Predlog zakona o udžbenicima

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o udzbenicima sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti obrazovanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje novog zakona sadržan je u potrebi da se u pravnom sistemu izvrše odgovarajuće izmene i uspostavi pravni i institucionalni okvir kako bi se, u pogledu nadležnosti i postupaka, obezbedilo usaglašavanje zakonskih rešenja u oblasti izdavanja udzbenika.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 55/13), propisana je nadležnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za predlaganje odobravanja udzbenika ministru nadležnom za poslove obrazovanja. Kako važeći Zakon o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) nije usklađen sa navedenom odredbom, potrebno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Dosadašnja primena zakona, koji je omogućio licenciranje velikog broja izdavača udzbenika i odobravanje velikog broja udzbenika, nije rezultirala očekivanim povećanjem dostupnosti i kvaliteta svih udzbenika, što se posebno odnosi na poboljšanje dostupnosti i kvaliteta udzbenika za stručne škole. U školskoj 2014/2015. godini, u Republici Srbiji učenici su u 15 područja rada u stručnim školama upisala 132 obrazovna profila u četvorogodišnjem trajanju i 105 obrazovnih profila u trogodišnjem trajanju, što ukupno čini 75% učeničke populacije u srednjim školama.

Otvaranje tržišta udzbenika za privatne izdavače dovelo je do veće ponude udzbenika za osnovu školu, ali je ponuda udzbenika za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama ostala gotovo nepromenjena tako da veliki broj ovih udzbenika datira iz devedesetih godina prošlog veka. Neusaglašenost udzbenika za stručne škole sa naučnim, tehničko-tehnološkim i društvenim promenama nastalim u poslednjih 20 godina, dovela je do situacije da su postojeći udzbenici za stručne predmete u stručnim školama usled svoje zastarelosti praktično neupotrebljivi. Uz to, važeći zakon nije predvideo obavezu izdavača da izdaju ove udzbenike, kao ni šta se dešava u situaciji kada nijedan izdavač neće da izdaje nedostajući udzbenik. Ovakvo stanje dovelo je do situacije da se nastava u stručnim školama odvija praktično bez udzbenika, a činjenica da oko 75% učenika u srednjem obrazovanju škola pohađa stručne škole, čini ovu materiju urgentnom za regulisanje.

Takođe, iako važeći zakon omogućava izdavanje udzbenika za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, gotovo da ne postoje novi ili odgovarajući udzbenici i nastavna sredstva za ovu kategoriju učenika.

Imajući u vidu navedeno, Predlog zakona uvodi nove institute i nove kategorije udzbenika u cilju povećanja kvaliteta i dostupnosti udzbenika svim učenicima.

Osim toga, tokom petogodišnje primene Zakona o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima utvrđena je potreba da se poboljšaju, preciziraju i pojednostave postojeće procedure, čime bi se povećala efikasnost celokupnog postupka odobravanja udzbenika i osigurao veći kvalitet udzbenika.

Utvrđena je i potreba da se određeni stručni termini drugačije ili preciznije definišu, kao i da se uredi postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja udzbenika, sredstvima budzeta Republike Srbije, posebno vodeći računa o materijalnoj/socijalnoj dimenziji korisnika besplatnih udzbenika, kao i jednakoj dostupnosti i obezbeđivanju nedostajućih udzbenika za sve učenike.

Takođe, pojedina zakonska rešenja zasnovana su na preporukama koje je na važeći zakon dostavila Agencija za borbu protiv korupcije, Zaštitnik građana i Poverenik za dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Shodno navedenom, pripremljen je Predlog zakona o udzbenicima.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

1. Osnovne odredbe (čl. 1 11)

Članom 1. Predloga zakona o udzbenicima (u daljem tekstu: Predlog zakona) uređuje se predmet Predloga zakona i to: pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udzbenika i udzbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola), pripremanje, odobravanje, izdavanje i povlačenje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i školu, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu.

Članom 2. Predloga zakona definisan je pojam udzbenika, udzbeničkog kompleta i drugog nastavnog sredstva. Novim zakonskim rešenjem propisano je da udzbenički komplet čini udzbenik i drugo nastavno sredstvo za određeni predmet, odnosno nastavnu oblast ili modul (u daljem tekstu: predmet) u određenom razredu, a sastav udzbeničkog kompleta utvrđen je Planom udzbenika. Novinu predstavlja odredba kojom je predviđeno da udzbenik i udzbenički komplet (u daljem tekstu: udzbenik) po pravilu sadrže elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom. Cilj uvođenja elektronskog dodatka je približavanje i prilagođavanje materije učeniku uključivanjem informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje i vaspitanje.

Članom 3. Predloga zakona definisane su kategorije udzbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članom 4. Predloga zakona definisan je pojam udzbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a način prilagođavanja sadržaja propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

Član 5. Predloga zakona definiše dodatno nastavno sredstvo kao drugo nastavno sredstvo koje je korisno za upotrebu u nastavi i samostalan rad učenika i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udzbeničkog kompleta.

Ovim članom definiše se i pojam nastavnog pomagala koje predstavlja nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Osim navedenog, definisano je da dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.

Članom 6. Predloga zakona definisani su pojmovi didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva koja se koriste u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi, školi i školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 7. Predloga zakona uvodi novu kategoriju nastavnog sredstva – priručnik i nastavni materijal, koji se mogu koristiti za: stručne predmete u umetničkim i stručnim školama (uz udzbenik ili samostalno), osnovno obrazovanje odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Cilj ovog zakonskog rešenja je da se u postupku odobravanja koji je kraći i fleksibilniji dođe do nastavnog sredstva namenjenog odnosno prilagođenog određenoj kategoriji dece, učenika i polaznika, koje je usklađeno sa savremenim tokovima struke i pedagoško-metodičkim zahtevima.

Član 8. Predloga Zakona uvodi obavezu škole da Godišnjim planom rada predvidi i potrebna dodatna nastavna sredstava koje se koriste u obrazovno-vaspitnom radu, koja predstavljaju sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Članom 9. Predloga Zakona stvoren je pravni osnov da Vlada donese odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju nabavke i dodele udzbenika, priručnika i nastavnih materijala sredstvima budzeta Republike Srbije za učenike i polaznike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica. Odredbama ovog člana predviđeno je i da, radi obezbeđivanja udzbenika i priručnika i nastavnih materijala za osnovnu školu na jezicima nacionalnih manjina i za učenike sa smetnjama u razvoju, Vlada može doneti odluku o finansiranju odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele tih udzbenika, priručnika i nastavnih materijala koje je javni izdavač obavezan da pripremi u skladu sa ovim zakonom, kao i da ukoliko isti ne budu odobreni Vlada može doneti odluku o finansiranju odnosno sufinansiranju pripreme i/ili nabavke i dodele tih udzbenika, priručnika i nastavnih materijala privatnog izdavača za koje se izjasnio najveći broj učenika određene generacije, a koje je privatni izdavač obavezan da pripremi, u skladu sa ovim zakonom. Takođe je popisano da Vlada može da donese i odluku o finansiranju odnosno sufinansiranju nabavke i/ili dodele nedostajućih udzbenika, priručnika i nastavnih materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama. Cilj ovih odredbi je omogućavanje jednake dostupnosti udzbenika i priručnika i nastavnih materijala za učenike i polaznike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, odnosno obezbeđivanje nedostajućih udzbenika, priručnika i nastavnih materijala za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, na jeziku nacionalne manjine, kao za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, ukoliko ni jedan izdavač nije na Javni poziv dostavio zahtev za odobravanje rukopisa određenog udzbenika, priručnika i nastavnog materijala.

Članom 10. Predloga zakona uređuje se upotreba jezika i pisma na kojima se štampaju udzbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo, didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike, u skladu sa potrebama učenika (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalnih manjina, Brajevo pismo ili formati koji su prilagođeni za slepe i slabovide, za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom).

Novinu u ovom zakonu predstavlja odredba koju je ministarstvo prihvatilo na zahtev zajednice stručnih škola, a kojom je propisano da izuzetno, priručnik i nastavni materijal za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama mogu biti štampani na srpskom jeziku i latiničnom pismu, ukoliko je način izlaganja sadržaja nastavnog programa određene stručne oblasti, usled korišćenja međunarodnog sistema mera i jedinica u funkciji boljeg predstavljanja i razumevanja sadržaja.

Posebnim stavom naglašeno je da se odredbe ovog člana shodno primenjuju i na elektronski dodatak.

Članom 11. Predloga zakona uređuje se zabrana diskriminacije u sadržajima udzbenika, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo, didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike, u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije i zakonom koji uređuje oblast zabrane diskriminacije.

2. Izdavači udzbenika (član 12)

Članom 12. Predloga zakona definisan je pojam izdavača udzbenika, (javni i privatni izdavač) i propisano da se izdavanjem priručnika i nastavnih materijala pored izdavača mogu baviti udruženja stručnih škola, udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih, udruženja škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i strukovno udruženje defektologa. Cilj davanja mogućnosti svim navedenim subjektima da se bave izdavanjem udzbenika je podsticanje i ohrabrivanje struke da se uključi u izradu priručnika i nastavnih materijala i na taj način omogući veći kvalitet i dostupnost.

Stavom 2. ovog člana, propisana je obaveza javnog izdavača da priprema rukopise udzbenika za sve predmete u osnovnoj školi i didaktička sredstva za pripremni predškolski program, na srpskom i na jeziku nacionalne manjine, kao i udzbenike koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, osim za učenike u inkluzivnom obrazovanju. Propisivanjem navedene obaveze javnog izdavača izvršeno je usklađivanje sa postojećim propisima, najpre sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i autentično tumačenje – 116/13) kojim je, pored ostalog, propisano da je izdavanje udzbenika delatnost od opšteg interesa. Takođe shodno odredbama Ustava i Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, osnovno obrazovanje i pripremni predškolski program su obavezni. Utvrđivanjem obaveze javnom izdavaču da priprema rukopise udzbenika za sve predmete u osnovnoj školi, didaktička sredstva za pripremni predškolski program na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina, kao i udzbenike koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, osim u za učenike u inkluzivnom obrazovanju, obezbeđuje se dostupnost udzbenika za svu decu i učenike. Naročito je značajna činjenica da će javni izdavač biti u obavezi da pripremi udzbenike odnosno didaktička sredstva za sve navedene kategorije učenika, i to odmah po raspisanom javnom pozivu, a neće se čekati trenutak da udzbenik uđe u Katalog pa da se onda prevodi na jezik nacionalne manjine, odnosno prilagođava sadržaj i/ili format. Ovakvo rešenje garantuje da će nacionalne manjine, kao i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, imati barem jedan udzbenik iz svakog predmeta po istoj maloprodajnoj ceni kao i udzbenik na srpskom jeziku.

Druga značajna novina koja se tiče izdavača udzbenika, u odnosu na važeći zakon, je ukidanje dozvole za izdavanje udzbenika-licence, a jedini uslov je da je pravno lice registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti.

3. Pripremanje udzbenika (čl. 1319)

Članom 13. Predloga zakona definisan je pojam, postupak, nadležnost i rokovi za donošenje kao i objavljivanje Plana udzbenika.

Novinu predstavlja odredba koja predviđa da se Planom udzbenika, pored udzbenika/udzbeničkih kompleta po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja, za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koji se koriste u obrazovno-vaspitnom radu, pored udzbenika, Planom udzbenika može propisati i priručnik i nastavni materijal.

Takođe, novina je i odredba kojom se utvrđuje podeljena nadležnost za donošenje plana udzbenika između Nacionalnog prosvetnog saveta, koji donosi plan udzbenika za sve oblasti i nivoe obrazovanja, osim za stručne predmete u stručnim školama za koje plan udzbenika donosi Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, radi usklađivanja sa izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Cilj ove odredbe je da se, u slučaju nepostojanja udzbenika ili nepostojanja odgovarajućeg udzbenika, predvidi mogućnost štampanja i upotrebe priručnika i nastavnog materijala, budući da je postupak njihovog odobravanja kraći i fleksibilniji, te da zahtev za njihovo izdavanje izdavač može da podnosi svake godine.

Treba napomenuti da priručnik i nastavno sredstvo nikako ne predstavljaju zamenu za udzbenik, već alternativu ukoliko udzbenik ne postoji ili je zastareo, koja će omogućiti deci, učenicima i polaznicima da koriste adekvatno i kvalitetno nastavno sredstvo.

Propisano je i da, ukoliko Nadležni savet (Nacionalni prosvetni savet ili Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih) ne donese plan udzbenika u roku od 45 dana od dana kada mu Zavod dostavi predlog, ministar donosi plan udzbenika.

Članom 14. Predloga zakona utvrđena je sadržina plana udzbenika. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja utvrđivanje preporučenog broja strana, odnosno obima udzbenika.

Cilj propisivanja preporučenog broja strana, odnosno obima udzbenika je da se izbegne nepotrebno opterećivanje udzbenika nepotrebnim i suvišnim sadržajem, već da se eventualno svaki dodatni sadržaj uvrsti u elektronski dodatak uz udzbenik. O preporučenom broju strana, odnosno obima udzbenika odluku će svakako doneti struka.

Namera ove odredbe nije da paušalno odredi broj strana kao što se paušalno ne određuje broj časova nastave za pojedine predmete. Broj časova je definisan za svaki predmet i nastavnik ne može povećavati ili smanjivati potreban broj časova bez obzira na svoju autonomiju u odabiru metoda rada. Udzbenik prati plan i program i na osnovu toga može se dati preporučen obim udzbenika. Pored toga, važno je napomenuti da se za svaki udzbenik preporučuje elektronski dodatak koji bi trebalo da bude namenjen učeniku za samostalni rad. Na taj način broj, npr. zadataka iz matematike nikako nije ograničen već, naprotiv, povećan.

Član 15. Predloga zakona utvrđuje pojam, postupak i nadležnost za donošenje Standarda kvaliteta udzbenika, i obaveza da udzbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udzbenika i koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udzbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Standardi kvaliteta i uputstvo o njihovoj primeni utvrđuju se za: udzbenik, elektronski dodatak, priručnik i nastavne materijale, udzbenike, priručnike i nastavne materijale za koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, za dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo.

Novinu u ovom članu predstavlja odredba kojom je propisano da ispunjenost Standarda kvaliteta predstavlja osnov za donošenje, ne samo stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbenika, već i stručnog mišljenja o rukopisu priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva i priručnika za nastavnike, kao i ekspertskog mišljenja

Član 16. Predloga zakona propisuje da Ministarstvo, svake četvrte godine raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udzbenika, a izuzetno i van ovog roka u slučaju donošenja novog nastavnog plana i programa, Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udzbenika, vodeći računa o rokovima potrebnim za izradu novog udzbenika, kao i početku primene novog nastavnog programa. rok za izradu novog udzbenika ne može biti kraći od 60 dana.

Predlogom je propisana sadržina javnog poziva, kao i da se raspisuje do 1. marta godine u kojoj se objavljuje Lista odobrenih udzbenika (u daljem tesktu: Lista).

Svi udzbenici za koje je raspisan javni poziv i koji su odobreni biće uvršteni na listu istovremeno, kako bi se obezbedila istovremena dostupnosti podataka o odobrenim udzbenicima, čime ni jedan izdavač neće biti u prednosti, odnosno neće biti oštećen zbog ranijeg, odnosno kasnijeg uvrštavanja na Listu, a Lista se takođe objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 31. decembra školske godine u kojoj se objavljuje Katalog udzbenika.

Predlogom zakona taksativno su navedeni podaci koje Lista sadrži.

Novinu predstavlja odredba kojom je propisano da je izdavač dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udzbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udzbenika školama u postupku izbora udzbenika, kao i odredba kojom je utvrđeno da, ukoliko na javni poziv iz ovog člana nijedan izdavač ne podnese zahtev za odobravanje udzbenika, odnosno priručnika i nastavnog materijala, Ministarstvo nalaže javnom izdavaču da pripremi nedostajuće udzbenike, i određuje rok u kojem je obavezan da podnese zahtev za njihovo odobravanje.

Član 17. Predloga zakona definiše pojam i način popunjavanja Kataloga udzbenika.

Za razliku od rešenja u važećem Zakonu, po kojem se svi odobreni udzbenici objavljuju u Katalogu, Predlog zakona propisuje da se u Katalog se uvršćuju udzbenici za isti predmet u istom razredu koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 5% učenika određene generacije. Ukoliko je nakon izjašnjavanja škola izabrano više od šest udzbenika sa procentom većim od 5%, u Katalog se uvršćuje šest udzbenika sa najvećim procentom. Ukoliko je nakon izjašnjavanja škola izabrano manje od tri udzbenika sa procentom većim od 5%, u Katalog se uvršćuju tri udzbenika sa najvećim procentom; 

Takođe, propisano je da ukoliko su nakon raspisanog javnog poziva odobrena samo tri udzbenika, sva tri će automatski biti uvršteni u Katalog, nezavisno od izbora škola, kao i udzbenik čiji je sadržaj i format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i udzbenik čiji format odnosno pismo je prilagođeno učenicima sa invaliditetom.

Za nastavu koja se izvodi na jeziku nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju svi odobreni udzbenici za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i udzbenici čiji je sadržaj i format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju, odnosno čiji je format odnosno pismo prilagođeno učenicima sa invaliditetom, koji se nalaze na listi.

Predlogom je definisan pojam „određena generacija učenika” pod kojom se smatraju svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udzbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog. To znači da se za svaki udzbenik koji se bira, pod „određenom generacijom” podrazumevaju svi učenici koji pohađaju nastavu iz tog predmeta u školskoj godini u kojoj škola bira udzbenik.

Katalog se objavljuje najkasnije do 20. aprila školske godine u kojoj se objavljuje Lista, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i u „Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku”, a udzbenici odobreni i izabrani nakon donošenja novog nastavnog plana i programa, naknadno se uvršćuju u Katalog.

Pored toga, taksativno su navedeni koji podaci se unose u Katalog i propisano da Ministarstvo vodi i elektronski registar, koji pored podataka iz Kataloga, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste udzbenike.

Propisana je zabrana da škola korsti udzbenike koji nisu uvršteni u Katalog.

Član 18. Predloga zakona propisuje da Ministarstvo po potrebi objavljuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje priručnika i nastavnih materijala, te da taj javni poziv sadrži podatke o naslovu priručnika i nastavnih materijala, po nivoima obrazovanja, vrsti škole, razredima i predmetima, obliku, najvišoj maloprodajnoj ceni priručnika i nastavnih materijala, mediju, jeziku i pismu na kom se štampa, način i rok za podnošenje zahteva.

Ovaj član uvodi pojam Kataloga priručnika i nastavnih materijala, koji sadrži odobrene priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, priručnike i nastavne materijale za obrazovanje odraslih i priručnike i nastavne materijale za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog priručnika i nastavnih materijala objavljuje se i redovno ažurira na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Propisana je i zabrana školi da koristi priručnik i nastavni materijal koji nije uvršten u ovaj Katalog.

Član 19. Predloga zakona uvodi novi pojam − Listu dodatnih nastavnih sredstva, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstva i didaktičkih igrovnih sredstava.

Značajno je pomenuti da je ovim članom predviđeno da udzbenike koji su u Listi, a nisu uvršteni i Katalog, na zahtev izdavača, škole, odnosno nastavnici mogu koristiti kao dodatno nastavno sredstvo.

Ova lista se objavljuje i redovno ažurira na zvaničnoj internet stranici Zavoda, a sadržaj Liste taksativno je naveden.

4. Odobravanje udzbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava (čl. 2032)

Član 20. Predloga zakona propisuje da se zahtev za odobravanje udzbenika podnosi na osnovu Javnog poziva kojim se utvrđuje rok za podnošenje zahteva za odobravanje udzbenika.

Takođe, izdavačima je omogućeno da mimo objavljenog Javnog poziva, mogu da podnesu zahtev za odobravanje udzbenika, svake godine u roku od 30 dana, počev od 1. septembra, osim u školskoj godini u kojoj se objavljuje Javni poziv i školskoj godini u kojoj se objavljuje Lista, a ovi udzbenici moći će da se koriste kao dodatno nastavno sredstvo, a biće uvršetni u Listu odobrenih udzbenika nakon objavljivanja narednog Javnog poziva. Novo rešenje u odnosu na važeći zakon prestavlja obaveza izdavača da obezbedi da dostavljeni materijal ne sadrži ime autora.

Takođe, ovim članom propisano je da elaborat koji izdavač dostavlja, obavezno sadrži reference i istraživanja koja su korišćena u pripremi rukopisa, kao i opis elektronskog dodatka i način na koji će izdavači pratiti kvalitet udzbenika.

Novina je i obaveza izdavača da prilikom dostavljanja zahteva za odobravanje udzbenika dostavi i sledećih pet saglasnosti: da će štampati udzbenik na jeziku nacionalne manjine u slučaju izbora tog udzbenika; da će u slučaju izbora tog udzbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; da će u slučaju izbora tog udzbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju; da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udzbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udzbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju, kao i saglasnost izdavača da se njegov udzbenik uvrsti u Katalog, ukoliko bude izabran u skladu sa ovim zakonom.

Cilj ovakvog rešenja je podizanje društvene odgovornosti izdavača, budući da je oblast izdavanja udzbenika delatnost od javnog značaja, te da izdavanje udzbenika prvenstveno podrazumeva obezbeđivanje jednake dostupnosti kvalitetnog udzbenika za sve učenike, bez obzira na tiraž i profitabilnost izdavanja pojedinih udzbenika, kao što su udzbenici na jeziku i pismu pojedinih nacionalnih manjina i udzbenici čiji sadržaj i/ili format je prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Kao jedan od mehanizama za izbegavanje sukoba interesa propisana je i obaveza izdavača, da prilikom podnošenja zahteva za odobravanje udzbenika, dostavi izjavu o tome da li je neko od članova Liste ocenjivača autor tog izdavača, zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa tim izdavačem, uključujući i druge oblike plaćene saradnje.

Za razliku od važećeg zakonskog rešenja, nisu predviđena obaveza izdavača da uz rukopis dostavlja tri pojedinačne i zajedničku recenziju.

Značajno pojednostavljenje procedure i rokova predstavlja odredba kojom je propisano da ukoliko izdavač podnosi zahtev za odobravanje udzbenika koji je uvršten u važeću Listu, a nije došlo do promene nastavnog plana i programa za taj predmet, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udzbenika, osim odredaba koje se odnose na plaćanje takse.

Ovim članom posebno je uređeno i podnošenje zahteva za odobravanje prevoda udzbenika koji je već odobren na srpskom jeziku na jezik i pismo nacionalne manjine, kao i odobravanje prilagođavanje sadržaja i/ili formata odobrenog udzbenika za učenika sa smetnjama u razvoju koji pohađaju školu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, te da se na odobravanje ovih udzbenika shodno primenjuju pojedine odredbe koje se odnose na novo izdanje udzbenika.

Ovim članom propisana je i obaveza izdavača da uz zahtev za odobravanje udzbenika dostavi i dokaz o uplaćenoj taksi za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udzbenika, čiju će visinu utvrditi ministar. Na ovaj način izbegava se situacija da se sredstvima republičkog budzeta finansiraju stručnjaci koji pregledaju udzbenike, čijim izdavanjem izdavači ostvaruju profit, što je slučaj prema važećem zakonu.

Član 21. Predloga zakona definiše pojam Liste ocenjivača udzbenika, u koju se, na osnovu javnog poziva koju raspisuje ministar, biraju lica sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama koja će učestvovati u ocenjivanju kvaliteta rukopisa udzbenika.

Izbor lica koja se prijave na javni poziv, vrši ministar, na predlog posebne komisije sačinjene od 11 članova, imenovanih na predlog Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog zavoda, Pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva, koji obavezno moraju biti stručnjaci iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Propisivanjem obaveze da se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objavljuju: ime i prezime ocenjivača; stepen i vrsta njihovog obrazovanja; njihova stručna biografija, kao i nivo obrazovanja i predmet za koji je izabran kao ocenjivač, obezbeđena je dostupnost podataka javnosti o licima koja će davati stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udzbenika.

Kvalitetniji postupak i ujednačenost ocenjivanja postignuta je propisivanjem odredbe kojom je utvrđeno da će jedna Komisija za ocenu rukopisa biti formirane za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja.

U Listu ocenjivača biraju se lica sa odgovarajućim visokim obrazovanjem za odgovarajući predmet odnosno stručnu oblast (stručnjak), lica sa odgovarajućim kompetencijama iz oblasti metodike struke/odgovarajućeg predmeta/oblasti (metodičar), nastavnik (praktičar) i lica sa kompetencijama u skladu sa specifičnim potrebama određenog predmeta, stručne oblasti, odnosno nivoa obrazovanja, vrste udzbenika, uzrasta, potreba i mogućnosti učenika (psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezike nacionalnih manjina i sl).

Zavod od članova Liste ocenjivača formira Komisiju za ocenu rukopisa (u daljem tekstu: Komisija), za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja, u koju se obavezno imenuje najmanje po jedan stručnjak, metodičar i nastavnik-praktičar i najmanje jedan član koji je zaposlen u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu, a po potrebi mogu biti imenovani i psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezike nacionalnih manjina i slično.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da propiše način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja i ekspertize udzbenika i postupak imenovanja članova Komisije.

Član 22. Predlog zakona propisuje da stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udzbenika, umesto Zavoda daje Komisija za ocenu rukopisa u roku od 90 dana od dana prijema rukopisa. Stručna ocena mora da sadrži poziv na ispunjenost Standarda kvaliteta udzbenika koji su propisani podzakonskim aktom iz člana 15. stav 3. Zakona

Komisiju imenuje Zavod od članova Liste ocenjivača i jednog predstavnika Zavoda.

Pre nego što dostavi Zavodu stručnu ocenu, Komisija može jednom vratiti rukopis izdavaču radi ispravke nedostaka u roku od osam dana od dana prijema, a ovaj rok uračunava se u rok od 90 dana.

Na osnovu stručne ocene koju dostavlja Komisija, Zavod ministru i izdavaču dostavlja predlog da se udzbenik odobri odnosno da se zahtev za odobravanje odbije, zajedno sa stručnom ocenom u prilogu.

Predlogom je propisano da stručna ocena mora biti obrazložena, a transparentnost se obezbeđuje odredbom kojom je utvrđeno da se sve stručne ocene objavljuju na zvaničnoj internet strani Zavoda, istovremeno sa Listom udzbenika.

Predlog predviđa rešenje i u slučaju da Zavod ne dostavi ministru i izdavaču predlog. U tom slučaju ministar će zatraži od Zavoda da mu dostavi stručnu ocenu Komisije i na osnovu nje doneće rešenje, a ukoliko je stručna ocena negativna, ministar će je dostaviti izdavaču kako bi mogao da podnese zahtev za ekspertizu.

Imajući u vidu da izdavač dostavlja uz zahtev za odobravanje udzbenika, rukopis koji ne sadrži ime autora, dužan je da Ministarstvu dostavi imena autora udzbenika u roku od tri dana od dana prijema Stručne ocene, a ukoliko izdavač podnosi zahtev za ekspertizu u roku od tri dana od dana prijema ekspertskog mišljenja.

Kako bi se sprečio nedozvoljeni uticaj na članove Komisije u toku postupka davanja stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbenika, ovim članom zabranjeno je izdavačima da kontaktiraju članove Komisije u toku ovog postupka.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da propiše bliže uslove u pogledu donošenja Stručne ocene.

Članom 23. Predloga zakona propisuje se da zahtev za odobravanje priručnika i nastavnih materijala izdavač podnosi Ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja, a dodatno nastavno sredstavo, nastavna pomagala, didaktička sredstava i didaktička igrovna sredstva Zavodu, odnosno ustanovi nadležnoj za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod).

Ovim članom jasno su razgraničene nadležnosti između republičkih i pokrajinskih organa i ustanova.

Propisano je ovlašćenje ministra da utvrdi visinu takse za stručno mišljenje.

Član 24. Predloga zakona propisuje postupak odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, jasno razgraničavajući nadležnost Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da podzakonskim aktom propište način i postupak davanja stručnog mišljenja u postupku odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Članom 25. Predloga zakona propisan je postupak ekspertize rukopisa udzbenika.

Definisano je podnošenje zahteva za ekspertizu, nadležnost za postupanje i rokovi u postupku davanja ekspertskog mišljenja. Novina u odnosu na dosadašnje zakonsko rešenje je podeljena nadležnost između saveta, i tako da Nacionalni prosvetni savet obrazuje stručnu komisiju za osnovnu školu i opšteobrazovne predmete u srednjoj školi, a Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih za stručne predmete u stručnim školama.

Stručna komisija obrazuje se od članova Liste ocenjivača, koji nisu bili članovi Komisije za koje je podnet zahtev za ekspertizu. Postupak ekspertize rukopisa udzbenika sprovodi se shodno odredbama podzakonskog akta kojim će biti propisan način i postupak davanja Stručne ocene.

Cilj ovog rešenja je uvođenje obaveznosti licima koja daju ekspertsko mišljenje, da u tom postupku poštuju odredbe koje se odnose na način i postupak davanja stručne ocene, čime će se povećava kvalitet ovog drugostepenog postupka.

Postupak ekspertize utvrđen ovim članom shodno se primenjuje i na ekspertizu rukopisa priručnika i nastavnog materijala.

Takođe, propisano je da ministar propisuje visinu takse za troškove ekspertize koje snosi izdavač, te da ta sredstva predstavljaju prihod budzeta Republike Srbije.

Članom 26. Predloga zakona uređuje se sukob interesa u postupku davanja Stručne ocene i ekspertize. Lica koja učestvuju u navedenim postupcima pre početka rada potpisuju izjavu kojom potvrđuju da nisu autori udzbenika za osnovnu i srednju školu, da nisu zaposleni, angažovani ili poslovno povezani sa izdavačem udzbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da nisu povezani sa odgovornim licem izdavača, odnosno da ne postoje drugi zakonom propisani uslovi za njihovo izuzeće. Propisan je i postupak i nadležnost za utvrđivanje postojanja sukoba interesa.

Propisano je brisanje sa Liste ocenjivača i zabrana ponovnog imenovanja lica za koje se utvrdi da je dao netačnu izjavu iz člana 21. stav 5. ovog predloga zakona i stava 1. ovog člana.

Članom 27. Predloga zakona utvrđena je nadležnost za odobravanje udzbenika na srpskom jeziku, udzbenika za versku nastavu i udzbenika na jeziku nacionalne manjine

Ovim članom izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u pogledu nadležnosti za predlaganje odobravanja udzbenika.

Članom 28. Predloga zakona propisano je da ministar odobrava priručnike i nastavne materijale, na predlog Zavoda, kao i da Zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Članom 29. Predloga zakona utvrđena je nadležnost za u postupku odobravanja udzbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine na teritoriji autonomne pokrajine.

Nadležnost autonomne pokrajine odnosi se samo na nacionalne manjina čiji nacionalni saveti imaju sedište na njenoj teritoriji.

Članom 30. Predloga zakona propisana je sadržina rešenja o odobravanja rukopisa udzbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike i nastavne materijale, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Članom 31. Predloga zakona propisana je sadržina rešenja o odbijanju zahteva odobravanja rukopisa udzbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike i nastavne materijale, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva..

Članom 32. Predloga zakona utvrđeni su slučajevi u kojima se postupak odobravanja udzbenika obustavlja, odnosno povlači iz upotrebe, ukoliko su prethodno odobreni.

O obustavi postupka odobravanja, odnosno povlačenju udzbenika ministar donosi zaključak o obustavljanju postupka, odnosno rešenje o povlačenju udzbenika koja su konačna u upravnom postupku.

5. Izbor udzbenika, određivanje javiše maloprodajne cene sa PDV-om, praćenje i vrednovanje

(čl. 33–36)

Član 33. Predloga zakona, predstavlja značajnu novinu u odnosu na izbor udzbenika koji je propisan važećim zakonom.

Za razliku dosadašnjeg rešenja, propisano je da škola sa Liste odobrenih udzbenika bira udzbenike koji će se koristiti naredne četiri školske godine. Škola bira najmanje tri udzbenika za svaki predmet u svakom razredu, koje rangira prema prioritetu u posebnom spisku, koja je sastavni deo odluke o izboru udzbenika, a ukoliko se na listi nalazi tri ili manje udzbenika škola bira jedan udzbenik, o čemu obaveštava Savet roditelja.

Odluku o izboru udzbenika, kao i u važećem zakonu, donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave, uključujući i udzbenike za nastavu na jeziku nacionalne manjine i udzbenike sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, dok učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju, koriste udzbenike koje je izabrala škola.

Na ovaj način, izbor udzbenika se može uskladiti sa donošenjem školskog programa, koji se po pravilu donosi svake četvrte godine. Takođe, izbor udzbenika na četiri godine znatno olakšava postupak kupovine i distribucije udzbenika, budući da će se isti udzbenici koristiti četiri godine.

Takođe, novina je i da se u svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet po pravilu koristi se isti udzbenik jednog izdavača. Izuzetak su situacije kada u odeljenju ima učenika koji pohađaju deo nastave na jeziku nacionalne manjine.

Na isti način biraju se udzbenici za učenike koji pohađaju nastavu na jeziku nacionalne manjine i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji pohađaju škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

U slučaju da udzbenik koji je izabrala škola ne bude objavljen u Katalogu, škola ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja Kataloga, izabere drugi udzbenik koji je objavljen u Katalogu i o tome obavesti Ministarstvo.

Za slučaj da na Listi nema odobrenih udzbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udzbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, predviđeno je da je izdavač čiji udzbenik ima najveći procenat u Katalogu, obavezan da taj udzbenik prevede na odgovarajući jezik nacionalne manjine, odnosno da obezbedi udzbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Cilj navedenog rešenja je da se u nedostatku udzbenika koji je originalno pripremljen na jeziku nacionalne manjine, odnosno čiji je sadržaj i/ili format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, obezbedi odgovarajući udzbenik u što kraćem roku. Ovako izabrane udzbenike štampaće za naredne četiri školske godine jedan izdavač, i to onaj koji ima najveći procenat tog udzbenika na srpskom jeziku u Katalogu, što će smanjiti troškove izrade ovih udzbenika.

Da bi se u situaciji kada škola nije dostavila odluku o izboru udzbenika u predviđenom roku, izbegla mogućnost da učenici ne znaju koje će udzbenike koristiti, Ministarstvo donosi odluku o udzbenicima koji će se koristiti u toj školi, tako što bira udzbenike koji su najzastupljeniji na teritoriji školske uprave kojoj pripada ta škola.

Propisano je da konačnu odluku o udzbenicima koji će se koristiti u školi naredne četiri školske godine, škola objavljuje na oglasnoj tabli i obavezujuća je. Takođe, predviđeno je da škola u svojoj dokumentaciji trajno čuva spisak izabranih udzbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom.

Novina je i obaveza škole da podatke o udzbenicima koje je izabrala da koristi unosi u elektronski registar udzbenika, u skladu sa ovim zakonom.

Članom 34. Predloga zakona uvažene su preporuke koje je na odredbe važećeg zakona koje se odnose na izbor udzbenika dala Agencije za borbu protiv korupcije.

Predviđeno je da nastavnik čini težu povredu radne obaveze ukoliko od učenika zahteva da kupi dodatno nastavno sredstvo. Polazeći od činjenice da je Planom udzbenika propisan sadržaj udzbeničkog kompleta koji je obavezan za svaki predmet, postavlja se pitanje opravdanosti korišćenja dodatnog nastavnog sredstva, posebno imajući u vidu da su nastavnici prethodno izabrali odgovarajući udzbenik/udzbenički komplet.

Akcenat ove odredbe je na zabrani da nastavnik zahteva kupovinu nastavnog sredstva koje nije obavezno i tako izlaže roditelje dodatnim troškovima. Međutim, dodatno nastavno sredstvo koje predloži nastavnik se može koristiti, ukoliko se svi roditelji učenika u odeljenju pismeno sa tim saglase.

Međutim, navedena odredba ne sprečava nastavnika da ukoliko smatra da korišćenje dodatnog nastavnog sredstva može unaprediti obrazovno-vaspitni rad, nastavnik isti koristi u realizaciji nastave, ali ne može zahtevati od učenika da to dodatno nastavno sredstvo kupi.

Ovim članom propisana je i zabrana izdavaču da učini, a školi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenom da primi svaku donaciju, poklon ili reprezentaciju, učinjenu na neposredan ili posredan način, u bilo kom iznosu ili obliku, ali je precizirano da se donacijom, poklonom ili reprezentacijom ne smatra predstavljanje udzbenika u trajanju od najviše jednog radnog dana koje mora biti realizovano u prostorijama škole i reprezentacije male vrednosti (olovke, kalendari, blokovi za pisanje), kao i besplatni primerci udzbenika koje izdavač daje u postupku izbora udzbenika.

Imajući u vidu da se udzbenici nabavljaju od različitih izdavača propisano je da škola, uz saglasnost Saveta roditelja, može bez naknade, da pomogne u obezbeđivanju svih izabranih udzbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava pribavljanje udzbenika.

Član 35. Predloga zakona uvodi novi institut − najvišu maloprodajnu cenu udzbenika i priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om. Odredbama ovog člana propisano je da ministar, na osnovu predloga Komisije za određivanje najviše maloprodajne cene udzbenika i priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om, svake godine donosi odluku o najvišoj maloprodajnoj ceni udzbenika i priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu. Ova komisija, koju imenuje ministar, brojaće sedam članova od kojih su tri predstavnici izdavača (jedan javni i dva privatna), po jedan iz Ministarstva, organa nadležnog za poslove trgovine, organa nadležnog za zaštitu potrošača i jedan stručnjak za ekonomske nauke kojeg predlaže socijalno-ekonomski savet.

Kriterijume za formiranje najviše maloprodajne cene udzbenika i priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om, kao i način rada Komisije propisaće zajednički ministar nadležan za poslove obrazovanja i ministar nadležan za poslove trgovine.

Ove odredbe unete su, između ostalog i zbog činjenice da su svi odobreni udzbenici usklađeni sa Standardima kvaliteta, te da izbor udzbenika vrše nastavnici, a plaćaju ih roditelji ili država. Ovim rešenjem štiti se interes roditelja i sprečava mogućnost da neki roditelji zbog izbora dosta skupljeg udzbenika od strane nastavnika imaju nesrazmerno veće troškove.

Cilj ove odredbe nije „jeftin udzbenik”, niti umanjenje profita izdavača, već da se na osnovu jasnih parametara utvrdi najviša maloprodajna cena sa PDV-om, jer je u dosadašnjoj primeni zakona dešavalo da različita odeljenja istog razreda u školi plaćaju različite cene kompleta udzbenika.

Predviđeno je da se najviša maloprodajna cena sa PDV-om utvrđuje svake godine najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu. U godini kada se objavljuje Lista, maksimalna maloprodajna cena se objavljuje u trenutku objavljivanja javnog poziva, tako da roditelji i škole imaju informaciju o ceni prilikom izbora udzbenika.

Treba napomenuti da ukoliko najviša cena ne bi bila utvrđena, izdavači bi bez opravdanih razloga mogli svake godine da povećaju cenu udzbenika, koje roditelji moraju da kupe u naredne četiri školske godine. Ovaj član propisuje da najviša maloprodajna cena udzbenika i priručnika i nastavnih materijala, koji se štampa na jeziku nacionalne manjine, odnosno sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ne može biti veća od najviše maloprodajne cene udzbenika i priručnika i nastavnih materijala na srpskom jeziku koji je preveden, odnosno čiji se sadržaj i/ili format prilagođava.

Propisano je ovlašćenje ministra nadležnog za poslove obrazovanja i ministra nadležanog za poslove trgovine da zajednički propisuju kriterijume za formiranje najviše maloprodajne cene udzbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om i način rada Komisije.

Član 36. Predloga zakona uvodi obavezu izdavačima udzbenika da kroz unutrašnji sistem kontrole prate kvalitet svojih udzbenika i evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti.

Pored izdavača, kvalitet udzbenika i rezultate korišćenja udzbenika u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati Zavod.

6. Izdavanje udzbenika (čl. 3739)

Članom 37. Predloga zakona utvrđeni su rokovi u kojima je Ministarstvo obavezno da dostavi izdavačima obaveštenje o ishodu izbora udzbenika koji mogu biti uvršteni u Katalog, kao i obaveza izdavača da u roku od sedam dana od dana prijema ovog obaveštenja Ministarstvu dostavi blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem u visini iznosa od 10.000.000,00 dinara, a da ukoliko dođe do aktiviranja ove menice, izdavač je u obavezi da u roku od 8 dana od dana podnošenja menice na naplatu Ministarstvu dostavi novu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem u visini iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Ukoliko izdavač ne dostavi menicu udzbenik neće biti uvršten u Katalog, a škole koje su izabrale udzbenik tog izdavača koristiće sledeći izabrani udzbenik koji se nalazi u Katalogu, a ukoliko u Katalogu odnosno u Listi nema drugog odobrenog udzbenika za taj predmet, Ministarstvo će naložiti javnom izdavaču da pripremi nedostajući udzbenik i odrediti rok u kojem je obavezan da podnese zahtev za odobrenje tog udzbenika.

Svrha ovog rešenja jeste da garantuje da će udzbenici biti dostupni učenicima u periodu za koji je izabrani udzbenik odobren.

Javno preduzeće „Zavod za udzbenike” je osnovala Vlada Republike Srbije odlukom („Službeni glasnik RS”, br. 44/06, 114/06 i 51/13) da bi se bavilo izdavanjem udzbenika, a članom 2. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i autentično tumačenje – 116/13) propisano da je izdavanje udzbenika delatnost od opšteg interesa.

Takođe stavom 4. ovog člana propisane su obaveze izdavača čiji je udzbenik uvršten u Katalog, i to da je dužan da: objavi udzbenik prema odobrenom rukopisu, obezbedi udzbenike u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika, za četiri naredne školske godine od godine u kojoj je objavljen Katalog, obezbedi udzbenike na jeziku i pismu nacionalne manjine i udzbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike smetnjama u razvoju i invaliditetom, ukoliko se izabere udzbenik tog izdavača u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika za naredne četiri školske godine od godine u kojoj je objavljen Katalog, učini udzbenike dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije do 15. avgusta tekuće za narednu školsku godinu, učini dostupnim prodajnoj mreži prevod odobrenog udzbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine i odobreni udzbenik koji se štampa sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, do početka naredne školske godine, primerak udzbenika iz Kataloga dostavi Zavodu i bibliotekama visokoškolskih ustanova koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika, najkasnije do 15. avgusta godine u kojoj je udzbenik objavljen u Katalogu i da prati kvalitet svojih udzbenika i mišljenja njihovih korisnika, kao i da evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti za svaku školsku godinu, najkasnije u roku od šest meseci od dana završetka školske godine.

Posebno napominjemo da je stavom 4. tačka 8) propisana obaveza svih izdavača da uplate sredstva u visini od 2% od neto prihoda ostvarenog od prodaje udzbenika u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 31. marta tekuće godine, i ta sredstva su prihod budzeta Republike Srbije, a koriste se za namene utvrđene članom 9. ovog zakona. Kao sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ove obaveze predviđeno je da izdavač najkasnije do 1. juna godine u kojoj se objavljuje Katalog, dostavlja Ministarstvu menicu u visini od 2% od projektovanog neto prihoda, koji se izračunava na osnovu tiraža koji predstavlja broj udzbenika potreban za sve učenike koji pohađaju škole koje su izabrale udzbenike tog izdavača pre objavljivanja Kataloga, za jednu školsku godinu.

Napominjemo da je važećim zakonom takođe propisana ovakva obaveza izdavača i ona je podzakonskim aktom koji uređuje niskotiražne udzbenike određena u procentu od 1% neto profita ostvarenog od prodaje udzbenika u prethodnoj kalendarskoj godini

Međutim, imajući u vidu dosadašnju praksu i nedostatak udzbenika na jezicima i pismu za određene nacionalne manjine i udzbenika za decu i učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao i obavezu države da svima obezbedi jednaku dostupnost obrazovanju, ovom odredbom uvodi se obaveza svih izdavača da učestvuju u finansiranju ovih udzbenika izdvajanjem sredstava u visini od 2% od neto prihoda ostvarenog od prodaje udzbenika u prethodnoj kalendarskoj godini.

Sredstva su prihod budzeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a koristiće se za namene utvrđene članom 9. ovog zakona.

Kako se ovde radi o značajnim sredstvima bez kojih bi uveliko bilo otežana priprema i štampanje udzbenika na jezicima manjina udzbenika za decu i učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, uvodi se posebna menica kojom se garantuje da će izdavač ispuniti svoju obavezu.

Smatramo da je ovakvo sredstvo obezbeđenja svrsishodnije od propisivanja kaznenih odredbi ili povlačenja udzbenika u slučaju da izdavač ne uplati sredstva za ovu namenu.

Članom 38. Predloga zakona utvrđena je sadržina udzbenika odobrenog u Katalogu, a ova odredba se shodno primenjuje i na sadržinu priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Članom 39. Predloga zakona, definisan je pojam novog izdanja udzbenika koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem i utvrđeni su uslovi u kojima se izmene i/ili dopune ne smatraju promenom sadržaja.

U odnosu na važeći zakon, novinu predstavlja mogućnost da se udzbenik može izdati kao novo izdanje ukoliko se unapređivanje didaktičkog oblikovanja udzbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja, s tim da staro izdanje ovog udzbenika ostaje u upotrebi.

Cilj ovakvog rešenja je da se izdavaču omogući didaktičko unapređivanje sadržaja udzbenika i pre isteka perioda od četiri godine za koji je udzbenik izabran. Međutim, prethodno izdanje udzbenika ostaje u upotrebi kako bi se sprečilo da izdavači svake godine izdaju novo izdanje udzbenika i time primoravaju roditelje da svake školske godine kupuju novo izdanje udzbenika.

Utvrđeni su rokovi za podnošenje zahteva, sadržaj priloga koji se podnose uz zahtev, kao i nadležnost za donošenje rešenja o da li će biti odobreno novo izdanje udzbenika.

Ovim članom utvrđen je postupak odobravanja novog izdanja udzbenika.

7. Povlačenje udzbenika iz upotrebe (član 40)

Članom 40. Predloga zakona utvrđeni su slučajevi u kojima se odobreni udzbenik povlači iz upotrebe, postupak povlačenja, kao i obaveze izdavača čiji se udzbenik povlači.

U cilju obezbeđivanja efikasnije kontrole sadržaja u udzbenika i obaveza izdavača propisano je da svako zainteresovano pravno ili fizičko lice ili državni organ mogu podneti zahtev za povlačenje udzbenika.

U slučaju zahteva za povlačenje udzbenika zbog toga što nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Budući da se nakon povlačenja udzbenika u slučajevima predviđenim ovim članom može desiti da učenici mogu ostati bez udzbenika, predviđeni su prelazni modaliteti korišćenja udzbenika koji se povlači iz upotrebi do obezbeđivanja novih udzbenika.

8. Nadzor (član 41)

Član 41. Predloga zakona uređuje da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, vrši Ministarstvo preko prosvetnih inspektora.

9. Kaznene odredbe (čl. 4243)

Čl. 42-43. Predloga zakona propisuju kaznene odredbe koje se odnose na izdavača i odgovorno lice izdavača, školu i odgovorno lice u školi, kao i nastavnika i lica koja daju stručnu ocenu odnosno ekspertsko mišljenje.

10. Prelazne i završne odredbe (čl. 4449)

Član 44. Predloga zakona utvrđuje rokove za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona.

Član 45. Predloga zakona utvrđuje prelazni režim za udzbenike i druga nastavna sredstva koji su odobrena u skladu sa propisima koji važe do stupanja na snagu novog zakona, kao i pitanje važenja priručnika i nastavnih materijala za obrazovanje odraslih nastalih u okviru projekta „Druga šansa − Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih”.

Član 46. Predloga zakona propisuje rok za raspisivanje javnog poziva za izbor Liste ocenjivača.

Ovim članom utvrđen je i prelazni režim koji se odnosi na lica koja se mogu prijaviti na javni poziv za izbor Liste ocenjivača, te je propisano da se na ovaj javni poziv mogu se prijaviti i lica koja su autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udzbenika koji su odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 47. Predloga zakona propisano je da će Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udzbenika koji će se koristiti počev od školske 2019/2020. godine Ministarstvo raspisati u roku od dve godine od stupanja na snagu podzakonskih akata koji propisuju standarde kvaliteta udzbenika i plan udzbenika. Međutim, imajući u vidu da postoji veliki broj nedostajućih udzbenika, stavom 2. ovog člana propisano je da će Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje nedostajućih udzbenika i priručnika i nastavnih materijala, Ministarstvo raspisati u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu navedenih pravilnika. Za udzbenike koji će se koristiti u periodu od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine Ministarstvo će raspisati Javni poziv za izbor udzbenika u roku od tri meseca od stupanja na snagu ovog zakona, a na taj Javni poziv mogu da se jave izdavači čiji su udzbenici odobreni u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, s tim da će se na postupak izbora izdavanja, povlačenja i praćenja tih udzbenika primenjivati odredbe ovog zakona.

Članom 48. Predloga zakona omogućeno je da izdavači u periodu od mesec dana zaključno sa 1. oktobrom 2015. godine podnesu zahtev za odobravanje udzbenika prema važećem zakonu, koji će se koristiti u školskoj 2016/2017. godini, uz plaćanje takse koja je će biti propisana u skladu sa članom 20. stav 19. ovog zakona. Cilj ovog rešenja je da se omogući izdavačima koji žele da za nove udzbenike podnesu zahtev za njihovo odobravanje pre donošenja novih Standarda kvaliteta i Plana udzbenika.

Članom 49. Predloga zakona propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).

Članom 50. Predloga zakona utvrđeno je da zakon stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u 2015. godini, Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), na poziciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u glavi 24.1, program 2003, funkcija 910, programska aktivnost/projekat 4001, ekonomska klasifikacija 426, obezbeđena su sredstva za nabavku besplatnih udzbenika u iznosu od 689.350.000,00 dinara,

Za sprovođenje ovog zakona u 2016. godini, procena je da će biti potrebno 700.000.000,00 dinara za nabavku besplatnih udzbenika i 200.000,00 dinara za obuku ocenjivača, ukupno 700.200.000,00.

Za sprovođenje ovog zakona u 2017. godini, procena je da će biti potrebno 700.000.000,00 dinara za nabavku besplatnih udzbenika.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku je činjenica da bi neblagovremeno usvajanje dovelo do štetnih posledica po rad organa i organizacija nadležnih za odobravanje udzbenika, budući da se njime uvode novi instituti i način rada. Posebno napominjemo da je predviđeno da prvi priručnici i nastavni materijali budu u upotrebi u školama već počev od školske 2016/2017. godine, a prvi udzbenici odobreni u skladu sa odredbama ovog zakona počev od školske 2017/2018. godine, za šta je preduslov da se podzakonski akati donesu što ranije kako mogla da se formira liste ocenjivača, bez kojih nije moguće započeti sa punom primenom Zakona.

Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbeđuju se pravne pretpostavke za blagovremenu primenu njegovih rešenja, veća pravna sigurnost i efikasnost u postupku odobravanja udzbenika i upotrebe udzbenika u školama.

Ostavite komentar