Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07), u članu 6. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Službom u Vojsci Srbije smatra se i vršenje dužnosti civilnih lica na službi u Vojsci Srbije raspoređenih na radna mesta u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama u kojima se ne obavljaju poslovi iz nadležnosti Ministarstva odbrane, a koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane.” .

Dosadašnji st. 4. do 6. postaju st. 5. do 7.

Član 2.

U članu 7. stav 2, članu 13. stav 5, članu 22. stav 2, u naslovu odeljka iznad člana 54. i članu 54. stav 2, naslovu odeljka iznad člana 91. i članu 91. reč: „studenti” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „kadeti” u odgovarajućem padežu.

Član 3.

U članu 13. stav 1. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a, koja glasi:

„2a) izvršava naređenja i obaveze u vezi sa pripremom i učestvovanjem u multinacionalnim operacijama u skladu sa propisima o upotrebi Vojske Srbije van granica Republike Srbije;”.

Član 4.

Posle člana 14. dodaje se član 14a, koji glasi:

„Član 14a

Profesionalnom pripadniku Vojske Srbije nije dopušteno učešće u aktivnostima udruženja kojima se ostvaruju sledeći ciljevi: reforma sistema odbrane i Vojske Srbije, usklađivanje propisa sa opšteprihvaćenim standardima i propisima Evropske unije, izgradnja strategije odbrane i Doktrine Vojske Srbije kojom se utvrđuju sastav, organizacija i formacija Vojske Srbije; operativna i funkcionalna sposobnost, upotreba i popuna Vojske Srbije; pripravnost i mobilizacija; opremljenost naoružanjem i vojnom opremom; komandovanje i rukovođenje u Vojsci Srbije i upravljanje sistemom odbrane; učešće u multinacionalnim operacijama i unutrašnji odnosi u Vojsci Srbije.”.

Član 5.

U članu 18. stav 1. tačka 2. posle reči: „Vojske Srbije” dodaju se reči: „i vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;”.

U tački 5. posle reči: „Generalštaba” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;”.

U tački 6. posle reči: „Generalštaba” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;”.

Član 6.

U članu 19. stav 2. tačka 3. posle reči: „generala” stavlja se zapeta i dodaju reči: „u skladu sa ovim zakonom;”.

Posle tačke 8. dodaje se tačka 8a, koja glasi:

„8a) donosi Kodeks časti pripadnika Vojske Srbije;”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Načelnik Generalštaba može ovlastiti neposredno potčinjene starešine u Vojsci Srbije za obavljanje poslova iz stava 2. tač. 2. i 4. ovog člana, a komandante jedinica i komandi za koje je propisan formacijski čin pukovnika i viši – za obavljanje poslova iz stava 2. tačka 4. ovog člana.”.

Član 7.

U članu 22. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Zvanja u Vojsci Srbije propisuje ministar odbrane.”.

Član 8.

U članu 39. stav 1. posle tačke 5, tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 6, 7, 8. i 9, koje glase:

„6) da nije stariji od 30 godina ako se prima u svojstvu profesionalnog vojnika;

7) da nije stariji od 35 godina ako se prima u svojstvu podoficira na određeno vreme, odnosno 40 godina ako se prima u svojstvu oficira na određeno vreme;

8) da nije stariji od 40 godina ako se prima u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, odnosno 45 godina ako se prima u svojstvu oficira na neodređeno vreme;

9) da je završio odgovarajuće vojnostručno osposobljavanje za dužnost za koju se prima, a za lice muškog pola i da je odslužilo vojni rok sa oružjem.”.

Posle stava 2. ovog člana dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 8. ovog člana, a zbog potreba službe odlukom ministra odbrane, u svojstvu podoficira na određeno vreme može se primiti i lice koje nije starije od 45 godina, odnosno u svojstvu oficira na određeno vreme lice koje nije starije od 50 godina.”.

Član 9.

U članu 40. stav 2. reč: „Student” zamenjuje se rečju: „Kadet”, a reč: „unapređuje” zamenjuje se rečju: „proizvodi”.

Član 10.

Član 41. menja se i glasi:

„Podoficir koji je završio vojnu akademiju sa danom završetka školovanjaproizvodi se u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.

Podoficir koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje može se proizvesti u čin potporučnika pod uslovima i na način koji propiše Vlada, na predlog ministra odbrane.”.

Član 11.

U članu 42. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, a po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti ističe krajem godine u kojoj navršavaju 50 godina života.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 12.

U članu 43. stav 2. reč: „unapređeno” zamenjuje se rečju: „proizvedeno”.

Član 13.

U članu 47. stav 2. reči: „borbenim dejstvima” zamenjuju se rečima: „upotrebi sile”.

Član 14.

U članu 50. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana dostavlja se preko Ministarstva odbrane.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 15.

Posle člana 53. dodaju se čl. 53a, 53b i 53v, koji glase:

„Član 53a

Unutrašnju kontrolu rada Vojne policije u pogledu zakonitosti primene policijskih ovlašćenja vrši posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje u sastavu Uprave Vojne policije.

Vojnopolicijskog inspektora kao starešinu organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana postavlja i razrešava ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba.

Član 53b

Pripadnici Vojne policije su dužni da vojnopolicijskom inspektoru omoguće da izvrši kontrolu i da mu u tome pruže potrebnu stručnu pomoć.

U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor ima ovlašćenje da:

1) ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koje u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje Vojna policija;

2) uzme izjave od pripadnika Vojne policije, oštećenih lica i svedoka;

3) od Vojne policije i njenih pripadnika zahteva dostavljanje drugih podataka iinformacija iz njihove nadležnosti koji su potrebni u vršenju unutrašnje kontrole;

4) ostvari uvid u službene prostorije koje Vojna policija koristi u svom radu;

5) zahteva atest i tehničke i druge podatke o tehničkim sredstvima koja koristi Vojna policija i zahteva dokaze o osposobljenosti pripadnika Vojne policije za upotrebu tehničkih i drugih sredstava koja koristi u svom radu.

U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor ne može se mešati u tok pojedinih akcija Vojne policije ili na drugi način ometati rad ili ugroziti poverljivostvojnopolicijske akcije.

Dokumentaciju koja ima oznaku poverljivosti vojnopolicijski inspektor, odnosno lice koje on ovlasti može pregledati u prisustvu odgovornog lica koje je utvrdilo stepen poverljivosti dokumenta, odnosno lica koje je ono ovlastilo.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, vojnopolicijski inspektor neposredno je odgovoran ministru odbrane.

Vojnopolicijski inspektor redovno izveštava ministra odbrane o utvrđenim nalazima.

U vršenju kontrole rada Vojne policije, vojnopolicijski inspektor preduzima potrebne radnje, utvrđuje činjenično stanje i prikuplja dokaze.

Član 53v

Način, postupak i ovlašćenja za vršenje unutrašnje kontrole rada Vojne policije i postupanje po pritužbama na rad Vojne policije bliže uređuje ministar odbrane, u skladu sa propisima o unutrašnjoj kontroli propisanoj za vojnopolicijska ovlašćenja.”.

Član 16.

U članu 56. tačka 1. menja se i glasi:

”1) tri godine u činu potporučnika ako školovanje traje četiri godine, dve godine u činu potporučnika ako školovanje traje pet godina i jednu godinu u činu potporučnika ako školovanje traje šest godina;”.

Član 17.

U članu 69. stav 4. menja se i glasi:

„Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto roda odnosno službe kojoj pripada, prema vrsti i stepenu stručne spreme koju ima – na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina.”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana može se izuzetno, bez svogpristanka a po potrebi službe, postaviti na formacijsko mesto neposredno nižeg čina uz zadržavanje prava svog čina i položaja.

Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana može se postaviti na dužnost u okviru drugog roda ili službe samo uz svoj pristanak.”.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

Član 18.

Posle člana 72. dodaje se član 72a, koji glasi:

„Član 72a

Profesionalnom vojnom licu ministar odbrane može odobriti rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative na osnovu konkursa, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom zaključenim sa tom međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.

Profesionalnom vojnom licu može se odobriti rad iz stava 1. ovog člana u neprekidnom trajanju do četiri godine.

Profesionalno vojno lice po prestanku rada iz st. 1. i 2. ovog člana, u roku od dve godine ne može biti angažovano na radu u toj međunarodnoj organizaciji ili regionalnoj inicijativi, osim u posebnim slučajevima koje propisuje ministar odbrane.

Za vreme rada iz stava 1. ovog člana, profesionalno vojno lice na službi je u Vojsci Srbije.”.

Član 19.

Član 73. menja se i glasi:

„Lica primljena u vojnu službu, koja nisu završila vojnu akademiju, a radi sticanja prakse potrebne za samostalno vršenje dužnosti mogu se uputiti na pripravnički staž.

Za vreme pripravničkog staža, lice iz stava 1. ovog člana ima prava svog čina i napreduje pod uslovima propisanim ovim zakonom kao lice koje je postavljeno na dužnost.

Ministar odbrane uređuje trajanje pripravničkog staža, obučavanje za vremepripravničkog staža i način polaganja pripravničkog ispita.”.

Član 20.

U članu 80. stav 2. reči: „Pripadnik Vojske Srbije” zamenjuju se rečima: „Profesionalni pripadnik Vojske Srbije”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Profesionalni pripadnik Vojske Srbije koji je obučen za učešće umultinacionalnim operacijama dužan je da učestvuje u tim operacijama u skladu sa zakonom.”.

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Ministar odbrane ili lice koje on ovlasti sa licem iz stava 3. ovog članazaključuje ugovor o obuci i pravima i obavezama na osnovu završene obuke za učešće u multinacionalnim operacijama, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje učešće u multinacionalnim operacijama.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

Član 21.

U članu 90. stav 2. reči: „diplomatsko ili konzularno” zamenjuju se rečima:„diplomatsko-konzularno”, a reči: „diplomatskim i konzularnim” zamenjuju se rečima: „diplomatsko-konzularnim”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Profesionalnom vojnom licu kome je ministar odbrane odobrio rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative, na osnovu konkursa ili ponuda tih organizacija ili inicijativa, pripadaju plata i druge naknade iz stava 2. ovog članaukoliko nisu uređeni ugovorom zaključenim sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.”.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica iz stava 2. ovog člana predstavlja plata koju bi ostvarilo prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kojem se nalazilo pre upućivanja u inostranstvo.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica iz stava 3. ovog člana predstavlja plata koju bi ostvarilo prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kojem se nalazilo pre odlaska na rad u inostranstvo, ukoliko mu osnov za plaćanje poreza i doprinosa nije uređen ugovorom zaključenim sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.”.

Član 22.

U članu 95. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ukoliko odobrena sredstva u Budžetu namenjena za plate ne omogućavaju utvrđivanje osnovice prema stavu 1. ovog člana, Vlada može utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica u skladu sa odobrenim sredstvima.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 23.

U članu 98. stav 3. posle reči: „i zdravlje vojnih lica i drugih građana” dodaju se reči: „i pri realizaciji aktivnosti, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezamaRepublike Srbije”.

Član 24.

U članu 104. stav 1. tač. 1. do 3. menjaju se i glase:

„1) do 10 godina – 25 radnih dana;

2) od 10 do 20 godina – 27 radnih dana;

3) preko 20 godina – 30 radnih dana.”.

Član 25.

U članu 110. tačka 5. menja se i glasi:

„5) ako izgubi čin ili je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu gubitak službe; ”.

Tačka 9. menja se i glasi:

„9) po sili zakona kada navrši 40 godina penzijskog staža i:

(1) 53 godine života – podoficir i oficir do čina potpukovnika;

(2) 54 godine života – oficir čina pukovnika;

(3) 55 godina života – oficir čina brigadnog generala;

(4) 56 godina života – oficir čina general-majora;

(5) 57 godina života – oficir čina general -potpukovnika;

(6) 58 godina života – oficir čina generala;”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 9. ovog člana, oficiru, odnosno podoficiru uz njegovu saglasnost može se produžiti služba u Vojsci Srbije do dve godine.”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Profesionalna vojna služba prestaje i oficiru, odnosno podoficiru koji je upućen na pripravnički staž ako do isteka pripravničkog staža ne položi pripravnički ispit uz obavezu da nadoknadi troškove školovanja, odnosno stipendiranja, u skladu sa ovimzakonom.”.

Član 26.

U članu 112. stav 2. tačka 5. menja se i glasi:

„5) ako izgubi čin ili je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu gubitak službe;”.

Član 27.

U članu 116. stav 1. reči: „člana 110. stav 1. tač. 3, 4, 7. i 8.” zamenjuju se rečima: „člana 110. stav 1. tačka 1. i tač. 3. do 8.”.

U stavu 3. reči: „člana 110. st. 2. i 3.” zamenjuju se rečima: „člana 110. stav 1. tačka 9. i st. 2. i 3.”.

Član 28.

Član 117. menja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu služba u Vojsci Srbije prestaje razrešenjem, na osnovu akta o prestanku profesionalne vojne službe.

Lice za koje je donet akt o prestanku službe a nalazi se na dužnosti razrešava se od službe danom predaje dužnosti, a lice koje se ne nalazi na dužnosti – danom kada akt o prestanku službe postane konačan.

Rok za razrešenje od službe ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačnog akta o prestanku profesionalne vojne službe, i u tom roku se mora izvršiti predaja dužnosti.

Za lice kome služba prestaje iz razloga predviđenih u članu 110. stav 1. tačka 5. i članu 112. stav 2. tačka 5. ovog zakona, akt o prestanku službe donosi nadležni starešina odmah po prijemu presude, a služba se računa do dana kada je presuda postala izvršna.

Za lice kome je prestala služba zbog neopravdanog izostanka sa službe ili gubitka čina ne donosi se akt o predaji dužnosti.

Za umrlo lice ne donosi se akt o prestanku službe i predaji dužnosti.”.

Član 29.

U članu 131. stav 1. tačka 2. menja se i glasi:

„2) kad navrši 65 godina života ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja;”.

Član 30.

Član 134. menja se i glasi:

„Na vojne službenike i vojne nameštenike primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na profesionalna vojna lica, i to:

o specifičnosti obavljanja vojne službe (član 16);

o nošenju i upotrebi vatrenog oružja (član 47);

o prijemu stranog odlikovanja i članstvu u stranom stručnom udruženju ili međunarodnoj organizaciji (član 50);

o privremenom upućivanju po potrebi službe u drugu jedinicu, odnosno ustanovu Vojske Srbije radi izvršenja određenih zadataka, osim za lice čiji delokrug zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice, odnosno ustanove Vojske Srbije – terenski rad (član 72. st. 5. i 6);

o radu u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative (član 72a);

o usavršavanju, specijalizaciji i prekvalifikaciji (član 74);

o udaljenju od dužnosti (čl. 77. i 78);

8) o stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu i plati i drugim primanjima za vreme službe u inostranstvu (član 80. i član 90. st. 2. i 3);

9) o naknadi putnih i drugih troškova (čl. 92. i 93);

10) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima (čl. 96. do 107);

11) o prestanku službe u Vojsci Srbije po zahtevu (član 110. stav 1. tačka 6);

12) o zaštitnim merama (čl. 179. do 184).”.

Član 31.

U članu 136. stav 2. reči: „profesionalnih vojnih lica” zamenjuju se rečima:„profesionalnih pripadnika Vojske Srbije”.

Član 32.

U članu 137. tačka 2. reč: „unapređuje” zamenjuje se rečju: „proizvodi”.

Član 33.

U članu 138. reči: „predaji dužnosti” zamenjuju se rečima: „razrešenju od dužnosti”.

Član 34.

U članu 139. stav 1. menja se i glasi:

„Akta o prijemu u službu, unapređenju, premeštaju i prestanku službe, kao i akta kojima se rešava o stanjima u službi oficira i podoficira upravna su akta.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Protiv akata iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor.”.

Član 35.

U članu 143. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Za krivično delo protiv Vojske Srbije za koje je propisana kazna zatvora do trigodine, protiv vojnog lica može se voditi disciplinski postupak i umesto krivičnesankcije može mu se izreći disciplinska kazna, odnosno disciplinska mera utvrđena ovim zakonom, ako je delo dobilo naročito lak vid i ako to zahtevaju interesi službe, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika.”.

Član 36.

U članu 152. stav 2. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a, koja glasi:

„2a) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 30 dana;”.

Član 37.

U članu 154. stav 1. posle tačke 4. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5, koja glasi:

„5) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 15 dana, koju vojniku na služenju vojnog roka mogu da izriču pretpostavljene starešine na položaju komandira čete ili višem položaju.”.

U stavu 2. posle tačke 3. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4, koja glasi:

„4) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 30 dana.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Vreme provedeno na izdržavanju disciplinske mere i disciplinske kazne zabranaudaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu u trajanju preko dva dana ne računa se usluženje vojnog roka.”.

Član 38.

U članu 155. stav 1. reč: „Studentu” zamenjuje se rečju: „Kadetu”.

Posle tačke 4.dodaje se tačka 4a, koja glasi:

„4a) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 15 dana;”.

Član 39.

Posle člana 155. dodaje se član 155a, koji glasi:

„Član 155a

Pri odlučivanju o odgovornosti vojnika, vojnika u rezervi, kadeta vojne akademije,učenika vojnih škola i slušaoca škole za rezervne oficire zbog dela koje se premaodredbama Krivičnog zakonika može raspraviti u disciplinskom postupku, kao i pri odlučivanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj kada se u prekršajnom postupku predmet ustupi nadležnom vojnom disciplinskom sudu, učiniocu (osim lica koje u vreme izvršenja dela, odnosno prekršaja nije navršilo 18 godina života) može se izreći disciplinska kazna zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 60 dana ako nijedna oddiciplinskih mera predviđenih u čl. 154. i 155. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti.

Pri odlučivanju o odgovornosti profesionalnih vojnih lica zbog dela koje se prema odredbama Krivičnog zakonika može raspraviti u disciplinskom postupku, kao i pri odlučivanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj kada se u prekršajnom postupku predmet ustupi nadležnom vojnom disciplinskom sudu, učiniocu se može izreći disciplinska kazna zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 60 dana ako nijedna od diciplinskih mera i kazni predviđenih u članu 152. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti.”.

Član 40.

Član 159. stav 3. menja se i glasi:

„Zastarelost pokretanja i vođenja postupka zbog disciplinskog prestupa i povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice zbog kojeg se vodi i krivični postupak pred nadležnim redovnim sudom, nastupa kada izastarelost gonjenja zbog krivičnog dela.”.

Član 41.

U članu 167. stav 1. menja se i glasi:

„Protiv prvostepene odluke donete u disciplinskom postupku može se podneti žalba, a protiv presude Višeg vojnog disciplinskog suda kojom su profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije izrečene disciplinske kazne propisane članom 152. stav 2. tač. 3, 7. i 8, članom 153. stav 2. tačka 5, članom 154. stav 2. tačka 4. i članom 155a ovog zakona, može se voditi upravni spor.”.

Član 42.

Član 174. menja se i glasi:

„Postojanje štete, visinu štete, okolnosti pod kojima je šteta nastala iodgovornost za štetu utvrđuje ministar odbrane ili starešina koga on ovlasti.

Ministar odbrane, odnosno starešina koga on ovlasti i pripadnik Vojske Srbije mogu da zaključe pismeni sporazum kojim određuju visinu i način naknade štete, a koji ima snagu izvršne isprave.

Ako pripadnik Vojske Srbije odbije da nadoknadi pričinjenu štetu, naknada štete raspraviće se u parničnom postupku.”.

Član 43.

Član 178. menja se i glasi:

„Ministar odbrane bliže uređuje postupak za utvrđivanje postojanja, visine inaknade štete u Vojsci Srbije, kao i uslove i način prenošenja svojih ovlašćenja zaodlučivanje o naknadi štete na starešine Vojske Srbije, u skladu sa propisima o naknadi štete.”.

Član 44.

U članu 185. stav 1. tačka 3. menja se i glasi:

„3) ako bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine – danom pravnosnažnosti presude.”.

Član 45.

U članu 189. stav 3. posle reči: „kapetana korvete” stavlja se tačka, a reči: „s tim da mu se vreme potrebno za redovno unapređenje za čin potpukovnika uveća za vreme koje bi mu bilo potrebno za unapređenje u čin majora” brišu se.

U stavu 5. posle reči: „starijeg vodnika” stavlja se tačka, a reči: „s tim da mu se vreme potrebno za redovno unapređenje za čin starijeg vodnika prve klase uveća za vreme koje mu je bilo potrebno za unapređenje u čin starijeg vodnika” brišu se.

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 17. Ustava prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom i u odredbi člana 141. stav 2. Ustava prema kojoj se o Vojsci Srbije donosi zakon.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije je usklađivanje važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni zakona koje zahteva usaglašavanje pojedinih pravnih rešenja sa uslovima i mogućnostima u kojima se realizuju specifične potrebe vojne službe, obezbeđuju ljudski i materijalni uslovi za modernizaciju i profesionalizaciju Vojske Srbije i primenu opšteprihvaćenih međunarodnih standarda u odbrani.

Donošenje ovog zakona je neophodno jer predložena pravna rešenja predstavljaju zakonodavnu materiju i ne mogu biti uređena i usklađena podzakonskim aktima za izvršenje ovog zakona.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona predlaže se da se službom u Vojsci Srbije smatra i vršenje dužnosti civilnih lica na službi u Vojsci Srbije raspoređenih na radna mesta u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Ministarstva odbrane.

Članom 2. ovog zakona predlaže se izmena reči: „studenti” u reč: „kadeti” (u odgovarajućem padežu), u cilju usklađivanja sa opšteprihvaćenom međunaronom terminologijom za lica na školovanju u visoko obrazovnim vojnim institucijama.

Članom 3. ovog zakona propisuje se obaveza pripadnika Vojske Srbije da dužnosti u multinacionalnim operacijama izvršavaju u skladu sa propisima o upotrebi Vojske Srbije van granica Republike Srbije.

Članom 4. ovog zakona propisuju se da profesionalnom pripadniku Vojske Srbije nije dopušteno učešće u aktivnostima udruženja čiji je predmet bavljenja reforma sistema odbrane i Vojske Srbije.

Članom 5. ovog zakona propisuje se ovlašćenje ministra odbrane (član 18. stav 1. tač. 2, 5. i 6. zakona) za donošenje akata o formacijama vojnih jedinica i vojnih ustanova Ministarstva odbrane, ovlašćenje za predlaganje postavljenja, unapređenja, razrešenja i prestanak službe generala raspoređenih van Vojske Srbije, kao i postavljenja, unapređenja, razrešenja i prestanak službe oficira Vojske Srbije u činu majora, potpukovnika i pukovnika raspoređenih na službi van Vojske Srbije, a koji nisu obuhvaćeni važećim rešenjem.

Članom 6. ovog zakona propisuje se ovlašćenje načelniku Generalštaba za donošenje Kodeksa časti pripadnika Vojske Srbije, kao i mogućnost prenošenja svojih ovlašćenja iz člana 19. stav 2. tač. 2. i 4. zakona na neposredno potčinjene starešine u Vojsci Srbije, odnosno komandante jedinica i komandi za koje je propisan for macijski čin pukovnika i viši, radi efikasnijeg donošenja odluka iz njihove nadležnosti.

Članom 7. ovog zakona propisuje se ovlašćenje ministru odbrane za donošenje propisa kojim se uređuju zvanja u Vojsci Srbije.

Članom 8. ovog zakona bliže se uređuju uslovi za prijem u vojnu službu u pogledu određivanja godina života potrebnih za prijem u profesionalnu vojnu službu, kao i njihovo usklađivanje sa odgovarajućom kadrovskom strukturom. Istovremeno se propisuju izuzeci u pogledu godina života neophodnih za prijem podoficira i oficira na neodređeno vreme kada to zahtevaju potrebe službe koje se ne mogu zadovoljiti redovnim prijemom.

Članom 9. ovog zakona vrši se usklađivanje sa predloženom izmenom u članu 2. ovog zakona (reč: „student” zamenjuje se rečju „kadet”), kao i izmena reči: „unapređuje” u reč: „proizvodi”, koja nije adakvatno upotrebljena u važećem rešenju, jer se u konkretnoj odredbi zakona radi o licima koja se prvi put proizvode u čin a po završetku školovanja na vojnoj akademiji.

Članom 10. ovog zakona propisuje se način proizvođenja u početne činove potporučnika odnosno podoficira nakon završetka vojne škole, kao i ovlašćenje Vlade da bliže uredi uslove i način proizvođenja u čin oficira.

Članom 11. ovog zakona propisuju se izuzeci u pogledu godina života potrebnih za produžavanje ugovornog odnosa na određeno vreme ako to zahtevaju potrebe na određenim deficitarnim formacijskim mestima ili za određene specijalnosti u Vojsci Srbije.

Članom 12. ovog zakona predlaže se izmena reči: „unapređeno” u reč: „proizvedeno”, a radi otklanjanja nepreciznosti u važećem rešenju.

Članom 13. ovog zakona predlaže se izmena reči: „borbena dejstva” u reči: „upotreba sile”, u cilju usaglašavanja sa pojmovima koji se koriste u ostalim odredbama ovog zakona i odredbama Zakona o odbrani.

Članom 14. ovog zakona uređuje se način dostavljanja zahteva za izdavanje odobrenja predsednika Republike vojnim licima koja primaju strana odlikovanja, koji do sada nije bio uređen važećim rešenjem.

Članom 15. ovog zakona predlaže se uspostavljanje i uređivanje načina, postupka i ovlašćenja za vršenje unutrašnje kontrole rada Vojne policije, radi kontrole zakonitosti primene vojnih policijskih ovlašćenja.

Članom 16. ovog zakona propisuje se potreban uslov za unapređivanje u čin potporučnika, srazmerno vremenu provedenom na školovanju, čime se obezbeđuju ravnopravni uslovi za unapređivanje.

Članom 17. ovog zakona predlaže se propisivanje uslova za postavljenje na odgovarajuća formacijska mesta sa ili bez saglasnosti, odnosno pristanka vojnog lica, a u skladu sa propisanim formacijskim mestima, čime se obezbeđuje stalna i adekavatna popuna Vojske Srbije u skladu sa usvojenim planovima popune.

Članom 18. ovog zakona propisuju se uslovi za angažovanje profesionalnih vojnih lica u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative na osnovu konkursa tih organizacija, kao i status profesionalnog vojnog lica za vreme angažovanje u tim strukturama.

Članom 19. ovog zakona propisuje se obaveza pripravničkog staža samo za lica koja se primaju u vojnu službu nakon završenog fakulteta, osim za lica koja su završila vojnu akademiju.

Članom 20. ovog zakona predlaže se izmena reči koji se koristi u članu 80. stav 2. zakona, tako što se reči: „pripadnik Vojske Srbije” zamenjuju rečima: „profesionalni pripadnik Vojske Srbije”, čime se preciziraju prava, obaveze i odgovornosti pripadnika Vojske Srbije koji zaključe ugovor o obuci za učešće u mulinacionalnim operacijama, kao i ovlašćenje ministra odbrane odnosno lica koje on ovlasti za zaključivanje ugovora o pravima i obavezama ovih lica u skladu sa posebnim zakonom.

Članom 21. ovog zakona predlaže se izmena reči: „diplomatsko ili konzularno” u reči: „diplomatsko-konzularno”, radi usklađivanja sa važećim propisima, kao i regulisanje primanja i zakonskih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za lica kojima je odobren rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative.

Članom 22. ovog zakona predlaže se propisivanje ovlašćenja Vladi da može utvrditi nižu osnovicu za obračun plate profesionalnih vojnih lica u skladu sa realnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Članom 23. ovog zakona propisuje se obaveza profesionalnom vojnom licu da radi i duže od propisanog vremena za prekovremeni rad, u slučajevima kada se mora obezbediti izvršavanje preuzetih obaveza iz međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje.

Članom 24. ovog zakona preciziraju se kriterijumi za utvrđivanje prava na godišnji odmor u odnosu na godine rada ostvarene u radnom odnosu, a radi njihovog usaglašavanja sa kriterijumima propisanim za državne službenike i specifičnim uslovima pod kojima se vrši vojna služba.

Članom 25. ovog zakona propisuju se posebni uslovi za prestanak profesionalne vojne službe a koji se odnose na gubitak čina, uslovi za prestanak službe po sili zakona, kao i obaveza nadoknade troškova školovanja za lica koja su se školovala na teret budžeta za slučaj prestanka službe zbog ne položenog pripravničkog ispita, radi preciziranja uslova za prestanak profesionalne vojne službe po sili zakona u pogledu uslova koji se tiču penzijskog staža i godina života, čime se otklanjaju sve nedorečenosti i nepreciznosti i proizvoljna tumačenja u praksi.

Članom 26. ovog zakona utvrđuje se pravni osnov za prestanak službe i pre isteka ugovorenog roka po osnovu gubitka čina, odnosno zbog izricanja disciplinske kazne gubitka čina.

Članom 27. ovog zakona vrši se tehničko usklađivanje člana 116. st. 1. i 3, zakona i njihovo usklađivanje sa odredbama člana 110. zakona, čime se otklanjaju uočene nepreciznosti u praktičnoj primeni ovih odredaba.

Članom 28. ovog zakona bliže se uređuje postupak donošenja akta o prestanku službe i razrešenju od vojne službe odnosno predaji dužnosti u skladu sa propisima o upravnom postupku.

Članom 29. ovog zakona utvrđuju se uslova za prestanak službe po sili zakona iz člana 131. stav 1. tačka 2. zakona koji se odnosi na civilna lica propisivanjem gornje granice godine života od 65 godina i najmanje 15 godina penzijskog staža, a radi usklađivanja sa rešenjem iz propisa o državnim službenicima.

Članom 30. ovog zakona preciznije se uređuje koja se prava propisana za profesionalne pripadnike Vojske Srbije primenjuju i na vojne službenike i vojne nameštenike, a radi ravnopravnog uređivanja prava i dužnosti u pogledu poslova i zadataka koji se obavljaju pod istim uslovima.

Članom 31. ovog zakona vrši se o izmena reči: „profesionalna vojna lica” u reči: „profesionalni pripadnici Vojske Srbije”, radi uređivanja nadležnosti za rešavanje o odnosima u službi za sve profesionalne pripadnike Vojske Srbije.

Članom 32. ovog zakona vrši se zamena reči: „unapređuje” rečju: „proizvodi”, čime se otklanja uočena nepreciznost, s obzirom da se radi o početnom činu podoficira a ne o unapređivanju.

Članom 33. ovog zakona vrši se zamena reči: „predaji dužnosti” rečima: „razrešenju od dužnosti”, radi otklanjanja nepreciznosti u praktičnoj primeni ove odredbe, imajući u vidu da je akt o predaji dužnosti sastavni deo akta o razrešenju.

Članom 34. ovog zakona preciznije se uređuje pravna priroda akta o prijemu, unapređenju, premeštaju i prestanku službe i akta kojim se rešava o stanjima u službi oficira i podoficira, kao i mogućnost vođenja upravnog spora, imajući u vidu da se radi o odgovarajućoj vrsti upravnog postupka i vojnih upravnih akata koje donose starešine Vojske Srbije.

Članom 35. ovog zakona bliže se uređuju opšte odredbe o odgovornosti pripadnika Vojske Srbije, radi usaglašavanja sa odredbama Krivičnog zakonika kojim je predviđena mogućnost da se vojnom licu kada su u pitanju krivična dela protiv Vojske Srbije za koja je propisana kazna zatvora do tri godine, a koja su dobila osobito lak vid, u odgovarajućem disciplinskom postupku, a kada to zahtevaju interesi službe, može umesto krivične sankcije izreći odgovarajuća disciplinska sankcija.

Članom 36. ovog zakona predlaže se propisivanje nove disciplinske kazne u okviru disciplinskih kazni propisanih u članu 152. stav 2. zakona. Predloženo rešenje zasnovano je na potrebi uvođenja disciplinske kazne zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 30 dana, s obzirom na to da odgovarajuće odredbe Krivičnog zakonika i ovog zakona omogućavaju da se umesto podnošenja krivične prijave za određene počinioce krivičnih dela koja su ujedno disciplinski prestupi inicira procesuiranje u disciplinskom postupku.

Članom 37. ovog zakona predlaže se propisivanje nove disciplinske mere u okviru mera uređenih u članu 154. stav 1. zakona – zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 15 dana i nove disciplinske kazne u okviru kazni uređenih u stavu 2. ovog člana – zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 30 dana. Predložena rešenja se zasnivaju na potrebi efikasnije zaštite vojne discipline. Zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu podrazumeva kretanje ograničeno na boravišne prostorije, vojne zgrade iliobjekte gde vojna lica nisu zaključana i gde nastavljaju da vrše svoje dužnosti i po Evropskom pravu ne smatra se lišavanjem slobode. Ujedno se predlaže propisivanje posledice izdržavanja disciplinske mere i disciplinske kazne zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u trajanju preko dva dana. Prema predloženom rešenju, to vreme se ne računa u služenje vojnog roka.

Članom 38. ovog zakona predlaže se propisivanje nove disciplinske mere za studenete (kadete) vojne akademije pored disciplinskih mera uređenih u članu 155. stav 1. zakona. Predloženim rešenjem uvodi se nova disciplinska mera zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 15 dana kao najstroža mera. Obrazloženje je isto kao i za član 36. ovog zakona, jer i ova lica mogu učiniti disciplinske greške za koje je najadekvatnije ova disciplinska mera.

Članom 39. ovog zakona predlaže se propisivanje načina raspravljanja odgovornosti vojnika, vojnika u rezervi, kadeta vojne akademije, učenika vojnih škola i slušalaca škole za rezervne oficire po osnovu krivičnih dela i prekršaja učinjenih u vršenju vojne službe, koja se u skladu sa zakonom mogu raspravljati u disciplinskom postupku. Predloženo rešenje se zasniva na potrebi uređivanja krivične i prekršajne odgovornosti u skladu sa ovlašćenjima iz Krivičnog zakonika odnosno Zakona o prekršajima. Propisivanje mogućnosti disciplinskog kažnjavanja vojnih lica prema odredbama ovog člana, predstavlja usklađivanje odredaba o odgovornosti vojnih lica sa opštim normama u državi kojima se reguliše krivična i prekršajna odgovornost.

Članom 40. ovog zakona predlaže se preciznije propisivanje zastarelosti vođenja disciplinskog postupka uređenog u članu 159. stav 3. zakona i usaglašavanje sa rokovima zastarelosti propisanim za krivični postupak. Predloženo rešenje se zasniva na potrebi izmene rokova zastarelosti za vođenje disciplinskog postupka. Nevezivanjem za ishod krivičnog postupka, sprečava se odugovlačenje disciplinskih postupaka u nedogled, što je protivno svrsi postojanja vojnih disciplinskih sudova.

Članom 41. ovog zakona predlaže se preciznije uređivanje postupka zaštite zakonitosti u donošenju akata u disciplinskom postupku i mogućnost vođenja upravnog spora uređenih u članu 167. stav 1. zakona. Predloženo rešenje zasniva se na potrebi zaštite prava okrivljenih u disciplinskom postupku u pogledu izricanja najtežih kazni. Predlaže se da se protiv odluka u disciplinskim postupcima u kojima su izrečene disciplinske kazne koje imaju najteže posledice po egzistenciju osuđenih lica omogući vođenje upravnog spora pred Vrhovnim sudom Srbije. Ostalim disciplinskim kaznama i disciplinskim merama izrečenim za lakše povrede vojne discipline ne dira se u radni odnos niti u slobodu profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, pa ne bi bilo opravdano Vrhovni sud Srbije opterećivati u upravnom sporu ovim predmetima.

Članom 42. ovog zakona bliže se uređuje postupak za utvrđivanje odgovornosti za štetu koju pripadnik Vojske Srbije učini u vršenju službe, radi adekvatnijeg usklađivanja predloženog rešenja sa rešenjima o odgovornosti za štetu propisanim za državne službenike.

Članom 43. ovog zakona propisuje se ovlašćenje ministru odbrane za bliže uređivanje postupka za utvrđivanje postojanja, visine i naknade štete u Vojsci Srbije, kao i uslova i načina prenošenja svojih ovlašćenja za odlučivanje o naknadi štete na starešine Vojske Srbije, a u skladu sa predloženim rešenjem iz člana 42. zakona.

Članom 44. ovog zakona precizira se uslov koji se odnosi na gubitak čina lica u rezervnom sastavu Vojske Srbije u slučaju da to lice bude osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine, a imajući u vidu težinu izvršenog krivičnog dela za koje je osuđeno.

Članom 45. ovog zakona vrši se izmena prelaznog režim za prevođenje u čin oficira koji su se zatekli u činu kapetana I klase i vodnika I klase, kojim se otklanja neprimerena razlika u statusu lica koja se prevode u odnosu na vreme koje je po zakonu potrebno za unapređenje.

Članom 46. ovog zakona propisuje se zakonom utvrđen rok za stupanje na snagu zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, jer se njime ne stvaraju dodatne obaveze za budžet Republike Srbije.

V. PREDLOG ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Na osnovu člana 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09 – prečišćen tekst), predlaže se Narodnoj skupštini donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije po hitnom postupku.

Donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se iz razloga neophodnosti da se konzistentno i svobuhvatno uredi oblast vojnog zakonodavstva i obezbedi pravni osnov za efikasniju primenu određenih instituta i uređenje svih specifičnosti obavljanja vojne službe i drugih pitanja od značaja za Vojsku Srbije, zbog čega bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku značajno usporilo započeti proces profesionalizacije Vojske Srbije u sklopu sveobuhvatne reforme sistema odbrane.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 6.

Pripadnici Vojske Srbije su vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Srbije.

Službom u Vojsci Srbije smatra se vršenje vojnih i drugih dužnosti u stalnom i rezervnom sastavu Vojske Srbije.

Službom u Vojsci Srbije smatra se i vršenje vojnih i drugih dužnosti na radnim mestima u Ministarstvu odbrane i drugim državnim organima i pravnim licima na koja se na neodređeno ili određeno vreme upućuju na službu, odnosno na rad profesionalna vojna lica (u daljem tekstu: profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije).

SLUŽBOM U VOJSCI SRBIJE SMATRA SE I VRŠENjE DUŽNOSTI CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE RASPOREĐENIH NA RADNA MESTA U VOJNIM JEDINICAMA I VOJNIM USTANOVAMA U KOJIMA SE NE OBAVLjAJU POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ODBRANE, A KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE.

Službom u Vojsci Srbije smatra se vršenje dužnosti profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije.

Službu u Vojsci Srbije mogu da vrše samo državljani Republike Srbije, a izuzetno, u ratu, i lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije ako stupe u Vojsku Srbije kao dobrovoljci.

Službom u Vojsci Srbije, u pogledu prava i obaveza uređenih ovim zakonom, smatra se i školovanje državljana Republike Srbije za vojne dužnosti u vojnoškolskim ustanovama i drugo stručno osposobljavanje za oficire i podoficire.

Član 7.

Vojna lica su profesionalna vojna lica, vojnici na služenju vojnog roka i lica u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije.

Vojnim licima, u pogledu prava i obaveza uređenih ovim zakonom, smatraju se i državljani Republike Srbije – učenici i studenti KADETI vojnoškolskih ustanova koji se školuju za vojne dužnosti i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire.

Član 13.

Pripadnik Vojske Srbije je u vršenju službe dužan da:

1) postupa u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisom, prema pravilima struke, nepristrasno i stranački neutralno;

2) ne ističe stranačka ili druga politička obeležja i ne izražava svoja politička uverenja;

2A) IZVRŠAVA NAREĐENjA I OBAVEZE U VEZI SA PRIPREMOM I UČESTVOVANjEM U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U SKLADU SA PROPISIMA O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE;

3) izvrši naređenje, odnosno nalog pretpostavljenog u vezi sa službom, kao i naređenje, odnosno nalog koji u odsustvu pretpostavljenog izda stariji kad je neophodno da se hitno preduzmu mere za izvršavanje neodložnih i značajnih službenih zadataka, izuzev naređenja čijim bi se izvršenjem učinilo krivično delo;

4) ako primi naređenje čije izvršenje bi predstavljalo povredu zakona, zahteva od starešine koji je izdao takvo naređenje da ga ponovi u pisanom obliku;

5) odbije izvršenje ponovljenog naređenja, odnosno naloga pretpostavljenog ili starijeg čijim bi se izvršenjem učinilo krivično delo;

6) o izdavanju ponovljenog protivpravnog naređenja, odnosno naloga odmah obavesti lice pretpostavljeno licu koje je izdalo protivpravno naređenje, odnosno drugo nadležno lice;

7) postupa u skladu sa Pravilom službe Vojske Srbije i Kodeksom časti pripadnika Vojske Srbije;

8) čuva vojnu, službenu i državnu tajnu, za vreme službe, kao i po prestanku službe u periodu određenom zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka, osim ako na zakonom određeni način nije oslobođeno obaveze čuvanja tajne, odnosno ovlašćeno da određenom organu ili licu saopšti tajni podatak;

9) neposredno pretpostavljenom starešini u pisanom obliku dostavi saznanja značajna za odbranu do kojih je došao obavljanjem vojnih dužnosti ili na drugi način.

Niko ne sme vršiti uticaj na pripadnika Vojske Srbije da nešto čini ili ne čini suprotno propisima.

Zabranjeno je povlašćivanje ili uskraćivanje pripadnika Vojske Srbije u njegovim pravima ili dužnostima, posebno zbog rasne, verske, polne ili nacionalne pripadnosti, porekla ili zbog nekog drugog ličnog svojstva.

Pored prava i obaveza propisanih ovim zakonom vojnici na služenju vojnog roka i lica u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije imaju prava i obaveze u skladu sa propisima kojima se uređuje vršenje vojne obaveze i pravilima kojima se uređuje služba u Vojsci Srbije.

Pored prava i obaveza propisanih ovim zakonom državljani Republike Srbije – učenici i studenti KADETI vojnoškolskih ustanova koji se školuju za vojne dužnosti i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire imaju prava i obaveze u skladu sa propisima kojima se uređuje vojno školstvo i pr vilima kojima se uređuje služba u Vojsci Srbije.

ČLAN 14A

PROFESIONALNOM PRIPADNIKU VOJSKE SRBIJE NIJE DOPUŠTENO UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA KOJIMA SE OSTVARUJU SLEDEĆI CILjEVI: REFORMA SISTEMA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE, USKLAĐIVANjE PROPISA SA OPŠTEPRIHVAĆENIM STANDARDIMA I PROPISIMA EVROPSKE UNIJE, IZGRADNjA STRATEGIJE ODBRANE I DOKTRINE VOJSKE SRBIJE KOJOM SE UTVRĐUJU SASTAV, ORGANIZACIJA I FORMACIJA VOJSKE SRBIJE; OPERATIVNA I FUNKCIONALNA SPOSOBNOST, UPOTREBA I POPUNA VOJSKE SRBIJE; PRIPRAVNOST I MOBILIZACIJA; OPREMLjENOST NAORUŽANjEM I VOJNOM OPREMOM; KOMANDOVANjE I RUKOVOĐENjE U VOJSCI SRBIJE I UPRAVLjANjE SISTEMOM ODBRANE; UČEŠĆE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA I UNUTRAŠNjI ODNOSI U VOJSCI SRBIJE.“.

Član 18.

Ministar odbrane:

1) koordinira i sprovodi utvrđenu odbrambenu politiku i rukovodi Vojskom Srbije;

2) donosi formacije i sistematizacije komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije I VOJNIH JEDINICA I VOJNIH USTANOVA KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE;

3) usvaja plan međunarodne vojne saradnje;

4) daje mišljenje predsedniku Republike za postavljenje i razrešenje načelnika Generalštaba;

5) predlaže predsedniku Republike postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, uz mišljenje načelnika Generalštaba, ODNOSNO OVLAŠĆENOG RUKOVODIOCA U MINISTARSTVU ODBRANE ZA PROFESIONALNA VOJNA LICA RASPOREĐENA VAN VOJSKE SRBIJE;

6) postavlja, unapređuje i razrešava profesionalna vojna lica Vojske Srbije na formacijska mesta van Vojske Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe, uz mišljenje načelnika Generalštaba, ODNOSNO OVLAŠĆENOG RUKOVODIOCA U MINISTARSTVU ODBRANE ZA PROFESIONALNA VOJNA LICA RASPOREĐENA VAN VOJSKE SRBIJE;

7) postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije u Vojsci Srbije u činu majora, potpukovnika i pukovnika i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog načelnika Generalštaba;

8) usvaja plan razvoja i opremanja Vojske Srbije, na predlog načelnika Generalštaba;

9) donosi plan školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;

10) donosi propise kojima se uređuju civilno-vojni odnosi;

11) određuje vrste i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije, na predlog načelnika Generalštaba;

12) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Ministar odbrane može ovlastiti načelnika Generalštaba za obavljanje poslova iz stava 1. tačka 7. ovog člana, koji se odnose na postavljanje, unapređivanje, razrešavanje i odlučivanje o prestanku službe oficira Vojske Srbije u Vojsci Srbije, u činu majora i potpukovnika.

Član 19.

Načelnik Generalštaba i starešine Vojske Srbije komanduju i rukovode Vojskom Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih.

Načelnik Generalštaba:

1) predlaže plan razvoja i opremanja Vojske Srbije;

2) postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije u Vojsci Srbije do čina kapetana i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih komandanata;

3) daje mišljenje ministru odbrane na njegov predlog za postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

4) postavlja, unapređuje, i razrešava podoficire i profesionalne vojnike i raspoređuje civilna lica na službi u Vojsci Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe;

5) predlaže plan popune Vojske Srbije i brojni raspored regruta u Vojsci Srbije;

6) donosi pravila o obuci Vojske Srbije;

7) donosi pravila kojima se uređuje civilno-vojna saradnja;

8) utvrđuje planove obuke i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom sastavu;

8A) DONOSI KODEKS ČASTI PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE;

9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Načelnik Generalštaba može ovlastiti neposredno potčinjene starešine u Vojsci Srbije za obavljanje poslova iz stava 2. tačka 4. ovog člana.

NAČELNIK GENERALŠTABA MOŽE OVLASTITI NEPOSREDNO POTČINjENE STAREŠINE U VOJSCI SRBIJE ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ STAVA 2. TAČ. 2. I 4. OVOG ČLANA, A KOMANDANTE JEDINICA I KOMANDI ZA KOJE JE PROPISAN FORMACIJSKI ČIN PUKOVNIKA I VIŠI – ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ STAVA 2. TAČKA 4. OVOG ČLANA.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike, odnosno ministar odbrane i poslova komandovanja Vojskom Srbije, kao i drugih poslova utvrđenih zakonom, načelnik Generalštaba donosi pravila, naredbe, uputstva, direktive, odluke i naređenja.

Član 22.

Činovi vojnih lica su:

1) za profesionalnog vojnika – razvodnik, desetar i mlađi vodnik;

2) za podoficira – vodnik, stariji vodnik, stariji vodnik prve klase, zastavnik i zastavnik prve klase;

3) za oficira – u svim rodovima i službama: potporučnik, poručnik, kapetan, major, potpukovnik, pukovnik, brigadni general, general-major, general-potpukovnik i general.

Učenici i studenti KADETI vojnoškolskih ustanova, lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire, vojnici na služenju vojnog roka i lica u rezervnom sastavu mogu imati činove iz stava 1. ovog člana.

ZVANjA U VOJSCI SRBIJE PROPISUJE MINISTAR ODBRANE.

Član 39.

Za profesionalno vojno lice može biti primljen državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće opšte uslove:

1) da je punoletan;

2) da je zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije;

3) da ima propisano obrazovanje;

4) da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

5) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

6) DA NIJE STARIJI OD 30 GODINA AKO SE PRIMA U SVOJSTVU PROFESIONALNOG VOJNIKA;

7) DA NIJE STARIJI OD 35 GODINA AKO SE PRIMA U SVOJSTVU PODOFICIRA NA ODREĐENO VREME, ODNOSNO 40 GODINA AKO SE PRIMA U SVOJSTVU OFICIRA NA ODREĐENO VREME;

8) DA NIJE STARIJI OD 40 GODINA AKO SE PRIMA U SVOJSTVU PODOFICIRA NA NEODREĐENO VREME, ODNOSNO 45 GODINA AKO SE PRIMA U SVOJSTVU OFICIRA NA NEODREĐENO VREME;

9) DA JE ZAVRŠIO ODGOVARAJUĆE VOJNOSTRUČNO OSPOSOBLjAVANjE ZA DUŽNOST ZA KOJU SE PRIMA, A ZA LICE MUŠKOG POLA I DA JE ODSLUŽILO VOJNI ROK SA ORUŽJEM.

Profesionalna vojna lica primaju se u službu prema potrebi službe, na radna mesta propisana formacijom.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. TAČKA 8. OVOG ČLANA, A ZBOG POTREBA SLUŽBE ODLUKOM MINISTRA ODBRANE U SVOJSTVU PODOFICIRA NA ODREĐENO VREME MOŽE SE PRIMITI I LICE KOJE NIJE STARIJE OD 45 GODINA, ODNOSNO U SVOJSTVU OFICIRA NA ODREĐENO VREME LICE KOJE NIJE STARIJE OD 50 GODINA.

Član 40.

Profesionalno vojno lice postaje se danom stupanja u službu – na osnovu akta nadležnog organa, odnosno ugovora.

Student KADET vojne akademije se danom završetka školovanja prima u profesionalnu vojnu službu bez konkursa i unapređuje PROIZVODI u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.

Vlada uređuje način i uslove prijema u profesionalnu vojnu službu, na predlog ministra odbrane.

Član 41.

Podoficir koji je završio vojnu akademiju ili stekao odgovarajuće visoko obrazovanje može se primiti za oficira aktom o unapređenju u čin potporučnika, pod uslovima i na način koji propiše Vlada, na predlog ministra odbrane.

PODOFICIR KOJI JE ZAVRŠIO VOJNU AKADEMIJU SA DANOM ZAVRŠETKA ŠKOLOVANjA PROIZVODI SE U ČIN POTPORUČNIKA I OD TOG DANA POSTAJE OFICIR.

PODOFICIR KOJI JE STEKAO ODGOVARAJUĆE VISOKO OBRAZOVANjE MOŽE SE PROIZVESTI U ČIN POTPORUČNIKA POD USLOVIMA I NA NAČIN KOJI PROPIŠE VLADA, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

Član 42.

Državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu može biti primljen u službu u Vojsci Srbije, radi popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na određeno vreme do tri godine.

Ugovorom o radu na određeno vreme utvrđuju se čin, dužnost, mesto službovanja i trajanje službe, a mogu se uređivati i druga prava i obaveze.

Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik navršava 40 godina života, a oficir, odnosno podoficir navršava 45 godina života.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 3. OVOG ČLANA, A PO ODLUCI MINISTRA ODBRANE, UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME LICIMA NA POJEDINIM FORMACIJSKIM MESTIMA ILI ODREĐENIH SPECIJALNOSTI ISTIČE KRAJEM GODINE U KOJOJ NAVRŠAVAJU 50 GODINA ŽIVOTA.

Ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba uređuje drugo stručno osposobljavanje za oficira i podoficira iz stava 2. ovog člana.

Član 43.

Na lica primljena u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme ne odnose se odredbe ovog zakona o unapređivanju oficira i podoficira.

Lice kome prestane profesionalna vojna služba na određeno vreme može biti unapređeno PROIZVEDENO u čin rezervnog oficira, odnosno rezervnog podoficira koji je imalo za vreme te službe, ako je imalo povoljnu ocenu u službi.

Član 47.

Vojna lica imaju pravo da u skladu s pravilima službe nose i upotrebljavaju vatreno oružje.

U vršenju borbenih zadataka, vojna lica upotrebljavaju vatreno i drugo oružje prema pravilima o borbenim dejstvima UPOTREBI SILE.

Član 50.

Vojno lice može primiti strano odlikovanje po odobrenju predsednika Republike.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE ODOBRENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLjA SE PREKO MINISTARSTVA ODBRANE.

Vojno lice može postati član stranog stručnog udruženja ili međunarodne organizacije, uz saglasnost ministra odbrane ili lica koje on ovlasti.

ČLAN 53A

UNUTRAŠNjU KONTROLU RADA VOJNE POLICIJE U POGLEDU ZAKONITOSTI PRIMENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENjA VRŠI POSEBNA ORGANIZACIONA JEDINICA KOJA SE OBRAZUJE U SASTAVU UPRAVE VOJNE POLICIJE.

VOJNOPOLICIJSKOG INSPEKTORA KAO STAREŠINU ORGANIZACIONE JEDINICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POSTAVLjA I RAZREŠAVA MINISTAR ODBRANE, NA PREDLOG NAČELNIKA GENERALŠTABA.

ČLAN 53B

PRIPADNICI VOJNE POLICIJE SU DUŽNI DA VOJNOPOLICIJSKOM INSPEKTORU OMOGUĆE DA IZVRŠI KONTROLU I DA MU U TOME PRUŽE POTREBNU STRUČNU POMOĆ.

U VRŠENjU KONTROLE, VOJNOPOLICIJSKI INSPEKTOR IMA OVLAŠĆENjE DA:

1) OSTVARI UVID U SPISE, DOKUMENTACIJU I ZBIRKE PODATAKA KOJE U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA PRIBAVLjA, SAČINjAVA ILI IZDAJE VOJNA POLICIJA;

2) UZME IZJAVE OD PRIPADNIKA VOJNE POLICIJE, OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA;

3) OD VOJNE POLICIJE I NjENIH PRIPADNIKA ZAHTEVA DOSTAVLjANjE DRUGIH PODATAKA I INFORMACIJA IZ NjIHOVE NADLEŽNOSTI KOJI SU POTREBNI U VRŠENjU UNUTRAŠNjE KONTROLE;

4) OSTVARI UVID U SLUŽBENE PROSTORIJE KOJE VOJNA POLICIJA KORISTI U SVOM RADU;

5) ZAHTEVA ATEST I TEHNIČKE I DRUGE PODATKE O TEHNIČKIM SREDSTVIMA KOJA KORISTI VOJNA POLICIJA I ZAHTEVA DOKAZE O OSPOSOBLjENOSTI PRIPADNIKA VOJNE POLICIJE ZA UPOTREBU TEHNIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA KOJA KORISTI U SVOM RADU.

U VRŠENjU KONTROLE, VOJNOPOLICIJSKI INSPEKTOR NE MOŽE SE MEŠATI U TOK POJEDINIH AKCIJA VOJNE POLICIJE ILI NA DRUGI NAČIN OMETATI RAD ILI UGROZITI POVERLjIVOST VOJNOPOLICIJSKE AKCIJE.

DOKUMENTACIJU KOJA IMA OZNAKU POVERLjIVOSTI VOJNOPOLICIJSKI INSPEKTOR, ODNOSNO LICE KOJE ON OVLASTI MOŽE PREGLEDATI U PRISUSTVU ODGOVORNOG LICA KOJE JE UTVRDILO STEPEN POVERLjIVOSTI DOKUMENTA, ODNOSNO LICA KOJE JE ONO OVLASTILO.

U OBAVLjANjU POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VOJNOPOLICIJSKI INSPEKTOR NEPOSREDNO JE ODGOVORAN MINISTRU ODBRANE.

VOJNOPOLICIJSKI INSPEKTOR REDOVNO IZVEŠTAVA MINISTRA ODBRANE O UTVRĐENIM NALAZIMA.

U VRŠENjU KONTROLE RADA VOJNE POLICIJE, VOJNOPOLICIJSKI INSPEKTOR PREDUZIMA POTREBNE RADNjE, UTVRĐUJE ČINjENIČNO STANjE I PRIKUPLjA DOKAZE.

ČLAN 53V

NAČIN, POSTUPAK I OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE UNUTRAŠNjE KONTROLE RADA VOJNE POLICIJE I POSTUPANjE PO PRITUŽBAMA NA RAD VOJNE POLICIJE BLIŽE UREĐUJE MINISTAR ODBRANE, U SKLADU SA PROPISIMA O UNUTRAŠNjOJ KONTROLI PROPISANOJ ZA VOJNOPOLICIJSKA OVLAŠĆENjA.

1. Unapređivanje vojnika, učenika i studenata KADETA vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire

Član 54.

U vojnički čin može se unaprediti vojnik na služenju vojnog roka, odnosno vojnik u rezervi ako se oceni da sa uspehom može vršiti odgovarajuće dužnosti vojnih starešina.

Način unapređivanja u činove vojnika, učenika i studenata KADETA vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire uređuje ministar odbrane.

Član 56.

Oficir koji ispunjava opšte uslove može se unaprediti u neposredno viši čin, ako je u činu koji ima proveo najmanje:

1) tri godine u činu potporučnika;

TRI GODINE U ČINU POTPORUČNIKA AKO ŠKOLOVANjE TRAJE ČETIRI GODINE, DVE GODINE U ČINU POTPORUČNIKA AKO ŠKOLOVANjE TRAJE PET GODINA I JEDNU GODINU U ČINU POTPORUČNIKA AKO ŠKOLOVANjE TRAJE ŠEST GODINA;

2) tri godine u činu poručnika;

3) četiri godine u činu kapetana;

4) četiri godine u činu majora;

5) četiri godine u činu potpukovnika;

6) četiri godine u činu pukovnika;

7) tri godine u činovima generala.

Član 69.

Na formacijska mesta određena za oficire u radnom odnosu na neodređeno vreme i na formacijska mesta određena za podoficire u radnom odnosu na neodređeno vreme ne mogu se postavljati oficiri i podoficiri u radnom odnosu na određeno vreme.

Pod formacijskim mestima podrazumevaju se i radna mesta određena odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta, na koja se postavljaju oficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme i podoficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme, raspoređeni van Vojske Srbije.

Čin i položajna grupa za radna mesta na koja se postavljaju oficiri i podoficiri iz stava 2. ovog člana određuju se prema kriterijumima za utvrđivanje formacija organizacionih delova Vojske Srbije.

Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana postavlja se, po pravilu, na formacijsko mesto roda odnosno službe kojoj pripada, prema vrsti i stepenu stručne spreme koju ima – na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina, a samo izuzetno, po potrebi službe i uz svoj pristanak, može se postaviti i na dužnost u okviru drugog roda ili službe, odnosno na formacijsko mesto nižeg čina, uz zadržavanje prava svog čina.

OFICIR, ODNOSNO PODOFICIR IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, PO PRAVILU, POSTAVLjA SE NA FORMACIJSKO MESTO RODA ODNOSNO SLUŽBE KOJOJ PRIPADA, PREMA VRSTI I STEPENU STRUČNE SPREME KOJU IMA – NA FORMACIJSKO MESTO SVOG ČINA ILI VIŠEG ČINA.

OFICIR, ODNOSNO PODOFICIR IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA MOŽE SE IZUZETNO, BEZ SVOG PRISTANKA A PO POTREBI SLUŽBE, POSTAVITI NA FORMACIJSKO MESTO NEPOSREDNO NIŽEG ČINA UZ ZADRŽAVANjE PRAVA SVOG ČINA I POLOŽAJA.

OFICIR, ODNOSNO PODOFICIR IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA MOŽE SE POSTAVITI NA DUŽNOST U OKVIRU DRUGOG RODA ILI SLUŽBE SAMO UZ SVOJ PRISTANAK.

Ako se neko formacijsko mesto u okviru službi ne može popuniti oficirom odnosno podoficirom iz st. 1. i 2. ovog člana, na to mesto može se uz svoj pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika civilno lice na službi u Vojsci Srbije koje ima odgovarajuće obrazovanje – ako je to formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno državni službenik, nameštenik ili drugi zaposleni – ako je to formacijsko mesto van Vojske Srbije.

Saglasnost za postavljenje iz stava 5. ovog člana daje načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti za formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno ministar odbrane ili lice koje on ovlasti za formacijsko mesto van Vojske Srbije.

ČLAN 72A

PROFESIONALNOM VOJNOM LICU MINISTAR ODBRANE MOŽE ODOBRITI RAD U STRUKTURAMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ILI REGIONALNE INICIJATIVE NA OSNOVU KONKURSA, U SKLADU SA ZAKONOM I MEĐUNARODNIM UGOVOROM ZAKLjUČENIM SA TOM MEĐUNARODNOM ORGANIZACIJOM ILI REGIONALNOM INICIJATIVOM.

PROFESIONALNOM VOJNOM LICU MOŽE SE ODOBRITI RAD IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U NEPREKIDNOM TRAJANjU DO ČETIRI GODINE.

PROFESIONALNO VOJNO LICE PO PRESTANKU RADA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, U ROKU OD DVE GODINE NE MOŽE BITI ANGAŽOVANO NA RADU U TOJ MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI ILI REGIONALNOJ INICIJATIVI, OSIM U POSEBNIM SLUČAJEVIMA KOJE PROPISUJE MINISTAR ODBRANE.

ZA VREME RADA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PROFESIONALNO VOJNO LICE NA SLUŽBI JE U VOJSCI SRBIJE.

Član 73.

Radi sticanja prakse potrebne za samostalno vršenje dužnosti, na pripravnički staž se upućuju oficiri, po završetku vojne akademije.

Za vreme pripravničkog staža oficir ima prava svog čina i napreduje pod uslovima propisanim ovim zakonom, kao lice koje je postavljeno na dužnost.

Ministar odbrane uređuje trajanje pripravničkog staža, obučavanje za vreme pripravničkog staža i način polaganja pripravničkog ispita.

LICA PRIMLjENA U VOJNU SLUŽBU, KOJA NISU ZAVRŠILA VOJNU AKADEMIJU, A RADI STICANjA PRAKSE POTREBNE ZA SAMOSTALNO VRŠENjE DUŽNOSTI MOGU SE UPUTITI NA PRIPRAVNIČKI STAŽ.

ZA VREME PRIPRAVNIČKOG STAŽA, LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IMA PRAVA SVOG ČINA I NAPREDUJE POD USLOVIMA PROPISANIM OVIM ZAKONOM KAO LICE KOJE JE POSTAVLjENO NA DUŽNOST.

MINISTAR ODBRANE UREĐUJE TRAJANjE PRIPRAVNIČKOG STAŽA, OBUČAVANjE ZA VREME PRIPRAVNIČKOG STAŽA I NAČIN POLAGANjA PRIPRAVNIČKOG ISPITA.

Član 80.

Državljanin Republike Srbije koji se na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom odbrane školovao za vršenje vojnih dužnosti dužan je da po završenom školovanju, odnosno usavršavanju stupi u službu u Vojsci Srbije i ostane u toj službi dvostruko vreme trajanja školovanja, odnosno stipendiranja.

Pripadnik Vojske Srbije PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE koji je upućen na redovno školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju dužan je da po završetku školovanja, usavršavanja ili specijalizacije ostane na službi u Vojsci Srbije dvostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije, a ako je školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju završio u inostranstvu – trostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije.

PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE KOJI JE OBUČEN ZA UČEŠĆE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA DUŽAN JE DA UČESTVUJE U TIM OPERACIJAMA U SKLADU SA ZAKONOM.

Ministar odbrane ili lice koje on ovlasti zaključuje ugovor o školovanju, stipendiranju, specijalizaciji, odnosno usavršavanju sa licem iz st. 1. i 2. ovog člana.

MINISTAR ODBRANE ILI LICE KOJE ON OVLASTI SA LICEM IZ STAVA 3. OVOG ČLANA ZAKLjUČUJE UGOVOR O OBUCI I PRAVIMA I OBAVEZAMA NA OSNOVU ZAVRŠENE OBUKE ZA UČEŠĆE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE UČEŠĆE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA.

U slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza krivicom lica upućenog na školovanje, specijalizaciju, odnosno usavršavanje, to lice je dužno da jednokratno vrati sve stvarne troškove školovanja, specijalizacije, odnosno usavršavanja koji su isplaćeni iz sredstava budžeta.

Ministar odbrane propisuje bliže uslove i način stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i postupak utvrđivanja i povraćaja troškova školovanja, stipendiranja, specijalizacije, odnosno usavršavanja.

Član 90.

Profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije pripada plata, odnosno naknada plate po odredbama ovog zakona.

Profesionalnom vojnom licu koje je upućeno na službu u diplomatsko ili konzularno DIPLOMATSKO-KONZULARNO predstavništvo u inostranstvo, plata i druge naknade utvrđuju se po propisima koji se primenjuju na zaposlene u diplomatskim i konzularnim DIPLOMATSKO-KONZULARNIM predstavništvima u inostranstvu, s tim što razvrstavanje prema činu, dužnosti, zadacima i poslovima koje obavljaju, propisuje Vlada posebnim propisom.

PROFESIONALNOM VOJNOM LICU KOME JE MINISTAR ODBRANE ODOBRIO RAD U STRUKTURAMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ILI REGIONALNE INICIJATIVE, NA OSNOVU KONKURSA ILI PONUDA TIH ORGANIZACIJA ILI INICIJATIVA, PRIPADAJU PLATA I DRUGE NAKNADE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UKOLIKO NISU UREĐENI UGOVOROM ZAKLjUČENIM SA MEĐUNARODNOM ORGANIZACIJOM ILI REGIONALNOM INICIJATIVOM.

Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica na službi u inostranstvu predstavlja plata koju bi ostvario prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kome se nalazio pre upućivanja u inostranstvo.

OSNOV ZA PLAĆANjE POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU PLATE PROFESIONALNOG VOJNOG LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA PLATA KOJU BI OSTVARILO PREMA ČINU I STAŽU KOJI IMA I PREMA FORMACIJSKOM MESTU NA KOJEM SE NALAZILO PRE UPUĆIVANjA U INOSTRANSTVO.

OSNOV ZA PLAĆANjE POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU PLATE PROFESIONALNOG VOJNOG LICA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA PLATA KOJU BI OSTVARILO PREMA ČINU I STAŽU KOJI IMA I PREMA FORMACIJSKOM MESTU NA KOJEM SE NALAZILO PRE ODLASKA NA RAD U INOSTRANSTVO, UKOLIKO MU OSNOV ZA PLAĆANjE POREZA I DOPRINOSA NIJE UREĐEN UGOVOROM ZAKLjUČENIM SA MEĐUNARODNOM ORGANIZACIJOM ILI REGIONALNOM INICIJATIVOM.

2. Novčana primanja vojnika, učenika i studenata KADETA vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire

Član 91.

Vojniku na služenju vojnog roka, učeniku i studentu KADETU vojnoškolske ustanove i licu na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire pripadaju novčana primanja koja odredi ministar odbrane.

Član 95.

Vlada utvrđuje osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica, s tim što ona ne može biti niža od 75% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, prema poslednjem konačno objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

UKOLIKO ODOBRENA SREDSTVA U BUDžETU NAMENjENA ZA PLATE NE OMOGUĆUJU UTVRĐIVANjE OSNOVICE PREMA STAVU 1. OVOG ČLANA, VLADA MOŽE UTVRDITI NIŽU OSNOVICU ZA OBRAČUN PLATA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA U SKLADU SA ODOBRENIM SREDSTVIMA.

Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, propisuje: koeficijente za obračun plate; uslove i merila za uvećanje i umanjenje plate, naknade plate, rokove za isplatu, naknadu troškova u vezi sa vršenjem službe u inostranstvu i visinu stipendije za školovanje u inostranstvu; otpremninu za lica kojima je prestala služba na određeno vreme; novčane nagrade i pomoć i uslove, način ostvarivanja i visinu naknada putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije.

Član 98.

Profesionalno vojno lice je dužno da radi duže od punog radnog vremena kad potrebe službe to zahtevaju.

Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno niti duže od četiri časa dnevno.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, profesionalno vojno lice je dužno da radi i duže u slučajevima: naređenih mera pripravnosti; vanrednog i ratnog stanja; za vreme vežbovnih aktivnosti; za vreme službe dežurstva; u prilikama koje zahtevaju da se produži započeti rad čije bi obustavljanje ili prekidanje imalo štetne posledice za operativnu sposobnost komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, ili bi nanelo znatnu materijalnu štetu ili ugrozilo život i zdravlje vojnih lica i drugih građana I PRI REALIZACIJI AKTIVNOSTI, U SKLADU SA PRIHVAĆENIM MEĐUNARODNIM OBAVEZAMA REPUBLIKE SRBIJE, o čemu odluku donosi nadležni starešina operativnog nivoa komandovanja, odnosno pomoćnik ministra odbrane za lica iz svog sastava.

Član 104.

Profesionalno vojno lice ima pravo na godišnji odmor za navršene, odnosno pune godine rada ostvarene u radnom odnosu, i to:

1) do 10 godina – 22 radna dana;

2) od 10 do 20 godina – 25 radnih dana;

3) preko 20 godina – 30 radnih dana.

1) DO 10 GODINA – 25 RADNIH DANA;

2) OD 10 DO 20 GODINA – 27 RADNIH DANA;

3) PREKO 20 GODINA – 30 RADNIH DANA.

Pravo na godišnji odmor u trajanju od 35 radnih dana, bez obzira na navršene, odnosno pune godine rada ostvarene u radnom odnosu, pripada:

1) invalidu sa 50 % i većim procentom nesposobnosti za rad;

2) licu koje obavlja specifičnu vojnu službu.

Pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora, radna nedelja računa se kao pet radnih dana.

Godišnji odmor se može koristiti u dva dela.

Profesionalno vojno lice ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini, ako u kalendarskoj godini u kojoj je primljeno u službu i u kalendarskoj godini u kojoj mu prestaje služba nema šest meseci neprekidnog rada.

Član 110.

Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba u Vojsci Srbije:

1) ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;

2) ako se na osnovu konačne ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrdi da je trajno nesposoban za službu u Vojsci Srbije;

3) ako neopravdano izostane sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;

4) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjen;

5) ako izgubi čin;

AKO IZGUBI ČIN ILI JE IZVRŠNOM PRESUDOM VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA OSUĐEN NA DISCIPLINSKU KAZNU GUBITAK SLUŽBE;

6) na njegov zahtev;

7) ako se utvrdi da je prilikom prijema u službu dao neistinite podatke koji su od značaja za prijem;

8) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;

9) po sili zakona, radi sticanja prava na penziju;

PO SILI ZAKONA KADA NAVRŠI 40 GODINA PENZIJSKOG STAŽA I:

(1) 53 GODINE ŽIVOTA – PODOFICIR I OFICIR DO ČINA POTPUKOVNIKA;

(2) 54 GODINE ŽIVOTA – OFICIR ČINA PUKOVNIKA;

(3) 55 GODINA ŽIVOTA – OFICIR ČINA BRIGADNOG GENERALA;

(4) 56 GODINA ŽIVOTA – OFICIR ČINA GENERAL-MAJORA;

(5) 57 GODINA ŽIVOTA – OFICIR ČINA GENERAL -POTPUKOVNIKA;

(6) 58 GODINA ŽIVOTA – OFICIR ČINA GENERALA;“.

10) njegovom smrću.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, oficiru odnosno podoficiru prestaje služba u svojstvu oficira, odnosno podoficira zbog prijema u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije, odnosno državnog službenika ili nameštenika.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. TAČKA 9. OVOG ČLANA, OFICIRU, ODNOSNO PODOFICIRU UZ NjEGOVU SAGLASNOST MOŽE SE PRODUŽITI SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE DO DVE GODINE.

Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba po potrebi službe kad na raspolaganju provede šest meseci ako je ispunio uslove za penziju ili ako mu se obezbedi zaposlenje na neodređeno vreme u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije, odnosno državnog službenika ili nameštenika.

Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba po potrebi službe kad na raspolaganju provede šest meseci i ako nije ispunio uslove za penziju, ako mu se obezbedi pravo na jednokratnu novčanu naknadu u visini od 24 mesečne bruto-plate koju bi ostvario u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

Licu iz stava 4. ovog člana pripadaju i druga prava koja po propisima o zapošljavanju ostvaruju lica kojima je radni odnos prestao kao višku zaposlenih.

Profesionalna vojna služba prestaje i oficiru odnosno podoficiru koji je upućen na pripravnički staž ako do isteka pripravničkog staža ne položi pripravnički ispit.

PROFESIONALNA VOJNA SLUŽBA PRESTAJE I OFICIRU, ODNOSNO PODOFICIRU KOJI JE UPUĆEN NA PRIPRAVNIČKI STAŽ AKO DO ISTEKA PRIPRAVNIČKOG STAŽA NE POLOŽI PRIPRAVNIČKI ISPIT UZ OBAVEZU DA NADOKNADI TROŠKOVE ŠKOLOVANjA, ODNOSNO STIPENDIRANjA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Član 112.

Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku služba u Vojsci Srbije prestaje istekom ugovorenog roka.

Licu iz stava 1. ovog člana služba prestaje i pre isteka ugovorenog roka:

1) ako je na osnovu konačne ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrđeno da je trajno nesposobno za službu u Vojsci Srbije ili da je nesposobno za dužnost za koju je primljeno u službu na određeno vreme;

2) ako neopravdano izostane sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;

3) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjeno;

4) ako se utvrdi da je prilikom prijema u službu dao neistinite podatke koji su od značaja za prijem;

5) ako izgubi čin;

AKO IZGUBI ČIN ILI JE IZVRŠNOM PRESUDOM VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA OSUĐEN NA DISCIPLINSKU KAZNU GUBITAK SLUŽBE;

6) u slučaju organizacionih promena ili ukidanja komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije u kojoj je na službi na određeno vreme;

7) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;

8) njegovom smrću;

9) u drugim slučajevima predviđenim ugovorom o prijemu.

Licu iz stava 1. ovog člana služba u Vojsci Srbije može prestati i po sporazumu.

Član 116.

Predlog za prestanak službe po odredbama člana 110. stav 1. tač. 3, 4, 7. i 8. ČLANA 110. STAV 1. TAČKA 1. I TAČ. 3. DO 8. i člana 112. stav 2. tač. 2. do 4. i tač. 6, 7. i 9. ovog zakona dostavlja se starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe, u roku od osam dana od dana kad je nastao razlog za prestanak službe.

Predlog za prestanak službe po odredbama člana 110. stav 1. tačka 2. i člana 112. stav 2. tačka 1. ovog zakona dostavlja se starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe, u roku od 15 dana od dana kad je nastao razlog za prestanak službe.

Predlog za prestanak službe po odredbama člana 110. st. 2. i 3. ČLANA 110. STAV 1. TAČKA 9. I ST. 2. I 3. i člana 112. stav 1. ovog zakona dostavlja se starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe najkasnije 30 dana pre nastupanja razloga za prestanak službe.

Nadležni starešina je dužan da odluči o predlogu za prestanak službe u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

Akt o prestanku službe na zahtev profesionalnog vojnog lica mora biti donet u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 117.

Profesionalnom vojnom licu, služba u Vojsci Srbije prestaje danom konačnosti rešenja o prestanku službe.

Rok za predaju dužnosti ne može biti duži od 30 dana od dana konačnosti rešenja o prestanku službe.

Za lice kome služba prestaje gubitkom čina akt o prestanku službe donosi nadležni starešina odmah po prijemu pravnosnažne presude, a služba se računa do dana pravnosnažnosti presude.

Za lice kome je prestala služba zbog neopravdanog izostanka sa službe ili gubitka čina ne donosi se akt o predaji dužnosti.

Za umrlo lice ne donosi se akt o prestanku službe i predaji dužnosti.

PROFESIONALNOM VOJNOM LICU SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE PRESTAJE RAZREŠENjEM, NA OSNOVU AKTA O PRESTANKU PROFESIONALNE VOJNE SLUŽBE.

LICE ZA KOJE JE DONET AKT O PRESTANKU SLUŽBE A NALAZI SE NA DUŽNOSTI RAZREŠAVA SE OD SLUŽBE DANOM PREDAJE DUŽNOSTI, A LICE KOJE SE NE NALAZI NA DUŽNOSTI – DANOM KADA AKT O PRESTANKU SLUŽBE POSTANE KONAČAN.

ROK ZA RAZREŠENjE OD SLUŽBE NE MOŽE BITI DUŽI OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA KONAČNOG AKTA O PRESTANKU PROFESIONALNE VOJNE SLUŽBE, I U TOM ROKU SE MORA IZVRŠITI PREDAJA DUŽNOSTI.

ZA LICE KOME SLUŽBA PRESTAJE IZ RAZLOGA PREDVIĐENIH U ČLANU 110. STAV 1. TAČKA 5. I ČLANU 112. STAV 2. TAČKA 5. OVOG ZAKONA, AKT O PRESTANKU SLUŽBE DONOSI NADLEŽNI STAREŠINA ODMAH PO PRIJEMU PRESUDE, A SLUŽBA SE RAČUNA DO DANA KADA JE PRESUDA POSTALA IZVRŠNA.

ZA LICE KOME JE PRESTALA SLUŽBA ZBOG NEOPRAVDANOG IZOSTANKA SA SLUŽBE ILI GUBITKA ČINA NE DONOSI SE AKT O PREDAJI DUŽNOSTI.

ZA UMRLO LICE NE DONOSI SE AKT O PRESTANKU SLUŽBE I PREDAJI DUŽNOSTI.

Član 131.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije služba prestaje po sili zakona:

1) ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je izgubilo radnu sposobnost – danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;

2) kad navrši godine života i staža osiguranja propisane zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

KAD NAVRŠI 65 GODINA ŽIVOTA AKO IMA NAJMANjE 15 GODINA STAŽA OSIGURANjA;

3) ako mu je po pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja poslove svog radnog mesta, a ne može mu se obezbediti drugo radno mesto – danom dostavljanja pravnosnažne odluke;

4) ako je pravnosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;

5) ako mu je izrečena mera bezbednosti ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutno sa rada – danom početka primene te mere;

6) njegovom smrću.

Član 134.

Na vojne službenike i vojne nameštenike primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na profesionalna vojna lica, i to:

1) o privremenom upućivanju po potrebi službe u drugu jedinicu, odnosno ustanovu Vojske Srbije radi izvršenja određenih zadataka, osim za lice čiji delokrug zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice, odnosno ustanove Vojske Srbije (terenski rad) (član 72. st. 5. i 6);

2) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima (čl. 96. do 103);

3) o usavršavanju, specijalizaciji i prekvalifikaciji (član 74);

4) o naknadi putnih i drugih troškova (čl. 92. i 93);

5) o stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu i plati i drugim primanjima za vreme službe u inostranstvu (čl. 80. i 87. stav 2);

6) o zaštitnim merama (čl. 179. do 184);

7) o nošenju i upotrebi vatrenog oružja (član 47).

NA VOJNE SLUŽBENIKE I VOJNE NAMEŠTENIKE PRIMENjUJU SE ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PROFESIONALNA VOJNA LICA, I TO:

1) O SPECIFIČNOSTI OBAVLjANjA VOJNE SLUŽBE (ČLAN 16);

2) O NOŠENjU I UPOTREBI VATRENOG ORUŽJA (ČLAN 47);

3) O PRIJEMU STRANOG ODLIKOVANjA I ČLANSTVU U STRANOM STRUČNOM UDRUŽENjU ILI MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI (ČLAN 50);

4) O PRIVREMENOM UPUĆIVANjU PO POTREBI SLUŽBE U DRUGU JEDINICU, ODNOSNO USTANOVU VOJSKE SRBIJE RADI IZVRŠENjA ODREĐENIH ZADATAKA, OSIM ZA LICE ČIJI DELOKRUG ZAHTEVA DA SE POSLOVI RADNOG MESTA OBAVLjAJU VAN SEDIŠTA JEDINICE, ODNOSNO USTANOVE VOJSKE SRBIJE – TERENSKI RAD (ČLAN 72. ST. 5. I 6);

5) O RADU U STRUKTURAMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ILI REGIONALNE INICIJATIVE (ČLAN 72A );

6) O USAVRŠAVANjU, SPECIJALIZACIJI I PREKVALIFIKACIJI (ČLAN 74);

7) O UDALjENjU OD DUŽNOSTI (ČL. 77. I 78);

8) O STIPENDIJI ZA VREME ŠKOLOVANjA ILI USAVRŠAVANjA U INOSTRANSTVU I PLATI I DRUGIM PRIMANjIMA ZA VREME SLUŽBE U INOSTRANSTVU (ČLANA 80. I ČLANA 90. ST. 2. I 3);

9) O NAKNADI PUTNIH I DRUGIH TROŠKOVA (ČL. 92. I 93);

10) O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA (ČL. 96. DO 107);

11) O PRESTANKU SLUŽBE U VOJSCI SRBIJE PO ZAHTEVU (ČLAN 110. STAV 1. TAČKA 6);

12) O ZAŠTITNIM MERAMA (ČL. 179. DO 184).

Član 136.

Ministar odbrane, pored poslova iz člana 18. ovog zakona, odnosno lice koje on ovlasti:

1) rešava o prijemu u službu profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;

2) rešava o stanjima u službi oficira u činu majora, potpukovnika i pukovnika;

3) rešava o odnosima u službi profesionalnih vojnih lica raspoređenih van Vojske Srbije.

Ministar odbrane određuje lica koja rešavaju o upravnim stvarima profesionalnih vojnih lica PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE raspoređenih van Vojske Srbije, u smislu odredaba čl. 141. i 142. ovog zakona.

Član 137.

Načelnik Generalštaba pored poslova iz člana 19. ovog zakona, odnosno starešine komandi, jedinica ili ustanova Vojske Srbije koje on odredi:

1) rešava o stanjima u službi podoficira i oficira do čina kapetana, u Vojsci Srbije;

2) unapređuje PROIZVODI u početni čin podoficira;

3) rešava o postavljenju, određivanju plate, prestanku službe u Vojsci Srbije i drugim odnosima u službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije.

Član 138.

Akt o predaji dužnosti RAZREŠENjU OD DUŽNOSTI profesionalnog pripadnika Vojske Srbije za koga je donet akt o prestanku službe donosi pretpostavljeni starešina na položaju komandanta bataljona ili njemu ravan ili viši starešina.

Član 139.

Akte o unapređenju, premeštaju i postavljenju oficira i podoficira ne obrazlažu se, izuzev ako se odbija zahtev za redovno unapređenje.

AKTA O PRIJEMU U SLUŽBU, UNAPREĐENjU, PREMEŠTAJU I PRESTANKU SLUŽBE, KAO I AKTA KOJIMA SE REŠAVA O STANjIMA U SLUŽBI OFICIRA I PODOFICIRA UPRAVNA SU AKTA.

Žalba profesionalnog pripadnika Vojske Srbije protiv akata o premeštaju, postavljenju, stavljanju na raspolaganje i udaljenju od dužnosti ne zadržava njihovo izvršenje.

Protiv akata o postavljenju i premeštaju profesionalnih vojnih lica i akata o vanrednom unapređenju može se voditi upravni spor.

PROTIV AKATA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE VODITI UPRAVNI SPOR.

Član 143.

Pripadnici Vojske Srbije odgovaraju za krivična dela, privredne prestupe i prekršaje po opštim propisima.

Odgovornost za krivično delo, privredni prestup i prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost ako delo koje je predmet krivičnog postupka, postupka za utvrđivanje odgovornosti za privredni prestup ili prekršajnog postupka, predstavlja i povredu dužnosti iz službe.

Disciplinski postupak vodi se bez obzira na tok krivičnog postupka, postupka za utvrđivanje odgovornosti za privredni prestup ili prekršajnog postupka.

ZA KRIVIČNO DELO PROTIV VOJSKE SRBIJE ZA KOJE JE PROPISANA KAZNA ZATVORA DO TRI GODINE, PROTIV VOJNOG LICA MOŽE SE VODITI DISCIPLINSKI POSTUPAK I UMESTO KRIVIČNE SANKCIJE MOŽE MU SE IZREĆI DISCIPLINSKA KAZNA, ODNOSNO DISCIPLINSKA MERA UTVRĐENA OVIM ZAKONOM, AKO JE DELO DOBILO NAROČITO LAK VID I AKO TO ZAHTEVAJU INTERESI SLUŽBE, A U SKLADU SA ODREDBAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA.

Član 152.

Profesionalnom vojnom licu se mogu izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;

2) smanjenje plate za mesec u kojem se disciplinska mera izriče od 5% do 20%.

Profesionalnom vojnom licu se mogu izreći sledeće disciplinske kazne:

1) smanjenje plate od 5% do 30% u trajanju od jednog do šest meseci;

2) smenjivanje sa dužnosti uz postavljanje na neposredno niži položaj u trajanju od jedne do četiri godine;

2A) ZABRANA UDALjENjA IZ POSEBNIH PROSTORIJA U VOJNOM OBJEKTU DO 30 DANA;

3) smenjivanje sa komandne, odnosno rukovodeće dužnosti uz zabranu postavljanja na takvu dužnost u trajanju od jedne do četiri godine;

4) zabrana unapređenja u viši čin ili napredovanja na viši položaj u trajanju od jedne do četiri godine;

5) vraćanje u prethodni čin;

6) gubitak službe;

7) gubitak čina.

Disciplinska kazna iz stava 2. tačka 3. ovog člana ne može se izreći tako da se oficir postavi na položaj podoficira, niti podoficir na položaj vojnika.

Disciplinska kazna iz stava 2. tačka 5. ovog člana ne može se izreći potporučniku niti vodniku.

Disciplinska kazna iz stava 2. tačka 7. ovog člana povlači i gubitak službe oficira odnosno podoficira.

Član 154.

Vojniku na služenju vojnog roka, licu u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije i licu na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire mogu se izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;

2) ukor;

3) zabrana izlaska iz kasarne ili drugog vojnog objekta u trajanju do 15 dana;

4) prekoredna služba u trajanju do tri smene;

5) ZABRANA UDALjENjA IZ POSEBNIH PROSTORIJA U VOJNOM OBJEKTU DO 15 DANA, KOJU VOJNIKU NA SLUŽENjU VOJNOG ROKA MOGU DA IZRIČU PRETPOSTAVLjENE STAREŠINE NA POLOŽAJU KOMANDIRA ČETE ILI VIŠEM POLOŽAJU.

Vojniku na služenju vojnog roka, licu u rezervnom sastavu i licu na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije se mogu izreći sledeće disciplinske kazne:

1) zabrana unapređenja u viši čin u trajanju do četiri godine;

2) vraćanje u prethodni čin;

3) oduzimanje čina;

4) ZABRANA UDALjENjA IZ POSEBNIH PROSTORIJA U VOJNOM OBJEKTU DO 30 DANA.

VREME PROVEDENO NA IZDRŽAVANjU DISCIPLINSKE MERE I DISCIPLINSKE KAZNE ZABRANA UDALjENjA IZ POSEBNIH PROSTORIJA U VOJNOM OBJEKTU U TRAJANjU PREKO DVA DANA NE RAČUNA SE U SLUŽENjE VOJNOG ROKA.

Član 155.

Studentu KADETU vojne akademije mogu se izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;

2) ukor;

3) zabrana izlaska iz kasarne ili drugog vojnog objekta u trajanju do 15 dana;

4) prekoredna služba u trajanju do tri smene;

4A) ZABRANA UDALjENjA IZ POSEBNIH PROSTORIJA U VOJNOM OBJEKTU DO 15 DANA;

5) isključenje iz vojne akademije.

Disciplinska mera iz stava 1. tačka 5. ovog člana povlači i gubitak čina.

ČLAN 155A

PRI ODLUČIVANjU O ODGOVORNOSTI VOJNIKA, VOJNIKA U REZERVI, KADETA VOJNE AKADEMIJE, UČENIKA VOJNIH ŠKOLA I SLUŠAOCA ŠKOLE ZA REZERVNE OFICIRE ZBOG DELA KOJE SE PREMA ODREDBAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA MOŽE RASPRAVITI U DISCIPLINSKOM POSTUPKU, KAO I PRI ODLUČIVANjU O NjIHOVOJ ODGOVORNOSTI ZA PREKRŠAJ KADA SE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU PREDMET USTUPI NADLEŽNOM VOJNOM DISCIPLINSKOM SUDU, UČINIOCU (OSIM LICA KOJE U VREME IZVRŠENjA DELA, ODNOSNO PREKRŠAJA NIJE NAVRŠILO 18 GODINA ŽIVOTA) MOŽE SE IZREĆI DISCIPLINSKA KAZNA ZABRANA UDALjENjA IZ POSEBNIH PROSTORIJA U VOJNOM OBJEKTU DO 60 DANA AKO NIJEDNA OD DICIPLINSKIH MERA PREDVIĐENIH U ČL. 154. I 155. OVOG ZAKONA NE BI ODGOVARALA TEŽINI POVREDE ILI STEPENU NjEGOVE ODGOVORNOSTI.

PRI ODLUČIVANjU O ODGOVORNOSTI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ZBOG DELA KOJE SE PREMA ODREDBAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA MOŽE RASPRAVITI U DISCIPLINSKOM POSTUPKU, KAO I PRI ODLUČIVANjU O NjIHOVOJ ODGOVORNOSTI ZA PREKRŠAJ KADA SE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU PREDMET USTUPI NADLEŽNOM VOJNOM DISCIPLINSKOM SUDU, UČINIOCU SE MOŽE IZREĆI DISCIPLINSKA KAZNA ZABRANA UDALjENjA IZ POSEBNIH PROSTORIJA U VOJNOM OBJEKTU DO 60 DANA AKO NIJEDNA OD DICIPLINSKIH MERA I KAZNI PREDVIĐENIH U ČLANU 152. OVOG ZAKONA NE BI ODGOVARALA TEŽINI POVREDE ILI STEPENU NjEGOVE ODGOVORNOSTI.

Član 159.

Pokretanje disciplinskog postupka za disciplinsku grešku zastareva protekom šest meseci od dana izvršene povrede vojne discipline.

Pokretanje disciplinskog postupka za disciplinski prestup i za povredu dužnosti propisanu za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice zastareva protekom jedne godine od dana saznanja neposredno pretpostavljenog starešine da je disciplinski prestup, odnosno povreda dužnosti učinjena, ali se disciplinski postupak ne može pokrenuti ako je od dana kada je disciplinski prestup učinjen prošlo tri godine.

Zastarelost pokretanja postupka zbog disciplinskog prestupa i povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice koji predstavljaju i krivično delo ne može nastupiti pre nego što protekne šest meseci od dana pravnosnažnosti osuđujuće presude.

ZASTARELOST POKRETANjA I VOĐENjA POSTUPKA ZBOG DISCIPLINSKOG PRESTUPA I POVREDE DUŽNOSTI PROPISANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE, DRUGI DRŽAVNI ORGAN ILI PRAVNO LICE ZBOG KOJEG SE VODI I KRIVIČNI POSTUPAK PRED NADLEŽNIM REDOVNIM SUDOM, NASTUPA KADA I ZASTARELOST GONjENjA ZBOG KRIVIČNOG DELA.

Vođenje disciplinskog postupka za lakše povrede dužnosti zastareva protekom jedne godine od pokretanja disciplinskog postupka, a za teže povrede dužnosti protekom tri godine od pokretanja disciplinskog postupka.

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka ne teče za vreme dok disciplinski postupak nije moguće voditi iz opravdanih razloga.

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je propisano u stavu 4. ovog člana.

Član 167.

Protiv prvostepene odluke donete u disciplinskom postupku može se podneti žalba, a protiv drugostepene odluke može se voditi upravni spor.

PROTIV PRVOSTEPENE ODLUKE DONETE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU MOŽE SE PODNETI ŽALBA, A PROTIV PRESUDE VIŠEG VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA KOJOM SU PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE IZREČENE DISCIPLINSKE KAZNE PROPISANE ČLANOM 152. STAV 2. TAČ. 3, 7. I 8, ČLANOM 153. STAV 2. TAČKA 5, ČLANOM 154. STAV 2. TAČKA 4. I ČLANOM 155A OVOG ZAKONA, MOŽE SE VODITI UPRAVNI SPOR.

Žalba zadržava izvršenje disciplinske sankcije.

Član 174.

Postojanje štete, njen iznos i okolnosti u kojima je nastala utvrđuje komisija sastavljena od tri člana koju imenuje ministar odbrane odnosno lice koje on ovlasti.

Komisija iz stava 1. ovog člana donosi rešenje kojim utvrđuje postojanje štete, odgovornost pripadnika Vojske Srbije, iznos naknade i način izvršenja obaveze naknade štete.

Pre donošenja rešenja komisija iz stava 1. ovog člana obavezna je da sasluša pripadnika Vojske Srbije, odnosno pribavi od njega pisanu izjavu.

Žalba protiv rešenja o naknadi štete podnosi se ministru odbrane u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Rešenje po žalbi o naknadi štete ima karakter izvršne isprave.

Obustava iz stava 5. ovog člana, zavisno od visine utvrđene obaveze, vrši se sudskim putem ili oduzimanjem od plate uz saglasnost štetnika.

POSTOJANjE ŠTETE, VISINU ŠTETE, OKOLNOSTI POD KOJIMA JE ŠTETA NASTALA I ODGOVORNOST ZA ŠTETU UTVRĐUJE MINISTAR ODBRANE ILI STAREŠINA KOGA ON OVLASTI.

MINISTAR ODBRANE, ODNOSNO STAREŠINA KOGA ON OVLASTI I PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE MOGU DA ZAKLjUČE PISMENI SPORAZUM KOJIM ODREĐUJU VISINU I NAČIN NAKNADE ŠTETE, A KOJI IMA SNAGU IZVRŠNE ISPRAVE.

AKO PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE ODBIJE DA NADOKNADI PRIČINjENU ŠTETU, NAKNADA ŠTETE RASPRAVIĆE SE U PARNIČNOM POSTUPKU.

Član 178.

Ministar odbrane bliže uređuje postupak za utvrđivanje postojanja i visine štete i za naknadu štete.

MINISTAR ODBRANE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK ZA UTVRĐIVANjE POSTOJANjA, VISINE I NAKNADE ŠTETE U VOJSCI SRBIJE, KAO I USLOVE I NAČIN PRENOŠENjA SVOJIH OVLAŠĆENjA ZA ODLUČIVANjE O NAKNADI ŠTETE NA STAREŠINE VOJSKE SRBIJE, U SKLADU SA PROPISIMA O NAKNADI ŠTETE.

Član 185.

Profesionalno vojno lice i lice u rezervnom sastavu koji ima čin gubi čin:

1) ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;

2) ako je disciplinskom kaznom kažnjeno gubitkom čina;

3) ako bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci – danom pravnosnažnosti presude.

AKO BUDE OSUĐEN NA BEZUSLOVNU KAZNU ZATVORA U TRAJANjU DUŽEM OD JEDNE GODINE – DANOM PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE.

Lice koje izgubi čin gubi sva prava koja su vezana za čin.

Član 189.

Danom stupanja na snagu ovog zakona profesionalna vojna lica prevode se u čin u kome su se zatekla.

Prava i obaveze propisane za oficire prema činovima navedenim u članu 22. stav 1. tačka 3. ovoga zakona odnose se i na oficire sa odgovarajućim činovima, i to: poručnik – poručnik korvete, kapetan – poručnik fregate, major – kapetan korvete, potpukovnik – kapetan fregate, pukovnik – kapetan bojnog broda, brigadni general – komodor, general-major – kontraadmiral, general-potpukovnik – viceadmiral i general – admiral.

Oficir u činu kapetana prve klase, odnosno poručnika bojnog broda koji se zatekao u službi na dan stupanja na snagu ovog zakona, a završio je vojnu akademiju, odnosno koji ima odgovarajuće visoko obrazovanje, prevodi se u čin majora, odnosno kapetana korvete. , s tim da mu se vreme potrebno za redovno unapređenje za čin potpukovnika uveća za vreme koje bi mu bilo potrebno za unapređenje u čin majora.

Oficir u činu kapetana prve klase, odnosno poručnika bojnog broda koji se zatekao u službi na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji nema završenu vojnu akademiju, odnosno koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje, prevodi se u čin kapetana, odnosno poručnika fregate.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, podoficir u činu vodnika prve klase se prevodi u čin starijeg vodnika. , s tim da mu se vreme potrebno za redovno unapređenje za čin starijeg vodnika prve klase uveća za vreme koje bi mu bilo potrebno za unapređenje u čin starijeg vodnika.

Prevođenje u činove iz stava 2. ovog člana u odgovarajuće činove propisane članom 22. stav 1. tačka 3. ovog zakona, izvršiće se do 2011. godine.

Prevođenje u činove iz st. 3. do 5. ovog člana izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar