Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane, koji je sačinjen 31. maja 2011. godine u Kijevu, u originalu na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

KABINETA MINISTARA UKRAJINE

O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Vlada Republike Srbije i

Kabinet ministara Ukrajine (u daljem tekstu: „Strane”),

sa željom da unaprede prijateljske odnose između dve države,

i da olakšaju uzajamna putovanja državljana njihovih država,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Državljani države jedne Strane ulaze, izlaze, putuju u tranzitu i borave na teritoriji države druge Strane bez viza, na osnovu važećih putnih isprava navedenih u Prilogu uz ovaj sporazum, pod uslovom da period njihovog neprekidnog boravka na teritoriji te države nije duži od trideset (30) dana u periodu od šezdeset (60) dana od dana prvog ulaska.

2. Državljani države jedne Strane, nosioci važećih putnih isprava, ukoliko imaju nameru da borave na teritoriji države druge Strane duže od maksimalne dužine boravka predviđene ovim sporazumom, da rade ili da se školuju na teritoriji države druge Strane, u obavezi su da pribave odgovarajuću vizu prema zakonodavstvu države te Strane.

Član 2.

Državljani države jedne Strane ulaze i izlaze sa teritorije države druge Strane preko graničnih prelaza otvorenih za međunarodni saobraćaj u skladu sa zakonodavstvom države svake Strane.

Član 3.

Državljani države jedne Strane koji poseduju odobrenje za privremeni ili stalni boravak na teritoriji države druge Strane, ulaze, izlaze, putuju u tranzitu i borave na teritoriji te države bez viza.

Član 4.

Ovaj sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa države svake Strane da uskrate ulazak ili boravak državljanima države druge Strane iz razloga nacionalne bezbednosti, javnog reda ili zaštite zdravlja stanovništva u skladu sa zakonodavstvom države te Strane.

Član 5.

Državljani države jedne Strane, u slučaju gubitka ili oštećenja važećih putnih isprava za vreme boravka na teritoriji države druge Strane, napuštaju teritoriju te države na osnovu važećih putnih isprava koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo države čiji su oni državljani, bez obaveze pribavljanja vize ili drugog odobrenja nadležnih organa države boravka.

Član 6.

Državljanima države jedne Strane koji nisu u mogućnosti da napuste teritoriju države druge Strane u roku od trideset (30) dana od dana ulaska, odnosno u roku za koji im je odobrena viza ili dozvola boravka, iz razloga nastupanja vanrednog događaja (bolest, elementarna nepogoda i dr.), rok važenja vize ili dozvole za boravak produžava se, u skladu sa važećim zakonodavstvom države prijema, uz podnošenje verodostojne isprave koja dokazuje nastupanje vanrednog događaja, na period koji je potreban za povratak u državu čije državljanstvo poseduju ili državu u kojoj su stalno nastanjeni.

Član 7.

1. Strane će najkasnije trideset (30) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma diplomatskim putem razmeniti uzorke važećih putnih isprava navedenih u Prilogu uz ovaj sporazum.

2. U slučaju uvođenja ili izmena putnih isprava navedenih u Prilogu uz ovaj sporazum ili uvođenja novih vrsta putnih isprava Strane će bez odlaganja o tome informisati jedna drugu i diplomatskim putem dostaviti uzorke izmenjenih putnih isprava o njihovoj primeni najkasnije trideset (30) dana pre početka njihovog uvođenja ili stupanja na snagu izmena.

Član 8.

Mogući sporovi u tumačenju i primeni odredaba ovog sporazuma rešavaju se putem konsultacija ili pregovora između Strana.

Član 9.

1. Svaka Strana može u cilju obezbeđenja nacionalne bezbednosti, javnog reda i zaštite zdravlja stanovništva u potpunosti ili delimično privremeno obustaviti primenu ovog sporazuma. Pismeno obaveštenje o privremenoj obustavi upućuje se diplomatskim putem drugoj Strani najkasnije četrdeset osam (48) sati pre privremene obustave.

2. Strana koja je donela odluku o privremenoj obustavi primene ovog sporazuma iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana na isti način obaveštava drugu Stranu o ponovnoj primeni ovog sporazuma.

Član 10.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se dve Strane međusobno obaveštavaju diplomatskim putem da je okončana unutrašnja procedura neophodna za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj sporazum može biti izmenjen ili dopunjen na osnovu međusobne saglasnosti Strana. Svaka izmena ili dopuna, o kojoj su se Strane saglasile, stupa na snagu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

3. Datumom stupanja na snagu ovog sporazuma u odnosima između Strana prestaje da važi Sporazum između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o uzajamnim putovanjima građana, potpisan u Moskvi 31. oktobra 1989. godine.

4. Svaka Strana može, u svako doba, otkazati ovaj sporazum diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Sporazum prestaje da važi po isteku roka od devedeset (90) dana od dana kada druga Strana primi pisano obaveštenje o njegovom otkazivanju.

Sačinjeno u Kijevu, dana 31. maja 2011. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA KABINET MINISTARA

SRBIJE UKRAJINE

PRILOG

Spisak putnih isprava koje se izdaju državljanima Republike Srbije:

pasoš;

putni list (laisser-passer);

pomorska knjižica u koju je uneta viza izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije;

brodarska knjižica u koju je uneta viza izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije;

putna isprava člana posade vazduhoplova (uz odgovarajući izvod iz liste članova posade).

Spisak putnih isprava koje se izdaju državljanima Ukrajine:

pasoš državljana Ukrajine za putovanje u inostranstvo;

dečija putna isprava;

pomorska knjižica (uz brodski list ili izvod iz brodskog lista);

putna isprava člana posade vazduhoplova (uz odgovarajući izvod iz liste članova posade);

putni list za povratak u Ukrajinu (samo za povratak u Ukrajinu).

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLjUČENjE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE ZAKLjUČIVANjE

SPORAZUMA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize smatra se značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum sa Ukrajinom je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza i predstavlja nastavak započetog procesa liberalizacije viznog režima za nosioce pasoša onix država izvan Evropske unije, za koje postoji konkretan interes Republike Srbije i širenje kruga tih zemalja.

Republika Srbija je već zaključila sporazume ove vrste sa Ruskom Federacijom i Republikom Kazahstan, a toku je procedura za usaglašavanje sličnih sporazuma sa Jermenijom, Gruzijom, Azerbejdžanom i drugim zemljama nastalim na prostoru bivšeg SSSR-a.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane nije potrebno obezbeđivanje dodatnih sredstava u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar