Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I. B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

PREDLOG ZAKONA

O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD ERSTE GCIB FINANCE

I. B.V. AMSTERDAM, SA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD KAO AGENTOM, MARFIN BANK A.D. BEOGRAD I VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD

Član 1.

Republika Srbija zadužiće se, u iznosu od 160 miliona evra, podeljeno u 16 partija po 10 miliona evra, kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: banke) za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga.

Član 2.

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona izvršiće se zaključivanjem ugovora o dugoročnom kreditu, i to:

1) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, kao zajmodavca, u iznosu od 40 miliona evra, odnosno četiri partije po 10 miliona evra;

2) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Marfin Bank a.d. Beograd, kao zajmodavca, u iznosu od 100 miliona evra, odnosno deset partija po 10 miliona evra;

3) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, kao zajmodavca, u iznosu od 20 miliona evra, odnosno dve partije po 10 miliona evra.

Član 3.

Ugovori iz člana 2. ovog zakona sadržaće obavezno sledeće elemente:

1) kamatna stopa jednaka zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 4,25% za četiri partije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad, kao agentom;

2) kamatna stopa jednaka zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 4,35% za deset partija kod Marfin Bank a.d. Beograd i dve partije kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad;

3) troškovi obrade i puštanja kredita u tečaj u visini od 0,5% od iznosa kredita;

4) period otplate kredita u trajanju od 60 meseci, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci, računajući od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj;

5) pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade zajmodavcu.

Vlada će, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, dostaviti ugovore Narodnoj skupštini, radi informisanja.

Član 4.

Sredstva pribavljena od banaka na osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona koristiće se za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje duga.

Član 5.

Sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.

Republika Srbija obezbeđivaće sredstva iz stava 1. ovog člana u budžetu za tekuću godinu za izmirenje dospelih obaveza, u skladu sa odredbama ugovora.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) propisuje da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I. B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad sadržani su u članu 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i članu 2. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09).

Naime, članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu propisano je da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

Članom 2. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu propisano je da se sredstva za finansiranje budžetskog deficita obezbeđuju, između ostalog, iz kredita.

Vlada je, u cilju pribavljanja finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje budžetskog deficita, donela Zaključak Vlade 05 Broj: 401-5431/2009, od 3. septembra 2009. godine, kojim je prihvaćena Informacija o potrebi zaduživanja Republike Srbije radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije i pokretanja postupka javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za zaduživanje uzimanjem dugoročnog kredita i ovlastila Ministarstvo finansija da, u ime i za račun Republike Srbije, sprovede postupak javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije.

Istovremeno, Vlada je na napred navedenoj sednici donela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije i Rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije, 05 Broj: 404-5432/2009.

Javna nabavka sprovedena je primenom pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, shodno odredbi člana 24. stav 1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Tokom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeno je da je:

– Erste GCIB Finance I. B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, podneo najpovoljniju ponudu za 4 (četiri) partije za koje je konkurisao, u iznosu od 40 miliona evra;

– Marfin Bank a.d. Beograd, podneo najpovoljniju ponudu za 10 (deset) partija za koje je konkurisao, u iznosu od 100 miliona evra;

– Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, podnela najpovoljniju ponudu za 2 (dve) partije za koje je konkurisala, u iznosu od 20 miliona evra.

Na osnovu Izveštaja komisije za javnu nabavku finansijskih usluga kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije, Vlada je na sednici održanoj 3. decembra 2009. godine donela Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije (u daljem tekstu: Odluka).

Odlukom je kao najpovoljnija, odabrana ponuda koju su podnele sledeće poslovne banke, i to:

Erste GCIB Finance I. B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, kredit u iznosu od 40 miliona evra, podeljeno u 4 (četiri) partije;

Marfin Bank a.d. Beograd, kredit u iznosu od 100 miliona evra, odnosno 10 (deset) partija;

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, kredit u iznosu od 20 miliona evra, odnosno 2 (dve) partije.

Najpovoljnije ponude su odabrane primenom kriterijuma najniže ponuđene cene po partijama, koja je izražena kroz efektivnu kamatnu stopu, i jednaka je zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 4,25% i provizije od 0,5% za 4 (četiri) partije kod Erste GCIB Finance I. B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, odnosno zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 4,35% i provizije od 0,5% za 10 (deset) partija kod Marfin Bank a.d. Beograd i 2 (dve) partije kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad;

Takođe, prilikom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeni su i sledeći bitni elementi ugovora o kreditu:

period otplate kredita u trajanju od 5 godina, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci;

jednomesečna otplata kredita;

pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se zaduživanje Republike Srbije u iznosu od 160 miliona evra, podeljeno u 16 partija po 10 miliona evra, kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga.

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se na koji način i u kojim iznosima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.

Odredbom člana 3. Predloga zakona propisuju se uslovi pod kojima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.

Odredbom člana 4. Predloga zakona propisuje se za koje namene će se koristiti sredstva pribavljena zaduživanjem Republike Srbije.

Odredbom člana 5. Predloga zakona propisuje se da se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora koji će se zaključiti sa Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanskom bankom a.d. Novi Sad obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 6. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je zaključivanje ugovora o kreditu, u cilju obezbeđivanja potrebnih novčanih sredstava za finansiranje ostvarivanja nadležnosti Republike Srbije, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga neophodno zaključiti ugovore o kreditu sa poslovnim bankama u 2009. godini.

Ostavite komentar