Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vojnoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Austrije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O VOJNOJ SARADNjI IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE, KOJU PREDSTAVLjA SAVEZNI MINISTAR ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o vojnoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar odbrane, koji je potpisan u Beogradu 28. marta 2006. godine u originalu na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

o vojnoj saradnji

između

Saveta ministara Srbije i Crne Gore

i

Vlade Republike Austrije,

koju predstavlja savezni ministar odbrane

Savet ministara Srbije i Crne Gore i Vlada Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar odbrane, u daljem tekstu »Učesnici«,

uvereni da je vojna saradnja značajan činilac prijateljskih odnosa između Srbije i Crne Gore i Austrije,

želeći da uspostave okvire bilateralne vojne saradnje,

postigli su saglasnost o sledećem:

Principi saradnje

Učesnici će, na bazi reciprociteta i obostrane koristi, razvijati i unapređivati bilateralnu saradnju u skladu sa ovim sporazumom poštujući nacionalno zakonodavstvo i pravila međunarodnog prava.

Ovaj sporazum neće biti suprotan nacionalnim zakonodavstvima ili pravilima međunarodnog prava koja se primenjuju kod Učesnika. U slučaju sukoba, primenjivaće se pravila međunarodnog prava.

Vojna saradnja između Učesnika obuhvata posebno sledeće oblasti:

a. bezbednost i politika odbrane, uključujući i istraživanje u ovim oblastima;

b. logistika;

c. naoružanje i odbrambene tehnologije;

d. međunarodne operacije;

e. vojna medicina;

f. vojna obuka i školovanje;

g. u drugim oblastima o kojima se Učesnici dogovore.

Član 3.

Oblici saradnje

Saradnja u skladu sa ovim sporazumom ostvarivaće se kroz sledeće oblike:

a. posete na nivou ministara odbrane, načelnika generalštabova i drugih predstavnika Učesnika;

b. upućivanje ili razmena stručnjaka;

c. upućivanje ili razmena osoblja radi vojne obuke;

d. razmene iskustava u oblastima od zajedničkog interesa;

e. učešće u zajedničkim vežbama;

f. učešće na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

g. druge oblike o kojima se Učesnici međusobno dogovore.

U cilju sprovođenja ovog sporazuma, nadležni organi ili predstavnici Učesnica mogu na odgovarajući način, ukoliko je potrebno, zaključiti dodatne posebne ugovore.

Član 4.

Učesnici će dostaviti jedna drugoj imena osoba za kontakt. Imenovane osobe za kontakt koordiniraće saradnju u skladu sa ovim sporazumom, naročito u toku izrade godišnjih planova saradnje. O svim promenama u vezi sa osobama za kontakt Učesnici će se međusobno blagovremeno obaveštavati.

Plan saradnje

U cilju realizacije ovog sporazuma, svake godine zaključivaće se Plan saradnje.

U tom cilju, Učesnici će dostaviti jedan drugome najkasnije do 15. avgusta svake godine svoje predloge Plana saradnje za narednu kalendarsku godinu.

Osobe za kontakt završiće objedinjavanje ovih predloga i izradu finalnog Plana saradnje za narednu kalendarsku godinu najkasnije do 30. oktobra godine koja prethodi toj kalendarskoj godini.

Plan saradnje sadrži spisak aktivnosti koje će biti realizovane tokom svake kalendarske godine, obuhvatajući vreme i mesto realizacije, vrstu i broj učesnika, i podatak o tome koje su uprave nadležne za realizaciju svake od navedenih aktivnosti.

Plan saradnje može u bilo kom trenutku biti izmenjen uz obostrani pristanak Učesnika.

Prepiska potrebna za pripremu i sprovođenje Plana saradnje razmenjivaće se diplomatskim putem.

Član 6.

Finansijska pitanja

Osim odredbe iz stava 2 i 3 ovog člana, Učesnici generalno snose sopstvene troškove nastale usled primene ovog sporazuma.

U slučaju upućivanja ili razmene osoblja u skladu sa primenom ovog sporazuma, primenjivaće se sledeći principi:

a) Učesnik koji upućuje snosi putne troškove za upućena lica, do i od mesta koje odredi Učesnik domaćin. Ovaj princip primenjivaće se i u slučaju prevremenog povratka upućenog lica.

b) Učesnik domaćin pružiće, prema zahtevu, besplatnu hitnu medicinsku pomoć u vojnim medicinskim ustanovama.

c) Učesnik domaćin je dužan da obezbedi, bez nadoknade i refundacije:

smeštaj i ishranu i

potrebni prevoz na svojoj teritoriji.

U slučaju zajedničkih vežbi i drugih aktivnosti od posebnog interesa, Učesnici mogu sklopiti posebne ugovore radi regulisanja pitanja nadoknade i izmirenja troškova usluga ili podrške koju obezbeđuje Učesnik domaćin.

Član 7.

Zaštita informacija

Zbog nepostojanja sporazuma kojim bi se između Učesnika uredila zaštita poverljivih informacija ili materijala, Učesnici su dužni da štite poverljive informacije ili materijale razmenjene ili pružene u skladu sa ovim sporazumom, poštujući nacionalno zakonodavstvo. Takve informacije ili materijali neće biti objavljivani ili ustupljeni trećim stranama bez pisanog odobrenja Učesnika koji pruža informacije, osim ukoliko nacionalnim propisima nije predviđena mogućnost njihovog ustupanja. Vojne poverljive informacije razmenjivaće se samo ukoliko Učesnik koji prima informacije može da obezbedi isti nivo zaštite kao onaj koji se primenjuje kod Učesnika koji pruža informacije.

Član 8.

Rešavanje sporova

Sve sporovi koji mogu nastati usled tumačenja ili primene ovog sporazuma Učesnici će rešavati putem pregovora i neće biti iznošeni pred neku treću stranu radi rešavanja bez obostranog pristanka Učesnika.

Član 9.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu danom prijema drugog od dva obaveštenja kojim Učesnici obaveštavaju jedan drugog da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom sproveli postupak koji je neophodan za stupanje na snagu Sporazuma.

(2) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

(3) Ovaj sporazum Učesnici mogu menjati u svakom trenutku pisanim putem.

(4) Učesnici mogu otkazati ovaj sporazum, pod uslovom da najmanje tri meseca unapred pošalju pisano obaveštenje drugoj Učesnici o toj nameri. U tom slučaju, Učesnici će regulisati okončanje započetih aktivnosti i dogovoriti se oko otkazivanja aktivnosti planiranih u skladu sa ovim sporazumom.

(5) Bez obzira na otkaz Sporazuma, sve finansijske obaveze nastale usled obavljanja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom obavezujuće su za odnosnu Učesnicu do izmirenja.

Potpisano u Beogradu, dana 28.marta 2006. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Savet ministara Za Vladu

Srbije i Crne Gore Republike Austrije

ministar odbrane savezni ministar odbrane

_______________________ ________________________

Zoran Stanković Ginter Plater

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Zakona

Pravni, odnosno ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u odredbi člana 97. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i odbranu i bezbednost Republike Srbije i odredbi člana 99. stav 1. tač. 4. i 7. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, odnosno da donosi zakone iz nadležnosti Republike Srbije.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum o vojnoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar odbrane (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima se zasniva bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana zasnovanu na principima reciprociteta i obostranog interesa.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne egzistira opšti međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, niti drugi bilateralni ugovor koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, Vlada smatra da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u predmetnoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja od strane Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi u mnogome usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala brojne aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se pravni osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma koji je potpisan u Beogradu, 28. marta 2006. godine, dok odredba člana 3. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 1. Sporazuma utvrđeni su principi saradnje. Odredbama čl. 2. i 3. Sporazuma predviđene su oblasti (bezbednost i politika odbrane, logistika, naoružanje i odbrambene tehnologije, međunarodne operacije, vojna medicina, obuka i školovanje, kao i u drugim oblastima o kojima se dogovore) i oblici saradnje (posete na raznim nivoima upućivanje, odnosno razmena stručnjaka ili osoblja radi vojne obuke, učešće u vežbama, učešće na konferencijama, seminarima i sl, kao i na druge načine o kojima se ugovorne strane dogovore). Takođe, daje se ovlašćenje nadležnim organima da u slučaju potrebe zaključe dodatne, odnosno administrativne ugovore.

Odredbom člana 4. Sporazuma preciziraju se postupanja u vezi opredeljenja osoba za kontakt.

Član 5. Sporazuma se odnosi na planiranje bilateralne saradnje (godišnji planovi saradnje u oblasti odbrane).

Odredbom člana 6. Sporazuma ugovoreno je da svaka od ugovornih strana snosi sopstvene troškove koji nastanu tokom primene Sporazuma, uz posebno, taksativno navođenje finansijskih obaveza strane koje šalje i strane koje prime osoblje.

Osnovni principi zaštite poverljivih informacija ili materijala, sadržani su u odredbi člana 7. Sporazuma.

Odredbom člana 8. Sporazuma ugovoren je način rešavanja sporova u vezi sa tumačenjem ili primenom Sporazuma.

Član 9. Sporazuma se odnosi na izmene i otkaz Sporazuma, kao i obaveze koje nastanu iz toga. Takođe, ugovoreno je da se Sporazum zaključuje na neodređeno vreme i da stupa na snagu kada ugovorne strane obaveste jedna drugu da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, sprovele propisani postupak.

Sporazum je potpisan u Beogradu, 28. marta 2006. godine.

Članom 3. Predloga zakona predviđa se dan stupanja na snagu Zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena redovnim planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Ostavite komentar