member State or who have their habitual residence on the territory of a Member State. |6.1.1

|1) Pravo na zaštitu u skladu sa ovim zakonom imaju:

1) fizička lica koja su državljani Republike Srbije, odnosno neke od država članica Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO;

|F |Ova odredba je u skladu sa Odlukom Saveta ministara od 22. decembra 1994. godine o proširenju pravne zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda na lica iz država članica Svetske trgovinske organizacije CELEX No 31994D0824

| | |3.3.b |Where Member States make provision in accordance with paragraph 2, the right to protection shall apply in favour of:

(i) natural persons who are nationals of a Member State or who have their habitual residence on the territory of a Member State;

(ii) companies or other legal persons which have a real and effective industrial or commercial establishment on the territory of a Member State.

|6.1.1.

6.1.2

|1) Pravo na zaštitu u skladu sa ovim zakonom imaju:

1) fizička lica koja su državljani Republike Srbije, odnosno neke od država članica Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO;

2) pravna lica koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, odnosno

na teritoriji neke od država članica STO. |F |Ova odredba je u skladu sa Odlukom Saveta ministara od 22. decembra 1994. godine o proširenju pravne zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda na lica iz država članica Svetske trgovinske organizacije CELEX No 31994D0824

| | |3.4.a. |Where no right to protection exists in accordance with other provisions of this Article, the right to protection shall also apply in favour of the persons referred to in paragraph 3 (b) (i) and (ii) who:

(a) first commercially exploit within a Member State a topography which has not yet been exploited commercially anywhere in the world; and

|7.1.1. |Ako lica iz čl. 5. i 6. ovog zakona ne ispunjavaju propisane uslove, pravo na zaštitu ima lice koje:

1) je prvo komercijalno upotrebilo topografiju, koja još uvek nije bila komercijalno upotrebljena bilo gde u svetu, na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO; |F | | | |3.4.b |(b) have been exclusively authorized to exploit commercially the topography throughout the Community by the person entitled to dispose of it.

|7.1.2. |2) ima isključivo ovlašćenje da komercijalno upotrebljava topografiju na

teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO, od strane lica koje ima pravo da raspolaže tom topografijom. |F | | | |3.5. |The right to protection shall also apply in favour of the successors in title of the persons mentioned in paragraphs 1 to 4. |5.6. |Pravo na zaštitu imaju pravni sledbenici lica iz st. 1, 2. i 4. ovog člana. |F | | | |3.6. |Subject to paragraph 7, Member States may negotiate and conclude agreements or understandings with third States and multilateral Conventions concerning the legal protection of topographies of semiconductor products whilst respecting Community law and in particular the rules laid down in this Directive. | | |NA |Ova odredba propisuje mogućnost za države članice. | | |3.7. |Member States may enter into negotiations which third States with a view to extending the right to protection to persons who do not benefit from the right to protection according to the provisions of this Directive. Member States who enter into such negotiations shall inform the Commission thereof.

When a Member State wishes to extend protection to persons who otherwise do not benefit from the right to protection according to the provisions of this Directive or to conclude an agreement or understanding on the extension of protection with a non-Member State it shall notify the Commission. The Commission shall inform the other Member States thereof. The Member State shall hold the extension of protection or the conclusion of the agreement or understanding in abeyance for one month from the date on which it notifies the Commission. However, if within that period the Commission notifies the Member State concerned of its intention to submit a proposal to the Council for all Member States to extend protection in respect of the persons or non-Member State concerned, the Member State shall hold the extension of protection or the conclusion of the agreement or undestanding in abeyance for a period of two months from the date of the notification by the Member State.

Where, before the end of this two-month period, the Commission submits such a proposal to the Council, the Member State shall hold the extension of protection or the conclusion of the agreement or understanding in abeyance for a further period of four months from the date on which the proposal was submitted.

In the absence of a Commission notification or proposal or a Council decision within the time limits prescribed above, the Member State may extend protection or conclude the agreement or understanding.

A proposal by the Commission to extend protection, whether or not it is made following a notification by a Member State in accordance with the preceding paragraphs shall be adopted by the Council acting by qualified majority.

A Decision of the Council on the basis of a Commission proposal shall not prevent a Member State from extending protection to persons, in addition to those to benefit from protection in all Member States, who were included in the envisaged extension, agreement or understanding as notified, unless the Council acting by qualified majority has decided otherwise. | | |NA |Ova odredba propisuje mogućnost za države članice. | | |3.8. |Commission proposals and Council decisions pursuant to paragraph 7 shall be published for information in the Official Journal of the European Communities.

| | |NA |Ova odredba propisuje obavezu Komisije. | | |4.1. |Member States may provide that the exclusive rights conferred in conformity with Article 2 shall not come into existence or shall no longer apply to the topography of a semiconductor product unless an application for registration in due form has been filed with a public authority within two years of its first commercial exploitation. Member States may require in addition to such registration that material identifying or exemplifying the topography or any combination thereof has been deposited with a public authority, as well as a statement as to the date of first commercial exploitation of the topography where it precedes the date of the applciation for registration.

|20.1.

21.1.2.

21.1.4. |Prijava za priznanje topografije može se nadležnom organu podneti u roku

od dve godine od datuma prve komercijalne upotrebe topografije bilo gde u svetu.

Prijava za priznanje topografije sadrži:

2) priloge kojim se topografija identifikuje;

4) izjavu kada je topografija prvi put komercijalno upotrebljena, ako je

datum prve komercijalne upotrebe raniji o datuma podnošenja prijave; |F | | | |4.2. |Member States shall ensure that material deposited in conformity with paragraph 1 is not made available to the public where it is a trade secret. This provision shall be without prejudice to the disclosure of such material pursuant to an order of a court or other competent authority to persons involved in litigation concerning the validity or infringement of the excusive rights referred to in Article 2.

|22.1.

26.2. |Podnosilac prijave, pri podnošenju prijave, deo priloga iz člana 21. stav

1. tačka 2) ovog zakona može da označi kao poslovnu tajnu.

Delovi priloga označeni kao poslovna tajna ne smeju biti dostupni trećim

licima bez dozvole podnosioca prijave, nosioca prava ili bez sudske odluke.

|F | | | |4.3. |Member States may require that transfers of rights in protected topographies be registered. |15.5.

|Prenos prava, licenca i zaloga upisuju se u odgovarajući registar nadležnog organa. |F | | | |4.4. |Member States may subject registration and deposit in accordance with paragraphs 1 and 3 to the payment of fees not exceeding their administrative costs. | | |NA |Ova odredba propisuje mogućnost za države članice. | | |4.5. |Conditions prescribing the fulfilment of additional formalities for obtaining or maintaining protection shall not be admitted. | | |F |Zakon ne propisuje dodatne uslove. | | |4.6. |Member States which require registration shall provide for legal remedies in favour of a person having the right to protection in accordance with the provisions of this Directive who can prove that another person has applied for or obtained the registration of a topography without his authorization. |32.7. |Na građanskopravnu zaštitu topografije shodno se primenjuju odredbe o

građanskopravnoj zaštiti zakona kojim se uređuje zaštita pronalazaka. |F | |. | |5.1.a |The exclusive rights referred to in Article 2 shall include the rights to authorize or prohibit any of the following acts:

(a) reproduction of a topography in so far as it is protected under Article 2 (2);

|9.1.1.

|Nosilac prava iz priznate topografije (u daljem tekstu: nosilac prava)

ima isključivo pravo da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog ovlašćenja:

1) umnožava topografiju ili njene bitne delove na bilo koji način ili u bilo kojoj formi; |F | | | |5.1.b |b) commercial exploitation or the importation for that purpose of a topography or of a semiconductor product manufactured by using the topography. |9.1.2. |2) komercijalno upotrebljava ili uvozi za te svrhe zaštićenu topografiju

ili poluprovodnički proizvod koji sadrži zaštićenu topografiju ili proizvod

koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod. |F | | | |5.2. |Notwithstanding paragraph 1, a Member State pay permit the reproduction of a topography privately for non commercial aims. |10.1.1. |Ne smatra se povredom prava iz člana 9. ovog zakona:

1) umnožavanje zaštićene topografije za ličnu upotrebu u nekomercijalne

svrhe; |F | | | |5.3. |The exclusive rights referred to in paragraph 1 (a) shall not apply to reproduction for the purpose of analyzing, evaluating or teaching the concepts, processes, systems or techniques embodied in the topography or the topography itself. |10.1.2. |2) umnožavanje topografije u cilju analiziranja, procene ili nastave o

idejama, postupcima, sistemima ili tehnikama sadržanim u topografiji ili same

topografije; |F | | | |5.4. |The exclusive rights referred to in paragraph 1 shall not extend to any such act in relation to a topography meeting the requirements of Article 2 (2) and created on the basis of an analysis and evaluation of another topography, carried out in conformity with paragraph 3. |10.1.3. |3) ako neko lice, na osnovu analize ili istraživanja zaštićene

topografije, stvori topografiju koja ispunjava uslove iz člana 3. st. 1. i 2. ovog

zakona. |F | | | |5.5. |The exclusive rights to authorize or prohibit the acts specified in paragraph 1 (b) shall not apply to any such act committed after the topography or the semiconductor product has been put on the market in a Member State by the person entitled to authorize its marketing or with his consent.

|11. |Isključivo pravo nosioca prava da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog

ovlašćenja preduzima radnje iz člana 9. ovog zakona iscrpljuje se za teritoriju

Republike Srbije nakon stavljanja zaštićene topografije ili poluprovodničkog

proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografije u promet na teritoriji

Republike Srbije od strane nosioca prava ili drugog lica koje ima njegovo ovlašćenje. |P | | | |5.6. |6. A person who, when he acquires a semiconductor product, does not know, or has no reasonable grounds to believe, that the product is protected by an exclusive right conferred by a Member State in conformity with this Directive shall not be prevented from commercially exploiting that product. |32.2. |Ne smatra se povredom prava na topografiju komercijalna upotreba

poluprovodničkog proizvoda u kome je sadržana zaštićena topografija ako lice

koje je nabavilo poluprovodnički proizvod u tom trenutku nije znalo ili nije

moglo znati da je u njemu sadržana zaštićena topografija. |F | | | |5.6.1. |However, for acts committed after that person knows, or has reasonable grounds to believe, that the semiconductor product is so protected, Member States shall ensure that on the demand of the rightholder a tribunal may require, in accordance with the provisions of the national law applicable, the payment of adequate remuneration. |32.3. |Na zahtev nosioca prava sud može obavezati lice iz stava 2. ovog člana da

plati naknadu za komercijalnu upotrebu poluprovodničkog proizvoda koji sadrži

zaštićenu topografiju, kao i proizvoda koji sadrži takav poluprovodnički

proizvod od trenutka kada je saznalo ili je bilo u mogućnost da sazna da je

topografija zaštićena. |F | | | |5.7. |7. The provisions of paragraph 6 shall apply to the successors in title of the person referred to in the first sentence of that paragraph. |32.4. |Odredbe st. 2. i 3. ovog člana primenjuju se i na pravne sledbenike lica

koje je steklo poluprovodnički proizvod na kome postoje isključiva prava na priznatoj topografiji. |F | | | |6. |Member States shall not subject the exclusive rights referred to in Article 2 to licences granted, for the sole reason that a certain period of time has elapsed, automatically, and by operation of law. | | |N | | | |7.1.a |Member States shall provide that the

exclusive rights referred to in Article 2 shall come into existence:

(a) where registration is the condition for the coming into existence of the exclusive rights in accordance with Article 4, on the earlier of the following dates:

(i) the date when the topography is first commercially exploited anywhere in the world;

(ii) the date when an application or registration has been filed in due form; or

|12.

|Isključivo pravo nosioca prava da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog

ovlašćenja preduzima radnje iz člana 9. ovog zakona nastaje danom prve

komercijalne upotrebe topografije bilo gde u svetu ili danom podnošenja prijave

za priznanje prava na topografiju (u daljem tekstu: prijava) kojoj je priznat datum

podnošenja, zavisno od toga koji je dan raniji.

|F | | | |7.1.b |(b) when the topography is first commercially exploited anywhere in the world; or

| | |NA |Ova odredba propisuje opciju koja nije iskorišćena. | | |7.1.c |(c) when the topography is first fixed or encoded. | | |NA |Ova odredba propisuje opciju koja nije iskorišćena. | | |7.2. |Where the exclusive rights come into existence in accordance with paragraph 1 (a) or (b), the Member States shall provide, for the period prior to those rights coming into existence, legal remedies in favour of a person having the right to protection in accordance with the provisions of this Directive who can prove that another person has fraudulently reproduced or commercially exploited or imported for that purpose a topography. This paragraph shall be without prejudice to legal remedies made available to enforce the exclusive rights conferred in conformity with Article 2. |32.6. |Ako nosilac dokaže da je neko lice, pre datuma iz člana 12. ovog zakona,

prevarom otpočelo proizvodnju, komercijalnu upotrebu ili uvoz u te svrhe

zaštićene topografije, ili poluprovodničkog proizvoda koji sadrži zaštićenu

topografiju, ili proizvoda koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod,

sud će to lice obavezati da nosiocu plati naknadu iz stava 5. ovog člana. |F | | | |7.3.1.

7.3.1.a |The exclusive rights shall come to an end 10 years from the end of the calendar year in which the topography is first commercially exploited anywhere in the world or, where registration is a condition for the coming into existence or continuing application of the exclusive rights, 10 years from the earlier of the following dates:

(a) the end of the calendar year in which the topography is first commercially exploited anywhere in the world; |13.

|Pravo iz člana 12. ovoga zakona prestaje istekom kalendarske godine u kojoj

se navršava deset godina od dana nastanka isključivih prava.

|F | | | |7.3.1.b |(b) the end of the calendar year in which the application for registration has been filed in due form. |13 |Pravo iz člana 12. ovoga zakona prestaje istekom kalendarske godine u kojoj

se navršava deset godina od dana nastanka isključivih prava. |F | | | |7.4. |Where a topography has not been commercially exploited anywhere in the world within a period of 15 years from its first fixation or encoding, any exclusive rights in existence pursuant to paragraph 1 shall come to an end and no new exclusive rights shall come into existence unless an application for registration in due form has been filed within that period in those Member States where registration is a condition for the coming into existence or continuing application of the exclusive rights. |20.2 |Ako topografija nije komercijalno upotrebljena, prijava za priznanje

Topografije ne može se nadležnom organu podneti nakon proteka 15 godina od

dana njenog nastanka. |F | | | |8. |The protection granted to the topographies of semiconductor products in accordance with Article 2 shall not extend to any concept, process, system, technique or encoded information embodied in the topography other than the topography itself. |4.2. |Zaštita koju uživa topografija poluprovodničkih proizvoda u skladu sa

ovim zakonom ne može se proširiti na ideju, postupak, sistem, tehniku na kojoj je

topografija zasnovana ili šifrovanu informaciju sadržanu u topografiji osim

na samu topografiju. |F | | | |9.1. |Where the legislation of Member States provides that semiconductor products manufactured using protected topographies may carry an indication, the indication to be used shall be a capital T as follows: T, ‘T ‘, [ T ] , T , T * or T . |14. |Za vreme trajanja isključivih prava nosilac prava može poluprovodnički

proizvod koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju obeležavati velikim slovom „T”. |F | |

| |10.1. |The provisions of this Directive shall be without prejudice to legal provisions concerning patent and utility model rights. | | |NA |Prelazna odredba i kao takva je neprenosiva. | | |10.2. |The provisions of this Directive shall be without prejudice:

(a) to rights conferred by the Member States in fulfilment of their obligations under international agreements, including provisions extending such rights to nationals of, or residents in, the territory of the Member State concerned;

(b) to the law of copyright in Member States, restricting the reproduction of drawing or other artistic representations of topographies by copying them in two dimensions. | | |NA |Prelazna odredba i kao takva je neprenosiva. | | |10.3. |Protection granted by national law to topographies of semiconductor products fixed or encoded before the entry into force of the national provisions enacting the Directive, but no later than the date set out in Article 11 (1), shall not be affected by the provisions of this Directive. CHAPTER 4 | | |NA |Prelazna odredba i kao takva neprenosiva u nacionalni zakon jer do sada nije prijava za zaštitu topografije. | | |11.1. |Member States shall bring into force the laws, regulations or administrative provisions necessary to comply with this Directive by 7 November 1987. | | |NA |Završna odredba i kao takva je neprenosiva. | | |11.2. | Member States shall ensure that they communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. | | |NA |Završna odredba i kao takva je neprenosiva. | | |12. |This Directive is addressed to the Member States. | | |NA |Završna odredba i kao takva je neprenosiva. | | |

Ostavite komentar