Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija

PREDLOG ZAKONA

O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O ORGANIZACIJI I POSLOVANjU PRIVREDNIH JEDINICA USTANOVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Član 1.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik SRS”, broj 27/77).

Član 2.

Prava, obaveze, sredstva, imovinu, dokumentaciju i arhivu privrednih jedinica osnovanih po Zakonu o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija preuzimaju zavodi za izvršenje krivičnih sankcija u kojima su privredne jedinice osnovane, sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od 1. januara 2010. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija sadržan je u članu 97. tačka 16) Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, organizaciju, nadležnost i rad državnih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija donet je 1977. godine. Na osnovu ovog zakona, u pojedinim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, osnovano je ukupno osam privrednih jedinica.

Sadašnja situacija je takva da navedeni zakon nije usaglašen ni sa jednim propisom koji reguliše obavljanje privrednih jedinica u državnim organima.

Pored toga, činjenica je i da su radna mesta zaposlenih u privrednim jedinicama sistematizovana u okviru akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službama za obuku i upošljavanje u pojedinim zavodima, tako da privredne jedinice faktički nemaju zaposlene.

Takođe, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 72/09), u članu 22, uređuje poslove i rad službe za obuku i upošljavanje u zavodima, a bliže preciziranje će se izvršiti odgovarajućim podzakonskim aktom Vlade. Sa navedenim članom, ali i sa drugim odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje uređuju rad osuđenih lica, odredbe Zakona o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija su u suprotnosti.

Iz svih navedenih razloga, neophodno je doneti Zakon o prestanku važenja Zakona o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, s obzirom da je navedeni zakon u suprotnosti sa drugim važećim zakonima. Takođe, neophodno je istovremeno urediti i preuzimanje prava, obaveza, sredstava, imovine, dokumentacije i arhive privrednih jedinica.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđeno je da danom početka njegove primene (odnosno od 1. januara 2010. godine) prestaje da važi Zakon o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik SRS”, broj 27/77).

Članom 2. Zakona predviđeno je da prava, obaveze, sredstva, imovinu, dokumentaciju i arhivu privrednih jedinica koje su osnovane u skladu sa Zakonom o organizaciji i poslovanju privrednih jedinica ustanova za izvršenje krivičnih sankcija preuzimaju zavodi za izvršenje krivičnih sankcija u kojima su te privredne jedinice osnovane, i to sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine.

Članom 3. Zakona određeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a da se primenjuje od 1. januara 2010. godine, kako bi se u periodu od stupanja zakona na snagu do početka primene stvorili neophodni uslovi za prestanak rada privrednih jedinica.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2010. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon usvoji po hitnom postupku, zbog toga što bi neusvajanje Zakona imalo štetne posledice na rad državnih organa (zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u kojima su osnovane privredne jedinice).

Ostavite komentar