Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj

PREDLOG ZAKONA

O PRESTANKU VAžENJA ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG

PREDUZEćA ZA VAZDUšNI SAOBRAćAJ

Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92).

Član 2.

Danom početka rada Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS“ preuzima prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog preduzeća JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT“ i osnivačka prava i obaveze tog preduzeća u preduzećima čiji je osnivač, osim osnivačkih prava i obaveza tog preduzeća u Javnom preduzeću Aerodrom „Beograd“, osnovanog Odlukom Upravnog odbora Javnog preduzeća “JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT“, broj 01 od 13.03.1992. godine.

Danom upisa u odgovarajući registar Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS“ prestaje sa radom Javno preduzeće „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT“.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. jula 2005. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I Ustavno-pravni osnov

Ustavno-pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije.

II Razlozi za donošenje zakona

Zakonom o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“ broj 09/92), osnovano je Javno preduzeće „Jugoslovenski aerotransport“.

Na osnovu člana 5. istog zakona Javno preduzeće „Jugoslovenski aerotransport“, odlukom Upravnog odbora broj 01 od 13.03.1992. godine, osnovalo je Javno preduzeće Aerodrom “Beograd“. Na taj način su ova dva javna preduzeća pravno bila objedinjena, u odnosu matičnog i zavisnog, ali imovina i poslovanje su faktički ostali odvojeni. Takvo zakonsko rešenje nije uzimalo u obzir specifičnosti oba javna preduzeća, što se u toku rada pokazalo kao nefunkcionalno.

Stupanjem na snagu Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/2000 i 25/2002), dana 25.07.2000. godine, u članu 31. stav 2, između ostalog, propisano je da su osnivači javnih preduzeća obavezani da usklade osnivačka akta tih preduzeća sa odredbama ovog zakona, a u članu 4. st. 1. i 2. istog zakona određeno je da javno preduzeće osniva Republika Srbija, a da prava osnivača ostvaruje Vlada Republike Srbije.

Na osnovu izloženih odredaba Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, Vlada Republike Srbije je ovlašćena da izvrši usklađivanje osnivačkih akata javnih preduzeća sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, i u tom smislu u Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija izrađen je Predlog odluke o osnivanju javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju i Predlog odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga.

Da bi pomenute odluke Vlade Republike Srbije mogle biti donete i stupile na snagu, neophodno je da Zakon o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj prestane da važi istovremeno sa stupanjem na snagu tih odluka.

U realizaciji izloženog, u Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija izrađen je Nacrt Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj, čije je donošenje od strane Narodne skupštine Republike Srbije neophodan uslov za donošenje i stupanje na snagu pomenutih odluka Vlade Republike Srbije.

III Obrazloženje pojedinih odredaba Zakona

Odredbom člana 1. Nacrta zakona utvrđeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj.

Odredbom člana 2. Nacrta zakona uređena su pitanja vezana za preuzimanje prava, obaveza, sredstava, zaposlenih, dokumentacije i predmeta u vršenju javnih ovlašćenja i osnivačkih prava i obaveza Javnog preduzeća „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT“ u preduzećima čiji je osnivač, od strane Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS“.

Odredbom člana 3. Nacrta zakona odloženo je stupanje na snagu ovog zakona do 1. jula 2005. godine, a što je u vezi sa odloženim stupanjem na snagu Odluke o osnivanju javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju i Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga, iz razloga istovremenog stupanja na snagu sva tri propisa.

IV Sredstva za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u Budžetu Republike.

Ostavite komentar