Predlog zakona za sprovođenje amandmana I i II na Ustavnu povelju Državne zajednice Srbija i Crna Gora

PREDLOG ZAKONA

ZA SPROVOĐENjE AMANDMANA I I II

NA USTAVNU POVELjU DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA

Član 1.

Prve neposredne izbore za poslanike Skupštine Srbije i Crne Gore raspisaće predsednik Srbije i Crne Gore narednog dana od dana raspisivanja izbora za Narodnu skupštinu Republike Srbije odnosno za Skupštinu Republike Crne Gore, tako da se oni održe istovremeno kad i izbori za Narodnu skupštinu Republike Srbije odnosno za Skupštinu Republike Crne Gore.

Član 2.

U pogledu razloga za prestanak mandata i postupka posrednog izbora poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore primenjuju se pravila koja su važila na dan izbora delegacije države članice u Skupštinu Srbije i Crne Gore.

Član 3.

Posle verifikacije mandata poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore izabranih na prvim neposrednim izborima u jednoj od država članica, Skupština Srbije i Crne Gore nastavlja rad do održavanja neposrednih izbora u drugoj državi članici.

Verifikacijom mandata poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore izabranih na prvim neposrednim izborima u jednoj od država članica prestaje i mandat predsednika ili potpredsednika Skupštine Srbije i Crne Gore iz reda posredno izabranih poslanika iz te države članice.

Predsednik Srbije i Crne Gore nastavlja mandat dok, posle verifikacije mandata poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore izabranih na neposrednim izborima u obe države članice, ne bude izabran novi predsednik Srbije i Crne Gore, osim u slučaju prestanka mandata u skladu sa članom 30. Ustavne povelje.

Ministri i zamenici ministara spoljnih poslova odnosno odbrane nastavljaju mandat dok, posle verifikacije mandata poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore izabranih na neposrednim izborima u obe države članice, ne budu izabrani novi ministri i zamenici ministara, osim u slučaju prestanka mandata u skladu sa članom 39. Ustavne povelje.

Član 4.

Ovaj zakon usvaja se i proglašava u Skupštini Srbije i Crne Gore u istovetnom tekstu u kome su ga prethodno usvojile Narodna skupština Republike Srbije i Skupština Republike Crne Gore i stupa na snagu istovremeno sa Amandmanima I i II na Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora.

O B R A Z L O Ž E Nj E

ZAKONA ZA SPROVOĐENjE AMANDMANA I I II NA USTAVNU POVELjU DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA

Radi sprovođenja Amandmana I i II na Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora neophodno je usvojiti Zakon za sprovođenje Amandmana radi određivanja pravnog okvira u kojima će amandmani biti sprovedeni. Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 67. Ustavne povelje.

Odredbom člana 1. Predloga zakona uređuje se raspisivanje neposrednih izbora za poslanike Skupštine Srbije i Crne Gore. Za raspisivanje neposrednih izbora nadležan je predsednik Srbije i Crne Gore, saglasno članu 26. alineji 8. Ustavne povelje. Budući da je, Amandmanom I na Ustavnu povelju, održavanje izbora za poslanike Skupštine Srbije i Crne Gore vezano za održavanje izbora za republičke skupštine, to i predsednik Srbije i Crne Gore neposredne izbore raspisuje narednog dana po raspisivanju izbora za Narodnu skupštinu Republike Srbije odnosno Skupštinu Republike Crne Gore, i to tako da se oni održe istovremeno sa izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije odnosno za Skupštinu Republike Crne Gore.

Delegacije obe države članice u postojećem sazivu Skupštine Srbije i Crne Gore nastaviće rad do održavanja neposrednih izbora u svakoj od država članica, što stvara mogućnost da pojedinim posredno izabranim poslanicima mandat prestane pre održavanja neposrednih izbora. Stoga je, u članu 2. Predloga zakona propisano da se, u pogledu prestanka mandata i posrednog izbora novih poslanika, u Republici Srbiji primenjuju pravila Zakona o izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore (kojim je bio uređen posredni izbor poslanika), a u Republici Crnoj Gori ( važeći Zakon o posrednom izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore.

Prema Amandmanu I na Ustavnu povelju, neposredni izbori za poslanike Srbije i Crne Gore održaće se odvojeno u svakoj od država članica (istovremeno sa izborima za njihove skupštine). Usled toga, Skupština Srbije i Crne Gore neko vreme može imati sastav u kojem su poslanici izabrani na dva različita načina: iz jedne države članice na neposrednim izborima, a iz druge države članice na posrednim izborima (to je slučaj sa državom članicom koja kasnije održi neposredne izbore). Stoga se određuje da posle verifikacije mandata poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore izabranih na prvim neposrednim izborima u jednoj od država članica ( Skupština Srbije i Crne Gore legitimno nastavlja rad do održavanja neposrednih izbora u drugoj državi članici (član 3. stav 1).

Iz Skupštine Srbije i Crne Gore proizlaze institucije predsednika Srbije i Crne Gore i ministara. Predlogom zakona, u članu 3. st. 3. i 4, predviđa se da se novi predsednik Srbije i Crne Gore i novi ministri izaberu kad se verifikuju mandati neposredno izabranih poslanika iz one države članice koja je docnije održala neposredne izbore za skupštinu (praktično, kad ceo skupštinski saziv bude neposredno izabran).

Ostavite komentar