Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU KRATKOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

Član 1.

U Uredbi o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 6/09, 8/09-ispravka i 32/10), u članu 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) Kratkoročne državne hartije su hartije od vrednosti sa rokom dospeća do jedne godine, o čijem emitovanju odlučuje ministar finansija, osim u slučaju kada datum dospeća pada u narednu budžetsku godinu, kada o emitovanju odlučuje Vlada;”.

Član 2.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Trgovina državnim hartijama se obavezno sprovodi po sledećim fazama:

1) faza predotvaranja predstavlja period u kome ovlašćeni učesnik može da ispostavlja, modifikuje i povlači naloge za trgovanje;

2) faza aukcije predstavlja vremenski period u kome se, na osnovu ispostavljenih naloga za trgovanje, utvrđuje cena (jedinstvena ili višestruka) i vrši prodaja državnih hartija.

Pojedinačnim aktom o emisiji državnih hartija, može biti predviđeno da se sprovede i faza aukcije na zatvaranju, koja predstavlja vremenski period u kome ovlašćeni učesnik može da ispostavi naloge samo po diskontnoj stopi postignutoj na aukciji, jedinstvenoj ili višestrukoj, zavisno od metode aukcije.”

Član 3.

U članu 29. stav 2. menja se i glasi:

„Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) ili lice koje on ovlasti utvrđuje izvršnu diskontnu stopu po kojoj će se realizovati nalozi za kupovinu iz člana 28. ove uredbe.”

Član 4.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

„Aukcija državnih hartija vrši se po jedinstvenoj ili višestrukoj diskontnoj stopi u skladu sa pojedinačnim aktom o emisiji državnih hartija.”

Stav 4. menja se i glasi:

„U slučaju kad se aukcija državnih hartija vrši po višestrukoj diskontnoj stopi, svaki prihvaćeni nalog se izvršava po ponuđenoj diskontnoj stopi do iznosa obima emisije koja se nalazi na aukciji predviđenoj za konkurentne naloge ili manjeg iznosa po odluci ministra ili lica koje on ovlasti.”

Član 5.

U članu 31. stav 1. menja se i glasi:

„U postupku prihvatanja ispostavljenih naloga primenjuje se princip visine ponuđene diskontne stope, odnosno prednost imaju oni ponuđači koji su ponudili niže diskontne stope. Ukoliko dve ili više ponuda sadrže istu diskontnu stopu koja je jednaka izvršnoj diskontnoj stopi, odnosno najvišoj prihvaćenoj stopi ako se aukcija vrši po višestrukoj diskontnoj stopi, a ukupan obim ponuda po stopama nižim ili jednakim izvršnoj, odnosno najvišoj prihvaćenoj diskontnoj stopi prelazi obim emisije, u postupku prihavatanja ispostavljenih naloga primenjuje se pravilo srazmernosti. Ovo pravilo odnosi se na obe metode prodaje državnih hartija.”

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 13. oktobra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar