Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE CRNE GORE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, sačinjen 3. februara 2012. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom, i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE CRNE GORE

Budući da su Republika Srbija i Crna Gora članice međunarodnih vazduhoplovnih organizacija: Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva – ICAO, Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva – ECAC, Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe – EUROCONTROL i time preuzele obaveze i na polju regionalne saradnje, unapređenja i razvoja civilnog vazduhoplovstva;

Polazeći od toga da će navedena saradnja biti zasnovana na poštovanju nacionalnih zakona i propisa, normi i principa međunarodnog prava, uzimajući u obzir svoje međunarodne obaveze, naročito obaveze preuzete ratifikacijom Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijim Saveta Bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999. godine) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum) i koordinaciji civilnih vazduhoplovnih vlasti u vršenju regulatornih i nadzornih funkcija;

U želji da unaprede saradnju, strane će jedna drugoj pružati podršku u vidu: informisanja o određenim pitanjima, iznalaženju obostranih olakšica, formiranju zajedničkih tela, komisija i radnih grupa, razvoja saradnje između vazduhoplovnih subjekata, uključujući obuku i stručno usavršavanje radi realizacije zajedničkih projekata,

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu „Strane”);

Dogovorile su se o sledećem :

Član 1.

Strane će preko nadležnih ministarstava, u cilju obostrano korisne saradnje dve države u oblasti vazdušnog saobraćaja, bezbednosti i obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, pružanju usluga u vazdušnoj plovidbi, kao i razmene progresivnih tehnologija i iskustava u navedenim oblastima, obezbediti okvir za razvoj vazdušnog saobraćaja, bezbedno i obezbeđivano odvijanje vazdušnog saobraćaja kao bitan preduslov pune integracije u evropske vazduhoplovne strukture, sprovođenje evropske regulative o „otvorenom nebu” (Single European Sky – SES regulative), sprovođenje inicijative o funkcionalnim blokovima vazdušnih prostora (Functional Airspace Block – FAB) i intenzivnu saradnju svih vazduhoplovnih subjekata.

Član 2.

Strane će obezbediti uslove da ministarstva nadležna za poslove odbrane i saobraćaja međusobno zaključe odgovarajuće akte kojima će se stvoriti i obezbediti uslovi za realizaciju koncepta fleksibilnog korišćenja pripadajućih vazdušnih prostora (Flexible Use of Airspace – FUA koncept).

Član 3.

Strane će stvarati uslove za potpisivanje odgovarajućih tehničkih sporazuma dveju vazduhoplovnih vlasti, čime će omogućiti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: DCV) i Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (u daljem tekstu: ACV) unapređenje postojeće saradnje iz domena svojih nadležnosti.

DCV i ACV će posebnim ugovorima detaljnije regulisati međusobnu saradnju.

Član 4.

Strane će uputiti DCV i ACV da sačine procenu potrebe i mogućnosti za formiranje zajedničkog nadzornog tela nad pružaocem usluga u vazdušnoj plovidbi.

Nakon izvršene procene iz stava 1 ovog člana, ukoliko se utvrdi opravdanost formiranja zajedničkog nadzornog tela, DCV i ACV će potpisati odgovarajući sporazum.

Član 5.

Strane će, podržavajući inicijativu za formiranje budućeg funkcionalnog bloka vazdušnog prostora, uputiti DCV, ACV i zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi, na potpisivanje Memoranduma o razumevanju o inicijativi za formiranje budućeg FAB-a.

Član 6.

Vazduhoplovni subjekti iz člana 5. ovog Sporazuma će na osnovu Memoranduma o razumevanju o inicijativi za formiranje budućeg FAB-a, sačiniti optimalno rešenje budućeg FAB-a kroz sagledavanje opcija: formiranja dvočlanog FAB-a, pristupanja drugih država ovoj inicijativi ili priključenje ove inicijative postojećim.

Nadležna ministarstva Strana će, nakon sagledavanja optimalnog rešenja, predložiti svojim vladama Sporazum o FAB-u.

Član 7.

Strane će, uzimajući u obzir činjenicu postojanja zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi, pristupiti zaključivanju ugovora kojim se obezbeđuje kontinuitet pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi od strane zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi.

Član 8.

Strane će obezbediti uslove za intenzivniju saradnju operatora aerodromskih usluga i nacionalnih avio-prevoznika, što bi doprinelo povećanju obima usluga i broja prevezenih putnika, a sa ciljem postizanja najpovoljnih uslova putovanja za državljane Srbije i Crne Gore.

Član 9.

Strane će odnose u oblasti obavljanja redovnog vazdušnog saobraćaja regulisati na osnovu Memoranduma o razumevanju u skladu sa ECAA sporazumom.

Član 10.

Ukoliko jedna od strana želi da otkrije poverljivu informaciju koja isključivo proističe iz saradnje u okviru ovog Sporazuma neophodna je pisana saglasnost druge strane.

Član 11.

Sporovi koji mogu nastati tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešiće se pregovorima i konsultacijama između Strana.

Član 12.

Ako jedna od Strana smatra da je potrebno izmeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, ona može da zahteva konsultacije sa drugom Stranom u vezi sa predloženim izmenama. Konsultacije započinju u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema pismenog zahteva, osim ako se nadležni organi za vazdušni saobraćaj Strana ne dogovore o produžetku tog roka. Svaka tako dogovorena izmena stupa na snagu kada Strane obaveste jedna drugu, razmenom diplomatskih nota, da su ih potvrdile u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Član 13.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom prijema poslednje note kojom jedna Strana obaveštava drugu da je sproveden postupak potvrđivanja Sporazuma u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom.

Ovaj Sporazum važi dok ga ne otkaže jedna od Strana diplomatskim putem, dostavljanjem pismenog obaveštenja o tome drugoj Strani, u kom slučaju Sporazum prestaje da važi po isteku dvanaest (12) meseci od dana prijema note o otkazivanju.

Sačinjeno u Beogradu, dana 3.februara 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE ZA VLADUCRNE GORE Milutin Mrkonjić Andrija Lompar

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 8. decembra 2011.godine, ovlastila Milutina Mrkonjića, ministra za infrastrukturu i energetiku da, u ime Vlade, parafira i potpiše Sporazum o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore.

Oblast vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Crne Gore nije posebno ugovorno regulisana na bilateralnom nivou, obzirom da su obe države potpisnice Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum), i da su isti ratifikovale i podnele instrumente ratifikacije depozitaru Generalnom sekretarijatu Saveta Evropske Unije, i to: Republika Srbija 24. novembra 2009. godine, a Crna Gora 15. novembra 2007. godine.

Značajno je takođe naglasiti da Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. pruža usluge vazdušne plovidbe u vazdušnom prostoru i Republike Srbije i Crne Gore, te da su Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Uprava za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore potpisali Protokol o saradnji.

Sporazum o saradnji postavlja osnovu za sveukupnu saradnju nadležnih organa u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Saradnja se odvija u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima država strana ugovornica, normama i principima međunarodnog prava, obavezama preuzetim ratifikacijom međunarodnih sporazuma u oblasti civilnog vazduhoplovstva i članstvom u međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama.

III. FINANSIJSKE OBAVEZE U IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ovim međunarodnim ugovorom ne stvaraju se finansijske obaveze u njegovom izvršavanju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona ne nastaju finansijske obaveze za budžet Republike Srbije.

Ostavite komentar