Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09 i 101/10 –dr. zakon), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se položaj i nadležnost Vojske Srbije, organizacija, sastav i načela službe u Vojsci Srbije, specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima, komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, činovi u Vojsci Srbije, simboli i obeležja Vojske Srbije, vojni praznici, nazivi jedinica i ustanova, verska služba, odgovornost za štetu koju pričini Vojska Srbije, demokratska i civilna kontrola, javnost rada, kancelarijsko poslovanje i evidencije u Vojsci Srbije, služba u Vojsci Srbije i druga pitanja od značaja za Vojsku Srbije.”

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Vojska Srbije organizuje se na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou u komande, jedinice i ustanove.

Organizacija Vojske Srbije uspostavlja se kao mirnodopska i ratna.

Generalštab Vojske Srbije je najviši stručni i štabni organ za pripremu i upotrebu Vojske Srbije u miru, vanrednom i ratnom stanju.

Organizaciju Vojske Srbije i unutrašnje uređenje i sistematizaciju formacijskih mesta komandi, jedinica i ustanova uređuje ministar odbrane, u skladu sa osnovama organizacije koje utvrđuje predsednik Republike.

Organizacija i unutrašnje uređenje i sistematizacija formacijskih mesta u Vojsci Srbije utvrđuje se aktima o organizaciji.

Načela unutrašnjeg uređenja i sistematizacije formacijskih mesta u Vojsci Srbije donosi Vlada, na predlog ministra odbrane.”

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Vojska Srbije po strukturi deli se na vidove, rodove i službe, a rodovi i službe na vrste i specijalnosti.

Vidovi Vojske Srbije su Kopnena vojska i Ratno vazduhoplovstvo i protiv-vazduhoplovna odbrana.

Rodove i službe Vojske Srbije određuje predsednik Republike, na predlog ministra odbrane.

Vrste i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije određuje ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Organizacijske promene Vojske Srbije realizuju se u skladu sa Dugoročnim planom razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Strategijskim pregledom odbrane Republike Srbije i Srednjoročnim planom i programom razvoja sistema odbrane.”

Član 4.

U članu 13. stav 1. tač. 1) i 8) menjaju se i glase:

„1) postupa u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i aktima komandovanja, prema pravilima struke, nepristrasno i stranački neutralno;

8) čuva tajnost podataka za vreme službe, kao i po prestanku službe u periodu određenom zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka, osim ako na zakonom određeni način nije oslobođeno obaveze čuvanja tajne, odnosno ovlašćeno da određenom organu ili licu saopšti tajni podatak;”

Član 5.

U članu 14. stav 2. reči: „Profesionalno vojno lice” zamenjuju se rečima: „Profesionalni pripadnik Vojske Srbije”.

Član 6.

U članu 14a. reči: „nije dopušteno učešće” zamenjuju se rečima: „može se, uz prethodnu saglasnost ministra odbrane, odobriti učešće”.

Član 7.

Naziv odeljka 6. i član 16. menjaju se i glase:

6. Specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima

Član 16.

Specifičnom vojnom službom koja se vrši u uslovima životne sredine nepri-rodne za rad čoveka smatraju se letačka, padobranska i ronilačka služba u Vojsci Srbije.

Službom pod otežanim uslovima smatra se služba na naročito teškim, opasnim po život i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima na kojima su profesionalna vojna lica izložena posebnim naporima i povećanim rizicima.

Ministar odbrane određuje poslove, radna i formacijska mesta u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na kojima se vrši specifična vojna služba, odnosno služba pod otežanim uslovima, uz saglasnost Vlade, i bliže uređuje letačku, padobransku i ronilačku službu u Vojsci Srbije.”

Član 8.

U članu 18. stav 1. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) donosi akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na predlog Generalštaba i akta o organizaciji vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

3) usvaja plan međunarodne vojne saradnje i odlučuje o organizovanju zajedničkih vojnih vežbi u zemlji, odnosno učešću pripadnika Vojske Srbije u zajedničkim vojnim vežbama koje organizuju oružane snage drugih zemalja, u skladu sa zakonom i zaključenim međunarodnim ugovorima, odnosno sporazumima o njihovom organizovanju;”

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

„7a) odlučuje o prestanku službe, po potrebi službe, podoficira i oficira Vojske Srbije zaključno sa činom pukovnika;”.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) donosi planove školovanja, usavršavanja i stipendiranja za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i upućuje na školovanje i usavršavanje profesionalne pripadnike Vojske Srbije;”

Tač. 10) i 11) brišu se.

Član 9.

U članu 19. stav 2. tač. 2) i 4) menjaju se i glase:

„2) postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava oficire u Vojsci Srbije do čina kapetana i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih komandanata;

4) postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava podoficire i profesionalne vojnike i raspoređuje civilna lica na službi u Vojsci Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe;”

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) donosi doktrinarna dokumenta nižeg nivoa;”

Tač. 6) i 7) brišu se.

Član 10.

U članu 21. stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, dužnost starešine može vršiti i lice koje nema čin, s tim da to lice ima odgovarajuće obrazovanje za dužnost koju vrši.”

Član 11.

Naziv odeljka: „8. Činovi i zvanja u Vojsci Srbije” menja se i glasi:

„8. Činovi u Vojsci Srbije”

Član 12.

U članu 22. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) za oficira:

(1) u svim rodovima i službama, osim rečnih jedinica: potporučnik, poručnik, kapetan, major, potpukovnik, pukovnik, brigadni general, general-major, general- potpukovnik i general;

(2) u rečnim jedinicama: potporučnik, poručnik korvete, poručnik fregate, kapetan korvete, kapetan fregate, kapetan bojnog broda, komodor, kontraadmiral, vice-admiral i admiral.”.

Stav 3. briše se.

Član 13.

Član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

Vojska Srbije ima grb i oznaku pripadnosti, a može imati i druge simbole i obeležja.

Komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, kao i vojne jedinice i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane mogu imati vojne zastave, oznake i druge simbole i obeležja.

Postojanje, izgled i korišćenje simbola i obeležja iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje predsednik Republike, na predlog ministra odbrane.

Zabranjeno je isticanje i nošenje simbola i obeležja Vojske Srbije iz st. 1. i 2. ovog člana na način kojim bi se narušio ugled Vojske Srbije.”

Član 14.

Posle člana 24. dodaje se odeljak 10a i član 24a, koji glase:

„10a Nazivi jedinica i ustanova

Član 24a

Jedinicama Vojske Srbije i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkci-onalno vezane za Ministarstvo odbrane mogu se određivati nazivi po značajnim istorijskim ličnostima i događajima koji predstavljaju neprolaznu vojnu vrednost i tradiciju.

Nazive iz stava 1. ovog člana određuju predsednik Republike, na predlog ministra odbrane.”

Član 15.

U članu 31. stav 1. posle reči: „Vojske Srbije” tačka se briše i dodaju se reči: „i vrši se u skladu sa propisom o kancelarijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.”

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 16.

Posle člana 31. dodaju se odeljak 16. i član 31a, koji glase:

16. Evidencije

Član 31a

Za profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Srbije vode se evidencije koje sadrže podatke o službi u Vojsci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju evidencije u oblasti rada i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Osim podataka iz stava 1. ovog člana, evidencije o službi profesionalnih vojnih lica u Vojsci Srbije sadrže i fotografiju i podatke o: pripadnosti rodu, odnosno službi; zanimanju pre prijema u vojnu službu; datumu prestanka vojne službe; završenim školama i usavršavanjima – postignut uspeh i trajanje; unapređenjima i činovima; ugovorenom činu; stanjima u službi; postavljenjima na formacijska mesta; mestima službovanja; nazivima jedinica, odnosno ustanova u kojima je službovao tokom službe, odnosno u kojoj je na službi; službenim ocenama; odlikovanjima i stimulativnim merama; disciplinskim merama i kaznama; oceni zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu; supružniku, deci i usvojenicima (prezime, ime jednog od roditelja i ime, jedinstveni matični broj građana i srodstvo), stambenoj potrebi, stažu osiguranja i stažu s uvećanim trajanjem i ostvarenim naknadama.

Osim podataka iz stava 1. ovog člana, evidencije o službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije sadrže i podatke o: pripadnosti službi; zanimanju pre prijema u službu; završenim školama i usavršavanjima – postignut uspeh i trajanje; rasporedu na formacijska mesta; mestima službovanja; nazivima jedinica, odnosno ustanova u kojima je službovalo tokom službe odnosno u kojoj je na službi; službenim ocenama; odlikovanjima i stimulativnim merama; disciplinskim merama i kaznama; oceni zdravstvene sposobnosti za rad; supružniku, deci i usvojenicima (prezime, ime jednog od roditelja i ime, jedinstveni matični broj građana i srodstvo), stambenoj potrebi, stažu osiguranja i stažu s uvećanim trajanjem i ostvarenim naknadama.

Vrste dokumenata koji se vode u evidencijama iz stava 1. ovog člana, način vođenja evidencija, kao i način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz tih evidencija propisuje ministar odbrane.

Evidencije koje sadrže podatke o učenicima i kadetima vojnoškolskih ustanova uređuju se posebnim zakonom.”

Član 17.

U članu 36. stav 1. reči: „i operativne gotovosti” brišu se.

Član 18.

U članu 39. stav 1. tač. 2), 7), 8) i 9) menjaju se i glase:

„2) da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;

7) da nije stariji od 35 godina ako se prima u svojstvu podoficira, odnosno 40 godina ako se prima u svojstvu oficira;

8) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;

Stav 3. menja se i glasi:

„Akt o prijemu u profesionalnu vojnu službu lica koje ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ništav je”.

Član 19.

U članu 40. stav 2. menja se i glasi:

„Kadet vojne visokoškolske ustanove koji ispunjava uslove iz člana 39. stav 1. tač. 2), 5) i 8) ovog zakona završetkom školovanja prima se u profesionalnu vojnu službu i proizvodi u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.”.

Član 20.

U članu 41. stav 1. reči: „završio vojnu akademiju” zamenjuju se rečima: „stekao visoko vojno obrazovanje”.

Član 21.

U članu 45. stav 2. menja i glasi:

„ Ako potrebe službe zahtevaju, na službu u Vojsci Srbije u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije bez javnog konkursa može se primiti oficir, podoficir, profesionalni vojnik koji je u radnom odnosu na određeno vreme proveo devet godina bez prekida i državni službenik i nameštenik zaposlen u Ministarstvu odbrane”.

Član 22.

U članu 48. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

Predsednik Republike, na predlog ministra odbrane, uređuje izgled vojne uniforme i oznake činova.

Zabranjeno je nošenje vojne uniforme sa oznakama činova licima koja ne vrše vojnu službu, osim po posebnom odobrenju ministra odbrane.”

Član 23.

U članu 50. stav 1. menja se i glasi:

„Vojno lice može primiti i nositi odlikovanje strane države, odnosno međunarodne organizacije po odobrenju predsednika Republike”.

Član 24.

Član 51. menja se i glasi:

„Član 51.

Profesionalna vojna lica imaju vojnu legitimaciju kojom dokazuju identitet i svojstvo vojnog lica.

Učenici i kadeti vojnoškolskih ustanova imaju učeničku, odnosno kadetsku legitimaciju kojom dokazuju identitet i svojstvo učenika, odnosno kadeta.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije i zaposleni u Ministarstvu odbrane imaju identifikacionu karticu kojom dokazuju identitet i svojstvo zaposlenog.

Za pristup vojnim objektima i službenim prostorijama koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, licima van Vojske Srbije i Ministarstva odbrane koja na osnovu odobrenja ministra odbrane mogu imati pristup ovim objektima izdaju se privremene identifikacione kartice.

Pripadnici Vojske Srbije za vreme učešća u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu koriste posebne legitimacije, u skladu sa pravilima angažovanja u konkretnoj operaciji.

Legitimacije i identifikacione kartice iz st. 1. do 3. ovog člana sadrže kontaktni i beskontaktni mikrokontroler i mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Privremene identifikacione kartice iz stava 4. ovog člana mogu da sadrže kontaktni i beskontaktni mikrokontroler i mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Izgled i karakteristike vojnih legitimacija iz stava 1. ovog člana, način i postupak izdavanja, korišćenja, vraćanja i poništavanja i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Izgled i karakteristike legitimacija iz stava 2. ovog člana i identifikacionih kartica iz st. 3. i 4. ovog člana, način i postupak izdavanja, korišćenja, vraćanja i poništavanja i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama i identifikacionim karticama uređuje ministar odbrane.

Obrasce legitimacija i identifikacionih kartica iz st. 1. do 4. ovog člana izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.”

Član 25.

Posle člana 51. dodaje se član 51a, koji glasi:

„Član 51a

Legitimacije i identifikacione kartice iz člana 51. ovog zakona sadrže sledeće podatke:

1) lične podatke: fotografiju; prezime, ime jednog od roditelja i ime; jedinstveni matični broj građana; pol; datum rođenja i krvnu grupu;

2) službene podatke: svojstvo; čin; naziv i matični broj organizacione jedinice u kojoj se nalazi; mesto službovanja, odnosno školovanja; od kada je na službi, odnosno školovanju u komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije, odnosno organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane i do kada je na službi ukoliko je u radnom odnosu na određeno vreme, odnosno školovanju i identifikacioni broj za lice koje pruža zdravstvene usluge;

3) podatke sadržane u elektronskim sertifikatima;

4) ostale podatke: datum izdavanja i rok važenja.”

Član 26.

U članu 52. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Odobrenje iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako se radom za koji se traži odobrenje onemogućava ili otežava rad profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, šteti ugledu Vojske Srbije ili utiče na nepristrasnost rada profesionalnog pripadnika Vojske Srbije.”

Član 27.

U članu 53. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ovlašćena službena lica Vojne policije postupaju po zahtevu vojnog disciplinskog tužioca i predsednika vojnog disciplinskog suda za dovođenje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane za koje postoje osnovi sumnje da su izvršili disciplinski prestup, a koja izbegavaju saslušanje u disciplinskom izviđaju ili na glavnom pretresu pred vojnim disciplinskim sudom.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) kada postoje osnovi sumnje da su učinili krivično delo protiv Vojske Srbije za koje se goni po službenoj dužnosti;”

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9. reči: „civilnog lica” zamenjuju se rečju: „civila”.

Posle dosadašnjeg stava 9. koji postaje stav 10. dodaje se novi stav 11, koji glasi:

„Službena legitimacija ovlašćenog službenog lica Vojne policije sadrži: fotografiju, ime i prezime i jedinstveni matični broj građana ovlašćenog službenog lica Vojne policije, a značka ovlašćenog službenog lica Vojne policije sadrži serijski broj.”

Dosadašnji stav 10. postaje stav 12.

Član 28.

U članu 58. stav 1. menja se i glasi:

„Radi postavljenja oficira i podoficira na formacijska mesta višeg čina i unapređenja u viši čin utvrđuju se liste kandidata na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministar odbrane.”

Član 29.

U članu 65. stav 1. reči: „Vojna lica” zamenjuju se rečima: „Profesionalna vojna lica”.

Član 30.

U članu 66. stav 1. menja se i glasi:

„Profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije mogu se dodeljivati odlikovanja, priznanja i nenovčane nagrade.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Posebna priznanja (vojne spomen-medalje i vojne spomenice) izrađuje Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 31.

Član 69. menja se i glasi:

„Član 69.

Formacijskim mestima smatraju se formacijska mesta u Vojsci Srbije, kao i radna mesta određena odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta na koja se postavljaju profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije.

Čin i položajna grupa za formacijska mesta iz stava 1. ovog člana određuju se prema propisanim kriterijumima za utvrđivanje formacija, odnosno formacijskih mesta u Vojsci Srbije.

Oficir, odnosno podoficir, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto roda, odnosno službe kojoj pripada prema vrsti stručne spreme koju ima na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina.

Oficir, odnosno podoficir može se izuzetno, bez svog pristanka a po potrebi službe, postaviti na formacijsko mesto neposredno nižeg čina uz zadržavanje prava svog čina i položaja.

Oficir, odnosno podoficir može se postaviti na dužnost u okviru drugog roda ili službe samo uz svoj pristanak.

Ako se neko formacijsko mesto u okviru službi ne može popuniti oficirom, odnosno podoficirom, na to mesto može se uz svoj pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika civilno lice na službi u Vojsci Srbije koje ima odgovarajuće obrazovanje – ako je to formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno državni službenik i nameštenik – ako je to formacijsko mesto van Vojske Srbije.

Saglasnost za postavljenje ili određivanje za zastupnika iz stava 6. ovog člana daje načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti za formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno ministar odbrane ili lice koje on ovlasti za formacijsko mesto van Vojske Srbije.”

Član 32.

U članu 72. stav 2. posle reči: „dužnost” dodaju se reči: „ili zbog organizacijskih promena u razmeštaju komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije”.

U stavu 3. reči: „organizacijsko-mobilizacijskih promena” zamenjuju se rečima: „organizacijskih promena”.

Član 33.

Posle člana 72a dodaje se član 72b, koji glasi:

„Član 72b

Supružnik premeštenog oficira, odnosno podoficira kome prestane radni odnos na neodređeno vreme zbog premeštaja, a u mestu u kome je oficir, odnosno podoficir premešten nema mogućnosti da se zaposli, ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i po prestanku tog zaposlenja uključivanjem u obavezno osiguranje, kao i na naknadu zbog prestanka zaposlenja.

Doprinos iz stava 1. ovog člana uplaćuje se nadležnom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iz sredstava Ministarstva odbrane.

Pravo iz stava 1. ovog člana može trajati za vreme nezaposlenosti, a najduže šest godina.

Vlada uređuje način i uslove ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana.”

Član 34.

U članu 74. stav 1. menja se i glasi:

„Oficir, odnosno podoficir upućen na usavršavanje u zemlji i inostranstvu i školovanje u inostranstvo koje traje najmanje jednu školsku godinu razrešava se od dužnosti.”

Član 35.

U članu 75. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Profesionalno vojno lice koje je sprečeno da vrši dužnost zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta ili posebne nege deteta ne razrešava se od dužnosti i ima prava propisana opštim propisima o radu.

Profesionalno vojno lice iz stava 1. ovog člana zadržava prava svog čina i položaja.”

Član 36.

U članu 76. stav 1. tačka 4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi:

„5) ako je pravnosnažnom odlukom vojnog disciplinskog suda izrečena disciplinska kazna iz člana 152. stav 2. tačka 3) ovog zakona, a ne može biti postavljen na drugu dužnost.”

Član 37.

U članu 88. stav 2. menja se i glasi:

„Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku kojima prestane služba u Vojsci Srbije zbog toga što su oglašeni nesposobnim za dužnost za koju su primljeni na određeno vreme usled profesionalne bolesti ili povrede na radu u toku trajanja ugovorenog roka, ili ako im služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta, pripada otpremnina u visini do trostrukog iznosa bruto plate koja bi im pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe, zavisno od vremena provedenog u službi na određeno vreme, u skladu sa propisom koji donosi ministar odbrane.”.

Član 38.

Član 90. menja se i glasi:

„Član 90.

Profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije pripada plata, odnosno naknada plate po odredbama ovog zakona.

Profesionalnom vojnom licu koje je upućeno na službu u diplomatsko- konzularno predstavništvo u inostranstvo, plata, dodaci, naknade i druga primanja utvrđuju se po propisima koji se primenjuju na zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu.

Osnovni koeficijent plate prema činu i dužnosti, odnosno zadacima i poslovima koje obavlja profesionalno vojno lice upućeno na službu u diplomatsko-konzularno predstavništvo u inostranstvo propisuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Profesionalnom vojnom licu kome je ministar odbrane odobrio rad u inostranstvu ili međunarodnoj organizaciji, odnosno regionalnoj inicijativi, pripadaju plata i druge naknade iz stava 2. ovog člana, ako ta prava ne ostvaruje na osnovu bilateralnih ugovora ili ugovora zaključenih sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.”

Član 39.

Posle člana 90. dodaje se član 90a, koji glasi:

„Član 90a

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije može biti upućen na rad u inostranstvo na osnovu izvršavanja obaveza preuzetih zaključenim međunarodnim ugovorom, uz njegovu saglasnost.

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo na uvećanje plate i druga novčana primanja po osnovima i merilima koje propisuje Vlada, ako drugačije nije uređeno međunarodnim ugovorom.

Pored prava iz stava 2. ovog člana, lice iz stava 1. ovog člana za vreme trajanja upućivanja na rad u inostranstvo ima pravo na naknadu plate u iznosu koju bi ostvario da je na službi u Vojsci Srbije u zemlji, kao i posebna prava u skladu sa propisima kojima je uređena služba u Vojsci Srbije, odnosno radni odnos i penzijsko i invalidsko osiguranje, ako drugačije nije uređeno međunarodnim ugovorom.”

Član 40.

U članu 91. reči: „novčana primanja koja odredi” zamenjuju se rečima: „novčana primanja i druge naknade koje odredi”.

Član 41.

U članu 95. stav 1. reči: „po zaposlenom u privredi Republike Srbije” zamenjuju se rečima: „u Republici Srbiji”.

U stavu 3. reči: „naknadu troškova u vezi sa vršenjem službe u inostranstvu i” brišu se.

Član 42.

U članu 97. stav 1. menja se i glasi:

„Profesionalno vojno lice koje radi na radnom odnosno formacijskom mestu sa povećanim rizikom na kojem postoje opasnosti čije se štetno dejstvo na zdravlje i sposobnost za vojnu službu ne može u potpunosti otkloniti merama bezbednosti i zdravlja na radu, ima pravo na radno vreme kraće od 40 časova nedeljno.”

U stavu 3. reči: „Posebnim uslovima rada smatraju se” zamenjuju se rečima: „Radom na radnom odnosno formacijskom mestu sa povećanim rizikom smatra se”, a posle reči: „rad ronilaca;” dodaju se reči: „rad na brodovima i plovnim objektima;”

Član 43.

U članu 98. u stavu 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „uz pisani nalog nadležnog starešine.”

Član 44.

U članu 110. stav 5. menja se i glasi:

„Izuzetno od člana 76. stav 1. ovog zakona, oficiru odnosno podoficiru u službi na neodređeno vreme koji je navršio najmanje 50 godina života i proveo neprekidno najmanje 20 godina u službi u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnog lica, prestaje služba po potrebi službe s pravom na starosnu penziju, bez stavljanja na raspolaganje, ispunjenjem jednog od sledećih uslova:

1) ako je aktom nadležnog organa ukinuto formacijsko mesto ili su promenjeni elementi formacijskog mesta na kojem je postavljen, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

2) ako je aktom nadležnog starešine u skladu sa zakonom razrešen od dužnosti, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

3) ako mu je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda izrečena kazna iz člana 152. stav 2. tač. 2), 3) i 5) ovog zakona, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

4) ako je rešenjem nadležne vojnolekarske komisije utvrđeno da je nesposoban za dužnost koju obavlja, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen u skladu sa preostalom sposobnošću za vojnu službu;

5) ako po prestanku razloga zbog kojih je stavljen u stanje u službi na lečenju i bolovanju ili zbog kojih je udaljen od dužnosti nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

6) ako je odlukom nadležnog organa prestala potreba za radom oficira, odnosno podoficira raspoređenog van Vojske Srbije, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen.”

Član 45.

U članu 112. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, licu iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovalo radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, tačka 7) menja se i glasi:

„7) ako se utvrdi zloupotreba psihoaktivnih supstanci;”

Posle tačke 8) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom, a tačka 9) briše se.

Član 46.

U članu 117. stav 4. reči: „do dana kada je presuda postala izvršna” zamenjuju se rečima: „do dana razrešenja”.

Član 47.

U članu 121. stav 2. briše se.

Član 48.

Posle člana 122. dodaje se član 122a, koji glasi:

„Član 122a

Vlada, na predlog ministra odbrane, uređuje način i postupak prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa.”

Član 49.

Član 123. menja se i glasi:

„Član 123.

Vojni službenici koji imaju srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, odnosno visoko obrazovanje dužni su da polože poseban stručni ispit pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar odbrane.

Poseban stručni ispit sastoji se od opšteg i posebnog dela.

Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, propisuje program, način i postupak polaganja posebnog stručnog ispita, obrazac uverenja o položenom posebnom stručnom ispitu i iznos naknade za rad članova komisije i uređuje druga pitanja u vezi sa posebnim stručnim ispitom.

Obaveze polaganja posebnog stručnog ispita oslobođena su lica sa položenim pravosudnim ispitom, lica sa položenim državnim stručnim ispitom i lica sa položenim stručnim ispitom za rad u drugim organima ako program tog ispita odgovara programu posebnog stručnog ispita iz stava 3. ovog člana, kao i lica koja su primljena u službu na određeno vreme.”

Član 50.

U članu 127. stav 2. menja se i glasi:

„Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, uređuje koeficijente civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, kriterijume i postupak za njihovo ocenjivanje i napredovanje; platu i dodatke na platu; naknade plate; rokove za isplatu; novčane nagrade i pomoć; pravo na otpremninu zbog sticanja prava na penziju u skladu sa zakonom; naknadu putnih i drugih troškova i druga primanja, saglasno odredbama ovog zakona koje se odnose na plate, naknade i druga primanja profesionalnih vojnih lica.”

Stav 3. briše se.

Član 51.

U članu 129. stav 1. tač. 7) i 10) menjaju se i glase:

„7) ako je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđeno na disciplinsku kaznu gubitak službe;

10) ako je pri zasnivanju radnog odnosa, odnosno nakon zasnivanja radnog odnosa dalo neistinite podatke ili prećutalo podatke značajne za obavljanje poslova radi kojih je primljeno u službu, odnosno raspoređeno na novo radno mesto;”

Stav 2. briše se.

Član 52.

Član 130. stav 1. menja se i glasi:

„Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije čije se radno mesto ukida ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu prestaje služba uz pravo na jednokratnu otpremninu u visini od 12 bruto plata koje bi ostvarilo u poslednjem mesecu pre prestanka službe, osim ako ispunjava uslove za ostvarivanje prava na penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.”

Član 53.

Član 132. briše se.

Član 54.

U članu 134. tačka 1) menja se i glasi:

„1) o obavljanju specifične vojne službe i službe pod otežanim uslovima (član 16);”

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) o bezbednosnoj proveri (član 39. tačka 8);”

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) o zastupanju (član 71);”

Tačka 6) briše se.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 7a) i 7b), koje glase:

„7a) o plati (član 81. stav 1);

7b) o posebnim uslovima pod kojima se vrši služba (član 83. st. 1. i 2);”

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima (čl. 96. do 107. i član 109);”

Član 55.

U članu 136. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) rešava o stanjima u službi podoficira i oficira zaključno sa činom kapetana raspoređenih i postavljenih na formacijska mesta van Vojske Srbije;”

Član 56.

U članu 137. tačka 3) menja se i glasi:

„3) rešava o raspoređivanju, određivanju plate, prestanku službe u Vojsci Srbije i drugim odnosima u službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije.”

Član 57.

Član 138. menja se i glasi:

„Član 138.

Akt o razrešenju od profesionalne vojne službe profesionalnog vojnog lica za koga je donet akt o prestanku službe donosi pretpostavljeni starešina na položaju komandanta bataljona ili njemu ravan ili viši starešina.”

Član 58.

Član 139. briše se.

Član 59.

Član 141. menja se i glasi:

„Član 141.

Ako zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona nije određena nadležnost drugog lica, za rešavanje o upravnim stvarima u prvom stepenu stvarno je nadležan starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije na položaju komandanta brigade ili starešina njemu ravnog ili višeg položaja.

Načelnik Generalštaba za rešavanje o upravnim stvarima, u smislu stava 1. ovog člana, može odrediti i starešinu na položaju komandanta bataljona ili starešinu njemu ravnog položaja.

O žalbi protiv rešenja starešine iz st. 1. i 2. ovog člana rešava starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije neposredno pretpostavljen starešini koji je doneo prvostepeno rešenje.

Žalba profesionalnog pripadnika Vojske Srbije protiv akata o premeštaju, postavljenju, stavljanju na raspolaganje i udaljenju od dužnosti ne zadržava njihovo izvršenje. ”

Član 60.

U članu 146. st. 2. i 3. brišu se.

Član 61.

Član 147. menja se i glasi:

„Član 147.

Prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti pripadnika Vojske Srbije u postupcima u kojima se utvrđuje disciplinska odgovornost za izvršene disciplinske prestupe, shodno se primenjuju načela, odnosno pravila krivičnog prava.”

Član 62.

U članu 148. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

„8a) neblagovremeno, nepotpuno ili nemarno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog;”

Član 63.

U članu 149. tačka 2) menja se i glasi:

„2) neizvršavanje ili nesavesno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog; ”

Tač. 15) i 20) menjaju se i glase:

„15) povreda tajnosti podataka ili nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka;

20) rad uz naknadu ili nagradu van jedinice, odnosno ustanove ili samostalno obavljanje profesionalne delatnosti protivno uslovima određenim zakonom;”

Tač. 21), 22) i 23) brišu se.

Posle tačke 28) dodaje se tačka 28a), koja glasi:

„28a) nepostupanje po nalogu inspektora Inspektorata odbrane odnosno lica koja su aktom nadležnog starešine ovlašćena za poslove inspekcijskog nadzora;”

Tač. 30) i 31) brišu se.

Tačka 32) menja se i glasi:

„32) svako drugo postupanje pripadnika Vojske Srbije u službi koje je protivno propisima i kodeksu časti pripadnika Vojske Srbije, a kojim se nanosi šteta ugledu pripadnika Vojske Srbije.”

Član 64.

U članu 155. stav 1. i članu 155a reči: „vojne akademije” zamenjuju se rečima: „vojne visokoškolske ustanove”.

Član 65.

U članu 161. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „prema mesnoj nadležnosti.”

Stav 4. briše se.

Član 66.

U članu 167. reči: „članom 152. stav 2. tač. 3), 7) i 8), članom 153. stav 2. tačka 5), članom 154. stav 2. tačka 4) i članom 155a” zamenjuju se rečima: „ članom 152. stav 2. tač. 2a), 5), 6) i 7), članom 153. stav 2. tačka 5), članom 154. stav 1. tačka 5) i stav 2. tačka 4) i članom 155a”.

Član 67.

U članu 170. posle reči: „disciplinskih sankcija i” dodaju se reči: „troškove nastale tokom vođenja disciplinskih postupaka pred vojnim disciplinskim sudovima,”

Član 68.

U članu 172. stav 2. reči: „javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: „Vojnom pravobranilaštvu”.

Član 69.

U članu 197. stav 2. reči: „odredbe o pravima na produženo osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja (čl. 59. i 59a),” brišu se.

Član 70.

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 71.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom i u odredbi člana 141. stav 2. Ustava prema kojoj se o Vojsci Srbije donosi zakon.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o Vojsci Srbije i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu izmena važećeg zakona izvršenih u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09), otklanjanje uočenih nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona i potreba preciziranja pojedinih ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata za izvršavanje ovog zakona.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.

Donošenje ovog zakona je neophodno, jer predložena pravna rešenja predstavljaju zakonodavnu materiju i ne mogu biti uređena i usklađena podzakonskim aktima za izvršenje Zakona o Vojsci Srbije.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Članom 1. Predloga zakona predlaže se izmena predmeta uređivanja Zakona o Vojsci Srbije u članu 1, imajući u vidu predlog da se ovim zakonom ne uređuju zvanja u Vojsci Srbije, a da se dodatno urede pitanja koja se odnose na specifičnu vojnu službu i služba pod otežanim uslovima, nazive jedinica i ustanova i evidencije u Vojsci Srbije.

Uz član 2.

Članom 2. Predloga zakona predlaže se preciziranje organizacije Vojske Srbije u članu 3, u skladu sa Strategijom odbrane Republike Srbije (5.1).

Uz član 3.

Članom 3. Predloga zakona predlaže se preciziranje člana 4. u pogledu strukture Vojske Srbije koja se deli na vidove, rodove i službe, a rodovi i službe na vrste i specijalnosti.

U stavu 2. ovog člana predlaže se izmena naziva vida Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana u Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana, kako bi se nastavila tradicija i kontinuitet vida. Pojam „ratno vazduhoplovstvo“ odražava suštinu postojanja i namene ovog vida (odbrana i zaštita suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije). Predloženo rešenje u skladu je sa rešenjima u drugim zemljama u kojima zvanični nazivi bliže upućuje na to da se radi o delu oružanih snaga (u oružanim snagama koje se nalaze u sklopu NATO-a, vazduhoplovne snage kao što je Hrvatska imaju naziv ratno).

Uz član 4.

Članom 4. Predloga zakona predlažu se izmene tač. 1) i 8) u članu 13. stav 1. kojima se preciziraju dužnosti pripadnika Vojske Srbije u vršenju službe i ujedno vrši usaglašavanje sa Zakonom o tajnosti podataka koji ne poznaje vojnu i službenu tajnu.

Uz član 5.

Članom 5. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 14. stav 2. kako bi se zabrana članstva u političkim strankama odnosila jednako na sve profesionalne pripadnike Vojske Srbije (profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Srbije), što je u skladu sa članom 55. stav 5. Ustava Republike Srbije.

Uz član 6.

Članom 6. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 14a kojom se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, umesto zabrane, omogućava da uz prethodnu saglasnost ministra odbrane učestvuju u aktivnostima udruženja kojima se ostvaruju sledeći ciljevi: reforma sistema odbrane i Vojske Srbije, usklađivanje propisa sa opšteprihvaćenim standardima i propisima Evropske unije, izgradnja strategije odbrane i Doktrine Vojske Srbije kojom se utvrđuju sastav, organizacija i formacija Vojske Srbije; operativna i funkcionalna sposobnost, upotreba i popuna Vojske Srbije; pripravnost i mobilizacija; opremljenost naoružanjem i vojnom opremom; komandovanje i rukovođenje u Vojsci Srbije i upravljanje sistemom odbrane; učešće u multinacionalnim operacijama i unutrašnji odnosi u Vojsci Srbije.

Uz član 7.

Članom 7. Predloga zakona predlažu se izmena naziva odeljka 6. i člana 16. kojim se jasno uređuju specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima i precizira ovlašćenje ministra odbrane da, uz saglasnost Vlade, odredi poslove, radna i formacijska mesta u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na kojima se vrši specifična vojna služba, odnosno služba pod otežanim uslovima, kao i da bliže uredi letačku, padobransku i ronilačku službu u Vojsci Srbije.

Uz član 8.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se izmena i dopuna člana 18, koji se odnosi na ovlašćenja ministra odbrane u komandovanju i rukovođenju Vojskom Srbije. U stavu 1. tačka 2) precizira se da ministar odbrane, između ostalog, donosi i akata kojima se uređuje organizacija Vojske Srbije (odluke o organizacijskim promenama i formacije), a u tački 3) da odlučuje o organizovanju zajedničkih vojnih vežbi u zemlji odnosno učešću pripadnika Vojske Srbije u zajedničkim vojnim vežbama u inostranstvu. Tačkom 7a) predlaže se isključiva nadležnost ministra odbrane u pogledu odlučivanja o prestanku službe oficira odnosno podoficira zaključno sa činom pukovnika, po potrebi službe, zbog potrebe maksimalnog stepena kontrole upotrebe ovog instituta. Tačkom 9) precizira se nadležnost za donošenje planova školovanja, usavršavanja i stipendiranja za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i upućivanje na školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Takođe, predlaže se brisanje tačke 10), jer je materija civilno-vojne saradnje predmet doktrinarnih dokumenata i brisanje tačke 11), jer se nepotrebno ponavlja odredba iz člana 4. stav 4. Zakona o Vojsci Srbije.

Uz član 9.

Članom 9. Predloga zakona predlaže se preciziranje ovlašćenja načelnika Generalštaba u komandovanju i rukovođenju Vojskom Srbije iz člana 19. stav 2. tač. 2) i 4) tako da obuhvata i raspoređivanje oficira u Vojsci Srbije do čina kapetana i podoficira i profesionalnih vojnika. Takođe, predlaže se dopuna ovlašćenja novom tačkom 5a) koja se odnosi na donošenje doktrinarnih dokumenata nižeg nivoa u odnosu na Doktrinu Vojske Srbije.

Brisanje tač. 6) i 7) predlaže se, jer su pravila obuhvaćena pojmom doktrinarnih dokumenata.

Uz član 10.

Članom 10. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 21. stav 2. kojom se precizira da dužnost starešine može vršiti i lice koje nema čin, s tim da to lice ima odgovarajuće obrazovanje za dužnost koju vrši, a radi usaglašavanja sa predlogom za izmenu člana 22.

Uz čl. 11. i 12.

Čl. 11. i 12. Predloga zakona predlaže se izostavljanje zvanja u Vojsci Srbije iz naziva odeljka 8. i iz člana 22. stav 3, jer se ova materija uređuje posebnim propisima kojima je uređeno vojno školstvo i opštim propisima kojima se utvrđuje lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja u Republici Srbiji. Takođe, članom 12. predlaže se i izmena u članu 22. stav 1. tačka 3) radi vraćanje činova pripadnicima roda rečnih jedinica, imajući u vidu da nose uniforme i činove tog roda, a ovakvo rešenje ne zahteva nikakva dodatna sredstva.

Uz član 13.

Članom 13. Predloga zakona predlaže se preciziranje rešenja u članu 23. u vezi sa simbolima i obeležjima Vojske Srbije, imajući u vidu da je neophodno definisati simbole i obeležja komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane.

Uz član 14.

Članom 14. Predloga zakona predlaže se dopuna odeljkom 10a i članom 24a, kojim se uređuje materija naziva jedinica i ustanova odnosno predlaže mogućnost da jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane predsednik Republike odredi naziv po značajnim istorijskim ličnostima i događajima, koji predstavljaju neprolaznu vojnu vrednost i tradiciju.

Uz član 15.

Članom 15. Predloga zakona predlaže se izmena člana 31, radi naglašavanja da se kancelarijsko poslovanje u Vojsci Srbije vrši u skladu sa propisom o kancelarijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Imajući u vidu da je pravni osnov za donošljnje tog propisa predložen u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, stav 2, člana 31. treba da brisati.

Uz član 16.

Članom 16. Predloga zakona predlaže se dopuna odeljkom 16. i članom 31a, koji se odnose na evidencije u Vojsci Srbije, njihov sadržaj i ovlašćenje ministra odbrane za propisivanje vrsta evidencija, načina njihovog vođenja, kao i načina prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz tih evidencija.

Uz član 17.

Članom 17. Predloga zakona predlaže se brisanje reči: „i operativne gotovosti“ u članu 36. stav 1. jer navedeni pojam nije doktrinarno usvojen i predstavlja kombinaciju novousvojenih i starih stavova.

Uz član 18.

Članom 18. Predloga zakona predlažu se izmene uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu propisanih članom 39. stav 1, i to: izmenom tačke 2) naglašava se da lice mora imati, pored zdravstvene, i psihofizičku sposobnosti za službu u Vojsci Srbije; izmenom tačke 7) izjednačava se gornji limit godina života za prijem u profesionalnu vojnu službu na određeno i neodređeno vreme oficira odnosno podoficira; izmenom tačke 8) propisuje se kao uslov ispunjavanje bezbednosnih kriterijuma za službu u Vojsci Srbije što predstavlja opšti uslov prilikom prijema u profesionalnu vojnu službu; izmenom tačke 9) vrši se usklađivanje sa izmenama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi kojima je ukinuto obavezno služenje vojnog roka za lica muškog pola i omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka licima oba pola pod jednakim uslovima, jer se smatra da lice koje želi da bude oficir treba da je odslužilo vojni rok sa oružjem. Izmena stava 3. predlaže se jer se dosadašnje rešenje smatra suvišnim s obzirom na predloženo rešenje u tački 7), a postoji potreba da se doda odredba o ništavosti akta o prijemu u profesionalnu vojnu službu lica koje ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, jer se prema članu 257. tačka 5. Zakona o opštem upravnom postupku ništavim može oglasiti rešenje koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti.

Uz član 19.

Članom 19. Predloga zakona predlaže se izmena člana 40. stav 2. kojom se precizira da kadet vojne visokoškolske ustanove mora u momentu prijema u profesionalnu vojnu službu odnosno proizvođenja u čin potporučnika ispunjavati opšte uslove za prijem – da bude zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije i da ispunjava uslove koji se odnose na neosuđivanost i bezbednosne kriterijume za službu u Vojsci Srbije, kako bi se otklonile sve eventualne dileme u praksi.

Uz član 20.

Članom 20. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 41. stav 1. kojom se precizira da se u čin potporučnika proizvodi podoficir koji je stekao visoko vojno obrazovanje, imajući u vidu da se visoko vojno obrazovanje može steći na Vojnoj akademiji i na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije.

Uz član 21.

Članom 21. Predloga zakona predlaže se izmena člana 45. stav 2. po kojoj, ukoliko to potrebe službe zahtevaju, u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije bez javnog konkursa može se primiti i profesionalni vojnik koji je u radnom odnosu na određeno vreme proveo devet godina bez prekida. Predloženo rešenje zasnovano je na potrebi da se obezbedi odgovarajuća kadrovska struktura zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Uz član 22.

Članom 22. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 48. st. 2. i 3. radi preciziranja da je predmet uređivanja pravila koje donosi predsednik Republike vojna uniforma i oznake činova, a ne i znak pripadnosti Vojsci Srbije, koji se uređuje pravilom na osnovu ovlašćenja iz člana 23. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije, niti oznake zvanja s obzirom da se u skladu sa predloženim rešenjima uređivanje zvanja izostalja iz ovog zakona.

Uz član 23.

Članom 23. Predloga zakona predlaže se izmena člana 50. stav 1. imajući u vidu da je članom 4. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, br. 88/09 i 36/10) propisano da državljani Republike Srbije mogu nositi odlikovanja strane države, odnosno međunarodne organizacije uz prethodnu saglasnost ministarstva za spoljne poslove, ako zakonom nije drugačije određeno.

Uz čl. 24. i 25.

Čl. 24. i 25. Predloga zakona predlaže se izmena člana 51. i dopuna članom 51a, kojima se preciznije uređuju vrste vojnih legitimacija i identifikacionih kartica i njihov sadržaj, kao i ovlašćenje ministra odbrane koje se odnosi na vojne legitimacije i identifikacione kartice, imajući u vidu da sadrže podatke koji se štite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Predložena rešenja koja se odnose na sadržinu podataka zasnovana su na potrebama vojne službe i ne postoji opasnost njihovog prekomernog širenja, jer podacima ne mogu pristupiti neovlašćena lica. Zbog osetljivosti podataka u bezbednosnom smislu predviđeno je da obrasce legitimacija i identifikacionih kartica tehnički izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

Uz član 26.

Članom 26. Predloga zakona predlaže se dopuna u članu 52. novim stavom 2. kojim se preciziraju razlozi zbog kojih se profesionalnom pripadniku Vojske Srbije može uskratiti odobrenje za dopunski rad.

Uz član 27.

Članom 27. Predloga zakona predlaže se dopuna u članu 53. novim stavom 6. kojim se propisuje da ovlašćena službena lica Vojne policije postupaju po zahtevu vojnog disciplinskog tužioca i predsednika vojnog disciplinskog suda za privođenje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, za koje postoje osnovi sumnje da su izvršili disciplinski prestup, a koja izbegavaju saslušanje u disciplinskom izviđaju ili na glavnom pretresu pred vojnim disciplinskim sudom.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, predlaže se nova tačka 3a) kojom se primena službenog ovlašćenja Vojne policije prema civilima proširuje i na slučaj kada postoje osnovi sumnje da su učinili krivično delo protiv Vojske Srbije za koje se goni po službenoj dužnosti.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: „civilnog lica” zamenjuju se rečju: „civila”, jer se ne radi o civilnim licima na službi u Vojsci Srbije, nego o građanima.

Posle dosadašnjeg stava 9. koji postaje stav 10. dodaje se novi stav 11, kojim se propisuje sadržaj službene legitimacije i značke ovlašćenog službenog lica Vojne policije.

Uz član 28.

Članom 28. Predloga zakona predlaže se izmena člana 58. stav 1, kojom se precizira da se lista kandidata radi postavljenja na formacijska mesta višeg čina i unapređenja u viši čin utvrđuje i za podoficire, a ne samo za oficire i predlaže ovlašćenje ministra odbrane da utvrdi kriterijume za utvrđivanje ovih lista.

Uz član 29.

Članom 29. Predloga zakona predlaže se izmena člana 65, kojom se precizira da se ocenjuju samo profesionalna vojna lica (oficiri, podoficiri i profesionalni vojnici).

Uz član 30.

Članom 30. Predloga zakona predlaže se izmena člana 66. stav 1. i dopuna stavom 2. kojim se propisuje da vojne spomen-medalje i vojne spomenice koje predstavljaju posebna (najviša) vojna priznanja izrađuje Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, čime se obezbeđuje zahtevani kvalitet i originalnost.

Uz član 31.

Članom 31. Predloga zakona predlaže se izmena člana 69, kojom se definišu formacijska mesta u Vojsci Srbije i eliminiše podela formacijskih mesta oficira i podoficira na određeno vreme i na neodređeno vreme, čime se otklanjaju prepreke za postavljenje na svako formacijsko mesto, bez obzira na kategoriju radnog odnosa (određeno ili neodređeno vreme).

Uz član 32.

Članom 32. Predloga zakona predlaže se preciziranje rešenja iz člana 72. stav 2, odnosno da se pod premeštajem podrazumeva i promena mesta službovanja zbog organizacijskih promena u razmeštaju komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, imajući u vidu da dislokacija jedinice povlači potpuno iste aktivnosti pripadnika kao i prilikom premeštaja. Predlaže se i terminološko usaglašavanje u stavu 3. tako što se pojam „organizacijsko-mobilizacijske promene” zamenjuje pojmom „organizacijske promene”.

Uz član 33.

Članom 33. Predloga zakona predlaže se novi član 72b, kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje supružnika premeštenog profesionalnog oficira, odnosno profesionalnog podoficira kome prestane stalno zaposlenje zbog premeštaja, imajući u vidu da prema prelaznim i završnim odredbama člana 197. Zakona o Vojsci Srbije odredbe o pravima na produženo osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja (čl. 59. i 59a) ostaju na snazi do donošenja propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, kada prestaju da važe. Stoga se ujedno predlaže ovlašćenje Vlade da uredi način i uslove ostvarivanja ovih prava.

Uz član 34.

Članom 34. Predloga zakona u članu 74. stav 1. precizira se da se razrešenje od dužnosti vrši samo iz razloga upućivanja na usavršavanje u zemlji i inostranstvu i školovanje u inostranstvo koje traje najmanje jednu školsku godinu. Predloženom izmenom sprečava se mogućnost razrešavanja od dužnosti lica koja se školuju u zemlji uz rad.

Uz član 35.

Članom 35. Predloga zakona predlaže izmena člana 75. st. 2. i 3. radi usklađivanja sa odredbama opštih propisa o radu i izričito se navodi koja lica se ne razrešavaju od dužnosti, a u cilju zaštite profesionalnog vojnog lica za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta ili posebne nege deteta.

Uz član 36.

Članom 36. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 76. stav 1. tačkom 5) kojom se na raspolaganje stavlja i oficir i podoficir kome je izrečena disciplinska kazna smenjivanje sa komandne, odnosno rukovodeće dužnosti uz zabranu postavljenja na takvu dužnost u trajanju od jedne do četiri godine.

Uz član 37.

Članom 37. Predloga zakona predlaže se izmena člana 88. stav 2. koji se odnosi na otpremninu koja pripada profesionalnim vojnim licima primljenom u službu na određeno vreme. Predlaže sa da otpremnina pripada u slučaju oglašavanja tih lica nesposobnima za dužnost za koju su primljena na određeno vreme usled profesionalne bolesti ili povrede na radu u toku trajanja ugovorenog roka ili ako im služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta. Visina otpremnine određuje se zavisno od vremena provedenog u službi na određeno vreme, u skladu sa propisom koji donosi ministar odbrane (za koji je ovlašćenje sadržano u članu 95. stav 3. Zakona), a najviše do trostrukog iznosa bruto plate koja bi pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

Uz član 38.

Članom 38. Predloga zakona predlaže se izmena člana 90. koja je neophodna kako bi se odredbe Zakona o Vojsci Srbije uskladile sa odredbama Zakona o spoljnim poslovima u pogledu plata, dodataka, naknada i drugih primanja zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima uz obuhvatanje specifičnosti vojne službe.

Uz član 39.

Članom 39. Predloga zakona predlaže se novi član 90a, kojim se reguliše status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije upućenih na rad u inostranstvo u slučajevima koji nisu obuhvaćeni članom 90, a koji se odnose na izvršavanje obaveza preuzetih zaključenim međunarodnim sporazumom.

Uz član 40.

Članom 40. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 91, koja omogućava da vojniku, učeniku i kadetu vojnoškolskih ustanova i licu na drugom stručnom osposobljavaju za oficira i podoficira ministar odbrane, pored novčanih primanja, odredi i druge naknade koje u skladu sa propisima o putnim i drugim troškovima i drugim primanjima u Vojsci Srbije pripadaju profesionalnim vojnim licima.

Uz član 41.

Članom 41. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 95. stav 1, jer u skladu sa evropskim standardima Republički organ nadležan za poslove statistike više ne publikuje podatke o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom u privredi Republike Srbij, već osnovica treba da se računa polazeći od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji. Brisanje ovlašćenja za donošenje propisa o naknadi troškova u vezi sa vršenjem službe u inostranstvu koje je sadržano u stavu 3. ovog člana predlaže se zbog toga što je isto ovlašćenje već sadržano u članu 93. Zakona o Vojsci Srbije.

Uz član 42.

Članom 42. Predloga zakona predlaže se izmena i dopuna člana 97. koji se odnosi na rad na radnim mestima sa povećanim rizikom. U stavu 1. ovog člana vrši se terminološko usklađivanje sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, a odredbom stava 3, kojom je regulisano šta se smatra posebnim uslovima rada, obuhvata se i rad na brodovima i plovnim objektima, imajući u vidu konstantnu izloženost uticajima koje je nemoguće otkloniti primenom zaštitnih mera (vlaga, veštačko osvetljenje, isparenje pogonskog goriva, povećan nivo buke usled rada brodskih uređaja i mehanizama; rad u zatvorenom i skučenom prostoru, jonizujuće i elektromagnetno zračenje radara) i vreme provedeno na radnom mestu (u toku sedmice lice prosečno provede 56 sati na radnom mestu, od toga 40 sati je redovno radno vreme, a 16 sati u službenoj smeni).

Uz član 43.

Članom 43. Predloga zakona predlaže se dopuna odredbe člana 98. stav 1, kojom je propisana obaveza rada duže od propisanog trajanja prekovremenog rada, i predviđa se pisani nalog nadležnog starešine za taj rad.

Uz član 44.

Članom 44. Predloga zakona predlaže se izmena člana 110. stav 5. radi usklađivanja godišnjeg priliva i odliva kadra u Vojsci Srbije kojom se omogućava prestanak službe po potrebi službe s pravom na penziju, bez stavljanja na raspolaganje oficiru, odnosno podoficiru u službi na neodređeno vreme koji je navršio najmanje 50 godina života i ima 20 godina staža u službi u svojstvu profesionalnog vojnog lica, ako je ispunjen jedan od uslova navedenih u stavu 5. tač. 1-6. Predloženo materijalno rešenje je neophodno za održavanje potrebnog stepena operativnih sposobnosti Vojske Srbije i u osnovi je usklađeno sa praksom stranih armija, bez obzira da li se radi o vojskama država regiona Balkana ili šire, većeg ili manjeg brojnog stanja, članstva u vojnim savezima i potpuno različitih doktrinarnih opredeljenja.

Uz član 45.

Članom 45. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 112. dodavanjem novog stava 2. kojim se precizira da se izuzetno, oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojnika, rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Takođe, u dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, tačka 7) menja se tako da oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku služba prestaje pre isteka ugovorenog roka ako se utvrdi zloupotreba psihoaktivnih supstanci, a ne kao u važećoj odredbi ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci. Na predloženi način bitno se ubrzava postupak prestanka profesionalne vojne službe navedenim licima, što je od značaja za operativne sposobnosti Vojske Srbije.

Uz član 46.

Članom 46. Predloga zakona predlaže se izmena stava 4. u članu 117. jer je u praksi skoro nemoguće sprovesti odredbu po kojoj se lice koje se ne nalazi na dužnosti razrešava od službe sa danom kada presude vojnog disciplinskog suda postane izvršna. Naime, od dana kada je presuda postala izvršna do dana prestanka radnog odnosa mora postojati rok u kojem bi se mogle preduzeti sve neophodne radnje za razrešenje lica kojem prestaje služba.

Uz član 47.

Članom 47. Predloga zakona predlaže se brisanje ovlašćenja Vlade iz člana 121. stav 2. da uredi postupak prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije bez javnog konkursa zbog toga što je članom 48. Predloga zakona obuhvaćeno ovlašćenje koje se odnosi na uređivanje postupka prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u celosti.

Uz član 48.

Članom 48. Predloga zakona predlaže se novi član 122a, kojim se daje ovlašćenje Vladi da na predlog ministra odbrane bliže uredi način i postupak sprovođenja javnog konkursa i prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije bez javnog konkursa, čime se postupak prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije uređuje u celosti. Predložena izmena je neophodna jer nije moguće u potpunosti primeniti sve odredbe Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima.

Uz član 49.

Članom 49. Predloga zakona predlaže se izmena člana 123, tako što se obaveza polaganja posebnog stručnog ispita pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar odbrane usklađuje sa potrebama službe. Precizira se koja lica su dužna da polože poseban stručni ispit, a koja lica su oslobođena ove obaveze. Takođe, preciznije se uređuje sadržina podzakonskog propisa koji se odnosi na polaganje posebnog stručnog ispita i određuje da ga donese ministar odbrane, uz saglasnost Vlade.

Uz član 50.

Članom 50. Predloga zakona predlaže se izmena člana 127. stav 2, kojom se preciznije određuje ovlašćenje ministra odbrane u pogledu uređivanja plata, naknada i drugih primanja civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i vrši usaglašavanje sa odredbama ovog zakona u kojima se predlaže brisanje zvanja čime odredba stava 3. člana 127. postaje suvišna.

Uz član 51.

Članom 51. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 129. stav 1. tač. 7) i 10), kojima se precizira kada civilnom licu na službi u Vojsci Srbije služba prestaje bez njegove saglasnosti. U tački 7) preciziraju se nazivi disciplinske kazne i organa koji je izriče, a tačkom 10) obuhvata se i slučaj kada nakon zasnivanja radnog odnosa u Vojsci Srbije lice dostavi nadležnom organu neistinite podatke u vezi sa dodatnim obrazovanjem i sl. (falsifikovanje isprava i sl.) značajne za obavljanje poslova radi kojih je raspoređeno na novo radno mesto. Brisanje odredbe stava 2. predlaže se zbog toga što nije moguće na jedinstven način odrediti prestanak službe za različite razloge navedene u članu 129, a uz to je stav 2. delimično u suprotnosti sa članom 133. kojim je propisan otkazni rok od 30 dana.

Uz član 52.

Članom 52. Predloga zakona predlaže se izmena člana 130. stav 1, kako bi bilo jasno da civilnom licu na službi u Vojsci Srbije kome služba prestaje zbog ukidanja radnog mesta ili smanjenja broja izvršilaca na jednom radnom mestu, a ispunjava uslove za ostvarivanje prava na penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne pripada otpremnina u visini od 12 bruto plata.

Uz član 53.

Članom 53. Predloga zakona predlaže se brisanje odredbe člana 132, koja je nejasna s obzirom na to da u Zakonu nije precizno uređeno kada postoji potreba službe da civilnom licu na službi u Vojsci Srbije radni odnos prestane, a razlozi koji po svojoj prirodi imaju karakter potrebe službe su već navedeni u članu 130.

Uz član 54.

Članom 54. Predloga zakona predlaže se izmena člana 134. tačka 1) kojom se vrši usaglašavanje sa članom 16, i dopuna takama 1a), 3a), 7a) i 7b), kojom se na civilna lica na službi u Vojsci Srbije, pored već navedenih, primenjuju i pojedine druge odredbe koje se odnose na profesionalna vojna lica: o bezbedosnoj proveri (član 39. tačka 8), o zastupanju (član 71), o plati (član 81. stav 1) i o posebnim uslovima pod kojima se vrši služba (član 83. st. 1. i 2).

Brisanje tačke 6) predlaže se jer se odredba člana 74. Zakona o Vojsci Srbije ne može primeniti na civilna lica na službi u Vojsci Srbije zbog toga što je ovom odredbom propisano razrešenje od dužnosti oficira, odnosno podoficira upućenog na školovanje ili usavršavanje koje traje jednu školsku godinu i priznavanje vremena provedenog na školovanju ili usavršavanju kao vremena provedenog u službi u Vojsci Srbije.

Takođe, predlaže se i izmena tačke 10) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima kako bi se pored čl. 96. do 107. na civilna lica na službi u Vojsci Srbije odnosio i član 109. jer uredba o radnom vremenu, odmorima i odsustvima vojnih lica koju donosi Vlada treba da se odnosi na sve zaposlene u Vojsci Srbije.

Uz član 55.

Članom 55. Predloga zakona predlaže se da se dopuna člana 136. stav 1. novom tačkom 2a) kojom se precizira ovlašćenje ministra odbrane za rešavanje o stanjima u službi podoficira i oficira zaključno sa činom kapetana raspoređenih i postavljenih na formacijska mesta van Vojske Srbije, zbog toga što dosadašnjim rešenjem nije obuhvaćeno ovlašćenje za rešavanje stanja u službi oficira čina nižeg od čina majora koji su na službi van Vojske Srbije.

Uz član 56.

Članom 56. Predloga zakona predlaže se izmena tačke 3) u članu 137, kojom se precizira ovlašćenje načelnika Generalštaba za rešavanje o raspoređivanju civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, imajući u vidu član 126. Zakona o Vojsci Srbije po kojem se ova lica raspoređuju, a ne postavljaju.

Uz član 57.

Članom 57. Predloga zakona predlaže se izmena člana 138, kojom se precizira da se profesionalno vojno lice za koga je donet pravnosnažni akt o prestanku službe razrešava od profesionalne vojne službe, a ne od dužnosti.

Uz član 58.

Članom 58. Predloga zakona predlaže se brisanje člana 139, jer je odredba stava 2. ovog člana kojom se propisuje kad žalba zadržava izvršenje upravnog akta preneta u član 141. koji se odnosi na prvostepenu nadležnost za rešavanje u upravnim stvarima i rešavanje po žalbi, a s obzirom na to da pravna priroda akata koji se u Vojsci Srbije donose, a ne Zakon o Vojsci Srbije, opredeljuje da li se radi o upravnim aktima ili aktima komandovanja, nema potrebe da se taksativno navode upravna akta, kao ni da se Zakonom o Vojsci propisuje mogućnost vođenja upravnog spora protiv upravnih akata jer je to materija Zakona o upravnim sporovima.

Uz član 59.

Članom 59. Predloga zakona predlaže se izmena člana 141. kojom se u stavu 1. nadležnost za rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu podiže na nivo komandanta brigade ili starešine njemu ravnog ili višeg položaja, što treba da doprinese kvalitetnijem rešavanju u upravnim stvarima i ujednačavanju prakse u upravnom postupku. Stavom 2. predviđa se da načelnik Generalštaba, ukoliko proceni da je to potrebno, za rešavanje o upravnim stvarima, u smislu stava 1. ovog člana, može odrediti i starešinu na položaju komandanta bataljona ili starešinu njemu ravnog položaja. Stavom 3. propisuje se nadležnost za rešavanje u drugom stepenu, a stavom 4. slučajevi u kojima žalba profesionalnog pripadnika Vojske Srbije na zadržava izvršenje donetog akta.

Uz član 60.

Članom 60. Predloga zakona predlaže se brisanje odredaba st. 2. i 3. u članu 146, koje se odnose na disciplinsku odgovornost lica kojima je prestala služba u Vojsci Srbije, jer je praksa pokazala da su oba rešenja necelishodna. Naime, prema licu kome je prestala služba ne može se primeniti nijedna disciplinska sankcija predviđena Zakonom o Vojsci Srbije, jer su sve vezane za radnopravni status tog lica.

Uz član 61.

Članom 61. Predloga zakona predlaže se usklađivanje odredbe člana 147. sa odredbom člana 170. Zakona o Vojsci Srbije kojom je, između ostalog, propisano da odredbe pravila kojima se bliže uređuje disciplinski postupak ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, a u disciplinskim postupcima koji se vode pred nadležnim vojnim disciplinskim sudovima neposredno se primenjuju opšta načela krivičnog procesnog prava.

Uz član 62.

Članom 62. Predloga zakona predlaže se dopuna u članu 148. tačkom 8a), kojom se predviđa kao disciplinska greška: neblagovremeno, nepotpuno ili nemarno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog, kako bi se u navedenim slučajevima efikasnije sproveo disciplinski postupak i postigla njegova svrha koja se sastoji u generalnoj i specijalnoj prevenciji.

Uz član 63.

Članom 63. Predloga zakona predlaže se izmena pojedinih disciplinskih prestupa u članu 149. Disciplinskim prestupom iz predložene tačke 2) smatra se neizvršavanje ili nesavesno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog (a ne i neblagovremeno, nepotpuno ili nemarno izvršavanje naređenja koje se shodno predlogu za dopunu člana 148. smatra disciplinskom greškom). Izmena tačke 15) predlaže se radi usaglašavanja sa Zakonom o tajnosti podataka. Izmena tačke 20) predlaže se radi terminološkog usaglašavanja sa odredbom člana 52. Zakona o Vojsci Srbije. Brisanje tač. 21), 22) i 23) predlaže se zbog toga što su ovim tačkama obuhvaćeni samo određeni oblici dodatnog rada iz tačke 20) a u praksi se nije desilo da se profesionalnom pripadniku Vojske Srbije stavi na teret izvršenje ovih prestupa. Dopuna tačkom 28a) predlaže se kako bi se obezbedilo izvršavanje naloga inspektora Inspektorata odbrane odnosno lica koja su aktom nadležnog starešine ovlašćena za poslove inspekcijskog nadzora. Brisanje tačke 30) predlaže se jer svaka lakša povreda vojne discipline učinjena u periodu od godine dana od ranije disciplinske greške nema potrebnu težinu da bude raspravljena pred vojnim disciplinskim sudom, imajući u vidu da je svrha tog suda da raspravlja teže povrede vojne discipline. Brisanje tačke 31) predlaže se jer pored pravnosnažne osuđujuće presude u krivičnom postupku nema svrhe da se odgovara za disciplinski prestup. Izmena tačke 32) predlaže se zbog potrebe da se sankcioniše svako postupanje pripadnika Vojske Srbije u službi koje je protivno propisima i kojim se nanosi šteta ugledu pripadnika Vojske Srbije.

Uz član 64.

Članom 64. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 155. i 155a, kojom se precizira da se odredbe ovih članova odnose ne samo na kadete vojne akademije, nego na sve kadete vojnih visokoškolskih ustanova.

Uz član 65.

Članom 65. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 161, kojom se preciziraju odredabe koje se odnose na nadležnost vojnih disciplinskih sudova.

Uz član 66.

Članom 66. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 167, kojom se preciziraju disciplinske kazne protiv kojih se može voditi upravni spor, čime se ujedno ispravlja tehnička greška u osnovnom tekstu Zakona.

Uz član 67.

Članom 67. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 170, kojom precizira ovlašćenje predsednika Republike da Pravilom o vojnoj disciplini, između ostalog, uredi i troškove nastale tokom vođenja disciplisnskog postupka pred vojnim disciplinskim sudovima.

Uz član 68.

Članom 68. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 172. stav 2. radi usklađivanja sa predloženim dopunama Zakona o odbrani po kojima imovinskopravne interese Ministarstva odbrane i Vojske Srbije štiti Vojno pravobranilaštva, a ne javno pravobranilaštvo.

Uz član 69.

Članom 69. Predloga zakona predlaže se da se iz člana 197. stav 2. brišu reči: „odredbe o pravima na produženo osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja (čl. 59. i 59a),” imajući u vidu da je uređivanje ove materije predloženo članom 27. Predloga zakona.

Uz član 70.

Članom 70. Predloga zakona određuje se rok za donošenje podzakonskih propisa za izvršenje ovog zakona.

Uz član 71.

Članom 71. Predloga zakona predlaže se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, jer se njime na stvaraju dodatne obaveze za Budžet Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), jer bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Neophodna je hitna primena odredaba kojima se uređuje položaj i status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, s obzirom da, shodno propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju, odredba člana 192. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije koja se odnosi na prestanak službe po potrebi službe prestaje da važi 1. januara 2015. godine i da je nužno da se predloženim izmenama i u narednom periodu obezbedi odgovarajuća kadrovska struktura u skladu sa potrebama službe.

Imajući u vidu da se radi o poslovima od posebnog značaja za efikasnost u odbrani i ostvarivanju bezbednosnih interesa Republike Srbije utvrđenih Strategijom odbrane Reopublike Srbije, a koji shodno članu 168. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine imaju karakter prioritetnih potreba, stekli su se uslovi za donošenje zakona po hitnom, postupku.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se položaj i nadležnost Vojske Srbije, organizacija, sastav i načela delovanja Vojske Srbije, specifičnosti obavljanja vojne službe, komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, činovi i zvanja u Vojsci Srbije, simboli i obeležja Vojske Srbije, vojni praznici, verska služba, odgovornost za štetu koju pričini Vojska Srbije, demokratska i civilna kontrola, javnost rada, kancelarijsko poslovanje u Vojsci Srbije, služba u Vojsci Srbije i druga pitanja od značaja za Vojsku Srbije.

Član 1.

OVIM ZAKONOM UREĐUJU SE POLOŽAJ I NADLEŽNOST VOJSKE SRBIJE, ORGANIZACIJA, SASTAV I NAČELA SLUŽBE U VOJSCI SRBIJE, SPECIFIČNA VOJNA SLUŽBA I SLUŽBA POD OTEŽANIM USLOVIMA, KOMANDOVANJE I RUKOVOĐENJE VOJSKOM SRBIJE, ČINOVI U VOJSCI SRBIJE, SIMBOLI I OBELEŽJA VOJSKE SRBIJE, VOJNI PRAZNICI, NAZIVI JEDINICA I USTANOVA, VERSKA SLUŽBA, ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU PRIČINI VOJSKA SRBIJE, DEMOKRATSKA I CIVILNA KONTROLA, JAVNOST RADA, KANCELARIJSKO POSLOVANJE I EVIDENCIJE U VOJSCI SRBIJE, SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA VOJSKU SRBIJE.

Član 3.

(1) Funkcionalnu organizaciju Vojske Srbije čine Generalštab Vojske Srbije i mirnodopske i ratne komande, jedinice i ustanove.

(2) Generalštab Vojske Srbije je najviši stručni i štabni organizacioni deo za pripremu i upotrebu Vojske Srbije u miru i ratu.

(3) Unutrašnje uređenje i sistematizacija formacijskih mesta u Vojsci Srbije zasnivaju se na načelima koja određuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

(4) Unutrašnje uređenje i sistematizacija formacijskih mesta u Vojsci Srbije uređuju se mirnodopskom i ratnom formacijom Vojske Srbije.

(5) Organizaciju i formaciju Vojske Srbije donosi ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije (u daljem tekstu: načelnik Generalštaba), u skladu sa osnovama organizacije koju utvrđuje predsednik Republike Srbije.

(6) Pored formacijskih mesta u Vojsci Srbije, u mirnodopskoj i ratnoj formaciji Vojske Srbije se kao formacijska mesta posebno prikazuju i radna mesta u Ministarstvu odbrane i drugim državnim organima i pravnim licima na koja se upućuju na službu, odnosno na rad profesionalna vojna lica.

ČLAN 3.

VOJSKA SRBIJE ORGANIZUJE SE NA STRATEGIJSKOM, OPERATIVNOM I TAKTIČKOM NIVOU U KOMANDE, JEDINICE I USTANOVE.

ORGANIZACIJA VOJSKE SRBIJE USPOSTAVLJA SE KAO MIRNODOPSKA I RATNA.

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE JE NAJVIŠI STRUČNI I ŠTABNI ORGAN ZA PRIPREMU I UPOTREBU VOJSKE SRBIJE U MIRU, VANREDNOM I RATNOM STANJU.

ORGANIZACIJU VOJSKE SRBIJE I UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU FORMACIJSKIH MESTA KOMANDI, JEDINICA I USTANOVA UREĐUJE MINISTAR ODBRANE, U SKLADU SA OSNOVAMA ORGANIZACIJE KOJE UTVRĐUJE PREDSEDNIK REPUBLIKE.

ORGANIZACIJA I UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJA FORMACIJSKIH MESTA U VOJSCI SRBIJE UTVRĐUJE SE AKTIMA O ORGANIZACIJI.

NAČELA UNUTRAŠNJEG UREĐENJA I SISTEMATIZACIJE FORMACIJSKIH MESTA U VOJSCI SRBIJE DONOSI VLADA, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

Član 4.

(1) Vojska Srbije strukturno se deli na rodove i službe, rodovi i službe na vrste, a vrste na specijalnosti.

(2) Pojedini rodovi Vojske Srbije se grupišu u vidove.

(3) Vidovi Vojske Srbije su:

1) Kopnena vojska i

2) Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana.

(4) Predsednik Republike određuje rodove i službe, na predlog ministra odbrane.

(5) Ministar odbrane određuje vrste i specijalnosti rodova i službi, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

(6) Organizacijsko-mobilizacijske promene Vojske Srbije realizuju se u skladu sa odredbama Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i Strategijskog pregleda odbrane.

ČLAN 4.

VOJSKA SRBIJE PO STRUKTURI DELI SE NA VIDOVE, RODOVE I SLUŽBE, A RODOVI I SLUŽBE NA VRSTE I SPECIJALNOSTI.

VIDOVI VOJSKE SRBIJE SU KOPNENA VOJSKA I RATNO VAZDUHOPLOVSTVO I PROTIV-VAZDUHOPLOVNA ODBRANA.

RODOVE I SLUŽBE VOJSKE SRBIJE ODREĐUJE PREDSEDNIK REPUBLIKE, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

VRSTE I SPECIJALNOSTI RODOVA I SLUŽBI VOJSKE SRBIJE ODREĐUJE MINISTAR ODBRANE, NA PREDLOG NAČELNIKA GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE.

ORGANIZACIJSKE PROMENE VOJSKE SRBIJE REALIZUJU SE U SKLADU SA DUGOROČNIM PLANOM RAZVOJA SISTEMA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE, STRATEGIJSKIM PREGLEDOM ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I SREDNJOROČNIM PLANOM I PROGRAMOM RAZVOJA SISTEMA ODBRANE.

Član 13.

(1) Pripadnik Vojske Srbije je u vršenju službe dužan da:

1) postupa u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisom, prema pravilima struke, nepristrasno i stranački neutralno;

1) POSTUPA U SKLADU SA USTAVOM, ZAKONOM, DRUGIM PROPISIMA I AKTIMA KOMANDOVANJA, PREMA PRAVILIMA STRUKE, NEPRISTRASNO I STRANAČKI NEUTRALNO;

2) ne ističe stranačka ili druga politička obeležja i ne izražava svoja politička uverenja;

2a) izvršava naređenja i obaveze u vezi sa pripremom i učestvovanjem u multinacionalnim operacijama u skladu sa propisima o upotrebi Vojske Srbije van granica Republike Srbije;

3) izvrši naređenje, odnosno nalog pretpostavljenog u vezi sa službom, kao i naređenje, odnosno nalog koji u odsustvu pretpostavljenog izda stariji kad je neophodno da se hitno preduzmu mere za izvršavanje neodložnih i značajnih službenih zadataka, izuzev naređenja čijim bi se izvršenjem učinilo krivično delo;

4) ako primi naređenje čije izvršenje bi predstavljalo povredu zakona, zahteva od starešine koji je izdao takvo naređenje da ga ponovi u pisanom obliku;

5) odbije izvršenje ponovljenog naređenja, odnosno naloga pretpostavljenog ili starijeg čijim bi se izvršenjem učinilo krivično delo;

6) o izdavanju ponovljenog protivpravnog naređenja, odnosno naloga odmah obavesti lice pretpostavljeno licu koje je izdalo protivpravno naređenje, odnosno drugo nadležno lice;

7) postupa u skladu sa Pravilom službe Vojske Srbije i Kodeksom časti pripadnika Vojske Srbije;

8) čuva vojnu, službenu i državnu tajnu, za vreme službe, kao i po prestanku službe u periodu određenom zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka, osim ako na zakonom određeni način nije oslobođeno obaveze čuvanja tajne, odnosno ovlašćeno da određenom organu ili licu saopšti tajni podatak;

8) ČUVA TAJNOST PODATAKA ZA VREME SLUŽBE, KAO I PO PRESTANKU SLUŽBE U PERIODU ODREĐENOM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA, OSIM AKO NA ZAKONOM ODREĐENI NAČIN NIJE OSLOBOĐENO OBAVEZE ČUVANJA TAJNE, ODNOSNO OVLAŠĆENO DA ODREĐENOM ORGANU ILI LICU SAOPŠTI TAJNI PODATAK;

9) neposredno pretpostavljenom starešini u pisanom obliku dostavi saznanja značajna za odbranu do kojih je došao obavljanjem vojnih dužnosti ili na drugi način.

(2) Niko ne sme vršiti uticaj na pripadnika Vojske Srbije da nešto čini ili ne čini suprotno propisima.

(3) Zabranjeno je povlašćivanje ili uskraćivanje pripadnika Vojske Srbije u njegovim pravima ili dužnostima, posebno zbog rasne, verske, polne ili nacionalne pripadnosti, porekla ili zbog nekog drugog ličnog svojstva.

(4) Pored prava i obaveza propisanih ovim zakonom vojnici na služenju vojnog roka i lica u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije imaju prava i obaveza u skladu sa propisima kojima se uređuje vršenje vojne obaveze i pravilima kojima se uređuje služba u Vojsci Srbije.

(5) Pored prava i obaveza propisanih ovim zakonom državljani Republike Srbije – učenici i kadeti vojnoškolskih ustanova koji se školuju za vojne dužnosti i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire imaju prava i obaveza u skladu sa propisima kojima se uređuje vojno školstvo i pravilima kojima se uređuje služba u Vojsci Srbije.

Član 14.

(1) Vojnom licu je zabranjeno prisustvovanje skupovima političkih stranaka u uniformi i svaka politička aktivnost izuzev korišćenja aktivnog biračkog prava.

(2) Profesionalno vojno lice PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE, učenik i kadet vojnoškolske ustanove i lice na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire ne može biti član političke stranke.

(3) Profesionalni pripadnici Vojske Srbije imaju pravo na sindikalno organizovanje, u skladu sa propisima Vlade.

(4) Predmet sindikalnog udruživanja, organizovanja i sindikalnih aktivnosti ne mogu da budu odredbe i primena zakona i drugih propisa koji se odnose na: sastav, organizaciju i formaciju Vojske Srbije; operativnu i funkcionalnu sposobnost, upotrebu i popunu Vojske Srbije; pripravnost i mobilizaciju; opremljenost naoružanjem i vojnom opremom; komandovanje i rukovođenje u Vojsci Srbije i upravljanje sistemom odbrane; učešće u multinacionalnim operacijama, kao ni unutrašnji odnosi u Vojsci Srbije koji se zasnivaju na načelima subordinacije i jednostarešinstva.

(5) Profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije nije dopušteno pravo na štrajk.

Član 14a

Profesionalnom pripadniku Vojske Srbije nije dopušteno MOŽE SE, UZ PRETHODNU SAGLASNOST MINISTRA ODBRANE ODOBRITI učešće u aktivnostima udruženja kojima se ostvaruju sledeći ciljevi: reforma sistema odbrane i Vojske Srbije, usklađivanje propisa sa opšteprihvaćenim standardima i propisima Evropske unije, izgradnja strategije odbrane i Doktrine Vojske Srbije kojom se utvrđuju sastav, organizacija i formacija Vojske Srbije; operativna i funkcionalna sposobnost, upotreba i popuna Vojske Srbije; pripravnost i mobilizacija; opremljenost naoružanjem i vojnom opremom; komandovanje i rukovođenje u Vojsci Srbije i upravljanje sistemom odbrane; učešće u multinacionalnim operacijama i unutrašnji odnosi u Vojsci Srbije.

6. Specifičnosti obavljanja vojne službe

Član 16.

(1) Pod specifičnošću obavljanja vojne službe (u daljem tekstu: specifična vojna služba) smatra se

služba koju vrše profesionalna vojna lica u uslovima životne sredine neprirodne za rad čoveka i

služba na naročito teškim, opasnim po život i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima

na kojima su profesionalna vojna lica izložena posebnim naporima i povećanim rizicima.

(2) Propise o poslovima, radnim mestima i uslovima za ostvarivanje posebnih prava po osnovu vršenja poslova iz stava 1. ovog člana donosi ministar odbrane.

6. SPECIFIČNA VOJNA SLUŽBA I SLUŽBA POD OTEŽANIM USLOVIMA

ČLAN 16.

SPECIFIČNOM VOJNOM SLUŽBOM KOJA SE VRŠI U USLOVIMA ŽIVOTNE SREDINE NEPRIRODNE ZA RAD ČOVEKA SMATRAJU SE LETAČKA, PADOBRANSKA I RONILAČKA SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE.

SLUŽBOM POD OTEŽANIM USLOVIMA SMATRA SE SLUŽBA NA NAROČITO TEŠKIM, OPASNIM PO ŽIVOT I ZA ZDRAVLJE ŠTETNIM RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SU PROFESIONALNA VOJNA LICA IZLOŽENA POSEBNIM NAPORIMA I POVEĆANIM RIZICIMA.

MINISTAR ODBRANE ODREĐUJE POSLOVE, RADNA I FORMACIJSKA MESTA U VOJSCI SRBIJE I MINISTARSTVU ODBRANE NA KOJIMA SE VRŠI SPECIFIČNA VOJNA SLUŽBA, ODNOSNO SLUŽBA POD OTEŽANIM USLOVIMA, UZ SAGLASNOST VLADE, I BLIŽE UREĐUJE LETAČKU, PADOBRANSKU I RONILAČKU SLUŽBU U VOJSCI SRBIJE.

Član 18.

(1) Ministar odbrane:

1) koordinira i sprovodi utvrđenu odbrambenu politiku i rukovodi Vojskom Srbije;

2) donosi formacije i sistematizacije komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

2) DONOSI AKTA O ORGANIZACIJI KOMANDI, JEDINICA I USTANOVA VOJSKE SRBIJE NA PREDLOG GENERALŠTABA I AKTA O ORGANIZACIJI VOJNIH JEDINICA I VOJNIH USTANOVA KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE;

3) usvaja plan međunarodne vojne saradnje;

3) USVAJA PLAN MEĐUNARODNE VOJNE SARADNJE I ODLUČUJE O ORGANIZOVANJU ZAJEDNIČKIH VOJNIH VEŽBI U ZEMLJI, ODNOSNO UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U ZAJEDNIČKIM VOJNIM VEŽBAMA KOJE ORGANIZUJU ORUŽANE SNAGE DRUGIH ZEMALJA, U SKLADU SA ZAKONOM I ZAKLJUČENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA, ODNOSNO SPORAZUMIMA O NJIHOVOM ORGANIZOVANJU;

4) daje mišljenje predsedniku Republike za postavljenje i razrešenje načelnika Generalštaba;

5) predlaže predsedniku Republike postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, uz mišljenje načelnika Generalštaba, odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;

6) postavlja, unapređuje i razrešava profesionalna vojna lica Vojske Srbije na formacijska mesta van Vojske Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe, uz mišljenje načelnika Generalštaba, odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;

7) postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije u Vojsci Srbije u činu majora, potpukovnika i pukovnika i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog načelnika Generalštaba;

7A) ODLUČUJE O PRESTANKU SLUŽBE PO POTREBI SLUŽBE PODOFICIRA I OFICIRA VOJSKE SRBIJE ZAKLJUČNO SA ČINOM PUKOVNIKA;

8) usvaja plan razvoja i opremanja Vojske Srbije, na predlog načelnika Generalštaba;

9) donosi plan školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;

9) DONOSI PLANOVE ŠKOLOVANJA, USAVRŠAVANJA I STIPENDIRANJA ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE I UPUĆUJE NA ŠKOLOVANJE I USAVRŠAVANJE PROFESI-ONALNE PRIPADNIKE VOJSKE SRBIJE;

10) donosi propise kojima se uređuju civilno-vojni odnosi;

11) određuje vrste i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije, na predlog načelnika Generalštaba;

12) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

(2) Ministar odbrane može ovlastiti načelnika Generalštaba za obavljanje poslova iz stava 1. tačka 7. ovog člana, koji se odnose na postavljanje, unapređivanje, razrešavanje i odlučivanje o prestanku službe oficira Vojske Srbije u Vojsci Srbije, u činu majora i potpukovnika.

Član 19.

(1) Načelnik Generalštaba i starešine Vojske Srbije komanduju i rukovode Vojskom Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih.

(2) Načelnik Generalštaba:

1) predlaže plan razvoja i opremanja Vojske Srbije;

2) postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije u Vojsci Srbije do čina kapetana i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih komandanata;

2) POSTAVLJA, UNAPREĐUJE, RASPOREĐUJE I RAZREŠAVA OFICIRE U VOJSCI SRBIJE DO ČINA KAPETANA I ODLUČUJE O PRESTANKU NJIHOVE SLUŽBE, NA PREDLOG NEPOSREDNO POTČINJENIH KOMANDANATA;

3) daje mišljenje ministru odbrane na njegov predlog za postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, u skladu sa ovim zakonom;

4) postavlja, unapređuje, i razrešava podoficire i profesionalne vojnike i raspoređuje civilna lica na službi u Vojsci Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe;

4) POSTAVLJA, UNAPREĐUJE, RASPOREĐUJE I RAZREŠAVA PODOFICIRE I PROFESIONALNE VOJNIKE I RASPOREĐUJE CIVILNA LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE I ODLUČUJE O PRESTANKU NJIHOVE SLUŽBE;

5) predlaže plan popune Vojske Srbije i brojni raspored regruta u Vojsci Srbije;

5A) DONOSI DOKTRINARNA DOKUMENTA NIŽEG NIVOA;

6) donosi pravila o obuci Vojske Srbije;

7) donosi pravila kojima se uređuje civilno-vojna saradnja;

8) utvrđuje planove obuke i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom sastavu;

8a) donosi Kodeks časti pripadnika Vojske Srbije;

9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

(3) Načelnik Generalštaba može ovlastiti neposredno potčinjene starešine u Vojsci Srbije za obavljanje poslova iz stava 2. tač. 2. i 4. ovog člana, a komandante jedinica i komandi za koje je propisan formacijski čin pukovnika i viši – za obavljanje poslova iz stava 2. tačka 4. ovog člana.

(4) Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike, odnosno ministar odbrane i poslova komandovanja Vojskom Srbije, kao i drugih poslova utvrđenih zakonom, načelnik Generalštaba donosi pravila, naredbe, uputstva, direktive, odluke i naređenja.

Član 21.

(1) Dužnost starešine u Vojsci Srbije vrši vojno lice koje ima čin.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, dužnost starešine može vršiti i lice koje nema čin, s tim da to lice ima zvanje prema dužnosti koju vrši.

(2) IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, DUŽNOST STAREŠINE MOŽE VRŠITI I LICE KOJE NEMA ČIN, S TIM DA TO LICE IMA ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE ZA DUŽNOST KOJU VRŠI.

8. Činovi i zvanja u Vojsci Srbije

8. ČINOVI U VOJSCI SRBIJE

Član 22.

(1) Činovi vojnih lica su:

1) za profesionalnog vojnika – razvodnik, desetar i mlađi vodnik;

2) za podoficira – vodnik, stariji vodnik, stariji vodnik prve klase, zastavnik i zastavnik prve klase;

3) za oficira – u svim rodovima i službama: potporučnik, poručnik, kapetan, major, potpukovnik, pukovnik, brigadni general, general-major, general-potpukovnik i general.

3) ZA OFICIRE:

(1) U SVIM RODOVIMA I SLUŽBAMA, OSIM REČNIH JEDINICA: POTPORUČNIK, PORUČNIK, KAPETAN, MAJOR, POTPUKOVNIK, PUKOVNIK, BRIGADI GENERAL, GENERAL-MAJOR, GENERAL-POTPUKOVNIK I GENERAL;

(2) U REČNIM JEDINICAMA: POTPORUČNIK, PORUČNIK KORVETE, PORUČNIK FREGATE, KAPETAN KORVETE, KAPETAN FREGATE, KAPETAN BOJNOG BRODA, KOMODOR, KONTRA ADMIRAL, VICE ADMIRAL I ADMIRAL.

(2) Učenici i kadeti vojnoškolskih ustanova, lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire, vojnici na služenju vojnog roka i lica u rezervnom sastavu mogu imati činove iz stava 1. ovog člana.

(3) Zvanja u Vojsci Srbije propisuje ministar odbrane.

Član 23.

(1) Vojska Srbije i njeni organizacioni delovi mogu imati grb, zastavu, oznake i druge simbole i obeležja.

(2) Predsednik Republike pravilom uređuje postojanje, izgled i korišćenje simbola i obeležja iz stava 1.ovog člana, na predlog ministra odbrane.

(3) Zabranjeno je isticanje i nošenje simbola i obeležja Vojske Srbije na način kojim bi se narušio ugled Vojske Srbije.

ČLAN 23.

VOJSKA SRBIJE IMA GRB I OZNAKU PRIPADNOSTI, A MOŽE IMATI I DRUGE SIMBOLE I OBELEŽJA.

KOMANDE, JEDINICE I USTANOVE VOJSKE SRBIJE, KAO I VOJNE JEDINICE I VOJNE USTANOVE KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE MOGU IMATI VOJNE ZASTAVE, OZNAKE I DRUGE SIMBOLE I OBELEŽJA.

POSTOJANJE, IZGLED I KORIŠĆENJE SIMBOLA I OBELEŽJA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UREĐUJE PREDSEDNIK REPUBLIKE, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

ZABRANJENO JE ISTICANJE I NOŠENJE SIMBOLA I OBELEŽJA VOJSKE SRBIJE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA NA NAČIN KOJIM BI SE NARUŠIO UGLED VOJSKE SRBIJE.

10A NAZIVI JEDINICA I USTANOVA

ČLAN 24A

(1) JEDINICAMA VOJSKE SRBIJE I VOJNIM USTANOVAMA KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE MOGU SE ODREĐIVATI NAZIVI PO ZNAČAJNIM ISTORIJSKIM LIČNOSTIMA I DOGAĐAJIMA, KOJI PREDSTAVLJAJU NEPROLAZNU VOJNU VREDNOST I TRADICIJU.

(2) NAZIVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODREĐUJE PREDSEDNIK REPUBLIKE, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

Član 31.

(1) Kancelarijsko poslovanje u Vojsci Srbije obuhvata prijem, evidentiranje, čuvanje, razvrstavanje i arhiviranje materijala koji primi Vojska Srbije ili koji nastane u radu Vojske Srbije I VRŠI SE U SKLADU SA PROPISOM O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE.

(2) Vlada uređuje kancelarijsko poslovanje u Vojsci Srbije, na predlog ministra odbrane.

(3) (2) Vojska Srbije ima pečate u skladu sa propisima kojim se uređuju pečati državnih organa.

(4) (3) Ministar odbrane odlučuje o sadržini, obliku, veličini i broju pečata u Vojsci Srbije, o poveravanju pečata na čuvanje i upotrebu, kao i o izradi novih i o uništenju starih.

16. EVIDENCIJE

ČLAN 31A

ZA PROFESIONALNA VOJNA LICA I CIVILNA LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE VODE SE EVIDENCIJE KOJE SADRŽE PODATKE O SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU EVIDENCIJE U OBLASTI RADA I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

OSIM PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, EVIDENCIJE O SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA U VOJSCI SRBIJE SADRŽE I FOTOGRAFIJU I PODATKE O: PRIPADNOSTI RODU, ODNOSNO SLUŽBI; ZANIMANJU PRE PRIJEMA U VOJNU SLUŽBU; DATUMU PRESTANKA VOJNE SLUŽBE; ZAVRŠENIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJIMA – POSTIGNUT USPEH I TRAJANJE; UNAPREĐENJIMA I ČINOVIMA; UGOVENOM ČINU; STANJIMA U SLUŽBI; POSTAVLJENJIMA NA FORMACIJSKA MESTA; MESTIMA SLUŽBOVANJA; NAZIVIMA JEDINICA, ODNOSNO USTANOVA U KOJIMA JE SLUŽBOVAO TOKOM SLUŽBE, ODNOSNO U KOJOJ JE NA SLUŽBI; SLUŽBENIM OCENAMA; ODLIKOVANJIMA I STIMULATIVNIM MERAMA; DISCIPLINSKIM MERAMA I KAZNAMA; OCENI ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU; SUPRUŽNIKU, DECI I USVOJENICIMA (PREZIME, IME JEDNOG OD RODITELJA I IME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA I SRODSTVO), STAMBENOJ POTREBI, STAŽU OSIGURANJA I STAŽU S UVEĆANIM TRAJANJEM I OSTVARENIM NAKNADAMA.

OSIM PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, EVIDENCIJE O SLUŽBI CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE SADRŽE I PODATKE O: PRIPADNOSTI SLUŽBI; ZANIMANJU PRE PRIJEMA U SLUŽBU; ZAVRŠENIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJIMA – POSTIGNUT USPEH I TRAJANJE; RASPOREDU NA FORMACIJSKA MESTA; MESTIMA SLUŽBOVANJA; NAZIVIMA JEDINICA, ODNOSNO USTANOVA U KOJIMA JE SLUŽBOVALO TOKOM SLUŽBE ODNOSNO U KOJOJ JE NA SLUŽBI; SLUŽBENIM OCENAMA; ODLIKOVANJIMA I STIMULATIVNIM MERAMA; DISCIPLINSKIM MERAMA I KAZNAMA; OCENI ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA RAD; SUPRUŽNIKU, DECI I USVOJENICIMA (PREZIME, IME JEDNOG OD RODITELJA I IME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA I SRODSTVO), STAMBENOJ POTREBI, STAŽU OSIGURANJA I STAŽU S UVEĆANIM TRAJANJEM I OSTVARENIM NAKNADAMA.

VRSTE DOKUMENATA KOJI SE VODE U EVIDENCIJAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA, KAO I NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADE, KORIŠĆENJA I ZAŠTITE PODATAKA IZ TIH EVIDENCIJA PROPISUJE MINISTAR ODBRANE.

EVIDENCIJE KOJE SADRŽE PODATKE O UČENICIMA I KADETIMA VOJNOŠKOLSKIH USTANOVA UREĐUJU SE POSEBNIM ZAKONOM.”.

Član 36.

(1) Mobilizacijom Vojska Srbije iz mirnodopske organizacije i stanja prelazi na ratnu organizaciju i stanje pripravnosti i operativne gotovosti za izvršenje misija i zadataka.

(2) Mobilizacija po obimu može biti opšta i delimična, a saopštava se javnim oglašavanjem i pojedinačnim pozivom.

Član 39.

(1) Za profesionalno vojno lice može biti primljen državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće opšte uslove:

1) da je punoletan;

2) da je zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije;

2) DA JE ZDRAVSTVENO I PSIHOFIZIČKI SPOSOBAN ZA SLUŽBU U VOJSCI SRBIJE;

3) da ima propisano obrazovanje;

4) da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

5) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

6) da nije stariji od 30 godina ako se prima u svojstvu profesionalnog vojnika;

7) da nije stariji od 35 godina ako se prima u svojstvu podoficira na određeno vreme, odnosno 40 godina ako se prima u svojstvu oficira na određeno vreme;

7) DA NIJE STARIJI OD 35 GODINA AKO SE PRIMA U SVOJSTVU PODOFICIRA, ODNOSNO 40 GODINA AKO SE PRIMA U SVOJSTVU OFICIRA;

8) da nije stariji od 40 godina ako se prima u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, odnosno 45 godina ako se prima u svojstvu oficira na neodređeno vreme;

8) DA JE BEZBEDNOSNO PROVEREN I DA NEMA BEZBEDNOSNIH SMETNJI ZA PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA JE UREĐENO VRŠENJE BEZBEDNOSNE PROVERE U MINISTARSTVU ODBRANE;

9) da je završio odgovarajuće vojnostručno osposobljavanje za dužnost za koju se prima, a za lice muškog pola i da je odslužilo vojni rok sa oružjem.

(2) Profesionalna vojna lica primaju se u službu prema potrebi službe, na radna mesta propisana formacijom.

(3) Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 8. ovog člana, a zbog potreba službe odlukom ministra odbrane, u svojstvu podoficira na određeno vreme može se primiti i lice koje nije starije od 45 godina, odnosno u svojstvu oficira na određeno vreme lice koje nije starije od 50 godina.

(3) AKT O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU LICA KOJE NE ISPUNJAVA USLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NIŠTAV JE.

Član 40.

(1) Profesionalno vojno lice postaje se danom stupanja u službu – na osnovu akta nadležnog organa, odnosno ugovora.

(2) Kadet vojne akademije se danom završetka školovanja prima u profesionalnu vojnu službu bez konkursa i proizvodi u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.

(2) KADET VOJNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE KOJI ISPUNJAVA USLOVE IZ ČLANA 39. STAV 1. TAČ. 2), 5) I 8) OVOG ZAKONA ZAVRŠETKOM ŠKOLOVANJA PRIMA SE U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU I PROIZVODI U ČIN POTPORUČNIKA I OD TOG DANA POSTAJE OFICIR. (3) Vlada uređuje način i uslove prijema u prosesionalnu vojnu službu, na predlog ministra odbrane.

Član 41.

(1) Podoficir koji je završio vojnu akademiju STEKAO VISOKO VOJNO OBRAZOVANJE sa danom završetka školovanja proizvodi se u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.

(2) Podoficir koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje može se proizvesti u čin potporučnika pod uslovima i na način koji propiše Vlada, na predlog ministra odbrane.

Član 45.

(1) Na službu u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnog lica mogu se, nezavisno od propisanih uslova u pogledu godina života, ukoliko potrebe službe zahtevaju, bez javnog konkursa primiti civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane.

(2) Ukoliko potrebe službe zahtevaju, na službu u Vojsci Srbije u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije se bez javnog konkursa može primiti profesionalno vojno lice i državni službenik i nameštenik zaposlen u Ministarstvu odbrane.

(2) UKOLIKO POTREBE SLUŽBE ZAHTEVAJU, NA SLUŽBU U VOJSCI SRBIJE U SVOJSTVU CIVILNOG LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE BEZ JAVNOG KONKURSA MOŽE SE PRIMITI OFICIR, PODOFICIR, PROFESIONALNI VOJNIK KOJI JE U RADNOM ODNOSU NA ODREĐENO VREME PROVEO DEVET GODINA BEZ PREKIDA I DRŽAVNI SLUŽBENIK I NAMEŠTENIK ZAPOSLEN U MINISTARSTVU ODBRANE.

(3) Ukoliko potrebe službe zahtevaju na službu u Ministarstvu odbrane u svojstvu državnog službenika, odnosno nameštenika može se bez konkursa primiti profesionalno vojno lice i civilno lice na službi u Vojsci Srbije.

(4) Vlada, na predlog ministra odbrane, uređuje uslove i postupak prijema u službu lica iz st. 1. do 3. ovog člana.

Član 48.

(1) Vojna lica su obavezna da nose uniformu u skladu sa pravilima službe.

(2) Vojna uniforma, znak pripadnosti Vojsci Srbije i oznake činova odnosno zvanja uređuju se pravilom koji donosi predsednik Republike, na predlog ministra odbrane.

PREDSEDNIK REPUBLIKE, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE, UREĐUJE IZGLED VOJNE UNIFORME I OZNAKE ČINOVA.

(3) Zabranjeno je nošenje vojne uniforme sa znakom pripadnosti Vojsci Srbije i oznakama činova, odnosno zvanja licima koja ne vrše vojnu službu, osim po posebnom odobrenju ministra odbrane.

ZABRANJENO JE NOŠENJE VOJNE UNIFORME SA OZNAKAMA ČINOVA LICIMA KOJA NE VRŠE VOJNU SLUŽBU, OSIM PO POSEBNOM ODOBRENJU MINISTRA ODBRANE.

Član 50.

(1) Vojno lice može primiti strano odlikovanje po odobrenju predsednika Republike.

VOJNO LICE MOŽE PRIMITI I NOSITI ODLIKOVANJE STRANE DRŽAVE, ODNOSNO MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE PO ODOBRENJU PREDSEDNIKA REPUBLIKE.

(2) Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana dostavlja se preko Ministarstva odbrane.

(3) Vojno lice može postati član stranog stručnog udruženja ili međunarodne organizacije, uz saglasnost ministra odbrane ili lica koje on ovlasti.

Član 51.

(1) Profesionalna vojna lica imaju vojnu legitimaciju, kojom dokazuju identitet i svojstvo vojnog lica.

(2) Pripadnici Vojske Srbije za vreme učešća u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu koriste posebne legitimacije.

(3) Izgled, izdavanje i korišćenje isprava iz st. 1. do 2. ovog člana uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

ČLAN 51.

PROFESIONALNA VOJNA LICA IMAJU VOJNU LEGITIMACIJU, KOJOM DOKAZUJU IDENTITET I SVOJSTVO VOJNOG LICA.

UČENICI I KADETI VOJNOŠKOLSKIH USTANOVA IMAJU UČENIČKU, ODNOSNO KADETSKU LEGITIMACIJU, KOJOM DOKAZUJU IDENTITET I SVOJSTVO UČENIKA, ODNOSNO KADETA.

CIVILNA LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE I ZAPOSLENI U MINISTARSTVU ODBRANE IMAJU IDENTIFIKACIONU KARTICU KOJOM DOKAZUJU IDENTITET I SVOJSTVO ZAPOSLENOG.

ZA PRISTUP VOJNIM OBJEKTIMA I SLUŽBENIM PROSTORIJAMA KOJE KORISTE MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE, LICIMA VAN VOJSKE SRBIJE I MINISTARSTVA ODBRANE KOJA NA OSNOVU ODOBRENJA MINISTRA ODBRANE MOGU IMATI PRISTUP OVIM OBJEKTIMA IZDAJU SE PRIVREMENE IDENTIFIKACIONE KARTICE.

PRIPADNICI VOJSKE SRBIJE ZA VREME UČEŠĆA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU KORISTE POSEBNE LEGITIMACIJE, U SKLADU SA PRAVILIMA ANGAŽOVANJA U KONKRETNOJ OPERACIJI.

LEGITIMACIJE I IDENTIFIKACIONE KARTICE IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA SADRŽE KONTAKTNI I BESKONTAKTNI MIKROKONTROLER I MAŠINSKI ČITLJIVU ZONU ZA POTREBE AUTOMATSKOG OČITAVANJA PODATAKA.

PRIVREMENE IDENTIFIKACIONE KARTICE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA MOGU DA SADRŽE KONTAKTNI I BESKONTAKTNI MIKROKONTROLER I MAŠINSKI ČITLJIVU ZONU ZA POTREBE AUTOMATSKOG OČITAVANJA PODATAKA.

IZGLED I KARAKTERISTIKE VOJNIH LEGITIMACIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA, KORIŠĆENJA, VRAĆANJA I PONIŠTAVANJA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA UREĐUJE VLADA NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

IZGLED I KARAKTERISTIKE LEGITIMACIJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I IDENTIFIKACIONIH KARTICA IZ ST. 3. I 4. OVOG ČLANA, NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA, KORIŠĆENJA, VRAĆANJA I PONIŠTAVANJA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA I IDENTIFIKACIONIM KARTICAMA UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

OBRASCE LEGITIMACIJA I IDENTIFIKACIONIH KARTICA IZ ST. 1–4. OVOG ČLANA IZRAĐUJE I ŠTAMPA NARODNA BANKA SRBIJE – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA.

ČLAN 51A

LEGITIMACIJE I IDENTIFIKACIONE KARTICE IZ ČLANA 51. OVOG ZAKONA SADRŽE SLEDEĆE PODATKE:

1) LIČNE PODATKE: FOTOGRAFIJU; PREZIME, IME JEDNOG OD RODITELJA I IME; JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; POL; DATUM ROĐENJA I KRVNU GRUPU;

2) SLUŽBENE PODATKE: SVOJSTVO; ČIN; NAZIV I MATIČNI BROJ ORGANIZACIONE JEDINICE U KOJOJ SE NALAZI; MESTO SLUŽBOVANJA, ODNOSNO ŠKOLOVANJA; OD KADA JE NA SLUŽBI, ODNOSNO ŠKOLOVANJU U KOMANDI, JEDINICI I USTANOVI VOJSKE SRBIJE, ODNOSNO ORGANIZACIONOJ JEDINICI MINISTARSTVA ODBRANE I DO KADA JE NA SLUŽBI UKOLIKO JE U RADNOM ODNOSU NA ODREĐENO VREME, ODNOSNO ŠKOLOVANJU I IDENTIFIKACIONI BROJ ZA LICE KOJE PRUŽA ZDRAVSTVENE USLUGE;

3) PODATKE SADRŽANE U ELEKTRONSKIM SERTIFIKATIMA;

4) OSTALE PODATKE: DATUM IZDAVANJA I ROK VAŽENJA.

Član 52.

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije može, pod uslovima utvrđenim zakonom raditi uz naknadu ili nagradu van jedinice, odnosno ustanove ili samostalno obavljati profesionalnu delatnost samo po odobrenju načelnika Generalštaba ili starešine koga on ovlasti u Vojsci Srbije, odnosno ministra odbrane ili rukovodioca organizacione jedinice koga on ovlasti u Ministarstvu odbrane.

ODOBRENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NEĆE SE IZDATI AKO SE RADOM ZA KOJI SE TRAŽI ODOBRENJE ONEMOGUĆAVA ILI OTEŽAVA RAD PROFESIONALNOG PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE, ŠTETI UGLEDU VOJSKE SRBIJE ILI UTIČE NA NEPRISTRASNOST RADA PROFESIONALNOG PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE.

Član 53.

(1) Poslove suzbijanja kriminaliteta, kontrole i održavanja vojnog reda i discipline, obezbeđenja najznačajnijih vojnih objekata, određenih lica, dokumenata i naoružanja, regulisanje i kontrolu vojnog putnog saobraćaja, protivterorističke zaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, vrši Vojna policija.

(2) Poslove policije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije obavljaju i ovlašćenja primenjuju ovlašćena službena lica Vojne policije osim ako zakonom nije drugačije određeno.

(3) Koja lica se smatraju ovlašćenim službenim licima Vojne policije, način primene ovlašćenja i obavljanje zadataka i poslova Vojne policije, propisuje ministar odbrane na predlog načelnika Generalštaba.

(4) Ovlašćena službena lica Vojne policije sprovode kriminalističku obradu prema zaposlenom u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije za koga postoje osnovi sumnje da je u službi ili u vezi sa službom izvršio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti osim ako zakonom nije drugačije određeno.

(5) Pri obavljanju poslova iz stava 4. ovog člana ovlašćena službena lica Vojne policije u postupanju prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije imaju obaveze i ovlašćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, zakonom kojim se uređuje policija i propisima donetim na osnovu tog zakona.

(6) OVLAŠĆENA SLUŽBENA LICA VOJNE POLICIJE POSTUPAJU PO ZAHTEVU VOJNOG DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I PREDSEDNIKA VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA ZA DOVOĐENJE PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I MINISTARSTVA ODBRANE ZA KOJE POSTOJE OSNOVI SUMNJE DA SU IZVRŠILI DISCIPLINSKI PRESTUP, A KOJA IZBEGAVAJU SASLUŠANJE U DISCIPLINSKOM IZVIĐAJU ILI NA GLAVNOM PRETRESU PRED VOJNIM DISCIPLINSKIM SUDOM.

(6) (7) Vojna policija može se angažovati u pružanju pomoći organima unutrašnjih poslova (policije) u miru i vanrednom stanju na osnovu zahteva nadležnog organa po odobrenju ministra odbrane.

(7) (8) Vojna policija može primeniti službena ovlašćenja i prema civilima u sledećim slučajevima:

1) kada primenjuje ovlašćenja prema licima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koja su se zatekla sa njima pri izvršenju krivičnog dela;

2) ako ih u rejonu vojnih objekata, rasporeda vojnih jedinica ili u njima zatekne u vršenju prestupa ili krivičnog dela;

3) kada obavlja poslove obezbeđenja vojnih objekata, određenih ličnosti, naoružanja i regulisanja i kontrole vojnog putnog saobraćaja;

3A) KADA POSTOJE OSNOVI SUMNJE DA SU UČINILI KRIVIČNO DELO PROTIV VOJSKE SRBIJE ZA KOJE SE GONI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI;

4) kada pruža pomoć Policiji na javnim mestima;

5) u uslovima vanrednog i ratnog stanja.

(8) (9) U slučajevima definisanim u stavu 7. tač. 1. i 2. ovog člana ili u slučaju potrebe zadržavanja civilnog lica CIVILA, Vojna policija će odmah izvestiti najbliži organ Policije i s potrebnom dokumentacijom im predati zatečena ili zadržana lica na dalji postupak.

(9) (10) Ovlašćena službena lica Vojne policije imaju posebnu službenu legitimaciju i značku.

(11) SLUŽBENA LEGITIMACIJA OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA VOJNE POLICIJE SADRŽI: FOTOGRAFIJU, IME I PREZIME I JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA VOJNE POLICIJE, A ZNAČKA OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA VOJNE POLICIJE SADRŽI SERIJSKI BROJ.

(10) (12) Vlada uređuje ovlašćenja ovlašćenih službenih lica Vojne policije, kao i izgled, izdavanje, korišćenje i uništavanje posebne službene legitimacije i značke ovlašćenih službenih lica Vojne policije, na predlog ministra odbrane.

Član 58.

(1) Radi postavljenja oficira na formacijska mesta višeg čina i unapređenja u viši čin utvrđuju se liste kandidata.

(1) RADI POSTAVLJENJA OFICIRA I PODOFICIRA NA FORMACIJSKA MESTA VIŠEG ČINA I UNAPREĐENJA U VIŠI ČIN UTVRĐUJU SE LISTE KANDIDATA NA OSNOVU KRITERIJUMA KOJE UTVRĐUJE MINISTAR ODBRANE.

(2) Predsednik Republike, ministar odbrane i načelnik Generalštaba mogu osnovati savetodavna tela radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana.

Član 65.

(1) Vojna lica PROFESIONALNA VOJNA LICA se ocenjuju radi utvrđivanja uspeha u službi, odlučivanja o unapređenju, podsticanja na stručno usavršavanje i veće zalaganje u službi.

(2) Vlada uređuje ocenjivanje iz stava 1. ovog člana, na predlog ministra odbrane.

Član 66.

(1) Vojnim licima, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije mogu se dodeljivati odlikovanja,plakete, značke i druga priznanja za postignuti uspeh u službi.

PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE, KOMANDAMA, JEDINICAMA I USTANOVAMA VOJSKE SRBIJE MOGU SE DODELJIVATI ODLIKOVANJA, PRIZNANJA I NENOVČANE NAGRADE.

POSEBNA PRIZNANJA (VOJNE SPOMEN-MEDALJE I VOJNE SPOMENICE) IZRAĐUJE NARODNA BANKA SRBIJE – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA.”.

(2) (3) Ministar odbrane, u okviru svojih nadležnosti, uređuje vrste priznanja i nenovčanih nagrada pripadnicima Vojske Srbije, organizacionim delovima Vojske Srbije i drugim subjektima za ostvarene rezultate i doprinose u ostvarivanju nadležnosti Vojske Srbije, kriterijume za njihovu dodelu i način

njihovog pribavljanja i dodele.

Član 69.

(1) Na formacijska mesta određena za oficire u radnom odnosu na neodređeno vreme i na formacijska mesta određena za podoficire u radnom odnosu na neodređeno vreme ne mogu se postavljati oficiri i podoficiri u radnom odnosu na određeno vreme.

(2) Pod formacijskim mestima podrazumevaju se i radna mesta određena odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta, na koja se postavljaju oficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme i podoficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme, raspoređeni van Vojske Srbije.

(3) Čin i položajna grupa za radna mesta na koja se postavljaju oficiri i podoficiri iz stava 2. ovog člana određuju se prema kriterijumima za utvrđivanje formacija organizacionih delova Vojske Srbije.

(4) Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto roda odnosno službe kojoj pripada, prema vrsti i stepenu stručne spreme koju ima – na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina.

(5) Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana može se izuzetno, bez svog pristanka a po potrebi službe, postaviti na formacijsko mesto neposredno nižeg čina uz zadržavanje prava svog čina i položaja.

(6) Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana može se postaviti na dužnost u okviru drugog roda ili službe samo uz svoj pristanak.

(7) Ako se neko formacijsko mesto u okviru službi ne može popuniti oficirom odnosno podoficirom iz st. 1. i 2. ovog člana, na to mesto može se uz svoj pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika civilno lice na službi u Vojsci Srbije koje ima odgovarajuće obrazovanje – ako je to formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno državni službenik, nameštenik ili drugi zaposleni – ako je to formacijsko mesto van Vojske Srbije.

(8) Saglasnost za postavljenje iz stava 5. ovog člana daje načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti za formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno ministar odbrane ili lice koje on ovlasti za formacijsko mesto van Vojske Srbije.

ČLAN 69.

FORMACIJSKIM MESTIMA SMATRAJU SE FORMACIJSKA MESTA U VOJSCI SRBIJE, KAO I RADNA MESTA ODREĐENA ODGOVARAJUĆIM AKTIMA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA NA KOJA SE POSTAVLJAJU PROFESIONALNA VOJNA LICA RASPOREĐENA VAN VOJSKE SRBIJE.

ČIN I POLOŽAJNA GRUPA ZA FORMACIJSKA MESTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODREĐUJU SE PREMA PROPISANIM KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE FORMACIJA, ODNOSNO FORMACIJSKIH MESTA U VOJSCI SRBIJE.

OFICIR, ODNOSNO PODOFICIR, PO PRAVILU, POSTAVLJA SE NA FORMACIJSKO MESTO RODA ODNOSNO SLUŽBE KOJOJ PRIPADA PREMA VRSTI STRUČNE SPREME KOJU IMA NA FORMACIJSKO MESTO SVOG ČINA ILI VIŠEG ČINA.

OFICIR, ODNOSNO PODOFICIR MOŽE SE IZUZETNO, BEZ SVOG PRISTANKA A PO POTREBI SLUŽBE, POSTAVITI NA FORMACIJSKO MESTO NEPOSREDNO NIŽEG ČINA UZ ZADRŽAVANJE PRAVA SVOG ČINA I POLOŽAJA.

OFICIR, ODNOSNO PODOFICIR MOŽE SE POSTAVITI NA DUŽNOST U OKVIRU DRUGOG RODA ILI SLUŽBE SAMO UZ SVOJ PRISTANAK.

AKO SE NEKO FORMACIJSKO MESTO U OKVIRU SLUŽBI NE MOŽE POPUNITI OFICIROM, ODNOSNO PODOFICIROM, NA TO MESTO MOŽE SE UZ SVOJ PRISTANAK POSTAVITI ILI ODREDITI ZA ZASTUPNIKA CIVILNO LICE NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE KOJE IMA ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE – AKO JE TO FORMACIJSKO MESTO U VOJSCI SRBIJE, ODNOSNO DRŽAVNI SLUŽBENIK I NAMEŠTENIK – AKO JE TO FORMACIJSKO MESTO VAN VOJSKE SRBIJE.

SAGLASNOST ZA POSTAVLJENJE ILI ODREĐIVANJE ZA ZASTUPNIKA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DAJE NAČELNIK GENERALŠTABA ILI STAREŠINA KOGA ON OVLASTI ZA FORMACIJSKO MESTO U VOJSCI SRBIJE, ODNOSNO MINISTAR ODBRANE ILI LICE KOJE ON OVLASTI ZA FORMACIJSKO MESTO VAN VOJSKE SRBIJE.

Član 72.

(1) Oficir, odnosno podoficir može se u toku službe premeštati.

(2) Pod premeštajem podrazumeva se promena mesta službovanja zbog postavljenja na novu dužnost ILI ZBOG ORGANIZACIJSKIH PROMENA U RAZMEŠTAJU KOMANDI, JEDINICA I USTANOVA VOJSKE SRBIJE.

(3) U toku profesionalne vojne službe oficir, odnosno podoficir može se premeštati najviše pet puta, ne uzimajući u obzir premeštaj zbog organizacijsko-mobilizacijskih promena ORGANIZACIJSKIH PROMENA u razmeštaju komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

(4) Izuzetno oficir, odnosno podoficir može se premeštati i više od pet puta ako na to pristane.

(5) Profesionalno vojno lice može biti po potrebi službe privremeno upućeno u drugu komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije radi izvršenja određenih zadataka.

(6) Privremeno upućivanje profesionalnog vojnog lica po potrebi službe u drugu komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije može trajati najduže godinu dana u toku tri godine.

ČLAN 72B

SUPRUŽNIK PREMEŠTENOG OFICIRA, ODNOSNO PODOFICIRA KOME PRESTANE RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME ZBOG PREMEŠTAJA, A U MESTU U KOME JE OFICIR, ODNOSNO PODOFICIR PREMEŠTEN NEMA MOGUĆNOSTI DA SE ZAPOSLI, IMA PRAVO NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I PO PRESTANKU TOG ZAPOSLENJA UKLJUČIVANJEM U OBAVEZNO OSIGURANJE, KAO I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENJA.

DOPRINOS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPLAĆUJE SE NADLEŽNOM FONDU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ODBRANE.

PRAVO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE TRAJATI ZA VREME NEZAPOSLENOSTI, A NAJDUŽE ŠEST GODINA.

VLADA UREĐUJE NAČIN I USLOVE OSTVARIVANJA PRAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 74.

(1) Oficir, odnosno podoficir upućen na školovanje ili usavršavanje koje traje najmanje jednu školsku godinu razrešava se od dužnosti.

(1) OFICIR ODNOSNO PODOFICIR UPUĆEN NA USAVRŠAVANJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I ŠKOLOVANJE U INOSTRANSTVO KOJE TRAJE NAJMANJE JEDNU ŠKOLSKU GODINU RAZREŠAVA SE OD DUŽNOSTI.

(2) Licu iz stava 1. ovog člana vreme provedeno na školovanju ili usavršavanju priznaje se kao vreme provedeno u službi u Vojsci Srbije i za to vreme ima prava svog čina i napreduje, pod uslovima propisanim ovim zakonom, kao lice koje je postavljeno na dužnost sa koje je upućeno na školovanje.

Član 75.

(1) Profesionalno vojno lice koje zbog bolesti ne može vršiti dužnost duže od šest meseci, razrešava se od dužnosti i ima status lica na lečenju i bolovanju.

(2) Razrešava se od dužnosti i ima status lica na lečenju i bolovanju i profesionalno vojno lice koje je sprečeno da vrši dužnost zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, ili nege bolesnog člana porodice, po odredbama opštih propisa.

(2) PROFESIONALNO VOJNO LICE KOJE JE SPREČENO DA VRŠI DUŽNOST ZBOG TRUDNOĆE, PORODILJSKOG ODSUSTVA, NEGE DETETA ILI POSEBNE NEGE DETETA NE RAZREŠAVA SE OD DUŽNOSTI I IMA PRAVA PROPISANA OPŠTIM PROPISIMA O RADU.

(3) Profesionalno vojno lice iz st. 1. i 2. IZ STAVA 1. ovog člana zadržava prava sa osnova njegovog čina i položaja.

(3) PROFESIONALNO VOJNO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZADRŽAVA PRAVA SVOG ČINA I POLOŽAJA.

(4) Pretpostavljeni starešina na položaju komandanta bataljona i njemu ravan ili viši starešina dužan je da uputi na ocenu sposobnosti za službu u Vojsci Srbije lice koje se nalazilo na lečenju, odnosno bolovanju šest meseci ukupno za poslednje dve godine.

Član 76.

(1) Oficir, odnosno podoficir stavlja se na raspolaganje:

1) ako posle ukidanja formacijskog mesta na koje je bio postavljen ne može biti postavljen na drugu dužnost;

2) ako po prestanku razloga zbog kojih je stavljen u stanje u službi na lečenju i bolovanju ili zbog kojih je udaljen od dužnosti ne može biti postavljen na drugu dužnost;

3) ako nadležni organ zdravstvene službe oceni da je nesposoban za dužnost koju obavlja, a ne može biti postavljen na drugu dužnost;

4) ako je odlukom nadležnog organa profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije prestala služba, odnosno rad van Vojske Srbije zbog prestanka potrebe za tom službom, odnosno za tim radom, a ne može biti postavljeno na drugu dužnost.;

5) AKO JE PRAVNOSNAŽNOM ODLUKOM VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA IZREČENA DISCIPLINSKA KAZNA IZ ČLANA 152. STAV 2. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, A NE MOŽE BITI POSTAVLJEN NA DRUGU DUŽNOST.

(2) Za vreme u kojem je na raspolaganju, oficir odnosno podoficir dužan je da vrši poslove koje mu odredi pretpostavljeni, a koji odgovaraju njegovom činu i zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Oficir, odnosno podoficir može biti na raspolaganju najduže šest meseci i za to vreme zadržava prava svog čina i položaja, osim prava na napredovanje.

(4) Oficiru i podoficiru vreme provedeno na raspolaganju ne računa se u vreme potrebno za unapređenje.

Član 88.

(1) Profesionalnom vojnom licu kome prestane služba u Vojsci Srbije zbog sticanja prava na penziju u skladu sa zakonom, pripada otpremnina u visini petostrukog iznosa bruto plate koja bi mu pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

(2) Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku kome prestane služba u Vojsci Srbije istekom ugovorenog roka, zbog toga što je oglašen nesposobnim za dužnost za koju je primljen na određeno vreme ili ako mu služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta, pripada otpremnina u visini do trostrukog iznosa bruto zarade koja bi mu pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe, zavisno od vremena provedenog u službi na određeno vreme.

OFICIRU U RADNOM ODNOSU NA ODREĐENO VREME, PODOFICIRU U RADNOM ODNOSU NA ODREĐENO VREME I PROFESIONALNOM VOJNIKU KOJIMA PRESTANE SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE ZBOG TOGA ŠTO SU OGLAŠENI NESPOSOBNIM ZA DUŽNOST ZA KOJU SU PRIMLJENI NA ODREĐENO VREME USLED PROFESIONALNE BOLESTI ILI POVREDE NA RADU U TOKU TRAJANJA UGOVORENOG ROKA, ILI AKO IM SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE PRESTANE ZBOG UKIDANJA FORMACIJSKOG MESTA, PRIPADA OTPREMNINA U VISINI DO TROSTRUKOG IZNOSA BRUTO PLATE KOJA BI IM PRIPADALA U POSLEDNJEM MESECU PRE PRESTANKA SLUŽBE, ZAVISNO OD VREMENA PROVEDENOG U SLUŽBI NA ODREĐENO VREME, U SKLADU SA PROPISOM KOJI DONOSI MINISTAR ODBRANE.

Član 90.

(1) Profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije pripada plata, odnosno naknada plate po odredbama ovog zakona.

(2) Profesionalnom vojnom licu koje je upućeno na službu u diplomatsko-konzularno predstavništvo u inostranstvo, plata i druge naknade utvrđuju se po propisima koji se primenjuju na zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu, s tim što razvrstavanje prema činu,dužnosti, zadacima i poslovima koje obavljaju, propisuje Vlada posebnim propisom.

(3) Profesionalnom vojnom licu kome je ministar odbrane odobrio rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative, na osnovu konkursa ili ponuda tih organizacija ili inicijativa, pripadaju plata i druge naknade iz stava 2. ovog člana ukoliko nisu uređeni ugovorom zaključenim sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.

(4) Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica iz stava 2. ovog člana predstavlja plata koju bi ostvarilo prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kojem se nalazilo pre upućivanja u inostranstvo.

(5) Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica iz stava 3. ovog člana predstavlja plata koju bi ostvarilo prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kojem se nalazilo pre odlaska na rad u inostranstvo, ukoliko mu osnov za plaćanje poreza i doprinosa nije uređen ugovorom zaključenim sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.

ČLAN 90.

PROFESIONALNOM VOJNOM LICU RASPOREĐENOM VAN VOJSKE SRBIJE PRIPADA PLATA, ODNOSNO NAKNADA PLATE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

PROFESIONALNOM VOJNOM LICU KOJE JE UPUĆENO NA SLUŽBU U DIPLOMATSKO- KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO U INOSTRANSTVO, PLATA, DODACI, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA UTVRĐUJU SE PO PROPISIMA KOJI SE PRIMENJUJU NA ZAPOSLENE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA U INOSTRANSTVU.

OSNOVNI KOEFICIJENT PLATE PREMA ČINU I DUŽNOSTI, ODNOSNO ZADACIMA I POSLOVIMA KOJE OBAVLJA PROFESIONALNO VOJNO LICE UPUĆENO NA SLUŽBU U DIPLOMATSKO-KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO U INOSTRANSTVO PROPISUJE VLADA, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

PROFESIONALNOM VOJNOM LICU KOME JE MINISTAR ODBRANE ODOBRIO RAD U INOSTRANSTVU ILI MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI, ODNOSNO REGIONALNOJ INICIJATIVI, PRIPADAJU PLATA I DRUGE NAKNADE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, AKO TA PRAVA NE OSTVARUJE NA OSNOVU BILATERALNIH UGOVORA ILI UGOVORA ZAKLJUČENIH SA MEĐUNARODNOM ORGANIZACIJOM ILI REGIONALNOM INICIJATIVOM.

ČLAN 90A

(1) PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE MOŽE BITI UPUĆEN NA RAD U INOSTRANSTVO NA OSNOVU IZVRŠAVANJA OBAVEZA PREUZETIH ZAKLJUČENIM MEĐUNARODNIM UGOVOROM, UZ NJEGOVU SAGLASNOST.

(2) LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IMA PRAVO NA UVEĆANJE PLATE I DRUGA NOVČANA PRIMANJA PO OSNOVIMA I MERILIMA KOJE PROPISUJE VLADA, AKO DRUGAČIJE NIJE UREĐENO MEĐUNARODNIM UGOVOROM.

(3) PORED PRAVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA VREME TRAJANJA UPUĆIVANJA NA RAD U INOSTRANSTVO, IMA PRAVO NA NAKNADU PLATE U IZNOSU KOJU BI OSTVARIO DA JE NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE U ZEMLJI, KAO I POSEBNA PRAVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA JE UREĐENA SLUŽBA U VOJSCI SRBIJE, ODNOSNO RADNI ODNOS I PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE, AKO DRUGAČIJE NIJE UREĐENO MEĐUNARODNIM UGOVOROM

Član 91.

Vojniku na služenju vojnog roka, učeniku i kadetu vojnoškolske ustanove i licu na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire pripadaju novčana primanja koja odredi NOVČANA PRIMANJA I DRUGE NAKNADE KOJE ODREDI ministar odbrane.

Član 95.

(1) Vlada utvrđuje osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica, s tim što ona ne može biti niža od 75% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije U REPUBLICI SRBIJI isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, prema poslednjem konačno objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

(2) Ukoliko odobrena sredstva u budžetu namenjena za plate ne omogućavaju utvrđivanje osnovice prema stavu 1. ovog člana, Vlada može utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica u skladu sa odobrenim sredstvima.

(3) Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, propisuje: koeficijente za obračun plate; uslove i merila za uvećanje i umanjenje plate, naknade plate, rokove za isplatu, naknadu troškova u vezi sa vršenjem službe u inostranstvu i visinu stipendije za školovanje u inostranstvu; otpremninu za lica kojima je prestala služba na određeno vreme; novčane nagrade i pomoć i uslove, način ostvarivanja i visinu naknada putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije.

Član 97.

(1) Profesionalno vojno lice koje radi na mestu pod posebnim uslovima čije se štetno dejstvo na zdravlje i sposobnost za vojnu službu ne može u potpunosti otkloniti zaštitnim merama, ima pravo na radno vreme kraće od 40 časova nedeljno.

PROFESIONALNO VOJNO LICE KOJE RADI NA RADNOM, ODNOSNO FORMACIJSKOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOM NA KOJEM POSTOJE OPASNOSTI ČIJE SE ŠTETNO DEJSTVO NA ZDRAVLJE I SPOSOBNOST ZA VOJNU SLUŽBU NE MOŽE U POTPUNOSTI OTKLONITI MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, IMA PRAVO NA RADNO VREME KRAĆE OD 40 ČASOVA NEDELJNO.

(2) Pripadnicima Vojske Srbije koji rade na formacijskim mestima na kojima se služba obavlja pod otežanim uslovima ili na poslovima u Vojsci Srbije na kojima primenom zaštitnih mera lice nije moguće u potpunosti zaštiti od štetnih uticaja, radno vreme se skraćuje srazmerno štetnom uticaju uslova rada na njihovo zdravlje i sposobnost za službu.

(3) Posebnim uslovima rada smatraju se RADOM NA RADNOM, ODNOSNO FORMACIJSKOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOM SMATRA SE: naročito težak i naporan rad; rad pod povećanim ili smanjenim atmosferskim pritiskom; rad u vodi ili vlazi; rad izložen jonizujućim zračenjima; rad u atmosferi zagađenoj otrovnim gasovima, otrovnom prašinom i slično; rad sa nagrizajućim materijama; rad letačkog osoblja; rad padobranaca; rad ronilaca; RAD NA BRODOVIMA I PLOVNIM OBJEKTIMA; rad na uklanjanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava; rad na sprečavanju i lečenju tuberkuloze; rad na lečenju duševnih bolesnika; rad u patološko-anatomskim prosekturama.

(4) Skraćenje radnog vremena ne može iznositi više od 10 časova nedeljno.

(5) Profesionalno vojno lice koje ima radno vreme, u smislu stava 1. ovog člana, ima sva prava kao da radi sa punim radnim vremenom.

Član 98.

(1) Profesionalno vojno lice je dužno da radi duže od punog radnog vremena kad potrebe službe to zahtevaju UZ PISANI NALOG NADLEŽNOG STAREŠINE.

(2) Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno niti duže od četiri časa dnevno.

(3) Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, profesionalno vojno lice je dužno da radi i duže u slučajevima: naređenih mera pripravnosti; vanrednog i ratnog stanja; za vreme vežbovnih aktivnosti; za vreme službe dežurstva; u prilikama koje zahtevaju da se produži započeti rad čije bi obustavljanje ili prekidanje imalo štetne posledice za operativnu sposobnost komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, ili bi nanelo znatnu materijalnu štetu ili ugrozilo život i zdravlje vojnih lica i drugih građana i pri realizaciji aktivnosti, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama Republike Srbije, o čemu odluku donosi nadležni starešina operativnog nivoa komandovanja, odnosno pomoćnik ministra odbrane za lica iz svog sastava.

Član 110.

(1) Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba u Vojsci Srbije:

1) ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;

2) ako se na osnovu konačne ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrdi da je trajno nesposoban za službu u Vojsci Srbije;

3) ako neopravdano izostane sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;

4) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjen;

5) ako izgubi čin ili je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu gubitak službe;

6) na njegov zahtev;

7) ako se utvrdi da je prilikom prijema u službu dao neistinite podatke koji su od značaja za prijem;

8) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;

9) po sili zakona kada navrši 40 godina penzijskog staža i:

(1) 53 godine života – podoficir i oficir do čina potpukovnika;

(2) 54 godine života – oficir čina pukovnika;

(3) 55 godina života – oficir čina brigadnog generala;

(4) 56 godina života – oficir čina general-majora;

(5) 57 godina života – oficir čina general-potpukovnika;

(6) 58 godina života – oficir čina generala;

10) njegovom smrću.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 9. ovog člana, oficiru, odnosno podoficiru uz njegovu saglasnostmože se produžiti služba u Vojsci Srbije do dve godine.

(3) Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba po potrebi službe kad na raspolaganju provede šest meseci ako je ispunio uslove za penziju ili ako mu se obezbedi zaposlenje na neodređeno vreme u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije, odnosno državnog službenika ili nameštenika.

(4) Oficiru, odnosno podoficiru prestaje služba po potrebi službe kad na raspolaganju provede šest meseci i ako nije ispunio uslove za penziju, ako mu se obezbedi pravo na jednokratnu novčanu naknadu u visini od 24 mesečne bruto-plate koju bi ostvario u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

(5) Licu iz stava 4. ovog člana pripadaju i druga prava koja po propisima o zapošljavanju ostvaruju lica kojima je radni odnos prestao kao višku zaposlenih.

(5) IZUZETNO OD ČLANA 76. STAV 1. OVOG ZAKONA, OFICIRU ODNOSNO PODOFICIRU U SLUŽBI NA NEODREĐENO VREME KOJI JE NAVRŠIO NAJMANJE 50 GODINA ŽIVOTA I PROVEO NEPREKIDNO NAJMANJE 20 GODINA U SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE U SVOJSTVU PROFESIONALNOG VOJNOG LICA, PRESTAJE SLUŽBA PO POTREBI SLUŽBE S PRAVOM NA STAROSNU PENZIJU, BEZ STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE, ISPUNJENJEM JEDNOG OD SLEDEĆIH USLOVA:

1) AKO JE AKTOM NADLEŽNOG ORGANA UKINUTO FORMACIJSKO MESTO ILI SU PROMENJENI ELEMENTI FORMACIJSKOG MESTA NA KOJEM JE POSTAVLJEN, A NEMA DRUGOG ODGOVARAJUĆEG FORMACIJSKOG MESTA NA KOJE BI MOGAO BITI POSTAVLJEN;

2) AKO JE AKTOM NADLEŽNOG STAREŠINE U SKLADU SA ZAKONOM RAZREŠEN OD DUŽNOSTI, A NEMA DRUGOG ODGOVARAJUĆEG FORMACIJSKOG MESTA NA KOJE BI MOGAO BITI POSTAVLJEN;

3) AKO MU JE IZVRŠNOM PRESUDOM VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA IZREČENA KAZNA IZ ČLANA 152. STAV 2. TAČ. 2), 3) I 5) OVOG ZAKONA, A NEMA DRUGOG ODGOVARAJUĆEG FORMACIJSKOG MESTA NA KOJE BI MOGAO BITI POSTAVLJEN;

4) AKO JE REŠENJEM NADLEŽNE VOJNOLEKARSKE KOMISIJE UTVRĐENO DA JE NESPOSOBAN ZA DUŽNOST KOJU OBAVLJA, A NEMA DRUGOG ODGOVARAJUĆEG FORMACIJSKOG MESTA NA KOJE BI MOGAO BITI POSTAVLJEN U SKLADU SA PREOSTALOM SPOSOBNOŠĆU ZA VOJNU SLUŽBU;

5) AKO PO PRESTANKU RAZLOGA ZBOG KOJIH JE STAVLJEN U STANJE U SLUŽBI NA LEČENJU I BOLOVANJU ILI ZBOG KOJIH JE UDALJEN OD DUŽNOSTI NEMA DRUGOG ODGOVARAJUĆEG FORMACIJSKOG MESTA NA KOJE BI MOGAO BITI POSTAVLJEN;

6) AKO JE ODLUKOM NADLEŽNOG ORGANA PRESTALA POTREBA ZA RADOM OFICIRA, ODNOSNO PODOFICIRA RASPOREĐENOG VAN VOJSKE SRBIJE, A NEMA DRUGOG ODGOVARAJUĆEG FORMACIJSKOG MESTA NA KOJE BI MOGAO BITI POSTAVLJEN.

(6) Profesionalna vojna služba prestaje i oficiru, odnosno podoficiru koji je upućen na pripravnički staž ako do isteka pripravničkog staža ne položi pripravnički ispit uz obavezu da nadoknadi troškove školovanja, odnosno stipendiranja, u skladu sa ovim zakonom.

Član 112.

(1) Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku služba u Vojsci Srbije prestaje istekom ugovorenog roka.

(2) IZUZETNO, LICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ROK ZA KOJI JE UGOVOROM ZASNOVALO RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME PRODUŽAVA SE DO ISTEKA KORIŠĆENJA PRAVA NA ODSUSTVO ZA VREME TRUDNOĆE, PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA.”.

(2) (3) Licu iz stava 1. ovog člana služba prestaje i pre isteka ugovorenog roka:

1) ako je na osnovu konačne ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrđeno da je trajno nesposobno za službu u Vojsci Srbije ili da je nesposobno za dužnost za koju je primljeno u službu na određeno vreme;

2) ako neopravdano izostane sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;

3) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjeno;

4) ako se utvrdi da je prilikom prijema u službu dao neistinite podatke koji su od značaja za prijem;

5) ako izgubi čin ili je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu gubitak službe;

6) u slučaju organizacionih promena ili ukidanja komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije u kojoj je na službi na određeno vreme;

7) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;

7) AKO SE UTVRDI ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI;

8) njegovom smrću.

9) u drugim slučajevima predviđenim ugovorom o prijemu.

(3) (4) Licu iz stava 1. ovog člana služba u Vojsci Srbije može prestati i po sporazumu.

Član 117.

(1) Profesionalnom vojnom licu služba u Vojsci Srbije prestaje razrešenjem, na osnovu akta o prestanku profesionalne vojne službe.

(2) Lice za koje je donet akt o prestanku službe a nalazi se na dužnosti razrešava se od službe danom predaje dužnosti, a lice koje se ne nalazi na dužnosti – danom kada akt o prestanku službe postane konačan.

(3) Rok za razrešenje od službe ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačnog akta o prestanku profesionalne vojne službe, i u tom roku se mora izvršiti predaja dužnosti.

(4) Za lice kome služba prestaje iz razloga predviđenih u članu 110. stav 1. tačka 5. i članu 112. stav 2. tačka 5. ovog zakona, akt o prestanku službe donosi nadležni starešina odmah po prijemu presude, a služba se računa do dana kada je presuda postala izvršna DO DANA RAZREŠENJA.

(5) Za lice kome je prestala služba zbog neopravdanog izostanka sa službe ili gubitka čina ne donosi se akt o predaji dužnosti.

(6) Za umrlo lice ne donosi se akt o prestanku službe i predaji dužnosti.

Član 121.

(1) Ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba, određuje formacijska mesta na koja se bez javnog konkursa može primiti civilno lice na službi u Vojsci Srbije.

(2) Vlada, na predlog ministra odbrane, uređuje postupak prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije bez javnog konkursa.

ČLAN 122A

VLADA, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE, UREĐUJE NAČIN I POSTUPAK PRIJEMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE JAVNIM KONKURSOM I BEZ JAVNOG KONKURSA.

Član 123.

(1) Civilna lica na službi u Vojsci Srbije koja imaju IV, odnosno VI ili VII stepen stručne spreme, moraju da imaju položene posebne državne stručne ispite za rad u Vojsci Srbije, osim lica koja su primljena u službu na određeno vreme.

(2) Posebni stručni ispiti sastoje se od opšteg i posebnog dela.

(3) Lica sa položenim pravosudnim ispitom nemaju obavezu polaganja posebnog državnog stručnog ispita za rad u Vojsci Srbije, a lica sa položenim državnim ispitom nemaju obavezu polaganja opšteg dela posebnog stručnog ispita.

(4) Ministar odbrane propisuje programe, način i rokove polaganja posebnih državnih stručnih ispita za rad u Vojsci Srbije.

ČLAN 123.

VOJNI SLUŽBENICI KOJI IMAJU SREDNJE OBRAZOVANJE U TRAJANJU OD ČETIRI GODINE, ODNOSNO VISOKO OBRAZOVANJE DUŽNI SU DA POLOŽE POSEBAN STRUČNI ISPIT PRED ISPITNOM KOMISIJOM KOJU OBRAZUJE MINISTAR ODBRANE.

POSEBAN STRUČNI ISPIT SASTOJI SE OD OPŠTEG I POSEBNOG DELA.

MINISTAR ODBRANE, UZ SAGLASNOST VLADE, PROPISUJE PROGRAM, NAČIN I POSTUPAK POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA, OBRAZAC UVERENJA O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU I IZNOS NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE I UREĐUJE DRUGA PITANJA U VEZI SA POSEBNIM STRUČNIM ISPITOM.

OBAVEZE POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA OSLOBOĐENA SU LICA SA POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM, LICA SA POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM I LICA SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM ZA RAD U DRUGIM ORGANIMA AKO PROGRAM TOG ISPITA ODGOVARA PROGRAMU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, KAO I LICA KOJA SU PRIMLJENA U SLUŽBU NA ODREĐENO VREME.

Član 127.

(1) Vlada utvrđuje osnovicu za obračun plata civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, saglasno odredbama člana 95. stav 1. ovog zakona.

(2) Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, uređuje položaje, odnosno zvanja civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, koeficijente i kriterijume za njihovo ocenjivanje i napredovanje; dodatke na platu; naknade plate; rokove za isplatu; novčane nagrade i pomoć; naknadu putnih i drugih troškova i druga primanja.

(2) MINISTAR ODBRANE, UZ SAGLASNOST VLADE, UREĐUJE KOEFICIJENTE CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE, KRITERIJUME I POSTUPAK ZA NJIHOVO OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE; PLATU I DODATKE NA PLATU; NAKNADE PLATE; ROKOVE ZA ISPLATU; NOVČANE NAGRADE I POMOĆ; PRAVO NA OTPREMNINU ZBOG STICANJA PRAVA NA PENZIJU U SKLADU SA ZAKONOM; NAKNADU PUTNIH I DRUGIH TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA, SAGLASNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PLATE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA.

(3) Uslovi iz stava 2. ovog člana uređuju se saglasno odredbama ovog zakona koje se odnose na plate, naknade i druga primanja profesionalnih vojnih lica.

Član 129.

(1) Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije prestaje služba bez njegove saglasnosti:

1) ako na probnom radu ne postigne odgovarajuće rezultate;

2) ako odbije da radi na radnom mestu na koje je raspoređeno, odnosno privremeno upućeno;

3) ako je utvrđeno da nema sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta na koje je raspoređeno, a ne prihvati raspoređivanje na drugo radno mesto ili ako takvog radnog mesta nema;

4) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjeno;

5) ako je neopravdano izostalo sa posla pet radnih dana uzastopno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;

6) ako se ne vrati na rad u roku od 15 dana od prestanka razloga za mirovanje radnog odnosa;

7) ako mu je izrečena disciplinska kazna prestanka službe;

7) AKO JE IZVRŠNOM PRESUDOM VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA OSUĐENO NA DISCIPLINSKU KAZNU GUBITAK SLUŽBE;

8) ako se posle lečenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi upotreba psihoaktivnih supstanci;

9) ako se ukida radno mesto na koje je raspoređeno ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu;

10) ako je pri zasnivanju radnog odnosa prećutalo ili dalo neistinite podatke, značajne za obavljanje poslova radi kojih je primljeno u službu;

10) AKO JE PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA, ODNOSNO NAKON ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA DALO NEISTINITE PODATKE ILI PREĆUTALO PODATKE ZNAČAJNE ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADI KOJIH JE PRIMLJENO U SLUŽBU, ODNOSNO RASPOREĐENO NA NOVO RADNO MESTO.

11) ako ne položi stručni ispit.

(2) Služba prestaje kad rešenje o prestanku službe postane konačno.

Član 130.

(1) Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije čije se radno mesto ukida ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu prestaje služba uz pravo na jednokratnu otpremninu u visini od 12 bruto-plata, koje bi ostvario u poslednjem mesecu pre prestanka službe.

(1) CIVILNOM LICU NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE ČIJE SE RADNO MESTO UKIDA ILI SE SMANJUJE BROJ IZVRŠILACA NA JEDNOM RADNOM MESTU PRESTAJE SLUŽBA UZ PRAVO NA JEDNOKRATNU OTPREMNINU U VISINI OD 12 BRUTO PLATA KOJE BI OSTVARILO U POSLEDNJEM MESECU PRE PRESTANKA SLUŽBE, OSIM AKO ISPUNJAVA USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU PREMA PROPISIMA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU.

(2) Licu iz stava 1. ovog člana pripadaju i druga prava koja po propisima o zapošljavanju ostvaruju lica kojima je radni odnos prestao kao višku zaposlenih.

Član 132.

Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije radni odnos može prestati po potrebi službe ako je ispunilo uslove za penziju, propisane zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 134.

Na vojne službenike i vojne nameštenike primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na profesionalna vojna lica, i to:

1) o specifičnosti obavljanja vojne službe ( član 16 );

1) O OBAVLJANJU SPECIFIČNE VOJNE SLUŽBE I SLUŽBE POD OTEŽANIM USLOVIMA (ČLAN 16);

1A) O BEZBEDOSNOJ PROVERI (ČLAN 39. TAČKA 8);

2) o nošenju i upotrebi vatrenog oružja ( član 47 );

3) o prijemu stranog odlikovanja i članstvu u stranom stručnom udruženju ili međunarodnoj organizaciji ( član 50 );

3A) O ZASTUPANJU (ČLAN 71);

4) o privremenom upućivanju po potrebi službe u drugu jedinicu, odnosno ustanovu Vojske Srbije radi izvršenja određenih zadataka, osim za lice čiji delokrug zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice, odnosno ustanove Vojske Srbije – terenski rad ( član 72. st. 5. i 6);

5) o radu u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative ( član 72a );

6) o usavršavanju, specijalizaciji i prekvalifikaciji ( član 74 );

7) o udaljenju od dužnosti (čl. 77. i 78 );

7A) O PLATI (ČLAN 81. STAV 1);

7B) O POSEBNIM USLOVIMA POD KOJIMA SE VRŠI SLUŽBA (ČLAN 83. ST. 1. I 2);

8) o stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu i plati i drugim primanjima za vreme službe u inostranstvu (član 80. i član 90. st. 2. i 3);

9) o naknadi putnih i drugih troškova (čl. 92. i 93 );

10) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima (čl. 96. do 107 );

10) O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA (ČL. 96. DO 107. I ČLAN 109);

11) o prestanku službe u Vojsci Srbije po zahtevu (član 110. stav 1. tačka 6);

12) o zaštitnim merama (čl. 179. do 184 ).;

Član 136.

(1) Ministar odbrane, pored poslova iz člana 18. ovog zakona, odnosno lice koje on ovlasti:

1) rešava o prijemu u službu profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;

2) rešava o stanjima u službi oficira u činu majora, potpukovnika i pukovnika;

2A) REŠAVA O STANJIMA U SLUŽBI PODOFICIRA I OFICIRA ZAKLJUČNO SA ČINOM KAPETANA RASPOREĐENIH I POSTAVLJENIH NA FORMACIJSKA MESTA VAN VOJSKE SRBIJE;

3) rešava o odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije raspoređenih van Vojske Srbije.

(2) Ministar odbrane određuje lica koja rešavaju o upravnim stvarima profesionalnih vojnih lica raspoređenih van Vojske Srbije, u smislu odredaba čl. 141. i 142. ovog zakona.

Član 137.

Načelnik Generalštaba pored poslova iz člana 19. ovog zakona, odnosno starešine komandi, jedinica ili

ustanova Vojske Srbije koje on odredi:

1) rešava o stanjima u službi podoficira i oficira do čina kapetana, u Vojsci Srbije;

2) proizvodi u početni čin podoficira;

3) rešava o postavljenju, određivanju plate, prestanku službe u Vojsci Srbije i drugim odnosima u službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije.

3) REŠAVA O RASPOREĐIVANJU, ODREĐIVANJU PLATE, PRESTANKU SLUŽBE U VOJSCI SRBIJE I DRUGIM ODNOSIMA U SLUŽBI CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE.

Član 138.

Akt o razrešenju od dužnosti profesionalnog pripadnika Vojske Srbije za koga je donet akt o prestanku službe donosi pretpostavljeni starešina na položaju komandanta bataljona ili njemu ravan ili viši starešina.

ČLAN 138.

AKT O RAZREŠENJU OD PROFESIONALNE VOJNE SLUŽBE PROFESIONALNOG VOJNOG LICA ZA KOGA JE DONET AKT O PRESTANKU SLUŽBE DONOSI PRETPOSTAVLJENI STAREŠINA NA POLOŽAJU KOMANDANTA BATALJONA ILI NJEMU RAVAN ILI VIŠI STAREŠINA.

Član 139.

(1) Akta o prijemu u službu, unapređenju, premeštaju i prestanku službe, kao i akta kojima se rešava o stanjima u službi oficira i podoficira upravna su akta.

(2) Žalba profesionalnog pripadnika Vojske Srbije protiv akata o premeštaju, postavljenju, stavljanju na raspolaganje i udaljenju od dužnosti ne zadržava njihovo izvršenje.

(3) Protiv akata iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor.

Član 141.

(1) Ako zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona nije određena nadležnost drugog lica, za rešavanje o upravnim stvarima u prvom stepenu stvarno je nadležan starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije na položaju komandanta bataljona ili starešina njemu ravnog ili višeg položaja.

(2) O žalbi protiv rešenja starešine iz stava 1. ovog člana rešava starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, neposredno pretpostavljen starešini koji je doneo prvostepeno rešenje.

ČLAN 141.

AKO ZAKONOM ILI PROPISOM DONETIM NA OSNOVU ZAKONA NIJE ODREĐENA NADLEŽNOST DRUGOG LICA, ZA REŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA U PRVOM STEPENU STVARNO JE NADLEŽAN STAREŠINA KOMANDE, JEDINICE ILI USTANOVE VOJSKE SRBIJE NA POLOŽAJU KOMANDANTA BRIGADE ILI STAREŠINA NJEMU RAVNOG ILI VIŠEG POLOŽAJA.

NAČELNIK GENERALŠTABA ZA REŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA, U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, MOŽE ODREDITI I STAREŠINU NA POLOŽAJU KOMANDANTA BATALJONA ILI STAREŠINU NJEMU RAVNOG POLOŽAJA.

O ŽALBI PROTIV REŠENJA STAREŠINE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA REŠAVA STAREŠINA KOMANDE, JEDINICE ILI USTANOVE VOJSKE SRBIJE NEPOSREDNO PRETPOSTAVLJEN STAREŠINI KOJI JE DONEO PRVOSTEPENO REŠENJE.

ŽALBA PROFESIONALNOG PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE PROTIV AKATA O PREMEŠTAJU, POSTAVLJENJU, STAVLJANJU NA RASPOLAGANJE I UDALJENJU OD DUŽNOSTI NE ZADRŽAVA NJIHOVO IZVRŠENJE.

Član 146.

(1) Za povredu dužnosti iz službe odgovoran je pripadnik Vojske Srbije dok je u službi.

(2) Za povredu dužnosti iz službe odgovorno je i lice kome je prestala služba u Vojsci Srbije, ako je disciplinski postupak protiv njega pokrenut dok je bilo u službi.

(3) Lice ili telo nadležno za vođenje disciplinskog postupka obustaviće disciplinski postupak protiv lica kome je prestala služba u Vojsci Srbije, a protiv koga je disciplinski postupak pokrenut dok je bilo u službi, ako nađe da je vođenje disciplinskog postupka nemoguće ili necelishodno.

(4) Smatra se da je lice u rezervnom sastavu na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije od trenutka stupanja u komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije, ako se javlja neposredno, odnosno od trenutka javljanja u mestu prikupljanja, odnosno na zbornom mestu označenom u opštem ili pojedinačnom pozivu ili ratnom rasporedu, do otpuštanja iz komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije.

Član 147.

Prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti pripadnika Vojske Srbije shodno se primenjuju načela, odnosno pravila materijalnog krivičnog prava koja nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i prirodom disciplinske odgovornosti.

ČLAN 147.

PRILIKOM UTVRĐIVANJA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U POSTUPCIMA U KOJIMA SE UTVRĐUJE DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZA IZVRŠENE DISCIPLINSKE PRESTUPE, SHODNO SE PRIMENJUJU NAČELA, ODNOSNO PRAVILA KRIVIČNOG PRAVA.

Član 148.

Disciplinske greške su:

1) učestalo zakašnjavanje ili raniji odlazak s dužnosti ili iz službe;

2) neopravdan izostanak s dužnosti ili iz službe jedan radni dan;

3) neopravdano neobaveštavanje neposredno pretpostavljenog o razlozima sprečenosti za dolazak na dužnost, odnosno u službu u roku od 24 sata od vremena predviđenog za dolazak;

4) povreda propisa o nošenju vojne uniforme, odnosno druge propisane odeće, vojničkom, odnosno drugom propisanom izgledu i ličnoj higijeni;

5) dolazak na dužnost u stanju alkoholisanosti ili dovođenje sebe u toku dužnosti u stanje alkoholisanosti;

6) nepristojno ponašanje prema saradnicima, podređenima i nadređenima;

7) povreda pravila o pozdravljanju, obraćanju, predstavljanju i javljanju;

8) prikrivanje ili neprijavljivanje lakše povrede dužnosti iz službe, odnosno iz radnog odnosa;

8A) NEBLAGOVREMENO, NEPOTPUNO ILI NEMARNO IZVRŠAVANJE NAREĐENJA, ODLUKE ILI NALOGA PRETPOSTAVLJENOG;

9) drugi postupak suprotan pravilima vršenja službe koji nije obuhvaćen nekom od povreda

dužnosti iz službe predviđenih ovim ili posebnim zakonom.

Član 149.

Disciplinski prestupi su:

1) odbijanje izvršenja naređenja, odnosno naloga pretpostavljenog, izuzev naređenja, odnosno naloga čijim bi se izvršenjem učinilo krivično delo;

2) neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno, nepotpuno ili nemarno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog;

2) NEIZVRŠAVANJE ILI NESAVESNO IZVRŠAVANJE NAREĐENJA, ODLUKE ILI NALOGA PRETPOSTAVLJENOG;

3) samovoljno napuštanje komande, jedinice ili ustanove;

4) nasilničko, uvredljivo ili nedolično ponašanje ili izazivanje nereda, svađe ili tuče u službi;

5) postupanje kojim se vređa dostojanstvo podređenih, naročito s obzirom na pol, versko ubeđenje ili nacionalnu pripadnost ili kršenje prava koja im po zakonu pripadaju;

6) uživanje opojnih droga ili neovlašćeno držanje supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge;

7) navođenje drugoga na uživanje opojne droge ili davanje drugome opojne droge da je uživa on ili treće lice ili omogućavanje drugome da uživa opojnu drogu;

8) povreda stražarske, patrolne ili druge slične službe;

9) neopravdan izostanak s dužnosti ili iz službe najmanje dva radna dana uzastopno ili tri radna dana sa prekidima u periodu od 12 meseci;

10) zloupotreba prava iz službe;

11) nezakonito raspolaganje sredstvima;

12) zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje službenog ovlašćenja;

13) nezakonit rad ili propuštanje radnji na koje je lice u službi ovlašćeno radi sprečavanja nezakonitosti ili štete;

14) nemaran odnos prema poverenoj imovini i prisvajanje ili nanošenje štete vojnoj ili drugoj imovini u vezi sa obavljanjem službe;

15) povreda vojne ili službene tajne ili nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka;

15) POVREDA TAJNOSTI PODATAKA ILI NESAVESNO ČUVANJE SLUŽBENIH SPISA ILI PODATAKA;

16) podnošenje lažnog izveštaja;

17) davanje netačnih podataka ili dokumenata koji su od uticaja na prijem u službu ili napredovanje;

18) falsifikovanje, prikrivanje ili protivpravno uništenje službene isprave, knjige ili spisa ili upotreba falsifikovane isprave;

19) nepreduzimanje propisanih mera za čuvanje života i zdravlja ljudi i ispravnosti objekata i tehnike;

20) dodatni rad profesionalnog pripadnika Vojske Srbije mimo uslova određenih zakonom;

20) RAD UZ NAKNADU ILI NAGRADU VAN JEDINICE, ODNOSNO USTANOVE ILI SAMOSTALNO OBAVLJANJE PROFESIONALNE DELATNOSTI PROTIVNO USLOVIMA ODREĐENIM ZAKONOM;

21) preuzimanje dužnosti direktora, zamenika ili pomoćnika direktora u pravnom licu bez odobrenja nadležnog državnog organa ili povreda ograničenja članstva u organima pravnog lica od strane profesionalnog pripadnika Vojske Srbije;

22) osnivanje privrednog društva, javne službe i bavljenje preduzetništvom od strane profesionalnog pripadnika Vojske Srbije;

23) neprenošenje upravljačkih prava u privrednom subjektu na drugo lice, nedostavljanje podataka rukovodiocu o licu na koje su preneta upravljačka prava ili nedostavljanje rukovodiocu dokaza o prenosu upravljačkih prava od strane profesionalnog pripadnika Vojske Srbije;

24) primanje poklona u vezi s vršenjem poslova mimo odredaba zakona, primanje usluge ili koristi za sebe ili drugo lice ili korišćenje službe radi uticanja na ostvarivanje sopstvenih prava ili prava lica povezanih s pripadnikom Vojske Srbije;

25) neprijavljivanje interesa koji pripadnik Vojske Srbije ili s njime povezano lice može imati u vezi sa odlukom državnog organa u čijem donošenju učestvuje;

26) povreda načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti ili izražavanje i zastupanje političkih uverenja u službi;

27) štrajkovanje ili učestvovanje u protivpravnom sindikalnom organizovanju, odnosno u protivpravnim sindikalnim aktivnostima;

28) nepostupanje po zahtevu vojnog disciplinskog tužioca ili vojnog disciplinskog suda;

28A) NEPOSTUPANJE PO NALOGU INSPEKTORA INSPEKTORATA ODBRANE ODNOSNO LICA KOJA SU AKTOM NADLEŽNOG STAREŠINE OVLAŠĆENA ZA POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA;

29) prikrivanje ili neprijavljivanje teže povrede dužnosti iz službe, odnosno iz radnog odnosa;

30) lakša povreda dužnosti učinjena u periodu od godinu dana od povrede dužnosti utvrđene pravnosnažnim aktom kojim je izrečena disciplinska sankcija;

31) izvršenje krivičnog dela protiv državnih organa, službene dužnosti, čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili Vojske Srbije, utvrđeno pravnosnažnom osuđujućom presudom;

32) svako postupanje pripadnika Vojske Srbije, van službe, koje je protivno propisima ili dobrim običajima, a kojim se nanosi šteta ugledu pripadnika Vojske Srbije.

32) SVAKO DRUGO POSTUPANJE PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U SLUŽBI KOJE JE PROTIVNO PROPISIMA I KODEKSU ČASTI PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE, A KOJIM SE NANOSI ŠTETA UGLEDU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE.

Član 155.

(1) Kadetu vojne akademije VOJNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE mogu se izreći sledeće disciplinske mere:

1) opomena;

2) ukor;

3) zabrana izlaska iz kasarne ili drugog vojnog objekta u trajanju do 15 dana;

4) prekoredna služba u trajanju do tri smene;

4a) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 15 dana;

5) isključenje iz vojne akademije.

(2) Disciplinska mera iz stava 1. tačka 5. ovog člana povlači i gubitak čina.

Član 155a

(1) Pri odlučivanju o odgovornosti vojnika, vojnika u rezervi, kadeta vojne akademije VOJNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE, učenika vojnih škola i slušaoca škole za rezervne oficire zbog dela koje se prema odredbama Krivičnog zakonika može raspraviti u disciplinskom postupku, kao i pri odlučivanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj kada se u prekršajnom postupku predmet ustupi nadležnom vojnom disciplinskom sudu, učiniocu (osim lica koje u vreme izvršenja dela, odnosno prekršaja nije navršilo 18 godina života) može se izreći disciplinska kazna zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 60 dana ako nijedna od disciplinskih mera predviđenih u čl. 154. i 155. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti.

(2) Pri odlučivanju o odgovornosti profesionalnih vojnih lica zbog dela koje se prema odredbama Krivičnog zakonika može raspraviti u disciplinskom postupku, kao i pri odlučivanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj kada se u prekršajnom postupku predmet ustupi nadležnom vojnom disciplinskom sudu, učiniocu se može izreći disciplinska kazna zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 60 dana ako nijedna od disciplinskih mera i kazni predviđenih u članu 152. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti.

Član 161.

(1) O odgovornosti profesionalnog pripadnika Vojske Srbije za disciplinske prestupe i za povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice u koje je profesionalno vojno lice upućeno na službu, odnosno na rad, u prvom stepenu odlučuju prvostepeni vojni disciplinski sudovi., PREMA MESNOJ NADLEŽNOSTI.

(2) Prvostepeni vojni disciplinski sud utvrdiće odgovornost za disciplinsku grešku ako u postupku za utvrđivanje odgovornosti za disciplinski prestup nađe da nije učinjen disciplinski prestup, već da je učinjena disciplinska greška odnosno da je pored disciplinskog prestupa učinjena i disciplinska greška.

(3) Prvostepeni vojni disciplinski sudovi obrazuju se u Vojsci Srbije sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

(4) Prvostepeni vojni disciplinski sudovi su nadležni za vođenje disciplinskih postupaka protiv profesionalnih vojnih lica raspoređenih van Vojske Srbije, prema mesnoj nadležnosti.

Član 167.

(1) Protiv prvostepene odluke donete u disciplinskom postupku može se podneti žalba, a protiv presude Višeg vojnog disciplinskog suda kojom su profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije izrečene disciplinske kazne propisane članom 152. stav 2. tač. 3, 7. i 8, članom 153. stav 2. tačka 5, članom 154.

stav 2. tačka 4. i članom 155a ČLANOM 152. STAV 2. TAČ. 2A), 5), 6) I 7), ČLANOM 153. STAV 2. TAČKA 5), ČLANOM 154. STAV 1. TAČKA 5) I STAV 2. TAČKA 4) I ČLANOM 155A ovog zakona, može se voditi upravni spor.

(2) Žalba zadržava izvršenje disciplinske sankcije.

Član 170.

(1) Predsednik Republike, na predlog ministra odbrane, pravilom bliže uređuje disciplinsku odgovornost, disciplinski postupak, izvršenje disciplinskih sankcija i TROŠKOVE NASTALE TOKOM VOĐENJA DISCIPLINSKIH POSTUPAKA PRED VOJNIM DISCIPLINSKIM SUDOVIMA, mesnu nadležnost, organizaciju, sastav i rad vojnih disciplinskih sudova i vojnih disciplinskih tužilaca, s tim da odredbe pravila ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Član 172.

(1) O zahtevu oštećenog lica da mu Republika Srbija nadoknadi štetu, odlučuje nadležni sud.

(2) Oštećeno lice može da podnese zahtev za obeštećenje van spora i javnom pravobranilaštvu VOJNOM PRAVOBRANILAŠTVU ili drugom nadležnom organu.

(3) Ako se u postupku iz stava 2. ovog člana zaključi vansudsko poravnanje, ono ima karakter izvršne isprave.

Član 197.

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ“, br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i „Službeni list SCG“, br. 7/05 i 44/05).

(2) Do donošenja propisa o vojnoj obavezi, socijalnom, zdravstvenom i penzijskom i invalidskom osiguranju profesionalnih vojnih lica ostaju na snazi sledeće odredbe Zakona o Vojsci Jugoslavije: odredbe o popuni rezervnog sastava (čl. 26. i 27), odredbe o pravima na produženo osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja (čl. 59. i 59a ), poglavlje XV – Zdravstveno osiguranje (čl. 211. do 239 ), poglavlje XVI – Penzijsko i invalidsko osiguranje (čl. 240. do 260. i od 262. do 278 ) i poglavlje XVII – Vojna obaveza (čl. 279. do 336 ) i poglavlje XIX – Kaznene odredbe (čl. 340. do 345 ).

I Z J A V A

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa-Vlada

Obrađivač- Ministarstvo odbrane

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

DRAFT LAW OF THE AMENDMENTS OF THE LOW ON THE SERBIAN ARMED FORCES

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE NIJE PREDVIĐEN NACIONALNIM PROGRAMOM ZA INTEGRACIJU REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKU UNIJU.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

NE POSTOJE ODGOVARAJUĆI PROPISI EVROPSKE UNIJE SA KOJIMA JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

/

Ostavite komentar