Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAMOSTALNOM

OBAVLjANjU UMETNIČKE ILI DRUGE DELATNOSTI

U OBLASTI KULTURE

Član 1.

U Zakonu o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», br. 39/93 i 42/98), u članu 3. stav 1. tačka 9. reči: «zabavne, džez i» brišu se.

Posle tačke 9a dodaje se tačka 9b koja glasi:

«9b Udruženju muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije za samostalne umetnike koji se bave izvođenjem džeza, zabavne i rok muzike;».

U tački 18, na kraju teksta, tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 18. dodaje se tačka 19. koja glasi:

«19. Srpskom književnom društvu, za samostalne umetnike koji se bave književnom delatnošću.»

Član. 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Pregled odredaba Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture koje se menjaju odnosno dopunjuju

Član 3.

«9. Savezu estradno-muzičkih umetnika Srbije, za samostalne umetnike koji se bave mjuziklom, komponovanjem i izvođenjem zabavne, džez i narodne muzike, i za samostalne radnike u oblasti kulture koji se bave izvođenjem estradno-muzičkih programa;»

«9b UDRUŽENjU MUZIČARA, ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE KOJI SE BAVE IZVOĐENjEM DžEZA, ZABAVNE I ROK MUZIKE;»

19. SRPSKOM KNjIŽEVNOM DRUŠTVU, ZA SAMOSTALNE UMETNIKE KOJI SE BAVE KNjIŽEVNOM DELATNOŠĆU.

OBRAZLOŽENjE

I Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture, sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 1/90), prema kojoj, pored ostalog, Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti kulture i zaštite kulturnih dobara.

II Razlozi za donošenje ovog zakona

Dosadašnjom zakonskom regulativom nije postojalo, kako normativno tako ni stilsko, razgraničenje između izvođača zabavne i džez muzike, s jedne strane, i autora i izvođača narodne muzike, s druge strane.

Odvajanjem muzičara džeza, zabavne i rok muzike, u okviru zakonske regulative, omogućilo bi se i njihovo staleško organizovanje u posebno udruženje. Time bi se dosadašnje udruženje – SEMUS, sa preko hiljadu članova, učinilo manjim i efikasnijim, a ovom udruženju omogućila uspešna prezentacija njihovog stvaralaštva, u okviru udruženja.

Pored navedenog, razvoj i pojava novih stilskih pravaca u muzici uslovljava potrebu za osamostaljivanjem u cilju ostvarivanja i zaštite prava članova. Na taj način se omogućava, kako dalji razvoj i afirmacija kreativnosti, tako i adekvatnija organizacija udruženja.

Srpsko književno društvo je osnovano 03. marta 2001. godine i u njemu se odmah okupilo preko 100 književnika među kojima niz najuglednijih srpskih pisaca svih generacija: Miodrag Pavlović, Milorad Pavić, Jovan Hristić, Svetlana Velmar janković, Borislav Radović, Ljubomir Simović, Predrag Palavestra, Vida Ognjenović, Voja Čolanović, Danilo Nikolić, Pavle Ugrinov, Branislav Petrović, Milutin Petrović, Milosav Tešić, Raša Livada, Novica Tadić, Gojko Tešić, Radoslav Petković, Radovan Beli Marković, Milica Mićić Dimovska, Laslo Blašković, Duško Novaković, Goran Petrović, Milovan Marčetić, Gordana Ćirjanić, Mihajlo Pantić, Vasa Pavković, Ljubica Arsić, Dragan Velikić, Stevan Tontić, Sava Damjanov, Vladimir Kopicl, Vojislav Karanović, Zoran Ćirić i Vladimir Arsenijević.

Od svog osnivanja Srpsko književno društvo izdaje i Književni magazin, jedan od najboljih književnih časopisa u zemlji, čiji je glavni urednik Slobodan Zubanović.

Srpsko književno društvo među svojim članovima ima i književnike samostalne umetnike koji umetničku delatnost obavljaju kao jedino ili glavno zanimanje. Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture, članovima Društva koji se isključivo ili pretežno bave književnim radom priznala bi se prava iz penzionog, socijalnog i zdravstvenog osiguranja, koja uživaju pripadnici drugih priznatih umetničkih udruženja.

Srpsko književno društvo nastavlja najbolju tradiciju esnafskog udruživanja književnika Srbije, očuvanja najvišeg ugleda profesije i delovanja naših najistaknutijih književnika. Takođe, temelji se na zaštiti duhovnih i moralnih vrednosti i materijalnih interesa književnika, ugledu književničke profesije i afirmaciji srpske književnosti.

Srpsko književno društvo ima važnu ulogu u stvaranju nove kulturne klime, u nalaženju novih oblika kulturnog ponašanja i u formiranju nove kulturne politike u Srbiji.

Poveravanjem Srpskom književnom društvu utvrđivanja svojstva lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture ne dovodi se u pitanje nadležnost Udruženja književnika Srbije i Udruženja dramskih pisaca, već se stvara prostor da se, sa jedne strane, sami književnici, u duhu slobode izbora i demokratije, opredele u koje udruženje će ući i čiji će član postati, a sa druge strane, književnicima Srpskog književnog društva daje se jednako pravo na ostvarivanje prava iz penzionog, socijalnog i zdravstvanog osiguranja. Ovde treba imati u vidu i promene duha jednog vremena, pravo na udruživanje, kao i činjenicu da kultura ne bi trebala da ima monopole, te da iza potrebe 150 najistaknutijih srpskih književnika da se udruže u Srpsko književno društvo stoje razumni i jasni razlozi. Društvo je autoritetom svojih članova i autoritetom svog rada dokazalo da je reč o ozbiljnom i za srpsku književnost važnom udruženju, kojem treba još samo omogućiti zakonski okvir da brine o svojim članovima.

III Dodatna sredstva

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar