Predlog zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE

U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA

VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se upotreba i priprema Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za učešće u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, prava i obaveze nadležnih organa i učesnika u tim operacijama, finansiranje troškova učešća i druga pitanja za izvršavanje misija i zadataka u očuvanju bezbednosti i mira u svetu i pružanju humanitarne pomoći drugim državama u kriznim situacijama.

Na sve što neposredno nije uređeno ovim zakonom primenjuju se propisi o odbrani, civilnoj zaštiti i Vojsci Srbije i zaključeni međunarodni ugovori u oblasti bezbednosti, odbrane i vojne saradnje, kao i propisi kojima se uređuje nadležnost i rad drugih snaga odbrane.

Član 2.

Multinacionalne operacije van granica Republike Srbije (u daljem tekstu: multinacionalne operacije), u smislu ovog zakona, obuhvataju misije i zadatke u očuvanju nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti i mira u svetu, i to:

1) operacije očuvanja, održavanja i izgradnje mira u svetu;

2 ) operacije sprečavanja sukoba i uspostavljanja mira;

3) zajedničke odbrambene operacije u skladu sa propisima o odbrani;

4) operacije pružanja pomoći u otklanjanju posledica međunarodnog terorizma i terorističkih napada većih razmera;

5) učestvovanje u humanitarnim operacijama u slučaju prirodnih, tehničko- -tehnoloških i ekoloških nesreća većih razmera i pružanje pomoći u kriznim situacijama.

Druge snage odbrane, u smislu ovog zakona, su zaposleni u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugim organima državne uprave, osoblje civilne zaštite i lica koja se mogu angažovati na poslovima pružanja pomoći u okviru multinacionalnih operacija, odnosno pružanju humanitarne pomoći ugroženim državama u kriznim situacijama, kao i materijalni potencijal Republike Srbije.

Pod humanitarnim operacijama, u smislu ovog zakona, smatra se angažovanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane na otklanjanju i ublažavanju posledica prirodnih katastrofa, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća koje obimom i intenzitetom ugrožavaju zdravlje i živote ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu, a koje nije moguće otkloniti angažovanjem organa države na čijoj je teritoriji događaj nastao.

Član 3.

Upućivanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije zasniva se na sledećim principima:

1) da je učešće pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u konkretnoj operaciji u skladu sa Ustavom Republike Srbije i međunarodnim pravom;

2) da je učešće pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u skladu sa nacionalnim bezbednosnim i odbrambenim interesima Republike Srbije;

3) da se aktivnosti Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vezi sa učešćem u multinacionalnim operacijama u javnosti objektivno predstavljaju;

4) da je obezbeđena adekvatna pravna zaštita učesnika u multinacionalnim operacijama i poštovanje ugovornih obaveza u pogledu procena bezbednosnih rizika.

Član 4.

Obaveze koje je Republika Srbija preuzela zaključenim međunarodnim ugovorima u oblasti bezbednosti, odbrane i vojne saradnje izvršavaju se u skladu s tim ugovorima i aktima donetim za njihovo sprovođenje.

Izvršenje obaveza iz stava 1. ovog člana obezbeđuju Vlada i Ministarstvo odbrane, u skladu sa propisima o odbrani, odnosno nadležni organi prema ovlašćenjima iz zaključenih međunarodnih ugovora.

Član 5.

Pripadnici Vojske Srbije se mogu angažovati u multinacionalnim operacijama i učestvovati u aktivnostima iz člana 2. stav 1. ovog zakona i dužni su da postupaju u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zakonom, odlukama nadležnih organa, principima međunarodnog prava o upotrebi sile i pravilima angažovanja donetim za konkretnu multinacionalnu operaciju.

Pripadnici drugih snaga odbrane, u skladu sa potrebama, mogu se angažovati u multinacionalnim operacijama iz člana 2. stav 1. ovog zakona i dužni su da postupaju u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i principima i pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

Član 6.

Status pripadnika Vojske Srbije angažovanih u multinacionalnim operacijama iz člana 2. stav 1. ovog zakona uređuje se u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima je uređena služba u Vojsci Srbije.

Status pripadnika drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama iz člana 2. stav 1. ovog zakona uređuje se u skladu sa ovim zakonom, propisima o civilnoj zaštiti i propisima o državnim službenicima.

II. PRIPREMA I UPUĆIVANjE U MULTINACIONALNE OPERACIJE I POVLAČENjE IZ MULTINACIONALNIH OPERACIJA

Član 7.

O upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama odlučuje se na osnovu Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama (u daljem tekstu: Godišnji plan upotrebe), kojim se određuju njihove misije i zadaci.

Godišnji plan upotrebe zasniva se na:

1) utvrđenim bezbednosnim i odbrambenim potrebama i interesima, u skladu sa Strategijom nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategijom odbrane Republike Srbije i Strategijskim pregledom odbrane Republike Srbije;

2) obavezama koje je Republika Srbija preuzela zaključenim međunarodnim ugovorima u oblasti bezbednosti, odbrane i vojne saradnje i civilne zaštite;

3) raspoloživim materijalnim, finansijskim i ljudskim resursima sistema odbrane.

Godišnji plan upotrebe sadrži: naziv planiranih misija, odnosno multinacionalnih operacija; njihov mandat; pregled misija, odnosno multinacionalnih operacija čije je izvršavanje u toku sa ocenom stanja; cilj koji se postiže upotrebom Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama koje se planiraju u tekućoj godini; raspoložive snage i materijalna i finansijska sredstva koja se mogu staviti na raspolaganje radi učestvovanja u multinacionalnim operacijama, kao i druge elemente od značaja za odobravanje učešća u multinacionalnim operacijama.

Godišnji plan upotrebe pripremaju:

Ministarstvo odbrane – za pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u Ministarstvu odbrane;

Ministarstvo odbrane u saradnji sa nadležnim ministarstvima – za zaposlene u drugim organima državne uprave, osoblje civilne zaštite i lica koja se mogu angažovati na poslovima pružanja pomoći u okviru multinacionalnih operacija;

Ministarstvo unutrašnjih poslova – za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Godišnji plan upotrebe Vladi predlažu ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova.

Član 8.

Narodna skupština razmatra i usvaja Godišnji plan upotrebe za izvršavanje planiranih multinacionalnih operacija u tekućoj godini.

Ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova Narodnoj skupštini predstavljaju delove Godišnjeg plana upotrebe iz svog delokruga.

Narodna skupština odlučuje o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama, kao i o produžetku vremena njihovog angažovanja i povlačenju iz multinacionalne operacije, na osnovu usvojenog Godišnjeg plana upotrebe.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, Narodna skupština može, u skladu sa interesima Republike Srbije, odobriti upotrebu i učešće pripadnika Vojske Srbije u operacijama iz člana 2. tač. 2), 3) i 5) ovog zakona koje nisu predviđene Godišnjim planom upotrebe, ako se znatno pogorša bezbednosna ili humanitarna situacija u svetu.

Član 9.

Predsednik Republike, na osnovu odluke Narodne skupštine, u skladu sa zakonom, odlučuje o upućivanju pripadnika Vojske Srbije u multinacinalne operacije, na predlog ministra odbrane.

Izvršavanje odluke iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom, obezbeđuju Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.

Član 10.

Vlada, na osnovu usvojenog Godišnjeg plana upotrebe, u skladu sa zakonom, odlučuje o učešću i upućivanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave u multinacionalne operacije, produžetku vremena njihovog angažovanja i povlačenju iz multinacionalne operacije, na predlog nadležnog ministra.

Izvršavanje odluke iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom, obezbeđuju nadležna ministarstva.

Izuzetno, Vlada može odobriti učešće drugih snaga odbrane u humanitarnim operacijama koje nisu predviđene Godišnjim planom upotrebe, u slučaju neodložnog otklanjanja posledica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća većih razmera, kao i pružanja pomoći civilnim organima u kriznim situacijama.

Član 11.

Odluku predsednika Republike iz člana 9. ovog zakona izvršava ministar odbrane, u skladu sa zakonom i propisima o odbrani i Vojsci Srbije.

Odluku Vlade iz člana 10. ovog zakona izvršavaju nadležni ministri, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje nadležnost i rad drugih snaga odbrane.

Član 12.

U multinacionalne operacije mogu se upućivati samo pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji su završili obuku u zemlji ili inostranstvu, koji su osposobljeni za odgovarajuću specijalnost i koji imaju odgovarajući sertifikat o osposobljenosti za učešće u multinacionalnim operacijama.

Član 13.

U multinacionalne operacije ne mogu biti upućeni vojnici dok se nalaze na služenju vojnog roka, u skladu sa propisima o vojnoj obavezi, odnosno civilnoj službi.

U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, u multinacionalne operacije ne mogu se upućivati pripadnici Vojske Srbije do ukidanja ratnog ili vanrednog stanja, osim u multinacionalne operacije iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

U multinacionalne operacije iz člana 2. stav 1. ovog zakona mogu biti upućeni pripadnici aktivne rezerve čija se prava i obaveze u vezi sa učešćem u multinacionalnim operacijama uređuju ugovorom.

Član 14.

Plan priprema za učešće u multinacionalnoj operaciji utvrđuju i sprovode:

ministar odbrane – za pripadnike Vojske Srbije;

ministar unutrašnjih poslova – za policijske službenike;

nadležni ministar – za zaposlene u organima državne uprave.

Kriterijume za izbor i način izbora pripadnika Vojske Srbije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i način izdavanja sertifikata o osposobljenosti uređuje nadležni ministar iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zahtevima multinacionalne operacije.

Član 15.

Izabrani pripadnik civilne zaštite, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, državni službenik i nameštenik za vreme koje provede na pripremama u zemlji i inostranstvu radi učešća u multinacionalnim operacijama ima pravo na plaćeno odsustvo u skladu sa ovim zakonom.

Pripadniku Vojske Srbije i licu iz stava 1. ovog člana za vreme priprema i obuke za učešće u multinacionalnoj operaciji pripada pravo i na naknadu troškova, u skladu sa propisima o naknadi putnih i drugih troškova.

Pripremanje i obučavanje za učešće u multinacionalnim operacijama pripadnika Vojske Srbije obavlja se u skladu sa propisima o odbrani i Vojsci Srbije.

Član 16.

Ako u vremenu određenom za sprovođenje multinacionalne operacije dođe do narušavanja mandata misije, ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti i odbrambenih interesa Republike Srbije, ili budu ugroženi životi pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, ili nastanu neprihvatljivi rizici i opasnost po njihovu bezbednost, a Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, na osnovu zajedničke procene sa nadležnim ministrima, ministar odbrane predlaže predsedniku Republike donošenje odluke o trenutnom povlačenju dela ili svih pripadnika Vojske Srbije, odnosno drugih snaga odbrane i pre okončanja aktivnosti na koju su upućeni.

O odluci iz stava 1. ovog člana, bez odlaganja obaveštavaju se predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade.

Član 17.

Vlada, na kraju budžetske godine, usvaja Izveštaj o izvršavanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama i podnosi ga Narodnoj skupštini.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana pripremaju:

Ministarstvo odbrane – za pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u Ministarstvu odbrane;

Ministarstvo odbrane u saradnji sa nadležnim ministarstvima – za zaposlene u drugim organima državne uprave, osoblje civilne zaštite i lica koja se mogu angažovati na poslovima pružanja pomoći u okviru multinacionalnih operacija;

Ministarstvo unutrašnjih poslova – za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: podatke o karakteru multinacionalnih operacija u kojima su učestvovali pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; pregled strukture angažovanih snaga odbrane; pregled utrošenih sredstava po namenama za pripremanje i izvođenje operacija, odnosno povlačenje iz tih operacija; analizu stanja u zoni izvođenja operacija, odnosno aktivnosti i ostvarenih rezultata u konkretnoj operaciji i druge podatke od značaja za ostvarivanje bezbednosnih i odbrambenih interesa Republike Srbije.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana Vladi predlažu ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova.

Prilikom razmatranja izveštaja iz stava 1. ovog člana, Vlada ocenjuje ostvarene rezultate radi preduzimanja odgovarajućih aktivnosti u angažovanju ljudskih i materijalnih resursa u multinacionalnoj operaciji.

Vlada Narodnoj skupštini podnosi izveštaj o okončanju ili prevremenom završetku multinacionalne operacije i u slučaju promene njenog mandata ili zadatka, odnosno promene drugih bitnih okolnosti koje utiču na mandat i zadatak multinacionalne operacije.

Izveštaj iz stava 6. ovog člana Vlada podnosi Narodnoj skupštini na prvom narednom zasedanju.

Član 18.

Nadležna ministarstva i drugi državni organi dužni su da u okviru svojih nadležnosti pruže stručnu i tehničku pomoć za izvršavanje odobrenih multinacionalnih operacija.

III. POSEBNA PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA

Član 19.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su dužni da u saradnji sa nadležnim organima organizuju i koordiniraju sve aktivnosti u vezi sa pripremama pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u inostranstvo radi izvršavanja odobrenih multinacionalnih operacija.

Po usvajanju Godišnjeg plana upotrebe, Ministarstvo odbrane bez odlaganja obaveštava nadležne organe i organizacije državne uprave i organe lokalne samouprave o obavezama iz njihove nadležnosti.

Član 20.

Izbor pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za obuku i učešće u multinacionalnim operacijama vrši se u skladu sa ovim zakonom i propisima o odbrani i Vojsci Srbije, kao i propisima kojima se uređuje nadležnost i rad drugih snaga odbrane.

Za izvršavanje multinacionalnih operacija koje zahtevaju zajedničko učešće pripadnika Vojske Srbije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova radi pružanja pomoći u kriznim situacijama, popuna se vrši u skladu sa sporazumom koji zaključuju ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova.

Član 21.

Ministar odbrane, odnosno nadležni ministri ili lica koja oni ovlaste zaključuju tehničke sporazume kojima se uređuju uslovi angažovanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u okviru multinacionalnih operacija, radi izvršavanja zaključenog međunarodnog ugovora na osnovu kojeg se izvodi konkretna multinacionalna operacija.

Za vreme učešća u multinacionalnim operacijama, kontrolu sistema komandovanja i izvršavanja vojnih dužnosti vrše ovlašćene starešine Vojske Srbije, u skladu sa propisima o službi u Vojsci Srbije i saglasno pravilima komandovanja i kontrole koje je utvrdila međunarodna organizacija koja realizuje multinacionalnu operaciju.

Za svako učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama donose se pravila angažovanja koja propisuje ministar odbrane.

Član 22.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane ne mogu biti neprekidno duže od godinu dana u multinacionalnoj operaciji, osim u slučaju zdravstvene sprečenosti za povratak u zemlju, tehničkih razloga ili na osnovu zahteva komandanta snaga u multinacionalnoj operaciji do završetka započete aktivnosti.

O nastupanju razloga iz stava 1. ovog člana, nadležni organ je obavezan da obavesti Ministarstvo odbrane.

Član 23.

O pravima i obavezama pripadnika Vojske Srbije koji su angažovani u multinacionalnim operacijama odlučuju ovlašćene starešine, u skladu sa ovim zakonom i propisima o službi u Vojsci Srbije.

O pravima i obavezama pripadnika drugih snaga odbrane koji su angažovani u humanitarnim i drugim operacijama odlučuju rukovodioci organa državne uprave, odnosno pravnih lica kod kojih su zaposleni, u skladu sa ovim zakonom i propisima o radu.

Član 24.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnim operacijama imaju pravo na naknadu plate, odnosno zarade i druga novčana primanja u zemlji najmanje u iznosu koji bi ostvarili da su na službi u Vojsci Srbije ili u radnom odnosu u zemlji, kao i posebna prava u skladu sa propisima kojima je uređena služba u Vojsci Srbije, odnosno radni odnos i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pored prava iz stava 1. ovog člana, pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnim operacijama imaju pravo i na uvećanje plate i druga novčana primanja po osnovima i merilima koje propisuje Vlada, u skladu sa ovim zakonom i zaključenim međunarodnim ugovorima ili aktima za njihovo izvršavanje.

Član 25.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji su angažovani u multinacionalnim operacijama imaju pravo na:

1) uvećanje plate;

2) uvećan staž osiguranja;

3) naknadu troškova za rizik u službi i dodatke za geografske i klimatske uslove;

4) naknadu troškova putovanja za jedno putovanje do mesta stanovanja i nazad za svakih šest meseci provedenih u multinacionalnoj operaciji;

5) lično osiguranje od bolesti, rizika ranjavanja, težih povreda, invaliditeta ili smrti koje se obezbeđuje na teret nadležnog ministarstva za vreme učestvovanja u multinacionalnoj operaciji;

6) putne troškove i besplatan odmor u objektima predviđenim za odmor i rekreaciju po povratku iz multinacionalne operacije.

Bliže uslove i način ostvarivanja prava pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama propisuje ministar odbrane.

Član 26.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme obuke, školovanja i vežbi u inostranstvu, radi priprema za učešće u multinacionalnim operacijama, imaju pravo na naknadu troškova prema propisima o naknadi troškova za putovanje u inostranstvo.

Član 27.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji su upućeni u multinacionalne operacije obavezni su da:

1) učešćem u multinacionalnoj operaciji štite i promovišu ugled Republike Srbije;

2) savesno i odgovorno izvršavaju poverene dužnosti i zadatke, poštujući sistem rukovođenja i komandovanja;

3) poštuju pravila međunarodnog prava o upotrebi sile i pravila humanitarnog prava, dajući svoj doprinos bezbednosti i miru i sprečavanju krizne situacije;

4) snose troškove u slučaju samovoljnog prekida angažovanja u mirovnoj ili humanitarnoj operaciji po opštim pravilima o naknadi štete;

5) podležu disciplinskoj, prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti, u skladu sa zakonom i zaključenim međunarodnim ugovorima.

Za materijalna sredstva koja se koriste u mirovnim i humanitarnim operacijama odgovara se po propisima o odgovornosti lica za štetu koju učine u obavljanju službe.

Učesnici u multinacionalnim operacijama u vezi sa korišćenjem materijalnih sredstava koja su im poverena imaju obaveze koje su propisane za budžetske korisnike i korisnike sredstava u svojini Republike Srbije.

Član 28.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se nalaze u multinacionalnoj operaciji imaju pravo na:

1) diplomatsku i pravnu pomoć i zaštitu;

2) obavezno lično osiguranje, u skladu sa stepenom rizika u toku izvođenja multinacionalne operacije;

3) mirovanje radnog odnosa do povratka iz multinacionalne operacije;

4) naknadu štete u slučaju posledica bolesti, povrede, ranjavanja, invaliditeta ili smrti u toku obavljanja dužnosti u multinacionalnoj operaciji.

Član 29.

Pripadnicima Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnoj operaciji zabranjeno je:

1) obavljanje privrednih i drugih uslužnih delatnosti u inostranstvu, osim onih koje se odnose na logističku podršku zajedničkih snaga;

2) svako mešanje u unutrašnje poslove zemlje domaćina izvan odobrenog mandata misije;

3) samovoljno napuštanje ili prekidanje misije bez saglasnosti nadležnih organa;

4) svako drugo delovanje izvan mandata misije.

Član 30.

Prava, obaveze i odgovornosti pripadnika Vojske Srbije, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama uređuju se ugovorom sa nadležnim ministarstvom.

Pre upućivanja u multinacionalnu operaciju, Ministarstvo odbrane sa pripadnikom Vojske Srbije zaključuje ugovor o njegovom angažovanju u skladu sa ovim zakonom.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da na poziv nadležnog organa prihvate učešće u multinacionalnoj operaciji u roku od tri godine od dana završetka obuke odnosno dobijanja sertifikata do dana pozivanja za učešće u multinacionalnoj operaciji, izuzev u operacijama iz člana 2. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Član 31.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane dužni su da se po okončanju ili povlačenju iz multinacionalne operacije jave nadležnom organu kod kojeg su zaposleni radi regulisanja statusa i prava iz radnog odnosa.

Član 32.

Vreme koje pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane provedu u multinacionalnim operacijama smatra se službom u Vojsci Srbije, odnosno radnim odnosom.

Član 33.

Za vreme učešća u multinacionalnoj operaciji pripadnici Vojske Srbije obavljaju službu u skladu sa propisima kojima je uređena služba u Vojsci Srbije, a pripadnici drugih snaga odbrane u skladu sa propisima struke i specijalnosti za koju su osposobljeni.

Lica iz stava 1. ovog člana izvršavaju zadatke samostalno ili u okviru kontingenta zemlje partnera, u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom za konkretnu operaciju.

Član 34.

Vreme koje pripadnik Vojske Srbije i drugih snaga odbrane provede u multinacionalnoj operaciji računa se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, tako što se svakih 12 meseci efektivno provedenih u multinacionalnoj operaciji računa kao 18 meseci.

Vreme koje pripadnik Vojske Srbije i drugih snaga odbrane provede u multinacionalnoj operaciji u efektivnom trajanju manjem od 12 meseci računa se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem srazmerno uvećanju iz stava 1. ovog člana.

Član 35.

U slučajevima povrede, ranjavanja, bolesti, invaliditeta ili smrti za vreme učešća u multinacionalnim operacijama iz člana 2. stav 1. ovog zakona, pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane imaju pravo na naknadu štete i druga prava, u skladu sa zakonom, zaključenim međunarodnim ugovorima i propisima o naknadi štete koji se priznaju u međunarodnoj organizaciji ili instituciji pod čijim pokroviteljstvom se sprovodi multinacionalna operacija.

U slučaju smrti pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnoj operaciji, članovima porodice pokojnika pripada naknada za stvarne pogrebne troškove.

Troškovi iz st. 1. i 2. ovog člana padaju na teret sredstava za izvršenje Godišnjeg plana upotrebe i budžeta Republike Srbije.

Član 36.

Pripadnici drugih snaga odbrane koji učestvuju u multinacionalnoj operaciji imaju pravo na obavezno osiguranje za slučaj bolesti, povrede, ranjavanja, invalidnosti ili smrti, u skladu sa propisima o osiguranju ili zaključenim međunarodnim ugovorom.

Nadležno ministarstvo zaključuje ugovor o osiguranju od rizika bolesti, povređivanja, ranjavanja i smrti za vreme učešća u multinacionalnoj operaciji sa licem iz stava 1. ovog člana, pre njegovog upućivanja u multinacionalnu operaciju.

Način ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije propisuje Vlada.

IV. NAČIN FINANSIRANjA TROŠKOVA ANGAŽOVANjA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA

Član 37.

Troškovi pripreme, učešća i povratka pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane iz multinacionalnih operacija, kao i obaveze drugih pravnih lica u pružanju materijalne pomoći u vezi sa realizacijom humanitarnih operacija, finansiraju se iz budžeta Republike Srbije.

Vlada u okviru budžeta Republike Srbije obezbeđuje sredstva za izvršenje Godišnjeg plana upotrebe, odnosno aktivnosti u multinacionalnim operacijama.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, sredstva za finansiranje multinacionalnih operacija iz člana 8. stav 4. ovog zakona Vlada obezbeđuje dodatno, u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

Član 38.

Troškovi iz člana 37. stav 1. ovog zakona obuhvataju:

1) izbor pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za misije, obuku, pripreme, lekarske preglede, testiranje, transportne troškove, troškove kontrole i ostale troškove prema standardima odbrane po vrstama sredstava odnosno aktivnosti;

2) nabavku tehnike i opreme;

3) upućivanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije;

4) plate i naknade u skladu sa važećim propisima;

5) troškove putovanja odlaska i povratka u zemlju za svakih šest meseci provedenih u multinacionalnoj operaciji;

6) popravku i održavanje tehnike;

7) troškove osiguranja svih učesnika i tehnike koja se koristi u multinacionalnim operacijama;

8) sanitetsko obezbeđenje i transport učesnika u multinacionalnim operacijama koji ne mogu biti zbrinuti u medicinskim jedinicama operativne zone;

9) troškove lečenja u inostranstvu i zemlji i troškove naknade štete;

10) ukupne troškove nabavke posmrtne opreme, organizaciju sahrane lica koje je izgubilo život u multinacionalnoj operaciji, pripremu službenih dokumenata i socijalno zbrinjavanje članova njegove porodice;

11) naknadu štete trećim licima za štetu učinjenu tokom izvođenja multinacionalne operacije;

12) troškove boravka u objektima predviđenim za odmor i rekreaciju;

13) troškove eventualne pravne pomoći;

14) ostale specifične troškove.

Član 39.

Sredstva iz čl. 37. i 38. ovog zakona za pripadnike Vojske Srbije obezbeđuju se preko Ministarstva odbrane.

Sredstva iz čl. 37. i 38. ovog zakona za pripadnike drugih snaga odbrane obezbeđuju se u budžetu nadležnih organa državne uprave, odnosno pravnih lica čije je učešće u multinacionalnim operacijama obuhvaćeno Godišnjim planom upotrebe.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, za operacije predviđene u članu 8. stav 4. ovog zakona sredstva se obezbeđuju iz sredstava rezerve budžeta Republike Srbije za tekuću godinu.

Član 40.

Pokretne stvari koje koriste učesnici u multinacionalnim operacijama obezbeđuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje raspolaganje sredstvima kod budžetskih korisnika.

Uslove i način pribavljanja, raspolaganja i korišćenja pokretnih stvari iz stava 1. ovog člana i njihovo vraćanje u zemlju propisuje Vlada.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Svi započeti postupci upućivanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije do dana stupanja na snagu ovog zakona, završiće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zahtevi za ostvarivanje prava i obaveza učesnika upućenih u multinacionalne operacije do dana stupanja na snagu ovog zakona za koje nije doneta odluka nadležnog organa, rešavaće se u skladu sa propisima po kojima su stečena, a ako je to za njih povoljnije, po odredbama ovog zakona.

Član 42.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi doneti radi izvršavanja Zakona o učešću profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (,,Službeni list SCG“, broj 61/04) ostaju na snazi do donošenja propisa za izvršavanje ovog zakona, osim odredaba koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 43.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o učešću profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (,,Službeni list SCG “, broj 61/04).

Danom stupanja na snagu ovog zakona u Zakonu o odbrani (,,Službeni glasnik RS“, broj 116/07) u članu 9. stav 2. tačka 9) prestaje da važi, a u članu 12. stav 2. tačka 12) reči: ,,na osnovu odluke Narodne skupštine“ brišu se.

Član 44.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granice Republike Srbije sadržan je u odredbama člana 97. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana.

II. Razlozi za donošenje zakona

Razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje preuzetog Zakona o učešću profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (,,Službeni list SCG“, broj 61/04) sa Ustavom, Zakonom o odbrani i Zakonom o Vojsci Srbije.

III. Objašnjenja osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Predloga zakona predlaže se predmet uređivanja ovog zakona i primena propisa o odbrani, civilnoj zaštiti i drugih propisa za sve što se neposredno ne uređuje ovim zakonom.

Članom 2. stav 1. Predloga zakona predlaže se definisanje multinacionalnih operacije van granica Republike Srbije u koje se mogu upućivati Vojska Srbije ili druge snage odbrane, bliže određivanje drugih snaga odbrane i definisanje humanitarnih operacija u kojima se mogu angažovati pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane.

Članom 3. Predloga zakona predlaže se obaveza poštovanja osnovnih principa na kojima se mora zasnivati upućivanje u multinacionalne operacije, a koji se zasnivaju na načelima na kojima je uređen jedinstveni sistem odbrane Republike Srbije.

Članom 4. Predloga zakona predlaže se propisivanje neposrednog izvršavanja obaveza koje je Republika Srbija preuzela zaključenim međunarodnim ugovorima u oblasti bezbednosti, odbrane i vojne saradnje, kojima se ne uređuju konkretne multinacionalne operacije, a u skladu sa odredbama tih međunarodnih ugovora.

Članom 5. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina izvršavanja vojnih i drugih dužnosti u multinacionalnim operacijama koje se moraju zasnivati na Ustavu, zakonu, odlukama nadležnih organa i opšteprihvaćenim pravilima o upotrbi sile, odnosno pravilima međunarodnog humanitarnog prava

Članom 6. Predloga zakona predlaže se uređivanje statusa pripadnika Vojske Srbije, odnosno statusa pripadnika drugih snaga odbrane za vreme njihovog učešća u multinacionalnim operacijama.

Članovima 7. i 8. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina i postupka za donošenja odluka iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srbije, kao i pripremanje i donošenje Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za izvršavanje planiranih multinacionalnih operacija u tekućoj godini.

Članom 9. Predloga zakona predlaže se propisivanje uslova i načina za donošenje odluke o upotrebi Vojske Srbije iz nadležnosti predsednika Republike u odbrani, kao i način izvršavanja donete odluke za koju je propisana nadležnost Ministarstva odbrane i Vojska Srbije.

Članom 10. Predloga zakona predlaže se način donošenja odluka o učešću i upućivanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, osoblja civilne zaštite, produžetku vremena njihovog angažovanja i povlačenja iz multinacionalnih operacija iz nadležnosti Vlade čije izvršavanje obezbeđuju nadležna ministarstva u okviru svog zakonom propisanog delokruga.

Stavom 3. ovog člana predlaže se propisivanje izuzetka od pravila da se odluke donose na osnovu Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, a koji se odnosi na slučajeve neodložnog otklanjanja posledica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća većih razmera i u kriznim situacijama koje nisu mogle biti predviđene Godišnjim planom upotrebe.

Članom 11. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina izvršavanja obaveza realizacije donetih odluka o upućivanju Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije, u skladu sa ovim zakonom i uz primenu propisa o odbrani i Vojsci Srbije odnosno propisa kojima se uređuje rad drugih snaga odbrane.

Članom 12. Predloga zakona predlaže se propisivanje posebnih uslova pod kojima se pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane mogu upućivati u multinacionalne operacije i potreban nivo njihove osposobljenosti odnosno obučenosti za vršenje vojnih i civilnih dužnosti u multinacionalnim operacijama.

Članom 13. Predloga zakona predlaže se propisivanje kruga lica koja se ne mogu upućivati u multinacionalne operacije, slučajevi kada se ne mogu donositi odluke o upućivanju i predlaže se mogućnost upućivanja pripadnika aktivne rezerve po osnovu ugovora.

Članom 14. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina planiranja priprema pripadnika Vojske Srbije, policijskih službenika i zaposlenih u organima državne uprave i način uređivanja kriterijuma za izbor lica koja se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i izdavanje sertifikata o njihovoj osposobljenosti.

Članom 15. Predloga zakona predlaže se propisivanje prava na plaćeno odsustvo i naknadu putnih i drugih troškova za vreme pripremanja i obučavanja za učešće u u multinacionalnim operacijama, a čija se visina utvrđuje u skladu sa propisima o odbrani i Vojsci Srbije.

Članom 16. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina donošenja odluke o trenutnom povlačenju dela ili svih pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u situaciji kada dođe do narušavanja mandata odobrene misije ili na osnovu procene da je došlo do ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti i odbrambenih interesa Republike Srbije, odnosno da su ugroženi životi lica upućenih u tu multinacionalnu operaciju, ili nastanu neprihvatljivi rizici i opasnost po njih, za slučaj da Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane.

Članom 17. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina pripremanja, razmatranja i usvajanja Izveštaja o izvršavanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama koji se podnosi Narodnoj skupštini.

Članom 18. Predloga zakona predlaže se propisivanje dužnosti nadležnih ministarstava i drugih organa za pružanje pravne, stručne i tehničke pomoći iz delokruga njihovih nadležnosti, neophodnih za izvršavanje odobrenih multinacionalnih operacija.

Članom 20. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina izbora pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji će se obučavati i učestvovati u multinacionalnim operacijama kao i način izvršavanja aktivnosti koje zahtevaju zajedničko učešće pripadnika Vojske Srbije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i predlaže se zaključivanje sporazuma između ministra odbrane i ministra unutrašnjih poslova u skladu sa njihovim nadležnostima u oblasti odbrane.

Članom 21. Predloga zakona predlaže se propisivanje ovlašćenja za zaključivanje tehničkih sporazuma za izvršavanje međunarodnog ugovora na osnovu koga se izvodi konkretna multinacionalna operacija, način kontrole sistema komandovanja i izvršavanja vojnih dužnosti za vreme učešća u multinacionalnim operacijama, kao i obaveza propisivanja posebnih pravila angažovanja Vojske Srbije za svaku konkretnu miltinacionalnu operaciju.

Članom 23. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina odlučivanja o pravima i obaveza pripadnika Vojske Srbije, odnosno drugih snaga odbrane koji su angažovani u multinacionalnim operacijama.

Članom 24. Predloga zakona predlaže se propisivanje posebnih prava na naknadu plate, odnosno zarade i druga novčana primanja pripadnicima Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnim operacijama kao i ovlašćenje da Vlada propiše osnove i merila za uvećanje plate i druga novčana primanja.

Članom 25. Predloga zakona predlaže se utvrđivanje posebnih prava pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u skladu sa specifičnostima i opasnostima u vršenju vojne službe, odnosno stručnih poslova u okviru multinacionalnih operacija i propisivanje ovlašćenja ministara odbrane da propiše bliže uslove i način ostvarivanja prava i obaveza pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama.

Članom 26. Predloga zakona predlaže se propisivanje primene vojnih propisa u vezi sa pravom na naknadu pripadajućih troškova i troškova putovanju u inostranstvo za pripadnike Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se pripremaju za učešće multinacionalnim operacijama i za vreme obuke, školovanja i izvođenja vežbe u inostranstvu.

Članom 27. Predloga zakona predlaže se propisivanje posebnih obaveza pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme angažovanja u multinacionalnim operacijama i obaveze i odgovornosti za materijalna sredstva koja su im poverena za izvršavanje misija i zadataka u inostranstvu.

Članom 28. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina zaštite učesnika u multinacionalnim operacijama u pogledu pružanja pravne pomoći, osiguranja, mirovanja radnog odnosa i naknade štete za slučaj bolesti, povrede, ranjavanja, invaliditeta ili smrti nastalih tokom obavljanja dužnosti u multinacionalnim operacijama.

Članom 29. Predloga zakona predlaže se propisivanje zabrane za pripadnike Vojske Srbije i drugih snaga odbrane kojima se obezbeđuje izvršavanje dužnosti u skladu sa odobrenim mandatom, odnosno karakterom misije i zadataka koje izvršavaju.

Članom 30. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti pripadnike Vojske Srbije, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave koji se pripremaju i obučavaju, odnosno osposobljavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i njihovo uređivanje ugovorom sa nadležnim ministarstvom, kao i propisivanje roka u kome su ta lica obavezna da se odazovu na poziv nadležnog organa, imajući u vidu da se obuka vrši na teret sredstava budžeta .

Članom 31. Predloga zakona predlaže se propisivanje obaveza pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane da se po okončanju ili povlačenju iz multinacionalne operacije u kojoj su učestvovali, jave nadležnom organu kod koga su zaposleni radi regulisanja statusa i prava iz radnog odnosa propisanih ovim zakonom.

Članom 32. Predloga zakona predlaže se da se vreme koje pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane provedu u multinacionalnoj operaciji, u smislu ovog zakona, smatra kao vreme provedeno na vojnoj službi u zemlji, odnosno vreme provedeno u radnom odnosu.

Članom 33. Predloga zakona predlaže se primena propisa kojim se uređuje služba u Vojsci Srbije, odnosno primena propisa struke i specijalnosti za vreme učešća u multinacionalnim operacijama tokom izvršavanja preuzetih zadataka iz zaključenog ugovora o konkretnoj multinacionalnoj operaciji, bilo da ih izvršavaju samostalno ili u okviru kontigenta zemlje partnera.

Članom 34. Predloga zakona predlaže se propisivanje uvećanja staža osiguranja za pripadnike Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, imajući u vidu uslove i opasnosti kojima su izloženi, i utvrđuje efektivno vreme za ostvarivanje prava na uvećani staž osiguranja.

Članom 35. Predloga zakona predlaže se propisivanje prava na naknadu štete i drugih prava pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, odnosno članova njihove porodice za slučaj povrede, ranjavanja, bolesti, invaliditeta ili smrti i način finansiranja ovih troškova.

Članom 36. Predloga zakona predlaže se propisivanje obaveznog osiguranja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane od rizika bolesti, povrede, ranjavanja, invalidnosti ili smrti za vreme učestvovanja u multinacionalnoj operaciji, zaključivanje ugovora o osiguranju pre njihovog upućivanja, kao i ovlašćenje Vlade da propiše ostvarivanje prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije.

Članom 37. i 38. Predloga zakona predlaže se način finansiranja troškova pripreme, učešća i povratka pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane iz multinacionalnih operacija, njihovo obezbeđenje u okviru usvojenog Godišnjeg plana upotrebe i mogućnost dodatnog finansiranja upotrebe Vojske Srbije u odobrenoj multinacionalnoj operaciji koja nije mogla biti obuhvaćena Godišnjim planom upotrebe. Takođe, precizirane su vrste troškova koje treba planirati, odnosno za koje treba obezbediti odgovarajući iznos sredstava.

Članom 39. Predloga zakona predlaže se način obezbeđivanja sredstava za finansiranje troškova pripadnika Vojske Srbije, odnosno troškova drugih snaga odbrane koji se obezbeđuju u budžetu nadležnog organa državne uprave odnosno pravnih lica čije učešće u multinacionalnim operacijama je obuhvaćeno Godišnjim planom upotrebe. Takođe propisan je i način obezbeđenja dodatnih sredstava za finansiranje troškova Vojske Srbije u vezi sa učešćem u multinacionalnim operacijama koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom upotrebe, korišćenjem sradstava budžetske razerve.

Članom 40. Predloga zakona predlaže se propisivanje načina obezbeđivanja pokretnih stvari koje koriste učesnici u multinacionalnim operacijama, kao i ovlašćenja Vlade da propiše uslove, način i postupak pribavljanja, raspolaganja i korišćenja materijalnih sredstava u multinacionalnim operacijama i uslova za njihovo vraćanje u zemlju.

Članom 41. Predloga zakona predlaže se propisivanje prelaznog režima rešavanja u vezi sa započetom procedurom za upućivanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije doneta odluka Narodne skupštine. Takođe, predlaže se propisivanje načina rešavanja o zahtevima za ostvarivanje prava učesnika u multinacinalnim operacijama podnetim do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 42. Predloga zakona predlaže se propisivanje roka za donošenje propisa za izvršenje ovog zakona kao i uslovi za primenu važećih propisa do donošenja novih.

Članom 43. stav 1. Predloga zakona predlaže se prestanak važenja Zakona o učešću profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, danom stupanja na snagu ovog zakona.

Stavom 2. ovog člana predlaže se prestanak važenja člana 9. stav 2. tačka 9) Zakona o odbrani i brisanje reči: ,,na osnovu odluke Narodne skupštine“ iz člana 12. stav 2. tačka 12) Zakona o odbrani jer se nadležnosti organa u vezi sa donošenjem odluka o upućivanju u multinacionalne operacije uređuju Predlogom ovog zakona.

Članom 44. Predloga zakona predlaže se propisivanje stupanja na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, a potrebna sredstva za buduće misije i zadatke obezbediće se u postupku donošenja Zakona o budžetu.

Ostavite komentar