Predlog zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima

PREDLOG ZAKONA

O UDžBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se pripremanje, odobravanje, izdavanje i izbor udžbenika i udžbeničkih kompleta za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola), kao i njihovo praćenje i vrednovanje tokom korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu.

Odredbe ovog zakona o pripremanju, odobravanju, izdavanju, izboru, praćenju i vrednovanju udžbenika, shodno se primenjuju i na druga nastavna sredstva i pomagala za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi.

Na pripremanje, odobravanje i izdavanje didaktičkih i nastavnih sredstava u predškolskoj ustanovi, kao i njihovo praćenje i vrednovanje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na udžbenike.

Pripremanje, odobravanje i izdavanje udžbenika za ustanovu koja obavlja delatnost visokog obrazovanja uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove, u skladu sa posebnim zakonom.

Udžbenik, udžbenički komplet i drugo nastavno sredstvo i pomagalo

Član 2.

Udžbenik je osnovno i obavezno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu za sticanje znanja, veština, umenja i razvoj intelektualnih sposobnosti učenika, čiji su sadržaji utvrđeni nastavnim planom i programom i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenički komplet je skup udžbeničkih jedinica za određeni predmet u određenom razredu (osnovna knjiga za učenika i udžbenički materijal: radna sveska i zbirka zadataka), u bilo kom obliku ili mediju, koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Obavezni deo udžbeničkog kompleta jesu osnovni udžbenik i radna sveska i, izuzetno, drugo nastavno sredstvo predviđeno planom udžbenika.

Strani udžbenik je udžbenik koji je u upotrebi u stranoj državi i koji je štampan na stranom jeziku i pismu.

U obrazovno-vaspitnom radu u školi koriste se udžbenici i udžbenički kompleti (u daljem tekstu: udžbenici) koji su izdati i odobreni u skladu sa ovim zakonom.

Druga nastavna sredstva jesu didaktički oblikovani sadržaji stvoreni u bilo kom obliku ili mediju koji, kao obavezna ili neobavezna pomoćna sredstva, prate udžbenik i koriste se za savlađivanje, proveru ili proširenje znanja stečenih korišćenjem udžbenika.

Druga nastavna sredstva jesu: rečnici, geografski atlas, istorijski atlas, karte, mape, plakati, posteri, zbirke tekstova, ilustracije, notni zapisi, zbornici, audio-vizuelna sredstva, razne vrste elektronskih udžbeničkih materijala, priručnici za nastavnike, periodika za decu i dr.

Pomagala jesu druga pomoćna nastavna sredstva koja se koriste u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Didaktička i nastavna sredstva koja se koriste u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi jesu didaktički oblikovani sadržaji stvoreni, u bilo kom obliku ili mediju, prema uzrastu dece (slikovnice, knjige za decu, enciklopedije, igračke, muzičke igračke, muzički instrumenti, igračke sa mehanizmom za pokretanje, audiovizuelna sredstva i drugi predmeti i materijali), koja su odobrena u skladu sa ovim zakonom.

Upotreba jezika i pisma

Član 3.

Udžbenik se štampa na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.

Udžbenik se štampa i na jeziku i pismu nacionalne manjine za učenike za koje se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na tom jeziku.

Udžbenici stranih jezika štampaju se na odgovarajućem stranom jeziku i pismu.

Za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom udžbenici se izdaju u skladu sa posebnim potrebama učenika, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina.

Za izvođenje prilagođenog obrazovno-vaspitnog rada sa slepim i slabovidim, udžbenik, odnosno nastavno sredstvo može da se izdaje na Brajevom pismu, u elektronskoj formi ili formatima koji su prilagođeni za slepe i slabovide (tekst štampan velikim slovima, zvučni zapis ili fotografska uvećanja, odnosno drugi oblik i medij).

Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije

Član 4.

Udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti devojčica i dečaka.

Udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, fizičkih i psihičkih svojstava, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

Izdavači udžbenika

Član 5.

Izdavanje udžbenika može da obavlja javno preduzeće (u daljem tekstu: javni izdavač), drugo pravno ili fizičko lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: privatni izdavač), pod uslovom da imaju dozvolu za izdavanje udžbenika (u daljem tekstu: licenca).

Javni izdavač i privatni izdavač (u daljem tekstu: izdavač) imaju jednaka prava i obaveze u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje izdavanje publikacija.

Dozvola za izdavanje udžbenika – licenca

Član 6.

Licencu može da dobije izdavač koji je registrovan za obavljanje izdavačke delatnosti, ako ima:

1) izdavački plan;

2) urednika za odgovarajući predmet u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno za predmet ili stručnu oblast u srednjem obrazovanju i vaspitanju;

3) sedište u Republici Srbiji.

Izdavač može da dobije licencu za izdavanje udžbenika za određenu oblast, nivo obrazovanja, odnosno za određene udžbeničke komplete − prema vrsti potreba dece i učenika, ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Licencu izdaje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministarstvo).

Rešenje o izdavanju licence konačno je u upravnom postupku.

Troškove izdavanja licence snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Bliže uslove, način izdavanja i sadržaj obrasca licence propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

Oduzimanje i izdavanje nove licence

Član 7.

Licenca se oduzima izdavaču:

1) za koga se pravnosnažnom presudom utvrdi da je falsifikovao rukopis udžbenika, obezbedio odobravanje i izbor udžbenika uz davanje mita ili objavio udžbenik bez odobrenja autora;

2) koji ne objavi udžbenik prema odobrenom rukopisu;

3) koji ne učestvuje u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika, srazmerno tiražu.

Izdavač kome je oduzeta licenca može da podnese zahtev za izdavanje nove licence, po proteku roka od godinu dana od dana oduzimanja licence.

O oduzimanju i izdavanju nove licence odlučuje ministarstvo.

Rešenje o oduzimanju i izdavanju nove licence konačno je u upravnom postupku.

Bliže uslove i način oduzimanja i izdavanje nove licence propisuje ministar.

Registar izdavača

Član 8.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdavačima koji su dobili licencu (u daljem tekstu: registar).

Registar sadrži, naročito, podatke o izdavaču i podatke iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

Registar je javan.

Bližu sadržinu i način vođenja registra propisuje ministar.

II. PRIPREMANjE UDžBENIKA

Utvrđivanje plana udžbenika

Član 9.

Nacionalni prosvetni savet na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) utvrđuje postojanje potrebe za novim udžbenicima i donosi plan udžbenika.

Nacionalni prosvetni savet, uz pribavljeno mišljenje Zavoda, utvrđuje postojanje potrebe za udžbenicima za versku nastavu, na predlog Komisije za versku nastavu, obrazovane u skladu sa propisima o osnovnom i srednjem obrazovanju (u daljem tekstu: Komisija za versku nastavu).

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine, utvrđuje postojanje potrebe za udžbenicima na jeziku nacionalnih manjina i za udžbenicima iz predmeta od interesa za nacionalne manjine.

Plan udžbenika donosi se istovremeno sa donošenjem nastavnog plana i programa, odnosno kada se utvrdi potreba za izmenom postojećeg plana udžbenika, a najkasnije do 31. avgusta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Ako Nacionalni prosvetni savet u roku iz stava 4. ovog člana ne donese plan udžbenika, plan udžbenika donosi ministar u roku od 60 dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana.

Plan udžbenika objavljuje se u „Prosvetnom glasniku”.

Sadržina plana udžbenika

Član 10.

Plan udžbenika sadrži:

1) podatke o nazivu udžbenika po razredima i predmetima;

2) podatke o vrsti i broju udžbenika, odnosno sastav udžbeničkih kompleta potrebnih za ostvarivanje nastavnog plana i programa;

3) druga nastavna sredstva koja čine udžbenički komplet;

4) oblik i medij u kome se priprema udžbenik, odnosno udžbenički komplet.

Pribavljanje rukopisa

Član 11.

Izdavač pribavlja rukopis za udžbenik javnim oglasom ili neposrednim angažovanjem autora.

Javni oglas objavljuje se u sredstvu javnog informisanja i sadrži:

podatke o nazivu udžbenika po razredima i predmetima;

podatke o načinu na koji se autor može obavestiti o utvrđenim standardima kvaliteta udžbenika i zahtevima izdavača u vezi sa kvalitetom rukopisa udžbenika;

3) rok za dostavljanje rukopisa udžbenika;

4) druge podatke od značaja za izradu rukopisa udžbenika.

Recenzentska komisija

Član 12.

Stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika daje recenzentska komisija izdavača.

Recenzentska komisija ima najmanje tri člana koje, iz reda stručnjaka za odgovarajuću oblast, bira izdavač.

Elaborat izdavača o rukopisu udžbenika

Član 13.

.

Elaborat izdavača o rukopisu udžbenika (u daljem tekstu: elaborat) sadrži:

1) najmanje tri pojedinačne recenzije;

2) zajedničku zaključnu ocenu recenzentske komisije o usklađenosti teksta i likovnih sadržaja rukopisa udžbenika sa nastavnim planom i programom ili programom ogleda, utvrđenim standardom kvaliteta udžbenika, ciljevima obrazovno-vaspitnog rada i razvojnim nivoom učenika određenog uzrasta, kao i ocenu o jezičkoj uređenosti teksta;

3) odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa udžbenika.

Elaborat za udžbenike verske nastave, osim podataka iz stava 1. ovog člana, sadrži i mišljenje Komisije za versku nastavu.

Elaborat za udžbenike na jeziku nacionalne manjine, osim podataka iz stava 1. ovog člana, sadrži i mišljenje Nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Standardi kvaliteta udžbenika

Član 14.

Standardi kvaliteta udžbenika predstavljaju uslove koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Standarde kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj primeni utvrđuje Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda.

III. ODOBRAVANjE UDžBENIKA

Podnošenje zahteva

Član 15.

Izdavač podnosi ministarstvu zahtev za odobrenje udžbenika u roku od 60 dana od dana donošenja novog nastavnog programa.

Uz zahtev, izdavač u tri primerka podnosi elaborat sa grafički likovno i tehnički oblikovanim rukopisom udžbenika.

Ministarstvo dostavlja Zavodu rukopis udžbenika, sa dokumentacijom iz stava 2. ovog člana, radi davanja stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika.

Stručna ocena kvaliteta rukopisa udžbenika

Član 16.

Zavod, prema propisanim standardima, daje stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika.

Rukopis udžbenika i stručnu ocenu kvaliteta tog rukopisa, sa obrazloženjem, Zavod dostavlja Nacionalnom prosvetnom savetu, odnosno Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: nadležni savet), najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, o čemu obaveštava ministarstvo.

Ako Zavod ne dostavi stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika u roku iz stava 2. ovog člana, ministarstvo će odrediti naknadni rok za dostavljanje te ocene, koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno, ako Zavod, u roku iz stava 3. ovog člana, ne dostavi stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika, ministarstvo će, bez odlaganja, nadležnom savetu dostaviti rukopis udžbenika, radi pripreme stručne ocene i utvrđivanja predloga za odobravanje udžbenika.

Ako nadležni savet ne dostavi predlog ili ako predlog ne dostavi u roku od 60 dana od dana dobijanja stručne ocene iz Zavoda, ministar, bez predloga nadležnog saveta, odlučuje o zahtevu izdavača.

Član 17.

Stručna ocena kvaliteta rukopisa udžbenika sadrži:

1) kratak prikaz rukopisa udžbenika;

2) ocenu da rukopis udžbenika odgovara uzrastu učenika;

3) ocenu da je rukopis udžbenika usklađen sa propisanim standardima kvaliteta udžbenika (pedagoško-psihološka, didaktičko-metodička, etička, lingvistička, vaspitna, likovna i grafička i tehnička usklađenost);

4) ocenu da je rukopis udžbenika usklađen sa nastavnim planom i programom.

Ekspertiza rukopisa udžbenika

Član 18.

Izdavač može da traži od Nacionalnog prosvetnog saveta ekspertizu rukopisa udžbenika, ako smatra da Zavod nije dao stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika na osnovu propisanih standarda.

Nacionalni prosvetni savet je dužan da u roku od 60 dana odluči o zahtevu izdavača i da ga o svojoj odluci obavesti u pisanoj formi.

Ako smatra da je zahtev opravdan, Nacionalni prosvetni savet, odnosno stručna komisija koju on obrazuje, vrši ekspertizu rukopisa u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva.

Ako smatra da zahtev nije opravdan, Nacionalni prosvetni savet je dužan da o tome obavesti izdavača u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva.

Stvarne troškove ekspertize rukopisa udžbenika snosi izdavač.

Sukob interesa

Član 19.

Radi sprečavanja sukoba interesa u postupku stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika lice koje učestvuje u tom postupku, pre početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika, odnosno da nije sa autorom rukopisa ili izdavačem koji ima licencu povezano lice.

Povezanim licem, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se supružnik ili vanbračni partner, krvni srodnik u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojitelj ili usvojenik, kao i svako drugo pravno ili fizičko lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima, uključujući i akcionarstvo, zasnovan radni odnos kod izdavača i druge oblike plaćene saradnje, može opravdano smatrati interesno povezanim sa autorom rukopisa udžbenika ili izdavačem.

Kvalitet rukopisa udžbenika ne mogu da ocenjuju autori rukopisa udžbenika za isti predmet istog razreda, autori zaposleni u ministarstvu ili u Zavodu, kao ni članovi nadležnog saveta.

Udžbenik odobren na osnovu stručne ocene lica iz st. 2. i 3. ovog člana povlači se iz upotrebe.

Nadležnost za odobravanje udžbenika

Član 20.

Ministar odobrava udžbenik − na predlog nadležnog saveta.

Ministar odobrava udžbenik za versku nastavu − na predlog Nacionalnog prosvetnog saveta i na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za versku nastavu.

Ministar odobrava udžbenik za jezike nacionalnih manjina i za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine – na predlog Nacionalnog prosvetnog saveta i na osnovu pozitivnog mišljenja nacionalnog saveta nacionalne manjine, obrazovanog u skladu sa zakonom.

Udžbenici koje je ministar odobrio za izdavanje na srpskom jeziku − posle prevoda na jezik i pismo nacionalne manjine, odobravaju se po pribavljenoj stručnoj oceni kvaliteta rukopisa udžbenika koju daje Zavod.

Nadležnost za odobravanje udžbenika

na teritoriji autonomne pokrajine

Član 21.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja odobrava izdavanje i korišćenje udžbenika na teritoriji autonomne pokrajine, na predlog nadležnog saveta i nacionalnog saveta nacionalne manjine, i to:

1) za jezike nacionalnih manjina;

2) za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine, sporazumno sa ministrom.

Predlog za odobravanje udžbenika

Član 22.

Nacionalni prosvetni savet, u roku od 30 dana od dana prijema pozitivne stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika, odnosno nastavnog sredstva predškolskog, osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, predlaže ministru njihovo odobravanje.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u roku od 30 dana od dana prijema pozitivne stručne ocene Zavoda o kvalitetu rukopisa udžbenika, odnosno nastavnog sredstva za stručne predmete, predlaže ministru njihovo odobravanje.

Uz predlog za odobravanje udžbenika nadležni savet prilaže:

1) obrazloženu pozitivnu stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika koju je dao Zavod, odnosno pozitivnu ekspertizu Nacionalnog prosvetnog saveta, ako je vršena ekspertiza;

2) elaborat, zajedno sa grafički, likovno i tehnički oblikovanim rukopisom.

Nadležni savet neće predložiti ministru odobravanje udžbenika koji nije usklađen sa standardima kvaliteta, čiji su sadržaji suprotni odredbi člana 4. ovog zakona i koji sadrži marketinške, reklamne ili propagandne poruke.

Rešenje o odobravanju udžbenika

Član 23.

Ministar donosi rešenje o odobravanju udžbenika u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga iz člana 20. st. 1, 2. i 3. ovog zakona.

Ministar može na predlog nadležnog saveta da odobri više udžbenika istog izdavača ili različitih izdavača, za isti predmet u istom razredu.

Ako ministar oceni da se na osnovu predloga nadležnog saveta ne može doneti rešenje o odobravanju udžbenika, može zatražiti od nadležnog saveta da dopuni ili dodatno obrazloži svoj predlog.

Ako nadležni savet ne dopuni ili ne obrazloži svoj predlog u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, ministar donosi rešenje.

Rešenje o odobravanju udžbenika

na teritoriji autonomne pokrajine

Član 24.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja donosi rešenje o odobravanju udžbenika na teritoriji autonomne pokrajine, shodno odredbama čl. 22. i 23. ovog zakona.

Sadržina rešenja o odobravanju udžbenika

Član 25.

Rešenje o odobravanju udžbenika sadrži:

1) naziv pod kojim će se odobreni rukopis udžbenika izdati kao udžbenik;

2) naziv predmeta ili oblasti, kao i razred i vrstu škole za koju se udžbenik izdaje;

3) ime autora udžbenika ili grupe autora;

4) imena lica koja su dala stručnu ocenu, odnosno recenziju na rukopis udžbenika;

5) jezik i pismo na kome se udžbenik izdaje;

6) pun naziv izdavača;

7) rok do kada udžbenik treba izdati.

Rešenje o odobravanju udžbenika konačno je u upravnom postupku.

Sadržina rešenja o odbijanju zahteva za odobravanja rukopisa udžbenia

Član 26.

Rešenje o odbijanju zahteva za odobravanja rukopisa udžbenika sadrži:

1) naziv rukopisa udžbenika;

2) naziv predmeta ili oblasti, kao i razred i vrstu škole za koju je rukopis udžbenika pripremljen;

3) ime autora rukopisa udžbenika ili grupe autora;

4) imena lica koja su dala stručnu ocenu, odnosno recenziju;

5) jezik i pismo na kome je rukopis udžbenika pripremljen;

6) obrazloženu negativnu stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika koju je dao Zavod, negativnu ekspertizu Nacionalnog prosvetnog saveta, kao i poziv na negativnu stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika nadležnog saveta ili negativno mišljenje Komisije za versku nastavu, odnosno nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Rešenje o odbijanju zahteva za odobravanja rukopisa udžbenika konačno je u upravnom postupku.

Obustava postupka odobravanja udžbenika

Član 27.

Ako se tokom postupka za odobravanje udžbenika pravnosnažnom presudom utvrdi da je povređeno autorsko pravo, postupak se obustavlja, a ako je udžbenik odobren, povlači se iz upotrebe.

Odobravanje stranog udžbenika

Član 28.

Strani udžbenik može da se odobri za upotrebu u skladu sa ovim zakonom.

Ministar, na obrazložen zahtev odgovarajućeg stručnog organa u školi, po pribavljenoj pozitivnoj stručnoj oceni kvaliteta rukopisa udžbenika koju daje Zavod, na osnovu standarda kvaliteta, može da odobri strani udžbenik, posle prevoda na srpski jezik od strane izdavača. Udžbenik stranog jezika stranog izdavača podleže istoj proceduri, bez prevođenja na srpski jezik.

Organ nadležan za poslove obrazovanja na teritoriji autonomne pokrajine, na obrazložen zahtev odgovarajućeg stručnog organa u školi, može da odobri udžbenik za odgovarajući predmet i razred na teritoriji autonomne pokrajine, koji je u upotrebi u zemlji matici i koji je štampan na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine, uz pribavljeno pozitivno mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine i Zavoda.

IV. IZDAVANjE ODOBRENOG UDžBENIKA

Sadržina odobrenog udžbenika

Član 29.

Odobreni udžbenik, osim podataka utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, sadrži i:

1) naziv udžbenika;

2) naziv predmeta ili oblasti, razred i vrstu škole za koju se udžbenik izdaje;

3) imena recenzenata i naziv ustanove ili naučne organizacije u kojoj rade;

4) broj i datum akta kojim je rukopis udžbenika odobren za izdavanje i upotrebu u školi, odnosno predškolskoj ustanovi;

5) posebne napomene u vezi sa izdavanjem i korišćenjem udžbenika.

Novo izdanje udžbenika

Član 30.

Novo izdanje odobrenog udžbenika, koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem, ne podleže ponovnom odobravanju.

Promenom sadržaja ne smatra se redaktura teksta, odnosno njegove izmene ili dopune kojima se ispravljaju greške u imenima, nazivima i brojevima ili koje nastaju iz potrebe da se izvrši usklađivanje sa promenom propisa, odnosno kada se unose nove merne jedinice i druge oznake.

Niskotiražni udžbenik

Član 31.

Niskotiražnim udžbenikom u smislu ovog zakona smatra se udžbenik:

1) na jezicima nacionalnih manjina;

2) primeren potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (lako mentalno ometeni, gluvi, nagluvi, slepi, slabovidi i sl.);

3) za ogledne programe;

4) za sticanje obrazovanja po posebnim programima (obrazovanje u inostranstvu, programi za talentovane učenike i sl.);

5) za odgovarajuće predmete u školama.

Niskotiražne udžbenike ima pravo da izdaje izdavač koji ima licencu, na osnovu izdavačkog plana, o čemu obaveštava ministarstvo.

Ako nijedan izdavač iz stava 2. ovog člana nije izdavačkim planom predvideo izdavanje niskotiražnih udžbenika, ministarstvo raspisuje konkurs, najkasnije do 31. decembra tekuće, za narednu školsku godinu.

Konkurs iz stava 3. ovog člana sadrži uslove za izdavanje niskotiražnih udžbenika koji se odnose naročito na: pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene, prema vrsti potreba dece i učenika.

Odluku o izboru izdavača po konkursu za štampanje niskotiražnih udžbenika donosi ministar, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Rešenje ministra o izboru izdavača po konkursu za izdavanje niskotiražnih udžbenika jeste konačno.

Ako se na konkurs ne prijavi nijedan izdavač koji ima licencu, javni izdavač dužan je da obezbedi niskotiražne udžbenike iz sredstava izdavača za niskotiražne udžbenike koji se obezbeđuju u skladu sa članom 32. stav 1. tačka 4. ovog zakona, odnosno iz ostvarenih viškova prihoda nad rashodima.

Bliže uslove u pogledu vrste i broja niskotiražnih udžbenika, elemenata za utvrđivanje cene prodaje, obezbeđivanja sredstava za njihovo izdavanje, objavljivanja konkursa i drugih pitanja od značaja za niskotiražne udžbenike, propisuje ministar.

Obaveze izdavača udžbenika

Član 32.

Obaveze izdavača udžbenika, osim obaveza utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, jesu da:

1) objavi udžbenik prema rukopisu koji je odobren;

2) obezbedi udžbenike prema iskazanim potrebama škola i korisnika;

3) učini udžbenik dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije na dan početka školske godine;

4) učestvuje u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika, srazmerno tiražu;

5) primerak odobrenog izdanja udžbenika dostavi Zavodu.

Obaveze izdavača niskotiražnog udžbenika

Član 33.

Izabrani izdavači niskotiražnih udžbenika imaju obavezu da ih objave najkasnije na dan početka školske godine.

V. IZBOR, PRAĆENjE I VREDNOVANjE UDžBENIKA

Registar odobrenih udžbenika

Član 34.

Ministarstvo vodi registar odobrenih udžbenika i evidenciju o njihovom izboru i zastupljenosti u školi, odnosno predškolskoj ustanovi.

Registar iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naslov udžbenika;

2) podatke o autoru udžbenika;

3) podatke o vrsti škole, predmetu i razredu za koji je odobren udžbenik;

4) podatke o izdavaču;

5) druge podatke od značaja za udžbenik.

Registar iz stava 1. ovog člana jeste javan.

Bližu sadržinu i način vođenja registra propisuje ministar.

Katalog

Član 35.

Na osnovu registra iz člana 34. ovog zakona ministarstvo jednom u toku školske godine, a najkasnije do 31. januara tekuće školske godine, objavljuje izvod iz registra za udžbenike koji se mogu koristiti od naredne školske godine (u daljem tekstu: Katalog).

Katalog se objavljuje u „Prosvetnom glasniku”.

Izbor udžbenika

Član 36.

Odluka o izboru udžbenika donosi se na osnovu Kataloga.

Odluku o izboru udžbenika i nastavnih sredstava koji će se koristiti u školi od naredne školske godine, donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave.

Odluku o izboru nastavnog sredstva koji će se koristiti u predškolskoj ustanovi donosi vaspitno-obrazovno veće, na obrazložen predlog stručnog aktiva vaspitača.

Praćenje i vrednovanje

Član 37.

Kvalitet udžbenika i rezultate njegovog korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati i vrednuje Zavod, na osnovu propisanih standarda.

Ako Zavod oceni da se korišćenjem određenog udžbenika ne obezbeđuje ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i opštih i posebnih standarda postignuća učenika, Zavod o tome obaveštava nadležni savet.

Nadležni savet, nakon dobijene ocene iz stava 2. ovog člana, predlaže ministru, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine da donese rešenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe.

Rešenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe konačno je u upravnom postupku.

VI. NADZOR

Član 38.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo, preko prosvetnih inspektora, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 39.

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj izdavač – pravno lice ako:

1) ne obezbedi udžbenike prema iskazanim potrebama škola i korisnika (član 32. tačka 2);

2) ne učini udžbenik dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije na dan početka školske godine (član 32. tačka 3);

3) ne učestvuje u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika srazmerno tiražu (član 32. tačka 4).

4) ne dostavi primerak odobrenog udžbenika Zavodu (član 32. tačka 5).

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice izdavača – pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se izdavač – preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se izdavač – fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 40.

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj izdavač – pravno lice kome je na osnovu odluke ministra odobreno štampanje niskotiražnih udžbenika ako blagovremeno ne izda niskotiražne udžbenike (član 33).

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice izdavača – pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se izdavač – preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se izdavač – fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 41.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj škola, odnosno predškolska ustanova ako:

1) koristi udžbenik, odnosno nastavno sredstvo koji nisu u Katalogu (član 35);

2) ne sprovede izbor udžbenika, odnosno nastavnog sredstva po propisanoj proceduri (član 36. st. 2. i 3).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole, odnosno predškolske ustanove za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 43.

Udžbenici koji su odobreni za upotrebu na osnovu Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 29/93 i 62/06), Pravilnika o programu ogleda za izdavanje udžbenika, drugih nastavnih sredstava ili udžbeničkih kompleta za I, II, III, IV i V razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik”, broj 3/08) i Pravilnika o programu ogleda za izdavanje udžbenika, drugih nastavnih sredstava ili udžbeničkih kompleta za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik”, broj 8/08), koji su doneti na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 62/03, 64/03-ispravka, 58/04, 62/04-ispravka, 79/05-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), ostaju u upotrebi.

Član 44.

Postupci za izdavanje udžbenika koji su započeti po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona okončaće se po tim propisima.

Član 45.

Izdavači udžbenika iz čl. 43. i 44. ovog zakona dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako izdavači udžbenika ne usklade poslovanje u roku iz stava 1. ovog člana njihov udžbenik se povlači iz upotrebe.

Član 46.

Sredstva za niskotiražne udžbenike za školsku 2010/2011. godinu, obezbeđuju se iz viška prihoda nad rashodima javnog izdavača.

Član 47.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 29/93 i 62/06).

Član 48.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA O UDžBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, saglasno kojoj Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti obrazovanja.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje zakona jeste u činjenici da je odredbe Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima potrebno usaglasiti sa Ustavom Republike Srbije.

Naime, Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima je donet 1993. godine, a izmenjen je 2006. godine, pa je, u skladu sa promenama u pravnom poretku, neophodno izvršiti i izmene u Zakonu, koje su, pre svega terminološke prirode, a odnose se na brisanje iz teksta Zakona izraza vezanih za Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je prestala da postoji.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je i u potrebi da se u pravnom sistemu izvrše odgovarajuće izmene i uspostavi pravni i institucionalni okvir kako bi se, u pogledu nadležnosti i postupaka, obezbedilo usaglašavanje rešenja u oblasti izdavanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava sa rešenjima, odnosno nadležnostima utvrđenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao sistemskim zakonom za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i da bi se dao pravni osnov da se ovo pitanje uredi opštim aktom visokoškolske ustanove na poseban način.

Takođe, ovaj zakon je deo Nacionalnog programa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju.

1) Problemi koje Zakon treba da reši

Ovaj zakon obezbeđuje pozitivnu tržišnu konkurenciju i potrebne procedure u oblasti izdavanja udžbenika, radi podizanja kvaliteta udžbenika i njihove dostupnosti svim korisnicima, pod jednakim uslovima.

Namera je da se u ovoj oblasti, u meri u kojoj je to moguće zbog specifične prirode i značaja same delatnosti, omogući većem broju izdavača da se bave izdavanjem udžbenika, uz obavezu izdavanja i niskotiražnih udžbenika.

Uvođenje sistema konkurencije obezbediće raznovrsnost ponude i mogućnost za korisnike udžbenika da biraju udžbenik, odnosno da između većeg broja kvalitetnih udžbenika različitih izdavača, izaberu odgovarajući udžbenik, u skladu sa potrebama korisnika.

2) Ciljevi koji se postižu donošenjem Zakona

Cilj ovog zakona jeste da u uslovima tržišne konkurencije, uz uspostavljenu proceduru i poštovanje propisanih standarda, podigne nivo kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava i obezbedi raznovrsnost njihove ponude na tržištu. Propisivanjem rokova obezbeđuje se blagovremeno izdavanje udžbenika, što, zajedno sa drugim sistemskim rešenjima, doprinosi unapređenju obrazovno-vaspitnog rada i ostvarivanju opštih principa i ciljeva obrazovanja i standarda postignuća dece i učenika.

Zakonom se stvaraju uslovi za tržišnu konkurenciju u oblasti izdavanja udžbenika uz obezbeđivanje jednakih prava i obaveze za sve izdavače koji u ovom poslu učestvuju. Pri tome, polazna osnova u ovom zakonu, kao i njegov cilj, jeste javni i stručni interes koji treba da se obezbedi u oblasti izdavanja udžbenika.

3) Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja zakona i zašto je donošenje zakona najbolji način rešavanja problema

U oblasti izdavanja udžbenika već postoji poseban zakon – Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 29/93 i 62/06), kao i podzakonski akti koje je doneo ministar prosvete: Pravilnik o programu ogleda za izdavanje udžbenika, drugih nastavnih sredstava ili udžbeničkih kompleta za I, II, III, IV i V razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik”, broj 3/08) i Pravilnik o programu ogleda za izdavanje udžbenika, drugih nastavnih sredstava ili udžbeničkih kompleta za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik”, broj 8/08), prema zakonu kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, radi provere mogućnosti da se po programu ogleda izdavanjem udžbenika bave i drugi izdavači.

Do donošenja navedenih podzakonskih akata, izdavanje udžbenika je bilo isključivo u nadležnosti Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike” koji je osnovala Vlada ─ Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06).

Takođe, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao sistemski zakon u oblasti obrazovanja, upućuje na donošenje posebnog zakona za uređivanje pitanja iz oblasti izdavanja udžbenika.

Analizom postojećeg stanja došlo se do čvrstog uverenja da donošenje novog, posebnog zakona, kojim će se na novi način regulisati izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava, a koji je proveren ogledom, nema alternativu u regulisanju ove oblasti.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Poglavljem I. Predlogazakonauređenesu Osnovne odredbe (čl. 1 – 8).

Član 1. uređuje predmet Zakona, a to je pripremanje, odobravanje, izdavanje i izbor udžbenika, udžbeničkih kompleta, nastavnih sredstava i pomagala za osnovnu i srednju školu, odnosno nastavnih sredstava za ostvarivanje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi, kao i njihovo praćenje i vrednovanje tokom korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu.

Propisuje se shodna primena odredaba ovog zakona kada su u pitanju druga nastavna sredstva i pomagala i daje se osnov da se pitanje udžbenika za ustanovu koja obavlja delatnost visokog obrazovanja uredi opštim aktom visokoškolske ustanove na poseban način.

Član 2. uređuje šta se podrazumeva pod pojmom udžbenik, udžbenički komplet, duga nastavna sredstva i pomagala, uključujući i strani udžbenik.

Član 3. uređuje upotrebu jezika i pisma na kojima se štampaju udžbenici, u skladu sa zakonom i prema posebnim potrebama učenika (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalnih manjina, Brajevo pismo ili formati koji su prilagođeni za slepe i slabovide).

Član 4. uređuje jednake mogućnosti i zabranu diskriminacije u sadržajima udžbenika, saglasno zabranama koje su utvrđene Ustavom Republike Srbije i zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

Član 5. uređuje pitanje izdavača udženika (javni i privatni izdavač) odnosno uslov da imaju dozvolu za izdavanje udžbenika – licencu.

Izdavači imaju jednaka prava i obaveze, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje izdavanje publikacija.

Član 6. uređuje uslove pod kojima izdavač može da dobije licencu, s tim da stvarne troškove za izdavanje licence snosi podnosilac zahteva, a bliži uslovi uređuju se podzakonskim aktom koji donosi ministar nadležan za poslove prosvete (u daljem tekstu: ministar).

Član 7. uređuje pitanje oduzimanja i izdavanja nove licence, a bliži uslovi uređuju se podzakonskim aktom koji donosi ministar.

Izdavač kome je oduzeta licenca može, u zakonom propisanom roku, podneti zahtev za izdavanje nove licence. O oduzimanju i izdavanju nove licence odlučuje ministar.

Član 8. uređuje registar izdavača, odnosno da ministarstvo nadležno za poslove prosvete vodi odgovarajuću evidenciju o izdavačima koji su stekli licencu, a bliže uslove o sadržaju i načinu vođenja registra, kao i obrazac licence propisuje ministar.

Poglavlje II. Predloga zakona uređuje pitanje pripremanja udžbenika (čl. 9 – 14).

Član 9. utvrđuje nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta (u daljem tekstu: Savet) da utvrđuje postojanje potrebe za novim udžbenicima i da donosi plan udžbenika u zakonom propisanom roku, a što je u skladu sa sistemskim zakonom. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) daje stručno mišljenje Savetu.

Za udžbenike na jeziku nacionalnih manjina i za udžbenike verske nastave utvrđena je odgovarajuća nadležnost nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Komisije za versku nastavu.

Radi obezbeđivanja javnosti, utvrđeno je da se plan udžbenika objavljuje u „Prosvetnom glasniku”.

Član 10. utvrđuje sadržinu plana udžbenika.

Član 11. utvrđuje način pribavljanja rukopisa za udžbenik (javni oglas ili neposredno angažovanje autora).

Član 12. uređuje recenzentsku komisiju koja daje stručnu ocenu o kvalitetu udžbenika, kao i njen sastav.

Član 13. utvrđuje sadržinu elaborata o rukopisu udžbenika koji podnosi izdavač, i posebno kada su u pitanju udžbenici na jeziku nacionalnih manjina i udžbenici verske nastave.

Član 14. utvrđuje standarde kvaliteta udžbenika koji se odnose na sadržinu, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene, kao i nadležnost Saveta za njihovo donošenje, na predlog Zavoda.

Takođe, propisano je da, ukoliko Savet ne propiše standarde, standarde propisuje ministar, kako bi se stvorili uslovi za utvrđivanje kvaliteta udžbenika i njihovo izdavanje prema propisanim standardima.

Poglavlje III.Predloga zakona uređuje pitanje odobravanja udžbenika (čl. 15 – 28).

Član 15. propisuje rokove za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika i sadržinu zahteva za odobravanje udžbenika.

Član 16. propisuje da Zavod daje stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika.

Uređena je procedura dostavljanja mišljenja o kvalitetu rukopisa, i obezbeđena je zaštita izdavača ukoliko Zavod, odnosno Savet, ne dostave mišljenje u propisanom roku.

Član 17. uređuje sadržinu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika.

Član 18. uređuje ekspertizu rukopisa u slučaju kada izdavač smatra da stručna ocena kvaliteta rukopisa nije data u skladu sa propisanim standardima, radi zaštite prava izdavača. Propisano je da stvarne troškove ekspertize snosi izdavač.

Član 19. uređuje šta se smatra sukobom interesa u postupku ocenjivanja kvaliteta rukopisa, kao i da će se udžbenik za koga se utvrdi da je izdat suprotno ovom članu povući iz upotrebe.

Čl. 20. do 28. uređena je procedura odobravanja udžbenika – organi nadležni za odobravanje udžbenika, podnošenja predloga za odobravanje, sadržina rešenje o odobravanju udžbenika, odnosno rešenja o odbijanju rukopisa za udžbenik, obustava postupka i odobravanje stranog udžbenika.

Poglavlje IV.Predloga zakonauređuje pitanje izdavanja odobrenog udžbenika (čl. 29 – 33).

Uređena su pitanja sadržine odobrenog udžbenika, novog izdanja udžbenika, niskotiražnih udžbenika, obaveze izdavača udžbenika i obaveza izdavača niskotiražnih udžbenika.

Niskotiražne udžbenike ima pravo da izdaje izdavač koji ima licencu, na osnovu izdavačkog plana, o čemu obaveštava ministarstvo.

Ako nijedan izdavač nije izdavačkim planom predvideo izdavanje niskotiražnih udžbenika, ministarstvo raspisuje konkurs za izdavanje niskotiražnih udžbenika.

Odluku o izboru izdavača po konkursu za štampanje niskotiražnih udžbenika donosi ministar.

Ako se na konkurs ne prijavi nijedan izdavač koji ima licencu, javni izdavač je dužan da obezbedi niskotiražne udžbenike iz ostvarenih viškova prihoda, odnosno sredstava izdavača za niskotiražne udžbenike koja obezbeđuju izdavači.

PoglavljeV. Predloga zakonauređuje pitanje izbora, praćenja i vrednovanja udžbenika (čl. 34 – 37).

Uređeno je vođenje registra odobrenih udžbenika, katalog, izbor i evidencija o njihovom izboru i zastupljenosti u školi, odnosno dečjem vrtiću, kao i praćenje i vrednovanje kvaliteta udžbenika na osnovu propisanih standarda.

PoglavljeVI. Predloga zakonauređuje nadzor nad sprovođenjem ovog zakona (član 38).

PoglavljeVII. Predloga zakonauređuje kaznene odredbe (čl. 39 – 41).

PoglavljeVIII. Predloga zakonasadrži prelazne i završne odredbe (čl. 42 – 48).

Navedenim odredbama propisani su, između ostalog, rokovi za donošenje podzakonskih akata po ovom zakonu, kao i upotreba udžbenika koji su već odobreni za upotrebu na osnovu Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima i pravilnika o programu ogleda za izdavanje udžbenika za pojedine razrede osnovne škole.

4. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

5. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Udžbenici koji su u upotrebi u osnovnoj i srednjoj školi odobreni su na osnovu Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, a u osnovnoj školi i na osnovu pravilnika o programu ogleda za izdavanje udžbenika, drugih nastavnih sredstava ili udžbeničkih kompleta za I, II, III, IV, V i VI razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Program ogleda za izdavanje udžbenika za osnovnu školu uveden je na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, radi obezbeđivanja većeg broja udžbenika za isti predmet u istom razredu, u cilju podizanja kvaliteta udžbenika i sprečavanja monopola u oblasti izdavanja udžbenika.

U toku primene ogleda, u postupku njegove evaluacije, konstatovano je da postoje problemi zbog nedostatka standarda kvaliteta udžbenika, a koji se uvode ovim zakonom.

Odobravanje udžbenika za osnovnu školu, koje su izdavali privatni izdavači, obavljalo se bez propisanih standarda, tako da je u postupku odobravanja ovih udžbenika nastala pravna nesigurnost, a pojedini izdavači su pokrenuli sudske sporove za naknadu štete za rukopise udžbenika koji nisu odobreni za upotrebu.

Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku uvodi se pravna sigurnost za sve izdavače da se rukopisi udžbenika odobravaju za upotrebu pod jednakim uslovima – propisivanjem standarda, procedura i rokova u postupku odobravanja udžbenika, odnosno sprečavaju se štetne posledice po organe i organizacije.

Imajući u vidu činjenicu da se odobravanje udžbenika vezuje za školsku godinu, a s obzirom na to da je donet novi nastavni program za sedmi razred osnovne škole, neophodno je obezbediti pravne pretpostavke za primenu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega, pre početka naredne školske 2010/2011. godine, što je, takođe, razlog za donošenje zakona po hitnom postupku.

Ostavite komentar