Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I

DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku («Službeni list SRJ», br. 70/01 i 68/02 i «Službeni glasnik RS», br. 58/04 i 85/95) u članu 146. stav 3. posle reči: «zatvora» dodaju se reči: «i za dela organizovanog kriminala za koja je zaprećena kazna od deset godina zatvora ili teža kazna.»

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

«Protiv optuženog koji je zbog isteka roka iz stava 3. ovog člana pušten na slobodu, može se odrediti pritvor ako se krije, pobegne ili pokuša bekstvo, ili ako je uredno pozvan, a ne dođe ili očigledno izbegava da dođe na glavni pretres. Tako određen pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude.»

Dosadašnji st. 4, 5, 6. i 7. postaju st. 5, 6, 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reči: «st. 3. i 4.» zamenjuju se rečima: «st. 3. i 5.».

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

OBRAZLOŽENjE

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku sadržan je u članu 15. stav 2. Ustava Republike Srbije, koji predviđa da niko ne može biti lišen slobode, osim u slučajevima i u postupku koji su utvrđeni zakonom i u članu 72. stav 1. tačka 2. Ustava prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Krivični postupak za krivična dela organizovanog kriminala je složen postupak sa velikim brojem okrivljenih i zbog toga je sud često u situaciju da ne može okončati postupak u zakonskim rokovima za trajanje pritvora. Ukidanje pritvora prema licima kojima se sudi za teška krivična dela organizovanog krminala, ali za koja nije zaprećena kazna zatvora od četrdeset godina, imalo bi za posledicu ometanje postupaka, jer nakon ukidanja pritvora ta lica su, po pravilu, nedostupna sudu. U cilju stvaranja zakonskih pretpostavki za efikasno suđenje neophodno je izvršiti određene izmene odredbi Zakonika o krivičnom postupku koje se odnose na trajanje pritvora.

3. OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Budući da se u pojedinim postupcima za krivična dela organizovanog krminala koji se vode pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu, deo optuženih lica odgovara za krivična dela za koja je zaprećena kazna zatvora u trajanju od četrdeset godina, a deo za teška krivična dela, ali za koja se ne može izreći ova kazna, članom 1. predlaže se da pritvor može trajati četiri godine za dela za koja je zaprećena kazna od četrdeset godina zatvora i za dela organizovanog kriminala za koja je zaprećena kazna od deset godina zatvora ili teža kazna.

Predlaže se i mogućnost određivanja pritvora optuženom, koji je pušten na slobodu zbog toga što nije izrečena prvostepena presuda u zakonskom roku, ukoliko se on krije, pobegne ili pokuša bekstvo, ili ako je uredno pozvan, a ne dođe ili očigledno izbegava da dođe na glavni pretres. U ovom slučaju pritvor može trajati najduže do izricanja prvostepen presude.

4. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budzetu Republike Srbije.

5. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenje ovog zakona neće izazvati troškove građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima.

6. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku kako bi se stvorile neophodne zakonske pretpostavke za efikasno sprovođenje krivičnog postupka prema licima koja su optužena za najteža krivična dela.

7. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» kako ne bi istekao pritvor optuženima za krivična dela organizovanog kriminala, što bi imalo nesagledive štetne posledice.

PREGLED ODREDABA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 146.

(1) Posle predaje optužnice sudu, do završetka glavnog pretresa, pritvor se može, po pribavljenom mišljenju javnog tužioca, kad se postupak vodi po njegovom zahtevu, odrediti ili ukinuti samo rešenjem veća.

(2) Veće je dužno da i bez predloga stranaka ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora, po isteku svakih trideset dana do stupanja optužnice na pravnu snagu, a po isteku svaka dva meseca nakon stupanja optužnice na pravnu snagu.

(3) Od podizanja optužnice pritvor može trajati najduže dve, odnosno četiri godine za dela za koja je zaprećena kazna od četrdeset godina zatvora I ZA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ZA KOJA JE ZAPREĆENA KAZNA OD DESET GODINA ZATVORA ILI TEŽA KAZNA. Ako za to vreme ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

(4) PROTIV OPTUŽENOG KOJI JE ZBOG ISTEKA ROKA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PUŠTEN NA SLOBODU, MOŽE SE ODREDITI PRITVOR AKO SE KRIJE, POBEGNE ILI POKUŠA BEKSTVO, ILI AKO JE UREDNO POZVAN, A NE DOĐE ILI OČIGLEDNO IZBEGAVA DA DOĐE NA GLAVNI PRETRES. TAKO ODREĐEN PRITVOR MOŽE TRAJATI DO IZRICANjA PRVOSTEPENE PRESUDE .

(4) (5) Posle izricanja prvostepene presude pritvor može trajati još najduže godinu dana. Ako za to vreme ne bude izrečena drugostepena presuda kojom se prvostepena presuda preinačuje ili potvrđuje, pritvor će biti ukinut i optuženi pušten na slobodu. Ako u roku od godinu dana bude izrečena drugostepena odluka kojom se prvostepena presuda ukida, pritvor može trajati najduže još dve godine od izricanja odluke drugostepenog suda.

(5) (6) Žalba na rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

(6) (7) Protiv rešenja veća kojim se odbija predlog za određivanje ili ukidanje pritvora žalba nije dozvoljena.

(7) (8) Rokovi iz st. 3. i 4. ST. 3. I 5. ovog člana ne teku u periodu u kome se glavni pretres odlaže ili prekida zbog odsustva branioca, otkaza punomoćja i izbora ili postavljanja novog branioca.

Ostavite komentar