Predlog zakona o pretvaranju dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima vojnih penzija u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O PRETVARANJU DOSPELIH, A NEIZMIRENIH OBAVEZA PREMA KORISNICIMA VOJNIH PENZIJA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način, postupak i dinamika izmirivanja dospelih, a neizmirenih obaveza nastalih prema korisnicima vojnih penzija po osnovu delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada utvrđenih Zakonom o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJˮ, br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i „Službeni list SCGˮ, br. 7/05 i 44/05) u periodu 1. avgusta 2004. do 30. novembra 2007. godine, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika po osnovu isplate dospelih a neizmirenih obaveza nastalih po osnovu delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada prema korisnicima vojnih penzija iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom nominalnom iznosu od 4.512.720.000,00 dinara.

Na neizmirene obaveze iz stava 1. ovog člana, obračunava se zakonska zatezna kamata za period od dana dospelosti pojedinačnog mesečnog iznosa zaključno sa danom stupanja na snagu ovog zakona. Na neizmirene obaveze iz stava 1. ovog člana, za period od dana stupanja na snagu ovog zakona do datuma izmirivanja obaveza korisnicima prava određenih aktima Vlade iz člana 4. stav 2. ovog zakona, obračunava se kamata koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije.

Ukupan iznos obaveza koji je utvrđen odredbama st. 1. i 2. ovog člana uvećan za troškove postupka iz člana 8. stav 2. ovog zakona predstavlja konačnu obavezu Republike Srbije po ovom zakonu.

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 1. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirivanja obaveza

Član 4.

Obaveze po osnovu duga prema licima koja ostvaruju prava u skladu sa ovim zakonom po osnovu dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima vojnih penzija iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija će isplaćivati u iznosu utvrđenom na način iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona, u visini i prema sledećoj dinamici:

-u 2012. godini – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećane za isnos pripadajuće kamate iz člana 2. stav 2. ovog zakona, koja se obračunava do dana isplate u 2012. godini;

-u 2013. godini – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećane za isnos pripadajuće kamate iz člana 2. stav 2. ovog zakona, koja se obračunava do dana isplate u 2013. godini;

-u 2014. godini – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećane za isnos pripadajuće kamate iz člana 2. stav 2. ovog zakona, koja se obračunava do dana isplate u 2014. godini.

Vlada će svojim aktima odrediti datume izmirivanja obaveza korisnicima prava, odnosno datume isplate, u skladu sa dinamikom iz stava 1. ovog člana.

Obavljanje administrativnih poslova

Član 5.

Administrativne poslove u vezi sa izmiravanjem obaveza korisnicima prava, kao i poslove utvrđivanja visine ukupnih potraživanja po svakom korisniku prava vršiće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Republika Srbija će radi izmirivanja dospelih, a neizmirenih obaveza nastalih po osnovu delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada prema korisnicima vojnih penzija, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje prenositi sredstva za izmirivanje obaveza iz člana 2. ovog zakona u skladu sa dinamikom iz člana 4. ovog zakona.

Utvrđivanje potraživanja po korisniku

Član 6.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje će bliže urediti način utvrđivanja visine ukupnih potraživanja po svakom korisniku, kao i način isplate potraživanja koja se ostvaruju po odredbama ovog Zakona.

Oslobađanje od plaćanja doprinosa

Član 7.

Na obaveze utvrđene odredbama ovog zakona, prema korisnicima ne obračunava se i ne plaća doprinos na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obustava parničnih postupaka

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog zakona obustavljaju se svi započeti parnični postupci, uključujući i izvršne postupke, u kojima se tužbenim zahtevom potražuje dug po osnovu delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada iz člana 1. ovog zakona.

Aktom o obustavi postupaka iz stava 1. ovog člana, sud će utvrditi ukupnu visinu troškova koji, bez kamate iz člana 2. ovog zakona, pripadaju tužiocu, a koji će se isplatiti u tri jednaka godišnja iznosa, po dinamici utvrđenoj aktima Vlade iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Na koga se zakon odnosi

Član 9.

Odredbe ovog zakona odnose se na korisnike vojnih penzija i novčanih naknada koji su ta prava ostvarili do dana stupanja na snagu Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 116/07 i 88/09).

Završna odredba

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih vojnika i civilnih lica u Vojsci Jugoslavije („Službeni list SCGˮ, br. 35/04) predviđeno je da se u članu 9. posle tačke 3. umesto tačke stavljaju tačka i zarez i dodaju se nove tač. 4. i 5, koje glase:

„4) profesionalnom vojniku – zbog težine, karaktera i trajanja rada, odnosno posla – kao posebna naknada, u procentu od osnovne plate, i to:

a) u jedinici za protivteroristička dejstva, odnosno diverzantska dejstva i jedinici vojne policije posebne namene, zaključno sa bataljonom 25%;

b) u jedinici za prepadna dejstva, izviđačkoj jedinici i jedinici vojne policije, zaključno sa bataljonom, i lekaru na dužnosti u trupi 18%;

v) u graničnim jedinicama, zaključno s komandom graničnog bataljona, odnosno mornaričkim graničnim jedinicama, zaključno sa odredom; osmatračkim stanicama ratne mornarice koje se nalaze na teško pristupačnim mestima; vizuelnim osmatračkim stanicama; vodovima za vazdušno osmatranje i javljanje i četama za vazdušno osmatranje, javljanje i navođenje ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane; centrima veze objekata komandovanja, radio-relejnim objektima stacionarnih veza; radio-goniometrijskim stanicama; stanicama za radio-tehničko izviđanje; radio-prislušnim stanicama i isturenim prislušnim centrima iz sastava jedinica za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva i kontrolorima letenja 15%;

g) u ostalim jedinicama zaključno sa pukom – brigadom 10%;

d) ostalim profesionalnim vojnicima 8%;

5) profesionalnom vojniku naknada iz tačke 4. ovog člana uvećava se za 8% od osnovne plate, ako je na dužnosti:

a) komandira, odnosno komandanta;

b) načelnika, zamenika ili pomoćnika u jedinici , odnosno ustanovi Vojske i u Generalštabu Vojske (organa, roda, službe, štaba, odseka, odeljka, odeljenja, uprave, sektora, katedre, škole, klinike, zdravstvene ustanove i direktora);

v) načelnika Generalštaba Vojske i njegovog zamenika;

g) rukovodioca organizacijske jedinice u Ministarstvu odbrane i drugom državnom organu u koji je raspoređen na dužnost (sektora, sekretarijata, uprave, odeljenja, odseka, grupe i referata);

d) direktora i zamenika, odnosno pomoćnika direktora ili rukovodioca organizacijske jedinice (sektora, službe i odeljenja) u preduzeću ili u drugoj organizaciji u kojoj je raspoređen na dužnost;

đ) sudije vojnog suda, vojnog tužioca i zamenika vojnog tužioca;

e) rukovodioca složenog projekta (ako je odlukom ministra odbrane ocenjen kao složen projekat) i rukovodioca projekta u Vojnotehničkom institutu Vojskeˮ.

Na osnovu toga što prilikom isplata potraživanja vojnih lica nije uračunato predviđeno povećanje iz spomenute Uredbe, došlo je do razlike između visine isplaćenih potraživanja i visine stvarnih potraživanja.

Imajući u vidu da je Uredba doneta 2004. godine i da se primenjivala zaključno sa stupanjem na snagu Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 116/07 i 88/09) iz 2007. godine, za pomenuti period nastao je dug prema vojnim osiguranicima na osnovu toga što nisu uračunata uvećanja predviđena ovom Uredbom. Dug do dana donošenja ovog zakona nije izmiren i uvećan je za pripadajuće zakonske kamate za period duga od avgusta 2004. godine do novembra 2007. godine, kao i za period od novembra 2007. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon predviđa utvrđivanje dinamike otplate duga u tri godišnje rate, za koje vreme će teći kamata koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Republike Srbije.

Sredstva neophodna za namirenje dospelih a neizmirenih novčanih potraživanja korisnika vojnih penzija po osnovu delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada, utvrđenih u članu 193. stav 2. Zakona Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09), obezbediće se ovim zakonom i obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije za sve godine primene istog.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se način, postupak i dinamika izmirivanja dospelih a neizmirenih obaveza nastalih prema korisnicima vojnih penzija po osnovu delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada utvrđenih Zakonom o Vojsci Jugoslavije.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se iznos obaveze i način obračuna kamatne stope.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđeno je da će se sredstva za izmirenje obaveza iz ovog zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se način i dinamika izmirivanja obaveza.

Odredbom čl 5, 6. i 7. Predloga zakona predviđa se način obavljanja administrativnih poslova u vezi sa izmirivanjem obaveze.

Odredbom člana 8. Predloga zakona predviđa se obustavljanje parničnih i izvršnih postupaka.

Odredbom člana 9. Predloga zakona predviđa se na koga se Zakon primenjuje.

Odredbom člana 10. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da je neophodno što pre utvrditi visinu kamatne stope po osnovu duga i dinamiku isplaćivanja jer se zbog neisplaćivanja duga iznos koji se potražuje po osnovu namirenja dospelih a neizmirenih novčanih potraživanja korisnika vojnih penzija po osnovu delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada, skoro izjednačio sa iznosom duga po osnovu kamate na isti.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je neophodno hitno preuzeti i početi sa izmirivanjem obaveza prema vojnim osiguranicima, kako bi se sprečio dalji rast duga.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O PRETVARANJU DOSPELIH A NEIZMIRENIH OBAVEZA PREMA KORISNICIMA VOJNIH PENZIJA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

DRAFT LAW ON CONVERSION DUE AND UNPAID OBLIGATIONS TO MILITARY PENSIONS IN THE PUBLIC DEBT OF REPUBLIC OF SERBIA

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar