Predlog zakona o dopunama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon i 78/11 – dr. zakon), u članu 70. stav 3. posle reči: „rashode,”, dodaju se reči: „osim rashoda za sudsko osoblje”.

U stavu 4. posle reči: „budžeta”, dodaju se reči: „za rashode za sudsko osoblje, kao i raspodela ovih sredstava; predlaganje dela budžeta”.

Član 2.

U članu 83. posle reči: „rashode,” dodaju se reči: „osim rashoda za sudsko osoblje,”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2012. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o uređenju sudova sadržan je u članu 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon i 78/11 – dr. zakon), u članu 57. propisano je da sudsko osoblje čine sudijski pomoćnici, sudijski pripravnici i državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i ostalim pratećim poslovima značajnim sa sudsku vlast.

Uredbom o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09 i 95/10), u članu 40. propisano da se radna mesta sudijskih pomoćnika razvrstavaju u zvanja koja su određena Zakonom o uređenju sudova i ta zvanja upodobljavaju zvanjima iz Zakona o državnim službenicima.

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon i 78/2011 – dr. zakon), u članu 70. propisano je da poslove pravosudne uprave koje vrši Visoki savet sudstva su, pored ostalog, predlaganje dela budžeta za rad sudova za tekuće rashode i raspodela ovih sredstava.

Imajući u vidu da sudsko osoblje ima status državnih službenika i nameštenika, primereno je da Ministarstvo pravde vrši poslove pravosudne uprave koji se odnose na predlaganje dela budžeta za rashode za sudsko osoblje, kao i raspodela ovih sredstava, a Visoki savet sudstva, vrši poslove pravosudne uprave, koji se odnose, pored ostalog, na predlaganje dela budžeta za rad sudova za tekuće rashode, osim rashoda za sudsko osoblje.

Takođe, Visoki savet sudstva predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za tekuće rashode, osim rashoda za sudsko osoblje, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za pravosuđe i vrši raspodelu ovih sredstava na sudove.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U Predlogu zakona o dopunama Zakona o uređenju sudova, u članu 1. stav 1. propisano je da poslovi pravosudne uprave koje vrši Visoki savet sudstva su, pored ostalog, predlaganje dela budžeta za rad sudova za tekuće rashode, osim rashoda sudsko osoblje, kao i raspodela ovih sredstava.

Stavom 2. propisano je da poslovi pravosudne uprave koje vrši ministarstvo nadležno za pravosuđe su, pored ostalog, predlaganje dela budžeta za rashode za sudsko osoblje i raspodela ovih sredstava.

Članom 2. ovog predloga zakona propisano je da Visoki savet sudstva predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za tekuće rashode, osim rashoda za sudsko osoblje, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za pravosuđe i vrši raspodelu ovih sredstava na sudove.

Članom 3. Zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2012. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbediće se sredstva u Budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, budući da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad sudova.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA KOJE SE DOPUNJUJU

PRAVOSUDNA UPRAVA

Poslovi koji čine pravosudnu upravu

Član 70.

Pravosudna uprava se stara o sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa uređenjem i radom sudova.

Poslove pravosudne uprave vrše Visoki savet sudstva i ministarstvo nadležno za pravosuđe.

Poslovi pravosudne uprave koje vrši Visoki savet sudstva su: utvrđivanje opštih smernica za unutrašnje uređenje sudova; vođenje ličnih listova sudija; sudija porotnika i sudskog osoblja; predlaganje dela budžeta za rad sudova za tekuće rashode, OSIM RASHODA ZA SUDSKO OSOBLJE i raspodela ovih sredstava; vršenje nadzora nad namenskim korišćenjem budžetskih sredstava i vršenje nadzora nad finansijskim i materijalnim poslovanjem sudova.

Poslovi pravosudne uprave koje vrši ministarstvo nadležno za pravosuđe su: praćenje rada sudova; prikupljanje statističkih i drugih podataka; davanje saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu; nadzor nad postupanjem u predmetima u propisanim rokovima i postupanjem po pritužbama i predstavkama; predlaganje dela budžeta ZA RASHODE ZA SUDSKO OSOBLJE, KAO I RASPODELA OVIH SREDSTAVA; PREDLAGANJE DELA BUDŽETA za investicije, projekte i druge programe za rad pravosudnih organa; staranje o smeštajnim uslovima, opremanju i obezbeđenju sudova; nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem sudova i Visokog saveta sudstva; uređenje i razvoj pravosudnog informacionog sistema; uređenje, razvoj i održavanje baze pravnih propisa; razvoj i sprovođenje kapitalnih projekata i drugih programa za pravosudne organe; postavljanje i razrešenje sudskih veštaka i tumača.

Kapitalne rashode iz stava 4. ovog člana izvršava ministarstvo nadležno za pravosuđe, odnosno pravosudni organ uz saglasnost ministarstva nadležnog za pravosuđe.

Predlaganje i izvršenje budžetskih sredstava

Član 83.

Visoki savet sudstva predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za tekuće rashode, OSIM RASHODA ZA SUDSKO OSOBLJE, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za pravosuđe i vrši raspodelu ovih sredstava na sudove.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopunama Zakona o uređenju sudova

Draft Law on Additions to the Law on Organisation of Courts

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne.

Ostavite komentar