Predlog zakona o udžbenicima

ANALIZA EFEKATA

ZAKONA O UDžBENICIMA

1. KOJI SU PROBLEMI KOJE ZAKON TREBA DA REŠI

Ključni problemi koje Zakon treba da reši su:

problem dostupnosti kvalitetnog udzbenika svakom učeniku u sistemu (pod dostupnošću se podrazumeva postojanje udzbenika koji može da kupi ili nabavi svaki učenik, odnosno roditelj);

problem nedovoljne transparentnosti moguće korupcije u postupku odobravanja i izbora udzbenika;

problem nedovoljne zaštite porodičnog budzeta zbog načina određivanja cene i izbora udzbenika.

Predlog Zakona o udzbenicima odnosi se na sledeće subjekte:

učenike,

roditelje,

nastavnike,

škole,

izdavače,

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,

Nacionalni prosvetni savet,

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Krovni zakon u oblasti preduniverzitetskog obrazovanja je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje; u daljem tekstu: ZOSOV). U njemu je definisano nekoliko elemenata (institucija, nadležnosti, odgovornosti) koji predstavljaju osnovu za poseban zakon, tj. za Zakon o udzbenicima. Članovi ZOSOV-a koji su ključni za predloženi Zakon o udzbenicima, dati su u prilogu 1.

Članovi 12, 13, 14. i 16. ZOSOV-a definišu savete nadležne za preduniverzitetsko obrazovanje i njihove nadležnosti u oblasti udzbenika i nastavnih sredstava (Nacionalni prosveti savet – bira ga i imenuje Narodna skupština i Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – bira ga i imenuje Vlada).

Uspostavljanje i nadležnosti zavoda kao institucija zaduženih za kvalitet preduniverzitetskog obrazovanje dati su u članu 17. ZOSOV-a (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja) je osnovala Vlada sa osnovnim zadatkom da obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ima organizacionu jedinicu, Centar za razvoj programa i udzbenika. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je pravno lice koje radi nezavisno od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ministarstvo može da pokreće inicijative prema Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ali ne može da utiče na njegov rad.

PROBLEM DOSTUPNOSTI KVALITETNOG UDžBENIKA

U Republici Srbiji je u školskoj 2014/2015. godini bilo upisano 562556 učenika u osnovnoj školi i 270356 učenika u srednjoj školi, (Tabela 1.). Za nesmetani i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad potrebno je nekoliko važnih faktora među koje spadaju: odgovarajući nastavni kadar, odgovarajući uslovi rada i nastavna sredstva. Osnovni zadatak Ministarstva jeste da obezbediti sve potrebne uslove za školovanje svih učenika, u ovoj školskoj godini to iznosi 832912 učenika. Pored obezbeđivanja kompetentnog nastavnog kadra, zatim školskih zgrada i tehničke opremljenosti, Ministarstvo donosi i sprovodi odluke koje se tiču razvoja nastavnih sredstava i to pre svega udzbenika kao osnovnog didaktički oblikovanog nastavnog sredstva koji se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi.

Tabela 1: Broj učenika u obrazovnom sistemu Republike Srbije (izvor RSZ:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=126)

osnovna škola

Ukupno

I razred

II razred

III razred

IV razred

V razred

VI razred

VII razred

VIII razred

2013/14

562556

68693

69747

72238

74076

71803

70750

69707

65542

srednja škola

Ukupno

I razred

II razred

III razred

IV razred

2013/14

270356

69067

72675

70295

58319

Dugi niz godina u Republici Srbiji je izdavanje udzbenika bilo povereno samo javnom izdavaču, odnosno Zavodu za udzbenike. Na ovaj način na tržištu je postojao monopol što je vodilo do sporijeg razvoja kvaliteta nastavnih sredstava.

Zakon o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) omogućio je otvaranje tržišta za sve izdavače. Tim Zakonom je uvedena obaveza licenciranja izdavača. Od 2010. godine do danas je licencu dobilo 79 izdavača, spisak je dostupan na http://mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/licencirani-izdavaci. Za dobijanje licence nije postojao uslov o potrebnom broju zaposlenih stručnih osoba, niti je postojao bilo kakav uslov o potrebnom ulaganju u zaposlene, opremu ili prostor, što je omogućavalo veoma jednostavan ulazak na tržište udzbenika.

Trenutno zakonsko rešenje: Licencu može da dobije izdavač koji je registrovan za obavljanje izdavačke delatnosti, ako ima:

1) izdavački plan;

2) urednika za odgovarajući predmet u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno za predmet ili stručnu oblast u srednjem obrazovanju i vaspitanju;

3) sedište u Republici Srbiji.

Jednom dobijena licenca važi trajno, bez obzira što je izdavački plan važna dinamička karakteristika bila dostupna samo prilikom dobijanja licence. Očekivalo se da otvaranje tržišta omogući podizanje kvaliteta udzbenika i veću dostupnost udzbenika i nastavnih sredstava. Međutim, pored dela pozitivnih efekata, primena postojećeg zakonskog rešenja dovela je i do značajnih negativnih posledica i problema.

U osnovnim školama u poslednjih nekoliko godina, odnosno od primene prethodnog Zakona o udzbenicima i nastavnim sredstvima, došlo je do hiperprodukcije udzbenika, pre svega za obavezne predmete u osnovnoj školi. Za školsku 2014/2015. godinu postoji blizu 1700 odobrenih naslova (videti IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDžBENIKA – KATALOG UDžBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU, http://www.mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/skolska-2014-2015-god/1220-izvod-iz-registra-odobrenih-udzbenika-skolska-2014-2015-godina).

Otvaranje tržišta udzbenika za privatne izdavače dovelo je do veće ponude udzbenika za osnovu školu koji su najprofitabilniji, ali je ponuda udzbenika za stručne predmete u stručnim školama ostala gotovo nepromenjena, tako da veliki broj ovih udzbenika datira iz devedesetih godina prošlog veka ili uopšte ne postoji odgovarajuća literatura.

O tome koliki problem predstavlja nedostatak udzbenika za stručne predmete u stručnim školama govore i podaci da od ukupnog broja učenika srednjih škola u Republici Srbiji, 75% učenika pohađa stručne škole. U školskoj 2014/2015. godini učenici su upisani na 169 četvorogodišnja obrazovna profila i 138 trogodišnja obrazovna profila. Broj stručnih predmeta na ovim profilima premašuje 1000 (Tabela 2). Osnovna funkcija srednjeg stručnog obrazovanja je osposobljavanje učenika da se lako uključe u tržište rada. Kako se uslovi i zahtevi na tržištu rada brzo menjaju, potrebno je da i stručno obrazovanje poseduje iste karakteristike. Postavlja se pitanje koliko je to moguće ako su nastavni materijali u velikoj meri ili zastareli ili uopšte ne postoje.

Tabela 2: Broj obrazovnih profila po područjima rada i potrajanju, upis 2014/15 (izvor:http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/srednje_skole/konkurs1415/konkurs14-v4.pdf)

Trajanje obrazovanja →

4

4

4

3

3

3

Područje rada↓

a

o

spec

a

o

spec

1

poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

7

1

7

0

3

2

šumarstvo i obrada drveta

4

2

6

0

4

3

geologija, rudarstvo i metalurgija

7

1

10

1

4

mašinstvo i obrada metala

15

8

31

1

6

5

elektrotehnika

13

3

7

0

6

hemija, nemetali i grafičarstvo

15

0

1

7

0

5

7

tekstilstvo i kožarstvo

4

5

6

1

4

8

geodezija i građevinarstvo

6

2

10

1

1

9

saobraćaj

10

4

8

0

2

10

trgovina, ugostiteljstvo i turizam

5

0

4

0

11

ekonomija, pravo i administracija

8

3

1

0

0

12

prirodno–matematičko (hidrometeorološko) područje rada

2

0

0

0

13

zdravstvo i socijalna zaštita

12

0

1

2

0

14

kultura, umetnost i javno informisanje

23

3

15

ostala delatnost ličnih usluga

1

2

7

0

4

132

34

3

105

4

29

A – aktivan, O – ogled, spec – škole za učenike sa nekim smetnjama

Za ilustraciju stavova koje smo naveli u prethodnom delu, dajemo spisak odobrenih udzbenika i nastavnih sredstava za matematiku i srpski jezik za prvi razred osnovne škole, ukupno 83 naslova, (Tabela 3), kao primer hiperprodukcije udzbenika za jedan nivo obrazovanja, odnosno za osnovnu školu. U Tabeli 4 dati su primeri zastarelih udzbenika za stručne predmete u stručnim školama kao primer trenutnog stanja u stručnom obrazovanju. Detaljni podaci o odobrenim udzbenicima za sve nivoe preduniverzitetskog obrazovanja, za sve razrede i sve predmete dostupni su na adresi:

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/skolska-2014-2015-god/1220-izvod-iz-registra-odobrenih-udzbenika-skolska-2014-2015-godina

Tabela 3: spisak odobrenih naslova za srpski jezik i matematiku za prvi razred osnovne škole u školskoj 2014/2015.

SRPSKI JEZIK – za prvi razred osnovne škole

Naziv izdavača

Naziv udzbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS“

Srpski jezik – Zbirka zadataka od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević,

Zora Milošević,

Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/05

od 5.6.2008.

„ATOS“

Srpski jezik – Kontrolni zadaci od I do IV razreda osnovne škole

Marina Vićentijević,

Zora Milošević,

Vesna Erić

650-02-00246/2008-06/08

od 5.6.2008.

„BIGZ“

Srpski jezik za 1. razred osnovne škole (Bukvar, Čitanka i Nastavni listovi uz Čitanku)

Zorica Cvetanović,

Suzana Koprivica,

Danica Kilibarda

650-02-01023/2010-06

od 27.1.2011.

„DRAGON GAMES“

Pisanka – vežbanka za pravilno, lepo i čitko pisanje u prvom razredu osnovne škole

dr Emil Kamenov

650-02-53/2012-06

od 23.11.2012.

„EDUKA“

Radna sveska uz Bukvar i Čitanku za prvi razred osnovne škole

Ivana Juhas

650-02-00247/2008-06/22

od 5.6.2008.

„EDUKA“

Novi Bukvar

Branka Matijević,

Ljiljana Vdović,

Ranka Janaćković

650-02-00247/2008-06/21

od 05.06.2008.

i

650-02-00599/2010-06

od 5.8.2010.

Novi Bukvar i prateća radna sveska

„EDUKA“

Čitanka za 1. razred osnovne škole

Ivan Jović,

Monja Jović

650-02-00248/2008-06/05

od 5.6.2008.

„EDUKA“

Radna sveska uz Čitanku sa poukama o jeziku, za 1. razred osnovne škole

Monja Jović

650-02-134/2012-06

od 13.2.2013.

„EDUKA“

Čitalica – pisalica, vežbanka za srpski jezik, za 1. razred osnovne škole

Tatjana Kovačev

650-02-100/2013-06

od 9.7.2013.

„EPOHA“

Dvorac pismenosti – bukvar

Ranko Simović

650-02-00262/2008-06/02 od 20.6.2008.

„EPOHA“

Zajednička ulaznica, čitanka za prvi razred

Ranko Simović

650-02-00262/2008-06/01 od 23.6.2008.

„EPOHA“

Radna sveska iz srpskog jezika 1, za 1. razred osnovne škole

Ranko Simović

650-02-00570/2010-06

od 11.3.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bukvar za 1. razred osnovne škole

dr Vuk Milatović, Anastasija Ivković

650-02-35/2003-02

od 7.7.2003.

Bukvar za 1. razred osnovne škole i prateća radna sveska

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Nastavni listovi uz Bukvar

dr Vuk Milatović, Anastasija Ivković

6-00-540/2003-023

od 25.7.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Bukvar

Dragana Bogavac,

Dušanka Bojović,

Dragoslav Andrić

6-00-252/2004-03

od 6.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kako rastu slova, radni listovi uz Bukvar

Dragana Bogavac,

Dušanka Bojović

6-00-252/2004-03

od 6.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Čitamo i pišemo, početnica za prvi razred

Jelena Mioč,

Nada Mioč- Stanojević

6-00-686/2003-02

od 22.9.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Početnica za srpski jezik

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-48/2003-02

od 20.8.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Kaži mi da ti kažem – priručnik za srpski jezik

dr Miroljub Vučković

650-02-25/2004-03

od 21.7.2004.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Zlatna jabuka – čitanka

dr Slavica Jovanović

650-02-00022/2005-06

od 15.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Vežbanka uz čitanku Zlatna jabuka

dr Slavica Jovanović

650-02-00027/2005-06

od 15.4.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Rumena svitanja-čitanka za 1. razred osnovne škole

Miroljub Vučković

650-02-00734/2010-06

od 27.1.2011.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radna sveska uz Bukvar, za 1. razred osnovne škole

Anastasija Ivković,

Biljana Ivković

650-02-453/2013-06

od 30.1.2014.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Bukvar za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00776/2010-06

od 28.2.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Bukvar za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00076/2010-06

od 29.8.2011.

Radna sveska uz bukvar za 1. razred osnovne škole

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Moja prva čitanka, za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-186/2012-06

od 11.3.2013.

Radna sveska uz čitanku, za 1. razred osnovne škole

650-02-186/1/2012-06

od 11.3.2013.

„KLETT“

Igra reči – čitanka za 1. razred osnovne škole, udzbenik

Radmila Žeželj-Ralić

650-02-00209/2008-06

od 5.6.2008.

Igra reči – čitanka za 1. razred osnovne škole, udzbenik i prateća radna sveska

„KLETT“

Od slova do enciklopedije – bukvar za prvi razred osnovne škole

D.Pavlović

650-02-00204/2008-06

od 5.6.2008.

„KLETT“

Maša i Raša, radni listovi za srpski jezik za 1. razred osnovne škole

Radmila Žeželj Ralić,

Branka Matijević

650-02-164/2012-06

od 24.1.2013.

„KLETT“

Mašina i Rašina igra slovima – Bukvar za 1. razred osnovne škole

Zoran B. Gavrić,

Mirjana Kovačević

650-02-321/2013-06

od 25.11.2013.

„KREATIVNI CENTAR“

Bukvar

dr Simeon Marinković

650-02-00164/2008-06

od 5.6.2008.

Zabavna gramatika 1

Čitanka za 1. razred osnovne škole

dr Simeon Marinković,

Slavica Marković

650-02-00164/2008-06

od 5.6.2008.

Priručnik za učitelje za nastavu srpskog jezika u 1. razredu

Dubravka Čiča,

mr Slađana Ilić

650-02-00164/2008-06

od 5.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR“

Bukvar i prateća radna sveska

dr Simeon Marinković

650-02-00164/2008-06

od 5.6.2008.

Zabavna gramatika 1 i prateća radna sveska

Čitanka za prvi razred osnovne škole i prateća radna sveska

dr Simeon Marinković,

Slavica Marković

„KREATIVNI CENTAR“

Jezička školica 1 – dodatni materijal

Aleksandra Stefanović, Sandra Radovanović,

mr Aleksandra Stanić,

mr Saša Glamočak

650-02-00179/2008-06

od 19.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR“

Srpski jezik u prvom razredu osnovne škole; kompleksni postupak u nastavi početnog čitanja i pisanja, udzbenički komplet

Zorica Vukajlović,

Zorica Stojanović

650-02-00181/2008-06

od 13.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR“

Priručnik za učitelje za nastavu početnog čitanja i pisanja po kompleksnom postupku

Zorica Vukajlović,

Zorica Stojanović

650-02-00181/2008-06

od 13.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR“

Znam i umem – kontrolne vežbe za srpski jezik za 1. razred osnovne škole

Jelisaveta Delić,

Aleksandra Stefanović,

mr Aleksandra Stanić

650-02-00110/2010-06

od 21.7.2010.

„LIBER“

Jezičke mozgalice – najčešće pravopisne greške za osnovnu školu

dr Dušanka Vujović

650-02-00856/2010-06

od 27.1.2011.

„NOVA ŠKOLA“

Dobro jutro – čitanka za prvi razred

Milica Ćuk,

Zorica Petrović

650-02-00250/2008-06/20

od 9.6.2008.

„NOVA ŠKOLA“

Kuća slova – bukvar i početnica za prvi razred osnovne škole

Milica Ćuk,

Todor Ćuk

650-02-00250/2008-06/20

od 20.6.2008.

„NOVA ŠKOLA“

Radna sveska iz srpskog jezika, za prvi razred osnovne škole

Milica Ćuk,

Gordana Stepić

650-02-541/2013-06

od 13.2.2014.

„NOVI LOGOS“

Radna sveska uz Čitanku Reč po reč za 1. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo,

Karolina Vojčić-Beloševac

650-02-00277/2012-06

od 25.2.2013.

„NOVI LOGOS“

Bukvar za 1. razred osnovne škole

Duška Milić,

Tatjana Mitić

650-02-31/2013-06

od 31.5.2013.

„NOVI LOGOS“

Radna sveska uz Bukvar – štampana i pisana slova za 1. razred osnovne škole

Duška Milić,

Tatjana Mitić

650-02-31/1/2013-06

od 31.5.2013.

„NOVI LOGOS“

Čitanka 1 Reč po reč, za 1. razred osnovne škole

Nataša Stanković Šošo,

Maja Kostić

650-02-39/2013-06

od 24.6.2013.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Srpski jezik 1 -radna sveska za 1. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00502/2010-06

od 21.9.2010.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Kroz igru do znanja Srpski jezik 1 -radna sveska

Jasna Ignjatović

650-02-33/2012-06

od 8.1.2013.

„PČELICA“

Pčelica 1 –

Radna sveska za srpski jezik za 1. razred

Maja Koraksić,

GoranMarković

650-02-00194/2008-06

od 20.6.2008.

„PČELICA“

Bukvarko, udzbenik za prvi razred osnovne škole

Maja Koraksić,

Lela Petrović

650-02-00241/2010-06

od 21.7.2010.

MATEMATIKA – za prvi razred osnovne škole

Naziv izdavača

Naziv udzbenika ili drugog nastavnog sredstva

Ime/imena autora

Broj i datum rešenja ministra

„ATOS“

Zbirka zadataka iz matematike (od I do IV razreda osnovne škole)

Marina Vićentijević,

Vesna Erić,

Vesna Anđelić

650-02-00246/2008-06/06

od 20.6.2008.

„ATOS“

Matematika -kontrolni zadaci za 1. razred osnovne škole

Zora Milošević,

Marina Vićentijević,

Vesna Erić

650-02-00486/2010-06

od 21.9.2010.

„BIGZ ŠKOLSTVO“

Matematika za prvi razred osnovne škole – udzbenički komplet

M.Jovanović Lazić, D.Drndarević

650-02-00249/2008-06/01

od 5.7.2010.

„GERUNDIJUM“

Da mali matematičari postanu veliki – brojevi i računske operacije, zadaci iz matematike za učenike mlađih razreda osnovne škole

dr Siniša Ješić,

Dragica Mišić

650-02-00913/2010-06

od 27.1.2011.

„DRAGANIĆ“

Matematika i radni listovi za prvi razred – udzbenički komplet

D.Mihailović, M.M.Ignjatović

650-02-00107/2008-06

od 20.6.2008.

„EDUKA“ *

Matematika 1a i 1b za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00248/2008-06/16

od 20.6.2008.

Matematika 1a, udzbenik i prateća radna sveska Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

„EDUKA”

Ljiljana Vdović,

Branka Matijević,

Ranka Janković

650-02-00286/2010-06

od 21.7.2010.

Matematika 1a i Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

Matematika 1a, udzbenik i prateća radna sveska Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 1a i 1b za 1. razred osnovne škole

Ivana Juhas

650-02-00273/2010-06

od 29.6.2010.

Matematika 1, udzbenik i prateće radne sveske: Matematika 1a i Matematika 1b za 1. razred osnovne škole

„EDUKA”

Matematika 1 (Udzbenik, Radna sveska 1 i Radna sveska 2) za prvi razred osnovne škole

Milosav Marjanović, Aleksandra Mandić

650-02-00381/2010-06

od 29.6.2010.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić,

Marija Kaps,

Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02

od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematiku

dr Milosav Marjanović, Marijana Zeljić,

Marija Kaps,

Ljiljana Simović

610-00-171/2003-02

od 6.6.2003.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Moja prva matematika

Grozdana Šimić

650-02-00044/2005-06

od 17.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Radni listovi iz matematike

Grozdana Šimić,

Radina Pajić

650-02-00044/2005-06

od 17.5.2005.

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

Matematika 1, udzbenik i prateća radna sveska;

Matematika 1, (udzbenički komplet za prvi razred osnovne škole)

Olivera Todorović,

Srđan Ognjanović

650-02-00017/2009-06

od 27.2.2009.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Kontrolni zadaci iz matematike za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00067/2011-06

od 15.7.2011.

„INOVACIJA JOKSIMOVIĆ”

Matematika, udzbenik za 1. razred osnovne škole, 1. i 2. deo

Svetlana Joksimović

650-02-00150/2011-06

od 25.7.2011.

„KVADRAT-PLUS”

Mala računaljka za 1. razred osnovne škole

Milan Samardzić

650-02-01038/2010-06

od 6.4.2011.

„KLETT“

Igra brojeva i oblika 1 – matematika za 1. razred osnovne škole – udzbenik

M.Rajšp,

J.Žic, M.Jovanović

650-02-00210/2008-06

od 19.6.2008.

Igra brojeva i oblika 1 – matematika za 1. razred osnovne škole – udzbenik i prateća radna sveska

„KLETT“

Maša i Raša, nastavni listovi iz matematike za 1. razred osnovne škole

Radmila Žeželj,

Branka Matijević

650-02-175/2012-06

od 4.2.2013.

„KORAK PO KORAK“

Matematika (1a i 1b) za prvi razred

Svetlana Joksimović

Privremena mera određena rešenjem Vrhovnog suda broj Gž. 53/09 kojom se, do pravnosnažnog okončanja spora, zabranjuje Svetlani Joksimović da sama ili preko trećeg pravnog ili fizičkog lica štampa i objavljuje pisani materijal korišćen u izdavanju privrednog društva „EDUKA“, do pravosnažnog okončanja spora

„KORAK PO KORAK“

Matematika (1a) za 1. razred osnovne škole

Svetlana Joksimović

650-02-00085/2010-06

od 30.6.2010.

Radna sveska uz udzbenik matematike za 1. razred osnovne škole (1b)

Priručnik za učitelje uz udzbenik matematike za 1. razred osnovne škole

Matematika (1a) za 1. razred osnovne škole i prateća radna sveska;

„KREATIVNI CENTAR“

Matematika 1 – udzbenik

dr Simeon Marinković,

mr Ljiljana Marinković,

Dejan Begović

650-02-00149/2008-06

od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR“

Zabavna matematika 1

dr Simeon Marinković

650-02-00149/2008-06

od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR“

Priručnik za učitelje za nastavu matematike u 1. razredu

Aleksandra Stefanović

650-02-00149/2008-06

od 24.6.2008.

„KREATIVNI CENTAR“

Znam i umem – kontrolne vežbe neobaveznog nastavnog sredstva za matematiku za 1. razred osnovne škole

Ljiljana Vuković,

Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović

650-02-00111/2010-06

od 29.6.2010.

„KREATIVNI CENTAR“

Matematika 1, udzbenik za 1. razred osnovne škole

Jasmina Milinković

650-02-330/2013-06

od 25.10.2013.

„KREATIVNI CENTAR“

Matematika 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole

Jasmina Milinković,

Nenad Matić

650-02-330/1/2013-06

od 25.10.2013.

„MATEMATIČKI KREATIVNI CENTAR“

Donnino 1 – magična matematika za 1. razred osnovne škole

Jasna Bogešić

650-02-00393/2011-06

od 6.3.2012.

„NOVI LOGOS“

Matematika 1, udzbenik za prvi razred osnovne škole

Iva Ivančević,

Senka Tahirović

650-02-00278/2012-06

od 8.1.2013.

Matematika 1, radna sveska za prvi razred osnovne škole

650-02-00278/1/2012-06

od 8.1.2013.

„NOVA ŠKOLA“

Razigrana matematika 1 – udzbenik za prvi razred osnovne škole

Milica Ćuk,

Zoran Jevtić,

Branko Marković

650-02-00250/2008-06

od 19.6.2008.

„NOVA ŠKOLA“

Radna sveska iz matematike za 1. razred osnovne škole

Milica Ćuk,

Zoran Jevtić

650-02-00820/2010-06

od 27.1.2011.

„PČELICA“

Matematika 1, za 1. razred osnovne škole

Maja Koraksić,

Goran Marković

650-02-00891/2010-06

od 4.2.2011.

„PČELICA“

Pčelica 1 –

Radna sveska za matematiku za 1. razred osnovne škole

Maja Koraksić,

Goran Marković

650-02-00193/2008-06

od 20.6.2008.

„PUBLIK PRAKTIKUM”

Ogledalce znanja Matematika 1 – radna sveska za 1. razred osnovne škole

Svetlana Milenković

650-02-00012/2011-06

od 6.4.2011.

„PUBLIK PRAKTIKUM“

Kroz igru do znanja Matematika 1, radna sveska za 1. razred osnovne škole

Jasna Ignjatović

650-02-00360/2011-06

od 28.12.2011.

Tabela 4: primeri udzbenika za stručne predmete u stručnim školama

Naziv predmeta

broj rešenja i godina

Osnovi građevinarstva

650-18/1-88 od 14.6.1988.

Tehnologija sa praktikumomza rukovaoca građevinskom mehanizacijom

650-161/88 od 14.4.1988.

Fotografija, za I–IV razred.

650-403/88 od 30.6.1988.

Osnove saobraćaja i transporta, za I i II razred saobraćajne škole

650-154/88 od 30.6.1988.

Poljoprivredna proizvodnja – biljnaproizvodnja za I i II razred ratara povrtara, za I iIII razred poljoprivrednog proizvođača i rukovaocapoljoprivredne tehnike i za I – IV razred tehničarapoljoprivedne tehnike

650-478/88 od 30.6.1988.

U Republici Srbiji se, pored srpskog jezika, celokupna nastava realizuje i na još osam jezika nacionalnih manjina od 1. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole. Kompletna nastava se realizuje, pored srpskog jezika, na još osam jezika nacionalnih manjina. To su sledeći jezici: mađarski, albanski, rumunski, rusinski, hrvatski, bosanski, slovački i bugarski. U školskoj 2014/2015. godini broj učenika koji su pohađali nastavu na maternjem jeziku je 32.165 što približno čini samo 4% učeničke populacije u Republici Srbiji. Više detalja o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina dato je u prilogu ovog dokumenta, Prilog 2. Broj naslova udzbenika i udzbeničkih komponenti prikazan je u tabeli 4a.

Tabela 4a: Broj važećih udzbenika i udzbeničkih komponenti

na jezicima nacionalnih manjina:

Jezik nacionalne manjine

Broj odobrenih udzbenika za predškolski uzrast

Broj odobrenih udzbenika za osnovnu školu

Broj odobrenih udzbenika za srednju školu

Albanski jezik

3

76

Bosanski jezik

5

18

7

Bugarski jezik

49

32

Mađarski jezik

6

227

53

Rumunski jezik

179

26

Rusinski jezik

184

38

Slovački jezik

201

51

Ukrajinski jezik

17

Hrvatski jezik

96

23

Češki jezik

9

ukupno po nivoima

14

1056

230

UKUPNO:

1300

Broj izdanja na pojedinim jezicima, od kada je usvojen Zakon o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima, veoma varira jer su izdavači, pre svega, zainteresovani za brojnije manjine kao što su mađarska, albanska i bošnjačka. Dosadašnje zakonsko rešenje, tj. uvođenje niskotiražnih udzbenika, nije dalo odgovorajuće rezultate jer su i dalje neke manjine ostajale bez novih savremenih udzbenika. Uvidom u Katalog odobrenih udzbenika može se videti da su izdavači u najvećoj meri pristupili izradi udzbenika za nacionalne manjine koje nisu niskotiražne, dok je izdavanje stvarnih niskotiražnih udzbenika, tj. udzbenika na rusinskom, rumunskom i bugarskom jeziku, i dalje ostalo isključivo obaveza javnog izdavača. Iako trenutno zakonsko rešenje predviđa finansiranje niskotiražnih udzbenika, ono nije dalo rezultate jer su izdavači, osim javnog izdavača, potraživali samo sredstva za udzbenike nacionalnih manjina koji su u velikoj meri profitabilni. U Tabeli 5 dati su podaci o sredstvima koje su uplatili izdavači, potraživanju izdavača i sredstvima koja su uplaćena izdavačima za izdavanje niskotiražnih udzbenika u školskoj 2014/2015. godini.

Tabela 5: uplaćena-tražena-realizovana sredstva za niskotiražne udzbenik

u školskoj 2014/2015.

IZDAVAČ

IZNOS TRAŽENIH, PROJEKTOVANIH IZDANjA

BROJ PLANIRANIH NASLOVA

UPLATIO U FOND ZA NISKOTIRAŽNE UDžBENIKE (01.05.2013. – 03.12.2014.)

DOBIJENA SREDSTVA

„KREATIVNI CENTAR“, D.O.O., BEOGRAD

6.692.493,00

32

1.528.611,00

3.628.118,12

„KLETT“, D.O.O., BEOGRAD

11.714.823,00

52

4.285.417,69

5.600.203,77

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE“, BEOGRAD

5.712.708,67

preko 1700

6.039.733,00

5.712.708,67

„BIGZ ŠKOLSTVO“, D.O.O., BEOGRA

3.718.768,49

51

2.443.978,00

3.718.768,49

„GERUNDIJUM“, D.O.O., BEOGRAD

264.800,00

12

247.349,00

282.956,84

„MATEMATISKOP“, D.O.O., BEOGRAD

380.862,00

2

107.596,40

351.871,83

Za posebno važnu grupu učenika, a to su učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom gotovo da ne postoje novi ili odgovarajući udzbenici i nastavna sredstva.

Podneti rukopisi

Po trenutnom zakonskom rešenju postupak pregledanja udzbenika je besplatan za izdavače i sav trošak rada stručnih komisija koje ocenjuju kvalitet rukopisa udzbenika se finansira iz sredstava budzeta Republike Srbije. Broj rukopisa koja se podnose na ocenu Ministarstvu svake godine je sve veći. Na Grafikonu 1 dati su podaci o podnetim rukopisima za ocenjivanje u osnovnim i srednjim školama u poslednjih pet godina. Samo za osnovnu školu je protekle godine bilo podneto 452 rukopisa, dok je broj podnetih rukopisa za srednju školu samo 112, što predstavlja samo četvrtina podnetih rukopisa za osnovnu školu. Bez obzira što je broj potrebnih naslova u srednjim školama više nego 15 puta veći od broja potrebnih naslova u osnovnim školama, izdavači i dalje u velikoj meri podnose samo rukopise udzbenika za osnovnu školu. Takođe, može se zapaziti linearni trend rasta broja rukopisa udzbenika za osnovnu školu, što će dodatno otežati trenutnu situaciju sa enormno velikim brojem odobrenih naslova za osnovnu školu. Sa druge strane, trend povećanja broja rukopisa za srednje škole je veoma spor i tom dinamikom je nemoguće dostići potreban broj naslova za srednje škole.

Grafikon 1: Broj podnetih rukopisa za davanje stručne ocene (odobravanje)

Iako broj podnetih zahteva za odobrenje rukopisa udzbenika raste, to se ne može reći i za kvalitet podnetih rukopisa. Na Grafikonu 2 prikazan je odnos odbijenih i odobrenih udzbenika za osnovnu školu. Sa 66% rukopisa koji su odobreni u prve dve godine primene trenutno važećeg Zakona o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima, taj procenat je za školsku 2014/2015. godinu pao na 43%. Na Grafikonu 3 dati su podaci za srednju školu gde se uočava sličan trend u pogledu pada kvaliteta podnetih rukopisa udzbenika.

Grafikon 2: odobreni i odbijeni rukopisi za osnovnu školu

Grafikon 3: odobreni i odbijeni rukopisi za srednju školu

Kako je već napomenuto, po trenutnom zakonskom rešenju postupak pregledanja udzbenika je besplatan za izdavače i sav trošak rada stručnih komisija koje ocenjuju kvalitet rukopisa udzbenika se finansira iz sredstava budzeta Republike Srbije. Iznosi koji su za tu namenu utrošeni u prethodne tri godine dati su u narednoj tabeli:

godina

iznos

2012

18.294.000,00

2013

12.700.000,00

2014

15.679.752,00

ukupno

46.673.752,00

U poslednje vreme uočena je još jedna pojava neodgovarajućeg zakonskog rešenja. Naime, nakon negativne ocene rukopisa, izdavači istovremeno koriste dve opcije, ispravku rukopisu podnose na ponovnu stručnu ocenu (koja je ponovo plaćena iz sredstava budzeta Republike Srbije i za izdavače besplatna) i ekspertizu starog odbijenog rukopisa Nacionalnom prosvetnom savetu. Kao primer navodimo:

primer 1: 27. avgusta 2014. godine Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jeNacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu uputio dopis u kome ne predlaže odobravanje rukopisa, koji je Zavodu dostavljen 28. jula 2014. godine. Izdavačka kuća je uputila rukopis na ekspertizu i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta 4. novembra 2014. godine je odobren; u isto vreme, Izdavač je novu verziju rukopisa poslao Zavodu (preko Ministarstva) u oktobru (u Zavoduzavedeno 23. oktobra 2014. godine),  a mišljenje Zavoda u kome se ne predlaže odobravanje je 18. novembra 2014. godine poslato Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu,

primer 2: 25. jula 2014. godine Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu uputio dopis u kome ne predlaže odobravanje rukopisa, koji je Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjadostavljen 20. juna 2014. godine. Izdavačka kuća je uputila rukopis na ekspertizu i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta 4. novembra 2014. godinetaj rukopis je odobren; u isto vreme, izdavač je novu verziju rukopisa poslao Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (preko Ministarstva) u oktobru (u Zavoduza unapređivanje obrazovanja i vaspitanja zavedeno 3. oktobra 2014. godine),  a mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u kome se predlaže odobravanje je 23. oktobra 2014. godine poslato Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu.

PROBLEM NEDOVOLjNE TRANSPARENTNOST I MOGUĆE KORUPCIJE

Na osnovu izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, kao i na osnovu iskustva tokom višegodišnje primene Zakona o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima, utvrđeno je da postoje problemi u pogledu nedovoljne transparentnosti i rizik od korupcije:

nemogućnost zainteresovanih strana, ali i stručne javnosti da ostvari uvid u sadržinu stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbenika;

način izbora i kvalifikacije lica koja učestvuju u postupku stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbenika;

nedovoljno obrazložena stručna ocena kvaliteta rukopisa udzbenika;

nepostojanje odredaba o sukoba interesa u postupku ekspertize udzbenika;

neuređeno pitanje davanja poklona, donacija i reprezentacija školama i zaposlenima u školi, od strane izdavača;

posredovanje škola u nabavci udzbenika;

nedovoljna dostupnost svih odobrenih udzbenika u postupku izbora od strane nastavnika.

Kao primer nedovoljne transparentnosti i rizika od korupcije navodimo primer davanja poklona učiteljima i nastavnicima.

Treba imati u vidu da je u praksi utvrđeno da postoji znatan uticaj određenih izdavačkih kuća na nastavnike da biraju njihove udzbenike, nuđenjem donacija, besplatnih seminara i drugih pogodnosti školi i/ili nastavnicima na koji je ukazala i Agencija za borbu protiv korupcije.

Kod izbora udzbenika bilo je omogućeno davanje posebnih pogodnosti za nastavnike ili škole (Slika 1) koje izaberu udzbenik odgovarajućeg izdavača.

Slika 1: pogodonosti za nastavnike koji izaberu udzbenike

Pored toga, ova mogućnost sasvim jasno stavlja u nejednak položaj tzv. male izdavače udzbenika ili javnog izdavača koji nemaju materijalne mogućnosti ili zakonske mogućnosti da promovišu svoje udzbenike na taj način.

PROBLEM NEDOVOLjNE ZAŠTITE PORODIČNOG BUDžETA

Cena i obim udzbenika

Važeći Zakon o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima praktično je omogućio da nastavničko veće u školi svake školske godine bira nove udzbenike, pa se često kompleti razlikuju od odeljenja do odeljenja istog razreda u istoj školi, iz godine u godinu. To za posledicu ima da roditelji plaćaju različitu cenu kompleta udzbenika za isti razred, ali i nemogućnost nasleđivanja ili višegodišnjeg korišćenja besplatnih udzbenika. Ovo se dešava u situaciji u kojoj je nastavnik onaj koji bira udzbenik koji će koristiti učenik, ali udzbenik kupuje, odnosno plaća roditelj. Iako udzbenik kupuje roditelj, on ni na koji način ne učestvuje u postupku izbora udzbenika.

Iz važećeg Zakona (član 36): Odluka o izboru udzbenika donosi se na osnovu Kataloga. Odluku o izboru udzbenika i nastavnih sredstava koji će se koristiti u školi od naredne školske godine, donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave. Odluku o izboru nastavnog sredstva koji će se koristiti u predškolskoj ustanovi donosi vaspitno-obrazovno veće, na obrazložen predlog stručnog aktiva vaspitača. Odluka o izboru udzbenika i nastavnih sredstava objavljuje se na oglasnoj tabli ustanove i obavezujuća je za sve koji izvode proces nastave.

Formiranje cene udzbenika po trenutnom zakonskom rešenju je potpuno slobodno. Na taj način se cene mogu značajno razlikovati od izdavača do izdavača. Iako udzbenike kupuju ili roditelji ili država kroz program besplatnih udzbenika, oni ne mogu uticati niti na cenu, niti na izbor udzbenika. Trenutno rešenje omogućuje nastavnicima i učiteljima da pored udzbenika traže i različita druga nastavna sredstva što takođe pada na teret roditelja.

Obim udzbenika nije definisan nijednim podzakonskim aktom. Iz tih razloga, u prva četiri razreda osnovne škole, težina školske torbe daleko premašuje 10-15% težine učenika što se smatra dozvoljenom granicom. Bez ograničenja obima udzbenika izdavači mogu nesmetano da nude udzbenike i druga nastavna sredstva proizvoljnog obima što može za posledicu imati i povećanje cene udzbenika. U Tabeli 6 dat je primer cena i obima udzbenika i udzbeničkih kompleta za obavezne nastavne predmete u višim razredima osnovne škole.

Tabela 6: primer obima i cene za minimalni komplet (http://www.klett.rs/ 10.11.2014)

Primer nejasnog određivanja cena predstavljaju udzbenik i radna sveska iz Geografije za 5. i 6. razred osnovne škole. Iako je obim za 5. razred iznosi 118+64 strana, a za 6. razred iznosi 200+120 strana, cene su identične i iznose 1380 dinara.

Trenutno zakonsko rešenje i podzakonski akti doveli su do neodgovarajućeg plana udzbenika, pa je tako gramatika definisana za svaki razred kao zasebni obavezni deo. Na ovaj način roditelji plaćaju veću cenu.

Naredni primeri pokuzuju način na koji neki izdavači definišu cene:

Primer 1: Kreativni centar

Primer 2: Matematiskop

Primer 3: Bigz

Projekat besplatnih udzbenika uveden je pre četiri godine odlukom Vlade. Projekat je obuhvatao samo učenike u prva četiri razreda. Njegovu implementaciju pratile su kritike i stručne javnosti, jer su udzbenici za početne razrede pretvoreni u neradne iako je taj uzrast, pre svega, usmeren na radne udzbenike. Iz tih razloga je došlo do, moglo bi se reći, veštačkog odvajanja radnog i neradnog dela, što je nepovoljno uticalo na kvalitet udzbenika. Sa druge strane, iz budzeta Republike Srbije su prvo nabavljeni udzbenici, a zatim, svake naredne školske godine, nabavljane su samo radne sveske i dokupljeni oštećeni udzbenici. Navodimo primer raspodele sredstava iz budzeta za školsku 2014/2015. godinu.

Primer nabavke besplatnih udzbenika za školsku 2014/2015. godinu: Za učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku, za obavezne predmete, Srpski jezik, Matematiku i Svet oko nas/Prirodu i društvo, obezbeđeno je 1.319.441 udzbeničkih jedinica. U tabeli i na slici dati su podaci po izdavačima koji su bili uključeni u Projekat besplatnih udzbenika.

Bigz

106343

8,06%

Kreativni centar

138751

10,52%

Zavod za udzbenike

270533

20,50%

Albas

3618

0,27%

Eduka

462612

35,06%

Gerundijum

8699

0,66%

Klett

198610

15,05%

Epoha

336

0,03%

Nova škola

129939

9,85%

ukupno:

1319441

Ovaj projekat je obuhvatio i udzbenike na jezicima nacionalnih manjina.

Broj isporučenih udzbeničkih jedinica na jezicima nacionalnih manjina po izdavačima:

Zavod za udzbenike

55994

59,70%

Kreativni centar

19768

21,08%

Klett

14094

15,03%

Albas

3618

3,86%

Bigz

322

0,34%

93796

Iz izveštaja o realizaciji Projekta besplatnih udzbenika za školsku 2014/2015. godinu: Sredstva za realizaciju Projekta obezbeđena su Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) na razdelu 25 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, glava 25.1, funkcija 910 (osnovno obrazovanje), ekonomska kvalifikacija 426 – materijal, u iznosu od 731.000.000,00 dinara na izvoru 01, uvećano za 68.000.000,00 dinara na izvoru 15 što ukupno iznosi 799.000.000,00 dinara.

Finansijskim planom Ministarstva od ukupne sume izdvaja se na ime dugovanja iz 2013. godine iznos od 95.725.000,00 dinara, te je raspoloživi iznos 703.275.000,00 dinara.

Iznos od 703.275.000,00 dinara bio je dostupan za realizaciju Projekta za školsku 2014/2015. godinu u skladu sa predviđenim brojem udzbeničkih jedinica i brojem od 291.000 učenika, kao i za nabavku niskotiražnih udzbenika.

Autonomna Pokrajina Vojvodina, Grad Beograd i lokalne samouprave učestvovale su u Projektu u skladu sa mogućnostima i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Vrednost nabavke udzbenika i/ili radnih svezaka za realizaciju Projekta za školsku 2014/2015. godinu bila je u skladu sa predviđenim brojem udzbeničkih jedinica i učenika (projekcija za oko 291.000 učenika).

2. KOJI SU ŽELjENI CILjEVI DONOŠENjA ZAKONA

Osnovni cilj donošenja novog Zakona o udzbenicima je da svakom učeniku u Republici Srbiji obezbedi kvalitetan udzbenik ili nastavni materijal.

Dostupnost udzbenika

Predlog Zakona uvodi nove kategorije udzbenika i nastavnih sredstava kako bi bilo moguće obezbediti kvalitetan udzbenik za sve učenike. Za svaku kategoriju definisana je namena, način odobravanja i izbor:

udzbenik i udzbenički komplet (član 2.)

udzbenik na jeziku nacionalne manjine

Udzbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine

Član 3.

Udzbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine smatra se:

1)udzbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

2) udzbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udzbenika odobrenog na srpskom jeziku;

3)dodatak uz udzbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

4)udzbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi, koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na udzbenik, shodno se primenjuju i na dodatak uz udzbenik za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

udzbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Udzbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

Član 4.

Učenici sa smetnjama u razvoju koriste udzbenik čiji je sadržaj i/ili format prilagođen njihovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima.

Učenici sa invaliditetom koriste udzbenike čiji je format odnosno pismo prilagođeno njihovim potrebama.

Način prilagođavanja sadržaja i formata udzbenika iz st. 1. i 2. ovog člana, propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

dodatno nastavno sredstvo i nastavno pomagalo

Dodatno nastavno sredstvo i nastavno pomagalo

Član 5.

Dodatno nastavno sredstvo je drugo nastavno sredstvo koje doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udzbenik i može da se koristi se za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udzbenika i samostalni rad učenika i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udzbeničkog kompleta. Dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.

Nastavno pomagalo je nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

Član 6.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo koje se koristi u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi, školi i školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvojui invaliditetom jesu didaktički oblikovani sadržaji, u bilo kom obliku ili mediju, prema uzrastu dece: slikovnice,radni listovi, knjige za decu, enciklopedije, igračke, muzičke igračke, muzički instrumenti, igračke sa mehanizmom za pokretanje, audiovizuelna sredstva i drugi predmeti i materijali.

priručnik i nastavni materijal

Priručnik i nastavni materijal

Član 7.

Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Priručnik i nastavni materijal može se koristiti:

za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, uz udzbenik ili samostalno i čiji sadržaj omogućava da se nova dostignuća u naučnoj, umetničkoj, odnosno stručnoj oblasti neposredno primene u obrazovno-vaspitnom radu;

u osnovnom obrazovanju odraslih za podučavanje, zajedničko i samostalno učenje, vežbanje i samoprocenjivanje;

za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i koji su pripremljeni u skladu sa sposobnostima, potrebama i mogućnostima učenika i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za zajedničko i samostalno učenje i vežbanje.

Uvođenje novih kategorija nastavnih sredstava omogućiće daleko veću dostupnost materijala za sve učenike. Priručnik i nastavni materijali su koncipirani na način da za potrebe srednjih stručnih škola mogu biti inovirani svake godine kako bi učenici bili što bolje pripremljeni za zahteve koje pred njih postavlja tržište rada.

Imajući u vidu problem koji je svih prethodnih godina postojao sa udzbenicima za nacionalne manjine, učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, Predlog zakona uveo je mehanizme za sigurnu dostupnost ovih udzbenika svim učenicima, tako što je obavezao sve izdavače da daju saglasnost da će štampati udzbenik na jeziku nacionalne manjine u slučaju izbora tog udzbenika, odnosno daju saglasnost da će u slučaju izbora tog udzbenika, isti prilagoditi potrebama učenika sa invaliditetom. U cilju obezbeđivanja udzbenika na jezicima nacionalnih manjina i udzbenika za učenike sa smetnjama u razvoju Zakonom je propisana obaveza javnog izdavača da na pripremi rukopise za sve predmete na jezicima nacionalnih manjina. Ovim se obezbeđuje ponuda bar jednog udzbenika za svakog učenika u sistemu obrazovanja. Sa duge strane zbog obezbeđivanja sredstava za finansiranje ovih udzbenika predviđen je fond u koji svi izdavači uplaćuju 3% neto dobiti (4% učenika pohađa nastavu na jezicima nacionalnih manjina). Sa druge strane, ostavljena je mogućnost da svi izdavači mogu da štampaju udzbenike na svim jezicima. Ovim se obaveza izdavača da prevode svoje udzbenike na jezike nacionalnih manjina aktivira samo u slučaju da je javni izdavač prestao da postoji. Međutim, izdavačima koji žele da pripremaaju udzbenike na jeziku nacionalnih manjina ostaje mogućnost da to urade na svakom javnom pozivu.

Obim, cena i izbor udzbenika

Predlogom zakona se predviđa da se podzakonskim aktom, Planom udzbenika, definiše obim udzbenika. Ovo rešenje će omogućiti lakšu školsku torbu što ima direktne veze sa zdravljem učenika, jeftinije komplete i smanjeno trošenje hartije što utiče i na zaštitu životne sredine.

Sadržina plana udzbenika

Član 14.

Plan udzbenika sadrži:

naslov udzbenika za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;

podatke o naslovu priručnika i nastavnih materijala;

oblik i medij u kome se koristi udzbenik;

preporučeni broj strana, odnosno obim udzbenika.

Uvodi se elektronski dodatak u cilju približavanja i prilagođavanja udzbenika učeniku, ali i u cilju podsticanja konkurencije između izdavača.

Udzbenik i udzbenički komplet

Član 2. stav 4.

Udzbenik i udzbenički komplet (u daljem tekstu: udzbenik) po pravilu sadrži elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Učenici u 21. veku su informatički sve pismeniji, uvođenje elektronskog dodatka treba da omogući bolja postignuća učenika jer se korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija može postići bolja individualizacija učenja. Elektronski dodatak će omogućiti smanjenje obima štampanog udzbenika. Istraživanja o posedovanju računara su dostupna na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/objavljeni-rezultati-istrazivanja-o-upotrebi-informaciono-komunikacionih-tehnologija-u-skolama-u-srbiji/ Svaka škola ima računarsku opremu, dok veliki procenat učenika poseduje računare. Uvođenje elektronskog dodatka trebalo bi da podigne kvalitet udzbenika i dodatno podstakne konkurenciju između izdavača.

Uvodi se najviša maloprodajna cena za udzbenike sa PDV-om, ali ne i za dodatna nastavna sredstva. Udzbenik je nastavno sredstvo koje je neophodno u nastavnom procesu svakom učeniku. Zbog realizacije nastave, nastavnici biraju udzbenik, odnosno udzbenički komplet koji će koristiti svi učenici u istom razredu. Na ovaj način tržište udzbenika ne funkcioniše na principima slobodnog izbora jer izdavač formira cenu, nastavnik bira proizvod, a roditelj kupuje. Uvođenje maksimalne cene omogućiće planiranje nabavki i troškova i otkloniće neizvesnosti koje postoje svake godine.

Određivanje NAJVIŠE maloprodajne cene udzbenika,

priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om

Član 35.

Ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove trgovine, donosi odluku o najvišoj maloprodajnoj ceni udzbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u godini u kojoj se objavljuje Javni poziv, odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se najkasnije na dan objavljivanja Javnog poziva.

Najviša maloprodajna cena udzbenika i priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om, koji se štampa na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ne može biti veća od najviše maloprodajne cene udzbenika i priručnika i nastavnih materijala na srpskom jeziku koji je preveden, odnosno čiji se sadržaj i/ili format prilagođava.

Zabranjeno je izdavaču da udzbenik, priručnik i nastavni materijal prodaje po ceni većoj od cene utvrđene odlukom iz stava 1. ovog člana.

Kriterijume za formiranje najviše maloprodajne cene udzbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om zajednički propisuju ministar nadležan za poslove obrazovanja i ministar nadležan za poslove trgovine.

Uporedna analiza ukazuje da se cena udzbenika reguliše i u drugim evropskim državama: Austrija – Ministarstvo određuje najvišu moguću cenu za određenu vrstu udzbenika; Bugarska – Veće ministara određuje maksimalan iznos kompleta od 1. do 7. razreda; Mađarska – Postoji regulacija cene. Ministarstvo i izdavači se usaglašavaju oko cene; Portugalija – Ministarstvo i izdavači svake godine dogovaraju cenu; Slovenija – Država ograničava cenu udzbenika.

Postupak izbora udzbenika u predloženom zakonu sa jedne strane ostavlja otvoreno tržište i omogućuje nadmetanje izdavača kroz kvalitet udzbenika, ali sa druge strane obezbeđuje udzbenike istog kvaliteta i cene za sve učenike. U Katalog udzbenika ulaze udzbenici koje su odabrale škole koje pohađa najmanje 5% učenika određene generacije ukoliko je takvih udzbenika 6 ili manje. Ukoliko je broj udzbenika sa izborom 5% i više veći od 6 u katalog ulazi 6 udzbenika sa najvećim procentom. Predloženim zakonom je predviđeno da zbog sprečavanja nastajanja eventualnog monopola broj udzbenika za određeni predmet u određenom razredu bude bar tri bez obzira na procenat. Naravno, ova odredba se odnosi na slučaj kada je nakon ocene kvaliteta udzbenika pozitivnu ocenu dobilo bar tri rukopisa.

Katalog udzbenika

Član 17.

Ministarstvo svake četvrte godine objavljuje Katalog udzbenika (u daljem tekstu: Katalog).

U Katalog se uvršćuju udzbenici sa Liste, i to:

udzbenici za isti predmet u istom razredu koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 5% učenika određene generacije. Ukoliko je nakon izjašnjavanja škola izabrano više od šest udzbenika sa procentom većim od 5%, u Katalog se uvršćuje šest udzbenika sa najvećim procentom. Ukoliko je nakon izjašnjavanja škola izabrano manje od tri udzbenika sa procentom većim od 5%, u Katalog se uvršćuju tri udzbenika sa najvećim procentom; 

udzbenici za predmete za koje je odobreno tri ili manje udzbenika, nezavisno od izbora škola;

udzbenik čiji je sadržaj i format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i udzbenik čiji format odnosno pismo je prilagođeno učenicima sa invaliditetom.

Za nastavu koja se izvodi na jeziku nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju svi udzbenici na jeziku i pismu nacionalne manjine i udzbenici koji se nalaze na Listi.

Pod određenom generacijom učenika u smislu stava 2. tačka 1) ovog člana podrazumevaju se svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udzbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog.

Ministar, u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, donosi odluku o udzbenicima koji će biti uvršteni u Katalog.

Katalog se objavljuje najkasnije do 20. aprila školske godine u kojoj se objavljuje Lista, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i u „Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku”.

Katalog sadrži sledeće podatke:

naslov udzbenika;

naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udzbenik namenjen;

ime autora udzbenika;

broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udzbenika;

jezik i pismo na kome se štampa udzbenik;

pun naziv izdavača.

Udzbenici odobreni i izabrani nakon donošenja novog nastavnog plana i programa, u skladu sa ovim zakonom, naknadno se uvršćuju u Katalog

Ministarstvo vodi elektronski registar, koji pored podataka iz stava 7. ovog člana, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste izabrani udzbenik.

Zabranjeno je školi da koristi udzbenik koji nije uvršten u Katalog.

Rešenje iz Predloga zakona sprečava mogućnost poklona i mogućnost zahteva za kupovinu dodatnih nastavnih sredstava koji padaju na teret roditelja.

Izbor udzbenika

Član 33.

Škola sa Liste bira najmanje tri udzbenika za svaki predmet u svakom razredu, koje rangira prema prioritetu u posebnom spisku, koji je sastavni deo odluke o izboru udzbenika, o čemu obaveštava Savet roditelja.

Ukoliko se na Listi nalazi tri ili manje udzbenika škola bira jedan udzbenik.

Odluku o izboru udzbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave.

Odluku o izboru udzbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave koji izvode nastavu na jeziku nacionalne manjine.

Odluku o izboru udzbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom donosi nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave.

Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju, koriste udzbenike koje je izabrala škola u skladu sa odlukom iz st. 2 – 4. ovog člana.

U svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet po pravilu se koristi isti udzbenik jednog izdavača.

Odluku iz st. 3 – 5. ovog člana škola dostavlja Ministarstvu najkasnije do 20. marta godine u kojoj se objavljuje Katalog.

Ukoliko udzbenik koji je izabrala škola ne bude objavljen u Katalogu, škola ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere drugi udzbenik sa spiska iz stava 1. ovog člana koji je uvršćen u Katalog, odnosno drugi udzbenik iz Kataloga ukoliko nijedan udzbenik iz spiska iz stava 1. ovog člana nije uvršten u Katalog, i o tome obavesti Ministarstvo.

Ukoliko na Listi nema odobrenih udzbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udzbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, izdavač čiji udzbenik ima najveći procenat u Katalogu, obavezan je da taj udzbenik prevede na odgovarajući jezik i pismo nacionalne manjine, odnosno da obezbedi udzbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Ukoliko škola ne dostavi odluku o izboru udzbenika, Ministarstvo će u roku od pet radnih dana od dana isteka roka iz st. 8. i 9. ovog člana, doneti odluku da se u školi koriste udzbenici iz Kataloga koji su najzastupljeniji na teritoriji nadležne školske uprave.

Konačnu odluku o udzbenicima koji će se koristiti u školi naredne četiri školske godine, škola objavljuje na oglasnoj tabli i obavezujuća je za sve koji izvode obrazovno-vaspitni rad.

Podatke o udzbenicima iz odluke iz stava 10. ovog člana škola unosi u elektronski registar udzbenika, u skladu sa članom 17. stav 9. ovog zakona.

Spisak izabranih udzbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom, škola trajno čuva u dokumentaciji, u skladu sa zakonom.

Međutim, predloženi Zakon predviđa, odnosno omogućuje, nabavku dodatnih nastavnih sredstava na nivou škole, pre svega za biblioteke. Na taj način će svaki učenik imati mogućnost korišćenja dodatnih nastavnih sredstava bez dodatnog opterećenja porodičnog budzeta. Novim zakonskim rešenjem predviđa se da škola planira, odnosno nabavlja dodatna nastavna sredstva.

Plan nabavke dodatnih nastavnih sredstava

Član 8.

Škola je obavezna da u okviru Godišnjeg plana rada predvidi potrebna dodatna nastavna sredstava koja se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.

Odluku o potrebi za dodatnim nastavnim sredstavima donosi nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta.

Dodatna nastavna sredstva su sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Predlogom zakona je predviđeno da se udzbenici biraju i odobravaju na četiri godine na koliko se donosi i školski program (član 76. Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, propisuje:Školski program donosi školski odbor, po pravilu, svake četiri godine, u skladu sa nastavnim planom i programom). Trajanje udzbenika u štampanoj verziji koji se koristi u nastavi zbog habanja je oko šest godina. Kao primere rešenja iz zemalja Evropske unije navodimo da se u Bugarskoj udzbenici moraju koristiti najmanje četiri godine, aizrada novih može uslediti zbog promena u programu; u Estoniji zakon dopušta kupovanje udzbenika za sve učenike svake četiri godine, a mogu se koristiti i duže; u Francuskoj udzbenici se biraju na četiri godine; u Finskoj ne postoji zakon, ali se udzbenici često koriste oddve do četiri godine; u Italiji udzbenici se koriste pet godina; u Letoniji izabrani udzbenik obavezno se korističetiri godine; u Litvaniji se udzbenici menjaju na otprilike četiri do pet godina; u Norveškoj nema zakona, ali u proseku udzbenik traje tri do pet godina; u Nemačkoj se koriste najmanje četiri do pet godina, nekad duže, u Portugaliji moraju da se koristešest godina; u Sloveniji se udzbenici mogu koristiti više godina.

Predlog zakona nije predvideo da odobreni udzbenici prestaju da važe. Budući da se donose novi Standardi kvaliteta udzbenika i novi Plan udzbenika, prethodno odobreni udzbenici moraju biti u skladu sa novim standardima i planom. Posebno napominjemo da izdavači ovih udzbenika neće imati obavezu da plaćaju taksu za njihovo pregledanje. Ovo će dovesti do situacije da će neki već odobreni udzbenici moraju da se usklađuju sa novim standardima i ponovo odobravaju. U savremenom svetu ne postoji oblast života i privrede u kojoj se ne unapređuju, menjaju i usklađuju standardi, shodno društvenom, tehničkom i tehnološkom napretku, a naročito danas u eri elektronske komunikacije.

Pored navedenih ciljeva, Zakon o udzbenicima treba da obezbedi i sledeće:

sa stanovišta učenika što bolji udzbenik koji će mu pomoći u savladavanju gradiva i sticanju znanja. Zakonom se posebno naglašava da kroz uvođenje elektronskog dodatka udzbenik treba da prati potrebe učenika koji se obrazuje u 21. veku i koji treba da razume i prihvati principe celoživotnog učenja;

sa stanovišta roditelja veću sigurnost u planiranju nabavke udzbenika i uštedu u porodičnom budzetu što se postiže uvođenjem udzbeničkog kompleta, određivanjem najviše maloprodajne cene udzbenika PDV-om i zabranom nametanja kupovine dodatnih nastavnih sredstava bez potpune saglasnosti roditelja;

sa stanovišta nastavnika uključivanje u izbor udzbenika bez pritisaka i mogućnost četvorogodišnjeg planiranja;

sa stanovišta izdavača broj izdavača se ne ograničava, uvodi se veća transparentnost ocenjivanja kvaliteta rukopisa i za izdavače najkvalitetnijih udzbenika (udzbenike koje izabere dovoljan broj škola) sigurnost u poslovanju u naredne četiri godine;

sa stanovišta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rešavanje problema nastalih u poslednjih nekoliko godina, što podrazumeva obezbeđivanje udzbenika za svakog učenika bez obzira na kom jeziku pohađa nastavu i bez obzira koju školu pohađa;

sa stanovišta privrede i društva postiže se pravednija raspodela sredstava za besplatne udzbenike, jer prednost dobijaju učenici iz materijalno ugroženih porodica, obezbeđuju se priručnici i nastavni materijali za sve obrazovne profile, a to povlači bolju pripremljenost učenika za tržište rada.

U narednoj tabeli dat je prikaz, sa jedne strane, trenutnog stanja nastalog ili zbog nepostojanja ili zbog nedovoljno dobrog važećeg zakonskog rešenja i sa druge strane, predlog rešenja u predloženom Zakonuo udzbenicima.

TRENUTNO STANjE:

REŠENjE IZ PREDLOGA ZAKONA:

sve troškove pregledanja rukopisa svakog izdavača snosi budzet Republike Srbije;

Član 20.

Óç çŕőňĺâ čçäŕâŕ÷ ďîäíîńč č äîęŕç î óďëŕžĺíîĽ ňŕęńč çŕ ńňđó÷íó îöĺíó ęâŕëčňĺňŕ đóęîďčńŕ óźáĺíčęŕ.

Âčńčíó ňŕęńĺ çŕ ńňđó÷íó îöĺíó ęâŕëčňĺňŕ đóęîďčńŕ óźáĺíčęŕ óňâđóĽĺ ěčíčńňŕđ íŕ ďđĺäëîă Çŕâîäŕ.

komisija koja ocenjuje nije imala mogućnost vraćanja rukopisa na doradu;

Član 22:

ĘîěčńčĽŕ, ďđĺ äîíîřĺśŕ Ńňđó÷íĺ îöĺíĺ, ěîćĺ Ľĺäíîě äŕ âđŕňč čçäŕâŕ÷ó đóęîďčń óźáĺíčęŕ íŕ äîđŕäó, đŕäč îňęëŕśŕśŕ ěŕśčő íĺäîńňŕňŕęŕ.

ocene koje daje komisija nisu bile javno dostupne;

Član 22:

Stručna ocena svih udzbenika objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Zavoda, istovremeno sa objavljivanjem Liste udzbenika.

nedovoljna transparetnost ocenjivanja

izbor liste ocenjivača preko javnog poziva – obuka ocenjivača – formiranje komisije – javno dostupna ocena

Izdavači po trenutnom rešenju ne preuzimaju nijednu obavezu koja se odnose na niskotiražne udzbenike.

Uz zahtev, izdavač u tri primerka podnosi elaborat sa grafički, likovno i tehnički oblikovanim rukopisom udzbenika.

Novim predlogom se obezbeđuju isti udzbenici za sve i obavezu preuzima izdavač.

Član 20.

Uz zahtev, izdavač podnosi u štampanoj i elektronskoj formi:

grafički, likovno i tehnički oblikovan rukopis udzbenika u pet primeraka;

elaborat u pet primeraka;

odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa udzbenika;

saglasnost izdavača da će štampati udzbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine u slučaju izbora tog udzbenika;

saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udzbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju;

saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udzbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju;

saglasnost izdavača da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udzbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udzbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju;

saglasnost izdavača da se njegov udzbenik uvrsti u Katalog, u skladu sa članom 17. ovog zakona;

izjavu o tome da li je neko od članova Liste ocenjivača rukopisa udzbenika (u daljem tekstu: Lista ocenjivača) autor udzbenika tog izdavača, lice zaposleno kod izdavača, angažovano ili poslovno povezano sa njim, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da ne postoje drugi zakonom propisani uslovi za njegovo izuzeće.

cene udzbenika slobodno formira izdavač

uvodi se najviša maloprodajna cena udzbenika PDV-om jer je izdavanje udzbenika delatnost od opšteg interesa; dodatna nastavna sredstva ne podležu određivanju maksimalne cene i slobodno se formiraju na tržištu

nije bio definisan udzbenički komplet što je dovodilo do velikog broja udzbeničkih jedinica za pojdinačne predmete koji mogu biti od različitih izdavača i iz tih razloga ne usaglašeni

uvodi se definicija udzbeničkog kompleta, kao i postupak odobravanja i izbora kompleta

nije bilo sistemskog praćenja kvaliteta udzbenika

izdavač podnosi plan praćenja kvaliteta udzbenika, a Zavod kontinuirano prati kvalitet udzbenika

nije bila omogućena dorada udzbenika bez novog odobravanja

dozvoljeno je unapređivanje didaktičkog oblikovanja udzbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja

(na ovaj način se mogu implementirati nalazi dobijeni praćenjem kvaliteta udzbenika)

niskotiražni udzbenici su definisani u odnosu na grupe učenika, a ne na osnovu tiraža

jasno je definisano ko i kada priprema udzbenike za koje se na javnim pozivima ne pojavi nijedan izdavač

izbor udzbenika nije bio transparentan; nastavniku je bilo gotovo nemoguće da ima uvid u sve odobrene udzbenike

zabranjuju se davanje poklona nastavnicima; svaki nastavnik imaće mogućnost uvida u sve odobrene udzbenike; izbor udzbenika je na četiri godine;

3. DA LI SU RAZMATRANE MOGUĆNOSTI ZA REŠAVANjE PROBLEMA BEZ DONOŠENjA AKTA

Imajući u vidu probleme koji su nastali u dosadašnjoj primeni Zakona o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima, razmatrano je nekoliko mogućnosti za rešavanje ovih problema.

Status quo – nemenjanje važećeg Zakona još na početku je odbačeno kao mogućnost, budući da je pored problema nastalih u dosadašnjoj primeni važećeg zakona bilo potrebno i usaglašavanje odredbi Zakona o udzbenicima sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je 2013. godine izmenjen u delu koji se odnosi na udzbenike;

Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima – rešenja koja su predložena Predlogom zakona o udzbenicima, pored toga što obuhvataju izmenu ili dopunu više od polovine članova važećeg zakona, donose značajne novine u odnosu na važeći zakon, te je bilo neophodno izraditi nov zakon;

Donošenje novog zakona – razlozi zbog kojih nije bilo moguće prihvatiti neku od prethodnih mogućnosti doveli su do potrebe da se pristupi izradi novog zakona.

4. ZAŠTO JE DONOŠENjE AKTA NAJBOLjI NAČIN ZA REŠAVANjE PROBLEMA

Članom 102. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da se u ostvarivanjuobrazovno-vaspitnog rada koriste udzbenici i nastavna sredstva koje, na predlog nadležnog zavoda odobri ministar, u skladu sa posebnim zakonom.

Dakle, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji predstavlja krovni zakon u obrazovnoj regulativi, upućuje da će ova oblast biti regulisana posebnim zakonom, zbog čega je on i donosi.

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 55/13), propisana je nadležnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za predlaganje odobravanja udzbenika ministru nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar). Kako važeći Zakon o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) nije usklađen sa navedenom odredbom, neophodno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zbog vrste i brojnosti novina koje donosi Predlog zakona o udzbenicima, donošenje novog zakona bila je jedina mogućnost.

Napominjemo da su na tekst važećeg zakona i na tekst Predloga zakona primedbe imala i nezavisna regulatorna tela, Agencija za borbu protiv korupcije i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Primedbe i sugestije koje su ova regulatorna tela dostavila predstavljaju materiju koja se mora propisati zakonom, te u skladu sa tim Predlog zakona:

predviđa objavljivanje svih stručnih ocena kvaliteta rukopisa udzbenika (i pozitivnih i negativnih) na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, istovremeno sa objavljivanjem Liste odobrenih udzbenika;

uređuje način izbora članova Liste ocenjivača i definiše podatke koji se o ocenjivačima objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti;

uređuje način izbora članova Liste ocenjivača i definiše podatke koji se o ocenjivačima objavljuju o sajtu, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti;

propisuje da obrazloženje čini sastavni deo Stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbenika, kao i da stručna ocena sadrži poziv na ispunjenost standarda kvaliteta udzbenika koji su propisani pravilnikom

odredbe o sukobu interesa proširuje i na lica koja učestvuju u postupku ekspertize udzbenika, pored lica koja daju stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udzbenika;

propisuje obavezu ocenjivača, da dostavi izjavu da nije autor udzbenika za osnovnu i srednju školu, kao i da nije zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa izdavačem udzbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da ne postoje drugi uslovi propisani zakonom za njegovo izuzeće. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja vodi računa o sukobu interesa prilikom formiranja Komisija za pregled udzbenika;

zbog objektivnih poteškoća koje imaju roditelji prilikom nabavke udzbenika od različitih izdavača, omogućeno ješkoli da uz saglasnost Saveta roditelja, može da pomogne u pribavljanju svih izabranih udzbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava postupak kupovine, te da škola ovu pomoć obavlja bez naknade;

propisivanjem obaveza izdavačima da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste odobrenih udzbenika, dostave svim školskim upravama najmanje jedan primerak udzbenika, povećana je dostupnost udzbenika školama u postupka izbora.

5. NA KOGA ĆE I KAKO NAJVEROVATNIJE UTICATI REŠENjA U ZAKONU

Predloženi Zakon o udzbenici na jasan i precizan način definiše prava i obaveza subjekata koji učestvuju u stvaranju, odobravanju i korišćenju udzbenika i nastavnih sredstava.

Učeniku, kao centralnom subjektu u procesu obrazovanja, Predlog zakona obezbeđuje kvalitetan udzbenik za sve predmete. Pored toga, taj zakon daje i pravnu osnovu za dodelu besplatnih udzbenika. Sredstva za besplatne udzbenike su pre svega namenjena za učenike iz materijalno/socijalno ugroženih porodica. Ovakvo rešenje je i u funkciji strateškog cilja naše zemlje i Evropske unije, a to je smanjenje osipanja iz obrazovnog sistema.

Nastavnik, kao najodgovorniji subjekt u radu sa učenicima dobija mogućnost sigurnijeg izbora i većeg uticaja na obrazovanje u celom sistemu. Ponuđenim rešenjem nastavnici su zaštićeni od mogućih pritisaka. Ovo se postiže na dva načina Prvo, izdavačima je zabranjeno davanje bilo kakvih poklona, osim reprezentacije male vrednostiolovke, kalendari, blokovi za pisanje). Drugo, udzbenici se biraju na nivou celokupne populacije, pa sa stanovišta statistike, nastavnik daje „glas“ za pojedine udzbenike, dok se finalni izbor udzbenika donosi na celoj populaciji.

Roditelj koji ulaže deo porodičnog budzeta u kupovinu udzbenika dobija sigurnost u pogledu cene jer su cene limitirane, a sa druge strane predloženi zakon dozvoljava znatno lakše nasleđivanje udzbenika.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja kao nosilac aktivnosti u vezi sa stručnom ocenom rukopisa, sa jedne strane, dobija jasno definisane procedure i obavezu veće transparentnosti kroz definisanje Liste ocenjivača i obavezu objavljivanja stručnih ocena. Sa druge strane, Zavod dobija bolje materijalne uslove za realizaciju svojih obaveza jer izdavači snose troškove pregledanja rukopisa. Takođe, uvođenjem objavljivanja javnog poziva na svake četiri godine, Zavod može da se posveti i praćenju i analizi korišćenja udzbenika između dva javna poziva. Po trenutno važećem Zakonu, Zavod je bio u obavezi da za svaki pristigli udzbenik u bilo koje vreme formira stručnu komisiju koja je plaćena sredstvima iz budzeta Republike Srbije.

Ukidanjem licence za izdavače, Predlog zakona omogućuje veću konkurenciju među izdavačima. Izdavači više ne objavljuju imena autora u postupku pregledanja rukopisa. Na ovaj način smanjuje se mogućnost subjektivizma u stručnim ocenama komisija jer stručna komisija ima zadatak da ocenjuje samo kvalitet udzbenika, a ne i autora. Takođe je ukinuta obaveza izdavača da angažuje recenzente, što smanjuje troškove pripreme rukopisa. Obaveze izdavača se povećavaju, jer plaćaju taksu za ocenu rukopisa i preuzimaju obavezu štampanja udzbenika na jeziku nacionalne manjine ako je njihov udzbenik odobren, kao i obavezu prilagođavanja učeniku sa posebnim potrebama i invaliditetom ako je potrebno. Izborom udzbenika na četiri godine, kao i obezbeđivanjem bar 5% tržišta izdavači čiji su udzbenici izabrani dobijaju veću sigurnost u planiranju prihoda i rashoda.

Predlog zakona ukida licence izdavača i predloge rukopisa mogu podneti sva pravna lica koja su registrovana za izdavačku delatnost.

IZDAVAČI UDžBENIKA

Član 12.

Izdavanje udzbenika, priručnikai nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkogi didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javno preduzeće (u daljem tekstu: javni izdavač), drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za izdavačku delatnost.

Javni izdavač obavezan je da priprema rukopise udzbenika za sve predmete u osnovnoj školi i didaktička sredstva za pripremni predškolski program, na srpskom i na jeziku nacionalne manjine, kao i udzbenike koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, osim za učenike u inkluzivnom obrazovanju

Priručnik i nastavni materijal za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama može da izdaje i udruženje stručnih i umetničkih škola.

Priručnik i nastavni materijalza decu, učenike i odraslesa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da izdaje i udruženje škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i strukovno udruženje defektologa.

Priručnik i nastavni materijal za obrazovanje odraslih može da izdaje i udruženje škola koje realizuju programe osnovnog obrazovanja odraslih.

predlog zakonskog rešenja

uticaji

ukida se licena izdavača

uticaj na izdavače: sva pravna lica koja su registrovana za izdavačku delatnost mogu podneti rukopis na ocenu kvaliteta;

smanjuje se trošak za izdavače jer ne plaćaju taksu za dobijanje licenci;

uticaj na škole: omogućuje se da zajednice škola pripremaju rukopise priručnika.

uvođenje udzbeničkog kompleta

uticaj na izdavače: ne mogu se više parcijalno izdavati delovi udzbeničkog kompleta, npr. samo zbirke bez udzbenika;

uticaj na učenika: sve udzbeničke jedinice su usaglašene što dovodi do kvalitetnijih materijala.

uvođenje elektronskog dodatka

uticaj na izdavače: većina do sada dostupnih udzbenika nije imala elekrtonski dodatak, pa će izdavači morati da ulože napor i sredstva da nađu ili zaposle odgovarajuće stručnjake

uticaj na učenike: zakonom je definisano da elektronski dodatak služi za samostalni rad učenikač; na ovaj način udzbenik se u potpunosti okreće učeniku i po sadržaju, ali i po formi koja je učenicima najpristupačnija u 21. veku

novi plan udzbenika i standarda kvaliteta udzbenika

uticaj na izdavače: u planu udzbenika predviđeno je ograničavanje obima udzbenika što će zahtevati da izdavači, odnosno autori prerade svoje rukopise u skladu sa novim planom udzbenika i novim standardima kvaliteta udzbenika;

uticaj na učenika: smanjuje se težina školske torbe i cena kompleta, utvrđuju se novi standardi, između ostalog, i za elektronski dodatak koji bi trebalo da predstavlja značajno unapređenje kvaliteta.

ukida se recenzentska komisija izdavača

uticaj na izdavače: ušteta za izdavača

uvodi se saglasnost izdavača za prevođenje i prilagođavanje

uticaj na izdavače: izdavači imaju potrebu za angažovanjem novih stručnjaka;

uticaj na učenika: svakom učeniku za svaki predmet pripada kvalitetan udzbenik.

uvodi se uplata od 3% neto dobiti

uticaj na izdavače: na ovaj način se ravnomernije raspoređuje trošak za štampanje niskotiražnih udzbenika,i obaveza „nevoljnog“ prevđenja se svodi na veoma malu verovatnoću

uticaj na učenika: učenici na svim jezicima nacionalnih manjina imaće u ponudi bar jedan udzbenik u isto vreme kada i su u ponudi i udzbenici na srpskom jeziku

udzbenici se biraju na četiri godine

uticaj na izdavače: obezbeđuje se vreme za praćenje kvaliteta i pripremu novih materijala;

uticaj na učenika: znaju koje udzbenike će koristiti; jasna je mogućnost nasleđivanja.

dodatna nastavna sredstva

uticaj na izdavače: jednostavnija procedura odobravanja; cenu formiraju izdavači;

uticaj na učenika: zabranjeno je nametanje dodatnih troškova; školske biblioteke nabavljaju dodatna nastavna sredstva što će oživeti njihov rad i korišćenje.

praćenje kvaliteta udzbenika

uticaj na izdavače: svaki izdavačje i zakonski obavezan da pripremi i sprovodi plan praćenja kvaliteta; omogućeno je da u toku četiri godine unapređuje svoj udzbenik, izmenom do 5% sadržaja, a na osnovu rezultata praćenja kvaliteta;

uticaj na učenika: uključivanje mišljenja učenika u postupak praćenja kvaliteta, jer je udzbenik namenjen učeniku.

6. KAKVE TROŠKOVE ĆE PRIMENA ZAKONA IZAZVATI GRAĐANIMA I PRIVREDI, A NAROČITO MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA

Nekoliko ključnih stvari je već naznačeno, pa ćemo u ovom delu izvesti kratke zaključke. Ograničavanje obima i najviše maloprodajne cene udzbenika PDV-om će obezbediti jeftinije udzbeničke komplete za svaki porodični budzet nego što bi cena bila da ostane trenutno važeće rešenje.

Iz republičkog budzeta se više neće odvajati sredstva za pregledanje udzbenika. Po predlogu Zakona taj trošak snosi izdavač jer on raspolaže i svim prihodima koje ostvari od prodaje udzbenika.

kućni budzet

smanjenje jer će cena udzbenika biti ograničena kao i obavezni deo, tj. kompleti koji su obavezni u školi; procena je da će u toku školovanja ukupan iznos (trošak) koji roditelji imaju za udzbenike biti u znatnoj meri smanjen, jer se definišu kompleti udzbenika i u pogledu obima i u pogledu cene, daje se mogućnost nasleđivanja; nabavka dodatnih nastavnih sredstava ne može biti obavezujuća, već samo dobrovoljna;

Budzet Republike Srbije

prestaje potreba za izdvajanjem 15-20 miliona za troškove rada komisija za ocenjivanje rukopisa; otvara se zakonska mogućnost korišćenja budzetskih sredstava za nabavku besplatnih udzbenika;

izdavači

smanjuje se trošak za angažovanje recenzentske komisije (u proseku oko 60000 din)po udzbeniku;

uvodi im se trošak za obezbeđivanjem najmanje 18 primeraka za školske uprave (u proseku oko 13500 dinara);

uvodi se taksa za pregledanje udzbenika koja se obračunava na osnovu člana 17. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 i 142/14);

izdavanje udzbenika na jeziku nacionalne manjine, koji može nastati kao obaveza zbog nepostojanja udzbenika na tom jeziku, ne predstavlja dodatni trošak, jer je izbor istog udzbenika obezbeđen na četiri godine.

Sredstvima iz republičkog budzeta namenjenih za besplatne udzbenike biće obuhvaćen veći procenat učenika. Strateški cilj Ministarstva je da obezbedi besplatne udzbenike za sve učenike.

Finansiranje udzbenika sredstvima budzeta Republike Srbije

Član 9.

U cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i vaspitanja učenicima i polaznicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, Vlada može, u skladu sa raspoloživim sredstvima budzeta Republike Srbije, da donese odluku o finansiranju nabavke i dodele, odnosno sufinansiranju nabavke, udzbenika, priručnika i nastavnih materijala, za narednu školsku godinu.

Vlada, radi obezbeđivanja dostupnosti svih udzbenika i priručnika i nastavnih materijala utvrđenih planom udzbenika, može doneti odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele nedostajućih udzbenika, priručnika i nastavnog materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada utvrđuje:

1) nivo i vrstu obrazovanja, razred i predmet za koji će se finansirati, odnosno sufinansirati udzbenici, priručnici i nastavni materijali;

2) uslove i kriterijume na osnovu kojih učenik, odnosno polaznik ostvaruje pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje.

Izbor i nabavka udzbenika, priručnika i nastavnih materijala utvrđenih odlukom iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje oblast javnih nabavki.

Izdavači ne bi trebalo da imaju uvećane troškove u pripremi rukopisa. Predloženim rešenjem izdavači će imati jasna i precizna pravila šta ih očekuje na tržištu udzbenika, a samim tim i veću sigurnost u donošenju odluka da li se ili ne uključuju. Uvidom u privredni registar može se primetiti da je broj zaposlenih u izdavačkim kućama koje su po važećem Zakonu imale licencu za izdavanje udzbenika veoma mali, izuzimajući javnog izdavača. To je posledica činjenice da veliki broj izdavača gotovo da nema zaposlene urednike ili autore. Autori i urednici su u velikom broju zaposleni na nekim drugim poslovima i ovaj rad im je dopunski rad, a to znači da neće doći do gašenja radnih mesta. Sa druge strane, svi licencirani izdavači su registrovani kao izdavači knjiga što je znatno širi pojam od izdavanja udzbenika. Izdavanje dodatnih nastavnih sredstava ili knjiga predloženim zakonom nije ni na jedan način limitirano. U Tabeli 7 su dati podaci o broju zaposlenih i poslovnih prihodima za deo licenciranih izdavača iz 2013. godine.

Važno je napomenuti da pisanje i štampanje udzbenika nije delatnost koja ima mogućnost širenja na inostrano tržište, tj. ne postoji mogućnost podsticanja izvoza jer su udzbenici uvek namenski pisani za obrazovni sistem u kojem se koriste. To povlači da bi rast prihoda izdavača isključivo bio na osnovu ili budzetskih sredstava ili budzeta građana Republike Srbije. Izdavači imaju mogućnost izdavanja drugih publikacija koje mogu biti i izvozno orjentisane.

Tabela 7: deo licenciranih izdavača (podaci su preuzeti sa Agencije za privredne registre, Republika Srbija)

poslovni prihodi 2013. (AOR 201)

broj zaposlenih (AOR 605)

JAVNO PREDUZEĆE „ZAVOD ZA UDžBENIKE“, BEOGRAD

650.595.000,00

278

„NARODNA KNjIGA-ALFA“, BEOGRAD

5.395.000,00

0

„KREATIVNI CENTAR“, D.O.O., BEOGRAD

305.166.000,00

38

„BIGZ ŠKOLSTVO“, D.O.O., BEOGRAD

184.514.000,00

46

„EPOHA“, D.O.O., POŽEGA

20.920.000,00

1

„KLETT“, D.O.O., BEOGRAD

599.200.000,00

27

„NOVI LOGOS“, D.O.O., BEOGRAD

240.544.000,00

15

„GERUNDIJUM“, D.O.O., BEOGRAD

28.646.000,00

4

„MATEMATISKOP“, D.O.O., BEOGRAD

12.863.000,00

4

„KORAK PO KORAK“, D.O.O., BEOGRAD

1.695.000,00

1

„KRUG“, D.O.O., BEOGRAD

28.763.000,00

5

„THE ENGLISH BOOK“, D.O.O., BEOGRAD

264.184.000,00

38

„DIDAKTA“, D.O.O., NOVI SAD

3.952.000,00

2

„NOVA ŠKOLA“, D.O.O., BEOGRAD

125.413.000,00

35

„ŠKOLA PLUS“, D.O.O., BEOGRAD

12.798.000,00

2

„ŠKOLSKA KNjIGA“, D.O.O. , NOVI SAD

13.433.000,00

3

Napomena: Izdavačka kuća Novi Logos postala je deo KLETT izdavača (podatak dostupan na stranici Agencije za privredne registre http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/Details/EnterpriseDecrees/2455806?code=9C0D3182AFF0E654BEC5F8B5606A22C58C6DE0CB. Ovaj podatak je značajan za analizu u delu…

7. DA LI SU POZITIVNE POSLEDICE DONOŠENjA ZAKONA TAKVE DA OPRAVDAVAJU TROŠKOVE KOJE ĆE ON STVORITI?

Predloženi Zakon o udzbenicima neće povećati troškove, već će ih u izvesnoj meri smanjiti i značajno povećati predvidljivost troškova i sa stanovišta roditelja, i sa stanovišta budzeta Republike Srbije, i sa stanovišta izdavača. Ukoliko bi se po trenutno važećem zakonskom rešenju pristupilo rešavanju problema nedostajućih udzbenika, tj. ukoliko bi se obezbedili svi potrebni udzbenici, sredstva koja su neophodna na godišnjem nivo mogu dostići iznos veći od 100 miliona evra i koja bi, pre svega, dolazila iz porodičnih budzeta svih građana Republike Srbije čija deca pohađaju osnovnu ili srednju školu, pod pretpostavkom da je cena prosečnog kompleta udzbenika za osnovnu školu 110 evra (mada je trenutno u višim razredima cena kompleta iznad ovog iznosa), a za srednju školu, ukoliko bi udzbenici bili pripremljeni, najmanje 170 evra, (Tabela 8).

Tabela 8: mogući troškovi na godišnjem nivou nabavke udzbenika pod trenutno važećim zakonskim rešenjem

broj učenika

cena kompleta

ukupno

(u evrima)

procena za osnovnu školu

562556

110,00

61.881.160,00

procena za srednju školu

270356

170,00

45.960.520,00

UKUPNO:

107.841.680,00

Sa jedne strane izdavači će imati manji trošak u procesu štampanja udzbenika, jer će obim biti ograničen, ali sa druge strane, mogu imati povećanje troškova u pripremi elektronskog dodataka. Sadržaj i obim elektronskog dodatka nisu definisani i ograničeni Predlogom zakona, što omogućuje izdavačima da ih planiraju shodno sredstvima koja su spremni da ulože u njihov razvoj. Napominjemo da je u predloženom Zakonu naglašeno da udzbenik po pravilu sadrži elektronski dodatak što omogućuje izdavačima izbor.

DA LI SE ZAKONOM PODRŽAVA STVARANjE NOVI PRIVREDNIH SUBJEKATA I TRŽIŠNA KONKURENCIJA

Važeći zakon omogućio je da se pored javnog izdavača izdavanjem udzbenika bave i privatni izdavači kojima je potrebna licenca. Prema važećem zakonu licencu je dobilo ukupno 79 izdavača.

Predlogom zakona ukinuta je licencu za izdavače i time će biti omogućeno svim pravnim licima koji se bave izdavačkom delatnošću da podnesu zahtev za odobravanje udzbenika bez prethodnog ispunjavanja posebnih uslova.

Međutim, treba imati u vidu da je materija izdavanja udzbenika delatnost od opšteg interesa (član 2. Zakona o javnim preduzećima „Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14) i da je prevashodni cilj normativnog regulisanja ove oblasti obezbeđivanje dostupnosti i kvaliteta udzbenika za sve učenike, kroz jasan i transparentan postupak.

Dakle pretežan interes kojim se bavi Predlog zakona je interes učenika u odnosu na interes stvaranja novih privrednih subjekata, što ni na koji način ne ugrožava konkurenciju na tržištu.

Odredba predloženog zakona o ograničavanju najviše maloprodajne cene udzbenika sa PDV-om, izjednačavajući uticaj cene kao elementa na osnovu kojeg se izjašnjavaju korisnici, neminovno će uticati na povećanje kvaliteta, što i jeste jedan od ciljeva ovog zakona. Na ovaj način stavljaju se u isti položaj tzv. veliki i mali izdavači i do izražaja dolazi kvalitet udzbenika, a ne sposobnost izdavača da ponudi najnižu cenu ili druge pogodnosti koje nisu vezane za kvalitet udzbenika.

Trenutno tržište izdavača udzbenika sadrži izuzetno veliki broj izdavača. Ogromna većina ima zaposleno manje od pet radnika. To ukazuje na činjenicu da izdavačke kuće, u najvećoj meri, nemaju odeljenje ili, bar, stručnjake koji se neprekidno bave kvalitetom udzbenika. Angažovanje autora, urednika, lektora… na osnovu ugovora i u ograničenom vremenskom roku ne odgovara zahtevima stvaranja kvalitetnog nastavnog materijala, a pre svega udzbenika. Iscepkanost tržišta udzbenika u velikoj meri prouzrokuje probleme i kod učenika i kod roditelja i kod nastavnika. Izbor udzbenika se, najčešće, svodio na politiku ubeđivanja trgovačkog putnika, roditelji su, najčešće, ili potpisivali ugovor o nabavci preko distributera koji se pojavio u školi ili su bili nemoćni da po knjižarama pronađu sve potrebne udzbenike, a učenike, nikada niko ništa nije pitao iako bi udzbenik morao da bude namenjen, pre svega učeniku. Kvalitetne izdavačke kuće, pored kvalitetnog kadra, trebalo bi da poseduju i kvalitetna sredstva. Zbog svega toga, trebalo bi očekivati ukrupnjavanje izdavača, odnosno formiranje većih izdavačkih kuća. Ovog trenutka smo svedoci da je počela kupovina manjih izdavačkih kuća od strane većih. Novo zakonsko rešenje, a pretpostavlja se i novi viši standardi kvaliteta zahtevaće uključivanje većeg broja stručnjaka u pripremu udzbenika. To se odnosi na stručnjake informaciono-komunikacionih tehnologija, angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti zbog postizanja međupredmetnih kompetencija u udzbenicima.

DA LI SU SVE ZAINTERESOVANE STRANE IMALE PRILIKU DA SE IZJASNE O ZAKONU

Rad na novom Zakonu započeo je u maju 2014. godine, kada je iz skupštinske procedure povučen prethodni Predlog zakona o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima.

U pripremi novog predloga zakona korišćeni su dostupni podaci, konsultacije sa ekspertima, organizovanje okruglih stolova i rad radne grupe. Kao primeri aktivnosti koji su prethodili javnoj raspravi navodimo: Okrugli sto sa nevladinim sektorom (15. septembar 2014. godine), Okrugli sto sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina (17. septembar 2014. godine), Okrugli sto sa predstavnicima stručnih društava (15. oktobar 2014. godine), Okrugli sto sa predsednicima zajednica stručnih škola (12. novembar 2014. godine). U toku pripreme predloga, u toku javne rasprave, kao i nakon javne rasprave obavljen je veliki broj razgovora sa kompetentnim stručnjacima, direktorima škola, nastavnicima, roditeljima, predstavnicima izdavača, profesorima univerziteta…

Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije, na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13), na sednici održanoj 19. novembra 2014. godine, doneo je Zaključak 05 Broj: 011-14477/14, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o udzbenicima, a na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nacrt zakona o udzbenicima sačinila je Radna grupa formirana Rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 011-00-00141/2014-06 od 3. jula 2014. godine, u koju su imenovani predstavnici relevantnih sektora Ministarstva, predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog prosvetnog saveta, javnog i privatnih izdavača.

U skladu sa Zaključkom javna rasprava je sprovedena u periodu od 21. novembra 2014. godine do 15. decembra 2014. godine.

Nacrt zakona objavljen je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e-uprava, a zainteresovana lica mogla su svoje sugestije, predloge i primedbe da dostave na e-mail adresu [email protected] naznakom „Zakon o udzbenicima”.

Tokom javne rasprave održane su četiri tribine u sledećim gradovima:

Niš, Visoka tehnička škola strukovnih studija – 27. novembra 2014. godine – (12.00-16.00 č),

Beograd, Osnovna škola „Sveti Sava”, 3. decembra 2014. godine – (11.30-17.00 č),

Subotica, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, 8. decembra 2014. godine (12.00-14.00 č),

Beograd, Osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „Anton Skala”, 10. decembra 2014. godine (13.00-15.30 č).

U javnoj raspravi učestvovali su: predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Zaštitnika građana, predstavnici javnog i privatnih izdavača, autora udzbenika, predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Saveza učitelja Srbije, Saveza slepih Srbije, direktori i nastavnici osnovnih i srednjih škola, stručnih škola, zajednice stručnih škola, specijalnih škola, predstavnici roditelja, nevladinih organizacija i drugi zainteresovani učesnici.

Na e-mail adresu [email protected] i adresu Ministarstva predloge, primedbe i sugestije dostavili su: Vojislav Avramović član Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, javni izdavač „Zavod za udzbenike“, privatni izdavači (Kreativni centar, Educational Centre, Data status, Inovacija Joksimović, Korak po korak, MG Dakta, Saznanje, Klet, Epoha), Udruženje izdavača udzbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije, Udruženje izdavača i knjižara Srbije, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Tanja Ranković (Unicef Srbija), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Agencija za borbu protiv korupcije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Autori, redaktori i recenzenti odobrenih udzbenika u organizaciji Udruženja izdavača udzbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije, Vladimir Stojanović, autor udzbenika iz matematike, Društvo defektologa Srbije, Savez slepih Srbije, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, Osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „Anton Skala“ u Beogradu i radna grupa stručnjaka različitih profila iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (prof. dr Dragan Rapajić i prof. dr Branka Jablan), Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograd, direktori OŠ „Anton Skala“, OŠ „Dragan Kovačević“, OŠ „Vožd“, pomoćnik direktora SOŠ „Veljko Ramadanović“, dipl. dekektolog – nastavnik u OŠ „Dragan Hercog“, dipl. pravnik u OŠ „Stefan Dečanski“, Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje „Građanske inicijative“, Organizacija za lezbejska ljudska prava „Labris“, Sekcija univerzitetskih nastavnika Psihologije obrazovanja, Društvo psihologa Srbije, Srpsko geografsko društvo, Obrazovni forum Beograd, NVO Centar za toleranciju i održivi razvoj Centar Krčedin, nacionalni saveti nacionalnih manjina (albanska nacionalna manjina, bošnjačka nacionalna manjina, bunjevačka nacionalna manjina, hrvatska nacionalna manjina, mađarska nacionalna manjina, rumunska nacionalna manjina i slovačka nacionalna manjina).

Na e-mail adresu [email protected] pristiglo je ukupno 29 dopisa sa predlozima, primedbama i sugestijama.

Ministarstvo je razmotrilo sve iznete načelne i pojedinačne sugestije, predloge i primedbe iznete tokom javne rasprave.

Nakon održane javne rasprave usvojeni su predlozi zainteresovanih strana, koji se odnose na:

Preciziranje člana koji definiše druga nastavna sredstva

U ovom članu precizirane su vrste drugih nastavnih sredstava i utvrđeno je da elektronski dodatak udzbeniku nije obavezan, ali je ostala odredba da ga udzbenički komplet po pravilu sadrži.

Definisanje pojma udzbenika/priručnika i nastavnog materijala za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Posebnim članovima definisano je šta se smatra udzbenikom i priručnikom i nastavnim materijalom za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Definisanje priručnika za stručne predmete u umetničkim školama

Priručnici i nastavni materijali za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama i za obrazovanje odraslih sada su definisani jednim članom i dodata je kategorija priručnika i nastavnih materijala za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Preciziranje odredaba koje se odnose na udzbenike koji se finansiraju/ sufinansiraju sredstvima republičkog budzeta

Pored udzbenika za učenika koji su socijalno/materijalno ugroženi, priručnika za obrazovanje odraslih, odredba je proširena i na priručnike i nastavne materijale za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoji i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama.

Takođe je predviđena i mogućnost da Vlada radi obezbeđivanja dostupnosti svih udzbenika i priručnika i nastavnih materijala utvrđenih planom udzbenika, može doneti odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele nedostajućih udzbenika, priručnika i nastavnog materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, u skladu sa ovim zakonom.

Način uvrštavanja udzbenika u Katalog

Usvojeni su predlozi promene procenta potrebnog za ulazak u Katalog i uvedena je odredba od najmanje tri udzbenika čime se sprečava monopol.

Definisanje pojma i sadržaja elaborata koji izdavač dostavlja uz zahtev za odobravanje udzbenika

Definisan je sadržaj elaborata koji se podnosi uz zahtev za odobravanje udzbenika, tako da obavezno sadrži reference i istraživanja korišćena u pripremi rukopisa, opis elektronskog dodatka i način praćenja kvaliteta udzbenika.

Overu prevoda rukopisa na jeziku nacionalne manjine od strane sudskog tumača

Prihvaćen je predlog da se uz zahtev za odobravanje udzbenika na jeziku nacionalne manjine ne dostavlja overeni prevod od strane sudskog tumača već da je za taj predmet odgovoran izdavač.

Utvrđivanje podataka o članovima Liste ocenjivača koji mogu biti javno dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva

Posebnim članom uređen je način izbora članova Liste ocenjivača i definisani su podaci koji se o ocenjivačima objavljuju o sajtu, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Obaveza članova Liste ocenjivača da pohađaju kurs obuke za davanje stručne ocene rukopisa

Dodato je ovlašćenje ministra da posebnim podzakonskim aktom propiše program obuke za ocenjivače, kako bi se dodatno osigurao kvalitet davanja stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbenika.

Propisati obavezu članova Komisije uz stručnu ocenu kvaliteta rukopisa dostave obrazloženje

Propisano je da je sastavni deo Stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbenika i obrazloženje, kao i da stručna ocena sadrži poziv na ispunjenost standarda kvaliteta rukopisa koji su propisani pravilnikom.

Definisanje procedure za udzbenike koji su prethodno odobreni i nalaze se na Listi odobrenih udzbenika

Prihvaćen je predlog da se, ukoliko izdavač podnosi zahtev za odobravanje udzbenika koji je uvršten u važeću Listu, a nije došlo do promene nastavnog plana i programa za taj predmet, za taj udzbenik primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udzbenika.

Na ovaj način omogućeno je da se za ove udzbenike primenjuje jednostavnija i kraća procedura, uz niže troškove za izdavača.

Podela nadležnosti između Ministarstva i pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje

Precizirana je odredba koja se odnosi na nadležnost pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, tako što je predviđeno da je ovaj organ nadležan za odobravanje udzbenika na jeziku nacionalne manjine čije sedište se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.

Utvrđivanje postupka i organa koji utvrđuje postojanje sukoba interesa u postupku stručne ocene rukopisa odnosno ekspertize

Prihvaćen je predlog da se odredbe o sukobu interesa prošire i na lica koja učestvuju u postupku ekspertize udzbenika.

Utvrđivanje postupka i organa koji utvrđuje postojanje sukoba interesa u postupku stručne ocene rukopisa odnosno ekspertize

Radi sprečavanja sukoba interesa u postupku odobravanja udzbenika, propisano je da lice koje učestvuje u postupku davanja Stručne ocene, odnosno postupku ekspertize, pre početka rada potpisuje izjavu da nije autor udzbenika za osnovnu i srednju školu, kao i da nije zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa izdavačem udzbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da ne postoje drugi zakonom propisani uslovi za njegovo izuzeće.

Nadležnost da vodi računa o postojanju sukoba interesa prilikom formiranja Komisije za ocenu rukopisa data je Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Uvođenje obaveze izdavača čiji je udzbenik u Katalogu da štampa udzbenike i priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim školama na jeziku nacionalne manjine i za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, ukoliko se izabere udzbenik tog izdavača

Utvrđena je obaveza izdavača da štampa udzbenik i priručnik i nastavne materijale na jeziku nacionalne manjine i za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju ukoliko se izjasne za udzbenik tog izdavača, a za slučaj da izdavač ne postupi u skladu sa ovom odredbom, propisano je da će Ministarstvo aktivirati menicu i da će se udzbenik brisati iz Kataloga.

Utvrđivanje roka za prevod udzbenika na jezik nacionalne manjine

Imajući u vidu vreme koje je potrebno za prevod izabranog udzbenika sa srpskog na jezik nacionalne manjine, pomereni su rokovi kako bi se produžio rok za njegovo prevođenje.

Razmatranje i preciziranje razloga za povlačenje udzbenika, posebno razmatranje

razloga koji se odnosi na sadržaj koji dovodi do uznemiravanja javnosti

Navedeni predlog je prihvaćen i odredba je brisana iz člana Nacrta zakona. Osim toga ceo član dodatno je uređen, tako da sada na precizan način utvrđuje razloge za povlačenje udzbenika.

Ukidanje zabrane posredovanja škole i zaposlenih u prodaji udzbenika uz

nadoknadu

Ova odredba je delimično prihvaćena. Naime prihvaćena je mogućnost da škola uz saglasnost Saveta roditelja, može da pomogne u pribavljanju svih izabranih udzbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava postupak kupovine, te da škola ovu pomoć obavlja bez naknade.

Omogućavanje dostupnosti odobrenih udzbenika nastavnicima u postupku izbora

udzbenika (posredstvom Školskih uprava)

Kao obaveza izdavača predviđeno je da je izdavač dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udzbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udzbenika školama u postupka izbora.

Propisivanje obaveze da se ekspertiza vrši na osnovu Standarda kvaliteta udzbenika

Ovaj predlog je usvojen, budući da Nacrt zakona propisuje da je ispunjenost standarda kvaliteta obavezan uslov za odobravanje udzbenika.

Nakon održane javne rasprave nisu prihvaćeni predlozi zainteresovanih strana, koji se odnose na:

Izjednačavanje prava i obaveza javnog i privatnih izdavača

Ministarstvo nije prihvatilo ovaj predlog, budući da je javni izdavač osnovan od strane Vlade, te Ministarstvo jedino od javnog izdavača može da traži izdavanje nedostajućih udzbenika, čime se garantuje obezbeđivanje svih udzbenika utvrđenih Planom udzbenika

Raspisivanje javnog poziva za odobravanje udzbenika na svake četiri godine

Nije prihvaćen predlog da se ukine odredba kojom je propisano raspisivanje javnog poziva za odobravanje udzbenika na svake četiri godine. Međutim, odredbom Predloga zakona koja propisuje novo izdanje udzbenika ostavljena je mogućnost osavremenjivanja odobrenog udzbenika tokom perioda od četiri godine, odnosno mogućnost unapređivanja didaktičkog oblikovanja udzbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja. Zakon omogućuju predaju rukopisa udzbenika svake godine u periodu od 1. septembra do 1. oktobra ali bez mogućnosti za uvršćavanje u listu odobrenih udzbenika pre narednog javnog poziva. Rukopisi odobreni između dva javna poziva mogu se koristiti kao dodatna nastavna sredstav ukoliko se izdavač saglasi.

Kompetencije ocenjivača da ocenjuju udzbenik po osnovu svih kriterijuma, umesto samo po određenim

Ocenjivači učestvuju u radu Komisije za davanje stručne ocene rukopisa udzbenika, a način i postupak davanja stručne ocene propisuje ministar, stoga nije prihvaćena ova primedba.

Odredbu da nastavnik čini težu povredu radne obaveze ukoliko od učenika zahteva da kupi dodatno nastavno sredstvo

Ovaj predlog nije prihvaćen imajući u vidu da Plan udzbenika propisuje sadržaj udzbeničkog kompleta koji je obavezan za svaki predmet. Stoga se postavlja pitanje opravdanosti korišćenja dodatnog nastavnog sredstva, posebno imajući u vidu da su nastavnici prethodno izabrali odgovarajući udzbenik/udzbenički komplet.

Međutim, ukoliko nastavnik smatra da se korišćenjem dodatnog nastavnog sredstva može unaprediti obrazovno-vaspitni rad, ono se može koristiti u realizaciji nastave, ali nastavnik ne može zahtevati od učenika da to dodatno nastavno sredstvo kupi.

Predlog da se ukine odredba Nacrta zakona koja uređuje najvišu maloprodajnu cenu sa PDV-om

Predlog da se iz Nacrta zakona brišu odredbe o utvrđivanju najviše maloprodajne cene udzbenika sa PDV-om je odbijen budući da ove odredbe nemaju za cilj „jeftin udzbenik“ niti umanjenje profita izdavača, već da se na osnovu jasnih kriterijuma koje zajednički propisuju ministar nadležan za poslove obrazovanja i ministar nadležan za poslove trgovine, utvrdi najviša maloprodajna cena sa PDV-om. U godini kada se objavljuje Lista, najviša maloprodajna cena sa PDV-om se objavljuje u trenutku objavljivanja javnog poziva, tako da roditelji i škole imaju informaciju o ceni prilikom izbora udzbenika.

Polazeći od činjenice da su svi odobreni udzbenici usklađeni sa Standardima kvaliteta, te da izbor udzbenika vrše nastavnici, a plaćaju ih roditelji, stav Ministarstva je da se utvrđivanjem najviše maloprodajne cene sa PDV-om štiti interes roditelja i sprečava mogućnost da neki roditelji zbog izbora dosta skupljeg udzbenika od strane nastavnika imaju nesrazmerno veće troškove.

Takođe napominjemo da je Vlada usvojila Nacrta zakona i Narodnoj skupštini uputila Predlog zakona o udzbenicima, aktom broj broj: 6-992/15 od 14. aprila 2015. godine.

Kako su pre početka sednice Narodne skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o Predlogu zakona o udzbenicima u načelu, pojavile nove činjenice koje bi mogle da utiču na rešenja u Predlogu zakona, predlagač je radi dorade i poboljšanja teksta povukao predloženi zakon iz procedure, aktom 05 broj 011-5249/2015 od 12. maja 2015. godine.

Međutim, budući da izmene teksta Nacrta zakona nisu suštinske prirode već se odnose na preciziranje pojedinih instuta i normi koje su bile deo predloženog zakona, te da su povodom dorade teksta Nacrta zakona konsultovane sve zainteresovane strane, Ministarstvo smatra da nije potrebno sprovoditi ponovo javnu raspravu, te je predloženo da se ne sprovodi javna rasprava, što je Vlada prihvatila Zaključkom 05 broj: 011-6529/2015 od 17. juna 2015. godine.

10. KOJE ĆE SE MERE TOKOM PRIMENE ZAKONA PREDUZETI DA BI SE POSTIGLO ONO ŠTO SE ZAKONOM PREDVIĐA

Radi sprovođenja Predloga zakona predviđeno je donošenje sledećih podzakonskih akata:

Vlada će u skladu sa raspoloživim sredstvima budzeta Republike Srbije, doneti odluku finansiranju nabavke i dodele, odnosno sufinansiranju nabavke, udzbenika, priručnika i nastavnih materijala, za narednu školsku godinu. (član 10 stav 1.)

(napomena: očekuje se realizacija odmah nakon usvajanja zakona)

Nacionalni prosvetni savet će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneti plan udzbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, plan udzbenika za versku nastavu uz pribavljeno mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, na predlog Komisije za versku nastavu i plan udzbenika na jeziku nacionalnih manjina i udzbenika iz predmeta od interesa za nacionalne manjine na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine.

(napomena: Ministarstvo je u februaru 2015. uputilo zahtev Zavodu da pokrene postupak pripreme plana udzbenika u skladu sa predlogom Zakona; očekuje se da Zavod pripremi predlog u roku od 45 dana od dana usvajanja Zakona i pošalje Nacionalnom prosvetnom savetu)

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneti plan udzbenika za stručne predmete u stručnim školama.

Nacionalni prosvetni savet doneće podzakonski akt kojim će utvrditi Standarde kvaliteta udzbenika i uputstvo o njihovoj primeni i to standarde:

udzbenika na predlog Zavoda;

elektronskog dodatka na predlog Zavoda;

priručnika i nastavnih materijala, na predlog Zavoda;

dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih i didaktičkih igrovnih sredstava, na predlog Zavoda.

(napomena: Ministarstvo je u februaru 2014. godine uputilo zahtev Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da pokrene postupak pripreme Standarda kvaliteta udzbenika u skladu sa predlogom Zakona; Zavod je u novembru 2014. održao jednodnevni okrugli sto na kojem su sa stručnog stanovišta razmatrane prednosti i nedostaci dosadašnjih standarda kvaliteta; očekuje se da Zavod pripremi predlog u roku od 60 dana od dana usvajanja Zakona i pošalje Nacionalnom prosvetnom savetu).

Ministar će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja utvrditi visinu takse za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udzbenika (član 20. stav 17.), kao i visini takse za troškove ekspertize rukopisa udzbenika (član 25. stav 9.)

Ministar će utvrditi način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja udzbenika i postupak imenovanja članova Komisije.

(napomena: poziv za listu ocenjivača biće raspisan u roku od 90 dana; obuka izabranih ocenjivača trebalo bi da bude realizovana u roku od 30 dana od dana izbora ocenjivača)

Ministar će propisati način i postupak donošenja Stručne ocene.

(napomena: rad na pravilniku je započeo u decembru 2014. godine; očekuje se da podzakonski akt bude donet u roku od 30 dana od dana usvajanja Zakona)

Ministar će propisati visinu takse za stručno mišljenje za odboravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Ministar nadležan za poslove obrazovanja i ministar nadležan za poslove trgovine zajednički će propisati kriterijume za utvrđivanje najviše maloprodajne cene udzbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om.

Takođe, određene odredbe zakona Ministarstvo će sprovesti raspisivanjem javnog poziva za popunu Liste odobrenih udzbenika i Liste ocenjivača rukopisa udzbenika.

VREMENSKI PREGLED AKTIVNOSTI POSTUPKA ODOBRAVANjA UDžBENIKA

maksimalno trajanje

aktivnost

rizik

nosioci aktivnosti

1) U godini u kojoj se objavljuje Javni poziv rok se utvrđuje u Javnom pozivu

2) u godini u kojoj se ne objavljuje Lista i Katalog 30 dana

Podnošenje zahteva za odobravanje udzbenika.

Izdavači podnose zahtev za odobravanje udzbenika po raspisanom Javnom pozivu.

Izdavači mogu podneti zahteve i kada nema Javnog poziva, osim u godinama u kojima se objavljuju Lista i Katalog

nema

Ministarstvo,

izdavači

10 radnih dana

Ministarstvo dostavlja zahteve Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja nakon isteka roka za dostavljanje utvrđenog Javnim pozivom

nema

Ministarstvo

30 dana

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja formira komisije i dostavlja rukopise

mali: nedovoljan broj ocenjivača (iz tih razloga Zakon predviđa mogućnost dopune liste ocenjivača)

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

90 dana

rad komisije (mogućnost vraćanja teksta rukopisa udzbenika na doradu u roku od osam dana koji se uračunava u 90 dana)

mali: mogućnost odustajanja člana komisije iz opravdanih razloga

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (rad komisije kordinira zaposleni u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)

15 dana

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dostavlja obrazloženu stručnu ocenu sa predlogom da se udzbenik odobri, odnosno ne odobri ministru i izdavaču

nema

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

15 dana

Ministar donosi rešenje o odobravanju udzbenika

nema

Ministarstvo

Ukupno: 160 dana nakon isteka roka za podnošenje zahteva utvrđenog Javnim pozivom, odnosno 190 dana u slučaju podnošenja zahteva bez Javnog poziva

NAPOMENA: u slučaju da nije zadovoljan stručnom ocenom kvaliteta udzbenika, izdavač može podneti zahtev za ekspertizu rukopisa udzbenika, a u tom slučaju ukupno vreme postupka za odobravanje udzbenika se produžava se za 61 dan

PROJEKAT BESPLATNIH UDžBENIKA ZA ŠKOLSKU 2015/2016.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u februaru 2015. započelo projekat besplatnih udzbenika za školsku 2015/2016. Projekat se sastoji iz tri faze:

faza: rapisivanje poziva roditeljima/starateljima da se prijave za projekat besplatnih udzbenika i određivanje uslova za pojedine vrste pomoći

faza: prikupljanje podataka o udzbenicima koje su izabrane od strane roditelja/staratelja

faza: nabavka udzbenika

Detalji o prvoj fazi projekta su dostupni na stranici

http://www.mpn.gov.rs/component/content/article/176-aktuelno/1845-projekat-besplatni-udzbenici-za-skolsku-2015-2016-godinu

U drugoj fazi su prikupljeni podaci o traženim udzbenicima. Na osnovu obraženih podataka za nabavku udzbenika od 2. do 8. razreda iznos po izdavačima dat je u sledećoj tabeli:

izdavačka kuća

iznos

procenat

KLETT

235.875.989

38,46%

ZAVOD ZA UDžBENIKE

105.337.469

17,18%

NOVI LOGOS

94.768.890

15,45%

BIGZ ŠKOLSTVO

43.989.640

7,17%

EDUKA

37.783.258

6,16%

THE ENGLISH BOOK

17.914.121

2,92%

KREATIVNI CENTAR

16.964.638

2,77%

GERUNDIJUM

13.218.854

2,16%

DATA STATUS

10.624.840

1,73%

AKRONOLO

6.495.200

1,06%

NOVA ŠKOLA

6.318.180

1,03%

MATEMATISKOP

5.619.610

0,92%

M&G DAKTA

2.780.465

0,45%

KRUG

2.775.240

0,45%

DATASTATUS

2.082.130

0,34%

ŠKOLA PLUS

2.000.930

0,33%

ALBAS

1.939.320

0,32%

FRESKA

1.470.900

0,24%

EDUCATIONAL CENTRE

1.231.959

0,20%

INFOTEHNIKA

1.146.540

0,19%

OXFORD CENTAR

879.440

0,14%

Saznanje

432.300

0,07%

„ALBAS”- Crnotince, Preševo

326.680

0,05%

ATOS

315.750

0,05%

INOVACIJA JOKSIMOVIĆ

259.000

0,04%

PČELICA

206.550

0,03%

PUBLIK PRAKTIKUM

136.960

0,02%

OXFORD CENTAR

133.150

0,02%

EDUTACIONAL CENTRE

119.106

0,02%

EPOHA

104.395

0,02%

NOTA

11.990

0,00%

ZMAJ

11.520

0,00%

KORAK PO KORAK

10.100

0,00%

KRUG KB

6.160

0,00%

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

5.080

0,00%

LIBER

3.000

0,00%

ZAVET

900

0,00%

KVADRAT-PLUS

650

0,00%

613.300.904

Ukoliko bi se na prikupljenim podacima primenila nova zakonska rešenja o izboru udzbenika (minimalan procenat od 5%, i uslovi da ne može biti manje od 3 udzbenika, niti više od 6 udzbenika), kao i postojanje udzbenika, odnosno jedinstvenog udzbenika dovelo bi do Kataloga sa sledećim sadržajem:

RAZRED

PREDMET

IZDAVAČ

SUMA

UDEO

UDEO U %

2

Matematika

4

 

 

 

2

Matematika

KLETT

16378132,8

8313080

50,76%

2

Matematika

EDUKA

16378132,8

3550740

21,68%

2

Matematika

BIGZ

16378132,8

2240450

13,68%

2

Matematika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

16378132,8

893362,8

5,45%

2

Muzička kultura

6

 

 

 

2

Muzička kultura

KLETT

2401954

981180

40,85%

2

Muzička kultura

NOVI LOGOS

2401954

333660

13,89%

2

Muzička kultura

BIGZ

2401954

322920

13,44%

2

Muzička kultura

EDUKA

2401954

225351

9,38%

2

Muzička kultura

KREATIVNI CENTAR

2401954

207750

8,65%

2

Muzička kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

2401954

181093

7,54%

2

Likovna kultura

3

 

 

 

2

Likovna kultura

KLETT

2626082

2259300

86,03%

2

Likovna kultura

NOVI LOGOS

2626082

199550

7,60%

2

Likovna kultura

EDUKA

2626082

78840

3,00%

2

Svet oko nas

5

 

 

 

2

Svet oko nas

KLETT

11297203,2

6058030

53,62%

2

Svet oko nas

EDUKA

11297203,2

2049990

18,15%

2

Svet oko nas

BIGZ

11297203,2

830580

7,35%

2

Svet oko nas

NOVI LOGOS

11297203,2

706700

6,26%

2

Svet oko nas

NOVA ŠKOLA

11297203,2

622700

5,51%

2

Srpski jezik

6

 

 

 

2

Srpski jezik

KLETT

20971688,3

9236395

44,04%

2

Srpski jezik

EDUKA

20971688,3

3504616

16,71%

2

Srpski jezik

NOVI LOGOS

20971688,3

3049070

14,54%

2

Srpski jezik

BIGZ

20971688,3

1857080

8,86%

2

Srpski jezik

ZAVOD ZA UDžBENIKE

20971688,3

1478007,3

7,05%

2

Srpski jezik

KREATIVNI CENTAR

20971688,3

1050600

5,01%

3

Matematika

4

 

 

 

3

Matematika

KLETT

19617931,5

10593185

54,00%

3

Matematika

EDUKA

19617931,5

3597315

18,34%

3

Matematika

BIGZ

19617931,5

2439200

12,43%

3

Matematika

KREATIVNI CENTAR

19617931,5

1180600

6,02%

3

Muzička kultura

5

 

 

 

3

Muzička kultura

KLETT

2197394,8

1052940

47,92%

3

Muzička kultura

KREATIVNI CENTAR

2197394,8

443850

20,20%

3

Muzička kultura

BIGZ

2197394,8

379960

17,29%

3

Muzička kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

2197394,8

181244,8

8,25%

3

Muzička kultura

NOVA ŠKOLA

2197394,8

125400

5,71%

3

Likovna kultura

3

 

 

 

3

Likovna kultura

KLETT

2196507,4

1753060

79,81%

3

Likovna kultura

KREATIVNI CENTAR

2196507,4

213350

9,71%

3

Likovna kultura

EDUKA

2196507,4

106434

4,85%

3

Priroda i društvo

4

 

 

 

3

Priroda i društvo

KLETT

15606283,2

9801820

62,81%

3

Priroda i društvo

EDUKA

15606283,2

1978920

12,68%

3

Priroda i društvo

BIGZ

15606283,2

1751300

11,22%

3

Priroda i društvo

KREATIVNI CENTAR

15606283,2

865410

5,55%

3

Srpski jezik

6

 

 

 

3

Srpski jezik

KLETT

23611488,8

9895370

41,91%

3

Srpski jezik

EDUKA

23611488,8

3203974

13,57%

3

Srpski jezik

NOVI LOGOS

23611488,8

2438840

10,33%

3

Srpski jezik

BIGZ

23611488,8

1980290

8,39%

3

Srpski jezik

ZAVOD ZA UDžBENIKE

23611488,8

1683996,6

7,13%

3

Srpski jezik

KREATIVNI CENTAR

23611488,8

1317710

5,58%

4

Matematika

5

 

 

 

4

Matematika

KLETT

20096564,1

10927100

54,37%

4

Matematika

EDUKA

20096564,1

3803280

18,93%

4

Matematika

BIGZ

20096564,1

1987160

9,89%

4

Matematika

KREATIVNI CENTAR

20096564,1

1348730

6,71%

4

Matematika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

20096564,1

1061754,1

5,28%

4

Muzička kultura

6

 

 

 

4

Muzička kultura

KLETT

3055948,2

1543100

50,49%

4

Muzička kultura

BIGZ

3055948,2

437780

14,33%

4

Muzička kultura

KREATIVNI CENTAR

3055948,2

373780

12,23%

4

Muzička kultura

EDUKA

3055948,2

268713

8,79%

4

Muzička kultura

NOVA ŠKOLA

3055948,2

250700

8,20%

4

Muzička kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

3055948,2

169875,2

5,56%

4

Likovna kultura

5

 

 

 

4

Likovna kultura

KLETT

1226336,9

847320

69,09%

4

Likovna kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

1226336,9

103860,9

8,47%

4

Likovna kultura

NOVI LOGOS

1226336,9

102050

8,32%

4

Likovna kultura

KREATIVNI CENTAR

1226336,9

95580

7,79%

4

Likovna kultura

EDUKA

1226336,9

77526

6,32%

4

Priroda i društvo

4

 

 

 

4

Priroda i društvo

KLETT

15848857

9398100

59,30%

4

Priroda i društvo

EDUKA

15848857

2635150

16,63%

4

Priroda i društvo

BIGZ

15848857

1791890

11,31%

4

Priroda i društvo

KREATIVNI CENTAR

15848857

924820

5,84%

4

Srpski jezik

5

 

 

 

4

Srpski jezik

KLETT

20396775,6

9259880

45,40%

4

Srpski jezik

EDUKA

20396775,6

3553870

17,42%

4

Srpski jezik

BIGZ

20396775,6

2796300

13,71%

4

Srpski jezik

ZAVOD ZA UDžBENIKE

20396775,6

1596595,6

7,83%

4

Srpski jezik

NOVI LOGOS

20396775,6

1168570

5,73%

5

Matematika

5

 

 

 

5

Matematika

KLETT

12708455,4

7101150

55,88%

5

Matematika

GERUNDIJUM

12708455,4

1690920

13,31%

5

Matematika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

12708455,4

1296695,4

10,20%

5

Matematika

MATEMATISKOP

12708455,4

1027520

8,09%

5

Matematika

KREATIVNI CENTAR

12708455,4

690730

5,44%

5

Muzička kultura

4

 

 

 

5

Muzička kultura

NOVI LOGOS

2313617

1184280

51,19%

5

Muzička kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

2313617

432817

18,71%

5

Muzička kultura

BIGZ

2313617

330780

14,30%

5

Muzička kultura

KLETT

2313617

230040

9,94%

5

Biologija

5

 

 

 

5

Biologija

BIGZ

8487032,6

2592650

30,55%

5

Biologija

NOVI LOGOS

8487032,6

1684090

19,84%

5

Biologija

KLETT

8487032,6

1637450

19,29%

5

Biologija

GERUNDIJUM

8487032,6

1376408

16,22%

5

Biologija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

8487032,6

1084914,6

12,78%

5

Geografija

4

 

 

 

5

Geografija

NOVI LOGOS

9044398,7

2954420

32,67%

5

Geografija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

9044398,7

2593148,7

28,67%

5

Geografija

KLETT

9044398,7

2502220

27,67%

5

Geografija

BIGZ

9044398,7

826040

9,13%

5

Istorija

5

 

 

 

5

Istorija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7735219,1

2253769,1

29,14%

5

Istorija

KLETT

7735219,1

1718050

22,21%

5

Istorija

NOVI LOGOS

7735219,1

1599700

20,68%

5

Istorija

BIGZ

7735219,1

1299150

16,80%

5

Istorija

EDUKA

7735219,1

570360

7,37%

5

Likovna kultura

4

 

 

 

5

Likovna kultura

BIGZ

1254644,7

520520

41,49%

5

Likovna kultura

KLETT

1254644,7

361080

28,78%

5

Likovna kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

1254644,7

203364,7

16,21%

5

Likovna kultura

EDUKA

1254644,7

136680

10,89%

5

Tehničko obrazovanje i informatika

5

 

 

 

5

Tehničko obrazovanje i informatika

KLETT

8037722,5

2225850

27,69%

5

Tehničko obrazovanje i informatika

NOVI LOGOS

8037722,5

2102760

26,16%

5

Tehničko obrazovanje i informatika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

8037722,5

1759334,5

21,89%

5

Tehničko obrazovanje i informatika

EDUKA

8037722,5

1176208

14,63%

5

Tehničko obrazovanje i informatika

M&G DAKTA

8037722,5

545870

6,79%

5

Srpski jezik

3

 

 

 

5

Srpski jezik

KLETT

19157888,6

9164949

47,84%

5

Srpski jezik

NOVI LOGOS

19157888,6

6541670

34,15%

5

Srpski jezik

ZAVOD ZA UDžBENIKE

19157888,6

1790091,6

9,34%

6

Matematika

5

 

 

 

6

Matematika

KLETT

9689437,9

5040530

52,02%

6

Matematika

GERUNDIJUM

9689437,9

1214136

12,53%

6

Matematika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

9689437,9

1156791,9

11,94%

6

Matematika

MATEMATISKOP

9689437,9

1068160

11,02%

6

Matematika

KREATIVNI CENTAR

9689437,9

526740

5,44%

6

Muzička kultura

4

 

 

 

6

Muzička kultura

NOVI LOGOS

1574209,5

910930

57,87%

6

Muzička kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

1574209,5

269769,5

17,14%

6

Muzička kultura

BIGZ

1574209,5

217560

13,82%

6

Muzička kultura

KLETT

1574209,5

144130

9,16%

6

Biologija

5

 

 

 

6

Biologija

NOVI LOGOS

7169145,9

1715590

23,93%

6

Biologija

KLETT

7169145,9

1474260

20,56%

6

Biologija

BIGZ

7169145,9

1468490

20,48%

6

Biologija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7169145,9

1265515,9

17,65%

6

Biologija

GERUNDIJUM

7169145,9

1211320

16,90%

6

Geografija

3

 

 

 

6

Geografija

NOVI LOGOS

7515684,1

2881850

38,34%

6

Geografija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7515684,1

2669844,1

35,52%

6

Geografija

KLETT

7515684,1

1949540

25,94%

6

Istorija

4

 

 

 

6

Istorija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

5873934

2519264

42,89%

6

Istorija

NOVI LOGOS

5873934

1756100

29,90%

6

Istorija

KLETT

5873934

1230530

20,95%

6

Istorija

FRESKA

5873934

362250

6,17%

6

Likovna kultura

4

 

 

 

6

Likovna kultura

KLETT

785265,7

293760

37,41%

6

Likovna kultura

BIGZ

785265,7

277200

35,30%

6

Likovna kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

785265,7

138145,7

17,59%

6

Likovna kultura

EDUKA

785265,7

76160

9,70%

6

Tehničko obrazovanje i informatika

5

 

 

 

6

Tehničko obrazovanje i informatika

KLETT

7124148,4

1957080

27,47%

6

Tehničko obrazovanje i informatika

NOVI LOGOS

7124148,4

1806660

25,36%

6

Tehničko obrazovanje i informatika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7124148,4

1498237,4

21,03%

6

Tehničko obrazovanje i informatika

EDUKA

7124148,4

1137256

15,96%

6

Tehničko obrazovanje i informatika

M&G DAKTA

7124148,4

494245

6,94%

6

Fizika

4

 

 

 

6

Fizika

NOVI LOGOS

8226293,8

2293970

27,89%

6

Fizika

KLETT

8226293,8

1886980

22,94%

6

Fizika

BIGZ

8226293,8

1868850

22,72%

6

Fizika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

8226293,8

1278868,8

15,55%

6

Srpski jezik

3

 

 

 

6

Srpski jezik

KLETT

16058160,8

7482119

46,59%

6

Srpski jezik

NOVI LOGOS

16058160,8

5741180

35,75%

6

Srpski jezik

ZAVOD ZA UDžBENIKE

16058160,8

1608241,8

10,02%

7

Matematika

4

 

 

 

7

Matematika

KLETT

10453167,3

5398360

51,64%

7

Matematika

MATEMATISKOP

10453167,3

1413305

13,52%

7

Matematika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

10453167,3

1259316,3

12,05%

7

Matematika

GERUNDIJUM

10453167,3

1154736

11,05%

7

Muzička kultura

4

 

 

 

7

Muzička kultura

NOVI LOGOS

1987231,3

1050090

52,84%

7

Muzička kultura

KLETT

1987231,3

392630

19,76%

7

Muzička kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

1987231,3

283121,3

14,25%

7

Muzička kultura

BIGZ

1987231,3

259740

13,07%

7

Biologija

5

 

 

 

7

Biologija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

8474975,8

2252137,8

26,57%

7

Biologija

NOVI LOGOS

8474975,8

1979290

23,35%

7

Biologija

KLETT

8474975,8

1768330

20,87%

7

Biologija

BIGZ

8474975,8

1230670

14,52%

7

Biologija

GERUNDIJUM

8474975,8

1189232

14,03%

7

Geografija

4

 

 

 

7

Geografija

NOVI LOGOS

8445949,3

3000920

35,53%

7

Geografija

KLETT

8445949,3

2407200

28,50%

7

Geografija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

8445949,3

2342079,3

27,73%

7

Geografija

BIGZ

8445949,3

679370

8,04%

7

Istorija

5

 

 

 

7

Istorija

BIGZ

7040421,1

1687860

23,97%

7

Istorija

NOVI LOGOS

7040421,1

1659200

23,57%

7

Istorija

KLETT

7040421,1

1611730

22,89%

7

Istorija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7040421,1

1363891,1

19,37%

7

Istorija

EDUKA

7040421,1

378170

5,37%

7

Hemija

5

 

 

 

7

Hemija

NOVI LOGOS

10104912

4043190

40,01%

7

Hemija

KLETT

10104912

2114640

20,93%

7

Hemija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

10104912

1524710

15,09%

7

Hemija

BIGZ

10104912

1422670

14,08%

7

Hemija

GERUNDIJUM

10104912

999702

9,89%

7

Likovna kultura

4

 

 

 

7

Likovna kultura

KLETT

960176,4

414800

43,20%

7

Likovna kultura

BIGZ

960176,4

344960

35,93%

7

Likovna kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

960176,4

130376,4

13,58%

7

Likovna kultura

EDUKA

960176,4

70040

7,29%

7

Tehničko obrazovanje i informatika

5

 

 

 

7

Tehničko obrazovanje i informatika

KLETT

7823015,6

2302350

29,43%

7

Tehničko obrazovanje i informatika

NOVI LOGOS

7823015,6

1744570

22,30%

7

Tehničko obrazovanje i informatika

EDUKA

7823015,6

1374058

17,56%

7

Tehničko obrazovanje i informatika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7823015,6

1229267,6

15,71%

7

Tehničko obrazovanje i informatika

M&G DAKTA

7823015,6

833650

10,66%

7

Fizika

4

 

 

 

7

Fizika

KLETT

9235011,6

2520750

27,30%

7

Fizika

NOVI LOGOS

9235011,6

2330510

25,24%

7

Fizika

BIGZ

9235011,6

2004340

21,70%

7

Fizika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

9235011,6

1575151,6

17,06%

7

Srpski jezik

3

 

 

 

7

Srpski jezik

KLETT

17027805,7

8199908

48,16%

7

Srpski jezik

NOVI LOGOS

17027805,7

6161920

36,19%

7

Srpski jezik

ZAVOD ZA UDžBENIKE

17027805,7

1742847,7

10,24%

8

Matematika

4

 

 

 

8

Matematika

KLETT

9280660,7

4808100

51,81%

8

Matematika

GERUNDIJUM

9280660,7

1193544

12,86%

8

Matematika

MATEMATISKOP

9280660,7

1118095

12,05%

8

Matematika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

9280660,7

1065181,7

11,48%

8

Muzička kultura

4

 

 

 

8

Muzička kultura

NOVI LOGOS

1723528,1

1018140

59,07%

8

Muzička kultura

BIGZ

1723528,1

298960

17,35%

8

Muzička kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

1723528,1

249888,1

14,50%

8

Muzička kultura

KLETT

1723528,1

154780

8,98%

8

Biologija

5

 

 

 

8

Biologija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7488047,2

1992729,2

26,61%

8

Biologija

NOVI LOGOS

7488047,2

1616050

21,58%

8

Biologija

KLETT

7488047,2

1513480

20,21%

8

Biologija

BIGZ

7488047,2

1431030

19,11%

8

Biologija

GERUNDIJUM

7488047,2

934758

12,48%

8

Geografija

4

 

 

 

8

Geografija

NOVI LOGOS

6874119,8

2412300

35,09%

8

Geografija

KLETT

6874119,8

2091180

30,42%

8

Geografija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

6874119,8

1908849,8

27,77%

8

Geografija

BIGZ

6874119,8

427450

6,22%

8

Istorija

5

 

 

 

8

Istorija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

6467290,4

2654150,4

41,04%

8

Istorija

KLETT

6467290,4

1757650

27,18%

8

Istorija

BIGZ

6467290,4

1288510

19,92%

8

Istorija

FRESKA

6467290,4

405270

6,27%

8

Istorija

EDUKA

6467290,4

359400

5,56%

8

Hemija

5

 

 

 

8

Hemija

NOVI LOGOS

8543563,6

3569320

41,78%

8

Hemija

KLETT

8543563,6

1602680

18,76%

8

Hemija

ZAVOD ZA UDžBENIKE

8543563,6

1282111,6

15,01%

8

Hemija

BIGZ

8543563,6

1120440

13,11%

8

Hemija

GERUNDIJUM

8543563,6

969012

11,34%

8

Likovna kultura

4

 

 

 

8

Likovna kultura

KLETT

764673,5

289000

37,79%

8

Likovna kultura

BIGZ

764673,5

277200

36,25%

8

Likovna kultura

ZAVOD ZA UDžBENIKE

764673,5

118233,5

15,46%

8

Likovna kultura

EDUKA

764673,5

80240

10,49%

8

Tehničko obrazovanje i informatika

5

 

 

 

8

Tehničko obrazovanje i informatika

NOVI LOGOS

7058730,8

1815810

25,72%

8

Tehničko obrazovanje i informatika

KLETT

7058730,8

1797940

25,47%

8

Tehničko obrazovanje i informatika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7058730,8

1462040,8

20,71%

8

Tehničko obrazovanje i informatika

M&G DAKTA

7058730,8

906700

12,85%

8

Tehničko obrazovanje i informatika

EDUKA

7058730,8

727190

10,30%

8

Fizika

4

 

 

 

8

Fizika

NOVI LOGOS

7562746,8

2632940

34,81%

8

Fizika

KLETT

7562746,8

2194860

29,02%

8

Fizika

ZAVOD ZA UDžBENIKE

7562746,8

1845126,8

24,40%

8

Fizika

KRUG

7562746,8

416520

5,51%

8

Srpski jezik

3

 

 

 

8

Srpski jezik

KLETT

14986643

6998114

46,70%

8

Srpski jezik

NOVI LOGOS

14986643

5448170

36,35%

8

Srpski jezik

ZAVOD ZA UDžBENIKE

14986643

1921029

12,82%

PRILOG 1:

Ključni delovi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Član 12

Radi praćenja, omogućavanja razvoja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obrazuju se:

1)Nacionalni prosvetni savet – za predškolsko, osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje;

2)Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje, specijalističko i majstorsko obrazovanje, obrazovanje odraslih, obrazovanje za rad, stručno osposobljavanje i obuku.

Član 13

Za člana Nacionalnog prosvetnog saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano, izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove, lice zaposleno u Ministarstvu, Zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavodu za udzbenike i nastavna sredstva, kao i opštinski prosvetni inspektor.

Nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta

Član 14.

U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Nacionalni prosvetni savet:

….

5) utvrđuje:

….

(4) standarde kvaliteta udzbenika i nastavnih sredstava;

….

8) utvrđuje postojanje potrebe za novim udzbenicima i donosi plan udzbenika i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih;

Nadležnost Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Član 16.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

3a) utvrđuje postojanje potrebe za novim udzbenicima i donosi plan udzbenika i nastavnih sredstva za stručne predmete;

ZAVODI

Član 17.

Radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, Republika Srbija osniva:

1) Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja;

2) Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Član 18.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i učestvuje u pripremi propisa iz nadležnosti Ministarstva, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Zavod iz stava 1. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice – centre, i to:

Centar za razvoj programa i udzbenika;

Centar za razvoj programa i udzbenika

Član 19.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Centra za razvoj programa i udzbenika obavlja stručne poslove koji se, naročito, odnose na:

1) pripremu standarda:

(1) kvaliteta udzbenika i nastavnih sredstava;

(2) uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

….

4) pripremu plana udzbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i učestvovanje u pripremi plana udzbenika opšteobrazovnih predmeta stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

5) predlaganje ministru odobravanja udzbenika i nastavnih sredstava osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih;

6) druge poslove, u skladu sa ovim zakonom i aktom o osnivanju.

Poslove iz stava 1. taĉka 5) ovog člana Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja kao povereni posao.

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Član 20.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavlja stručne poslove koji se, naročito, odnose na:

6) učestvovanje u pripremi standarda kvaliteta udzbenika i nastavnih sredstava stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih i plana udzbenika;

7) davanje stručne ocene udzbenika stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u postupku odobravanja;

Članom 58 definisana je uloga roditelja

Savet roditelja

Član 58.

Ustanova ima savet roditelja, osim škole za obrazovanje odraslih.

Savet roditelja:

4) učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udzbenika;

Učenički parlament

Član 105.

U poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi organizuje se učenički parlament (u daljem tekstu: parlament) radi:

1) davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udzbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;

Udzbenici

Član 102.

U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udzbenici i nastavna sredstva koje, na predlog nadležnog saveta odobri ministar, u skladu sa posebnim zakonom.

Ministar može da odobri više udzbenika za isti predmet u istom razredu, kao i strani udzbenik.

Kada se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, koriste se udzbenici i nastavna sredstva odobreni, u skladu sa posebnim zakonom.

Strani udzbenik može da se odobri za upotrebu, u skladu sa posebnim zakonom.

U postupku odobravanja utvrđuje se da li udzbenik odgovara standardima kvaliteta, koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udzbenika, odnosno da li obezbeđuje ostvarivanje principa i ciljeva obrazovanja i standarda postignuća.

U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada mogu da se koriste i druga nastavna sredstva i pomagala, u skladu sa posebnim zakonom.

Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, izdaju se udzbenici, u skladu sa njihovim potrebama.

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju posebno je istaknut značaj biblioteke i koji je iskorišćen za nova rešenja u predloženom Zakonu o udzbenicima.

Školska biblioteka

Član 50.

Školska biblioteka je mesto bibliotečko-informacione, vaspitno-obrazovne i kulturne aktivnosti škole.

U školskoj biblioteci prikuplja se, obrađuje i učenicima, nastavnicima i stručnim saradnicima daje na korišćenje bibliotečko-informaciona građa (knjige, serijske publikacije i dr.) i izvori.

Biblioteka je dužna da u svom fondu prikuplja udzbenike i druga nastavna sredstva namenjena učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i stručnu literaturu za nastavnike i stručne saradnike.

Zadatak školske biblioteke je da kod učenika razvija navike čitanja i korišćenja bibliotečkih usluga, kao i da učenike osposobljava da koriste informacije u svim oblicima i na svim medijima i omogući im da ovladaju veštinama potrebnim za učenje u toku celog života.

Škola je dužna da ima školsku biblioteku, u skladu sa zakonom.

Program rada školske biblioteke sastavni je deo školskog programa.

PRILOG 2: Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina

Obrazovanje nacionalnih manjina uređeno je opsežnim domaćimzakonskim okvirom- Ustavom Republike Srbije, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovnoj školi, Zakonom o srednjoj školi, Zakonom o obrazovanju odraslih, Zakonom o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakonom o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Strategijom i akcionim planom prevencije trafikinga, Strategijom za suzbijanje nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period 2011-2014, itd.

Kako bi postigli ravnopravan status u obrazovanju, svim pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u osnovnoj ili srednjoj školi, omogućena su tri modaliteta u obrazovanju:

Nastava na maternjem jeziku (trenutno se izvodi na albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom)

Dvojezična nastava – na maternjem i srpskom jeziku (trenutno se izvodi na albanskom i srpskom, mađarskom i srpskom, rumunskom i srpskom, slovačkom i srpskom i hrvatskom i srpskom)

Nastava na srpskom jeziku, uz izborni predmet Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

Obrazovanjem na manjinskom jeziku u školskoj 2013/2014. godini, na nekom od navedenih modaliteta, obuhvaćeno je 32.165 učenika. U narednoj tabeli dati su dodatni podaci o obrazovanju manjina

Jezik/

Predškolsko obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Srednje obrazovanje

Albanski jezik

Odvija se u opštinama Bujanovac, Medveđa i Preševo, u pet predškolskih ustanova

Celokupna nastava na albanskom jeziku u Republici Srbiji odvija se na području tri opštine, u Bujanovcu, Medveđi i Preševu

Celokupna nastava na albanskom jeziku se odvija se u dve gimnazije, u opštinama Bujanovac i Preševo

Bosanski jezik

Pri Mešihatu islamske zajednice u Novom Pazaru radi predškolska ustanova na bosanskom jeziku

Od 21. februara 2013. godine Ministarstvo dalo saglasnost za sprovođenje pripremne nastave na bosanskom jeziku u tri predškolske ustanove

Izučavanje predmeta Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture uvedeno je u opštine Novi Pazar, Sjenica, Tutin i Prijepolje

Od 21. februara 2013. godine Ministarstvo dalo saglasnost za sprovođenje pripremne nastave na bosanskom jeziku u prvom i petom razredu, u tri osnovne škole

Od školske 2013/2014. godine uvedena nastava na bosanskom jeziku u 139 odeljenja prvog i 108 odeljenja petog razreda, u opštinama Novi Pazar, Sjenica i Tutin

Od 21. februara 2013. godine Ministarstvo dalo saglasnost za sprovođenje pripremne nastave na bosanskom jeziku u prvom razredu, u tri gimnazije

Od školske 2013/2014. godine započela pripremna nastava u osam odeljenja prvog razreda, u opštinama Novi Pazar, Sjenica i Tutin

Bugarski jezik

Dvojezično, na srpskom i bugarskom jeziku u opštinama Bosilegrad i Dimitrovgrad, u tri predškolske ustanove

Celokupna nastava na bugarskom jeziku odvija se u dve osnovne škole u opštinama Bosilegrad i Dimitrovgrad

Predmet Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u tri osnovne škole, u opštinama Bosilegrad, Dimitrovgrad i Pančevo (Ivanovo)

Celokupna nastava na bugarskom jeziku je u Gimnaziji „Ćirilo i Metodije”, u Dimitrovgradu

Predmet Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture u dve gimnazije, u Bosilegradu i Dimitrovgradu

Mađarski jezik

Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada na mađarskom jeziku sprovodi se u 20 predškolskih ustanova i tri osnovne škole

Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku sprovodi se u 12 lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine

Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično, na mađarskom i nemačkom jeziku sprovodi se u jednoj predškolskoj ustanovi u Subotici

Celokupna nastava na mađarskom jeziku organizovana je u 77 osnovnih škola

Celokupna nastava na mađarskom jeziku se odvija u devet gimnazija

Makedonski jezik

U osnovnoj školi „Goce Delčev” u Jabuci kod Pančeva, izučava se predmet Makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture

Romski jezik

U opštinama Prokuplje, Surdulica, Bela Palanka, Pirot, Bojnik, Lebane, Vladičin Han i gradovima Kruševac i Vranjenevladine romske organizacije pomognute donacijama REF-a i UNICEF-a formirale su razvojno obrazovne centre kojima je svrha organizovanje i uključivanje romske dece u obrazovno vaspitni rad, koji se odvija dvojezično, na srpskom i romskom jeziku

Izučavanje predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je u školama u AP Vojvodini, u 23 osnovne škole u 12 lokalnih samouprava

Rumunski jezik

Nastava na rumunskom jeziku sprovodi se u pet predškolskih ustanova u pet lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine i četiri osnovne škole

Dvojezično, na srpskom i rumunskom jeziku sprovodi se u četiri predškolske ustanove i jednoj osnovnoj školi

Celokupna nastava rumunskog jezika organizovana je u 18 osnovnih škola, na teritoriji AP Vojvodine

Izučavanje predmeta Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je na području Školske uprave Beograd,u osnovnoj školi „Vasa Pelagić“

Izučavanje predmeta Rumunski jezik sa elementma nacionalne kulture organizovano je u devetosnovnih škola, na teritoriji AP Vojvodine

Izborni predmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je u 14 osnovnih škola istočne Srbije: “9. srpska brigada“, Boljevac; “Đorđe Simeonović“, Podgorac; “Hajduk Veljko“ i “Đura Jakšić“, Zaječar; “Đura Jakšić“, Krivelj; “Branko Radičević“ i “3. oktobar“, Bor; “Vuk Karadzić“, Kladovo; “Ljubica Jovanović Radosavljević“, Podvrška; “Hajduk Veljko“, Korbovo; “Vera Radosavljević“, “Vuk Karadzić“ i “Branko Radičević“, Negotin

Celokupna nastava na rumunskom jeziku organizovana je na teritoriji AP Vojvodine, u Gimnaziji „Borislav Petrov Braca“ u Vršcu

PredmetRumunski jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u Gimnaziji „Mihjalo Pupin“ u Kovačici i Gimnaziji „Borislav Petrov Braca“ u Vršcu

Izborni predmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je u sedam škola istočne Srbije: SŠ “Sveti Sava“ i Tehnička škola, Kladovo;

Ekonomsko trgovinska škola, Medicinska škola, Tehnička škola i Gimnazija, Zaječar; Negotinska gimnazija, Negotin

Rusinski jezik

Nastava na rusinskom jeziku sprovodi se u tri predškolske ustanove

Celokupna nastava na rusinskom jeziku organizovana je u triosnovne škole, na teritoriji AP Vojvodine

Izučavanje predmeta Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je u 27osnovnih škola

Celokupna nastava na rusinskom jeziku organizovana je u Gimnaziji „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu

Učenje predmeta Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture odvija se u dve gimnazije

Slovački jezik

Nastava na slovačkom jeziku sprovodi se u pet predškolskih ustanova

Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično, na srpskom i slovačkom jeziku sprovodi se u dve predškolske ustanove

Celokupna nastava na slovačkom jeziku organizovana je u 17 osnovnih škola

Predmet Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Boljevcima (gradska opština Surčin).

Predmet Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u 38 osnovnih škola na teritoriji AP Vojvodine

Celokupna nastava na slovačkom jeziku odvija se u dve gimnazije

Učenje Slovačkog jezika sa elementima nacionalne kulture organizovano je u dve gimnazije

Ukrajinski jezik

Izučavanje predmeta Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture organizovano je u devet osnovnih škola

Hrvatski jezik

Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada na hrvatskom jeziku sprovodi se u jednoj predškolskoj ustanovi, u Subotici

Organizovanje vaspitno-obrazovnog rada dvojezično na srpskom i hrvatskom jeziku sprovodi se u Đurđinu (Subotica)

Celokupna nastava na hrvatskom jeziku organizovana je u petosnovnih škola (OŠ“Sveti Sava“ i OŠ „Ivan Milutinović“, Subotica; OŠ „Matija Gubec“, Tavankut; OŠ Vladimir Nazor“ Đurđin; OŠ „Matko Vuković“, Subotica)

Predmet Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture realizuje se u osam osnovnih škola

Celokupna nastava na hrvatskom jeziku organizovana je u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Subotici i Politehničkoj školi u Subotici

Vlaški govor

Realizacija pripremne nastave za uvođenje predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture u prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, trebalo bi da počne tokom drugog polugodišta školske 2013/2014. godine, u 10 osnovnih škola: “Moša Pijade“, opština Žagubica, “Branko Perić“, opština Majdanpek; “Jovan Šerbanović“ i “Profesor Brana Paunović“, opština Petrovac na Mlavi; “Petar Radovanović“ i “Dušan Radović“, opština Bor; “Stevan Mokranjac“ i “Vera Radosavljević“, opština Negotin; “Đorđe Simeonović“ opština Boljevac; “Vladislav Petković Dis“, opština Zaječar

Bunjevački govor

Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture izučava 360 dece iz Subotice i Sombora- sve finansira Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

Češki jezik

Češki jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se u Gaju i Kruščici- sve finansira Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Aškalije, Goranci, Grci, Egipćani, Jevreji, Šokci, Nemci, Rusi, Slovenci, Turci i Cincari nemaju nastavu na maternjem jeziku

Ostavite komentar