Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem)

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

(BUDUĆA MODERNIZACIJA I UNAPREĐENjE SISTEMA ZA UPRAVLjANjE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM)

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Sporazumu o zajmu (Buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem) između Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimca i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, u visini od 30.820.000 evra, zaključenom 9. februara 2005. godine.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Sporazuma o zajmu (Buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem) između Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. i Evropske banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o projektu pružanja pomoći (Buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje kontrolom letenja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Obaveze Zajmoprimca

Član 3.

Sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbediće Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. (u daljem tekstu: Zajmoprimac).

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove.

Zajmoprimac će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dospelih deviznih obaveza na račun otvoren isključivo za namenu otplate zajma, kod banke odgovarajuće za Evropsku banku za obnovu i razvoj.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 4. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će Zajmoprimcu umanjiti sredstva od utvrđenih budžetskih aproprijacija i subvencija ili, ako Zajmoprimac nije korisnih budžetskih sredstava Republike Srbije, inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca, na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem) sadržani su u odeljku 1.02. Sporazuma o zajmu, koji je zaključen dana 9. februara 2005. godine između Agencje za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimca i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, u iznosu od 33.500.000 evra. Naime, u odeljku 1.02. Sporazuma o zajmu utvrđuje se obaveza davanja kontragarancije, pa u skladu sa tim, Republika Srbija izdaje kontragaranciju u korist garanta, Srbije i Crne Gore, kao i u skladu sa Sporazumom o projektu pružanja pomoći (Buduća modernizacija i usavršavanje sistema upravljanja kontrolom letenja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. U odeljku 2.01. tačka b) Sporazuma o projektu pružanja pomoći predviđeno je da Republika Srbija, u skladu sa primenjivim zakonima, i pod uslovima i u rokovima koji su zadovoljavajući za banku, čim to bude izvodljivo, izda punovažnu kontragaranciju u korist garanta, prema kojoj bi Republika Srbija neopozivo i bezuslovno kontragarantovala garantu blagovremeno izmirenje iznosa od 30.820.000 evra, a što je 92% zajmoprimčevih obaveza iz Sporazuma o zajmu.

Skupština Srbije i Crne Gore na sednici održanoj dana 9. februara 2005. godine donela je Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji (Buduća modernizacija i usavršavanje sistema upravljanja kontrolom letenja) između Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj 2/05). Naime, Srbija i Crna Gora, Republika Srbija i Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. zatražile su pomoć od Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 33.500.000 evra, sa ciljem finansiranja dela ovog projekta. Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o garanciji predviđeno je, između ostalog, da garant (Srbija i Crna Gora) bezuslovno garantuje kao primarni obveznik, a ne samo kao jemac, pravovremeno i precizno plaćanje bilo kojeg ili svih iznosa koji dospeju za plaćanje po Sporazumu o zajmu, i to u roku naznačenom za dospeće, pre dospeća ili na drugi način, kao i tačno izvršenje svih ostalih obaveza Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, a sve kako je predviđeno u Sporazumu o zajmu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da, kao kontragarant, izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, kao garanta, po Sporazumu o zajmu između Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, kao zajmoprimca i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca.

U odredbi člana 2. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obavezu Republike Srbije, tako što se kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje na ime obaveze iz Sporazuma o zajmu između Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o projektu pružanja pomoći između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

U odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze zajmoprimca, tako što sredstva za otplatu zajma iz člana 1. ovog zakona obezbeđuje zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda, koji je dužan da ista obezbeđuje prema planu otplate za sva povučena sredstva, i to u iznosu koji uključuje dospelu glavnicu, obračunatu kamatu na povučena sredstva, troškove za nepovučena sredstva i ostale troškove. Takođe se propisuje da ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo na naplatu obračunate zakonske zatezne kamate.

U odredbi člana 4. Predloga zakona propisuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2005. godinu i obezbeđivaće se do kraja otplate zajma.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj imaju efekat u smislu zaštite Republike Srbije, kao kontragaranta, s obzirom na to da bi se ovim zakonom Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. obavezala da obezbedi sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imala bi efekat i u pogledu zaštite Evropske banke za obnovu i razvoj, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija, prema odredbama Predloga zakona, preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, samo u visini od 30.820.000 evra, a što predstavlja 92% od ukupnog iznosa zajma.

Takođe, dobijanjem ovog zajma omogućeno je finansiranje Projekta, čijom bi realizacijom bila omogućena modernizacija i usavršavanje sistema upravljanja kontrolom letenja, izgradnja novog Centra oblasne kontrole letenja u Beogradu, povećanje kapaciteta i poboljšanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizilaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske banke za obnovu i razvoj izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, što pre počela da koristi sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar