Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

LD 1768 (2012)

i

REPUBLIKE SRBIJE

BANKA ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE, međunarodna organizacija iz Pariza (u daljem tekstu: BSE), s jedne strane,

i

REPUBLIKA SRBIJA (u daljem tekstu: Zajmoprimac), s druge strane,

Na osnovu aplikacije za zajam koji je Republika Srbija podnela 21. februara 2012. godine (u daljem tekstu: Aplikacija za zajam),

Na osnovu Trećeg protokola Opšteg sporazuma o povlasticama i imunitetima Saveta Evrope,

Na osnovu BSE Propisa za zajmove, usvojenim Rezolucijom Administrativnog saveta BSE-a 1495 (2006. godine) i potom izmenjenim Rezolucijom Administrativnog saveta BSE 1530 (2010. godine) (u daljem tekstu: Propisi za zajmove),

Na osnovu BSE okvirne politike za zajmove i projektno finansiranje (u daljem tekstu: Politika za zajmove), usvojenom Rezolucijom Administrativnog saveta BSE: 1495 (2006. god) i pratećim izmenama i dopunama – Rezolucija Administrativnog saveta BSE 1522 (2009. god) i 1530 (2010. god),

Na osnovu BSE Politike životne sredine (u daljem tekstu: Politika životne sredine) usvojene Rezolucijom Administrativnog saveta BSE 1530 (2010. god),

– Na osnovu BSE Smernica za nabavke usvojenih od strane Administrativnog saveta BSE u septembru 2011. godine (u daljem tekstu: Smernice za nabavke),

DOGOVORILE SU SE SLEDEĆE:

Definicije

„Alokacija tranše” (u daljem tekstu: alokacija ili alociran) podrazumeva korišćenje tranše od strane Zajmoprimca za sastavne delove Projekta (određene standardnom tabelom u prilogu ovog sporazuma), čak i ukoliko određena tranša još uvek nije isplaćena za Projekat.

„Radni dan” je dan u kome TARGET 2 sistem posluje (Trans-evropski automatizovani sistem za bruto poravnanje u realnom vremenu).

„Krajnji rok za povlačenje kreditnih tranši” je datum posle kog, nakon obaveštenja BSE Zajmoprimcu, ne mogu biti zahtevana dalja povlačenja sredstava od strane Zajmoprimca.

„Pravo o zaštiti životne sredine” je pravo EU kao i nacionalni zakoni i propisi Republike Srbije, kao i relevantni međunarodni sporazumi, čiji je osnovni cilj očuvanje, zaštita i unapređenje životne sredine.

„EURIBOR”(referentna međubankarska stopa za evro) je stopa po kojoj se, unutar evro zone, međubankarski evropski depoziti u evrima nude od strane jedne prvoklasne banke drugoj prvoklasnoj banci. Ova stopa je pod pokroviteljstvom Evropske bankarske federacije, izračunava se od strane Rojtersa, i objavljuje se svakog radnog dana u Briselu u 11 časova na stranici Rojtersa EURIBOR 01.

„Krajnji korisnik/ci” su pojedninci koji imaju koristi od socijalnih efekata Projekta.

„Konvencija o modifikovanom narednom Radnom danu” jeste konvencija po kojoj ukoliko određeni datum pada na dan koji nije Radni dan, taj dan će biti prvi sledeći dan koji je Radni dan, osim ako taj dan pada u narednom kalendarskom mesecu, u tom slučaju taj dan će biti prvi Radni dan koji prethodi određenom datumu.

„Telo za implementaciju Projekta” (u daljem tekstu: TIP) označava Ministarstvo pravde Republike Srbije (ili bilo kojeg njegovog naslednika), delegirano od strane Zajmoprimca da nadgleda implementaciju Projekta.

„Jedinica za upravljanje projektom” (u daljem tekstu: JUP) označava posvećenu koordinisanu strukturu, delegiranu od strane TIP i zaduženu za svakodnevno sprovođenje, upravljanje i praćenje aktivnosti u okviru Projekta.

„Projektovano stanje napretka radova” je odnos kvalifikovanih troškova, za sve sastavne delove Projekta i ukupnih kvalifikovanih troškova Projekta, gde kvalifikovani troškovi uključuju već nastale troškove, kao i one za koje se očekuje da će nastati za određeni vremenski period ne duži od jedne godine od datuma poslednjeg monitoring izveštaja (kao što je definisano u članu 4.2.2. u daljem tekstu).

„Stanje napretka radova” je odnos nastalih kvalifikovanih rashoda za sve sastavne delove Projekta i ukupnih kvalifikovanih troškova Projekta.

„Tranša” predstavlja iznos povučenih sredstava ili iznos sredstava koja će biti povučena iz zajma.

Zajam se daje pod opštim uslovima Propisa za zajmove i pod posebnim uslovima utvrđenim ovim okvirnim sporazumom o zajmu (u daljem tekstu: Sporazum), dodacima Sporazuma i njegovim pratećim pismima (u daljem tekstu: Prateća pisma).

BSE odobrava Zajmoprimcu, koji ga prihvata, Zajam (u daljem tekstu: Zajam) za finansiranje Projekta LD 1768 (2012), odobren od strane Administrativnog saveta BSE 15. marta 2012. godine, koji se odnosi na delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Kragujevcu (Srbija), (u daljem tekstu: Projekat).

BSE daje zajam imajući u vidu da se Zajmoprimac obavezao da će ga koristiti isključivo za finansiranje Projekta koji je opisan u Dodatku 1, i da će realizovati takav Projekat pod uslovima koji su utvrđeni ovim sporazumom i njegovim dodacima.

Svaka izmena načina korišćenja Zajma koju nije odobrila BSE može dovesti do suspenzije, poništenja ili prevremene otplate Zajma, prema uslovima iz čl. 3.3, 3.5 i 3.6 Propisa za zajmove.

3.1. Finansijski uslovi

Odobreni iznos Zajma je:

17 000 000 eura

Sedamnaest miliona evra

Zajam se povlači u tranšama.

Zajmoprimac i BSE će zajedno utvrditi, za svaku pojedinačnu tranšu, iznos, kamatnu stopu, datum isplate, rok otplate i račune za uplate svake strane. Period otplate ne sme biti duži od dvadeset (20) godina, uključujući grejs period od najviše pet (5) godina.

Prateće pismo kojim se definišu ovi uslovi biće sačinjeno u trenutku isplate, u formi koja je data u Dodatku 2.

3.2. Isplata

BSE će isplatiti Zajam u najmanje dve (2) tranše. Iznos svake tranše biće utvrđen prema stanju napretka radova i/ili projektovanom stanju napretka radova.

Prateće pismo za isplatu prve tranše mora biti potpisano najkasnije dvanaest (12) meseci nakon što predmetni sporazum stupi na snagu kao što je definisano članom 3.3. ovog sporazuma.

Prva tranša ne sme preći iznos od 50% odobrenog Zajma.

Svaka naredna tranša može biti povučena tek nakon pisane potvrde Zajmoprimca upućene BSE, u skladu sa članom 4.2.2. u daljem tekstu, u kojoj se potvrđuje da je 90% prethodne tranše alocirano.

3.3. Uslovi za isplatu

Pre potpisivanja Pratećeg pisma za povlačenje prve tranše, Zajmoprimac će dostaviti, kao prethodne uslove koje je potrebno ispuniti, u formi prihvatljivoj za BSE, sledeće dokaze ili dokumente:

Dokaz na engleskom jeziku, prihvatljiv za BSE, da je potpisivanje ovog sporazuma od strane Zajmoprimca pravovremeno odobreno i da osoba/osobe koje potpisuju ovaj sporazum ima/imaju ovlašćenje za to uz spesimen potpisa; i

Pravno mišljenje na engleskom jeziku izdato od strane Ministarstva pravde, u formi i obliku prihvatljivim za BSE, koje pokriva pitanja kapaciteta, ovlašćenja i nadležnosti Zajmoprimca, potvrđujući da je Sporazum valjan, obavezujući i primenljiv u skladu sa uslovima iznetim u njemu;

Dokaz da je Zajmoprimac zvanično odobrio Izveštaj o izvodljivosti, sačinjen za potrebe Projekta;

Dokaz da je TIP uspostavio JUP u skladu sa članom 4.1.2. ovog sporazuma;

Plan nabavki u skladu sa članom 4.1.3. ovog sporazuma.

Dalje, potpis na Pratećim pismima za sve tranše, uključujući i prvu, će biti prihvatljiv za BSE, nakon što im najpre bude dostavljeno sledeće:

Dokaz sačinjen na engleskom jeziku, prihvatljiv za BSE, da je izvršenje predmetnih Pratećih pisama Zajmoprimca u potpunosti odobreno;

Dokaz da osoba/osobe, potpisnici predmetnog Pratećeg pisma ima/imaju za to potpuno odobrenje sa potpisima osobe/osoba.

3.4. Krajnji rok za povlačenje kreditnih tranši

Krajnji rok za povlačenje kreditnih tranši je 30. septembar 2019. godine.

Ukoliko bude potrebno, BSE i Zajmoprimac mogu da dogovore produženje Krajnjeg roka putem razmene pisama.

3.5. Detalji plaćanja

Svi iznosi koje je Zajmoprimac dužan da plati prema ovom ugovoru uplaćivaće se u valuti svake tranše, na broj računa koji BSE dostavi Zajmoprimcu u vreme isplate.

Zajmoprimac ili banka kojoj on da nalog, zavisno od slučaja, poslaće pisano obaveštenje o plaćanju BSE, najmanje pet (5) radnih dana pre uplate bilo kog iznosa koji dospeva na plaćanje po ovom sporazumu.

Sve uplate koje se vrše na osnovu ovog sporazuma biće izvršene na Radni dan ili prema Konvenciji o modifikovanom narednom Radnom danu.

4.1. Korišćenje Zajma

4.1.1. Rok

Osim ukoliko obe strane ovog sporazuma nisu drugačije dogovorile u pisanoj formi (razmenom pisama), Zajmoprimac mora da alocira tranše za potrebe Projekta, u roku od dvanaest (12) meseci od datuma svakog povlačenja. Sredstva Zajma ne mogu se koristiti za plaćanje poreza, carina i drugih dažbina.

Iznos koji u ovom roku nije raspoređen za potrebe Projekta, mora biti vraćen BSE, u roku od trideset (30) dana nakon isteka gore navedenog roka od 12 meseci.

Zajmoprimac se obavezuje da snosi troškove koji proizilaze iz ove otplate. Ovo će obuhvatati i troškove koje će BSE morati da snosi usled reinvestiranja istog iznosa na dan otplate za preostali rok prvobitnog Zajma, kao i sve ostale propratne troškove. Stopu reinvestiranja će utvrditi BSE na osnovu tržišnih uslova na dan otplate za predmetni rok. Troškovi će stoga biti obračunati uzimajući u obzir razliku između prvobitne stope i stope reinvestiranja.

Dalje, ukoliko neka tranša koju je isplatila BSE, nije alocirana za Projekat ili je samo delimično alocirana u toku perioda pomenutog u prvom stavu gore, ovo bi predstavljalo slučaj naveden u članu 3.3 (h) Poglavlja 3 Propisa za zajmove i može dovesti do suspenzije, poništenja ili prevremene otplate Zajma prema uslovima iz čl. 3.3, 3.5 i 3.6 Propisa za zajmove.

4.1.2. Implementacija Projekta

Zajmoprimac određuje Ministarstvo pravde kao TIP. TIP će ustanoviti i održavati Jedinicu za upravljanje projektom (JUP). Zajmoprimac preuzima na sebe obavezu: (i) da obezbedi dopunska finansijska sredstva koja su neophodna za rad JUP iz budžetske linije TIP (kao što je opisano u Dodatku 1); (ii) da će preduzeti sve neophodne aktivnosti da bi JUP dobio odgovarajuće kadrove i opremu.

JUP će imati poseban račun za sve aktivnosti koje se sprovode u okviru Projekta, a koji može biti proveravan od strane BSE.

Ne ograničavajući napred navedeno, Zajmoprimac će biti odgovoran za poštovanje obaveza predviđenih ovim sporazumom i za njihove eventualne povrede.

4.1.2.1. Obaveza pažnje

Zajmoprimac će posvetiti dužnu pažnju i brigu, i upotrebiće sva uobičajeno korišćena sredstva, posebno pravna, finansijska, tehnička, društvena i upravljačka, koja su potrebna za propisno izvođenje Projekta.

4.1.2.2. Povećanje ili revidiranje troškova Projekta

Ukoliko se troškovi Projekta, kako su opisani u Dodatku 1, povećaju ili revidiraju iz bilo kog razloga, Zajmoprimac će se postarati da dodatna finansijska sredstva za završetak Projekta budu raspoloživa.

U svakom slučaju, finansiranje od strane BSE neće premašiti 60% od ukupnih troškova Projekta, ne računajući kamatu i finansijske troškove, kako je utvrđeno u Dodatku 1.

4.1.2.3. Vidljivost BSE

Zajmoprimac (i) će u promotivnom materijalu o Projektu naznačiti da Projekat delimično finansira BSE (prikazivanjem logotipa BSE na prihvatljiv način) i (ii) konsultovaće BSE u vezi sa zvaničnim saopštenjima za štampu u vezi sa projektom.

4.1.2.4. Dalje obaveze

Zajmoprimac se obavezuje da:

će sprovođenje Projekta biti u skladu sa prihvatljivim kriterijumima /kvalifikovanim troškovima definisanim u Politici za zajmove;

će sprovođenje Projekta biti u skladu sa Politikom zaštite životne sredine. Naročito, TIP, u ime Zajmoprimca, obezbediće da:

(i) Sve studije procene o uticaju na životnu sredinu (PUŽS), odobrenja i dozvole u vezi planova, ukoliko i kada su potrebne za realizaciju Projekta, budu blagovremeno obezbeđene od nadležnih organa, kao i da sve preporuke/uslovi vezani za svaku PUŽS, saglasnost ili dozvole budu ispunjeni,

(ii) Idejno rešenje Projekta definiše ciljeve indikatora kada su u pitanju energetska potrošnja, kao i instrumente za monitoring, kako bi napravili poređenje potrošnje energije novih i postojećih zgrada i nekretnina;

sva prava vezana za korišćenje zemljišta i nekretnine budu blagovremeno obezbeđena i pravosnažna;

sva imovina i radovi koji predstavljaju deo ovog projekta moraju biti trajno osigurana u skladu da standardnom praksom date delatnosti;

održavanje (direktno ili indirektno), popravka, remont i renoviranje celokupne opreme i nepokretne imovine koji su deo ovog projekta mora da se propisno vrši i adekvatno održava; Zajmoprimac će blagovremeno obaveštavati BSE o svim aranžmanima u tom cilju;

sprovođenje Projekta neće dovesti do kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i Evropske socijalne povelje; i

sprovođenje Projekta će biti u skladu sa odgovarajućim propisima za sprečavanje prevara, korupcije i pranje novca, u skladu sa dalje navedenim članom 4.1.4.

Svako nepoštovanje gore navedenih odredbi predstavljalo bi slučaj naveden u članu 3.3 (h) Poglavlja 3 Propisa za zajmove, i nakon obaveštenja od strane BSE, može dovesti do obustave, poništavanja ili prevremene otplate Zajma prema uslovima iz čl. 3.3, 3.5 i 3.6 Propisa za zajmove.

4.1.3. Nabavka

Svaka javna nabavka dobara, radova i usluga koja se finansira u okviru ovog projekta vršiće se u skladu sa Smernicama za nabavke BSE. Naročito, gore navedeni standardi koje je Zajmoprimac u obavezi da ispuni kada je u pitanju nabavka dobara, radova i usluga putem međunarodnih javnih nabavki su oni koji su definisani u odgovarajućim EU direktivama o javnim nabavkama, kao što se povremeno objavljuje u Službenom glasniku Evropske unije (SGEU). Plan nabavke (i bilo koja ažurirana verzija) koja sadrži metode nabavke za svaki sporazum biće poslat BSE radi odobrenja. Nakon prijema, BSE će obavestiti Zajmoprimca o opsegu ocene koju će BSE sprovesti za svaki ugovor.

Ukoliko Zajmoprimac ne bude postupio u skladu sa obavezama definisanim u Smernicama za nabavke, BSE (i) može da proglasi troškove vezane za sporazum neprihvatljivim za alokaciju po Projektu; i/ili (ii) može da primeni odredbe prema uslovima iz čl. 3.3, 3.5 i 3.6 Propisa za zajmove, što može dovesti do obustave, poništavanja ili prevremene otplate Zajma.

4.1.4. Obavezivanje na integritet

Zajmoprimac garantuje da nije počinio, kao i da nijedna osoba prema njegovom saznanju nije počinila, i obavezuje sa da neće počiniti, te da nijedna osoba, uz njegovu saglasnost ili prethodno saznanje, neće počiniti bilo koji akt korupcije, prevare, prinude ili tajnog dogovaranja u vezi sa postupkom nabavke ili sprovođenja bilo kog ugovora u vezi sa elementima Projekta navedenim u Dodatku 1.

Za svrhe ovog sporazuma:

„koruptivno postupanje podrazumeva nuđenje, davanje, primanje ili traženje, direktno ili indirektno, bilo kakve vrednosti radi nedozvoljenog uticaja na postupanje druge strane”;

„prevara je takvo činjenje ili propuštanje, uključujući i pogrešno informisanje, koje s namerom ili iz nehata dovodi u zabludu, ili može dovesti u zabludu, drugu stranu sa ciljem pribavljanja finansijske ili kakve druge koristi, ili radi izbegavanja obaveza”;

„prinuda podrazumeva oštećenje ili nanošenje štete, ili pretnju oštećenjem ili nanošenjem štete direktno ili indirektno, nekom licu ili imovini tog lica radi uticanja na postupanje tog lica”;

„tajno dogovaranje podrazumeva dogovor između dve ili više strana radi postizanja nedozvoljenog cilja, uključujući i nedozvoljeni uticaj na postupanje druge strane”.

U tom pogledu, saznanje koje ima bilo koji član TIP ili JUP, smatraće se saznanjem Zajmoprimca. Zajmoprimac se obavezuje da obavesti BSE ukoliko sazna bilo koju činjenicu ili podatak koji ukazuje na počinjena gore navedena dela.

Zajmoprimac će se postarati da će JUP ustanoviti, održavati i postupati u skladu sa unutrašnjim procedurama ili merama nadzora koje su predviđene nacionalnim zakonima ili odgovarajućom praksom postupanja, i obezbediti da se ne zaključi nijedna transakcija: (i) sa ciljem pranja novca ili (ii) finansiranja terorizma, od koje može imati korist bilo koje lice ili organizacija koja se navodi na objavljenoj listi sankcionisanih lica od strane Saveta bezbednosti UN, ili njegovih komiteta, i u sladu sa Rezolucijama Saveta bezbednosti 1267 (1999), 1373 (2001) na (www.un.org/terrorism), povremeno ažuriranoj, i/ili Saveta EU u skladu sa njegovim zajedničkim stavovima 2001/931/CSFP i 2002/402/CSFP, i drugim ili povezanim rezolucijama i/ili drugim aktima za njihovo sprovođenje u vezi sa finansiranjem terorizma.

Svako odstupanje od pridržavanja gore navedenih jemstava i obaveza smatraće se kršenjem člana 3.3 (g) i/ili člana 3.3 (h) Poglavlja 3 Propisa za zajmove i mogu dovesti do suspenzije, poništenja ili prevremene otplate Zajma, u skladu sa čl. 3.3, 3.5 i 3.6 Propisa za zajmove.

TIP, u ime Zajmoprimca, se obavezuje na sledeće:

(a) da preduzme takve radnje koje BSE može razumno zahtevati radi provere i/ili sprečavanja bilo koje radnje ili akta nepridržavanja obaveza iz člana 4.1.4. koji su navodno ili verovatno počinjeni;

(b) da olakša istragu koju BSE može da pokrene u vezi bilo koje radnje ili akta nepridržavanja obaveza iz člana 4.1.4; i

(c) da obaveste BSE o merama koje su preduzete radi ostvarivanja naknade štete od lica koja su odgovorna za činjenje navedenih radnji ili akata nepridržavanja obaveza iz člana 4.1.4.

Rukovodilac TIP je odgovoran za kontakte sa BSE u svrhu člana 4.1.4.

4.2. Obavezne informacije

4.2.1. Informacije vezane za Projekat

JUP će, u ime Zajmoprimca, voditi računovodstvenu evidenciju u vezi sa Projektom koja će biti u skladu sa međunarodnim standardima i prikazivati u svakom trenutku stanje napretka Projekta, i u njoj će biti evidentirane sve aktivnosti i identifikovana sva imovina i usluge koje su finansirane iz ovog zajma.

JUP se, u ime Zajmoprimca, obavezuje da u razumnom roku odgovori na svaki zahtev BSE za informacijama i da će da obezbedi sva dokumenta koja BSE može smatrati neophodnim i s razlogom tražiti, zbog propisne primene Sporazuma u smislu praćenja Projekta i korišćenja Zajma.

JUP će, u ime Zajmoprimca, odmah obavestiti BSE o svim izmenama zakona ili propisa u ekonomskom sektoru koji su relevantni za Projekat i uopšte o svim pojavama koje mogu štetno uticati na izvršenje njegovih obaveza prema ovom sporazumu. Svaki slučaj koji može štetno uticati na sprovođenje obaveza Zajmoprimca po ovom sporazumu, predstavljaće slučaj naveden u članu 3.3 (h) Poglavlja 3 Propisa za zajmove, i može dovesti do suspenzije, poništenja ili prevremene otplate Zajma u skladu sa čl. 3.3, 3.5 i 3.6 Propisa za zajmove.

4.2.2. Izveštaji o praćenju

Svakih šest (6) meseci, od početka Projekta pa do njegovog celokupnog završetka, JUP će, u ime Zajmoprimca, dostavljati BSE polugodišnje i godišnje izveštaje o praćenju Projekta. JUP će takođe slati BSE-u izveštaj o praćenju pre svake isplate, sa izuzetkom prve isplate. Neophodno je da BSE smatra navedene izveštaje zadovoljavajućim, pre svake isplate.

Izveštaj o praćenju će sadržati:

– stanje alokacije povučenih tranši Zajma;

– napredak Projektnog finansiranja i planova javnih nabavki;

– napredovanje samog Projekta, u fizičkom smislu i u smislu nastalih troškova;

– detalje o upravljanju Projektom, i

– tehničke indikatore (kao što je navedeno u Dodatku 4).

U Dodatku 3 dat je obrazac jednog izveštaja o praćenju projekta, i to sa minimumom informacija koje BSE zahteva u ovakvom izveštaju. Mogu se koristiti i drugačije forme izveštaja, ali samo pod uslovom da sadrže tražene informacije.

4.2.3. Izveštaj o završetku Projekta

Po završetku kompletnog Projekta, JUP će u ime Zajmoprimca predati konačni izveštaj koji sadrži ocenu ekonomskih, finansijskih, socijalnih i ekoloških efekata Projekta. BSE ovaj izveštaj mora smatrati zadovoljavajućim.

4.2.4. Posmatračke misije

JUP se, u ime Zajmoprimca, obavezuje da će primiti sve misije za praćenje koje sprovode zaposleni u BSE ili spoljni konsultanti koje angažuje BSE i da će pružiti svu neophodnu saradnju njihovim misijama za praćenje, tako što će omogućiti sve eventualne posete lokacijama Projekta. Posebno, BSE može da obavi reviziju računovodstva Projekta na samoj lokaciji, pomoću jednog ili više konsultanata po svom izboru, i to o trošku Zajmoprimca u slučaju njegovih propusta u pogledu izvršavanja bilo koje obaveze po ovom zajmu.

Nakon plaćanja punog iznosa glavnice Zajma i celokupne kamate i drugih troškova proisteklih iz istog, posebno onih iznosa iz čl. 6. i 7. u daljem tekstu, Zajmoprimac će u potpunosti biti oslobođen svojih obaveza prema BSE, izuzev onih koje su definisane u čl. 4.2.1. i 4.2.4, napred pomenutih, u cilju eventualne naknadne ocene Projekta.

Za povlačenja sredstava u evrima, i uprkos svim drugim mogućnostima koje stoje na raspolaganju BSE prema Sporazumu i Propisima za zajmove ili na drugi način, ukoliko Zajmoprimac ne plati svu kamatu ili neki drugi iznos koji treba da plati prema Sporazumu, najkasnije na utvrđeni datum dospeća, Zajmoprimac će morati da plati dodatnu kamatu na iznos koji duguje, a nije platio u celosti, po jednomesečnoj stopi EURIBOR od datuma dospeća u 11.00 sati (po lokalnom vremenu u Briselu), plus 2,5% godišnje, od datuma dospeća ovog iznosa do datuma kada izvrši plaćanje.

Primenljiva jednomesečna stopa EURIBOR biće ažurirana svakih 30 dana.

Sve dažbine i takse svih vrsta, koje dospevaju i koje su plaćene, i svi troškovi nastali bilo zaključenjem, izvršenjem, likvidacijom, otkazivanjem ili obustavom Sporazuma, u celosti ili delimično ili iz garancije ili datog zajma, zajedno sa svim sudskim ili vansudskim aktima proisteklim iz ovog zajma, snosiće Zajmoprimac.

Međutim, odredbe člana 4.7 Poglavlja 4 Propisa za zajmove, primeniće se vezano za troškove arbitražnog postupka pomenutog u navedenom Poglavlju 4.

Zajmoprimac izjavljuje da nije preuzeo nikakve druge obaveze niti će ih preuzeti ubuduće, koje bi mogle dati nekoj trećoj strani povlašćeni položaj, pravo prečeg plaćanja, obezbeđenje ili garanciju bilo koje prirode, koja bi mogla dati veća prava trećim licima (u daljem tekstu: Sredstvo obezbeđenja).

Ukoliko su takva sredstva obezbeđenja već data nekom trećom licu, Zajmoprimac je saglasan da obezbedi ili izda identično Sredstvo obezbeđenja u korist BSE ili, ukoliko postoji prepreka da to učini, ekvivalentno Sredstvo obezbeđenja, i da obezbedi ustanovljavanje takvih sredstava obezbeđenja u korist BSE.

Nepoštovanje ovih odredbi predstavljalo bi slučaj, kako je definisano u članu 3.3. (h) Poglavlja 3 Propisa za zajmove i može da dovede do suspenzije, poništenja ili prevremene otplate Zajma prema uslovima iz čl. 3.3, 3.5 i 3.6 Propisa za zajmove.

Zajmoprimac izjavljuje i garantuje:

da su ga nadležni organi ovlastili da sklopi ovaj sporazum i da su potpisniku/potpisnicima dali ovlašćenje za to, u skladu sa zakonima, odlukama, propisima, statutima i drugim aktima primenljivim na njega;

da sadržaj i izvršenje Sporazuma nisu u suprotnosti sa zakonima, odlukama, propisima, statutima i drugim aktima primenljivim na njega, kao i da su obezbeđene sve neophodne dozvole, licence i ovlašćenja, koja će važiti tokom celog perioda trajanja Zajma.

BSE mora odmah biti obavešten o svim izmenama vezanim za gore navedene izjave i garancije za ceo period trajanja Zajma, uz obezbeđivanje svih neophodnih propratnih dokumenata.

Zajmoprimac ne može da se pozove na bilo kakvu činjenicu, u okviru granica korišćenja Zajma, vezanu za njegove odnose sa trećim stranama u cilju izbegavanja da ispuni, bilo u celosti ili delimično, obaveze proistekle iz Sporazuma.

BSE se ne može uključiti u sporove koji mogu nastati između Zajmoprimca i trećih strana, a troškove, bilo kakve prirode, koje bi BSE imala usled bilo kakvih potraživanja, a naročito sve pravne ili sudske troškove, snosiće Zajmoprimac.

Zajmoprimac izjavljuje da je primio kopiju Propisa za zajmove, i da je to primio k znanju. Kada postoje kontradiktornosti između bilo kakvih odredaba Propisa za zajmove i bilo kakvih odredaba Sporazuma, prednost će imati odredbe Sporazuma.

Naslovi stavova, odeljaka i poglavlja Sporazuma neće služiti za njegovo tumačenje.

Ni u kom slučaju neće se pretpostaviti da se BSE prećutno odrekla bilo kojih svojih prava koja su joj zagarantovana ovim sporazumom.

Za Sporazum, njegove Dodatke i Prateća pisma biće merodavni propisi BSE, kao što je naznačeno u odredbama člana 1. stav 3. Trećeg protokola (od 6. marta 1959. god.) Opšteg sporazuma o privilegijama i imunitetima Saveta Evrope (od 2. septembra 1949. god.) i supsidijarno, po potrebi, francuskim pravom.

Sporovi između strana u Sporazumu podležu arbitraži pod uslovima koji su predviđeni u Poglavlju 4. Propisa za zajmove.

Strane u Sporazumu su se sporazumele da neće koristiti prednosti bilo kakve privilegije, imuniteta ili zakonodavstva pred sudskim ili drugim vlastima, bilo domaćim ili međunarodnim, da bi osporile sprovođenje odluke donete pod uslovima naznačenim u Poglavlju 4 Propisa za zajmove.

Sva obaveštenja ili druge vrste komunikacije obavljene u vezi sa ovim ugovorom između BSE i Zajmoprimca biće sačinjena u pisanoj formi i smatraće se da su uredno predati ili sačinjeni ukoliko se isporuče lično, putem avionske pošte ili putem faksa, upućenim od jedne strane ka drugoj, na dole naznačenu adresu.

Za Zajmoprimca:Ministarstvo finansija Republike Srbije

Kneza Miloša 20 – 11000 Beograd, Srbija

N/r ministra finansija i/ili državnog sekretara

Faks: (+381 11) 361 89 61 [ili] (+381 11) 361 42 14

Za BSE:Banka za razvoj Saveta Evrope

Avenija Kléber 55– 75116 Pariz, Francuska

Za: Generalni direktorat za zajmove i socijalni razvoj

Faks: (+33 1) 47 55 37 52

Kompletna komunikacija biće sačinjena i obavljena na engleskom ili francuskom jeziku. U slučaju da su dokumenti napisani ili sastavljeni na nekom drugom jeziku moraju biti propraćeni overenim prevodom na engleski ili francuski jezik ako to zatraži BSE.

Sporazum će stupiti na snagu nakon potvrđivanja od strane Narodne skupštine Republike Srbije i s tim u vezi odgovarajuće pisane potvrde koju BSE primi od Zajmoprimca.

Sporazum je sačinjen na engleskom jeziku u dva (2) originalna primerka jednake važnosti. Svaka strana u Sporazumu zadržava po jedan originalni primerak.

………………………, dana …………………………

Za Republiku Srbiju

…………………………………………….ImeZvanje

…………………………, dana …………………………

Za Banku za razvoj Saveta Evrope

…………………………………………Guverner / Viceguverner

LISTA DODATAKA

DODATAK 1 OPIS PROJEKTA

DODATAK 2 PRATEĆE PISMO (OBRAZCI):

Dodatak 2 a : Prateće pismo za zajam u evrima sa fiksnom kamatnom stopom

Dodatak 2 b : Prateće pismo za zajam u evrima sa varijabilnom kamatnom stopom

DODATAK 3 IZVEŠTAJI O PRAĆENJU (OBRASCI):

Narativni izveštaj o praćenju

Tabela 1: Troškovi/izvori finansiranja

Tabela 2: Godišnji plan nabavke

Tabela 3: Lista dodeljenih ugovora

Tabela 4: Korišćenje zajma

Tabela 5: Finansijski izvori

Tabela 6: Pregled primljenih sredstava

DODATAK 4 TEHNIČKI POKAZATELJI PROJEKTA

Dodatak 1

OPIS PROJEKTA

I. F/P: 1768 (2012) Zajmoprimac: Republika Srbija (preko Ministarstva finansija) Odobrenje Administrativnog saveta: 15. mart 2012. Odobreni iznos: EUR 17 000 000 II. Oblast delovanja: Projekat će obuhvatiti sledeći sektor delovanja BSE: „Infrastruktura administrativnih i pravosudnih javnih službi”. Planirani radovi: Projekat ima za svrhu izgradnju i opremanje nove zatvorske jedinice visokog stepena bezbednosti u Kragujevcu. Nova zatvorska jedinica moći će da primi 400 lica, koji su osuđeni na odsluženje zatvorske kazne na 5 i više godina. Lokacija: Kragujevac (Srbija) Procenjeni ukupni troškovi: EUR 28 950 000 (bez PDV-a) Indikativni troškovi i finansijski plan: Indikativni raspored troškova i plan finansiranja Projekta: TROŠKOVIIznos(u mil EUR)IZVORI FINANSIRANJA Iznos(u mil EUR)Udeo (%)Projekat i pripremni radovi0,9Republika Srbija 0,20,69%WBIF-IPF**0,72,42%Tehnička kontrola projektne dokumentacije; priprema tenderske dokumentacije za radove0,05WBIF-IPF**0,050,17%Priprema zemljišta i lokacije5,2Republika Srbija 5,217,96%Građevinski radovi (građevinski radovi i usluge)18,3BSE16,858,03%Republika Srbija1,55,18%Nabavka opreme (uključujući i sigurnosnu opremu)2,7Republika Srbija2,79,33%Nadzor radova i nabavke opreme0,7WBIF-IPF**0,72,42%Upravljanje projektom0,3BSE Republika Srbija 0,20,10.69%0,35%Obuka zaposlenih0,4Republika Srbija0,41,38%Vanredni troškovi0,4Republika Srbija0,41,38%UKUPNO (bez PDV-a)28,95UKUPNO (bez PDV-a)28,95100,00% * Tačni procenti se možda neće poklapati zbog zaokruživanja.** WBIF-IPF: Investicioni okvir za zapadni Balkan – Instrument za infrastrukturne projekte. Napredak radova: 0% u vreme podnošenja zahteva za dobijanje zajma. III. Kriterijum za kvalifikaciju: Zajmoprimac će ispoštovati sve kriterijume za sticanje prava propisane u Politici za zajmove u okviru sledećeg sektora delovanja BSE: „Infrastruktura administrativnih i pravosudnih javnih službi”. Kvalifikovani troškovi: Zajam BSE ne može se koristiti za plaćanje indirektnih poreza, uključujući i porez na dodatu vrednost (PDV). IV. Tehnički indikatori: Spisak tehničkih pokazatelja koji će služiti kao osnova ocenjivanja tokom izvođenja Projekta dat je u Prilogu 4. V. Društveni efekti i efekti na životnu sredinu: Društveni efektiGlavni društveni efekat obezbediće značajno bolje uslove za smeštaj osuđenicima od onih koji trenutno postoje u drugim zatvorskim i kaznenim ustanovama u Srbiji. Projekat će doprineti poboljšanju efikasnosti kaznenog sistema Srbije, uključujući i jačanje zatvorskih kapaciteta. Osim unapređenja samih prostorija, Projekat će doprineti poboljšanju životnih uslova za zatvorenike i zaposlene u novoj zatvorskoj jedinici, kao i rasterećenju postojeće infrastrukture. Uopšteno, osim ciljnih korisnika, Projekat će kombinovati obrazovne aktivnosti i treninge, od čega će i zatvorenici i zaposleni imati koristi, obezbeđujući na taj način dugoročnu korist društvu u celini.Efekti na životnu sredinuProjekat je svrstan u Kategoriju B procene životne sredine, u skladu sa Politikom zaštite životne sredine BSE, na osnovu podataka koje su srpske organi dostavili.U skladu sa preporukama BSE tokom pripremne faze Projekta, posebna pažnja biće usmerena u fazi projektovanja do energetske efikasnosti, merama štednje vode, aspekata upravljanja odlaganja otpada i otpadnim vodama, u cilju smanjenja negativnih efekata Projekta na životnu sredinu.

Dodatak 2a

PRATEĆE PISMO ZA ZAJAM U EVRIMA SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

(Obrazac)

LD 1768 (2012) – [broj] Tranša

BANKA ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE

Uz Okvirni sporazum o zajmu od [datum]

zaključen između

BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE

(u daljem tekstu: BSE)

i

REPUBLIKE SRBIJE

(u daljem tekstu: Zajmoprimac)

Postojeće Prateće pismo i Okvirni sporazum o zajmu definišu uslove koji su dogovoreni u vezi sa [broj] tranšom u skladu sa članom [broj] pomenutog Okvirnog sporazuma o zajmu.

Iznos Zajma EUR [iznos]

Dospeće [broj] – godina krajnjeg roka dospeća sa [broj] godina grejs period

Fiksna kamatna stopa [procenat] godišnje

Plaćanje kamate Polugodišnje/godišnje za protekli period

Računanje dana 30/360 neusklađeno, Konvencija o modifikovanom narednom Radnom danu

Radni dan Kao što je definisano u Okvirnom sporazumu o zajmu

Datum povlačenja tranše [datum]

Instrukcije za plaćanje

(Zajmoprimac) Broj računa [broj] u [naziv banke i ime grada]. SWIFT SODE: [šifra] preko [ime korespondentske banke i grada] SWIFT SODE: [šifra]

Uputstva za plaćanje (BSE) Kao u Članu 3.5 Okvirnog sporazuma o zajmu

Otplata glavnice i plaćanje kamate biće obavljena u skladu sa priloženim Planom otplate. Dok će prva rata kamate biti plaćena [datum], prva rata glavnice biće otplaćena [datum].

Sva plaćanja će biti izvršena na račun BSE, u skladu sa gore navedenim Instrukcijama za plaćanje (BSE).

Ove odredbe su predmet dogovora u odnosu na „Konvenciju o modifikovanom narednom Radnom danu“, čija definicija se može naći u Okvirnom sporazumu o zajmu, potpisanom između BSE i Zajmoprimca na dan [datum].

Predmetno Prateće pismo stupiće na snagu po potpisivanju obe strane – Zajmoprimca i BSE.

[Grad, datum] [Grad, datum]

Za Banku za razvoj Saveta Za Republiku Srbiju

Evrope

Dodatak 2b

PRATEĆE PISMO ZA ZAJAM U EVRIMA SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM

(OBRAZAC)

LD 1768 (2012) – [broj] Tranša

BANKA ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE

Uz Okvirni sporazum o zajmu od [datum]

zaključen između

BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE

(u daljem tekstu: BSE)

i

REPUBLIKE SRBIJE

(u daljem tekstu: Zajmoprimac)

Postojeće Prateće pismo i Okvirni sporazum o zajmu definišu uslove koji su dogovoreni u vezi sa [broj] tranšom u skladu sa članom [broj] pomenutog Okvirnog sporazuma o zajmu.

Iznos zajma EUR [iznos]

Dospeće [broj] – godina krajnjeg roka dospeća sa [broj] godina grejs period

EURIBOR Kao što je definisano u Okvirnom sporazumu o

zajmu

Varijabilna kamatna stopa EURIBOR 3 ili 6 – mesečni plus ili minus [broj] baznih poena godišnje (Telerate [referenca] ili Reuters [referenca])* Radi izbegavanja svake sumnje, kada određivanje kamatne stope rezultira negativnom stopom (usled utvrđene negativne promenljive referentne stope kao ishoda raspona koji se oduzima od promenljive kamatne stope, ili bilo kojih drugih okolnosti), smatraće se da je kamata koju plaća Zajmoprimac nula.

Plaćanje kamate Kvartalno/polugodišnje za protekli period

Računanje dana Stvarni broj dana/360, Konvencija o modifikovanom narednom Radnom danu

Radni dan Kao što je definisano u Okvirnom sporazumu

o zajmu

Datum povlačenja tranše [datum]

Uputstva za plaćanje (Zajmoprimac) Broj računa [broj] u [naziv banke i ime grada]. SWIFT SODE: [šifra] preko [ime korespondentske banke i grada] SWIFT SODE: [šifra]

Uputstva za plaćanje (BSE) Kao u članu 3.5 Okvirnog sporazuma o zajmu

Kamatna stopa će se obračunavati za svaki period od [broj] meseci, počevši od datuma povlačenja zajma. Kamata će biti utvrđena dva radna dana pre svakog novog kamatnog perioda. BSE će obavestiti Zajmoprimca o kamati koja je plativa svakih [broj] meseci. Plaćanje kamate će se vršiti na dan [dan, mesec] svake godine, a prvi put na dan [datum]. [Lista datuma otplate i iznosa glavnice koji dospevaju za svaki datum]

Sva plaćanja će biti izvršena na račun BSE, u skladu sa gore navedenim Instrukcijama za plaćanje (BSE).

Ove odredbe su predmet dogovora u odnosu na „Konvenciju o modifikovanom narednom Radnom danu“, čija definicija se može naći u Okvirnom sporazumu o zajmu, potpisanom između BSE i Zajmoprimca na dan [datum].

Predmetno Prateće pismo stupiće na snagu po potpisivanju obe strane – Zajmoprimca i BSE.

[Grad, datum] [Grad, datum]

Za Banku za razvoj Saveta Za Republiku Srbiju

Evrope

[pic]

Ostavite komentar