Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Dodatak 3

Izveštaji o praćenju (Obrasci)

Sadržaj

Narativni izveštaj o praćenju

Tabela 1: Troškovi/ izvori finansiranja

Tabela 2: Godišnji plan nabavke

Tabela 3: Spisak dodeljenih ugovora

Tabela 4: Korišćenje kredita

Tabela 5: Specifikacija primljenih sredstava

Tabela 6: Raspored aktivnosti

Narativni izveštaj o praćenju

LD 1768 (2012)

Za delimično finansiranje izgradnje i opremanja

nove zatvorske jedinice visokog stepena bezbednosti u Kragujevcu (Srbija)

Sažet prikaz statusa projekta

Procenjeni ukupni kvalifikovani troškovi projekta (bez PDV i drugih poreza): 28,95 miliona evra

Odobren kredit od BSE u iznosu od: 17 miliona evra

Max. % učešće (BSE):

60% od ukupnih kvalifikovanih troškova

Ciljevi:

Cilj projekta je izgradnja i opremanje nove zatvorske jedinice visokog stepena bezbednosti u Kragujevcu. Nova zatvorska jedinica će imati kapacitet za 400 lica, koji su osuđeni na odsluženje zatvorske kazne na 5 i više godina.

% kredit BSE isplaćen [datum]:

Prosečna isplata % po godini: … %

Istorijat isplate od [datum]:

(Molimo vas da priložite ažurirane informacije o isplati)

Postojeći (definisati period): MEUR

Predviđen (definisati period): MEUR

Drugi planirani finansijski izvori:

Istorijat isplate (kraj perioda):

(Molimo vas da priložite ažurirane informacije o isplati)

Postojeći (definisati period): MEUR

Predviđen (definisati period): MEUR

Stvarni datum okončanja:

Krajnji rok: 30. septembar 2019.

Period implementacije:

Telo za implementaciju projekta:

Ministarstvo pravde

Sažet prikaz statusa projekta:

Status implementacije do danas je kao što sledi:

Napredovanje: ostvareni rezultati; odstupanja; problemi koji su se pojavili.

Radovi (ostvareni i planirani za naredni period izveštavanja).

Revidiran raspored za naredni period izveštavanja (ukoliko se može primeniti).

Troškovi i finansiranje projekta:

Sažet prikaz isplata.

Tokovi sredstava po izvorima finansiranja.

Sažet prikaz rashoda, nastalih i plaćenih.

Rashodi i ukupni troškovi projekta.

Aktivnosti u vezi sa nabavkom:

Plan nabavke

Rezultati tendera

Izvršenje ugovora

Saopštenja koja se odnose na Projekat; BSE vidljivost:

[Saopštenja za javnost, table na gradilištu, prilozi u medijima/novinama: obezbediti spisak članaka, izvor, datumi i stranica(e) priloga u kojima se spominje BSE i/ili drugi partneri; prevod priloga u kojima se spominje BSE i/ili drugi partneri sa kvalitativnog aspekta]

Specifični problem(i) koji se odnose na projekat (ako postoje):

Problem(i) zaposlenih (ako postoje):

Predloženi akcioni plan za rešavanje problema (ako je primenjiv):

Aktivnost

Odgovornost

Aktivnost(i) za koje se očekuje da budu izvršene do [datum]

TABELA 1 – TROŠKOVI I IZVORI FINANSIRANJA

u EUR (bez PDVa i drugih poreza)

Država: Republika Srbija

Zajmoprimac: Republika Srbija

Referenca projekta: LD 1768 (2012) – Projekat izgradnje i opremanja zatvora u Kragujevcu Datum: …………

Struktura troškova

Opis

Procenjeni troškovi (EUR)

Nastali troškovi [1]

Budući troškovi [1]

Ukupni troškovi

(C) = (A) + (B)

%

POTROŠENO

Izmene /

Komentari

GODINA 1

GODINA 2

GODINA 3

GODINA 4

Ukupno

(A)

Do završetka

(B)

koji će nastati tekuće godine

1

Projekat i pripremni radovi

2

Tehnička kontrola projektne dokumentacije;

priprema tenderske dokumentacije za radove

3

Priprema zemljišta i lokacije

4

Građevinski radovi (građevinski radovi i usluge)

5

Nabavka opreme

6

Sigurnosna oprema

7

Nadzor nad radovima i nabavkom opreme

8

Upravljanje projektom

9

Obuka zaposlenih

10

Nepredviđeni troškovi

UKUPNO

Izvori finansiranja

BSE

Republika Srbija

WBIF-IPF

UKUPNO

[1] Zamenite Godina 1, Godina 2, odgovarajućom godinom i prilagodite kolone prema godišnjim troškovima.

TABELA 2 – PLAN NABAVKE ZA GODINU XXXX

Datum izveštaja o napretku : …………….

Država: Republika Srbija

Zajmoprimac: Republika Srbija

Referenca projekta: LD 1768 (2012) – Projekat izgradnje i opremanja zatvora u Kragujevcu

1. Građevinski radovi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ref. br.

Opis ugovora

Procenjeni troškovi

valuta

Procenjeni troškovi u EUR

Finansirano od strane*

Broj partija

Metoda nabavke

Preferencijalni tretman domaćeg (da/ne) %**

Razmatranje od strane banke

(PRE/POSLE)

Očekivani datum objavljivanja ponuda

Očekivani datum otvaranja ponuda

Očekivani datum ocene ponuda

Očekivani datum

potpisivanja ugovora

2. Roba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ref. br.

Opis ugovora

Procenjeni troškovi

valuta

Procenjeni troškovi u EUR

Finansirano od strane

Broj partija

Metoda nabavke

Preferencijalni tretman domaćeg (da/ne) %

Razmatranje od strane banke

(PRE/POSLE)

Očekivani datum objavljivanja ponuda

Očekivani datum otvaranja ponuda

Očekivani datum ocene ponuda

Očekivani datum

potpisivanja ugovora

3. Usluge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ref. br.

Opis zadatka

Procenjeni troškovi

valuta

Procenjeni troškovi u EUR

Finansirano od strane

Broj partija

Metoda izbora

Preferencijalni tretman domaćeg (da/ne)%

Razmatranje od strane banke

(PRE/POSLE)

Očekivani datum objavljivanja ponuda

Očekivani datum otvaranja ponuda

Očekivani datum ocene ponuda

Očekivani datum

potpisivanja ugovora

*Molimo navedite očekivane izvore finansiranja, npr: BSE, druge međunarodne finansijske institucije, državni budžet, itd.

** Kolona ‘Preferencijalni tretman domaćeg’ mora se popuniti samo u slučaju ICB (Međunarodno javno nadmetanje) metode nabavke. U slučaju drugih metoda nabavke, ubaciti „N/A“.

TABELA 3 – LISTA DODELJENIH UGOVORA

Datum izveštaja o napretku : …………….

Država: Republika Srbija

Zajmoprimac: Republika Srbija

Referenca projekta: LD 1768 (2012) – Projekat izgradnje i opremanja zatvora u Kragujevcu

Bez PDV-a

Opis ugovora

Dobavljač/Izvođač

Odredbe ugovora

Datum potpisivanja ugovora

Trajanje ugovora (u mesecima)

Kategorija ugovora (2)

Praćena procedura nabavke

Uži izbor ili prekvalifikacija (ako je primenjivo)

Plaćeno

Period primene

Datum prijema rada

Izmene (komentari)

Ref.

Naziv

Predmet ugovora

Ime

Država

Valuta

Iznos

Protivvrednost u EUR(1)

Broj prijavljenih kandidata

Broj kandidata u užem izboru

u nacionalnoj valuti

Protivvrednost u EUR(4)

Početak

Kraj

Metoda(3)

Datum javnog poziva

Ponude primljene

Odluka o dodeli

Broj primljenih ponuda

Primljene žalbe (D za da, N za ne)

Metoda(3)

Datum javnog poziva

Ponude primljene

Odluka o dodeli

Broj primljenih ponuda

Primljene žalbe (D za da, N za ne)

Metoda(3)

Datum javnog poziva

Ponude primljene

Odluka o dodeli

Broj primljenih ponuda

Primljene žalbe (D za da, N za ne)

(1) PV = Protivvrednost u EUR po kursu na dan potpisivanja ugovora.

(2) Akronimi koji se koriste: R za radove, RO za robu i U za usluge.

(3) Akronimi koji se koriste za međunarodne procedure nabavke: OP = otvorene procedure; UP = uslovljene procedure; KD = kompetitivni dijalog; PPO = pregovarački postupak sa objavljivanjem; PPBO = pregovarački postupak bez objavljivanja.

Akronimi koji se koriste za nacionalne procedure nabavke: NJK = nacionalni javni konkursi; DU = direktno ugovaranje (podložno prethodnom odobrenju BSE); KU = kupovina; SSZ = sopstvena sredstva zajmorpimca.

(4) PV = Protivvrednost u EUR po kursu na dan plaćanja.

TABELA 4 – KORIŠĆENJE KREDITA BANKE (BSE)

Datum izveštaja o napretku : …………….

Država: Republika Srbija

Zajmoprimac: Republika Srbija

Referenca projekta: LD 1768 (2012) – Projekat izgradnje i opremanja zatvora u Kragujevcu

BROJ TRANŠE

DATUM ISPLATE

IZNOS ISPLAĆENE TRANŠE (u EUR)

KURS (na dan plaćanja)

PROTIVVREDNOST u RSD

Opis plaćanja

Datum plaćanja (D/M/G)

Iznos plaćen u RSD

KORIŠĆENJE TRANŠE (%)

KOMENTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TABELA 5 – PREGLED PRIMLJENIH SREDSTAVA

(u EUR, bez PDVa)

Datum izveštaja o napretku : …………….

Država: Republika Srbija

Zajmoprimac: Republika Srbija

Referenca projekta: LD 1768 (2012) – Projekat izgradnje i opremanja zatvora u Kragujevcu

IZVORI FINANSIRANJA

1. GODINA (1)

2. GODINA (1)

GODINA(1)

UKUPNO

KOMENTARI

UKUPNO

(1) Molimo zamenite 1. godinu, 2. godinu … sa odgovarajućom godinom.

TABELA 6 – RASPORED AKTIVNOSTI

(Obrazac dijagrama)

Datum: …………….

Država: Republika Srbija

Zajmoprimac: Republika Srbija

Referenca projekta: LD 1768 (2012) – Projekat izgradnje i opremanja zatvora u Kragujevcu

Opis aktivnosti

Raspored rada

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NAPREDAK %

KOMENTARI

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

A

FAZA PROJEKTOVANJA

Prvobitni raspored rada

Izmenjeni raspored rada

B

FAZA NABAVKE

Prvobitni raspored rada

Izmenjeni raspored rada

C

FAZA IZGRADNJE I NABAVKE

Prvobitni raspored rada

Izmenjeni raspored rada

D

FAZA ZAPOŠLJAVANJA I OBUKE

Prvobitni raspored rada

Izmenjeni raspored rada

E

FAZA PROCENE I UPOZNAVANJA

Prvobitni raspored rada

Izmenjeni raspored rada

F

OTVARANJE OBJEKTA I PREMEŠTAJ PRITVORENIKA

Prvobitni raspored rada

Izmenjeni raspored rada

Dodatak 4

TEHNIČKI POKAZATELJI PROJEKTA (Obrazac)

TEHNIČKI POKAZATELJI PROJEKTA (Obrazac)

Datum: …………….

Država: Republika Srbija

Zajmoprimac: Republika Srbija

Referenca projekta: LD 1768 (2012) – Projekat izgradnje i opremanja zatvora u Kragujevcu

ZATVOR

INDIKATORI

JEDINICA

Situacija pre finansiranja projekta

Cilj projekta (ako je primenljivo)

Rezultat projekta

Komentari

IZLAZNI PODACI

Projektovana površina

m2

Površina prema vrsti finansiranog objekta (zatvorena, otvorena)

m2 po režimu

Obezbeđeni broj ćelija po režimu

broj po režimu

Obezbeđeni broj kreveta za zatvorenike po režimu

broj po režimu

Broj zatvorenika po bloku

broj po bloku

Obezbeđeni objekti za obuku, učenje, radionice

m2 po tipu

Obezbeđeni zdravstveni objekti

vrsta zgrade/vrsta opreme

Procenat površine pokriven protivpožarnim sistemom

%

Procenat ćelija sa interfonom

%

DRUŠTVENI UTICAJ / UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Broj zatvorenika po ćeliji

broj

Zapremina ćelije po zatvoreniku

m3

Ukupni prostor po zatvoreniku po režimu

m2

Procenat ćelija sa toaletom

%

Procenat ćelija sa tušem

%

Prosečna udaljenost zatvorenika od kuće

km

Bezbednosno osoblje po zatvoreniku po režimu

broj

Ciljni nivo energetskog učinka

standard učinka; nivo

Ciljna potrošnja energije

kWh/m2/godina

____ Popuniti pre prve isplate kredita

____ Popuniti po završetku projekta

Ostavite komentar