Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE

Razlozi za potvrđivanje Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i odredbi člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13) prema kojoj Narodna skupština, između ostalog, potvrđuje ugovore kojima se stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), odobreno je zaduživanje Republike Srbije kod Banke za razvoj Saveta Evrope (u daljem tekstu: BSE) do iznosa od 17.000.000 evra za Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu (u daljem tekstu: Projekat).

Finansiranje navedenog projekta ima za cilj obezbeđenje podrške sprovođenju Strategije za reformu sistema izvršenja zavodskih sankcija Ministarstva pravde, koja je usvojena 2006. godine, Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine i Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine. Realizacijom navedenih strategija, između ostalog, obezbeđuje se povećanje kapaciteta zatvora, podizanje nivoa njihove sigurnosti i bezbednosti, kao i smeštaj zatvorenika u humanim uslovima, u skladu sa savremenim međunarodnim standardima.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-12825/2014 od 22. oktobra 2014. godine, utvrđena je Osnova za vođenje pregovora sa BSE u vezi sa odobravanjem zajma za sprovođenje Projekta izgradnje i opremanja zatvora visoke sigurnosti u Kragujevcu i određena delegacija Republike Srbije za pregovore, koju su činili predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva pravde.

Nakon uspešno okončanih pregovora, Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-402/2016 od 23. januara 2016. godine, prihvaćen je Izveštaj sa pregovora i usvojen Nacrt okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije (u daljem tekstu: Okvirni sporazum) koji je potpisan 27. januara 2016. godine u Parizu i 5. februara 2016. godine u Beogradu.

Projektom je predviđeno sprovođenje investicionih aktivnosti na izgradnji novog zatvora zatvorenog tipa, kojim bi se dopunio postojeći Okružni zatvor, nepogodan za uspostavljanje visokog stepena bezbednosti.

Investicione aktivnosti obuhvatiće dve komponente:

1. Priprema i opremanje zemljišta odgovarajućom infrastrukturom;

2. Izgradnja i opremanje glavnog i pomoćnih zatvorskih objekata.

Nakon završetka Projekta, kapacitet zatvora u Kragujevcu će biti dovoljan za smeštaj 400 pravosnažno osuđenih lica, na pet i više godina kazne. Glavni zatvorski objekat imaće tri sprata, sa ukupnom površinom od oko 10.800 m2.

Izgradnjom objekata omogućiće se bezbedniji zatvorski sistem, a uslovi izdržavanja kazne zatvora u Republici Srbiji približiti evropskim standardima.

Procenjena vrednost Projekta je 28.950.000 evra, a učešće BSE, koje je u skladu sa njenom poslovnom politikom ograničeno do 60% ukupne vrednosti Projekta, je 58,7% od ukupne vrednosti Projekta, tj. 17.000.000 evra. Učešće Republike Srbije, kroz nefinansijske fondove i budžetska sredstva, iznosi 36,3% od ukupne vrednosti Projekta, tj. do 10.500.000 evra, dok Investicioni okvir za zapadni Balkan – Instrument za infrastrukturne projekte (WBIF-IPF) obezbeđuje finansiranje putem donacije u iznosu do 1.450.000 evra.

Za sprovođenje Projekta zaduženo je Ministarstvo pravde.

Okvirnim sporazumom predviđeno je da se kreditna sredstva odobravaju pod sledećim uslovima:

– iznos kredita: 17.000.000 evra;

– zajmodavac: BSE;

– zajmoprimac: Republika Srbija;

– zajmoprimac ima mogućnost izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope prilikom povlačenja tranše;

– zajmoprimac, prilikom povlačenja tranše, može da izabere da li će otplatu kredita vršiti u godišnjim ili polugodišnjim ratama;

– pristupna naknada i provizija na nepovučena sredstva se ne plaćaju;

– za svaku povučenu tranšu, Zajmoprimac ima mogućnost izbora perioda otplate u rasponu od 15 do 20 godina, uključujući period počeka do 5 godina;

– period alokacije kreditnih sredstava: označava period od 12 meseca od datuma povlačenja tranše;

– krajnji datum raspoloživosti kreditnih sredstava je 30. septembar 2019. godine;

– kredit se realizuje u najmanje 2 tranše.

Takođe, Okvirnim sporazumom su predviđeni osnovni elementi koje treba da sadrže prateća pisma za povlačenje sredstava zajma, kao i izveštaji o praćenju Projekta koji se podnose BSE.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope, potpisanog 27. januara 2016. godine u Parizu i 5. februara 2016. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar