Predlog zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU.

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

/

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoji odgovarajući propis Evropske unije sa kojim je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 70/01 i 68/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 – dr. zakon i 72/09), u članu 142. stav 1. tačka 5) reč: „deset” zamenjuje se rečju: „pet”.

Član 2.

U članu 436. stav 2. reč: „osam” zamenjuje se rečju: „trideset”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDABA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJE SE MENjAJU

Član 142.

(1) Pritvor se može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo ako:

1) se krije ili ako se ne može utvrditi njegova istovetnost, ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva;

2) postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ako osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, veštake, saučesnike ili prikrivače;

3) osobite okolnosti ukazuju da će ponoviti krivično delo, ili dovršiti pokušano krivično delo, ili da će učiniti krivično delo kojim preti;

4) u svojstvu optuženog koji je jednom uredno pozvan, očigledno izbegava da dođe na glavni pretres;

5) je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset PET godina i ako je to opravdano zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela;

6) presudom prvostepenog suda licu izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna i ako je to opravdano zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela.

(2) U slučaju iz tačke 1) stav 1. ovog člana, pritvor koji je određen samo zbog toga što se ne može utvrditi istovetnost lica, traje dok se istovetnost ne utvrdi. U slučaju iz tačke 2) stav 1. ovog člana, pritvor će se ukinuti čim se obezbede dokazi zbog kojih je određen. Pritvor koji je određen na osnovu tačke 4) stav 1. ovog člana može trajati do objavljivanja presude.

Član 436.

(1) Pritvor se može odrediti, u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo:

1) ako se krije ili ako se ne može utvrditi njegova istovetnost ili ako postoje druge okolnosti koje očigledno ukazuju na opasnost od bekstva;

2) ako je u pitanju krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine, a osobite okolnosti ukazuju da će okrivljeni dovršiti pokušano krivično delo ili da će izvršiti krivično delo kojim preti ili da će ponoviti krivično delo.

(2) Pre podnošenja optužnog predloga, pritvor može trajati samo onoliko koliko je potrebno da se sprovedu istražne radnje, ali ne duže od osam TRIDESET dana. O žalbi protiv rešenja o pritvoru rešava veće (član 24. stav 6).

(3) U pogledu pritvora od predaje optužnog predloga do izricanja prvostepene presude, primenjuju se shodno odredbe člana 146. ovog zakonika, s tim što je veće dužno da svakih mesec dana ispita da li postoje razlozi za pritvor.

(4) Kad se okrivljeni nalazi u pritvoru, sud je dužan da postupa sa naročitom hitnošću.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku sadržan je u članu 27. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da svako ima pravo na ličnu slobodu, a da je lišenje slobode dopušteno samo iz razloga i u postupku koji su predviđeni zakonom. Pored toga, članom 97. tačka 2. Ustava utvrđeno je da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, kao i postupak pred sudovima i drugim državnim organima.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U praksi sudova prilikom određivanja mera kojima se obezbeđuje prisustvo okrivljenog u krivičnom postupku ukazali su se problemi vezani za određivanje mere pritvora, kada prisustvo okrivljenog nije moguće obezbediti primenom ostalih mera. Naime, važeće zakonsko rešenje iz 142. stav 1. tačka 5) Zakonika o krivičnom postupku predviđa da se pritvor može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina i ako je to opravdano zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela.

Imajući u vidu da je za veći broj krivičnih dela kod čijeg izvršenja postoje posebno teške okolnosti pod kojima je krivično delo učinjeno propisana manja kazna od deset godina zatvora, a prisustvo okrivljenog u krivičnom postupku nije moguće obezbediti na drugi način, neophodno je izmeniti navedenu odredbu Zakonika o krivičnom postupku i predvideti mogućnost određivanja pritvora i za druga krivična dela, za koje određivanje pritvora, po važećoj odredbi nije moguće. Navedena izmena nije u suprotnosti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Zakona vrši se izmena člana 142. stav 1. tačka 5) Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zakonskog osnova za određivanje mere pritvora na taj način što se predviđa da se pritvor može odrediti za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, pod uslovom da je to opravdano zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela.

Članom 2. Zakona predviđa se izmena člana 436. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku, tako što se produžava maksimalno trajanje pritvora u skraćenom krivičnom postupku na trideset dana. Na ovaj način se odredba člana 436. stav 2. Zakonika usaglašava sa predloženom izmenom iz člana 1. Zakona, budući da je poslednjim izmenama Zakonika o krivičnom postupku iz septembra 2009. godine, skraćeni postupak proširen i na krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina.

Odredbom člana 3. Zakona propisano je stupanje Zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku, predlaže se iz razloga što je to neophodno da bi se izbegle štetne posledice po bezbednost zemlje, rad državnih organa i ostvarivanje prava građana, a koje bi mogle nastati ukoliko se ovaj zakon ne donese po hitnom postupku.

VI.RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da zakoni i drugi opšti akti mogu da stupe na snagu i pre osmog dana od dana objavljivanja samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

U ovom slučaju postoje naročito opravdani razlozi da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja iz razloga koji su navedeni za donošenje zakona po hitnom postupku, pa se, u skladu sa tim, predlaže da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar