Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o osnivanju Transportne zajednice potpisan u Trstu 12. jula 2017. godine u originalu na engleskom jeziku i u Briselu 9. oktobra 2017. godine u originalu na srpskom jeziku i na službenim jezicima institucija Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope.

Član 2.

Tekst Ugovora o osnivanju Transportne zajednice u originalu na engleskom i srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Prilikom potpisivanja Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, Republika Srbija je podnela depozitaru i Deklaraciju sledeće sadržine:

„Budući da je teritorija Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije i da se na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) nalazi pod međunarodnom upravom, potpisivanje i izražavanje pristanka na obavezivanje R. Srbije i/ili vlade Kosova* na Ugovor o osnivanju Transportne zajednice se ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova*, niti se time između Republike Srbije i Kosova* formira ugovorni odnos u smislu pravila Bečke konvencije o ugovornom pravu (1969) kojom je regulisana materija zaključenja i izvršenja međudržavnih ugovora.

Zaključivanjem i izvršavanjem Ugovora o osnivanju Transportne zajednice se ni na koji način ne prejudicira pitanje statusa Kosova* kao ni nadležnosti i ovlašćenja Specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN i KFOR-a u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) i Ustavnim okvirom za privremenu samoupravu na Kosovu (Uredba UNMIK br. 2001/9 od 15. maja 2001. godine).

Nijedna radnja koju vlada Kosova*, odnosno Privremene institucije samouprave u Prištini, preduzmu prilikom zaključivanja i sprovođenja ovog Ugovora se ne može smatrati validnom ukoliko prekoračuje okvire ovlašćenja Privremenih institucija samouprave u Prištini ili zadire u ovlašćenja i dužnosti koja su rezervisana za Specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN kako je određeno Rezolucijom Saveta bezbednosti UN br. 1244 (1999) i Ustavnim okvirom za privremenu samoupravu na Kosovu.“

* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje Ugovora o osnivanju Transportne zajednice sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Članom 1. Ugovora definiše da je njegov cilj stvaranje Transportne zajednice u oblasti drumskog, železničkog, vodnog i pomorskog saobraćaja, kao i razvoj transportne mreže između Evropske unije i strana potpisnica Jugoistočne Evrope. Obrazlaže se da Transportna zajednica treba da se zasniva na progresivnoj integraciji transportnih tržišta strana potpisnica Jugoistočne Evrope u transportno tržište Evropske unije na osnovu relevantnih zakona, uključujući oblast tehničkih standarda, interoperabilnost, bezbednost, sigurnost, društvenu politiku u vezi sa upravljanjem saobraćajem, javne nabavke i zaštitu životne sredine, za sve vidove transporta, osim vazdušnog saobraćaja. Ugovor utvrđuje pravila koja se primenjuju između Ugovornih strana. Ova pravila uključuju odredbe propisane aktima navedenim u Aneksu I. Ovaj ugovor utvrđuju opšte funkcionisanje Transportne zajednice (u daljem tekstu: Glavni ugovor), sadrži priloge, od kojih Aneks I sadrži akte Evropske unije koji važe između Ugovornih strana u okviru Glavnog ugovora, i od protokola, od kojih najmanje jedan za svaku stranu potpisnicu Jugoistočne Evrope utvrđuje tranzicione aranžmane koji važe za istu.

Članom 2. stav 1. tačka (c) definiše se da ni jedan od termina, reči ili definicija koje se koriste u ovom ugovoru, uključujući Anekse i Protokole istog, ne predstavljaju priznanje Kosova od strane EU kao nezavisne države niti predstavljaju priznavanje pojedinačnih država članica Kosova u tom svojstvu, kada takav korak nije preduzet od strane istih.

Članom 5. Ugovora definiše se da Transportna zajednica treba da učvrsti i promoviše socijalni dijalog i socijalnu dimenziju kroz vezu sa pravnim tekovinama u socijalnim pitanjima, fundamentalna prava radnika i učešće Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i nacionalnih i evropskih socijalnih partnera koji deluju u sektoru transporta, na odgovarajućem nivou.

Članom 6. Ugovora obrazlaže se da su Strane potpisnice Jugoistočne Evrope dužne da sprovode relevantne pravne tekovine koje se odnose na životnu sredinu u vezi sa transportom, što se posebno odnosi na Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu, direktive kvaliteta u vezi sa vodom, prirodom i kvalitetom vazduha.

Član 7. Ugovora definiše se da su strane potpisnice Jugoistočne Evrope dužne da sprovode odgovarajuće pravne tekovine javne nabavke u odnosu na transport.

Član 9. Ugovora predviđa da Transportna zajednica svake druge godine razvija petogodišnji plan rada za razvoj sveobuhvatne mreže i identifikaciju prioritetnih projekata od regionalnog interesa u skladu sa najboljom praksom Unije, koji će doprineti uravnoteženom održivom razvoju u smislu ekonomije, prostorne integracije, životne sredine i socijalnog uticaja, kao i socijalne kohezije.

Članom 10. Ugovora definiše se da su Strane potpisnice Jugoistočne Evrope dužne da razviju efikasne sisteme upravljanja saobraćajem, uključujući i intermodalne sisteme i inteligentne transportne sisteme.

Član 11. Ugovora odnosi se na železnički transport i definiše da u okviru i prema uslovima ovog Ugovora i bez obzira na odredbe relevantnih akata navedenih u Aneksu I, železnička preduzeća koja imaju dozvolu za rad u državi članici EU, ili od strane određene zemlje potpisnice Jugoistočne Evrope, ima pravo na pristup infrastrukturi u svim državama članicama EU i zemljama potpisnicama Jugoistočne Evrope u cilju upravljanja putničkim ili teretnim železničkim uslugama. Takođe se utvrđuje da u okviru i prema uslovima ovog Ugovora i bez obzira na odredbe relevantnih akata navedenih u Aneksu I, neće biti nikakvih ograničenja u pogledu valjanosti dozvole za železnička preduzeća, njihovih bezbednosnih sertifikata, potvrda mašinovođa i ovlašćenja železničkih vozila koja su izdali nadležni organ EU ili zemlja potpisnica Jugoistočne Evrope.

Član 12. Ugovora odnosi se na drumski transport i definiše da Strane potpisnice Jugoistočne Evrope imaju ulogu da promovišu efikasne, bezbedne i sigurne operacije u drumskom saobraćaju. Takođe objašnjava da će saradnja između ugovornih strana imati za cilj da se postigne približavanje operativnim standardima i politikama u oblasti drumskog saobraćaja Evropske unije, posebno primenom pravnih tekovina u vezi sa drumskim saobraćajem kao što je navedeno u Aneksu I.

Član 13. Ugovora odnosi se na unutrašnji vodni saobraćaj i definiše da će Strane promovisati efikasnije, sigurnije i bezbednije operacije u unutrašnjem vodnom saobraćaju. Takođe ukazuje da će saradnja između Strana imati za cilj da se postigne približavanje operativnim standardima i politikama u vezi sa unutrašnjim vodnim saobraćajem u Evropskoj uniji, posebno primenom akata navedenim u Aneksu I od strane Strana potpisnica Jugoistočne Evrope.

Član 14. Ugovora odnosi se na pomorski saobraćaj i definiše da će Strane promovisati efikasnije, sigurnije i bezbednije operacije u pomorskom saobraćaju, kao i da saradnja između ugovornih strana ima za cilj da se postigne približavanje operativnim standardima i politikama u oblasti pomorskog saobraćaja Evropske unije, posebno primenom akata navedenim u Aneksu I od strane Strana potpisnica Jugoistočne Evrope.

Članom 21. Ugovora definisani su zadaci i način rada Saveta ministara.

Članom 24. Ugovora definisani su zadaci i način rada Regionalnog upravnog odbora.

Članom 26. Ugovora definisani su zadaci tehničkih odbora.

Član 27. Ugovora odnosi se na socijalne aspekte Transportne zajednice i ukazuje da su Strane dužne da vode računa o socijalnoj dimenziji i da prepoznaju potrebu za uključivanjem socijalnih partnera na svim odgovarajućim nivoima kroz promovisanje socijalnog dijaloga u odnosu na praćenje implementacije Ugovora i njegovih efekata.

Članom 28. Ugovora definisani su zadaci, obaveze i način rada Stalnog sekretarijata.

Članom 30. Ugovora definisani su način izbora direktora Stalnog sekretarijata i trajanje njegovog mandata.

Članom 33. Ugovora odnosi se na sedište Sekretarijata. Ovo pitanje je još uvek otvoreno jer je u koordinaciji šest (6) regionalnih učesnika Jugoistočne Evrope i Evropske komisije dogovoreno da sedište može biti u regionu jugoistočne Evrope ukoliko se svi regionalni učesnici jednoglasno dogovore za isti grad. U suprotnom Evropska komisija pokreće proceduru kojim sedište Sekretarijata ustanovljava u nekoj od zemalja EU.

Članom 34. Ugovora definisano je da je svaka Strana dužna da doprinese budžetu Transportne zajednice kako je to utvrđeno u Aneksu VI. Takođe se ukazuje da se nivo doprinosa može kontrolisati svake tri godine, na zahtev bilo koje ugovorne strane, odlukom Regionalnog upravnog odbora.

Član 37. Ugovora odnosi se na način rešavanja sporova koji mogu nastati tokom rada Transportne zajednice.

Član 39. Ugovora odnosi se na treće zemlje i međunarodne organizacije i defiše da su Strane dužne da se međusobno konsultuju u okviru Regionalnog upravnog odbora na zahtev bilo koje Strane u vezi sa transportnim pitanjima kojima se bave međunarodne organizacije i regionalne inicijative i u vezi sa različitim aspektima mogućih zbivanja u odnosima između ugovornih strana i trećih zemalja u transportu, i u vezi sa funkcionisanjem značajnih elemenata bilateralnih ili multilateralnih sporazuma zaključenih u ovoj oblasti.

Čl. od 41. do 44. Ugovora definisane su prelazne i završne odredbe Ugovora.

Aneks I daje listu propisa iz oblasti transporta koje će primenjivati Strane potpisnice Jugoistočne Evrope.

Aneks II odnosi se na horizontalne adaptacije i određena proceduralna pravila

Aneks III odnosi se na Pravila o konkurenciji i državnoj pomoći iz člana 17 Glavnog ugovora

Aneks IV odnosi se na upućivanja na Sud pravde Evropske unije

Aneks V odnosi se na doprinose budžetu Transportne zajednice

Protokol I odnosi se na prelazne aranžmane između Evropske unije i Republike Albanije

Protokol II odnosi se na prelazne aranžmane između Evropske unije i Bosne i Hercegovine

Protokol III odnosi se na prelazne aranžmane između Evropske unije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

Protokol IV odnosi se na prelazne aranžmane između Evropske unije i Kosova*

Protokol V odnosi se na prelazne aranžmane između Evropske unije i Crne Gore

Protokol VI odnosi se na prelazne aranžmane između Evropske unije i Republike Srbije

Uz Ugovor o osnivanju Transportne zajednice priložena je Deklaracija Republike Srbije u kojoj se nedvosmisleno ukazuje:

da je, u skladu sa međunarodnim pravom teritorija Kosova i Metohije teritorija pod međunarodnom upravom u sastavu Republike Srbije,

da prihvatanje Ugovora od Republike Srbije ne može da se smatra priznavanjem nezavsnosti „Kosova”

da se potpisivanjem ovog Ugovora između Srbije i „Kosova” ne formira ugovorni odnos u smislu pravila međunarodnog prava kojim se regulišše zaključenje i izvršenje međudržavnih ugovora, odnosno u smislu Bečke konvencije o ugovornom pravu,

da zaključenje i izvršenje Ugovora o transportnoj zajednici ne prejudicira pitanje statusa „Kosova”, kao ni nadležnost i ovlašćenja UNMIK-a i KFOR-a koji su predviđeni međunarodnim pravom, odnosno Rezolucijom 1244 ustavnim okvirom za

privremenu samoupravu na Kosovu (Uredba UNMIK-a br. 2001/9 od 15 maja 2001. godine).

Budući da je reč o teritoriji pod međunarodnom upravom i da su značajna ovlašćena poverena specijalnom predstavniku generalnog sekretara UN, ukazuje se da se nijedna radnja koju Privremene institucije samouprave u Prištini preduzmu prilikom zaključenja i sprovođenja Ugovora ne može smatrati validnom ukoliko prekoračuje okvire ovlašćenja Privremenih institucija samouprave ili zadire u ovašćenja i dužnosti koje su rezervisane za specijalno predstavnika generalnog sekretara UN, kako su određene Rezolucijom 1244 i Ustavnim okvirom UNMIK.

Ugovorom o osnivanju Transportne zajednice „ Kosovo” se označava na isti način kao i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji su EU i EUROATOM zaključili sa njim, a koji je u skladu sa Dogovorom o regionalnom predstavljanju i saradnji, postignutim u dijalogu Beograda i Prištine, tj. kao „Kosovo*” sa pratećom fusnotom koja glasi: „Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova”.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA REPUBLIKU SRBIJU IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Izvršavanjem Ugovora o osnivanju Transportne zajednice ne stvaraju se druge finansijske obaveze za Republiku Srbiju osim uplate godišnje kontribucije.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog Ugovora predviđeno je da Republika Srbija uplaćuje godišnju kontribuciju u procentualnom iznosu od 5,42 % od ukupnog budžeta Transportne zajednice. Sredstva za njegovo izvršenje biće planirana u 2018. godini, oko 10. 000. 000,00 dinara u okviru budžeta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sa uspostavljanjem Sekretarijata Transportne zajednice prestaće da postoji Transportna opservatorija Jugoistočne Evrope (South East Europe Transport Observatory-SEETO), kojoj Republika Srbije, preko budžeta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uplaćuje kontribuciju na godišnjem nivou. Očekuje se da sredstva koja će Republika Srbija izdvajati za učešće u radu Transportne zajednice budu približna sredstvima koja se sada izdvajaju za SEETO.

Imajući u vidu da je za uspostavljanje Sekretarijata Transportne zajednice, neophodno da Evropska komisija sprovede konkurs za izbor direktora i osoblja ove institucije, i najavu predstavnika Evropske komisije da bi operativno funkcionisanje Sekretarijata Transportne zajednice počelo u drugoj polovini 2018. godine, potrebno je planirati da od ukupnog iznosa od približno 10. 000. 000,00, dinara polovina bude predviđena za potrebe rada Transportna opservatorija Jugoistočne Evrope (koji nastavlja da radi u prvoj polovini 2018. dok se ne uspostavi Sekretarijat Transportne zajednice) a druga polovina iznosa za potrebe Transportne zajednice (u drugoj polovini 2018. godini).

Potpisivanjem predmetnog ugovora Republika Srbija obavezuje se na primenu odredaba propisa Evropske unije navedenih u Aneksima predmetnog ugovora, ali po osnovu uključivanja tih odredbi u pravni poredak Republike Srbije neće postojati troškovi za budžet Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 167 Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da se radi o ispunjenju međunarodnih obaveza Republike Srbije u oblasti transporta.

Početkom decembra 2017. godine treba da se održi prvi Ministarski sastanak Transportne zajednice, na kom treba da bude doneta odluka da se Beograd određuje za sedište Sekretarijata Transportne zajednice. Sastanak nije moguće sazvati dok Strane potpisnice, uključujući Republiku Srbiju, ne okončaju proceduru ratifikacije Ugovora o osnivanju Transportne zajednice.

Ostavite komentar