Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o putnim ispravama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA

U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08 i 104/09), u članu 34. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Nadležni organ će izdati putnu ispravu u roku iz stava 3. ovog člana i bez priloženih dokaza koji potvrđuju razloge hitnosti, ako to traži podnosilac zahteva, u skladu sa propisom Vlade”.

U članu 53. reči: „do 31. decembra 2010. godine” zamenjuju se rečima: „do 31. decembra 2011. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tačka 5. Ustava Republike Srbije, prema kojim Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem prelaska granice i kontrole prometa roba, usluga i putničkog saobraćaja preko granice.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Prema informaciji Ministarstva spoljnih poslova, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije nisu u mogućnosti da prime veći broj zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša državljanima Republike Srbije koji borave u inostranstvu, s obzirom da ne raspolažu opremom za akviziciju biometrijskih podataka. S tim u vezi, građani koji borave u inostranstvu od strane konzularnih službenika upućivani su da zahteve za pasoš podnose u Republici Srbiji, te je potrebno produžiti rok važenja pasoša na starom obrascu do 31. decembra 2011. godine kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova obradilo sve ove zahteve u skladu sa postojećim resursima.

U članu 34. Zakona o putnim ispravama uređeno je da je rok za izdavanje putne isprave 30 dana od dana podnošenja zahteva kada je zahtev podnet u zemlji, odnosno 60 dana od dana podnošenja ukoliko je podnet preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva. Takođe, u članu 34. stav 3. predviđena je izuzetna mogućnost izdavanja putne isprave u hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti članova porodice, neodložan službeni put ili drugi opravdani razlozi kada su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti) i to najkasnije roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva. Ovom dopunom uvodi se mogućnost da nadležni organ izda putnu ispravu u roku od 48 sati podnosiocu zahteva koji ne priloži, odnosno nije u mogućnosti da priloži dokaze o razlozima hitnosti, a u skladu sa propisom Vlade.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. uvodi se mogućnost da se minimalni zakonski rok od 48 časova za navedene hitne slučajeve dodatno skrati u skladu sa zahtevom podnosioca zahteva za izdavanje pasoša.

Članom 2. menja se član 53. Zakona o putnim ispravama tako što se reči: „do 31. decembra 2010.” zamenjuju rečima: „do 31. decembra 2011.”

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon usvoji po hitnom postupku zbog toga što bi neusvajanje zakona imalo štetne posledice na rad državnih organa, kao i na status i interese naših građana u inostranstvu, koji ne bi mogli u roku da dobiju tražene pasoše.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajati posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Rok za rešavanje o zahtevu

Član 34.

O zahtevu za izdavanje putne isprave nadležni organ je dužan da reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

O zahtevu za izdavanje pasoša koji je podnet preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije organ nadležan za izdavanje pasoša dužan je da reši u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, u hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ dužan je da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

NADLEŽNI ORGAN ĆE IZDATI PUTNU ISPRAVU U ROKU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA I BEZ PRILOŽENIH DOKAZA KOJI POTVRĐUJU RAZLOGE HITNOSTI, AKO TO TRAŽI PODNOSILAC ZAHTEVA, U SKLADU SA PROPISOM VLADE.

Važenje putnih isprava izdatih po ranijim propisima

Član 53.

Pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdati pre dana početka primene ovog zakona važe do roka navedenog u toj ispravi, a najduže do 31. decembra 2010. godine

DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem Zakona o putnim ispravama izvršeno je usklađivanje postojeće regulative o putnim ispravama domaćih državljana sa Ustavom Republike Srbije.

U koncepcijskom smislu, ovim zakonom uvedeni se novi uslovi za putovanje naših državljana u inostranstvo, saglasno preporukama, standardima i principima prihvaćenim u zemljama Evropske unije, i sa tog stanovišta, posredstvom ovog zakona naša zemlja ispunjava jednu od obaveza predviđenu za zemlje obuhvaćene procesom stabilizacije, pridruživanja i uključivanja u evropske integracije.

Osim toga, Zakon je stvorio potrebne pretpostavke za uvođenje novog, savremenog i bezbednog obrasca putnih isprava, koji treba da ostvari značajnu funkciju u sprečavanju mogućih zloupotreba, obezbedi brzu identifikaciju pojedinca i postane moćno oružje u sprečavanju prekograničnog kriminala.

Efekti od uvođenja novih putnih isprava su sledeći:

– realizovanje potpuno sigurnih putnih dokumenata;

– smanjenje mogućnosti falsifikovanja i zloupotreba;

– jednoznačno identifikovanje osoba, dokumenata i podataka;

– povećanje nivoa bezbednosti građana, društva i države u celini;

– smanjenje ukupnih troškova procesa (svi podaci na jednom mestu).

Međutim, posle donošenja Zakona došlo je do objektivnih poteškoća u snabdevanju naših diplomatsko-konzularnih predstavništava opremom za akviziciju bimetrijskih podataka, što za posledicu ima višemesečno čekanje naših državljana koji zahtev podnesu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na izradu novih, biometrijskih pasoša u zemlji i njihovu dostavu u inostranstvo. Imajući u vidu propisano važenje pasoša na starom obrascu do kraja ove godine i gotovo objektivnu nemogućnost da se u ovom roku svima koji traže izdaju biometrijski pasoši, a što bi proizvelo velike posledice po naše državljane u inostranstvu, predlaže se da pasoši na starom obrascu ostanu na snazi do 31. decembra 2011. godine.

Dopunom Zakona novim stavom 4. u članu 34. građanima će se omogućiti hitno izdavanje putnih isprava i bez priloženih dokaza o opravdanosti zahteva. Na taj način, biće izbegnuta mogućnost da građani budu sprečeni da ostvare određena prava, zbog same procedure izdavanja putnih isprava.

Zbog toga, a imajući u vidu sve izloženo, predloženom izmenom Zakona svi ovi efekti bi se ostvarili i sačuvali.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o putnim ispravama, Law on Amendmend and suplement of Law on travel documents

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Nije predmet usklađivanja

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne postoji zvaničan prevod

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne postoji zvaničan prevod

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nisu učestvovali

Ostavite komentar