Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza

NACRT ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE DANSKE

O OLAKŠANOJ PROCEDURI ZA IZDAVANjE VIZA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza, koji je potpisan 13. marta 2008. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, danskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE DANSKE

O OLAKŠANOJ PROCEDURI ZA IZDAVANjE VIZA

REPUBLIKA SRBIJA

I

KRALjEVINA DANSKA

u daljem tekstu Strane ugovornice,

Želeći, kao prvi konkretan korak ka uspostavljanju bezviznog režima, da se olakšaju direktni kontakti među ljudima, što je važan preduslov za stalan razvoj ekonomskih, humanitarnih, kulturnih, naučnih i drugih veza, olakšavajući izdavanje viza državljanima Republike Srbije;

Imajući u vidu da su svi građani EU oslobođeni viza kada putuju u Republiku Srbiju na period koji nije duži od 90 dana ili su u tranzitu kroz teritoriju Republike Srbije;

Priznavajući da će se, ukoliko Republika Srbija ponovo uvede vize za građane EU, iste olakšice koje su ovim sporazumom omogućene državljanima Republike Srbije automatski primenjivati na državljane Danske, na bazi reciprociteta;

Prepoznajući da vizne olakšice neće voditi ilegalnim migracijama i vodeći posebno računa o bezbednosti i readmisiji;

Bazirajući se na Sporazumu između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza i Zajedničkoj deklaraciji koja se tiče Kraljevine Danske, koja se nalazi u prilogu ovog Sporazuma;

Imajući u vidu Sporazum između Republike Srbije i Danske o readmisiji lica koja nezakonito borave,

DOGOVORILE SU SE O SLEDEĆEM:

1. Svrha ovog sporazuma je olakšavanje procedure za izdavanje viza za željeni boravak od najduže 90 dana u periodu od 180 dana za državljane Republike Srbije.

2. Ako Republika Srbija ponovo uvede vize za građane EU ili neke kategorije građana EU, iste olakšice predviđene ovim sporazumom za državljane Republike Srbije biće automatski primenjene, na bazi reciprociteta, i za određene državljane Danske.

1. Vizne olakšice koje predviđa ovaj sporazum odnose se na državljane Republike Srbije samo ukoliko oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize na osnovu zakona i propisa EU ili Danske, ovog sporazuma ili drugih međunarodnih sporazuma.

2. Nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije ili zakonodavstvo Danske ili EU, primenjuje se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog sporazuma, kao što je odbijanje izdavanja vize, priznavanje putnih isprava, dokazi o dovoljnim sredstvima za izdržavanje, kao i zabrana ulaska i mere za proterivanje iz zemlje.

Za potrebe ovog sporazuma:

a) “državljanin Republike Srbije” označava svako lice koje poseduje državljanstvo Republike Srbije u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom;

b) „državljanin Danske“ označava lice koje poseduje dansko državljanstvo;

v) “viza” označava ovlašćenje koje izdaje Danska ili odluku koju ona donese, a koja je neophodna radi:

ulaska sa namerom boravka u Danskoj ili više država članica Šengena u ukupnom trajanju od najduže 90 dana,

ulaska zbog tranzita preko teritorije Danske ili više država članica Šengena,

g) “lice koje zakonito boravi” označava državljanina Republike Srbije kome je dozvoljen boravak ili koje ima pravo da boravi na teritoriji države članice Šengena duže od 90 dana, na osnovu zakonodavstva EU ili nacionalnog zakonodavstva.

d) “država članica Šengena “ označava bilo koju državu koja u potpunosti primenjuje šengenski acquis.

đ) “područje Šengena“ označava područje država članica Šengena.

Član 4.

Dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja

1. Za sledeće kategorije državljana Republike Srbije dovoljna su sledeća dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja u drugu Stranu ugovornicu:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koje organizuju međuvladine organizacije na teritoriji Danske:

– pismo koje je izdao nadležni organ Republike Srbije, kojim se potvrđuje da je podnosilac zahteva za vizu član njegove delegacije koja putuje u drugu Stranu ugovornicu da učestvuje u gore pomenutim događajima uz propratnu kopiju zvanične pozivnice;

b) za poslovne ljude i predstavnike privrednih organizacija:

– pisani zahtev koji izdaje domaćin-pravno lice ili kompanija, organizacija odnosno kancelarija ili ogranak tog pravnog lica ili kompanije, kao i državne ili lokalne vlasti Danske ili organizatori trgovinskih i industrijskih sajmova, konferencija i simpozijuma koji se održavaju na teritoriji Danske, uz potvrdu Privredne komore Srbije;

v) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji Danske vozilima registrovanim u Republici Srbiji:

– pisani zahtev od nacionalne kompanije ili udruženja prevoznika Republike Srbije koji obavljaju međunarodni drumski transport u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

g) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju na teritoriju Danske:

– pisani zahtev od nadležne železničke kompanije Republike Srbije u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

d) za novinare:

– potvrda ili drugi dokument koji je izdat od profesionalne organizacije i kojim se dokazuje da je odnosno lice profesionalni novinar i dokument izdat od strane njegovog poslodavca u kome se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

đ) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene:

– pozivno pismo od organizacije domaćina za učestvovanje u ovim aktivnostima;

e) za učenike, studente, postdiplomce i nastavnike koji prate učenike koji idu na put u obrazovne svrhe ili na studije, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti:

– pozivno pismo ili potvrda o upisu koju šalje univerzitet, koledž ili škola domaćin, ili studentske knjižice, ili potvrde o kursevima koji će biti pohađani;

ž) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu:

– pozivno pismo od organizacije domaćina: nadležnih organa, nacionalnih sportskih federacija ili Nacionalnog olimpijskog komiteta Danske;

z) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju zbratimljene opštine i gradovi:

– pozivno pismo od predsednika opštine, odnosno gradonačelnika ovih opština i gradova;

i) za bliske rođake – supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke, koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije koji imaju legalan boravak na teritoriji Danske:

– pozivno pismo domaćina;

j) za posete vojnim i civilnim grobljima:

– zvaničan dokument kojim se potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i porodični ili drugi odnos između podnosioca zahteva i preminulog;

k) za lica koja prisustvuju sahranama:

– zvaničan dokument kojim se potvrđuje činjenica o smrti, kao i potvrda o porodičnom ili drugom odnosu između podnosioca zahteva i preminulog;

l) za lica koja dolaze u posetu iz medicinskih razloga i njihovu neophodnu pratnju:

– zvaničan dokument medicinske institucije kojim se potvrđuje neophodnost medicinske nege u ovoj instituciji i neophodnost pratnje, kao i dokaz o posedovanju dovoljnih finansijskih sredstava za plaćanje medicinskog tretmana;

lj) za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju u cilju obuke, na seminare, konferencije, uključujući i programe razmene:

– pozivno pismo koje je izdala organizacija domaćin, potvrda da je to lice predstavnik organizacije civilnog društva i potvrda o osnivanju takve organizacije iz odgovarajućeg registra koju je izdao državni organ u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

m) za predstavnike verskih zajednica u Republici Srbiji:

– pisani zahtev verske zajednice registrovane u Republici Srbiji, navodeći svrhu, trajanje i učestalost takvih putovanja;

n) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju na teritoriji Danske:

– pozivno pismo od organizacije domaćina kojim se potvrđuje da je osoba u pitanju učesnik u navedenim događajima;

nj) za lica koja idu na turističko putovanje:

– potvrda ili vaučer od turističke agencije ili organizatora putovanja akreditovanih od strane Danske i drugih država članica Šengena, u okviru lokalne konzularne saradnje, kojim se potvrđuje rezervacija za organizovano putovanje.

2. Pozivno pismo, odnosno pisani zahtev, naveden u stavu 1. ovog člana sadrži sledeće stavke:

a) za pozvano lice: ime i prezime, datum rođenja, pol, državljanstvo, broj lične karte, vreme i svrha putovanja, broj ulazaka i, gde je to relevantno, ime supružnika i maloletnog lica koje ide u pratnji pozvanog lica;

b) za lice koje poziva: ime, prezime i adresa; ili

v) za pravno lice, kompaniju ili organizaciju koja poziva: puno ime i adresa i

– ako je poziv izdat od strane organizacije: ime i pozicija lica koje potpisuje poziv,

– ako je poziv izdat od strane pravnog lica ili kompanije ili kancelarije ili ogranka takvog pravnog lica ili kompanije osnovane na teritoriji Danske, registracioni broj koji se zahteva u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Danske.

3. Za kategorije lica navedenih u stavu 1. ovog člana, sve kategorije viza se izdaju u skladu sa pojednostavljenom procedurom bez zahteva za drugim dokazima, pozivima ili potvrdama u pogledu svrhe putovanja, predviđenih zakonodavstvom Danske.

1. Diplomatske misije i konzularna predstavništva Danske izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najviše pet godina za sledeće kategorije lica:

a) za članove nacionalnih i pokrajinskih/regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u slučaju da oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize ovim sporazumom, u obavljanju svojih funkcija, sa rokom važenja ograničenim njihovim mandatom, ako je taj mandat kraći od 5 godina;

b) za stalne članove zvaničnih delegacija koji će, na zvanični poziv upućen Republici Srbiji, redovno učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji Danske od strane međuvladinih organizacija;

v) za supružnike i decu (uključujući i usvojenu), koja imaju manje od 21 godine ili su izdržavana, i roditelji koji posećuju državljane Republike Srbije koji legalno borave na teritoriji Danske, sa rokom važenja ograničenim na period važenja njihove dozvole za boravak.

2. Diplomatske misije i konzularna predstavništva Danske izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najduže jedne godine za sledeće kategorije lica, pod uslovom da su tokom prethodne godine dobili bar jednu vizu, da su je iskoristili u skladu sa zakonima koji regulišu ulazak i boravak u državi posete, kao i da postoje razlozi za traženje vize za više ulazaka:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, redovno učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koje međuvladine organizacije organizuju na teritoriji Danske;

b) za poslovne ljude i predstavnike privrednih organizacija koji redovno putuju u Dansku;

v) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji Danske vozilima registrovanim u Republici Srbiji;

g) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju u međunarodnom saobraćaju na teritoriju Danske;

d) za novinare;

đ) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene, koji redovno putuju u Dansku;

e) za studente i postdiplomce koji redovno putuju u svrhe studija ili obrazovanja, uključujući i programe razmene;

ž) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu;

z) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju zbratimljene opštine i gradovi;

i) za lica kojima je potrebno da redovno dolaze u posetu iz medicinskih razloga i za njihovu neophodnu pratnju;

j) za predstavnike organizacija civilnog društva koji redovno putuju u Dansku radi obuke, na seminare, konferencije, uključujući i programe razmene;

k) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji, koji redovno putuju u Dansku;

l) za pripadnike profesija koji učestvuju u međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji redovno putuju u Dansku.

3. Diplomatske misije i konzularna predstavništva Danske izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najkraće 2 godine i najduže 5 godina za kategorije lica koja su navedena u stavu 2. ovog člana, pod uslovom da su tokom prethodne dve godine iskoristila jednogodišnju vizu za više ulazaka u skladu sa zakonima o ulasku i boravku u zemlji posete, kao i da još uvek postoje razlozi za traženje vize za više ulazaka.

4. Ukupan period boravka lica na teritoriji Danske i bilo koje druge države članice Šengena, a na koja se odnose stavovi 1-3. ovog člana, neće biti duži od 90 dana u periodu od 180 dana.

1. Taksa za obradu zahteva za izdavanje vize za državljane Republike Srbije iznosi 35 evra.

Gore navedeni iznos može se revidirati u skladu sa procedurom predviđenom u članu 13. stav 4 ovog sporazuma.

Ako Republika Srbija ponovo uvede vize za građane EU, taksa za izdavanje vize koju će Republika Srbija naplaćivati neće biti viša od 35 evra ili nekog drugog dogovorenog iznosa ukoliko je taksa revidirana u skladu sa procedurom predviđenom članom 13. stav 4 ovog sporazuma.

2. Takse za obradu zahteva za izdavanje vize ukinute su za sledeće kategorije lica:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji Danske od strane međuvladinih organizacija;

b) za članove nacionalnih i pokrajinskih/regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u slučaju da oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize na osnovu ovog sporazuma;

v) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene;

g) za učenike, studente, postdiplomce i učitelje koji prate učenike koji idu na put u obrazovne svrhe ili na studije, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti;

d) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu;

đ) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju zbratimljene opštine i gradovi;

e) za lica sa invaliditetom i lica koja ih prate, ukoliko je to potrebno;

ž) za predstavnike organizacija civilnog društva koji putuju radi prisustva sastancima, seminarima, programima razmene i obuke;

z) za osobe koje su podnele dokumenta kojima se dokazuje neophodnost njihovog putovanja na osnovu humanitarnih razloga, uključujući potrebu hitnog medicinskog tretmana, kao i za osobu koja ih prati, ili za osobe koje prisustvuju sahrani bliskog rođaka ili koje posećuju teško bolesnog bliskog rođaka;

i) za novinare;

j) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriju Danske vozilima registrovanim u Republici Srbiji;

k) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju na teritoriju Danske;

l) za bliske rođake-supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije sa legalnim boravkom na teritoriji Danske;

m) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji, koji redovno putuju u Dansku;

n) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju na teritoriji Danske;

nj) za penzionere;

o) za decu mlađu od 6 godina.

1. Diplomatske misije i konzularna predstavništva Danske donose odluku po zahtevu za izdavanje vize u roku od 10 kalendarskih dana od dana prijema zahteva i dokumenata neophodnih za izdavanje vize.

2. Vremenski period za donošenje odluke po zahtevu za izdavanje vize može da se produži do 30 kalendarskih dana u pojedinačnim slučajevima, posebno kada je neophodno dodatno proveravanje zahteva za vizu.

3. Vremenski period za donošenje odluke po zahtevu za izdavanje vize može da se smanji na 3 radna dana ili kraće u hitnim slučajevima.

Državljani Republike Srbije koji nemaju mogućnost da napuste teritoriju Danske u roku koji je naznačen u njihovoj vizi iz razloga više sile imaju pravo na besplatan produžetak vize, u skladu sa zakonodavstvom države prijema i to za period neophodan za njihov povratak u državu prebivališta.

1. Državljani Republike Srbije nosioci važećih diplomatskih pasoša, mogu da uđu, napuste ili prelaze preko teritorije Danske bez vize.

2. Lica iz stava 1. ovog člana mogu da ostanu na teritoriji Danske i bilo koje druge države članice Šengena najduže 90 dana u periodu od 180 dana.

U skladu sa nacionalnim pravilima i propisima koji se odnose na nacionalnu bezbednost Danske i u skladu sa pravilima EU o vizama sa ograničenim teritorijalnim važenjem, državljani Republike Srbije imaju pravo da putuju unutar teritorije područja Šengena po istoj osnovi kao i građani Evropske unije.

Predstavnici Strana ugovornica sastaju se kad god je to potrebno na zahtev jedne od Strana ugovornica, u cilju razmatranja primene ovog sporazuma, a ukoliko se smatra potrebnim predlaganja izmena i dopuna ovog sporazuma, posebno u svetlu promena sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza.

1. Ovaj sporazum ratifikuju, odnosno odobravaju, Strane ugovornice u skladu sa svojim predviđenim procedurama i stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon datuma kada Strane ugovornice obaveste jedna drugu o završetku gore navedenih procedura.

2. Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovaj sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza i o readmisiji lica koja nezakonito borave, ako je taj datum posle datuma predviđenog stavom 1. ovog člana.

3. Ovaj sporazum je zaključen na neodređeni period, osim ako se ne raskine u skladu sa stavom 6. ovog člana.

4. Ovaj sporazum može da se izmeni i dopuni uz pisanu saglasnost Strana ugovornica. Izmene i dopune stupaju na snagu kada Strane ugovornice obaveste jedna drugu o završetku svojih unutrašnjih procedura neophodnih za ovu svrhu.

5. Svaka Strana ugovornica može, u celini ili delimično, da suspenduje ovaj sporazum iz razloga javnog reda, zaštite nacionalne bezbednosti ili zaštite javnog zdravlja. Druga Strana ugovornica se obaveštava o odluci o suspenziji najkasnije 48 časova pre nego što odluka stupi na snagu. Strana ugovornica koja je suspendovala primenu ovog sporazuma bez odlaganja obaveštava drugu Stranu ugovornicu čim prestanu razlozi za dalju primenu suspenzije.

6. Svaka Strana ugovornica može da raskine ovaj sporazum obaveštavanjem druge Strane ugovornice pisanim putem. Ovaj sporazum prestaje da važi 90 dana nakon datuma dostavljanja takvog obaveštenja.

Sačinjeno u Beogradu dana 13. marta 2008. godine, u dva primerka svaki na srpskom, danskom i engleskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako verodostojan. U slučaju razlike u tumačenju važi test na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA KRALjEVINU DANSKU

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1. kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i u odredbi člana 99. stav. 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U cilju liberalizacije viznog režima EU prema našim državljanima, R. Srbija je 18. septembra 2007. god. u Briselu potpisala jedinstveni Sporazum sa EU o olakšanoj proceduri za izdavanje viza, koji je stupio na snagu 01. januara 2008. god. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, R. Srbija je otpočela sa aktivnostima na zaključivanju bilateralnih sporazuma iz ove oblasti sa Danskom i drugim evropskim zemljama koje ne primenjuju u potpunosti šengenske pravne tekovine i nisu obuhvaćene pomenutim sporazumom (pored Danske to su V. Britanija, Irska, Island, Norveška, Lihtenštajn i Švajcarska).

Zaključivanje bilateralnog sporazuma preporučeno je Zajedničkom deklaracijom koja se odnosi na Dansku i predstavlja Aneks sporazuma o olakšanoj proceduri za izdavanje viza sa EU. U deklaraciji je istaknuto da bi bilo poželjno da vlasti R. Srbije i Danske zaključe, bez odlaganja, bilateralni sporazum o olakšanoj proceduri za izdavanje viza za kratak boravak sa sličnim uslovima, predviđenim u jedinstvenom sporazumu sa EU.

Tekst Sporazuma sa Danskom je u potpunosti, osim neznatnih tehničkih detalja, baziran na tekstu jedinstvenog Sporazuma sa EU i omogućava određenim kategorijama naših državljana dobijanje značajnih viznih olakšica.

Olakšice obuhvataju isključivo kratkoročne vize koje se izdaju u trajanju do 90 dana i mogu se iskoristiti u periodu od 180 dana. Predviđeno je izdavanje višekratnih viza na duži vremenski period, besplatno izdavanje viza za prioritetne kategorije, dok će ostali državljani plaćati smanjenu cenu takse od 35 EUR. Takođe, predviđena je mogućnost besplatnog produženja vize, kod nadležnog organa u zemlji, na period neophodan za povratak u zemlju, kada naši državljani, usled više sile, nisu u mogućnosti da napuste teritoriju Danske u roku predviđenom u vizi.

Precizirane su vrste dokumenata i njihova sadržina, koji će služiti kao dokaz opravdanosti putovanja (pozivna pisma, garancije i dr. dokumenta). Skraćeni su rokovi za izdavanje viza do 10 kalendarskih dana, dok u hitnim slučajevima rok može biti skraćen na 3 radna dana ili kraće.

Za nosioce diplomatskih putnih isprava predviđen je bezvizni režim za boravak i tranzit preko teritorije Danske do 90 dana u periodu od 180 dana.

III OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno posebno izdvajanje finansijskih sredstava.

Ostavite komentar