Predlog zakona o transportu opasnog tereta

PREDLOG ZAKONA

O TRANSPORTU OPASNOG TERETA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se ovlašćenja državnih organa i specijalizovanih organizacija u transportu opasnog tereta, posebni uslovi pod kojima se obavlja transport opasnog tereta, način obavljanja transporta opasnog tereta, postupci u slučaju vanrednih događaja u transportu opasnog tereta i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona u drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se:

na transport opasnog tereta koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje delatnosti u jednoj tehničko-tehnološkoj celini (fabrički krug i sl.);

na transport opasnog tereta koji se obavlja vozilima ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, Vojske Srbije, kao i vojnih snaga drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Član 2.

Transport opasnog tereta obavlja se u skladu sa odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma, odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

Potvrđeni međunarodni sporazumi su:

Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR);

Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori” broj: 5/62);

Dodatak C Konvencije o međunarodnim prevozima železnicom (COTIF) – Pravilnik za međunarodni železnički transport opasne robe (RID);

Aneks 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu – Siguran transport opasnog tereta vazdušnim putem i ICAO Dok.9284 AN/905 – Tehničke instrukcije za siguran transport opasnog tereta vazdušnim putem;

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima (ADN);

Konvencija o fizičkom obezbeđenju nuklearnog materijala.

Na način na koji se ovim zakonom imenuju, odnosno ovlašćuju tela za ocenjivanje usaglašenosti, oduzimaju odobrenja za ocenjivanje usaglašenosti i utvrđuje ispunjenost zahteva za imenovanje, odnosno ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti primenjuju se propisi kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Ministar nadležan za poslove odbrane u saradnji s ministrom nadležnim za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministar) posebnim propisom uređuje transport opasnog tereta koji se obavlja vozilima Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i vojnih snaga drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove u saradnji s Ministrom posebnim propisom uređuje transport opasnog tereta koji se obavlja vozilima ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 3.

Učesnici u transportu opasnog tereta dužni su da izvršavaju obaveze iz poglavlja 1.4 ADR/RID/ADN.

Član 4.

Potvrđeni međunarodni sporazumi iz člana 2. stav 2. ovog zakona primenjuju se i na transport opasnog tereta koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Zabranjen je transport opasnog tereta koji nije u skladu s potvrđenim međunarodnim sporazumima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

Član 6.

Opasnost od nastupanja posledica u transportu opasnog tereta zbog neprimenjivanja potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona klasifikovana je u tri kategorije:

1) opasnost I kategorije je opasnost po život lica ili zagađenje životne sredine s posledicama čije je otklanjanje dugotrajno i skupo;

2) opasnost II kategorije je opasnost od nanošenja teške telesne povrede licu ili znatnog zagađenja životne sredine i od zagađenja životne sredine na većem prostoru;

3) opasnost III kategorije je opasnost od nanošenje lake telesne povrede licu ili neznatnog zagađenja životne sredine.

Ministar propisuje kriterijume po kojima se klasifikuju povrede potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, prema kategoriji opasnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) vanredni događaj je događaj u kojem je prekinut ili zaustavljen transport opasnog tereta zbog toga što se opasan teret oslobodio ili zbog mogućnosti da se opasan teret oslobodi;

2) vozila ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Vojske Srbije su sopstvena i angažovana vozila;

3) vozilo je svako transportno sredstvo u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona (motorno vozilo i priključno vozilo) namenjeno za transport opasnog tereta, železnička kola cisterne, brod ili konvoj ili drugo transportno sredstvo;

4) davalac usluga pretovara opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta, pretovara i privremeno odlaže opasan teret;

5) opasan teret je materija, predmet ili otpad koji je prema ispunjenim uslovima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. razvrstan u opasan teret;

6) organizator transporta opasnog tereta (špediter) jeste privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji organizuje transport ili koji obavlja druge poslove u vezi s transportom opasnog tereta;

7) privredne delatnosti koje se obavljaju u transportu opasnog tereta su: pakovanje, utovar, punjenje, organizovanje transporta, prevoz, pretovar, privremeno odlaganje i istovar;

8) stručno lice je lice osposobljeno i ovlašćeno za ispitivanje posuda pod pritiskom i cisterni (prenosivih cisterni, kontejner-cisterni, vozila cisterni, kola cisterni i sl.) u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona;

9) savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u javnom preduzeću, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove;

10) transport opasnog tereta između pošiljaoca i primaoca obuhvata: utovar i transport od otpremnog do uputnog mesta, zadržavanje opasnog tereta u vozilu, cisterni i kontejneru prouzrokovano saobraćajnim uslovima pre, u toku i posle transporta, kao i pretovar radi promene vida saobraćaja ili transportnog sredstva i privremeno odlaganje i istovar opasnog tereta;

11) učesnik u transportu opasnog tereta je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.

Ostali izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju značenje kao u propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima koji uređuju tehničke zahteve za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 8.

Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da se osigura za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini, u skladu sa zakonom.

II. UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

Član 9.

Za obavljanje izvršnih i s njima povezanih inspekcijskih i stručnih poslova u oblasti transporta opasnog tereta obrazuje se Uprava za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i utvrđuje njena nadležnost.

Sedište Uprave je u Beogradu.

Uprava ima svojstvo pravnog lica.

Član 10.

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) učestvuje u radu međunarodnih stručnih tela za izradu tehničkih propisa iz potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. stav 2. ovog zakona, priprema predloge za njihovu izmenu i dopunu i izjašnjava se o predlozima predstavnika drugih država;

2) učestvuje u pripremi propisa u oblasti transporta opasnog tereta;

3) vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

4) izdaje ovlašćenje stručnom licu;

5) izdaje odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta;

6) izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta;

7) izdaje imenovanje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa posude pod pritiskom ili cisterne;

8) oduzima odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta, ako ambalaža, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterna koja se koristi u transportu opasnog tereta ne ispunjava uslove iz odobrenja;

9) donosi rešenje o priznavanju odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koje je izdao nadležni organ strane države;

10) vodi Registar stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta;

11) obrazuje ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposobljenost kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta;

12) sastavlja ispitna pitanja za proveru stručne osposobljenosti kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta i objavljuje ih na utvrđen način;

13) proverava ispunjenost uslova i izdaje licencu privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta;

14) prikuplja godišnje izveštaje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, analizira ih i predlaže izmene propisa;

15) izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta;

16) vrši nadzor nad radom privrednih društava i drugih pravnih lica kojima izdaje licencu, ovlašćenje ili drugi akt na osnovu ovog zakona;

17) nadzire pripremu i sprovođenje Plana bezbednosti učesnika u transportu opasnog tereta koji transportuju opasan teret visoke potencijalne opasnosti, utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona;

18) izdaje dozvolu za transport opasnog tereta kada je to utvrđeno propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, izuzev dozvole za transport eksplozivnog tereta;

19) prati transport i ugrožavanje bezbednosti transporta opasnog tereta;

20) analizira izveštaje o izdatim, odnosno vraćenim sertifikatima o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta;

21) izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta;

22) izdaje imenovanje telu za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta;

23) izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta;

24) obrazuje ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposobljenost vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavlja i objavljuje ispitna pitanja na utvrđen način;

25) izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača vozila za transport opasnog tereta i vodi Registar izdatih sertifikata;

26) prikuplja podatke o povredama propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, analizira ih, predlaže izmene i dopune navedenih propisa, razmenjuje podatke o povredama propisa s nadležnim organom druge države, odnosno s nadležnim telima EU i postupa po zahtevu nadležnog organa druge države koji je utvrdio da vozilo registrovano u Republici Srbiji nije poštovalo propise;

27) učestvuje u pripremi bilateralnih sporazuma u oblasti transporta opasnog tereta;

28) izrađuje godišnji izveštaj, na osnovu prikupljenih podataka, o povredama propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, po kategoriji opasnosti i dostavlja ga nadležnim međunarodnim telima;

29) izdaje odobrenje za tip broda koji se koristi za transport opasnog tereta;

30) izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa broda za transport opasnog tereta;

31) izdaje imenovanje telu za ocenjivanje usaglašenosti broda za transport određenog opasnog tereta;

32) izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za Lice sa sertifikatom ADN;

33) obrazuje ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposobljenost kandidata za Lice sa sertifikatom ADN;

34) izdaje sertifikat ADN i vodi Registar izdatih sertifikata;

35) analizira izveštaje o izdatim, odnosno vraćenim sertifikatima o odobrenju za brod za transport određenog opasnog tereta;

36) oduzima licencu, ovlašćenje ili drugi akt koji je izdat na osnovu ovog zakona, ako utvrdi prestanak ispunjenosti nekog od uslova na osnovu kojih su ti akti izdati.

Član 11.

Upravom rukovodi direktor, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog Ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Član 12.

Sredstva za rad Uprave obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

III. AMBALAŽA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

Član 13.

Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da upotrebljava tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koji ima odobrenje i važeći izveštaj o ispitivanju ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Izveštaj o ispitivanju), u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugih propisa.

Posudu pod pritiskom ili cisternu iz stava 1. ovog člana ispituje i označava žigom ovlašćeno stručno lice, u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Uprava ovlašćuje stručno lice ako:

1) ispunjava uslove iz propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugih propisa;

2) je zaposleno kod pravnog lica, odnosno ako vrši ispitivanje kao preduzetnik koji je osigurao posao;

3) ispunjava bliže propisane uslove u pogledu stručne osposobljenosti.

Ovlašćenje za stručno lice je isprava koja važi pet godina.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja ovlašćenja za stručno lice može se izjaviti žalba Ministru.

Uprava oduzima žig i ovlašćenje za stručno lice ako ono prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 3. ovog člana.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu stručne osposobljenosti koje ovlašćeno stručno lice mora da ispunjava, kao i obrazac Registra ovlašćenih stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i cisterne za transport opasnog tereta, obrazac Izveštaja o ispitivanju i izgled žiga.

Član 14.

Privredno društvo ili drugo pravno lice koje proizvodi ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Proizvođač) dužno je da pre početka serijske proizvodnje pribavi odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta.

Kod iz odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta i podaci utvrđeni propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima, moraju da se nalaze na svakoj pojedinačnoj ambalaži, odnosno posudi pod pritiskom ili cisterni za transport opasnog tereta koju Proizvođač stavlja u promet.

Ako se naknadno utvrdi da ambalaža, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterna za transport opasnog tereta ne ispunjava neki od uslova iz stava 1. ovog člana, Proizvođač ne sme dalje obeležavati novoproizvedenu ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta na način iz stava 2. ovog člana.

Član 15.

Odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta je isprava koju izdaje Uprava na osnovu Izveštaja o ispitivanju i o tome obaveštava javnost na utvrđen način.

Ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta dužno je da Izveštaj o ispitivanju izradi u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta koje je izdao nadležni organ strane države može se priznati ako je ambalaža, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterna ispitana i odobrena prema propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta može se izjaviti žalba Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Član 16.

Ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta je isprava koju izdaje Uprava telu koje ispunjava uslove utvrđene propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima za referentni obim ispitivanja, odnosno ocenjivanja usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta.

Uprava oduzima ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta telu koje prestane da ispunjava neki od uslova utvrđenih propisima iz člana 2. stav 2 ovog zakona i drugim propisima.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta telo može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta.

Telo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta dužno je da Izveštaj o ispitivanju izradi u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta je isprava koju izdaje Uprava telu koje ispunjava uslove utvrđene propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Uprava oduzima imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta telu koje prestane da ispunjava neki od uslova utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta telo može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta.

Član 17.

Ako inspektor za transport opasnog tereta utvrdi da ambalaža, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterna odobrena za transport opasnog tereta ne ispunjava neki od uslova utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima, zabranjuje da se ona dalje koristi za transport opasnog tereta i o tome obaveštava Upravu.

Uprava daje nalog telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta da ispita usaglašenost uzorka serije kojoj pripada ambalaža, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterna iz stava 1. ovog člana i da sačini Izveštaj o ispitivanju.

Ako je Izveštajem o ispitivanju utvrđeno da serija ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne iz stava 2. ovog člana ne odgovara odobrenju za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta, Uprava oduzima odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta i o tome obaveštava javnost na utvrđen način.

IV. SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U DRUMSKOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU

Član 18.

Učesnik u transportu opasnog tereta u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji mora imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta (u daljem tekstu: Savetnik), osim u slučajevima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Učesnik u transportu opasnog tereta iz stava 1. ovog člana dostavlja Upravi lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor, najkasnije sedam dana od dana zaključenja ugovora.

Član 19.

Učesnik u transportu opasnog tereta sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da dostavi Upravi godišnji izveštaj Savetnika, najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministar propisuje obrazac godišnjeg izveštaja Savetnika.

Član 20.

Kandidate za Savetnika stručno osposobljava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice na osnovu licence za Savetnika (u daljem tekstu: Licenca) koju izdaje Uprava.

Licenca je isprava koja se izdaje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje:

1) ima saglasnost nadležnog organa na plan i program nastave;

2) ispunjava uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručno osposobljavanje kandidata za savetnika.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja Licence može se podneti žalba Ministru.

Uprava oduzima Licencu privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog člana.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje Licenca, kao i obrazac Licence.

Član 21.

Savetnik je dužan da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3 ADR/RID/ADN.

Osim obaveza iz stava 1. ovog člana, Savetnik je dužan da:

1) nadgleda i kontroliše način na koji učesnici u transportu opasnog tereta postupaju sa opasnim teretom u skladu sa obavezama utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima;

2) obaveštava organ poslovođenja učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;

3) obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Član 22.

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za savetnika (u daljem tekstu: Sertifikat za Savetnika) je isprava koju izdaje Uprava.

Ministar propisuje program, način i visinu troškova polaganja ispita za izdavanje Sertifikata za Savetnika, kao i program, način i visinu troškova polaganja ispita za produženje roka važenja Sertifikata za Savetnika.

Ispit iz stava 1. ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje Uprava u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Ministar propisuje obrazac Sertifikata za Savetnika, kao i obrazac potvrde o završenom stručnom osposobljavanju.

Sertifikat za Savetnika koji je izdat od nadležnog organa druge države u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, važi kao da je izdat u Republici Srbiji.

V.OBAVEZE UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA

Član 23.

Obaveze učesnika u transportu opasnog tereta, osim obaveza utvrđenih u članu 3. ovog zakona, jesu:

1) za pošiljaoca, da predaje opasan teret na transport ako:

(1) je izdata dozvola za transport u skladu sa članom 30. ovog zakona,

(2) su vozaču ili licu koje obavlja prevoz uručena propisana transportna dokumenta;

2) za punioca da puni:

(1) drugom vrstom opasnog tereta cisternu, kontejner cisternu, vozilo cisternu, kola cisternu, plovni objekat, baterijsku cisternu, prenosivu cisternu, kola sa odvojivim cisternama, pokretnu cisternu i gas kontejner s više elemenata (MEGC), tek pošto utvrdi da su očišćeni,

(2) cisternu na određenom i posebno uređenom mestu u skladu sa zakonom;

3) za utovarača da utovara opasan teret na određenom i posebno uređenom mestu, u skladu sa zakonom.

Član 24.

Organizator transporta izvršava sve obaveze pošiljaoca u smislu ovog zakona.

Član 25.

Davalac usluga pretovara opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja izvršava sve obaveze primaoca, utovarača i punioca u smislu ovog zakona.

Davalac usluga pretovara opasnog tereta odgovoran je za primenu propisa iz člana 3. ovog zakona kojima se uređuje privremeno odlaganje opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja.

Član 26.

Mesto na kojem se pretovara, istače i utače opasan teret mora da ispunjava uslove utvrđene propisima za utovarno/istovarno mesto.

Član 27.

Ako nestane opasan teret, učesnik u njegovom transportu dužan je da odmah obavesti Centar za obaveštavanje i policiju o vrsti tereta i broju kojim je obeležena opasnost tog opasnog tereta na način utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, kao i da preduzme potrebne mere da se opasan teret pronađe.

Član 28.

Ako se opasan teret rasuo ili razlio, učesnik u njegovom transportu dužan je da:

1) odmah obavesti Centar za obaveštavanje i policiju o vanrednom događaju i preduzetim merama iz tačke 2) ovog stava;

2) bez odlaganja opasan teret obezbedi, pokupi, odstrani, odnosno odloži u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom ili da ga na drugi način učini bezopasnim, odnosno da preduzme sve mere radi sprečavanja daljeg širenja zagađenja;

3) nadoknadi pun iznos štete koja je nastala kao posledica vanrednog događaja.

Ako učesnik u transportu opasnog tereta koji se rasuo ili razlio nije u mogućnosti da postupi u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana, dužan je da za to o svom trošku angažuje pravno lice koje ima odgovarajuću dozvolu, odnosno ovlašćenje u skladu s posebnim propisom.

Učesnik u transportu opasnog tereta koji se rasuo ili razlio dužan je da rasut ili razliven opasan teret, odnosno kontaminirane predmete zbrine u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje postupanje s tom vrstom opasnog tereta.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove uz saglasnost Ministra propisuje uslove za bezbedno intervenisanje kada se raspe ili razlije opasan teret.

Član 29.

Učesnik u transportu opasnog tereta koji transportuje opasan teret koji je propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona utvrđen kao opasan teret visoke potencijalne opasnosti, dužan je da izradi i sprovodi Plan bezbednosti.

Sadržina Plana bezbednosti utvrđena je u propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Član 30.

Dozvola za transport opasnog tereta je isprava koja se izdaje za svaki pojedinačni transport u slučajevima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, kao i u transportu eksplozivnog i radioaktivnog tereta.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana, izuzev dozvole za transport eksplozivnog tereta, izdaje Uprava.

Dozvolu za transport eksplozivnog tereta koji se u celini obavlja na teritoriji Republike Srbije izdaje područna policijska uprava nadležna za područje s kojeg se pošiljka otprema.

Dozvolu za transport eksplozivnog tereta u međunarodnom transportu (uvoz, izvoz, tranzit) izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Dozvola za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci, može se izdati za više transporta privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku čija je delatnost u vezi s korišćenjem radioaktivnog materijala na teritoriji Republike Srbije.

U postupku izdavanja dozvole iz stava 1. ovog člana za transport opasnog tereta koji je istovremeno i naoružanje, vojna oprema ili roba dvostruke namene, potrebno je pribaviti i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove odbrane.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja dozvole za transport opasnog tereta može se izjaviti žalba Ministru.

Član 31.

Pošiljalac, odnosno primalac opasnog tereta podnosi zahtev za izdavanje dozvole za transport opasnog tereta, koji sadrži:

1) podatke o Proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu;

2) UN broj i naziv utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, podatke o količini opasnog tereta i načinu pakovanja;

3) mesto utovara;

4) trasu kretanja;

5) mesto istovara;

6) vreme početka i predviđeno vreme završetka transporta;

7) vreme i mesto predviđeno za odmor;

8) podatke o vozilu i vozaču vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju, odnosno o zapovedniku broda za transport opasnog tereta u vodnom saobraćaju;

9) naziv ulaznog i izlaznog graničnog prelaza.

Uz zahtev se prilaže kopija polise o osiguranju za slučaj da se u transportu opasnog tereta pričini šteta licima, imovini i životnoj sredini.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta prilaže se i licenca za korišćenje koju izdaje nadležni organ.

Za izdavanje dozvole iz člana 30. stav 5. ovog zakona nije potrebno navoditi podatke iz stava 1. tačke 4), 5), 6), 7) i 9) ovog člana.

Član 32.

Pošiljalac, odnosno primalac opasnog tereta kome je izdata dozvola za transport opasnog tereta iz člana 30. ovog zakona, dužan je da najmanje 48 sati pre započinjanja transporta obavesti o tome Centar za obaveštavanje, Upravu i policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg transport započinje.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana, osim obaveštenja pošiljaoca, odnosno primaoca opasnog tereta kome je, na osnovu člana 30. stav 5. ovog zakona, izdata dozvola za više transporta radioaktivnog tereta na teritoriji Republike Srbije, obavezno mora da sadrži: UN broj i naziv tereta, vreme početka transporta, trasu kretanja, vreme i mesto predviđeno za odmor, predviđeno vreme završetka transporta, mesto istovara, a za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju i registarski broj vozila.

Pošiljalac, odnosno primalac opasnog tereta kome je, na osnovu člana 30. stav 5. ovog zakona, izdata dozvola za više transporta radioaktivnog tereta na teritoriji Republike Srbije, dužan je da ako se izmeni sadržina zahteva iz člana 31. ovog zakona, bez odlaganja obavesti o tome Upravu i Centar za obaveštavanje.

Član 33.

Organ nadležan za izdavanje dozvole za transport opasnog tereta može da zahteva, osim dokumentacije iz člana 31. stav 1. ovog zakona, i dokumentaciju za posebne uslove utvrđene u propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona, kao i za posebne mere bezbednosti radi zaštite ljudi, imovine i životne sredine od postupaka neovlašćenih lica.

Organ iz stava 1. ovog člana može da zabrani transport opasnog tereta, ako oceni da se tim transportom može ugroziti bezbednost, javni red i mir i život lica ili životna sredina.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje posebne mere bezbednosti u transportu opasnog tereta s povećanim bezbednosnim rizicima.

Troškove posebnih mera bezbednosti snosi podnosilac zahteva iz člana 31. ovog zakona.

Član 34.

Ako su ispunjeni zahtevi bezbednosti, ministar nadležan za unutrašnje poslove izdaje posebnu dozvolu za transport opasnog tereta koji je po odredbama ovog zakona zabranjen.

Posebna dozvola je isprava koja se izdaje za:

1) ispitivanje opasne materije;

2) bezbednosne intervencije ili zaštitu i spasavanje.

Posebna dozvola izdaje se za pojedinačni transport opasnog tereta.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja posebne dozvole može se izjaviti žalba Ministru.

Član 35.

Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, ministra nadležnog za poslove životne sredine i ministra nadležnog za poslove vodoprivrede propisuje način transporta opasnog tereta kroz zaštićene zone (zone sanitarne zaštite, izvorišta vode za piće, zaštićena prirodna dobra i sl.).

Član 36.

Vozilo kojim se ne transportuje opasan teret, odnosno komade za otpremu na njemu koji nisu opasan teret, zabranjeno je označavati tablama, listicama i nalepnicama čija je upotreba, u skladu s propisima iz člana 2. stav. 2. ovog zakona, obavezna u transportu opasnog tereta.

Član 37.

Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da lice koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta stručno osposobi ili da utvrdi da je lice koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta stručno osposobljeno za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ako lice iz stava 1. ovog člana nije stručno osposobljeno, stručno ga osposobljava Savetnik, odnosno instruktor za transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Zaposleni koji je stručno osposobljen dužan je da obnovi znanje u periodu koji ne može biti duži od dve godine.

Kada je zaposleni iz stava 1. ovog člana stručno osposobljen, odnosno kada je obnovio znanje, Savetnik, odnosno instruktor za transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju izdaje mu potvrdu o stručnoj osposobljenosti.

Ministar propisuje obrazac i rok važenja potvrde iz stava 4. ovog člana.

VI. TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 38.

Učesnik u transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju dužan je da koristi vozilo:

1) koje je proizvedeno i opremljeno u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog zakona i drugim propisima;

2) koje ima važeći sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta, ako je to utvrđeno propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona;

3) koje je obeleženo i označeno u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

Ministar propisuje način transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju.

Član 39.

Odobrenje za tip vozila za transport opasnog tereta je isprava koju izdaje Uprava na osnovu izveštaja o ispitivanju tipa vozila za transport opasnog tereta.

Ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta dužno je da izveštaj o ispitivanju iz stava 1. ovog člana izradi u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog zakona i drugim propisima.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja odobrenja za tip vozila za transport opasnog tereta može se izjaviti žalba Ministru.

Ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta je isprava koju izdaje Uprava telu koje ispunjava uslove utvrđene propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima.

Uprava oduzima ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta telu koje prestane da ispunjava neki od uslova utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta telo može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava telo koje se ovlašćuje za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila iz stava 2. ovog člana.

Član 40.

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta dužno je da sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta (u daljem tekstu: Sertifikat o odobrenju za vozilo) izda u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta je isprava koju Uprava izdaje telu koje ispunjava uslove utvrđene propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima.

Uprava oduzima imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta telu koje prestane da ispunjava neki od uslov utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta telo može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta.

Član 41.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila namenjenog za transport određenog opasnog tereta obaveštava Upravu o izdatom, odnosno vraćenom Sertifikatu o odobrenju za vozilo u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima, u roku od 15 dana od dana kada je izdat, odnosno vraćen Sertifikat o odobrenju za vozilo.

Ministar propisuje sadržinu Sertifikata o odobrenju za vozilo i bliže uslove pod kojima se izdaje, odnosno vraća Sertifikat o odobrenju za vozilo.

Član 42.

Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da prevoz opasnog tereta poveri vozaču koji ima važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Sertifikat za vozača) u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima.

Sertifikat za vozača je isprava koju izdaje Uprava.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja Sertifikata za vozača može se izjaviti žalba Ministru.

Ministar propisuje sadržinu Sertifikata za vozača, rok važenja i uslove za produženje važenja Sertifikata za vozača i vođenje Registra izdatih Sertifikata za vozača.

Ministar propisuje program i način polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastav komisije i iznos troškova polaganja ispita.

Član 43.

Kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta stručno osposobljava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice na osnovu ovlašćenja koje izdaje Uprava.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana je isprava koja se izdaje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje ispunjava uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta.

Uprava oduzima ovlašćenje za stručno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog člana.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja ovlašćenja za stručno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta privredno društvo, odnosno drugo pravno lice može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice pod kojima mu se izdaje, odnosno oduzima ovlašćenje za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta.

Član 44.

Vozilom za transport opasnog tereta upravlja vozač ako:

1) ima vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;

2) ima važeći Sertifikat za vozača;

3) je upućen u svoje obaveze i zahteve posebnih uslova u transportu određenog opasnog tereta u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima;

4) se uveri da su na vozilo utovareni komadi za otpremu označeni odgovarajućim natpisima, odnosno listicama opasnosti;

5) je vozilo označeno odgovarajućim narandžastim upozoravajućim tablama, oznakama, odnosno listicama opasnosti u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona;

6) ima transportnu dokumentaciju u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) i člana 30. ovog zakona.

Vozilom za transport opasnog tereta ne može da upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu.

Vozač koji upravlja vozilom za transport opasnog tereta dužan je da nadgleda i parkira vozilo kojim se transportuje opasan teret u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona i drugim propisima.

Član 45.

Službeno lice organa ovlašćenog za uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj je oštećeno vozilo kojim se transportuje opasan teret, oduzima Sertifikat o odobrenju za vozilo i dostavlja ga sa zapisnikom Upravi.

Kada se vozilo popravi, što se potvrđuje pozitivnim izveštajem o ispitivanju ovlašćenog tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta, Uprava vraća Sertifikat o odobrenju za vozilo učesniku u transportu opasnog tereta.

Član 46.

Transport opasnog tereta na putu kontroliše policijski službenik u redovnoj kontroli učesnika u drumskom saobraćaju u skladu s propisima iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Ako policijski službenik u postupku vršenja kontrole učesnika u drumskom saobraćaju utvrdi nepravilnosti kod učesnika u transportu opasnog tereta koje bi mogle uticati na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine, dužan je da tog učesnika u transportu opasnog tereta isključi iz saobraćaja i o tome odmah obavesti Upravu.

Član 47.

Policijski službenik granične policije dužan je da zabrani ulazak na teritoriju Republike Srbije vozilu za transport opasnog tereta koje je registrovano u drugoj državi za koje je u postupku vršenja granične kontrole utvrdio nepravilnosti kojima su povređeni propisi iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Policijski službenik granične policije dužan je da isključi iz saobraćaja vozilo registrovano u Republici Srbiji za koje je u postupku vršenja granične kontrole utvrdio nepravilnosti kojima su povređeni propisi iz člana 6. stav 2. ovog zakona, dok se te nepravilnosti ne otklone.

Službeno lice Uprave carine u postupku vršenja granične kontrole dužno je da zabrani uvoz robe koja ne ispunjava uslove utvrđene propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Član 48.

Ministar sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove i ministrom nadležnim za poslove finansija određuju na kojem mestu na javnom putu i pod kojim uslovima mogu da se parkiraju vozila za transport opasnog tereta, radi otklanjanja nedostataka, isključenja iz saobraćaja i kontrole transporta opasnog tereta.

Ministar propisuje način pregleda i obeležavanja posude vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju.

VII. TRANSPORT OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Član 49.

Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da opasan teret prevozi teretnim vozovima u skladu s propisom iz člana 54. stav 3. ovog zakona.

Teretna kola moraju biti obeležena i označena na način utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog zakona.

Izuzetno, opasan teret može se transportovati i drugim vrstama vozova u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog zakona, kojima je utvrđena najveća količina opasnog tereta koju je dozvoljeno transportovati i posebni uslovi transporta.

Zabranjeno je da putnik nosi sa sobom opasan teret kao ručni prtljag ili da ga kao prtljag preda, odnosno da ga utovari u vozilo na voz ako ne ispunjava uslove utvrđene u propisima iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog zakona.

Član 50.

Učesnik u transportu opasnog tereta ne sme da raspusti voz kojim se transportuje opasan teret. Izuzetno, zbog potreba organizacije saobraćaja, Savetnik može dati saglasnost da se raspusti voz kojim se transportuje opasan teret.

Saglasnošću iz stava 1. ovog člana utvrđuje se službeno mesto u kojem se može raspustiti voz i datum i sat do kada se opasan teret koji se nalazio u raspuštenom vozu mora predati primaocu, odnosno drugom učesniku u transportu opasnog tereta.

Član 51.

Učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da zaključi ugovor sa određenim brojem Savetnika u zavisnosti od:

1) broja zaposlenih na poslovima u transportu opasnog tereta koji moraju biti stručno osposobljeni;

2) obima poslova zaposlenih u transportu opasnog tereta;

3) obima poslova zaposlenih na prevenciji tehničko-tehnoloških opasnosti u transportu opasnog tereta.

Ministar bliže propisuje merila za određivanje broja Savetnika koje mora imati učesnik u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju.

Član 52.

Učesnici u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju, pored obaveza iz čl. 3, 23, 24, 25. i 26. ovog zakona imaju sledeće dužnosti:

1) punilac je dužan da pre i posle punjenja proveri ispravnost centralnog ventila i ispusnih ventila kola cisterni;

2) prevoznik je dužan da:

(1)upotrebi kola cisternu čija je posuda pregledana i ispitana u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima i koja je obeležena žigom stručnog lica,

(2) pre započetog prevoza opasnog tereta stavi na raspolaganje upravljaču železničke infrastrukture sve podatke vezane za transport opasnog tereta utvrđene propisom iz člana 54. stav 3. ovog zakona;

3) upravljač železničke infrastrukture je dužan da izradi interni plan za hitne intervencije u tunelu i na mostu u skladu s propisima iz člana 54. stav 4. ovog zakona.

Član 53.

Učesnik u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju dužan je da za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji su za te poslove stručno osposobljeni u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Učesnik u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju dužan je da u slučaju vanrednog događaja u transportu opasnog tereta postupi u skladu s propisom iz člana 54. stav 3. ovog zakona.

Član 54.

Ministar propisuje način pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju.

Ministar propisuje obrazac sertifikata o periodičnom ispitivanju kola cisterne.

Ministar propisuje način transporta i obavezno operativno praćenje opasnog tereta u železničkom saobraćaju, kao i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju i u vanrednim događajima.

Ministar propisuje sadržinu internog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama, tunelima i na mostovima.

Ministar propisuje program osposobljavanja i način na koji se proverava znanje zaposlenih kod učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju koji učestvuju u obavljanju, organizovanju i regulisanju železničkog saobraćaja, kao i način na koji se postupa s dokumentacijom o njihovom osposobljavanju.

VIII. TRANSPORT OPASNOG TERETA U VODNOM SAOBRAĆAJU

Član 55.

U vodnom saobraćaju opasan teret se transportuje brodom ili konvojem za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Brod) koji ima sertifikat o odobrenju za Brod za transport određenog opasnog tereta (u daljem tekstu: Sertifikat o odobrenju za Brod).

Mala količina opasnog tereta u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona može da se transportuje i skelom, ako se njome istovremeno ne prevoze putnici.

Ministar propisuje način transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vanrednim događajima.

Član 56.

Odobrenje za tip Broda za transport opasnog tereta je isprava koju izdaje Uprava na osnovu izveštaja o ispitivanju za tip Broda za transport opasnog tereta.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja odobrenja za tip Broda može se izjaviti žalba Ministru.

Ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti tipa Broda dužno je da izveštaj o ispitivanju iz stava 1. ovog člana izradi u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima.

Ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti tipa Broda je isprava koju izdaje Uprava telu koje ispunjava uslove utvrđene propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima.

Uprava oduzima ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti tipa Broda telu koje prestane da ispunjava neki od uslova utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa Broda telo može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava telo koje se ovlašćuje za ocenjivanje usaglašenosti tipa Broda.

Član 57.

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti Broda za transport određenog opasnog tereta dužno je da izda Sertifikat o odobrenju za Brod, u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima.

Imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti Broda za transport određenog opasnog tereta je isprava koju izdaje Uprava telu koje ispunjava uslove utvrđene propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima.

Uprava oduzima ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti broda za transport određenog opasnog tereta telu koje prestane da ispunjava neki od uslova utvrđen propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti Broda za transport određenog opasnog tereta telo može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava telo koje se imenuje za ocenu usaglašenosti Broda za transport određenog opasnog tereta.

Član 58.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti Broda za transport određenog opasnog tereta dužno je da obavesti Upravu o izdatim, odnosno vraćenim Sertifikatima o odobrenju za Brod u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona, u roku od 15 dana od dana kada je izdat, odnosno vraćen Sertifikat o odobrenju za Brod.

Član 59.

Zapovednik Broda je odgovoran da:

1) se na Brodu kojim upravlja nalazi lice sa odgovarajućim sertifikatom o posebnim znanjima u oblasti ADN (u daljem tekstu: Lice sa sertifikatom ADN);

2) Brod kojim upravlja ima Sertifikat o odobrenju za Brod;

3) su Brod i teret obeleženi u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona;

4) se na Brodu nalazi propisana dokumentacija i dodatna oprema u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima;

5) se tokom transporta opasnog tereta primenjuju odredbe o nadgledanju i sidrenju Broda u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona.

Zapovednik Broda je dužan da inspektoru za transport opasnog tereta omogući uvid u dokumentaciju i dodatnu opremu u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog zakona i drugim propisima.

Zapovednik Broda je dužan da inspektoru za transport opasnog tereta omogući da pregleda opasan teret i uzme uzorak opasnog tereta za analizu ako je to potrebno, a za uzorak ne može potraživati naknadu.

Zapovednik Broda je dužan da inspektoru za transport opasnog tereta u slučaju ponovnog nadzora u toku transporta opasnog tereta pokaže primerak zapisnika o prethodno izvršenom nadzoru.

Član 60.

Kandidata za Lice sa sertifikatom ADN stručno osposobljava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice na osnovu ovlašćenja koje izdaje Uprava.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana je isprava koja se izdaje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje ispunjava uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručno osposobljavanje kandidata za Lice sa sertifikatom ADN.

Uprava oduzima ovlašćenje za stručno osposobljavanje kandidata za Lice sa sertifikatom ADN privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog člana.

Protiv rešenja o odbijanju izdavanja ovlašćenja za stručno osposobljavanje kandidata za Lice sa sertifikatom ADN privredno društvo, odnosno drugo pravno lice može izjaviti žalbu Ministru.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispuni privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje, odnosno oduzima ovlašćenje za stručno osposobljavanje kandidata za Lice sa sertifikatom ADN.

Član 61.

Sertifikat o posebnim znanjima u oblasti ADN je isprava koju izdaje Uprava i o izdatim sertifikatima o posebnim znanjima u oblasti ADN vodi Registar.

Ministar propisuje program i način polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova Lica sa sertifikatom ADN, kao i sastav komisije i iznos troškova za polaganje ispita.

Član 62.

Ovlašćeno službeno lice Ministarstva u redovnoj kontroli učesnika u vodnom saobraćaju kontroliše transport opasnog tereta.

Kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu s propisima iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Ako ovlašćeno službeno lice Ministarstva u postupku vršenja kontrole učesnika u vodnom saobraćaju utvrdi nepravilnosti kod učesnika u transportu opasnog tereta koje bi mogle uticati na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine, dužno je da tog učesnika u transportu opasnog tereta isključi iz saobraćaja i o tome odmah obavesti Upravu.

Član 63.

Učesnik u transportu opasnog tereta u vodnom saobraćaju dužan je da u slučaju vanrednog događaja koji se desio u transportu opasnog tereta postupi u skladu sa propisom iz člana 55. stav 3. ovog zakona.

Ovlašćeno službeno lice Ministarstva dužno je da bez odlaganja obavesti Upravu o plovidbenom udesu u kojem je oštećen Brod i da od učesnika u transportu opasnog tereta oduzme Sertifikat o odobrenju za Brod koji uz izveštaj o uviđaju dostavlja Upravi.

Uprava vraća Sertifikat o odobrenju za Brod učesniku u transportu opasnog tereta na osnovu pozitivnog izveštaja o ispitivanju imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti Broda za transport određenog opasnog tereta pošto je Brod popravljen.

Član 64.

Ovlašćeno službeno lice Ministarstva dužno je da zabrani ulazak Brodu na kojem se vije strana zastava na teritoriju Republike Srbije za koji je u postupku vršenja granične kontrole utvrdilo da nije poštovao propise iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Ovlašćeno službeno lice Ministarstva dužno je da isključi iz saobraćaja Brod na kojem se vije domaća zastava za koji je u postupku vršenja granične kontrole utvrdilo da nije poštovao propise iz člana 6. stav 2. ovog zakona, dok se te nepravilnosti ne otklone.

Član 65.

Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za zaštitu životne sredine i ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisuje mesta i bliže uslove pod kojima može da se usidri Brod radi otklanjanja nedostataka, isključenja iz saobraćaja i kontrole transporta opasnog tereta.

Ministar propisuje obrazac Sertifikata o odobrenju za Brod i vođenje Registra izdatih Sertifikata o odobrenju za Brod.

Ministar propisuje obrazac sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN, kao i rok važenja i uslove za produženje važenja sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN, kao i način vođenja Registra izdatih sertifikata o posebnim znanjima u oblasti ADN.

IX. TRANSPORT OPASNOG TERETA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Član 66.

Opasan teret čiji je transport propisima iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog zakona izričito zabranjen, učesnik u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju ne može transportovati bez izuzeća.

Opasan teret čiji je transport propisima iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog zakona zabranjen, može se transportovati na osnovu rešenja o izuzeću od zabrane koje organizacija nadležna za civilno vazduhoplovstvo, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove odbrane, izdaje učesniku u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju.

Rešenje iz stava 2. ovog člana izdaje se u skladu s dodatnim uslovima utvrđenim propisima iz člana 2. stava 2. tačka 4) ovog zakona i konačno je u upravnom postupku.

Član 67.

Učesnik u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju dužan je da određen opasan teret transportuje u skladu s propisima iz člana 2. stava 2. tačka 4) ovog zakona i drugim propisima.

Organizacija nadležna za civilno vazduhoplovstvo, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove odbrane, izdaje učesniku u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju posebno odobrenje za transport određenog opasnog tereta koje naročito sadrži ograničenja u pogledu namene vazduhoplova, odnosno količine opasnog tereta i načina pakovanja opasnog tereta i konačno je u upravnom postupku.

Član 68.

Avio-prevoznik koji poseduje uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza koje je izdao nadležni organ druge države može da transportuje opasan teret u vazdušnom saobraćaju na teritoriju Republike Srbije i sa teritorije Republike Srbije, na osnovu odobrenja organizacije nadležne za civilno vazduhoplovstvo za koje se plaća naknada čiju visinu utvrđuje nadležni organ te organizacije, u skladu sa posebnim zkonom.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana je isprava koja važi najduže 12 meseci.

Rešenje o odbijanju izdavanja odobrenja iz stava 1. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Član 69.

Obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju, osim obaveza iz čl. 23. i 24. ovog zakona, jesu:

za pošiljaoca da:

pre predaje opasnog tereta na prevoz, popuni, potpiše i preda avio-prevozniku transportni dokument koji sadrži potpisanu izjavu da je opasan teret potpuno i tačno opisan odgovarajućim nazivima i da je klasifikovan, upakovan, označen i spreman za transport,

stručno osposobi zaposlena lica koja transportuju opasan teret,

omogući zaposlenima da se upoznaju s važećim propisima kojima se uređuju dužnosti u transportu opasnog tereta;

za avio-prevoznika da:

odbije prevoz opasnog tereta za koji nema transportna dokumenta, odnosno ako ambalaža opasnog tereta nije proverena u skladu sa procedurama prihvata opasnog tereta na transport,

koristi kontrolnu listu za prihvatanje opasnog tereta na transport,

pre utovara i posle istovara opasnog tereta kontroliše da li na ambalaži u kojoj je opasan teret ima oštećenja i da li opasan teret može da iscuri,

opasan teret ne prevozi u putničkoj ili pilotskoj kabini, osim ako je drukčije utvrđeno propisima iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog zakona,

razdvaja opasne terete za koje je propisima iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog zakona utvrđeno da su nekompatibilni,

vođi vazduhoplova dostavi pismeno obaveštenje o opasnom teretu koji prihvata na transport u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona,

u sopstveni operativni priručnik unese neophodna obaveštenja osoblju vazduhoplova koje obavlja poslove u transportu opasnog tereta,

upozori putnike na opasan teret koji se nalazi u vazduhoplovu,

(9) dostavi neophodna obaveštenja za osoblje drugih učesnika u transportu opasnog tereta,

(10) u slučaju nezgode ili udesa vazduhoplova kojim se transportuje opasan teret pruži potrebne podatke službama za sanaciju posledica, odnosno nadležnim organima države na čijoj teritoriji se dogodila nezgoda ili udes,

(11) podnese izveštaj o nezgodi ili udesu vazduhoplova koji transportuje opasan teret, odnosno o transportu koji nije prijavljen ili koji je pogrešno prijavljen nadležnim organima za poslove civilnog vazduhoplovstva države u kojoj se događaj desio i nadležnim organima države koja je izdala avio-prevozniku uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza.

Član 70.

Program stručnog osposobljavanja za lica koja obavljaju poslove u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju dužni su da utvrde i sprovode:

pošiljalac, paker i lica koja preuzimaju obaveze pošiljaoca;

avio-prevoznik;

privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja na zemlji koji u ime avio-prevoznika obavlja poslove prihvata, rukovanja, utovara, istovara i otpreme tereta i pošte, kao i zaliha predmeta koji se koriste na vazduhoplovu, rezervnih delova, goriva i maziva;

privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja na zemlji koji u ime avio-prevoznika obavlja poslove prihvata i otpreme putnika;

privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja na zemlji koji u ime avio-prevoznika obavlja poslove registracije putnika za let;

organizator transporta;

privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koji obavlja bezbednosni pregled putnika i njihovog prtljaga, tereta i pošte, kao i zaliha predmeta koji se koriste na vazduhoplovu, rezervnih delova, goriva i maziva.

Program stručnog osposobljavanja iz stava 1) ovog člana mora biti usklađen s propisima iz člana 2. stava 2. tačka 4) ovog zakona.

Program stručnog osposobljavanja za lica iz stava 1. ovog člana odobrava organizacija nadležna za civilno vazduhoplovstvo.

Član 71.

Učesnik u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju dužan je da za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji su za te poslove stručno osposobljeni u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Učesnici u transportu opasnog tereta iz člana 69. ovog zakona dužni su da čuvaju podatke o stručnom osposobljavanju zaposlenih za poslove u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju i da ih dostave organizaciji nadležnoj za civilno vazduhoplovstvo na njen zahtev.

Član 72.

Instruktor za transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: Instruktor) stručno osposobljava zaposlene na poslovima u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju.

Instruktor može biti lice:

1) koje je stručno osposobljeno za poslove u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju u skladu s programom iz člana 70. ovog zakona;

2) koje je posebno osposobljeno za stručno osposobljavanje lica za poslove u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju.

Ovlašćenje je isprava koju organizacija nadležna za civilno vazduhoplovstvo izdaje Instruktoru kada proveri da li su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana.

Organizacija nadležna za civilno vazduhoplovstvo oduzima ovlašćenje Instruktoru ako prestane da ispunjava neki uslov iz stava 2. ovog člana.

Za izdavanje ovlašćenja iz stava 3. ovog člana plaća se naknada čiju visinu utvrđuje nadležni organ organizacije za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa posebnim zakonom.

Rešenje kojim se odbija izdavanje odobrenja kandidatu za Instruktora je konačno u upravnom postupku.

Instruktor koji duže od dve godine nije stručno osposobio nijedno lica ili zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju dužan je da obnovi znanje.

Član 73.

Ministar na predlog organizacije za civilno vazduhoplovstvo bliže propisuje:

1) uslove za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta;

2) uslove za izdavanje odobrenja avio-prevozniku kome je uverenje o osposobljenosti izdao nadležni organ druge države.

Ministar na predlog organizacije za civilno vazduhoplovstvo propisuje:

1) sadržinu programa stručnog osposobljavanja zaposlenih na poslovima u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju;

2) uslove za stručnu osposobljenost i posebnu osposobljenost koje treba da ispuni kandidat za Instruktora i obrazac ovlašćenja za obavljanje poslova Instruktora.

X. NADZOR

Član 74.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona i propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona vrši Uprava preko inspektora za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: Inspektor), ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Inspektor, izuzev u vazdušnom saobraćaju, mora da ima Sertifikat za Savetnika, koji odgovara ovlašćenjima propisanim ovim zakonom.

Član 75.

Inspektor je ovlašćen da:

naredi da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku;

zabrani da se dalje transportuje opasan tereta ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom;

zabrani rukovanje opasnim teretom i transport opasnog tereta zaposlenim licima koja nisu stručno osposobljena u skladu sa ovim zakonom;

zabrani privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku da obavlja poslove učesnika u transportu opasnog tereta ako utvrdi da ne ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova učesnika za transport opasnog tereta.

O utvrđenim nepravilnostima i naloženim merama inspektor izveštava Upravu odnosno organizaciju nadležnu za civilno vazduhoplovstvo i može predložiti da se oduzme akt iz člana 13. stav 6. i člana 16. stav 2. i člana 20. stav 4. i člana 39. stav 5. i člana 40. stav 3. i člana 43. stav 3. i člana 56. stav 5. i člana 57. stav 3. i člana 60. stav 3. i člana 72. stav 3.

Inspektor u vršenju nadzora nad obavljanjem transporta opasnog tereta ne može preduzimati radnje bez prisustva carinskog organa ako se roba nalazi pod carinskim nadzorom.

Ministar propisuje način uzimanja uzoraka opasnog tereta u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.

Član 76.

Ako u drumskom ili železničkom saobraćaju Inspektor utvrdi nepravilnosti koje nije moguće otkloniti na licu mesta, upućuje vozilo pod policijskom pratnjom do najbližeg pošiljaoca, odnosno primaoca iste klase opasnog tereta, gde se nepravilnosti mogu otkloniti, odnosno opasan teret istovariti ili pretovariti.

Troškove istovara ili pretovara opasnog tereta snosi pošiljalac naveden u transportom dokumentu koji prati transport opasnog tereta.

Član 77.

Inspektor ne može biti angažovan kao Savetnik kod učesnika u transportu opasnog tereta.

Član 78.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona i propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona kod učesnika u transportu eksplozivnih materija i predmeta.

Carinski organ na granici pri uvozu robe vrši kontrolu nad primenom ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona, propisa iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugih propisa.

Član 79.

Protiv rešenja Inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba se podnosi preko Uprave.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 80.

Inspekcijski nadzor transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju sprovodi se metodom slučajnog izbora vozila.

Na zahtev Inspektora, službeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove pruža pomoć u vršenju nadzora iz stava 1. ovoga člana.

Vozač je dužan da Inspektoru na njegov zahtev, omogući uvid u transportnu dokumentaciju i dodatnu opremu u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima.

Vozač je dužan da Inspektoru na njegov zahtev omogući da pregleda opasan teret i uzme potrebnu količinu uzorka opasnog tereta za analizu, ako je to potrebno, bez obaveze plaćanja naknade za uzetu količinu uzorka.

Posle izvršenog nadzora, Inspektor primerak zapisnika uručuje vozaču.

Vozač je dužan da Inspektoru u slučaju ponovnog nadzora u toku transporta opasnog tereta pokaže primerak zapisnika o prethodno izvršenom nadzoru.

Inspektor vrši inspekcijski nadzor na propisanom mestu koje omogućava isključenje vozila iz saobraćaja i otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Član 81.

Inspektor privremeno zabranjuje vozaču da upravlja vozilom kojim se obavlja transport opasnog tereta kada utvrdi da se ne poštuju propisi iz člana 2. stav 2. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i da to nepoštovanje propisa ima za posledicu opasnost I kategorije iz propisa člana 6. stav 2. ovog Zakona i nalaže mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti na licu mesta, ukoliko to ne ugrožava lica, imovinu ili životnu sredinu.

Dok traje privremena zabrana upravljanja vozilom iz stava 1. ovog člana, vozilo se može premestiti na način koji odredi Inspektor.

Inspektor je dužan da isključi iz saobraćaja vozilo koje se koristi dok traje privremena zabrana iz stava 1. ovog člana, odnosno ako vozač premesti vozilo suprotno načinu iz stava 2. ovog člana.

Troškove prouzrokovane isključenjem iz saobraćaja i zadržavanjem vozila na odgovarajućem propisanom mestu snosi prevoznik u drumskom saobraćaju .

Član 82.

Inspektori preko kojih nadležni organi vrše inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona dužan je da Upravi dostave godišnji izveštaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima za prethodnu godinu, najkasnije do kraja aprila tekuće godine.

Uprava na osnovu prikupljenih podataka sastavlja godišnji izveštaj i dostavlja ga nadležnim međunarodnim telima.

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 83.

Novčanom kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice-učesnik u transportu opasnog tereta ako ne izvrši obavezu iz člana 3. ovog zakona, a opasnost od nastupanja posledica u transportu opasnog tereta je klasifikovana kao opasnost I kategorije.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, u slučaju neposredne opasnosti I kategorije, učesniku u transportu opasnog tereta obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja privredne delatnosti od šest meseci do tri godine.

Član 84.

Novčanom kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice-učesnik u transportu opasnog tereta ako:

se ne osigura za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini (član 8);

upotrebi ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu tipa koji nije odobren ili nema važeći Izveštaj o ispitivanju (član 13. stav 1);

koristi ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta posle izrečene zabrane korišćenja (član 17. stav 1);

nema Savetnika (član 18. stav 1);

predaje opasan teret na transport bez dozvole za transport (član 23. tačka 1) podtačka (1));

vozaču vozila ili licu koje obavlja prevoz opasnog tereta nije uručio propisana transportna dokumenta (član 23. tačka 1) podtačka (2));

ne postupi u skladu sa odredbom člana 23. tačka 2) podtačka (1);

cisternu puni izvan određenog i posebno uređenog mesta (član 23. tačka 2) podtačka (2));

utovara opasan teret izvan određenog i posebno uređenog mesta (član 23. tačka 3));

ne primenjuje propise kojima se uređuje privremeno odlaganje opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja (član 25. stav 2 );

ne obavesti Centar za obaveštavanje i policiju o nestanku opasnog tereta, odnosno ako ne preduzme mere da se opasan teret pronađe (član 27);

ne postupi u skladu sa članom 28. stav 1. ovog zakona;

ne izradi ili ne sprovodi Plan bezbednosti (član 29 stav1);

ne obavesti Centar za obaveštavanje, Upravu i policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg transport započinje najmanje 48 sati pre započinjanja transporta (član 32. stav 1);

ne obavesti Upravu i Centar za obaveštavanje o izmeni sadržine zahteva na osnovu kojeg je izdata dozvola za više transporta radioaktivnog tereta (član 32. stav 3);

označi tablama, listicama i nalepnicama vozilo kojim se ne transportuje opasan teret, odnosno komade za otpremu na njemu koji nisu opasan teret (član 36);

ne sprovede stručno osposobljavanje lica koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta ili ako primi u radni odnos lice za koje nije utvrdio da je stručno osposobljeno za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta (član 37. stav 1);

obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nije proizvedeno i opremljeno u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nema važeći sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

poveri prevoz opasnog tereta vozaču koji nema važeći Sertifikat za vozača (član 42. stav 1);

ne postupi u skladu sa odredbom člana 49. stav 1. ovog zakona;

raspusti voz kojim se transportuje opasan teret bez saglasnosti Savetnika (član 50. stav 1);

opasan teret transportuje Brodom koji nema Sertifikat o odobrenju za Brod (član 55. stav 1);

obavlja prevoz opasnog tereta bez rešenja o izuzeću od zabrane (član 66. stav 2);

ne obavlja transport određenog opasnog tereta u skladu sa članom 67. stav 1. ovog zakona;

obavlja transport određenog opasnog tereta bez posebnog odobrenja iz člana 67. stava 2. ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona;

zaposlena lica koja transportuju opasan teret nisu stručno osposobljena (član 69. tačka 1) podtačka (2));

prihvati na transport opasan teret bez transportnih dokumenata ili ako ambalaža nije proverena u skladu s procedurama prihvata (član 69. tačka 2) podtačka (1));

ne razdvaja opasne terete koji su nekompatibilni u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (5) ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (10) ovog zakona;

za poslove u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji nisu stručno osposobljen za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta (član 71. stav 1).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 40.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. tač. 1), 12), 20) i 21) ovog člana, a opasnost od nastupanja posledica u transportu opasnog tereta je klasifikovana kao opasnost I kategorije, učesniku u transportu opasnog tereta obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja privredne delatnosti od šest meseci do tri godine.

Član 85.

Novčanom kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ako:

proizvodi ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta bez prethodno pribavljenog odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta (član 14. stav 1);

obeležava kodom iz odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta novoproizvedenu ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta koja ne ispunjava propisane uslove (član 14. stav 3);

ne izradi Izveštaj o ispitivanju u skladu sa članom 15. stav 2. ovog zakona;

ne izradi Izveštaj o ispitivanju u skladu sa članom 16. stav 5. ovog zakona;

ne izradi izveštaj o ispitivanju tipa vozila za transport opasnog tereta u skladu sa članom 39. stav 2. ovog zakona;

ne postupi pri izdavanju Sertifikata o odobrenju za vozilo u skladu sa članom 40. stav 1. ovog zakona;

ne izradi izveštaj o ispitivanju za tip Broda za transport opasnog tereta u skladu sa članom 56. stav 3. ovog zakona;

ne postupi pri izdavanju Sertifikata o odobrenju za Brod u skladu sa članom 57. stav 1. ovog zakona.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 70.000 do 200.000 dinara.

Član 86.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice-učesnik u transportu opasnog tereta ako ne izvršava obaveze iz člana 3. ovog zakona, a opasnost od nastupanja posledica u transportu opasnog tereta je klasifikovana kao opasnost II i III kategorije.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Član 87.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice-učesnik u transportu opasnog tereta ako:

u roku od sedam dana ne dostavi Upravi lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor (član 18. stav 2);

ne dostavi Upravi najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu godišnji izveštaj Savetnika (član 19. stav 1);

zaposleni koji je stručno osposobljen za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta ne obnovi znanje u roku od dve godine (član 37. stav 3);

obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nije obeleženo i označeno u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 51. stav 1. ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 52. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 52. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona;

ne izradi interni plan za hitne intervencije u skladu sa članom 52. tačka 3);

za poslove u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji nisu stručno osposobljeni za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 1. ovog zakona;

ne postupi u slučaju vanrednog događaja u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 2. ovog zakona;

ne omogući zaposlenima da se upoznaju s važećim propisima kojima se uređuju dužnosti u transportu opasnog tereta (član 69. tačka 1) podtačka (3));

ne koristi kontrolnu listu za prihvatanje opasnog tereta na transport (član 69. tačka 2) podtačka (2));

pre utovara i posle istovara opasnog tereta ne kontroliše ambalažu (član 69. tačka 2) podtačka (3));

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (4) ovog zakona;

ne dostavi pismeno obaveštenje vođi vazduhoplova o opasnom teretu koji prihvata na transport u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (6);

u sopstveni operativni priručnik ne unese neophodna obaveštenja osoblju vazduhoplova koje obavlja poslove u transportu opasnog tereta (član 69. tačka 2) podtačka (7));

ne upozori putnike na opasan teret koji se nalazi u vazduhoplovu (član 69. tačka 2) podtačka (8));

ne dostavi neophodna obaveštenja za osoblje drugih učesnika u transportu opasnog tereta (član 69. tačka 2) podtačka (9));

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (11) ovog zakona;

ne utvrdi program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove u transportu opasnog tereta (član 70. stav 1);

ne čuva podatke o stručnom osposobljavanju zaposlenih za poslove u transportu opasnog tereta ili ako te podatke ne dostavi na zahtev organizacije nadležne za civilno vazduhoplovstvo (član 71. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 88.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

u roku od 15 dana ne dostavi obaveštenje iz člana 41. stav 1. ovog zakona;

u roku od 15 dana ne dostavi obaveštenje iz člana 58. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 89.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

ne postupi u skladu sa članom 3. ovog zakona;

se ne osigura za slučaj da u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini (član 8);

upotrebi ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu tipa koji nije odobren ili nema važeći Izveštaj o ispitivanju (član 13. stav 1);

koristi ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta posle izrečene zabrane korišćenja (član 17. stav 1);

nema Savetnika (član 18. stav 1);

u roku od sedam dana ne dostavi Upravi lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor (član 18. stav 2);

ne dostavi Upravi najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu godišnji izveštaj Savetnika (član 19. stav 1);

predaje opasan teret na transport bez dozvole za transport (član 23. tačka 1) podtačka (1));

vozaču vozila ili licu koje obavlja prevoz opasnog tereta nije uručio propisana transportna dokumenta (član 23. tačka 1) podtačka (2));

ne postupi u skladu sa članom 23. tačka 2) podtačka (1);

cisternu puni izvan određenog i posebno uređenog mesta (član 23. tačka 2) podtačka (2));

utovara opasan teret izvan određenog i posebno uređenog mesta (član 23. tačka 3));

ne primenjuje propise kojima se uređuje privremeno odlaganje opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja (član 25. stav 2);

ne obavesti Centar za obaveštavanje i policiju o nestanku opasnog tereta, odnosno ako ne preduzme mere da se opasan teret pronađe (član 27);

ne postupi u skladu sa članom 28. stav 1. ovog zakona;

ne izradi ili ne sprovodi Plan bezbednosti (član 29 stav 1);

ne obavesti Centar za obaveštavanje, Upravu i policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg transport započinje najmanje 48 sati pre započinjanja transporta (član 32. stav 1);

ne obavesti Upravu i Centar za obaveštavanje o izmeni sadržine zahteva na osnovu kojeg je izdata dozvola za više transporta radioaktivnog tereta (član 32. stav 3);

označi tablama, listicama i nalepnicama vozilo kojim se ne transportuje opasan teret, odnosno komade za otpremu na njemu koji nisu opasan teret (član 36);

ne sprovede stručno osposobljavanje lica koje prima u radni odnos na poslove u transportu opasnog tereta ili ako primi u radni odnos lice za koje nije utvrdio da je stručno osposobljeno za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta (član 37. stav 1);

obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nije proizvedeno i opremljeno u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nema važeći sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

obavlja transport opasnog tereta vozilom koje nije obeleženo i označeno u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

poveri prevoz opasnog tereta vozaču koji nema važeći Sertifikat za vozača (član 42. stav 1);

ne postupi u skladu sa odredbom člana 49. stav 1. ovog zakona;

raspusti voz kojim se transportuje opasan teret bez saglasnosti Savetnika (član 50. stav 1)

ne postupi u skladu sa članom 51. stav 1. ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 52. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 52. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona;

ne izradi interni plan za hitne intervencije u skladu sa članom 52. tačka 3);

za poslove u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji nisu stručno osposobljeni za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 1. ovog zakona;

ne postupi u slučaju vanrednog događaja u transportu opasnog tereta u skladu sa članom 53. stav 2. ovog zakona;

opasan teret transportuje Brodom koji nema Sertifikat o odobrenju za Brod (član 55. stav 1);

obavlja prevoz opasnog tereta bez rešenja o izuzeću od zabrane (član 66. stav 2);

ne obavlja transport određenog opasnog tereta u skladu sa članom 67. stav 1. ovog zakona;

obavlja transport određenog opasnog tereta bez posebnog odobrenja iz člana 67. stava 2. ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona;

zaposlena lica koja transportuju opasan teret nisu stručno osposobljena (član 69. tačka 1) podtačka (2));

ne omogući zaposlenima da se upoznaju s važećim propisima kojima se uređuju dužnosti u transportu opasnog tereta (član 69. tačka 1) podtačka (3));

prihvati na transport opasan teret bez transportnih dokumenata ili ako ambalaža nije proverena u skladu s procedurama prihvata (član 69. tačka 2) podtačka (1));

ne koristi kontrolnu listu za prihvatanje opasnog tereta na transport (član 69. tačka 2) podtačka (2));

pre utovara i posle istovara opasnog tereta ne kontroliše ambalažu (član 69. tačka 2) podtačka (3));

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (4) ovog zakona;

ne razdvaja opasne terete koji su nekompatibilni u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (5) ovog zakona;

ne dostavi pismeno obaveštenje vođi vazduhoplova o opasnom teretu koji prihvata na transport u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (6);

u sopstveni operativni priručnik ne unese neophodna obaveštenja osoblju vazduhoplova koje obavlja poslove u transportu opasnog tereta (član 69. tačka 2) podtačka (7));

ne upozori putnike na opasan teret koji se nalazi u vazduhoplovu (član 69. tačka 2) podtačka (8));

ne dostavi neophodna obaveštenja za osoblje drugih učesnika u transportu opasnog tereta (član 69. tačka 2) podtačka (9));

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (10) ovog zakona;

ne postupi u skladu sa članom 69. tačka 2) podtačka (11) ovog zakona;

ne utvrdi program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove u transportu opasnog tereta (član 70. stav 1);

za poslove u transportu opasnog tereta odredi zaposlene koji nisu stručno osposobljen za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta (član 71. stav 1).

ne čuva podatke o stručnom osposobljavanju zaposlenih za poslove u transportu opasnog tereta ili ako te podatke ne dostavi na zahtev organizacije nadležne za civilno vazduhoplovstvo (član 71. stav 2).

Član 90.

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj Savetnik ako:

ne izvrši obavezu iz člana 21. ovog zakona;

nije sačinio saglasnost da se raspusti voz u skladu sa članom 50. stav 2. ovog zakona.

Član 91.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj stručno lice ako ne ispita posudu pod pritiskom ili cisternu u skladu sa članom 13. stav 2. ovog zakona;

Član 92.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj vozač drumskog vozila u transportu opasnog tereta, ako:

ne postupi u skladu sa članom 3. ovog zakona;

nema važeći Sertifikat za vozača (član 44. stav 1. tačka 2));

ne uveri se da su na vozilo utovareni komadi za otpremu označeni odgovarajućim natpisima, odnosno listicama opasnosti (član 44. stav 1. tačka 4));

upravlja vozilom koje nije označeno odgovarajućim narandžastim upozoravajućim tablama, oznakama, odnosno listicama opasnosti (član 44. stav 1. tačka 5));

nema transportnu dokumentaciju u skladu sa članom 44. stav 1. tačka 6);

upravlja vozilom za transport opasnog tereta, a ima probnu vozačku dozvolu (član 44. stav 2);

ne primenjuje odredbe o nadgledanju i parkiranju vozila u skladu sa članom 44. stav 3. ovog zakona;

ne omogući inspektoru uvid u transportnu dokumentaciju i dodatnu opremu (član 80. stav 3);

ne omogući inspektoru da pregleda opasan teret i uzme potrebnu količinu uzorka (član 80. stav 4);

koristi ili premesti vozilo isključeno iz saobraćaja suprotno načinu koji je odredio inspektor (član 81. stav 3).

Član 93.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se prekršaj zapovednik Broda ako:

se na Brodu kojim upravlja ne nalazi Lice sa sertifikatom ADN (član 59. stav 1. tačka 1));

Brod kojim upravlja nema Sertifikat o odobrenju za Brod (član 59. stav 1. tačka 2));

Brod i teret nisu obeleženi u skladu s članom 59. stav 1. tačka 3) ovog zakona;

se na Brodu se ne nalazi propisana dokumentacija i dodatna oprema u skladu sa članom 59. stav 1. tačka 4) ovog zakona;

se ne primenjuju tokom transporta opasnog tereta odredbe o nadgledanju i sidrenju Broda u skladu sa članom 59. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

ne omogući inspektoru uvid u dokumentaciju i dodatnu opremu Broda u skladu sa članom 59. stav 2) ovog zakona;

ne omogući inspektoru da pregleda opasan teret i uzme potrebnu količinu uzorka opasnog tereta na analizu (član 59. stav 3);

ne pokaže u slučaju ponovnog nadzora u toku transporta opasnog tereta inspektoru za transport opasnog tereta primerak zapisnika o prethodno izvršenom nadzoru (član 59. stav 4).

Član 94.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako opasan teret nosi sa sobom kao ručni prtljag ili ako ga kao prtljag preda ili ako ga utovari u vozilo na voz suprotno članu 49. stav 4. ovog zakona.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 95.

Propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa iz člana 28. stav 4, člana 33. stav 3. i člana 35. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 96.

Do donošenja propisa iz člana 95. ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o prevozu opasnih materija („Službeni list SFRJ”,br. 27/90, 45/90, „Službeni list SRJ”, br. 24/94-dr.zakon, 28/96 i 68/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 36/09-dr.zakon), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 97.

Dozvole, rešenja, ovlašćenja i sertifikati izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona, važe do isteka roka na koji su izdati.

Dozvole, rešenja, ovlašćenja i sertifikati koji su izdati bez roka važenja, prestaju da važe istekom roka od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 98.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost transporta opasnog tereta dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 99.

Uprava će u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona preuzeti od ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove svu dokumentaciju koja se odnosi na stručno osposobljavanje vozača vozila u transportu opasnog tereta i dokumentaciju o

ovlašćivanju privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila u transportu opasnog tereta.

U roku iz stava 1. ovog člana Uprava će preuzeti od Ministarstva zaposlene, dokumentaciju i predmete u obavljanju stručnih, izvršnih i inspekcijskih poslova u oblasti prevoza opasnih materija.

Član 100.

Proizvođači ambalaže, odnosno posuda pod pritiskom, cisterni i vozila dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom i propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 101.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti ovlašćena do dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiće obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 102.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o prevozu opasnih materija („Službeni list SFRJ”,br. 27/90, 45/90, „Službeni list SRJ”, br. 24/94-dr.zakon, 28/96 i 68/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 36/09-dr.zakon) i Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 53/02).

Član 103.

Ovaj zakon stupa na snagu 180-og dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredba člana 13. stav 2. primenjuje se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o transportu opasnog tereta sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim, je pored ostalog, propisano da Republika uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U Republici Srbiji potvrđeni su sledeći međunarodni sporazumi kojima se uređuje oblast transporta opasnog tereta:

Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnih materija (ADR);

Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori“ broj: 5/62) ;

Dodatak C Konvencije o međunarodnim prevozima železnicom (COTIF) – Pravilnik za međunarodni železnički transport opasne robe (RID);

Aneks 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu – Siguran prevoz opasnog tereta vazdušnim putem i ICAO Dok.9284 AN/905 – Tehničke instrukcije za siguran transport opasnog tereta vazdušnim putem;

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima (ADN);

Konvencija o fizičkom obezbeđenju nuklearnog materijala.

Navedeni međunarodni sporazumi predviđaju veoma značajne novine kojima su uređena pitanja bezbednog transporta opasnog tereta u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju u odnosu na Zakon o prevozu opasnih materija („Službeni list SRJ“ br. 27/90, 45/90, 24/94, 28/96, 21/99, 44/99 i 68/02 i „Službeni glasnik RS“, broj: 36/09 ) i Uredbu o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj: 53/2002).

Sadržina Zakona o prevozu opasnih materija i Uredbe o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju nije pratila dinamične promene u uređivanju materije transporta opasnog tereta koje su se događale u međunarodnim okvirima i koje su sadržane u navedenim potvrđenim međunarodnim sporazumima.

Kao posledica toga, na osnovu odredaba važećih zakona i uredbe nije omogućena primena potvrđenih međunarodnih sporazuma (iz razloga što ti sporazumi nisu neposredno primenjivi u pravnom sistemu Republike Srbije), nije se mogao uspostaviti sistem ovlašćivanja fizičkih i pravnih lica za obavljanje poslova u transportu opasnog tereta, nije se mogao uspostaviti nadzor nad primenom tih međunarodnih sporazuma niti su se mogla kažnjavati pravna i fizička lica koja su kršila odredbe tih sporazuma.

Primenom važećih propisa o prevozu opasnih materija taj prevoz se odvijao u povećanim bezbednosnim rizicima zbog:

toga što na osnovu postojećih propisa nije u praksi obezbeđen potpun i kontinuiran nadzor transporta opasnog tereta;

upotrebe ambalaže i cisterni kojima nije odobren tip (bez UN koda);

nepostojanja stručnih lica, ovlašćenih za organizovanje i kontrolu transporta opasnog tereta;

neadekvatnih postupaka izdavanja odobrenja za vozila-cisterne i homologacije ostalih vozila za transport opasnog tereta.

Izneto stanje je sa stanovišta primene potvrđenih međunarodnih sporazuma potpuno neprihvatljivo.

Takođe, važećim zakonom i uredbom nije omogućeno adekvatno praćenje transporta opasnih tereta, posebno kroz zaštićene zone (vodoizvorišta i sl) čime je su u velikoj meri bili ugroženi vitalni interesi stanovništva i privrede Republike Srbije.

Kako je materija navedenih međunarodnih sporazuma izuzetno obimna a njihova koncepcija potpuno različita od koncepcije navedenih zakona i uredbe, ocenjeno je da je najcelishodnije pripremiti nov zakon kojim će se urediti oblast transporta opasnog tereta i kojim će se obezediti primena materija sadržane u međunarodonim sporazumima u toj oblasti.

Navedeni međunarodni sporazumi sa restruktuiranim tehničkim propisima u prilozima ustanovili su nove pravne institute kojima je povećana bezbednost transporta opasnog tereta.

Takođe, s obzirom da su u „Službenom glasniku RS“, br. 36/09 objavljeni sledeći zakoni:

Zakon o hemikalijama, kao zakon kojim je na optimalan način uređena materija integrisanog upravljanja hemikalijama a kojim je u članu 4. stav 1. tačka 3), propisano da je odredbe tog zakona neprimenjuju na transport opasnih hemikalija,

Zakon o upravljanju otpadom, i

Zakon o zaštiti jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

preostalo je da se zakonom o transportu opasnog tereta uredi faza upravljanja hemikalijama u transportu.

Donošenjem i primenom zakona o transportu opasnog tereta obezbediće se:

najviši stepen bezbednosti u manipulaciji i transportu opasnog tereta;

rešavanje brojnih problema koji su poznati u praksi, od problema sa nadekvatnom ambalažom do problema sa transportnim sredstvima za transport opasnog tereta, a koji se nisu mogli rešiti na osnovu Zakona o prevozu opasnih materija i Uredbe o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju;

harmonizovanje pojedinih bezbednosnih zahteva u odnosu na domaća pravna i fizička lica koja obavljaju delatnosti u oblasti transporta opasnog tereta kroz odredbe Predloga zakona koje su usklađene sa navedenim potvrđenim međunarodnim sporazumima i restruktuiranim tehničkim propisima u njihovim prilozima;

obrazovanje Uprave za transport opasnog tereta, kao organa državne uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, specijalizovanog za obavljanje poslova u vezi sistemske primene potvrđenih međunarodnih sporazuma u oblasti transporta opasnog tereta radi pružanja kompletne serivisne podrške učesnicima u transportu opasnog tereta;

stručno osposobljavanje i imenovanje savetnika za bezbednost za transport opasonog tereta kod svakog učesnika u transportu opasnog tereta čija je uloga da obezbedi usklađivanje njegove delatnosti sa odredbama potvrđenih međunarodnih sportrazuma;

imenovanje i ovlašćivanje stručnog lica za ispitivanje i tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvodnje novih i tehničke ispravnosti postojećih sredstava za transport opasnog tereta (ambalaže, posuda pod pritiskom, cisterni, vozila, brodova i sl.) sa odgovarajućim standardima i evropskim normama navedenim u potvrđenim međunarodnim sporazumima;

razmena podataka o ovlašćenim domaćim fizičkim i pravnim licima koji obavljaju određene funkcije u ostvarivanju bezbednosti (savetnik za bezbednost za transport opasnog tereta, telo za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže odnosno cisterne, stručno lice za ispitivanje posuda pod pritiskom i sl) sa organima zemalja potpisnica nevedenih međunarodnih sporazuma čime se obezbeđuje neophodna saradnja pri vanrednim događajima odnosno u slučajevima kršenja međunarodnih sporazuma;

procedure za otklanjanje posledica vanrednih događaja kojima su ugrožena lica ili je zagađena životna sredine i utvrđena obaveza učesnika u transportu opasnog tereta da nadoknadi pun iznos štete koja je nastala kao posledica tog događaja;

sistem nadzora nad primenom odredaba, kako potvrđenih međunarodnih sporazuma tako i ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, kao i kažnjavanje učinilaca privrednih prestupa i prekršaja koji su ustanovljeni ovim zakonom.

Razlozi za ovlašćivanje i imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti tipa mabalaže, tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila namenjenog za transport određenog opasnog tereta i tela za ocenjivanje usaglašenosti tipa broda za transport opasnog tereta sadržani su u potvrđenim međunarodnim ugovorima iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Uređivanje oblasti transporta opasnog tereta zahteva primenu potvrđenih međunardonih sporazuma te zbog toga nema alternativnih rešenja osim donošenja zakona.

Donošenje Zakona o transportu opasnog tereta je jedini način kojim se omogućava primena potvrđenih međunarodnih sporazuma od strane učesnika u transportu opasnog tereta.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. ovog zakona, utvrđen je predmet zakona kao i izuzeci u primeni zakona.

U članu 2. ovog zakona, utvrđeno je da se transport opasnog tereta obavlja u skladu sa odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma, odredbama tog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona i dat spisak potvrđenih međunarodnih sporazima.

U članu 3. ovog zakona, propisana je obaveza učesnika u transportu opasnog tereta da izvršavaju obaveze iz potvrđenih međunarodnih sporazuma.

U članu 4. ovog zakona, propisano je da se odredbe potvrđenih međunarodnih sporazuma primenjuju i na transport opasnog tereta gde su pošiljalac i primalac na teritoriji Republike Srbije.

U članu 5. ovog zakona, predviđena je zabrana transporta opasnog tereta koji se ne obavlja u skladu sa odredbama potvrđenih međunarodnih sporazuma, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona što je osnova za kažnjavanje učinilaca privrednih prestupa i prekršaja utvrđenih ovim zakonom.

U članu 6. ovog zakona, utvrđene su kategorije opasnosti zbog neprimenjivanja odredaba potvrđnih međunarodnih sporazuma, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

U članu 7. ovog zakona, predviđeni su izrazi koji se upotrebljavaju u zakonu i data njihova značenja.

U članu 8. ovog zakona, data je obaveza učesnika u transportu opasnog tereta da se osigura za slučaj štete koju pričini licima, imovini i životnoj sredini u obavljanju transporta te vrste tereta.

U čl. 9.- 12. ovog zakona, obrazovana je Uprava za transport opasnog tereta kao organ državne uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, utvrđena je njena nadležnost, predviđeni način rukovođenja i finansiranja te uprave.

U čl. 13. – 17. ovog zakona, utvrđene su obaveze proizvođača da izrađuje ambalažu, odnosno posudu pod pritiskom ili cisternu tipa koji odobrava Uprava za transport opasnog tereta na osnovu izveštaja o ispitivanju koji izdaje ovlašćeno Telo za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže kao i obaveze učesnika da u transportu opasnog tereta koristi samo ambalažu odnosno posude pod pritiskom i cisternu koja ima odobrenje tipa.

Takođe je predviđeno da ispitivanje posuda pod pritiskom i cisterni vrši ovalšćeno stručno lice koje po obavljenom ispitivanju posudu označava žigom. Uslovi za stručno lice, njegova ovlašćenja i odgovornosti date su u potvrđenim međunarodnim sporazumima.

U čl. 18. – 22. ovog zakona, propisana je obaveza da učesnik u transporttu opasnog tereta mora imati najmanje jednog savetnika za bezbednost za transport opasnog tereta, propisani uslovi za privredna društva i druga pravna lica koja osposobljavaju kandidata za savetnika, date su dužnosti savetnika i predviđen je postupak za polaganje ispita za sticanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika.

U čl. 23.- 26. ovog zakona, propisane su dodatne obaveze učesnika u transportu opasnog tereta (pored obaveza predviđenih potvrđenim međunarodnim sporaazumima).

U članu 27. ovog zakona, predviđene su obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u slučaju nestanka tog tereta.

U članu 28. ovog zakona, propisane su i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u slučaju rasipanja i razlivanja opasnog tereta i data njegova obaveza da nadoknadi pun iznos štete koja je nastala kao posledica tog događaja.

U članu 29. ovog zakona, predviđeno je da je učesnik u transportu opasnog tereta dužan da u transportu tereta visoke potencijalne opasnosti izradi i sprovodi plan bezbednosti.

U čl. 30. – 33. ovog zakona, predviđeni su uslovi i postupak izdavanja dozvole za transport opasnog tereta.

U članu 34. ovog zakona, propisana je posebna dozvola za transport opasnog tereta zabranjenog za transport prema odredbama ovog zakona i dati slučajevi u kojima se ta dozvola izdaje.

U članu 35. ovog zakona, utvrđen je pravni osnov za propisivanje načina transporta opasnog tereta kroz zaštićene zone.

U članu 36. ovog zakona, propisana je zabrana da se komadi za otpremu ili vozila koja nisu namenjena za transport opasnog tereta označavaju tablama, listicama i nalepnicama koje se koriste u toku transporta.

U članu 37. ovog zakona, date su dužnosti učesnika u transportu opasnog tereta u pogledu stručne osposobljenosti lica koja rade na poslovima transporta opasnog tereta.

U čl. 38.- 41. ovog zakona, dati su uslovi i način obavljanja transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju i u okviru toga predviđena su ovlašćena i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u proceduri za izdavanje odobrenja tipa vozila i sertifikata o odobrenju za vozilo.

U čl. 42. – 44. ovog zakona, predviđeni su uslovi za obavljanje poslova lica koje upravlja vozilom za transport opasnog tereta i uslovi za privredno društvo ili drugo pravno lice koje obavlja stručno osposobljavanje kandidata za vozača.

U članu 45. ovog zakona, predviđena je procedura u slučaju kada je u saobraćajnoj nezgodi oštećeno vozilo za transport opasnog tereta.

U čl. 46.-48. ovog zakona, propisan je postupak kontrole transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju.

Postupak granične kontrole je posebno predviđen iz razloga zaštite lica i životne sredine na teritoriji Republike Srbije od narušavanja od strane vozila za transport opasnog tereta registrovanog u drugoj državi. Ta vrsta kontrole sprovodiće se do pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

U čl. 49.- 54. ovog zakona, utvrđeni su uslovi i način obavljanja transporta opasnog tereta u železničkom saobraćaju, obaveza imenovanja određenog broja savetnika za bezbdnost za transport opasnog tereta u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim zakonom. Takođe, utvrđene su i dodatne obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju u odnosu na obaveze predviđene potvrđenim međunarodnim sporazumima.

U čl. 55.-58. ovog zakona, dati su uslovi i način obavljanja transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju i u okviru toga predviđena su ovlašćena i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u proceduri za izdavanje odobrenja tipa broda i sertifikata o odobrenju broda.

U članu 59. ovog zakona, predviđene su obaveze zapovednika broda u transportu opasnog tereta.

U čl. 60. i 61. ovog zakona, utvrđeni su uslovi za privredno društvo odnosno drugo pravno lice za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa ADN sertifikatom kao i da taj sertifikat izdaje uprava za transport opasnog tereta.

U čl. 62.-64. ovog zakona, propisan je postupak kontrole transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju.

Postupak granične kontrole je posebno predviđen iz razloga zaštite lica i životne sredina na teritoriji Republike Srbije od narušavanja od strane broda za transport opasnog tereta koji vije stranu zastavu. Ta vrsta kontrole sprovodiće se do pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

U članu 65. ovog zakona, predviđena su ovlašćenja za donošenje podzakonskih propisa u obavljanju transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju.

U čl. 66.-69. ovog zakona, dati su uslovi i način obavljanja transporta opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju i posebno određeni uslovi za transport opasnog tereta koji je zabranjen za transport potvđenim međunarodnim sporazumima .

U čl. 70.- 72. ovog zakona, utvrđene su obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju u sprovođenju obuke lica koja učestvuju u tom transportu i dati uslovi za instruktora za transport opasnog tereta koji sprovodi obuku.

U članu 73. ovog zakona, utvrđeni su osnovi za donošenje podzakonskih propisa u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju.

U čl. 74.-79. ovog zakona, propisane su opšte odredbe o nadzoru nad transportom opasnog tereta i dati su uslovi za inspektora za transport opasnog tereta, utvrđena su njegova ovlašćenja i predviđen postupak obavljanja inspekcijskog nadzora.

U čl. 80.-82. ovog zakona, propisane su posebne odredbe u vezi postupka inspekcijskog nadzora transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju koje su propisane u skladu sa Direktivom br. 95/50 EK o kontrolama na putu.

U čl. 83.-94. ovog zakona, propisane su novčane kazne i zaštitne mere za učinjene privredne prestupe i prekršaje ustanovljene ovim zakonom.

U čl. 95. do 97. ovog zakona, dati su rokovi za donošenje podzakonskih propisa koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, kao i rokovi za važenje dozvola, rešenja, ovlašćenja i sertifikata izdatih do dana stupanja na snagu ovog zakona.

U članu 98. ovog zakona, propisan je rok u kome su privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost transporta opasnog tereta dužni da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom.

U članu 99. ovog zakona, utvrđeni su rokovi u kojima će Uprava za transport opasnog tereta preuzeti dokumentaciju od ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i dokumentaciju i zaposlene iz ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

U čl. 100.-101. ovog zakona, utvrđeni su rokovi za proizvođače,odnosno ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti u kojima su dužni da usklade svoje poslovanje, odnosno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

U čl. 102-103. ovog zakona, utvrđen je prestanak važenja propisa kojima je bila uređena oblast transporta opasnog tereta i propisano je da ovaj zakon stupa na snagu 180-og dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, sa odloženom primenom člana 13. stav 2. ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona, radi popunjavanja radnih mesta u Upravi za transport opasnog tereta, nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije iz razloga što će se popunjavanje tih mesta izvršiti premeštajem zaposlenih iz drugih državnih organa ili neraspoređenih državnih službenika, posle sprovedenog internog konkursa.

Materijalna sredstava u visini od 80 miliona dinara, potrebna za početak rada navedene Uprave potrebno je obezbediti u budžetu Republike Srbije.

Naime, u obrazoženjima Zakona o potvrđivanju evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN); Zakona o potvrđivanju evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007), i Zakona o dopuni zakona o potvrđivanju protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999) i konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine, utvrđeno da će se sredstva za sprovođenje ovih zakona obezbediti donošenjem Zakona o transportu opasnog tereta.

Kako će navedene zakone sprovoditi Uprava za transport opasnog tereta, navedena materijalna sredstva biće iskorišćena za obezbeđenje materijalnih uslova za početak njenog rada.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1Ovlašćeni predlagač – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo za infrastrukturu

2. Nazviv propisa: Predlog zakona o transportu opasnog tereta

Draft Law on transport of dangerous goods

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum, član 61.

Sporazum, član 108.

Prelazni sporazum, Protokol 4, član 18.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum, član 61. – potpuno usklađen

Sporazum, član 108. – potpuno usklađen

Prelazni sporazum, Protokol 4, član 18 – potpuno usklađen

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Mesto u strukturi NPI – 3.14.1.2

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Naslov VI – Transport, član 91. stav 1. tačka c) – delimično usklađena

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Uputstvo Saveta ministara 94/55/EC o približavanju zakona Država članica u pogledu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju (OJ L 319/7) poslednje izmene i dopune Direktivom Komisije 2006/89/EC (OJ L 305/ 4)

Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road, last amendment byCommission Directive 2006/89/EC (OJ L 305/4)

31994L0055

nije usklađeno

Uputstvo Saveta ministara 96/49/EC o približavanju zakona Država članica u pogledu transporta opasnog tereta železnicom, poslednje izmene i dopune Odlukom Komisije 2005/777/EC (OJ L 293, 23)

Council Directive 96/49/EC of 23 July 1996 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail, last amendment by Commission Decision 2005/777/EC (OJ L 293, 23)

31996L0049

nije usklađeno

Uputstvo Saveta ministara 95/50/EC o jedinstvenim procedurama za provere prilikom transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju ( OJ L 249/35)

Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road (OJ L 249/35)

31995L0050

potpuno usklađeno

Uputstvo Komisije 2004/112/EC o prilagođavanju tehničkom napretku Uputstva Saveta ministara 95/50/EC o jedinstvenim procedurama za provere prilikom transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju ( OJ L 249/35)

Commission Directive 2004/112/EC of 13 December 2004 adapting to technical progress Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by roadText with EEA relevance

32004L0112

nije usklađeno

Uputstvo Saveta ministara 96/35/EC o imenovanju savetnika za bezbednost i stručnim kvalifikacijama savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta drumom, železnicom i unutrašnjim plovnim putevima (OJ L 145/10)

Council Directive 96/35/EC on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (OJ L 145/10)

31996L0035

nije usklađeno

Uputstvo Evropskog parlamenta i Saveta ministara 2000/18/EC o minimalnim zahtevima za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta drumom, železnicom i unutrašnjim plovnim putevima (OJ L 118/41)

Directive 2000/18/EC of the European Parliament and of the Council of 17 April 2000 on minimum examination requirements for safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail or inland waterway32000L0018

nije usklađeno

Uputstvo Evropskog parlamenta i Saveta ministara 2008/68EC o t ransportu opasnog tereta kopnenim i unutrašnjim plovnim putevima

Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods (Text with EEA relevance) OJ L 260, 30.9.2008,

32008L0068

nije usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema drugih izvora

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Usklađenost sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, Naslov VI – Transport, član 91. stav 1. tačka c) je delimična, jer se propisom uređuje samo materija prevoza opasnog tereta.

U odnosu na sekundarne izvora prava EU, neusklađenost postoji zbog primenjene pravne tehnike po kojoj Zakon sadrži opšte norme dok je promulgacija kompletne pravne sadržine sekundarnih izvora predviđena da se vrši Zakonima o potvrđivanju konvencija o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom odnosno železničkom saobraćajau (ADR i RID) i na unutrašnjim plovnim putevima (ADN), koji su potvrđeni 5. maja 2010. godine (Službeni glasnik: MU 1-10), kao i podzakonskim aktima.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Rok predviđen Nacionalnim programom za usvajanje Acquis communautaire je 2012. godina

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu o usklađenosti propisa.

Odredbe člana 6. stav 3, člana 10. stav 1. tačka 26, člana 46, člana 47. st. 1. i 2, člana 81. stav 1. i člana 82. Predloga zakona su predmet usaglašavanja.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Na srpski jezik prevedena su sledeća uputstva:

Uputstvo Saveta ministara 95/50/EC o jedinstvenim procedurama za provere prilikom transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju ( OJ L 249/35)

Uputstvo Saveta ministara 96/35/EC o imenovanju savetnika za bezbednost i stručnim kvalifikacijama savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta drumom, železnicom i unutrašnjim plovnim putevima (OJ L 145/10)

Uputstvo Evropskog parlamenta i Saveta ministara 2000/18/EC o minimalnim zahtevima za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta drumom, železnicom i unutrašnjim plovnim putevima (OJ L 118/41)

Uputstvo Komisije 2004/112/EC o prilagođavanju tehničkom napretku Uputstva Saveta ministara 95/50/EC o jedinstvenim procedurama za provere prilikom transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju ( OJ L 249/35)

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U okviru projekta Tvining – Prvo usaglašavanje sa Acquis u oblasti transporta održavani su seminari iz oblasti transporta opasnog tereta, pri čemu su eksperti EU davali savete u vezi sa usaglašavanjem propisa u ovoj oblasti. Projekat je završen pre izrade Predloga zakona o transportu opasnog tereta, tako da ne postoji njihovo mišljenje o usklađenosti odredaba Predloga zakona sa EU zakonodavstvom.

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Uputstvo Saveta ministara 95/50/EC o jedinstvenim procedurama za provere prilikom transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju ( OJ L 249/35) Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road (OJ L 249/35) 31995L0050 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo za infrastrukturu 22.09.2010 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o transportu opasnog teretaDraft Law on transport of dangerous goods 2008-567 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

Član 3. |Kontrola transporta opasnog tereta putem reprezentativnog uzorka |Član 80. i 46. |Utvrđuje obaveze vozača vozila za transport opasnog tereta i postupke inspektora za transport opasnog tereta pri inspekcijskom nadzoru transporta opsnog tereta | |      |      |      | |Član 4. |Upotreba Kontrolnog lista za kontrolu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju |Član 6. stav 3. |Utvrđuje osnov za donošenje kriterijuma za klasifikaciju povreda ADR | |Potrbno doneti podzakonski propis sa Kontrolnim listom kao prilogom |Šest meseci od stupanja na snagu Zakona o transportu opasnog tereta |      | |Član 5. |Zabrana daljeg saobraćaja na licu mesta |Član 46. stav 2, član 47. stav 1. i 2. i član 81. stav 1. |Utvrđuje obaveze policijskog službenika, službenika granične policije i inspektora u obavljanju kontrole transporta opasnog tereta pri redovnoj kontroli saobraćaja u smislu isključenja iz saobraćaja | |      |      |      | |Član 7. stav 2. i 3. |Propisuje saradnju zemalja članca u slučaju prekršaja koji ugrožavaju bezbednost transporta opasnog tereta |Član 10. stav 1. tačka 26. |Razmena podataka o povredama propisa sa nadležnim organom druge države, telima EU i postupci po zahtevu nadležnog organa druge države | |      |      |      | |Član 9. tačka 1. |Podnošenje godišnjih izveštaja o nepravilnostima |Član 82. |Propisuje obavezu dostavljanja godišnjih izveštaja nadležnim međunarodnim telima | |      |      |      | |[pic][pic]

Ostavite komentar