Predlog zakona o zaduženju Republike Srbije kod Eurobank EFG a.d. Beograd

PREDLOG ZAKONA

O ZADUŽENjU REPUBLIKE SRBIJE KOD EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD

Član 1.

Republika Srbija zadužiće se, u iznosu od 25 miliona američkih dolara, kod Eurobank EFG a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) za finansiranje Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji.

Član 2.

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona izvršiće se zaključivanjem ugovora o dugoročnom kreditu između Republike Srbije kao zajmoprimca i Eurobank EFG a.d. Beograd, kao zajmodavca, u iznosu od 25 miliona američkih dolara.

Član 3.

Ugovor iz člana 2. ovog zakona sadržaće obavezno sledeće elemente:

1) kamatna stopa jednaka zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u američkim dolarima (LIBOR) i fiksne kamatne marže od 4,75%;

2) troškovi obrade i puštanja kredita u tečaj u visini od 1% od iznosa kredita;

3) period otplate kredita u trajanju od 60 meseci, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci, računajući od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj;

4) pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade zajmodavcu.

Član 4.

Sredstva pribavljena od Banke na osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona koristiće se za finansiranje Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji.

Član 5.

Sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.

Republika Srbija obezbeđivaće sredstva iz stava 1. ovog člana u budžetu za tekuću godinu za izmirenje dospelih obaveza, u skladu sa odredbama ugovora.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 9. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje proizvodnju, promet i prevoz oružja, otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih materija i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) propisuje da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o zaduženju Republike Srbije kod Eurobank EFG a.d. Beograd sadržani su u članu 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i članu 3. B Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09).

Naime, članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu propisano je da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

Članom 3. B Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu propisano je da će Republika Srbija u 2009. godini odobriti projektne zajmove, između ostalog, za Projekat upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji, iz kredita kod poslovnih banaka u iznosu do 25 miliona američkih dolara.

Vlada je, u cilju pribavljanja finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji, donela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe realizacije Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji 05 Broj: 404-3379/2009, od 8. juna 2009. godine i ovlastila Ministarstvo finansija da, u ime i za račun Republike Srbije, sprovede postupak javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe realizacije Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji.

Istovremeno, Vlada je na napred navedenoj sednici donela Rešenje o obrazovanju Komisije za javnu nabavku finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe realizacije Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji, 05 Broj: 02-3378/2009.

Javna nabavka sprovedena je primenom pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, shodno odredbi člana 24. stav 1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Tokom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeno je da je Eurobank EFG a.d. Beograd jedina podnela ispravnu ponudu.

Na osnovu Izveštaja komisije za javnu nabavku finansijskih usluga kredita kod poslovnih banaka za potrebe realizacije Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji, Vlada je na sednici održanoj 24. septembra 2009. godine donela Odluku 05 Broj: 404-5906/2009 o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe realizacije Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Odluka).

Odlukom je kao najpovoljnija odabrana ponuda poslovne banke Eurobank EFG a.d. Beograd kredit u iznosu od 25 miliona američkih dolara.

Najpovoljnija ponuda je odabrana primenom kriterijuma najniže ponuđene cene, koja je izražena kroz efektivnu kamatnu stopu i jednaka je zbiru tromesečne referentne kamatne stope za valutu američki dolar (tromesečni LIBOR), fiksne kamatne marže od 4.75% i provizije od 1%.

Takođe, prilikom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeni su i sledeći bitni elementi ugovora o kreditu:

period otplate kredita u trajanju od 5 godina, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci;

tromesečna otplata kredita;

pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. predviđa se zaduživanje Republike Srbije u iznosu od 25 miliona američkih dolara kod Eurobank EFG a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji.

Odredbom člana 2. propisuje se na koji način, i u kom iznosu će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije Eurobank EFG a.d. Beograd.

Odredbama člana 3. propisuju se uslovi pod kojima će se izvršiti zaduživanje Eurobank EFG . a.d. Beograd

Odredbom člana 4. propisuje se za koje namene će se koristiti sredstva pribavljena zaduživanjem Republike Srbije.

Odredbama člana 5. propisuje se da se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora koji će se zaključiti sa Eurobank EFG a.d. Beograd obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 6. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je zaključivanje ugovora o kreditu, u cilju obezbeđivanja potrebnih novčanih sredstava za finansiranje ostvarivanja nadležnosti Republike Srbije, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar