Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU

Član 1.

U Zakonu o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 99/11 – dr. zakon), u članu 1. posle reči: „taksa” zapeta i reč: „naknada” brišu se.

Član 2.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24

Poslove iz člana 23. ovog zakona može da obavlja pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje te delatnosti.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.”

Član 3.

U članu 94. stav 4. reči: „od stručnjaka iz oblasti: osnova turizma, turističkih resursa, agencijskog i hotelijerskog poslovanja, društvenog uređenja, turističke politike i propisa u turizmu, informativno-vodičke službe u turizmu i nacionalne istorije” brišu se.

U stavu 5. posle reči: „polaganja” dodaju se reči: „praktičnog dela”.

Stav 6. briše se.

Dosadašnji st. 7, 8. i 9. postaju st. 6, 7. i 8.

Član 4.

U članu 95. stav 1. reči: „iz člana 94. st. 2. i 9.” zamenjuju se rečima: „iz člana 94. st. 2. i 8.”

U stavu 2. reči: „iz člana 94. st. 2. i 9.” zamenjuju se rečima: „iz člana 94. st. 2. i 8.”

Član 5.

U članu 98. stav 3. posle reči: „polaganja” dodaju se reči: „praktičnog dela”.

Član 6.

U članu 99. stav 2. posle reči: „polaganja” dodaju se reči: „praktičnog dela”.

Član 7.

Naziv glave IX. menja se i glasi:

„IX. TAKSA I PENALI U TURIZMU”

Član 8.

Naziv odeljka 2. Turistička naknada i čl. 110, 111, 112. i 113. brišu se.

Član 9.

U članu 116. posle reči: „takse” zapeta i reči: „turističke naknade” brišu se.

Član 10.

U članu 120. u stavu 1. tačka 6) briše se.

Član 11.

U članu 121. stav 1. u tački 13) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 14) briše se.

Član 12.

U članu 128. u tački 6) reči: „član 94. st. 2. i 9.” zamenjuju se rečima: „član 94. st. 2. i 8”.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od plaćanja turističke naknade (,,Službeni glasnik RS”, broj 20/10) i Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od obaveze plaćanja turističke naknade (,,Službeni glasnik RS”, broj 16/12).

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tač. 6, 9. i 12. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, održivi razvoj, razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja i organizaciju i korišćenje prostora.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

 

Donošenjem Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 99/11 – dr. zakon), sistemski je regulisana oblast turizma, imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije, regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja turističkog tržišta u Republici Srbiji.

Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o turizmu (u daljem tekstu: Predlog zakona) nastao je kao rezultat analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema sa kojim se suočavaju akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne delatnosti neposredno povezane sa turizmom.

Predloženim Predlogom zakona nastoji se da se postigne rasterećivanje privrede ukidanjem raznih nameta, a u cilju uspostavljanja višeg stepena efikasnosti u radu svih subjekata u ovoj oblasti i stvaranja novih tržišnih mogućnosti.

Polazeći od kriterijuma ekonomske opravdanosti, a u cilju stvaranja preduslova za ostvarivanje znatnih ušteda u budžetu Republike Srbije, Predlogom zakona predloženo je ukidanje Nacionalne turističke razvojne korporacije, privrednog društva koje je osnovano od strane Republike Srbije, za obavljanje poslova od posebnog značaja za razvoj turizma, te poveravanja tih poslova postojećim pravnim licima koja ispunjavaju uslove za obavljanje navedenih delatnosti.

Takođe, analizom stanja na turističkom tržištu uočena je povećana potreba turističkih agencija za kvalifikovanim i stručnim kadrovima, a u cilju poboljšanja kvaliteta organizovanja turističkih putovanja. S tim u vezi, izvršenim izmenama zakona omogućeno je velikom broju lica polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce bez naknade, odnosno bez naknade u delu polaganja teorijskog dela stručnog ispita i u pogledu izrada legitimacija i oznaka. Predlogom zakona predloženo je da lica koja polažu stručni ispit snose samo minimalne troškove organizacije praktičnog dela ispita, čime se omogućava većem broju lica, bez naknade, stručno usavršavanje i prekvalifikacija.

Jedno od rešenja rasterećivanja privrede raznih nameta, a koje je predloženo Predlogom zakona, predstavlja i ukidanje turističke nakanade, kao novčanog iznosa koji je opterećivao brojne aktere turističke privrede kao i druge subjekte koji obavljaju privredne delatnosti neposredno povezane sa turizmom (saobraćaj – prevoz putnika, trgovina i sl.) za korišćenje pogodnosti u obavljanju delatnosti na području turističkog mesta. Predloženim ukidanjem stvaraju se uslovi za jednostavnije i profitabilnije poslovanje dosadašnjih obveznika plaćanja turističke naknade.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. izvršeno je usaglašavanje nastalih izmena sa postojećim zakonom.

Članom 2. Predloga zakona predviđeno je ukidanje Nacionalne turističke razvojne korporacije, privrednog društva koje je osnovala Vlada Republike Srbije za obavljanje poslova od posebnog značaja za razvoj turizma (izrada projekata o nepokretnostima; istraživanje, razvoj i izrada elaborata o održivom korišćenju i upravljanju turističkim prostorom; izrada studije izvodljivosti i koncepta razvoja turističke lokacije, odnosno prostorno-tehnološke celine od značaja za turistički razvoj; upravljanje projektima turističke infrastrukture i turističke suprastrukture od značaja za razvoj turizma; upravljanje mestom za odmor kao celovitim resursom uz obezbeđenje zajedničke promocije i prodaje turističkog proizvoda mesta za odmor, uređenje prostora, zaštite životne sredine, turističke signalizacije i slično; finansiranje i realizacija projekata izgradnje i uređenja građevinskog zemljišta i projekata izgradnje turističke infrastrukture u cilju realizacije turističkih projekata; finansiranje projekata turističke infrastrukture i turističke suprastrukture i upravljanje objektima turističke suprastrukture). Ukidanje ovog privrednog društva predstavlja preduslov za ostvarivanje znatnih ušteda u budžetu Republike Srbije. Predloženom izmenom ujedno se i daje mogućnost obavljanja napred navedenih poslova pravnim licima koja ispunjavaju uslove za obavljanje tih delatnosti.

Čl. 3 – 6. Predloga zakona predviđeno je da troškove polaganja praktičnog dela stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca snosi lice koje polaže ispit. Izmenom je omogućeno polaganje teorijskog dela stručnog ispita i izrada legitimacije i oznake bez ikakvih troškova, s tim da lica koja polažu ispit snose samo troškove organizacije praktičnog dela ispita uz minimalne troškove.

Čl. 7 – 9. predloženo je ukidanje turističke naknade, kao novčanog iznosa koji se plaća za korišćenje pogodnosti u obavljanju delatnosti na području turističkog mesta. Obavezu plaćanja turističke naknade imala su sva lica koja na teritoriji turističkog mesta imaju sedište, ogranak, izdvojeni poseban prostor ili nepokretnost, i to: privredni subjekti koji obavljaju delatnost turističkih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost, lovnoturističku delatnost, pružaju usluge u turizmu ili obavljaju drugu delatnost neposredno povezanu sa turizmom, kao i fizička lica koja turistima pružaju usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva. Predloženim ukidanjem stvoriće se uslovi za jednostavnije i profitabilnije poslovanje dosadašnjih obveznika plaćanja turističke naknade.

Čl. 10. i 11. predviđen je prestanak ovlašćenja, kao i prava i dužnosti turističkog inspektora u pogledu provere uplate turističke naknade i obaveštavanja nadležnog organa u slučaju nepostupanja obveznika plaćanja turističke naknade u skladu sa odredbama Zakona o turizmu, a kojima se uređuje turistička naknada.

Članom 12. Predloga zakona izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje izmena sa postojećim zakonom.

Čl. 13. i 14. uređeno je stupanje na snagu ovog zakona, s tim da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od plaćanja turističke naknade (,,Službeni glasnik RS”, broj 20/10) i Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od obaveze plaćanja turističke naknade (,,Službeni glasnik RS”, broj 16/12).

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje odredaba ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da će predloženim izmenama doći do značajnih ušteda u budžetu Republike Srbije, a sve u cilju ostvarivanja mera finansijske konsolidacije.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA O TURIZMU KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma; turističke organizacije za promociju turizma; turističke agencije; ugostiteljska delatnost; nautička delatnost; lovnoturistička delatnost; usluge u turizmu; taksa, naknada i penali u turizmu; Registar turizma; druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

Član 24.

Poslove iz člana 23. ovog zakona može da obavlja postojeće privredno društvo koje je registrovano u Registru privrednih subjekata za obavljanje delatnosti u okviru koje su ti poslovi i koje ispunjava uslove za obavljanje te delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, kada mu nadležni organ poveri obavljanje tih poslova PRAVNO LICE KOJE ISPUNJAVA USLOVE ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Ako nijedno od postojećih privrednih društava ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obavljanje poslova iz člana 23. ovog zakona, Vlada osniva nacionalnu turističku korporaciju kao privredno društvo.

Član 94.

Turistički vodič, turistički pratilac i turistički animator, pri pružanju usluga moraju da imaju kod sebe odgovarajuću legitimaciju i da nose propisanu oznaku.

Turistički vodič i turistički pratilac mora da:

1) ima državljanstvo Republike Srbije;

2) zna srpski jezik;

3) ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

4) ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

5) poznaje jedan strani jezik;

6) ima položen stručni ispit za turističkog vodiča odnosno turističkog pratioca u skladu sa ovim zakonom.

Lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča može da obavlja i poslove turističkog pratioca.

Stručni ispit iz stava 2. tačka 6) ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar od stručnjaka iz oblasti: osnova turizma, turističkih resursa, agencijskog i hotelijerskog poslovanja, društvenog uređenja, turističke politike i propisa u turizmu, informativno-vodičke službe u turizmu i nacionalne istorije.

Troškove polaganja PRAKTIČNOG DELA ispita snosi lice koje polaže stručni ispit.

Visinu troškova polaganja stručnog ispita utvrđuje ministar.

Ministarstvo izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno za turističkog pratioca, kao i legitimaciju i oznaku.

Uverenje iz stava 7. ovog člana dostavlja se Registru turizma radi evidentiranja.

Turistički animator mora da:

1) ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

2) zna srpski jezik;

3) poznaje jedan strani jezik.

Član 95.

Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i lokalnog turističkog vodiča na teritoriji Republike Srbije može da pruža samo lice koje ispunjava uslove iz člana 94. st. 2. i 9. IZ ČLANA 94. ST. 2. I 8. i člana 98. stav 1. ovog zakona.

Turistička agencija je dužna da za pružanje usluga turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora ili lokalnog turističkog vodiča, angažuje lice koje ispunjava uslove iz člana 94. st. 2. i 9. IZ ČLANA 94. ST. 2. I 8. i člana 98. stav 1. ovog zakona.

Član 98.

Usluge lokalnog turističkog vodiča može da pruža lice koje ispunjava uslove iz člana 94. stav 2. ovog zakona i koje ima položen stručni ispit za lokalnog turističkog vodiča.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog turističke organizacije opštine, odnosno grada, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva, propisuje program i način polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča.

Troškove polaganja PRAKTIČNOG DELA ispita za lokalnog turističkog vodiča snosi lice koje polaže stručni ispit.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj) najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.

Stručni ispit za lokalnog vodiča polaže se pred komisijom koju obrazuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu za lokalnog turističkog vodiča, kao i legitimaciju i oznaku.

Član 99.

Lokalni turistički vodič pri obavljanju poslova vodiča mora da ima kod sebe legitimaciju lokalnog turističkog vodiča i da nosi propisanu oznaku lokalnog turističkog vodiča.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje oblik i sadržinu legitimacije i oznake lokalnog turističkog vodiča i utvrđuje visinu troškova polaganja PRAKTIČNOG DELA ispita.

IX. TAKSA, NAKNADA I PENALI U TURIZMU

2. Turistička naknada

Član 110.

Turistička naknada je novčani iznos koji se plaća za korišćenje pogodnosti u obavljanju delatnosti na području turističkog mesta.

Član 111.

Jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi turističko mesto koje je razvrstano u kategoriju propisuje obavezu plaćanja turističke naknade uz saglasnost ministarstva.

Obveznici plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana su privredni subjekti koji obavljaju delatnost turističkih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost, lovnoturističku delatnost, pružaju usluge u turizmu ili obavljaju drugu delatnost neposredno povezanu sa turizmom.

Obveznici plaćanja turističke naknade su i fizička lica koja turistima pružaju usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva.

Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se na lica koja na teritoriji turističkog mesta imaju sedište, ogranak, izdvojeni poseban prostor ili nepokretnost iz stava 3. ovog člana.

Ministar propisuje vrste delatnosti iz stava 2. ovog člana, razvrstava ih u grupe po stepenu povezanosti, utvrđuje način plaćanja turističke naknade i uslove za oslobađanje od obaveze plaćanja.

Član 112.

Turistička naknada utvrđuje se posebno za pravna lica, preduzetnike i fizička lica, prema kategoriji turističkog mesta, a u zavisnosti od vrste delatnosti u koju je svrstan obveznik.

Jedinica lokalne samouprave može da utvrdi turističku naknadu u različitoj visini po delovima turističkog mesta, odnosno zonama u kojima se nalazi sedište, ogranak, izdvojeni poseban prostor ili objekat obveznika u zavisnosti od izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture.

Vlada, na predlog ministarstva, za svaku kategoriju turističkog mesta, utvrđuje najviši i najniži iznos turističke naknade.

Član 113.

Sredstva ostvarena od turističke naknade u visini od 80% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji su naplaćena, a sredstva u visini od 20% prihod su budžeta Republike Srbije.

Sredstva koja su prihod budžeta Republike Srbije, koriste se za:

1) uređivanje, korišćenje, unapređenje i zaštitu turističkog prostora;

2) finansiranje i realizaciju projekata izgradnje i uređenja građevinskog zemljišta i projekata izgradnje turističke infrastrukture u cilju realizacije turističkih projekata.

Turistička naknada se ne naplaćuje u okviru zaštićenog prirodnog ili kulturnog dobra, ako privredni subjekat odnosno organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim ili kulturnim dobrom naplaćuje naknadu za korišćenje zaštićenog prirodnog odnosno kulturnog dobra.

Subjekat iz člana 111. stav 2. ovog zakona nije obveznik turističke naknade ukoliko plaća naknadu za korišćenje zaštićenog prirodnog, odnosno kulturnog dobra u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirodnih, odnosno kulturnih dobara.

Jedinica lokalne samouprave sredstva iz st. 1. ovog člana koristi za održavanje postojeće i izgradnju nove turističke infrastrukture, izgradnju sportsko-rekreativnih i drugih pratećih sadržaja javnog karaktera u turističkim mestima.

Vlada bliže propisuje uslove i način dodele i korišćenja sredstava iz stava 2. ovog člana.

Član 116.

U pogledu načina utvrđivanja boravišne takse, turističke naknade i penala za prioritetne turističke destinacije, obračunavanja, zastarelosti, naplate i prinudne naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 120.

U vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom;

1a) vrši proveru tačnosti podataka iz zahteva za razvrstavanje ugostiteljskog objekta u kategoriju u pogledu ispunjenosti uslova;

2) vrši proveru pružanja usluga u objektima u pogledu pridržavanja propisanih standarda za odobrenu kategoriju;

3) utvrđuje identitet zaposlenih kod privrednih društava, preduzetnika ili ogranka drugog domaćeg ili stranog pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

4) pregleda prostorije u kojima se obavlja delatnost i pružaju usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika ili ogranka drugog domaćeg ili stranog pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

5) vrši proveru naplate i uplate boravišne takse iz člana 103. i 105. ovog zakona;

6) vrši proveru uplate turističke naknade iz člana 111. ovog zakona;

7) pokreće postupak o utvrđivanju obaveze plaćanja penala iz člana 114. stav 3. ovog zakona.

Član 121.

Turistički inspektor je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom i fizičkom licu koje obavlja delatnost turističkih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost ili lovnoturističku delatnost i koje pruža usluge a nije registrovao privrednu delatnost u odgovarajući registar;

2) privremeno zabrani obavljanje poslova iz člana 43. tač. 1) i 1a) ovog zakona organizatoru putovanja koji obavlja poslove bez licence ili koja prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je izdata licenca;

3) privremeno zabrani obavljanje delatnosti turističkih agencija, ugostiteljske delatnosti, nautičke delatnosti ili lovnoturističke delatnosti ukoliko objekat, prostorija i prostor ne ispunjavaju propisane minimalne tehničke i druge zakonom propisane uslove za obavljanje tih delatnosti;

4) privremeno zabrani rad ugostitelju u ugostiteljskom objektu koji se razvrstava u kategoriju, pružaocu nautičkih usluga u marini, kao i pružaocu lovnoturističkih usluga u objektu lovačke vile koji posluju bez određene kategorije;

5) privremeno zabrani rad ugostitelju u ugostiteljskom objektu koji se razvrstava u kategoriju, pružaocu nautičkih usluga u marini ili pružaocu lovnoturističkih usluga ako ugostiteljski objekat, marina, odnosno objekat lovnog turizma koji se razvrstava u kategoriju i usluge koje se u njima pružaju odstupaju od propisanih standarda za tu kategoriju, a ugostitelj, pružalac nautičkih usluga, odnosno pružalac lovnoturističkih usluga nije podneo zahtev za razvrstavanje u nižu kategoriju;

6) privremeno zabrani rad turističkoj agenciji i ugostitelju koji nemaju zaposlena stručna lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 50. i 70. ovog zakona;

7) privremeno zabrani fizičkom licu pružanje ugostiteljskih usluga u kući, apartmanu, sobi i seoskom turističkom domaćinstvu ako nisu kategorisani u skladu sa odredbama ovog zakona ili usluge koje se u njima pružaju odstupaju od propisanih standarda za tu kategoriju, i ako postupaju suprotno članu 74. stav 1. i članu 77. stav 1. ovog zakona;

8) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom licu, privrednom društvu, preduzetniku ili ogranku stranog pravnog lica odnosno fizičkom licu u slučajevima kada se turističkom inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;

9) obavesti nadležni inspekcijski organ u slučaju da davalac smeštaja nije izvršio obavezu na način iz čl. 106. i 108. ovog zakona;

10) naloži da se vrati iznos koji je više naplaćen u odnosu na istaknute, odnosno ugovorene cene;

11) izrekne novčanu kaznu na licu mesta;

12) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

13) podnese predlog za oduzimanje licence.

14) obavesti nadležni organ u slučaju da obveznik plaćanja turističke naknade postupi suprotno članu 111. ovog zakona.

Turistički inspektor donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i poslova do ispunjenja zakonom propisanih uslova.

Član 128.

Novčanom kaznom od 8.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) izdaje kuće, apartmane i sobe koje nisu kategorisane ili koje ne ispunjavaju propisane minimalno tehničke sanitarno-higijenske uslove (član 73. stav 2);

1a) postupi suprotno članu 72;

2) pruža usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića suprotno članu 73. stav 3;

3) ne izdaje kuće, apartmane i sobe na osnovu ugovora i ne dostavi ugovor nadležnom organu (član 74. st. 1. i 2);

4) postupi suprotno članu 73. stav 1. i članu 75;

5) ne pruža usluge smeštaja i ishrane u seoskom turističkom domaćinstvu na propisan način (član 76, član 77. st. 1. i 2);

6) pruža usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča, odnosno turističkog animatora, a ne ispunjava propisane uslove (član 94. st. 2. i 9 ČLAN 94. ST. 2. I 8, član 95. stav 1. i član 98. stav 1);

7) ne postupi po rešenju turističkog inspektora (čl. 121. i 122).

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija i privrede

Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE LAW ON TOURISM

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koje se odnose na normativnu saržinu propisa

Naslov VIII – Politike saradnje, Član 96. Turizam

Navedenim članom utvrđeno je da će saradnja između strana u oblasti turizma težiti jačanju protoka turističkih informacija (putem međunarodnih mreža, banki podataka, itd.) podsticanju razvoja infrastrukture povoljne za investicije u oblasti turizma, učešću Republike Srbije u važnim evropskim turističkim organizacijama i proučavanju mogućnosti za zajedničko delovanje i jačanje saradnje između turističkih preduzeća, stručnjaka i vlada i njihovih nadležnih agencija u oblasti turizma i prenos znanja i iskustva (know-how) (putem obuke, razmene, seminara). U okviru saradnje uzeće se u obzir pravne tekovine Zajednice vezane za ovu oblast.

Saradnja može biti integrisana u regionalni okvir saradnje.

Prelazni trgovinski sporazum – ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Usklađivanje će se izvršiti do kraja prelaznog perioda utvrđenog u članu 8. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – u roku od 6 godina od potpisivanja Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Predloženim rešenjima sadržanim u Predlogu zakona delimično se ispunjavaju zahtevi sadržani u odredbama SSP, dok Prelazni sporazum ne sadrži odredbe o turizmu. U prelaznom roku koji je utvrđen Sporazumom biće nastavljeno usklađivanje sa relevantnom odredbom SSP.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju je poglavlje 2. EKONOMSKI KRITERIJUMI. 2.2. SPOSOBNOST SUOČAVANJA SA PRITISKOM KONKURENCIJE I SA TRŽIŠNIM SILAMA UNUTAR EU, 2.2.6. Sektorske reforme s ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti, Turizam.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

U skladu sa Ugovorom o funkcionisanju EU, Naslov XXII Turizam, odredbama člana 195. predviđeno je:

Evropska unija će upotpuniti aktivnosti država članica u oblasti turizma, i to posebno promovisanjem konkurentnosti aktera u okviru EU u tom sektoru. U tom cilju, Unija će svoje aktivnosti usmeriti na: (a) podsticanje stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj preduzeća u ovom sektoru; (b) promovisanje saradnje između država članica, posebno razmene dobre prakse. Evropski parlament i Savet, delujući u skladu sa zakonodavnim procedurama, utvrđuju posebne mere kako bi se dopunila aktivnost u okviru država članica, a sve u cilju postizanja ciljeva iz ovog člana, isključujući bilo kakve harmonizacije zakona i propisa država članica – delimično usklađeno. U narednom periodu biće nastavljeno usklađivanje sa navedenim zahtevima.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema relevantnih sekundarnih izvora prava EU.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nisu uzimani u obzir ostali izvori prava EU.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Normativna sadržina Predloga zakona ne sadrži odredbe koje je potrebno usklađivati. Potpuna usklađenost može se ostvariti tek nakon pristupa Republike Srbije EU.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Usklađivanje će se izvršiti do kraja prelaznog perioda utvrđenog u članu 8. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – u roku od 6 godina od potpisivanja Sporazuma.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nisu učestvovali

Ostavite komentar