Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji

O POTVRĐIVANjUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O PRIVREMENOM ZAPOŠLjAVANjU DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI I DRŽAVLjANA REPUBLIKE BELORUSIJE U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji, potpisan 31. marta 2009. godine u Minsku, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O PRIVREMENOM ZAPOŠLjAVANjU DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BELORUSIJI I DRŽAVLjANA REPUBLIKE BELORUSIJE U REPUBLICI SRBIJI

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Belorusije, u daljem tekstu: Strane ugovornice, težeći svestranom razvoju saradnje u oblasti privremenog zapošljavanja državljana Strana ugovornica na teritoriji obe države, zaključile su sledeći sporazum:

Član 1.

Ovaj sporazum se primenjuje na državljane Republike Srbije i državljane Republike Belorusije koji se privremeno zapošljavaju na teritoriji Strana ugovornica i na članove njihovih porodica.

Ovaj sporazum se ne primenjuje na lica koja nemaju status zaposlenog-migranta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Član 2.

U cilju primene ovog Sporazuma, sledeći pojmovi znače:

– „zaposleni-migrant” – lice koje je državljanin države jedne od Strana ugovornica, koje se legalno nalazi i privremeno je zaposleno na teritoriji države druge Strane ugovornice i nema stalno prebivalište u njoj;

– „član porodice” – lice koje je u braku sa zaposlenim-migrantom, kao i izdržavana deca i ostala lica koja su članovi porodice u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane zaposlenja;

– „strana zaposlenja” – država jedne od Strana ugovornica u kojoj zaposleni-migrant iz druge Strane ugovornice obavlja privremenu radnu delatnost;

– „poslodavac” – pravno lice, nezavisno od forme vlasništva ili organizaciono pravne forme i institucija, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, koje zaposlenom-migrantu daje posao na osnovu ugovora o radu.

Član 3.

Nadležni organi država Strana ugovornica, u cilju primene ovog sporazuma jesu:

– za Republiku Srbiju – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,

– za Republiku Belorusiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Nadležni organi međusobno sarađuju u okviru nadležnosti koja je određena nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Član 4.

Nadležni organi Strana ugovornica razmenjuju informacije:

– o nacionalnim zakonskim propisima u oblasti radne migracije, kao i o dopunama i izmenama u roku od 30 dana posle stupanja na snagu odgovarajućeg normativnog pravnog akta;

– o slobodnim (upražnjenim) radnim mestima, na koja mogu biti primljeni strani radnici;

– o ustanovljenoj godišnjoj kvoti za zapošljavanje stranih radnika;

Nadležni organ jedne Strane ugovornice obaveštava nadležni organ druge Strane ugovornice o broju zaposlenih-migranata, državljana Strana ugovornica, najmanje jedanput godišnje.

Član 5.

Strane ugovornice se obavezuju da obezbeđuju zaštitu prava zaposlenih-migranata i članova njihovih porodica i da u odnosu na njih ne dozvoljavaju nikakve forme diskriminacije vezane za pol, uzrast, rasu, etničko i socijalno poreklo, verska i politička ubeđenja, državljanstvo, imovinski i porodični položaj, kao i na bilo kojoj drugoj osnovi.

Strane ugovornice obezbeđuju objektivnu informaciju zaposlenim-migrantima o zemlji zaposlenja, uslovima života i rada, nacionalnom zakonodavstvu, običajima i dr.

U okviru svojih ovlašćenja diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije i Republike Belorusije pružaju podršku i pomoć zaposlenim-migrantima. U tom smislu se mogu obraćati nadležnom organu Strane zaposlenja.

Član 6.

Ulazak zaposlenih-migranata na teritoriju Strane ugovornice, njihova radna delatnost, boravak i izlazak, obavljaju se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima Strana ugovornica.

Članovi porodice zaposlenih-migranata imaju pravo na ulazak i boravak na teritoriju Strane ugovornice tokom trajanja dozvole za boravak i rad zaposlenog-migranta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Član 7.

Zaposleni-migranti obavljaju radnu delatnost na osnovu zaključenog ugovora o radu sa poslodavcem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane zaposlenja.

U cilju obavljanja delatnosti zaposleni-migranti moraju da imaju dozvole boravka i rada organa koje su izdate na način i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Član 8.

Pitanja u vezi sa socijalnim osiguranjem, uslovima rada, zaradama i zaštiti na radu zaposlenih-migranata, oporezivanjem, zdravstvenim osiguranjem, regulišu se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica i međunarodnim ugovorima koje su zaključile države Strana ugovornica.

Član 9.

Zaposleni-migranti imaju ista prava, uslove rada, plaćanja i zaštitu na radu koja imaju i državljani Strane zaposlenja.

Naknada štete, pričinjene zaposlenom-migrantu zbog nesreće na radu, profesionalnog oboljenja ili drugih oštećenja zdravlja u toku obavljanja radnih obaveza, ostvaruje se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane zaposlenja.

Član 10.

Oporezivanje zarada zaposlenih-migranata vrši se na način i u visini utvrđenoj nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica na čijoj teritoriji privremeno rade, ako posebnim sporazumom Strana ugovornica nije drugačije predviđeno.

Član 11.

Zasnivanje radnog odnosa zaposlenog-migranta se obavlja na način i po postupku u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Ugovor o radu zaključuje se između zaposlenog-migranta i poslodavca na način i pod uslovima predviđenim nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica i ovim Sporazumom.

Član 12.

Ugovor o radu se zaključuje neposredno između zaposlenog-migranta i poslodavca u pismenoj formi pre odlaska u Stranu zaposlenja.

Ugovor o radu sadrži rok na koji se zaključuje, visinu zarade, uslove rada, radno vreme, prekovremeni rad, godišnji odmor, plaćeni lekarski pregled (pre odlaska na rad), troškove putovanja od mesta prebivališta do mesta zaposlenja, ishranu, smeštaj, zdravstveno osiguranje, naknadu štete u slučaju gubitka zdravlja tokom obavljanja radne delatnosti, i druga pitanja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Zarada zaposlenog-migranta ne može biti niža od zarade državljanina druge Strane ugovornice za iste ili slične poslove.

Zaposleni-migrant, pre odlaska u mesto rada, prima primerak ugovora o radu na jezicima Strana ugovornica.

Zaposleni-migrant je u obavezi da nakon isteka roka važenja ugovora o radu napusti teritoriju Strane zaposlenja.

Član 13.

Zaposleni-migrant ne može obavljati drugi plaćeni posao, osim onog za koji mu je izdata dozvola za rad na teritoriji Strana zaposlenja.

Zaposlenom-migrantu koji obavlja drugi plaćeni posao ili promeni poslodavca, poništava se dozvola za rad.

Član 14.

U slučaju prestanka rada, odnosno raskida ugovora o radu zbog krivice poslodavca, poslodavac plaća zaposlenom-migrantu naknadu koja je predviđena uslovima ugovora o radu i nacionalnim zakonodavstvom Strane zaposlenja u kojoj radi, kao i putne troškove od mesta rada do mesta stalnog prebivališta.

Član 15.

Zaposleni-migrant može obavljati transfer zarađenih novčanih sredstava u državu stalnog nastanjenja, u skladu sa nacionalnoim zakonodavstvom Strane zaposlenja, ako sporazumom između Strana ugovornica nije drugačije predviđeno.

Član 16.

Zaposleni-migranti i članovi njihovih porodica mogu se obraćati nadležnim organima Strana ugovornica direktno, a po pitanjima koja spadaju u oblast pravnog regulisanja ovog sporazuma.

Rešenje radnih sporova između zaposlenog-migranta i poslodavca je u nadležnosti sudskih organa Strana zaposlenja.

Član 17.

Pitanja u vezi sa realizacijom ovog sporazuma, kao i razlike u tumačenju ili primeni njegovih odredbi, rešavaju se putem pregovora i konsultacija između nadležnih organa Strana ugovornica.

Član 18.

Ovaj sporazum stupa na snagu protokom 30 dana od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem, da su ispunjeni uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Izmene i dopune ovog sporazuma vršiće se sporazumno putem razmene nota, koje čine sastavni deo ovog sporazuma. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Strane ugovornice mogu otkazati ovaj sporazum – pismenim putem. Ovaj sporazum prestaje da važi protokom roka od šest meseci od dana prijema pismenog otkaza, diplomatskim putem.

Sačinjeno u _______, dana ________ 200__. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Belorusije

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Potpisani sporazum reguliše organizovano privremeno zapošljavanje državljana Republike Srbije u Republici Belorusiji i državljana Republike Belorusije u Republici Srbiji i njihovu ukupnu zaštitu u odlasku, za vreme rada i boravka u zemlji zaposlenja i u povratku u domicilnu zemlju, kao i zaštitu članova njihovih porodica.

Sporazumom je izražen interes obe strane da se utvrde uslovi za zapošljavanje, rad i boravak državljana jedne države na teritoriji druge države i da se garantuje njihova zaštita.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA KOJE SADRŽI ZAKON

Predviđeno je da se državljani jedne države ugovornice organizovano privremeno zapošljavaju na teritoriji druge države ugovornice.

Određeni su nadležni organi obe strane ugovornice za primenu Sporazuma, kao i njihove obaveze.

Utvrđeni su svi elementi zaštite radnika u sva tri ciklusa, odnosno u odlasku, na privremenom radu i boravku u zemlji zaposlenja i povratku u domicilnu zemlju, kao i zaštita članova njihovih porodica, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica, evropskim standardima i ratifikovanim konvencijama i dokumentima Međunarodne organizacije rada i drugim međunarodnim dokumentima.

Utvrđen je sadržaj ugovora o radu radnika i poslodavaca, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica i ovog sporazuma, kao i obaveze poslodavaca i obaveze radnika.

Definisan je nadležni sud u slučaju spora između potpisnika ugovora o radu.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno posebno izdvajanje finansijskih sredstava.

Ostavite komentar