Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA

Član 1.

U Zakonu o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08 i 101/10), posle člana 9. dodaju se čl. 9a do 9v, koji glase:

„Udaljenje sa funkcije člana Saveta

Član 9a

Član Saveta obavezno se udaljuje sa te funkcije kada mu je određen pritvor.

Izborni član Saveta, pored razloga iz stava 1. ovog člana, obavezno se udaljuje sa te funkcije i kada je podnet predlog za njegovo razrešenje sa funkcije člana Saveta.

Izborni član Saveta može biti udaljen sa te funkcije kada je pokrenut postupak za njegovo razrešenje sa funkcije člana Saveta, odnosno krivični postupak za delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije člana Saveta.

Odluka o udaljenju i trajanje udaljenja

Član 9b

Odluku o udaljenju sa funkcije člana Saveta donosi predsednik Saveta.

Član Saveta udaljuje se sa te funkcije do ukidanja pritvora, okončanja postupka za razrešenje sa funkcije člana Saveta ili okončanja krivičnog postupka za delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije člana Saveta.

Pravo na prigovor

Član 9v

Na odluku o udaljenju iz razloga propisanih u članu 9a stav 3. ovog zakona, izborni član Saveta ima pravo prigovora Savetu, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Savet odlučuje o prigovoru iz stava 1. ovog člana u roku od osam dana od dana dostavljanja prigovora.

Izjavljeni prigovor ne zadržava izvršenje odluke iz stava 1. ovog člana.”.

Član 2.

U članu 45. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 3.

U članu 46. stav 4. briše se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva sadržan je u članu 154. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, propisano Visoki savet sudstva vrši i druge poslove određene zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Važećim Zakonom o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08 i 101/10) nije predviđen institut udaljenja sa funkcije člana Visokog saveta sudstva, osim u slučaju kada je donet predlog za razrešenje sa te funkcije. Imajući u vidu da Zakon o sudijama propisuje mogućnost udaljenja sudija i iz drugih razloga, osim u slučaju kada je pokrenut postupak za razrešenje, neophodno je da se i u Zakonu o Visokom savetu sudstva predvide i drugi slučajevi kada je moguće udaljiti člana Visokog saveta sudstva sa te funkcije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona vrši se dopuna Zakona o Visokom savetu sudstva, na taj način što se dodaju čl. 9a do 9v.

Članom 9a predviđaju se slučajevi udaljenja sa funkcije člana Visokog saveta sudstva. Za sve članove Visokog saveta sudstva udaljenje je obavezno ako im je određen pritvor, dok se izborni članovi Saveta obavezno udaljuju i u slučaju kada je podnet predlog za njihovo razrešenje sa funkcije člana Saveta. Pored toga, postoji i fakultativni razlog za udaljenje izbornog člana Saveta, u slučaju kada je pokrenut postupak za njegovo razrešenje sa te funkcije, kao i u slučaju kada je pokrenut krivični postupak protiv njega za krivično delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije člana Saveta.

Članom 9b uređuje se nadležnost za donošenje odluke o udaljenju i trajanje udaljenja. Odluku o udaljenju člana Saveta donosi predsednik Visokog saveta sudstva. Odluka o udaljenju traje do ukidanja pritvora, do okončanja postupka za razrešenje sa funkcije člana Saveta ili okončanja krivičnog postupka za delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije člana Saveta.

Članom 9v uređeno je pravo na prigovor na odluku o udaljenju iz fakultativnih razloga. Imajući u vidu da ovu odluku donosi predsednik Visokog saveta sudstva, za donošenje odluke po prigovoru nadležan je Visoki savet sudstva. Izjavljeni prigovor ne zadržava izvršenje odluke o udaljenju koje je doneo predsednik Viskog saveta sudstva.

Odredbama čl. 2. i 3. Predloga zakona, radi usklađivanja sa rešenjima iz člana 1. Predloga zakona izvršene su odgovarajuće intervencije u čl. 45. i 46. Zakona o Visokom savetu sudstva.

Članom 4. Predloga zakona određuje se stupanje zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon donese po hitnom postupku, budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad Visokog saveta sudstva.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

UDALjENjE SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA

ČLAN 9A

ČLAN SAVETA OBAVEZNO SE UDALjUJE SA TE FUNKCIJE KADA MU JE ODREĐEN PRITVOR.

IZBORNI ČLAN SAVETA, PORED RAZLOGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OBAVEZNO SE UDALjUJE SA TE FUNKCIJE I KADA JE PODNET PREDLOG ZA NjEGOVO RAZREŠENjE SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA.

IZBORNI ČLAN SAVETA MOŽE BITI UDALjEN SA TE FUNKCIJE KADA JE POKRENUT POSTUPAK ZA NjEGOVO RAZREŠENjE SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA, ODNOSNO KRIVIČNI POSTUPAK ZA DELO ZBOG KOGA MOŽE BITI RAZREŠEN SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA.

ODLUKA O UDALjENjU I TRAJANjE UDALjENjA

ČLAN 9B

ODLUKU O UDALjENjU SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA DONOSI PREDSEDNIK SAVETA.

ČLAN SAVETA UDALjUJE SE SA TE FUNKCIJE DO UKIDANjA PRITVORA, OKONČANjA POSTUPKA ZA RAZREŠENjE SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA ILI OKONČANjA KRIVIČNOG POSTUPKA ZA DELO ZBOG KOGA MOŽE BITI RAZREŠEN SA FUNKCIJE ČLANA SAVETA.

PRAVO NA PRIGOVOR

ČLAN 9V

NA ODLUKU O UDALjENjU IZ RAZLOGA PROPISANIH U ČLANU 9A STAV 3. OVOG ZAKONA, IZBORNI ČLAN SAVETA IMA PRAVO PRIGOVORA SAVETU, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA DOSTAVLjANjA ODLUKE.

SAVET ODLUČUJE O PRIGOVORU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA DOSTAVLjANjA PRIGOVORA.

IZJAVLjENI PRIGOVOR NE ZADRŽAVA IZVRŠENjE ODLUKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 45.

Odluku o pokretanju postupka razrešenja donosi Savet u roku od 15 dana od prijema inicijative.

Odlukom o pokretanju postupka može se izreći i mera udaljenja do okončanja postupka za razrešenje.

Izbornom članu će se omogućiti da se izjasni o svim navodima od značaja za donošenje odluke o razrešenju.

Član 46.

Predlog za razrešenje Savet donosi u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

U donošenju predloga iz stava 1. ovog člana ne učestvuje član Saveta o čijem se razrešenju odlučuje.

Odluku o razrešenju, na osnovu predloga iz stava 1. ovog člana, donosi Narodna skupština.

Nakon podnošenja predloga iz stava 1. ovog člana, član Saveta se obavezno udaljuje do donošenja odluke Narodne skupštine.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva

Draft Law on Amendments and Additions to the Law on High Judicial Council

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa   

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoji odgovarajući propis Evropske unije sa kojim je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar