Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O OLAKŠANOJ PROCEDURI ZA IZDAVANjE VIZA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza (u daljem tekstu: Sporazum), koji je potpisan 18.septembra 2007. godine u Briselu, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma, u originalu, na srpskom i engleskom jeziku glasi:

«SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O OLAKŠANOJ PROCEDURI ZA IZDAVANjE VIZA

REPUBLIKA SRBIJA,

i

EVROPSKA ZAJEDNICA, u daljem tekstu “Zajednica

u daljem tekstu «Ugovorne strane»;

Imajući u vidu evropsku perspektivu Republike Srbije, otvaranje pregovora o

Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Republike Srbije i Evropske zajednice odnosno država članica EU i Evropsko partnerstvo koje je Savet usvojio u januaru 2006. godine;

Potvrđujući nastojanje da se ostvari bliska saradnja u okviru budućih struktura SSP radi liberalizacije viznog režima između Republike Srbije i Evropske unije, u skladu sa zaključcima sa Samita između EU i država zapadnog Balkana, održanog u Solunu 21. juna 2003. godine;

Želeći, kao prvi konkretan korak ka uspostavljanju bezviznog režima, da se olakšaju direktni kontakti među ljudima, što je važan preduslov za stalan razvoj ekonomskih, humanitarnih, kulturnih, naučnih i drugih veza, olakšavajući izdavanje viza građanima Republike Srbije;

Imajući u vidu da su svi građani EU oslobođeni viza kada putuju u Republiku Srbiju na period koji nije duži od 90 dana ili su u tranzitu kroz teritoriju Republike Srbije;

Priznavajući da će se, ukoliko Republika Srbija ponovo uvede vize za građane EU, iste olakšice koje su ovim sporazumom omogućene građanima Republike Srbije automatski primenjivati na građane EU, na bazi reciprociteta;

Prepoznajući da vizne olakšice neće voditi ilegalnim migracijama i vodeći posebno računa o bezbednosti i readmisiji;

Uzimajući u obzir Protokol o poziciji Ujedinjenog Kraljevstva i Irske i Protokol kojim su šengenske pravne tekovine stavljene u okvir Evropske unije u vidu aneksa Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o osnivanju Evropske zajednice i potvrđujući da se odredbe ovog sporazuma ne primenjuju na Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku;

Uzimajući u obzir Protokol o poziciji Danske, u vidu aneksa Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o osnivanju Evropske zajednice i potvrđujući da se odredbe ovog Ugovora ne primenjuju na Kraljevinu Dansku.

DOGOVORILE SU SE O SLEDEĆEM:

1. Svrha ovog sporazuma je olakšavanje procedure za izdavanje viza za željeni boravak od najduže 90 dana u periodu od 180 dana za građane Republike Srbije.

2. Ako Republika Srbija ponovo uvede vize za građane EU ili neke kategorije građana EU, iste olakšice predviđene ovim sporazumom za građane Republike Srbije biće automatski primenjene, na bazi reciprociteta, i za određene kategorije građana EU.

1. Vizne olakšice koje predviđa ovaj sporazum odnose se na građane Republike Srbije samo ukoliko oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize zakonima i propisima Zajednice ili država članica, ovim sporazumom ili drugim međunarodnim sporazumima.

2. Nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije, zakonodavstvo država članica ili Zajednice, primenjuje se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog sporazuma, kao što je odbijanje izdavanja vize, priznavanje putnih isprava, dokazi o dovoljnim sredstvima za izdržavanje, kao i zabrana ulaska i mere za proterivanje iz zemlje.

U smislu ovog sporazuma:

a) „Država članica“ je svaka država članica Evropske unije, sa izuzetkom Kraljevine Danske, Republike Irske i Ujedinjenog Kraljevstva;

b) “Građanin Evropske unije” je državljanin države članice u skladu sa definicijom iz tačke (a) ovog člana;

v) “Građanin Republike Srbije” je svako lice koje poseduje državljanstvo Republike Srbije u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom;

g) “Viza” je ovlašćenje koje izdaje država članica ili odluka koju donese ta država, a koja je neophodna radi:

Ulaska sa namerom boravka u nekoj državi članici ili više država članica u ukupnom trajanju od najduže 90 dana,

Ulaska zbog tranzita preko teritorije te države članice ili više država članica.

d) “lice koje zakonito boravi” je građanin Republike Srbije kome je dozvoljen boravak ili koje ima pravo da boravi na teritoriji države članice duže od 90 dana, na osnovu nacionalnog zakonodavstva ili prava Zajednice.

ČLAN 4.

Dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja

1. Za sledeće kategorije građana Republike Srbije dovoljna su sledeća dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja drugoj Ugovornoj strani:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji država članica u organizaciji međuvladinih organizacija:

– pismo koje je izdao nadležni organ Republike Srbije, kojim se potvrđuje da je

podnosilac zahteva za vizu član delegacije koja putuje u drugu stranu ugovornicu da učestvuje u gore pomenutim događajima uz propratnu fotokopiju zvanične pozivnice;

b) za poslovne ljude i predstavnike privrednih društava:

– pozivno pismo koji izdaje domaćin – pravno lice, kompanija ili organizacija odnosno kancelarija ili ogranak tog pravnog lica ili kompanije, kao i državne ili lokalne vlasti država članica, ili organizatori trgovinskih i industrijskih sajmova, konferencija i simpozijuma koji se održavaju na teritoriji države članice, uz potvrdu Privredne komore Srbije;

v) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji država članica u vozilima registrovanim u Republici Srbiji:

– pisani zahtev od nacionalne kompanije ili udruženja prevoznika Republike Srbije koji obavljaju međunarodni drumski transport u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

g) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju na teritoriju država članica:

– pisani zahtev od nadležne železničke kompanije Republike Srbije u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

d) za novinare:

– potvrda ili drugi dokument koji je izdat od profesionalne organizacije i kojim se dokazuje da je lice u pitanju profesionalni novinar i dokument izdat od poslodavca u kome se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

đ) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene:

– pozivno pismo od organizacije domaćina za učestvovanje u ovim aktivnostima;

e) za učenike, studente, postdiplomce i nastavnike koji prate učenike koji idu na put u obrazovne svrhe ili na studije, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti:

– pozivno pismo ili potvrdu o upisu koju šalje univerzitet, koledž ili škola domaćin, ili studentske knjižice, ili potvrde o kursevima koji će biti pohađani;

ž) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu:

– pozivno pismo od organizacije domaćina: nadležnih organa, nacionalnih sportskih federacija i Nacionalnog olimpijskog komiteta država članica;

z) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju opštine ili gradovi uključujući i grad Beograd, koje su uspostavile različite oblike saradnje i udruživanja (u daljem tekstu: bratske opštine i gradovi):

– pozivno pismo od predsednika opštine, odnosno gradonačelnika ovih opština ili gradova;

i) za bliske rođake – supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke, koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije sa zakonitim boravkom na teritoriji država članica:

– pozivno pismo domaćina;

j) za posete vojnim i civilnim grobljima:

– zvaničan dokument kojim se potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i porodični ili drugi odnos između podnosioca zahteva i sahranjenog;

k) za lica koja prisustvuju sahranama:

– zvaničan dokument kojim se potvrđuje činjenica o smrti, kao i potvrda o porodičnom ili drugom odnosu između podnosioca zahteva i preminulog;

l) za lica kojima je potrebno medicinsko lečenje i njihovu neophodnu pratnju:

– zvaničan dokument medicinske institucije kojim se potvrđuje neophodnost medicinske nege u ovim institucijama i neophodnost pratnje, kao i dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za plaćanje medicinskog tretmana;

lj) za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju s ciljem obuke, na seminare, konferencije, uključujući i programe razmene:

– pozivno pismo koje je izdala organizacija domaćin, potvrda da je to lice predstavnik organizacije civilnog društva i potvrda o osnivanju takve organizacije iz odgovarajućeg registra izdata od strane državnih organa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

m) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji:

– pisani zahtev verske zajednice registrovane u Republici Srbiji, navodeći svrhu, trajanje i učestalost putovanja;

n) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju na teritoriji države članice:

– pozivno pismo od organizacije domaćina, kojim se potvrđuje da je osoba u pitanju učesnik u navedenim događajima;

nj) za lica koja idu na turističko putovanje:

– potvrda ili vaučer od turističke agencije ili organizatora putovanja akreditovanih od strane država članica u okviru lokalne konzularne saradnje, kojim se potvrđuje rezervacija za organizovano putovanje.

2. Pozivno pismo, odnosno pisani zahtev, navedeno u stavu 1. ovog člana sadrži sledeće stavke:

a) za pozvano lice: ime i prezime, datum rođenja, pol, državljanstvo, broj lične karte, vreme i svrha putovanja, broj ulazaka i ime supružnika i maloletnog lica koje ide u pratnji pozvanog lica;

b) za lice koje poziva: ime, prezime i adresa; ili

v) za pravno lice, kompaniju ili organizaciju koja poziva: puno ime i adresa i

– ako je poziv izdat od strane organizacije: ime i pozicija lica koje potpisuje poziv,

– ako je poziv izdat od strane pravnog lica ili kompanije ili kancelarije ili ogranka takvog pravnog lica ili kompanije osnovane na teritoriji države članice, registracioni broj koji se zahteva u skladu sa nacionalnim pravom države članice u pitanju.

3. Za kategorije lica navedenih u stavu 1. ovog člana, sve kategorije viza se izdaju u skladu sa pojednostavljenom procedurom bez zahteva za drugim dokazima, pozivima ili potvrdama u pogledu svrhe putovanja, predviđenih zakonodavstvom država članica.

1. Diplomatske misije i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najviše pet godina za sledeće kategorije lica:

a) članovi nacionalnih i pokrajinskih, odnosno regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u slučaju da oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize ovim sporazumom, u obavljanju njihovih funkcija, sa rokom važenja ograničenim njihovim mandatom ako je taj mandat kraći od 5 godina;

b) stalni članovi zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, redovno učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji država članica u organizaciji međuvladinih organizacija;

v) supružnici i deca (uključujući i usvojenu), koja imaju manje od 21 godine ili su izdržavana, i roditelji koji posećuju državljane Republike Srbije koji zakonito borave na teritoriji država članica sa rokom važenja ograničenim na period važenja njihove dozvole za boravak.

2. Diplomatske misije i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najduže jedne godine za sledeće kategorije lica, pod uslovom da su tokom prethodne godine dobili bar jednu vizu, da su je iskoristili u skladu sa zakonima koji regulišu ulazak i boravak u zemlji posete, kao i da postoje razlozi za traženje vize za više ulazaka;

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, redovno učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koje međuvladine organizacije organizuju na teritoriji država članica ;

b) za poslovne ljude i predstavnike privrednih društava koji redovno putuju u države članice;

v) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji država članica u vozilima registrovanim u Republici Srbiji;

g) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju na teritoriju država članica;

d) za novinare;

đ) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene, koji redovno putuju u države članice;

e) za studente i postdiplomce koji redovno putuju u svrhe studija ili obrazovanja, uključujući i programe razmene;

ž) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu;

z) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju bratske opštine i gradovi;

i) za osobe koje iz medicinskih razloga posećuju države članice i njihovu neophodnu pratnju;

j) za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju s ciljem obuke, na seminare, konferencije, uključujući i programe razmene;

k) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji, koji redovno putuju u države članice;

l) za pripadnike profesija koji učestvuju u međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji redovno putuju u države članice.

3. Diplomatske misije i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najkraće 2 godine i najduže 5 godina za kategorije lica koja su navedena u stavu 2.ovog člana, pod uslovom da su tokom protekle dve godine iskoristili jednogodišnju vizu za više ulazaka u skladu sa zakonima o ulasku i boravku u zemlji posete, kao i da još uvek postoje razlozi za zahtevanje vize za više ulazaka.

4. Ukupan period boravka lica na teritoriji država članica, a na koja se odnose st. 1-3. ovog člana, neće preći 90 dana u periodu od 180 dana.

1. Taksa za obradu zahteva za izdavanje vize za građane Republike Srbije iznosi 35 evra.

Iznos iz stava 1. ovog člana može da se razmatra u skladu sa procedurom predviđenom u članu 14. stav 4 ovog sporazuma.

Ako Republika Srbija ponovo uvede vize za građane EU, taksa za izdavanje vize koju će Republika Srbija naplaćivati neće biti viša od 35 evra ili drugog iznosa koji je dogovoren ukoliko je taksa razmatrana u skladu sa procedurom predviđenom članom 14. stav 4 ovog sporazuma.

2. Takse za obradu zahteva za izdavanje vize ukinute su za sledeće kategorije lica:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji država članica u organizaciji međuvladinih organizacija;

b) za članove nacionalnih i pokrajinskih odnosno regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u slučaju da oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize ovim sporazumom;

v) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene;

g) za učenike, studente, postdiplomce i učitelje koji prate učenike koji idu na put u obrazovne svrhe ili na studije, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti;

d) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu;

đ) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju bratske opštine i gradovi;

e) za lica sa invaliditetom i njihovu neophodnu pratnju;

ž) za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju s ciljem obuke, na seminare, sastanke, uključujući i programe razmene;

z) za osobe koje su podnele dokumenta kojima se dokazuje neophodnost njihovog putovanja na osnovu humanitarnih razloga, uključujući zbog potrebe hitnog medicinskog tretmana, kao i za osobu koja ih prati, ili za osobe koje prisustvuju sahrani bliskog rođaka ili koje posećuju teško bolesnog bliskog rođaka;

i) za novinare;

j) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji država članica u vozilima registrovanim u Republici Srbiji;

k) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju na teritoriju država članica;

l) za bliske rođake – supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije sa zakonitim boravkom na teritoriji država članica;

m) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji, koji redovno putuju u države članice;

n) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju u državama članicama;

nj) za penzionere;

o) za decu mlađu od 6 godina.

3. Kao izuzetak od stava 1. ovog člana, Bugarska i Rumunija koje su obavezane šengenskim pravnim tekovinama, ali još uvek ne izdaju šengenske vize, mogu da ukinu takse za izdavanje nacionalnih viza za kratak boravak za građane Republike Srbije do dana koji Savet Odlukom odredi za punu primenu šengenskih pravnih tekovina u njihovoj viznoj politici.

1. Diplomatske misije i konzularna predstavništva država članica donose odluku po zahtevu za izdavanje vize u roku od 10 kalendarskih dana od dana prijema zahteva i dokumenata neophodna za izdavanje vize.

2. Vremenski period za donošenje odluke o izdavanju vize može da se produži do 30 kalendarskih dana u pojedinačnim slučajevima, posebno kada je neophodno dodatno proveravanje prijave.

3. Vremenski period za donošenje odluke o izdavanju vize može da se smanji na 3 radna dana ili kraće u hitnim slučajevima.

Državljani Republike Srbije koji nemaju mogućnost da napuste teritoriju države članice u roku koji je naznačen u njihovoj vizi iz razloga više sile imaju pravo na besplatan produžetak vize, u skladu sa zakonodavstvom države koja ih je primila i to za period neophodan za njihov povratak u državu prebivališta.

Državljani Republike Srbije nosioci važećeg diplomatskog pasoša mogu da uđu, napuste ili prelaze preko teritorije država članica bez viza.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu da ostanu na teritoriji države članice najduže 90 dana u periodu od 180 dana.

U skladu sa nacionalnim pravilima i propisima koji se odnose na nacionalnu bezbednost u državama članicama i u skladu sa pravilima EU o vizama sa ograničenim teritorijalnim važenjem, građani Republike Srbije imaju pravo da putuju unutar teritorija država članica isto kao i građani Evropske unije.

1. Strane će osnovati Zajednički komitet stručnjaka (u daljem tekstu: Komitet), sačinjen od predstavnika Evropske zajednice i Republike Srbije. Zajednicu predstavlja Komisija Evropskih zajednica, uz podršku stručnjaka iz država članica.

2. Komitet će, naročito, biti zadužen za sledeće:

(a) praćenje primene ovog sporazuma;

(b) predlaganje izmena ili dopuna ovog sporazuma;

(v) rešavanje sporova nastalih tumačenjem ili primenom odredbi ovog sporazuma.

3. Komitet će se sastajati po potrebi, na zahtev jedne od strana, a najmanje jednom godišnje.

4. Komitet će sačiniti svoj Pravilnik.

ČLAN 13.

Odnos ovog sporazuma sa bilateralnim sporazumima

između država članica i Republike Srbije

1. Od stupanja na snagu, ovaj sporazum će imati primat nad odredbama bilo kog bilateralnog ili multilateralnog sporazuma ili dogovora zaključenog između država članica i Republike Srbije, u onoj meri u kojoj odredbe gore pomenutih sporazuma ili dogovora pokrivaju oblast koja je regulisana ovim sporazumom.

2. Odredbe bilateralnih sporazuma ili dogovora između pojedinačnih država članica i Republike Srbije potpisani pre 1. januara 2007. godine koji predviđaju bezvizni režim za vlasnike službenih pasoša ostaće na snazi još 5 godina nakon stupanja ovog sporazuma na snagu, uz pravo država članica u pitanju i Republike Srbije da ukinu ili suspenduju ove bilateralne sporazume tokom datog perioda od 5 godina.

1. Ovaj sporazum ratifikuju, odnosno odobravaju Ugovorne strane u skladu sa svojim procedurama, a on stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon dana kada Ugovorne strane obaveste jedna drugu o završetku procedura predviđenih ovim sporazumom.

2. Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovaj sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske zajednice, ako je taj datum posle datuma predviđenog stavom 1. ovog člana.

3. Ovaj sporazum je zaključen na neodređeni period, osim ako se ne raskine u skladu sa stavom 6. ovog člana.

4. Ovaj sporazum može da se izmeni u skladu sa pisanim dogovorom između Ugovornih strana. Izmene stupaju na snagu kada Ugovorne strane obaveste jedna drugu o završetku njihovih unutrašnjih procedura neophodnih u ovu svrhu.

5. Svaka Ugovorna strana može, u celini ili delimično, da suspenduje ovaj sporazum iz razloga javnog reda, zaštite nacionalne bezbednosti ili zaštite javnog zdravlja. Druga Ugovorna strana se obaveštava o odluci o suspenziji najkasnije 48 sati pre nego što odluka stupi na snagu. Ugovorna strana koja je suspendovala sprovođenje ovog sporazuma bez odlaganja obaveštava drugu Ugovornu stranu čim prestanu razlozi za suspenziju.

6. Svaka Ugovorna strana može da raskine ovaj sporazum tako što prethodno obaveštava drugu Ugovornu stranu u pisanom obliku. Ovaj sporazum prestaje da važi u roku od 90 dana od dana dostavljanja tog obaveštenja.

Sačinjeno u Briselu dana 18. septembra 2007. godine, u dva primerka na svakom od zvaničnih jezika Ugovornih strana, a od kojih je svaka verzija jednako autentična.

ANEKS

PROTOKOL UZ SPORAZUM O DRŽAVAMA ČLANICAMA KOJE NE PRIMENjUJU U POTPUNOSTI ŠENGENSKE PRAVNE TEKOVINE

Države članice koje su vezane šengenskim pravnim tekovinama, ali još uvek ne izdaju šengenske vize, u iščekivanju da Savet donese odgovarajuću odluku u tom pogledu, izdavaće nacionalne vize čije je važenje ograničeno samo na njihovu teritoriju.

Ove države članice mogu jednostrano da priznaju šengenske vize i dozvole boravka za tranzit kroz njihovu teritoriju, u skladu sa Odlukom Saveta broj 895/2006/EZ od 14. juna 2006. godine.

S obzirom da se Odluka Saveta broj 895/2006/EZ od 14. juna 2006. godine ne odnosi na Rumuniju i Bugarsku, Evropska komisija će predložiti slične odredbe, kako bi se ovim državama omogućilo da jednostrano priznaju šengenske vize, dozvole boravka i slična dokumenta, koja su izdale druge države članice, koje još uvek nisu u potpunosti integrisane u oblast Šengena, a u cilju tranzita kroz njihovu teritoriju.

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

KOJA SE ODNOSI NA DANSKU

Ugovorne strane priznaju da se ovaj sporazum ne primenjuje na procedure za izdavanje viza diplomatskih misija i konzularnih predstavništava Kraljevine Danske.

U takvim uslovima, poželjno je da vlasti Danske i Republike Srbije zaključe, bez odlaganja, bilateralni sporazum o olakšanoj proceduri za izdavanje viza za kratak boravak sa sličnim uslovima kao što su uslovi u Sporazumu između Evropske zajednice i Republike Srbije.

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

KOJA SE ODNOSI NA UJEDINjENO KRALjEVSTVO I IRSKU

Ugovorne strane priznaju da se ovaj sporazum ne primenjuje na teritorije Ujedinjenog Kraljevstva i Irske.

U takvim uslovima, poželjno je da vlasti Ujedinjenog Kraljevstva, Irske i Republike Srbije zaključe bilateralne sporazume o olakšanoj proceduri za izdavanje viza.

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

KOJA SE ODNOSI NA ISLAND I NORVEŠKU

Ugovorne strane konstatuju blisku povezanost između Evropske zajednice i Norveške i Islanda, posebno na osnovu Sporazuma od 18. maja 1999. godine u pogledu pridruživanja ovih zemalja u primeni, sprovođenju i razvoju šengenske pravne tekovine.

U takvim uslovima, poželjno bi bilo da vlasti Norveške, Islanda i Republike Srbije, bez odlaganja, zaključe bilateralne sporazume o olakšanoj proceduri za izdavanje viza za kratak boravak, sa sličnim uslovima, kao što su uslovi u Sporazumu između Evropske zajednice i Republike Srbije.

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

KOJA SE ODNOSI NA ŠVAJCARSKU I LIHTENŠTAJN (ukoliko je potrebno)

Ako Sporazum između EU, EZ i Švajcarske konfederacije u pogledu pridruživanja Švajcarske konfederacije u primeni, sprovođenju i razvoju šengenske pravne tekovine i protokolima ovog sporazuma u pogledu Lihtenštajna stupi na snagu do kraja pregovora sa Republikom Srbijom, slična deklaracija će biti sačinjena i za Švajcarsku i Lihtenštajn.

DEKLARACIJA EVROPSKE ZAJEDNICE

O RAZMATRANjU BEZVIZNOG REŽIMA

ZA NOSIOCE SLUŽBENIH PASOŠA

Bezvizni režim za nosioce službenih pasoša koji je predviđen bilateralnim sporazumima ili dogovorima između pojedinačnih država članica i Republike Srbije potpisanim pre 1. januara 2007. godine ostaje na snazi tokom perioda od 5 godina od stupanja ovog sporazuma na snagu. Ovim se ne dira u pravo država članica ili Republike Srbije da ukinu ili suspenduju ove bilateralne sporazume tokom ovog perioda od 5 godina. Evropska zajednica će da preispita status nosioca službenih pasoša najkasnije 4 godine nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, kako bi u tom cilju eventualno izmenila ovaj sporazum u skladu sa procedurom predviđenom članom 14. stav 4.

DEKLARACIJA EVROPSKE ZAJEDNICE O PRISTUPU PODNOSILACA ZAHTEVA ZA VIZU I O USKLAĐIVANjU INFORMACIJA U POGLEDU PROCEDURE ZA IZDAVANjE KRATKOROČNIH VIZA I DOKUMENATA KOJE TREBA PODNETI UZ ZAHTEV

Priznajući važnost transparentnosti za podnosioce zahteva za vizu, Evropska komisija podseća da se zakonski predlog o izmeni Zajedničkih konzularnih instrukcija o vizama za diplomatske misije i konzularna predstavništva, koji je Evropska komisija usvojila 19. jula 2006. godine, a trenutno ga razmatraju Evropski parlament i Savet, bavi pitanjem uslova za pristup podnosilaca zahteva diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima država članica.

U pogledu informacija koje treba da se pruže podnosiocima zahteva, Evropska zajednica smatra da treba preduzeti odgovarajuće mere:

– sastaviti osnovne informacije za podnosioce zahteva u pogledu procedura i uslova

za podnošenje zahteva za vizu i o trajanju vize,

– Evropska zajednica će sastaviti spisak minimalnih zahteva kako bi omogućila da

podnosioci iz Srbije dobiju koherentne, jedinstvene osnovne informacije i da u

principu podnose ista propratna dokumenta.

Informacije predviđene ovom deklaracijom, uključujući listu akreditovanih turističkih agencija i organizatora putovanja u okviru lokalne konzularne saradnje, treba da budu dostupne široj javnosti (na oglasnim tablama ispred konzulata, u štampanoj formi, na internet prezentacijama itd.).

Diplomatske misije i konzularna predstavništva država članica obezbediće informacije o postojećim mogućnostima u okviru šengenskih pravnih tekovina za olakšanu proceduru za izdavanje viza za kraći boravak od slučaja do slučaja.

Evropska zajednica konstatuje spremnost koju su pokazale vlasti Republike Srbije da pomognu u širenju informacija predviđenih ovom deklaracijom.

DEKLARACIJA EVROPSKE ZAJEDNICE

O OLAKŠICAMA ZA ČLANOVE PORODICE I BONA FIDE PUTNIKE

Evropska zajednica konstatuje predlog Republike Srbije da se šire definiše pojam članova porodice koji bi trebalo da imaju koristi od viznih olakšica, kao i značaj koji Republika Srbija daje pojednostavljenju kretanja za ove kategorije lica.

U cilju olakšavanja kretanja za veći broj lica koja imaju porodične veze (naročito sestre i braća i njihova deca) sa državljanima Republike Srbije koji zakonito borave na teritoriji države članice, Evropska zajednica poziva konzularna predstavništva država članica da u potpunosti iskoriste postojeće mogućnosti pravnih tekovina EU za olakšavanje izdavanja viza za ove kategorije lica, naročito uključujući pojednostavljenje dokumentacije koja se podnosi kao dokaz uz zahtev za izdavanje vize, ukidanje takse za vizu i, gde je prikladno, izdavanje viza za više ulazaka.

Osim toga, Evropska zajednica poziva konzularna predstavništva država članica da u potpunosti iskoriste ove mogućnosti za olakšano izdavanje viza za bona fide putnike.

POLITIČKA DEKLARACIJA BUGARSKE,

MAĐARSKE I RUMUNIJE O LOKALNOM

PREKOGRANIČNOM SAOBRAĆAJU

Bugarska, Mađarska i Rumunija objavljuju svoju spremnost da stupe u pregovore za potpisivanje bilateralnih sporazuma sa Republikom Srbijom u cilju sprovođenja lokalnog prekograničnog saobraćaja, regulisanog Uredbom EK broj. 1931/2006 od 20. decembra 2006. godine, kojom se utvrđuju pravila o lokalnom prekograničnom saobraćaju na spoljašnjim kopnenim granicama država članica, a koja menja odredbe Šengenske konvencije.

______________________

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON THE FACILITATION OF THE ISSUANCE OF VISAS

THE REPUBLIC OF SERBIA,

and

THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as „the Community“;

hereinafter referred to as „the Parties“;

HAVING REGARD to the European perspective of the Republic of Serbia, the opening of the Stabilisation and Association Agreement (SAA) negotiations between the Republic of Serbia and the European Community/the EU Member States and the European Partnership adopted by the Council in January 2006;

REAFFIRMING, the intention to cooperate closely within the framework of the future SAA structures for the liberalization of the visa regime between the Republic of Serbia and the European Union, in line with the conclusions of the EU-Western Balkans Summit held in Thessaloniki on 21 June 2003;

DESIRING, as a first concrete step towards the visa free travel regime, to facilitate people-to-people contacts as an important condition for a steady development of economic, humanitarian, cultural, scientific and other ties, by facilitating the issuing of visas to citizens of the Republic of Serbia;

BEARING IN MIND that, all EU citizens are exempted from the visa requirement when travelling to the Republic of Serbia for a period of time not exceeding 90 days or transiting through the territory of the Republic of Serbia;

RECOGNISING that if the Republic of Serbia was to reintroduce the visa requirement for EU citizens, the same facilitations granted under this agreement to the citizens of the Republic of Serbia would automatically, on the basis of reciprocity, apply to EU citizens;

RECOGNISING that visa facilitation should not lead to illegal migration and

PAYING SPECIAL ATTENTION to security and readmission;

TAKING INTO ACCOUNT the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland and the Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community and confirming that the provisions of this agreement do not apply to the United Kingdom and Ireland;

TAKING INTO ACCOUNT the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community and confirming that the provisions of this agreement do not apply to the Kingdom of Denmark,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Purpose and scope of application

1. The purpose of this Agreement is to facilitate the issuance of visas for an intended stay of no more than 90 days per period of 180 days to the citizens of the Republic of Serbia.

2. If the Republic of Serbia was to reintroduce the visa requirement for EU citizens or certain categories of EU citizens, the same facilitations granted under this agreement to the citizens of the Republic of Serbia would automatically, on the basis of reciprocity, apply to EU citizens concerned.

ARTICLE 2

General clause

1. The visa facilitations provided in this Agreement shall apply to citizens of the Republic of Serbia only insofar as they are not exempted from the visa requirement by the laws and regulations of the Community or the Member States, the present agreement or other international agreements.

2. The national law of the Republic of Serbia, or of the Member States or Community law shall apply to issues not covered by the provisions of this Agreement, such as the refusal to issue a visa, recognition of travel documents, proof of sufficient means of subsistence and the refusal of entry and expulsion measures.

ARTICLE 3

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a) „Member State“ shall mean any Member State of the European Union, with the exception of the Kingdom of Denmark, the Republic of Ireland and the United Kingdom;

(b) „Citizen of the European Union“ shall mean a national of a Member State as defined in point (a);

(c) „Citizen of the Republic of Serbia“: shall mean any person who holds the nationality of the Republic of Serbia in accordance with its national legislation;

(d) „Visa“ shall mean an authorization issued by a Member State or a decision taken by such State which is required with a view to:

– entry for an intended stay in that Member State or in several Member States of no more than 90 days in total,

– entry for transit through the territory of that Member State or several Member States;

(e) „legally residing person“ shall mean a citizen of the Republic of Serbia authorized or entitled to stay for more than 90 days in the territory of a Member State, on the basis of Community or national legislation.

ARTICLE 4

Documentary evidence regarding the purpose of the journey

1. For the following categories of citizens of the Republic of Serbia the following documents are sufficient for justifying the purpose of the journey to the other Party:

(a) for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Republic of Serbia, shall participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Member States by intergovernmental organisations:

– a letter issued by an authority from the Republic of Serbia confirming that the applicant is a member of its delegation travelling to the other Party to participate in the aforementioned events, accompanied by a copy of the official invitation;

(b) for business people and representatives of business organisations:

– a written request from a host legal person or company, organisation or an office or branch of such legal person or company, state or local authorities of the Member States or organising committees of trade and industrial exhibitions, conferences and symposia held in the territories of the Member States, endorsed by the Chamber of Commerce of the Republic of Serbia;

(c) for drivers conducting international cargo and passenger transportation services to the territories of the Member States in vehicles registered in the Republic of Serbia;

– a written request from a national company or association of carriers of the Republic of Serbia providing for international road transportation, proving the purpose, duration and frequency of the trips;

(d) for members of train, refrigerator and locomotive crews travelling to the territories of the Member States:

– a written request from the competent railway company of the Republic of Serbia, stating the purpose, duration and frequency of the trips;

(e) for journalists:

– a certificate or other document issued by a professional organisation proving that the person concerned is a qualified journalist and document issued by his/her employer, stating that the purpose of the journey is to carry out journalistic work;

(f) for persons participating in scientific, cultural and artistic activities, including university and other exchange programmes:

– a written request from the host organization to participate in those activities;

(g) for pupils, students, post-graduate students and accompanying teachers who undertake trips for the purposes of study or educational training, including in the framework of exchange programmes, as well as other school-related activities:

– a written request or certificate of enrolment from the host university, college or school, or student cards or certificates of the courses to be attended;

(h) for participants in international sport events and persons accompanying them in a professional capacity:

– a written request from the host organisation: competent authorities, national sport Federations or National Olympic Committees of the Member States;

(i) for participants in official exchange programmes organised by twin municipalities and cities:

– a written request of the Head of Administration/Mayor of these municipalities and cities;

(j) for close relatives – spouse, children (including adopted), parents (including custodians), grandparents and grandchildren, visiting citizens of the Republic of Serbia legally residing in the territories of the Member States:

– a written request from the host person;

(k) for visiting military and civil burial grounds:

– an official document confirming the existence and preservation of the grave, as well as family or other relationship between the applicant and the buried;

(l) for persons attending burial ceremonies:

– an official document confirming the fact of death, as well as confirmation of the family or other relationship between the applicant and the buried;

(m) for persons visiting for medical reasons and necessary accompanying persons:

– an official document of the medical institution confirming the necessity of medical care in this institution and the necessity of being accompanied and proof of sufficient financial means to pay for the medical treatment;

(n) for representatives of civil society organisations when undertaking trips for the purposes of educational training, seminars, conferences, including in the framework of exchange programmes:

– a written request issued by the host organisation, a confirmation that the person is representing the civil society organisation and the certificate on establishment of such organisation from the relevant Register issued by a state authority in accordance with the national legislation;

(o) for representatives of the religious communities in the Republic of Serbia:

– a written request from a religious community registered in the Republic of Serbia, stating the purpose, duration and frequency of trips;

(p) for members of the professions participating in international exhibitions, conferences, symposia, seminars or other similar events held in the territory of the Member States:

– a written request from the host organization confirming that the person concerned is participating in the event;

(q) for persons travelling for tourism:

– a certificate or voucher from a travel agency or a tour operator accredited by Member States in the framework of the local consular cooperation confirming the booking of an organized trip.

2. The written request mentioned in paragraph 1 of this Article shall contain the following items:

(a) for the invited person: name and surname, date of birth, sex, citizenship, number of the identity document, time and purpose of the journey, number of entries and where relevant the name of the spouse and children accompanying the invited person;

(b) for the inviting person – name, surname and address; or

(c) for the inviting legal person, company or organisation – full name and address and

– if the invitation is issued by an organisation, the name and position of the person who signs the invitation,

– if the inviting person is a legal person or company or an office or a branch of such legal person or company established in the territory of a Member State, the registration number as required by the national law of the Member State concerned.

3. For the categories of persons mentioned in paragraph 1 of this article, all categories of visa are issued according to the simplified procedure without requiring any other justification, invitation or validation concerning the purpose of the journey, provided for by the legislation of the Member States.

ARTICLE 5

Issuance of multiple-entry visas

1. Diplomatic missions and consular posts of the Member States shall issue multiple-entry visas with a term of validity of up to five years to the following categories of persons:

(a) for members of national and provincial/regional Governments and Parliaments, the Constitutional Court and the Supreme Court of Cassation in case they are not exempted from the visa requirement by the present Agreement, in the exercise of their duties, with the term of validity limited to their term of office if this is less than five years;

(b) for permanent members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Republic of Serbia, shall regularly participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programs, as well as in events held in the territory of the Member States by intergovernmental organizations;

(c) for spouses and children (including adopted), who are under the age of 21 or are dependent and parents visiting citizens of the Republic of Serbia legally residing in the territory of the Member States with the term of validity limited to the duration of the validity of their authorization for legal residence.

2. Diplomatic missions and consular posts of the Member States shall issue multiple-entry visas with a term of validity of up to one year to the following categories of persons, provided that during the previous year they have obtained at least one visa, have made use of it in accordance with the laws on entry and stay of the visited State and that there are reasons for requesting a multiple-entry visa:

(a) for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Republic of Serbia, shall regularly participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of the Member States by intergovernmental organizations;

(b) for business people and representatives of business organizations who regularly travel to Member States;

(c) for drivers conducting international cargo and passenger transportation services to the territories of the Member States in vehicles registered in the Republic of Serbia;

(d) for members of train, refrigerator and locomotive crews in international trains, travelling to the territories of the Member States;

(e) for journalists;

(f) for persons participating in scientific, cultural and artistic activities, including university and other exchange programmes who regularly travel to Member States;

(g) for students and post-graduate students who regularly travel for the purposes of study or educational training, including in the framework of exchange programs;

(h) for participants in international sport events and persons accompanying them in a professional capacity;

(i) for participants in official exchange programmes organised by twin municipalities and cities;

(j) for persons needing to visit regularly for medical reasons and necessary accompanying persons;

(k) for representatives of civil society organisations travelling regularly to Member States for the purposes of educational training, seminars, conferences, including in the framework of exchange programmes;

(l) for representatives of religious communities registered in the Republic of Serbia, who regularly travel to the Member States;

(m) for members of the professions participating in international exhibitions, conferences, symposia, seminars or other similar events who regularly travel to the Member States.

3. Diplomatic missions and consular posts of the Member States shall issue multiple-entry visas with a term of validity of a minimum of 2 years and a maximum of 5 years to the categories of persons referred to in paragraph 2 of this Article, provided that during the previous two years they have made use of the one year multiple-entry visas in accordance with the laws on entry and stay of the visited State and that the reasons for requesting a multiple-entry visa are still valid.

4. The total period of stay of persons referred to in paragraphs 1-3 of this Article shall not exceed 90 days per period of 180 days in the territory of the Member States.

ARTICLE 6

Fees for processing visa applications

1. The fee for processing visa applications of citizens of the Republic of Serbia shall amount to €35.

The aforementioned amount may be reviewed in accordance with the procedure provided for in Article 14(4).

If the Republic of Serbia was to reintroduce the visa requirement for EU citizens, the visa fee to be charged by the Republic of Serbia shall not be higher than €35 or the amount agreed if the fee is reviewed in accordance with the procedure provided for in Article 14(4).

2. Fees for processing the visa application are waived for the following categories of persons:

(a) for members of official delegations who, following an official invitation addressed to the Republic of Serbia, shall participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territories of the Member States by intergovernmental organisations;

(b) for members of national and provincial/regional Governments and Parliaments, the Constitutional Court and the Supreme Court of Cassation, in case they are not exempted from the visa requirement by the present Agreement;

(c) for persons participating in scientific, cultural and artistic activities, including university and other exchange programmes;

(d) for pupils, students, post-graduate students and accompanying teachers who undertake trips for the purposes of study or educational training, including in the framework of exchange programmes, as well as other school-related activities;

(e) for participants in international sport events and persons accompanying them in a professional capacity;

(f) for participants in official exchange programmes organised by twin municipalities and cities;

(g) for disabled persons and the person accompanying them, if necessary;

(h) for representatives of civil society organisations travelling to attend meetings, seminars, exchange programs or training courses;

(i) for persons who have presented documents proving the necessity of their travel on humanitarian grounds, including to receive urgent medical treatment and the person accompanying such person, or to attend a funeral of a close relative or to visit a seriously ill close relative;

(j) for journalists;

(k) for drivers conducting international cargo and passenger transportation services to the territories of the Member states in vehicles registered in the Republic of Serbia;

(l) for members of train, refrigerator and locomotive crews travelling to the territories of the Member States;

(m) for close relatives – spouse, children (including adopted), parents (including custodians), grandparents and grandchildren, visiting citizens of the Republic of Serbia legally residing in the territories of the Member States.

(n) for representatives of religious communities registered in the Republic of Serbia, who regularly travel to the Member States;

(o) for members of the professions participating in international exhibitions, conferences, symposia, seminars or other similar events held in the territory of the Member States;

(p) for pensioners;

(q) for children under 6 years of age.

3. By way of derogation from paragraph 1 above, Bulgaria and Romania which are bound by the Schengen acquis but which do not yet issue Schengen visas, may waive the fees for processing national short stay visa applications for citizens of the Republic of Serbia, until the day to be determined by the Council Decision for their full implementation of the Schengen acquis on visa policy.

ARTICLE 7

Length of procedures for processing visa applications

1. Diplomatic missions and consular posts of the Member States shall take a decision on the request to issue a visa within 10 calendar days of the date of the receipt of the application and documents required for issuing the visa.

2. The period of time for taking a decision on a visa application may be extended to up to 30 calendar days in individual cases, notably when further scrutiny of the application is needed.

3. The period of time for taking a decision on a visa application may be reduced to 3 working days or less in urgent cases.

ARTICLE 8

Departure in case of lost or stolen documents

Citizens of the European Union and of the Republic of Serbia who have lost their identity documents, or from whom these documents have been stolen while staying in the territory of the Republic of Serbia or the Member States, may leave that territory on the basis of valid identity documents entitling them to cross the border issued by diplomatic missions or consular posts of the Member States or of the Republic of Serbia without any visa or other authorization.

ARTICLE 9

Extension of visa in exceptional circumstances

The citizens of the Republic of Serbia who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence.

ARTICLE 10

Diplomatic passports

1. Citizens of the Republic of Serbia, holders of valid diplomatic passports can enter, leave and transit through the territories of the Member States without visas.

2. Persons mentioned in paragraph 1 of this Article may stay in the territories of the Member States for a period not exceeding 90 days per period of 180 days.

ARTICLE 11

Territorial validity of visas

Subject to the national rules and regulations concerning national security of the Member States and subject to EU rules on visas with limited territorial validity, citizens of the Republic of Serbia shall be entitled to travel within the territory of the Member States on an equal basis with European Union citizens.

ARTICLE 12

Joint Committee for management of the Agreement

1. The Parties shall set up a Joint Committee of experts (hereinafter referred to as „the Committee“), composed of representatives of the European Community and of the Republic of Serbia. The Community shall be represented by the Commission of the European Communities, assisted by experts from the Member States.

2. The Committee shall, in particular, have the following tasks:

(a) monitoring the implementation of the present Agreement;

(b) suggesting amendments or additions to the present Agreement;

(c) settling disputes arising out of the interpretation or application of the provisions in this Agreement.

3. The Committee shall meet whenever necessary at the request of one of the Parties and at least once a year.

4. The Committee shall establish its rules of procedure.

ARTICLE 13

Relation of this Agreement with bilateral Agreements

between Member States and the Republic of Serbia

1. As from its entry into force, this Agreement shall take precedence over provisions of any bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded between individual Member States and the Republic of Serbia, insofar as the provisions of the latter agreements or arrangements cover issues dealt with by the present Agreement.

2. The provisions of bilateral Agreements or arrangements between individual Member States and the Republic of Serbia signed before 1 January 2007 providing for the exemption of the holders of service passports from the visa requirement, shall continue to apply for a period of 5 years from the entry into force of this Agreement without prejudice to the right of the Member States concerned or the Republic of Serbia to denounce or suspend these bilateral agreements during this period of 5 years.

ARTICLE 14

Final clauses

1. This Agreement shall be ratified or approved by the Parties in accordance with their respective procedures and shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to above have been completed.

2. By way of derogation to paragraph 1 of this Article, the present agreement shall only enter into force on the date of the entry into force of the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on readmission of persons if this date is after the date provided for in paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period of time, unless terminated in accordance with paragraph 6 of this Article.

4. This Agreement may be amended by written agreement of the Parties. Amendments shall enter into force after the Parties have notified each other of the completion of their internal procedures necessary for this purpose.

5. Each Party may suspend in whole or in part this Agreement for reasons of public order, protection of national security or protection of public health. The decision on suspension shall be notified to the other Party not later than 48 hours before its entry into force. The Party that has suspended the application of this Agreement shall immediately inform the other Party once the reasons for the suspension no longer apply.

6. Each Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party. This Agreement shall cease to be in force 90 days after the date of such notification.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand and seven in duplicate in each of the official languages of the Parties, each of these texts being equally authentic.

ANNEX

PROTOCOL TO THE AGREEMENT ON THE MEMBER STATES THATDO NOT FULLY APPLY THE SCHENGEN ACQUIS

Those Member States which are bound by the Schengen acquis but which do not issue yet Schengen visas, while awaiting the relevant decision of the Council to that end, shall issue national visas the validity of which is limited to their own territory.

These Member States may unilaterally recognize Schengen visas and residence permits for the transit through their territory, in accordance with European Parliament and Council Decision No. 895/2006/EC of 14 June 2006.

As European Parliament and Council Decision No 895/2006/EC of 14 June 2006 does not apply to Romania and Bulgaria; similar provisions will be proposed by the European Commission in order to enable these countries to unilaterally recognize Schengen visas and residence permits and other similar documents issued by other Member States not yet fully integrated into the Schengen area for the purpose of transit through their territory.

JOINT DECLARATION

CONCERNING DENMARK

The Parties take note that the present Agreement does not apply to the procedures for issuing visas by the diplomatic missions and consular posts of the Kingdom of Denmark.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of Denmark and of the Republic of Serbia conclude, without delay, a bilateral agreement on the facilitation of the issuance of short-stay visas in similar terms as the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia.

JOINT DECLARATION

CONCERNING THE UNITED KINGDOM AND IRELAND

The Parties take note that the present Agreement does not apply to the territory of the United Kingdom and Ireland.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of the United Kingdom, Ireland and the Republic of Serbia, conclude bilateral agreements on the facilitation of the issuance of visas.

JOINT DECLARATION

CONCERNING ICELAND AND NORWAY

The Parties take note of the close relationship between the European Community and Norway and Iceland, particularly by virtue of the Agreement of 18 May 1999 concerning the association of these countries with the implementation, application and development of the Schengen acquis.

In such circumstances, it is desirable that the authorities of Norway, Iceland and the Republic of Serbia conclude, without delay, bilateral agreements on the facilitation of the issuance of short-stay visas in similar terms as the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia.

JOINT DECLARATION

CONCERNING SWISS CONFEDERATION AND

LIECHTENSTEIN (if needed)

If the Agreement between the EU, the EC and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the Protocols to this Agreement concerning Liechtenstein has entered into force by the time negotiations with the Republic of Serbia have concluded, a similar declaration will also be made in respect of Switzerland and Liechtenstein.

EUROPEAN COMMUNITY DECLARATION

ON REVIEWING THE VISA REQUIREMENT FOR

HOLDERS OF SERVICE PASSPORTS

As the exemption of the holders of service passports from the visa requirement provided in bilateral Agreements or arrangements between individual Member States and the Republic of Serbia which have been signed before 1 January 2007 shall only continue to apply for a period of 5 years from the entry into force of this Agreement without prejudice to the right of the Member States concerned or the Republic of Serbia to denounce or suspend these bilateral agreements during this period of 5 years, the European Community will reassess the situation of the holders of service passports at the latest 4 years after the entry into force of this Agreement, in view of a possible amendment of the Agreement to that end in accordance with the procedure provided in Article 14(4).

EUROPEAN COMMUNITY DECLARATION

ON ACCESS OF VISA APPLICANTS AND HARMONISATION OF

INFORMATION ON PROCEDURES FOR ISSUING SHORT-STAY VISAS

AND DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

WHEN APPLYING FOR SHORT-STAY VISAS

Recognizing the importance of transparency for visa applicants, the European Community recalls that the legislative proposal on the recast of the Common Consular Instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts has been adopted on 19 July 2006 by the European Commission and currently under discussions between the European Parliament and the Council, addresses the issue of conditions of access of visa applicants to diplomatic missions and consular posts of the Member States.

Regarding the information to be provided to visa applicants the European Community considers that appropriate measures should be taken:

In general, to draw up basic information for applicants on the procedures and conditions for applying for visas and on their validity.

The European Community will draw up a list of minimum requirements in order to ensure that Serbian applicants are given coherent and uniform basic information and are required to submit, in principle, the same supporting documents.

The information mentioned above including the list of accredited travel agencies and tour operators in the framework of local consular cooperation is to be disseminated widely (on the notice boards of consulates, in leaflets, on websites etc.).

The diplomatic missions and consular posts of the Member States shall provide information about existing possibilities under the Schengen acquis for facilitation of the issuing of short-stay visas on a case-by-case basis.

The European Community takes note of the readiness expressed by the Serbian authorities to assist in the dissemination of the above mentioned information.

EUROPEAN COMMUNITY DECLARATION

ON FACILITATIONS FOR FAMILY MEMBERS AND

BONA FIDE APPLICANTS

The European Community takes note of the suggestion of the Republic of Serbia to give a wider definition to the notion of family members that should benefit from visa facilitation as well as of the importance that the Republic of Serbia attaches to the simplification of movement of this category of persons.

In order to ease the mobility of an extended number of persons which have family links (in particular sisters and brothers and their children) with citizens of Serbia legally residing in the territories of Member States, the European Community invites the Member States’ consular offices to make full use of the existing possibilities in the „acquis communautaire“ for facilitating the issuance of visas to this category of persons, including in particular, the simplification of documentary evidence requested for the applicants, exemptions from handling fees and where appropriate the issuing of multiple entry visas.

In addition, the European Community also invites the Member States’ consular offices to make full use of these possibilities for the facilitation of the issuance of visas to bona fide applicants.

POLITICAL DECLARATION

FROM BULGARIA, HUNGARY AND ROMANIA

ON LOCAL BORDER TRAFFIC

Bulgaria, Hungary and Romania declare their willingness to enter into negotiations of bilateral agreements with the Republic of Serbia for the purpose of implementing the local border traffic regime established by the EC Regulation No 1931/2006 of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention.

_____________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

OBRAZLOŽENjE

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza, potpisanog 18.09.2007. godine u Briselu, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna Skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE NjIME ŽELE POSTIĆI

Sporazum o olakšanoj proceduri za izdavanje viza između Republike Srbije i Evropske zajednice potpisan je 18.09.2007.godine, u Briselu.

Saglasno članu 16. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list SFRJ”, broj 55/78), Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije pokreće postupak ratifikacije navedenog Sporazuma.

Sporazum o olakšanoj proceduri za izdavanje viza između Republike Srbije i Evropske zajednice potpisan je u cilju uspostavljanja formalnopravnog okvira za olakšavanje procedure za izdavanje viza državljanima Republike Srbije od strane zemalja članica Evropske unije, koje u potpunosti primenjuju šengenske pravne tekovine. Olakšice se prvenstveno odnose na smanjenje broja dokumenata koje je potrebno podneti u svrhu pribavljanja vize, dobijanje viza sa dužim rokom važenja i zadržavanje cene naknade za izdavanje šengen viza na 35 evra.

Odredbe sporazuma se odnose na poslovne ljude, advokate, lekare, arhitekte i druge pripadnike samostalnih profesija, zatim, novinare, naučnike, umetnike, sportiste, učenike i studente, profesionalne vozače, državne službenike, kao i predstavnike verskih i nevladinih organizacija.

Sporazum predviđa i određene situacije u kojima može da se nađe bilo koji građanin, i u tom slučaju će se takođe primenjivati odredbe ovog sporazuma. To su situacije u kojima naši građani putuju u cilju lečenja, radi posete vojnim i civilnim grobljima, prisustvuju sahranama ili posećuju rođake koji žive u zemljama EU, pa čak i kada su u pitanju turistička putovanja, ukoliko se realizuju preko priznatih turističkih agencija.

Prema svojim elementima, navedeni sporazum ima karakter bilateralnog međunarodnog ugovora, pri čemu Evropska zajednica u svojstvu pravnog lica predstavlja članice Evropske unije koje u potpunosti primenjuju šengenske pravne tekovine, dok je druga ugovorna strana Republika Srbija. Zemlje članice Evropske unije koje ne primenjuju u potpunosti šengenske pravne tekovine su pozvane da pokrenu inicijativu za sklapanje sporazuma o viznim olakšicama sa Republikom Srbijom.

Odredbe ovog sporazuma su tipske, i skoro u potpunosti ujednačene sa rešenjima iz sporazuma o olakšanoj proceduri za dobijanje viza koje je Evropska zajednica istog dana potpisala sa Makedonijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Odredbe u potpunosti odražavaju volju država članica da se zemljama Zapadnog Balkana omogući brža integracija u Evropsku uniju.

Sporazum će se primenjivati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije i imaće suprematiju nad bilateralnim ugovorima o olakšavanju viznog režima koje je Republika Srbija potpisala do stupanja na snagu ovog sporazuma, osim nad bilateralnim ugovorima kojima se Republici Srbiji daje bezvizni režim za nosioce službenih pasoša, i to u periodu od narednih pet godina, koji za to vreme ostaju na snazi.

Implementacija ovog sporazuma treba da doprinese daljem jačanju integracionih procesa Republike Srbije, pre svega u domenu olakšavanja kretanja ljudi između Evropske unije i Republike Srbije. Uspešna primena ovog sporazuma je direktan preduslov za razvoj dijaloga o kvalifikovanju Srbije na pozitivnu šengen listu i predstavlja značajan korak napred u smislu približavanja Evropskoj uniji.

3. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovanje sredstava za finansiranje Republike Srbije.

RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog sporazuma narednog, umesto osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, kako predviđa član 3. ovog zakona se ogleda u potrebi da Sporazum bude ratifikovan do 15. oktobra 2007. godine kako bi se sinhronizovano sprovodile procedure koje prethode stupanju na snagu od strane obe strane ugovornice.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi da donošenje ovog zakona po hitnom postupku sadržani su u članu 14. ovog sporazuma koji predviđa stupanje prvog dana drugog meseca nakon dana kada Ugovorne strane obaveste jedna drugu o završetku procedura predviđenih ovim sporazumom. Obzirom da Sporazum između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza treba da stupi na snagu 1. januara 2008. godine, potrebno je usvojiti zakon o njegovom potvrđivanju po hitnom postupku.

Ostavite komentar