Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan 28. septembra 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĆU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ

O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I

SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i Vlada Istočne Republike Urugvaj, (u daljem tekstu: „Strane”),

U želji da unapređuju međusobne bilateralne odnose,

Sa ciljem da olakšaju putovanje državljana dve države, nosilaca diplomatskih i službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, izuzeti su od obaveze pribavljanja vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge Strane u trajanju do devedeset (90) dana.

Član 2.

1. Državljani države jedne Strane, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, koji su članovi osoblja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica, koji su nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu da uđu i borave bez vize, pod uslovom da je njihov prvi dolazak najavljen diplomatskim putem trideset (30) dana unapred.

2. Državljani države jedne Strane, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, predstavnici svoje države u međunarodnoj organizaciji koja se nalazi na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica, koji su takođe nosioci diplomatskih i službenih pasoša, uživaju pravo navedeno u stavu 1. ovog člana.

Član Z.

Državljani države svake Strane, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, prelaze granicu samo na graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj.

Član 4.

Državljani države svake Strane, nosioci diplomatskih i službenih pasoša dužni su da poštuju važeće zakone i propise tokom svog boravka na teritoriji države druge Strane.

Član 5.

1. Ovaj Sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa svake Strane da uskrate ulazak ili boravak bilo kom državljaninu države druge Strane, nosiocu diplomatskog ili službenog pasoša, bez davanja obrazloženja za takvu svoju odluku ukoliko ga smatra nepoželjnom ličnošću.

2. Ukoliko državljanin države jedne Strane izgubi svoj pasoš na teritoriji države druge Strane, obaveštava o tome nadležne organe države prijema. Diplomatska misija ili konzularno predstavništvo su u obavezi da izdaju pasoš ili putni list svom državljaninu i o tome obaveste nadležne organe države prijema.

Član 6.

1. Strane će razmeniti diplomatskim putem, najkasnije trideset (30) dana pre stupanja na snagu ovog Sporazuma, uzorke diplomatskih i službenih pasoša, kao i informacije koje se odnose na njihovu upotrebu.

2. U slučaju uvođenja novih pasoša ili izmena važećih, svaka Strana će bez odlaganja o tome informisati drugu Stranu i diplomatskim putem dostaviti uzorke novih ili izmenjenih pasoša, najkasnije trideset (30) dana pre njihovog uvođenja.

Član 7.

Svi nesporazumi koji nastanu u tumačenju ili primeni ovog sporazuma rešavaće se diplomatskim putem.

Član 8.

Svaka Strana zadržava pravo da iz razloga bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno obustavi, delimično ili u celini, primenu ovog sporazuma. Obustava primene stupa na snagu odmah pošto druga Strana primi obaveštenje o tome diplomatskim putem. Na isti način, svaka Strana postupa u slučaju nastavljanja primene ovog sporazuma.

Član 9.

Svaka Strana može pismenim putem da zatraži izmenu ili dopunu ovog sporazuma. Svaka izmena ili dopuna, o kojoj su se Strane saglasile, stupa na snagu na način predviđen članom 10. ovog sporazuma.

Član 10.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu trideset (30) dana od datuma prijema poslednjeg obaveštenja diplomatskom putem o okončanoj unutrašnjoj proceduri neophodnoj za njegovo stupanje na snagu.

2. Svaka Strana može da otkaže ovaj sporazum u svako doba, obaveštavajući diplomatskim putem o tome drugu Stranu, pri čemu važnost Sporazuma prestaje po isteku roka od devedeset (90) dana od datuma prijema obaveštenja o otkazivanju.

Ovaj sporazum je zaključen u Beogradu, dana 28. septembra 2010. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, španskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKESRBIJEDRŽAVNI SEKRETARU MINISTARSTVUSPOLjNIH POSLOVAMirko Stefanović ZA VLADU ISTOČNEREPUBLIKE URUGVAJAPODSEKRETARU MINISTARSTVUSPOLjNIH POSLOVARobert Kondea Kareras

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisali su državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Mirko Stefanović i podsekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Istočne Republike Urugvaj Roberto Konde Kareras.

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za državljane država strana ugovornica koji su nosioci diplomatskih i službenih pasoša za ulazak, tranzit i boravak do 90 dana.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata i dalji razvoj sveukupne saradnje dve zemlje.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona propisano je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan 28. septembra 2010. godine u Beogradu, uoriginalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.”

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar