Predlog zakona o zaštiti državne granice

PREDLOG ZAKONA

O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE

I . OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se zaštita državne granice, organizacija i način vršenja zaštite.

Zaštita državne granice u smislu ovog zakona je kontrola prelaženja državne granice (u daljem tekstu: granična kontrola) i obezbeđenje državne granice, u cilju:

obezbeđenja nepovredivosti državne granice;

sprečavanja i otkrivanja kažnjivih dela i počinalaca tih dela;

zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine;

sprečavanja ilegalne migracije.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

državna granica je zamišljena vertikalna ravan koja se graničnom linijom prostire po Zemljinoj površini i odvaja prostor Republike Srbije, njegov kopneni deo, unutrašnje vode, vazdušni prostor i prostor ispod površine zemlje od prostora susednih država. U smislu kontrole državne granice pod državnom granicom se smatraju i područja graničnih prelaza na aerodromima i pristaništima preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;

granična linija je obeležena ili zamišljena linija kojom se na Zemljinoj površini proteže državna granica;

granični prelaz je mesto određeno za prelaženje državne granice;

privremeni granični prelaz je mesto određeno za privremeni prelazak državne granice;

područje graničnog prelaza je obeleženi prostor na kome se vrši kontrola prelaženja državne granice i druga kontrola određena zakonom, deo javnog puta na tom prostoru, kao i objekti, instalacija i oprema potrebni za racionalno i bezbedno odvijanje saobraćaja preko državne granice i vršenje kontrole;

obezbeđenje državne granice je skup mera, radnji i ovlašćenja koja se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti;

integrisano upravljanje granicom podrazumeva uređenu saradnju svih službi prisutnih na graničnim prelazima (unutar, između i međunarodnu saradnju) kao i drugih državnih organa i institucija u cilju postizanja otvorenosti granice za kretanje lica i trgovinu i zatvorenosti granica za sve kriminalne i druge aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost u regionu;

granična policija je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja neposredno obavlja poslove zaštite državne granice;

povreda državne granice, odnosno granični incident je svako narušavanje nepovredivosti državne granice za koje je utvrđeno da nije u skladu sa propisima Republike Srbije o zaštiti državne granice i međunarodnim ugovorima, a koje je učinjeno ili je nastalo na teritoriji Republike Srbije, kao posledica delovanja organa ili drugog lica strane države odnosno koje sa teritorije strane države počine službena lica državnih i lokalnih organa i druga lica te države;

operator je pravno ili fizičko lice koje kao vlasnik ili korisnik upravlja aerodromom, lukom, pristaništem, železničkom stanicom i infrastrukturom koja je sastavni deo navedenih objekata.

II. ORGANI NADLEŽNI ZA VRŠENjE ZAŠTITE

DRŽAVNE GRANICE

Nadležnost

Član 3.

Poslove granične kontrole i obezbeđenja državne granice vrše ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i drugi organi državne uprave u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom.

Integrisano upravljanje granicom

Član 4.

Organi koji obavljaju poslove iz člana 3. Zakona dužni su da deluju usklađeno, ostvaruju saradnju i pružaju međusobnu pomoć u obavljanju poslova iz utvrđene nadležnosti i delokruga tih organa, u skladu sa određenim procedurama i principima utvrđenim Strategijom integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji.

Granična policija

Član 5.

Granična policija neposredno obavlja deo poslova zaštite državne granice u skladu sa nadležnošću utvrđenom ovim zakonom.

Način obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Ovlašćenja, mere i radnje

Član 6.

Pri obavljanju poslova iz člana 5. ovog zakona policijski službenik granične policije (u daljem tekstu: policijski službenik) primenjuje policijska ovlašćenja, kao i mere i radnje utvrđene Zakonom i to:

vrši uvid u putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice;

utvrđuje identitet lica i vrši proveru u propisanim evidencijama;

ako postoji sumnja u identitet, odnosno u verodostojnost putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice, uzima otiske prstiju i dlanova lica i druge biometrijske podatke;

proverava da li lice ispunjava uslove za ulazak, odnosno izlazak iz Republike Srbije;

overava prelazak državne granice, odnosno unosi u putnu ili drugu ispravu propisanu za prelazak državne granice podatke o ulasku i izlasku, kao i podatke o zabrani ulaska u zemlju, podatke o unošenju i prenošenju vatrenog oružja i municije i druge relevantne podatke;

proverava svrhu putovanja lica;

ako na drugi način nije moguće obaviti kontrolu lica, vrši pregled i pretresanje lica;

zadržava lice u vremenu koje je neophodno za vršenje kontrole i obezbeđuje pravilno, nesmetano i brzo odvijanje kontrole;

zahteva od lica koja prelaze državnu granicu na uvid stvari i predmete koje nose sa sobom ili u prevoznom sredstvu i vrši njihov pregled;

vrši unutrašnji i spoljni pregled prevoznog sredstva i proveru kroz propisane evidencije, u slučaju kada postoji sumnja da lice koje prelazi državnu granicu u prevoznom sredstvu prevozi skrivena lica, odnosno predmete i stvari čije je unošenje ili iznošenje iz Republike Srbije zabranjeno ili su pod posebnim režimom, radi utvrđivanja identiteta tih lica, sprečavanja nezakonitog prelaska državne granice i pronalaska predmeta i stvari;

u slučaju da je potreban pretres svih delova prevoznog sredstva vrši rastavljanje prevoznog sredstva;

postavlja i koristi tehnička sredstva, koristi službene pse i postavlja prepreke kojima se onemogućava nezakonito prelaženje državne granice.

Primena ovlašćenja

Član 7.

Policijski službenik pri obavljanju poslova zaštite državne granice može primenjivati samo ona ovlašćenja, mere i radnje kojima se može ostvariti zakonom određeni cilj.

Primenom ovlašćenja, mera i radnji, policijski službenik ne sme prouzrokovati štetu koja bi bila nesrazmerna sa ciljem radi koga je preduzeta.

Policijski službenik dužan je da primenjuje ovlašćenja, mere i radnje za koje je ovlašćen dok ne postigne cilj, odnosno do trenutka dok ne utvrdi da se preduzetom radnjom ili naloženom merom cilj ne može postići.

Granična kontrola od strane carinskih organa

Član 8.

Na predlog Ministarstva, Vlada može odrediti da na nekim graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, graničnu kontrolu obavljaju organi državne uprave nadležni za poslove carina, ukoliko je to ekonomičnije, a nije u suprotnosti sa razlozima bezbednosti.

Kada graničnu kontrolu obavljaju službenici organa državne uprave nadležni za poslove carina, granična policija im daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć.

Kontrola izvan područja graničnog prelaza

Član 9.

Granična policija može da obavlja kontrolu lica, prevoznih sredstava i stvari, za koju je ovlašćena ovim zakonom i to na javnim putevima i objektima od značaja za granični promet u mestu graničnog prelaza i na drugim mestima između graničnih prelaza, na prilaznim putevima uz državnu granicu, a radi sprečavanja i otkrivanja ilegalne migracije i suzbijanja prekograničnog kriminala.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se iz bezbednosnih razloga na osnovu policijskih saznanja nadležnih službi Ministarstva ili obaveštenja drugih državnih organa ili nadležnih bezbednosnih službi u cilju pronalaženja učinioca navedenih kažnjivih dela.

III.  PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Prelazak državne granice na graničnom prelazu

Član 10.

Prelazak državne granice je svako kretanje ljudi preko državne granice.

Državna granica se, po pravilu, može prelaziti samo na graničnim prelazima sa važećom putnom ispravom ili drugom ispravom propisanom za prelazak državne granice, u vreme koje je određeno za vršenje saobraćaja na graničnom prelazu i na način koji je u skladu sa namenom graničnog prelaza.

Prelazak državne granice van graničnog prelaza

Član 11.

Van graničnog prelaza državna granica se može prelaziti u slučaju više sile ili ako je tako određeno međunarodnim ugovorom.

U slučaju više sile državna granica se može preći u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Lica koja su državnu granicu prešla u slučaju više sile dužna su da o tome obaveste graničnu policiju bez odlaganja, odnosno odmah po prestanku razloga koji su uslovili takav način prelaska državne granice.

Granična dozvola

Član 12.

Ako postoji opravdan interes u skladu sa međunarodnim ugovorom, odnosno uz odobrenje nadležnog organa susedne države, granična policija u saglasnosti sa nadležnom carinarnicom može na zahtev grupe lica ili pojedinca izdati graničnu dozvolu za prelazak državne granice izvan graničnog prelaza, odnosno za prelazak državne granice na graničnom prelazu izvan utvrđenog načina prelaska i radnog vremena graničnog prelaza.

Granična dozvola se izdaje određenim licima sa rokom važenja do jedne godine.

Granična dozvola će se oduzeti u slučaju zloupotrebe ili prestanka razloga zbog kojih je izdata.

Obrazac zahteva za izdavanje granične dozvole, obrazac granične dozvole, način i rokove izdavanja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Vrste graničnih prelaza

Član 13.

Granični prelaz je mesto određeno za prelazak državne granice u drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju, na kojima se granična kontrola obavlja stalno, sezonski i privremeno.

Granični prelazi mogu biti otvoreni za međunarodni i pogranični saobraćaj.

Granične prelaze, vreme i način prelaska državne granice određuje Vlada.

Granične prelaze sa susednom državom, vreme i način prelaska preko državne granice, Vlada određuje u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Granični prelazi za međunarodni i pogranični saobraćaj

Član 14.

Granični prelaz za međunarodni saobraćaj je mesto određeno za prelaženje državne granice državljana Republike Srbije i stranih državljana.

Granični prelaz za pogranični saobraćaj je mesto preko koga državljani Republike Srbije sa određene teritorije Republike Srbije prelaze državnu granicu radi boravka u određenoj zoni susedne države, odnosno preko koga državljani susedne države sa određene teritorije te države prelaze državnu granicu radi boravka u određenoj zoni Republike Srbije, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Privremeni granični prelaz

Član 15.

Privremeni granični prelaz može rešenjem odrediti ministar nadležan za unutrašnje poslove, uz saglasnost ministara nadležnih za poslove finansija i spoljne poslove i nadležnog organa susedne države, ukoliko je to potrebno za održavanje kratkotrajnih aktivnosti: kulturnih, naučnih, sportskih, verskih i turističkih, obavljanja poljoprivrednih radova, privredne delatnosti i drugih aktivnosti koje proizilaze iz međunarodnog ugovora, izvođenja vežbi za sprečavanje prirodnih katastrofa, kao i radi preusmeravanja saobraćaja koji se odvija preko državne granice.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana određuju se vreme, način i drugi uslovi prelaska državne granice.

Privremeni granični prelaz može biti otvoren u trajanju do tri meseca u toku jedne kalendarske godine, a ako je određen zbog obavljanja poljoprivrednih radova – dok traju ti radovi, odnosno dok postoji opravdan interes.

Područje graničnog prelaza

Član 16.

Područje graničnog prelaza obuhvata prostor koji je potreban za obavljanje granične kontrole sa objektima neophodnim za nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.

Područje graničnog prelaza utvrđuje se rešenjem Ministarstva, uz saglasnost nadležnih organa državne uprave koji obavljaju graničnu kontrolu.

Na zajedničkim lokacijama graničnih prelaza, područje graničnog prelaza sa susednom državom određuje se u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Uređenje i opremanje graničnog prelaza

Član 17.

Granični prelazi moraju biti uređeni i opremljeni u skladu sa uslovima koje utvrdi Vlada i međunarodnim standardima, tako da omogućavaju bezbedno obavljanje granične kontrole.

Operator aerodroma, luke, pristaništa ili železničke stanice na kojima se odvija međunarodni saobraćaj dužan je da obezbedi uslove da se granična kontrola obavlja nesmetano u skladu sa odredbama Zakona.

Operator aerodroma iz stava 2. ovog člana dužan je da obezbedi prostor koji omogućava odvajanje putnika u međunarodnom saobraćaju od drugih putnika, kao i prostor za smeštaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu sa posebnim zakonom.

Troškovi uređenja, opremanja i tekućeg održavanja graničnih prelaza, osim onih za koje je utvrđeno da padaju na teret operatora, finansiraju se iz budžeta na način koji će bliže urediti Vlada.

Međusobni odnosi u vezi sa korišćenjem prostora i objekata za obavljanje granične kontrole između operatora i organa koji vrše graničnu kontrolu uređuju se ugovorom.

Obeležavanje područja graničnog prelaza

Član 18.

Granični prelaz i njegovo područje obeležavaju se propisanim oznakama i drugom signalizacijom.

Oblik, sadržinu i izgled oznaka i druge signalizacije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Oznake i drugu signalizaciju iz stava 1. ovog člana, na zahtev Ministarstva, postavlja i održava organ državne uprave nadležan za uređenje saobraćajnog sistema.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, oznake i drugu signalizaciju na graničnom prelazu i njegovom području na aerodromima, lukama, pristaništima i železničkim stanicama, na zahtev Ministarstva, postavlja i održava operator.

Izvođenje radova na području graničnog prelaza

Član 19.

Izgradnja, postavljanje objekata, promena njihove namene, kao i postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza ne smeju da ometaju obavljanje granične kontrole i sprovođenje mera bezbednosti na državnoj granici.

Investitor ili projektant dužan je da od Ministarstva pribavi saglasnost za radove iz stava 1. ovog člana.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana neće se izdati ako se time ometa obavljanje granične kontrole i sprovođenje mera bezbednosti na državnoj granici.

Kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza

Član 20.

Na području graničnog prelaza dozvoljeno je kretanje i zadržavanje lica koja nameravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla, a na području graničnog prelaza se zadržavaju zbog granične kontrole, kao i zaposlenih na graničnom prelazu i drugih lica koja za to imaju propisanu dozvolu.

Lica kojima je dozvoljeno kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza, dužna su da postupaju po naređenjima i uputstvima policijskih službenika.

Dozvola za kretanje i zadržavanje na području

graničnog prelaza

Član 21.

Dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza izdaje granična policija.

Dozvola za kretanje i zadržavanje lica koja stalno obavljaju delatnost na području graničnog prelaza izdaje se sa rokom važenja do dve godine koji se može produžiti.

Radi obavljanja privremene delatnosti, kao i kada je potrebno omogućiti kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza u kraćem trajanju, izdaje se privremena dozvola sa rokom važenja do 60 dana.

Dozvola za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza može se izdati i drugim licima koja za to imaju opravdan razlog.

Obrazac dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza i način njenog izdavanja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Podnosilac zahteva, odbijanje zahteva i oduzimanje dozvole

Član 22.

Dozvola se izdaje na pismeni zahtev operatora ili drugog poslodavca kod kojeg je zaposleno lice kome se ta dozvola izdaje, odnosno na zahtev zapovednika plovnog objekta, vazduhoplova ili voza.

Dozvola iz člana 21. ovog zakona neće se izdati, odnosno oduzeće se, ako to nalažu razlozi vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka, sprečavanja širenja zaraznih bolesti ili razlozi bezbednosti.

Žalba na rešenje iz stava 3. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

Identifikaciona karta

Član 23.

Lica kojima je izdata dozvola iz člana 21. ovog zakona moraju na vidnom mestu da nose identifikacionu kartu za vreme boravka na području graničnog prelaza.

Obrazac identifikacione karte i način njenog izdavanja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Troškove izdavanja identifikacione karte iz stava 1. ovog člana snosi operator ili drugi poslodavac kod kojeg je zaposleno lice kome se izdaje identifikaciona karta.

IV.  GRANIČNA KONTROLA

Pojam

Član 24.

Granična kontrola je kontrola lica i putnih isprava, kontrola prevoznog sredstva i kontrola stvari koja se vrši na području graničnog prelaza u vezi sa nameravanim prelaskom državne granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druga kontrola prometa lica, robe, usluga, prevoznih sredstava, životinja i biljaka preko državne granice određena zakonom.

Mesto granične kontrole

Član 25.

Granična kontrola i druga kontrola određena ovim i drugim zakonom vrše se na području graničnog prelaza.

Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, granična kontrola može se obaviti van područja graničnog prelaza u vozovima, vazduhoplovima, plovnim objektima, a ako to iz posebno važnih razloga zahteva stranka – i na drugom mestu, u kom slučaju troškovi kontrole padaju na teret stranke.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, granična kontrola u vozovima, vazduhoplovima i plovnim objektima u međunarodnom saobraćaju, može se vršiti i za vreme njihovog kretanja van područja graničnog prelaza, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Granična kontrola ili deo te kontrole, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorom, može da se obavi i na području druge države.

Dužnosti lica koje prelazi državnu granicu

Član 26.

Lice koje prelazi ili je već prešlo državnu granicu dužno je da prilikom granične kontrole stavi na uvid policijskom službeniku propisanu ispravu za prelazak državne granice i omogući nesmetanu kontrolu. Područje graničnog prelaza lice ne sme napustiti dok se ne obavi granična kontrola.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da policijskom službeniku pruži sva obaveštenja u vezi sa prelaženjem državne granice koja on od njega traži i postupi po njegovim upozorenjima i naređenjima.

Pregled prevoznog sredstva i stvari

Član 27.

Korisnik prevoznog sredstva i stvari, mora biti prisutan prilikom pregleda istih.

Ako lice iz stava 1. ovog člana to zahteva, o izvršenom pregledu prevoznog sredstva i stvari, policijski službenik je dužan da izda potvrdu.

Postupak sa pronađenim predmetima

Član 28.

Kada policijski službenik pri pregledu lica, stvari ili prevoznog sredstva nađe predmete koje treba oduzeti po odredbama zakona koji uređuje krivični ili prekršajni postupak, ili predmete koji su potrebni za vođenje ovih postupka, postupak će se nastaviti po odredbama tih zakona.

Pronađeni predmeti koji nisu predmet krivičnog ili prekršajnog postupka, a u nadležnosti su carinskih ili drugih državnih organa, predaju se na dalji postupak tim organima.

Minimum granične kontrole

Član 29.

Kada iz posebnih razloga na graničnom prelazu nije moguće izvršiti kontrolu u celini, a pri tome su iskorišćene sve kadrovske i organizacione mogućnosti, pri čemu nastane zastoj ili neprihvatljivo dugo čekanje za prelazak državne granice, odnosno nastanu druge veće smetnje pri odvijanju saobraćaja preko graničnog prelaza, granična policija ovlašćena je da privremeno odredi propuštanje pojedinih radnji u vršenju granične kontrole.

Prilikom obavljanja kontrole iz stava 1. ovog člana granična policija je obavezna da primeni minimalne mere kontrole koje uključuju utvrđivanje identiteta i pouzdanu proveru validnosti putnih isprava lica koja prelaze državnu granicu.

Policijski službenik odgovoran za organizaciju i vođenje granične kontrole određuje prioritetne ciljeve granične kontrole koji treba da budu prilagođeni konkretnim bezbednosnim uslovima u cilju efikasnosti.

U određivanju prioritetnih ciljeva kontrola ulaska ima prioritet u odnosu na kontrolu izlaska iz zemlje.

O preduzetim merama iz stava 1. ovog člana granična policija obavestiće granični prelaz susedne države.

Overa prelaska državne granice

Član 30.

Ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, prelazak državne granice Republike Srbije overava se pečatom, i to državljanima Republike Srbije – pri izlasku iz Republike Srbije, a na njihov zahtev – i pri ulasku u Republiku Srbiju, a strancima – samo pri ulasku u Republiku Srbiju.

Licima koja državnu granicu prelaze sa ličnom kartom, na njihov zahtev, policijski službenik dužan je da izda potvrdu koja služi kao dokaz o ulasku, odnosno izlasku iz zemlje.

Izgled i sadržinu pečata iz stava 1. ovog člana i obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana, kao i način unosa podatka o zabrani ulaska u zemlju i drugih relevantnih podataka u isprave propisane za prelazak granice propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Unošenje i iznošenje oružja i municije

Član 31.

Lica koja prelaze državnu granicu mogu unositi ili iznositi one vrste oružja i municije koje se u skladu sa zakonom mogu nabavljati, držati i nositi u Republici Srbiji, pod uslovom da to oružje prijave policijskom službeniku prilikom prelaska državne granice.

Neprijavljeno oružje i municija na graničnom prelazu oduzima se i predaje nadležnom organu na dalje postupanje.

Član 32.

Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji dolaze u službenu posetu u Republiku Srbiju, a po propisima svoje države nose kratko oružje ili je ono sastavni deo njihove uniforme, uz prethodnu pismenu najavu Ministarstvu, mogu ući u Republiku Srbiju u uniformi s oružjem, odnosno uneti oružje i držati ga i nositi za vreme boravka u Republici Srbiji.

Predstavnici stranih službi bezbednosti koji su u pratnji i neposredno štite predstavnike te države, odnosno predstavnike institucija ili predstavnike međunarodnih organizacija za vreme tranzita ili posete Republici Srbiji, mogu unositi i nositi kratko oružje i municiju samo uz odobrenje Ministarstva. Odobrenje je ograničeno vremenom boravka predstavnika koje prate i neposredno štite, a u odobrenju se mogu odrediti posebni uslovi za ulazak.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se bez naplate takse na obrascu koji propiše ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Oružje koje se unosi radi lova ili je u tranzitu

Član 33.

Lica koja prelaze državnu granicu ili su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije radi lova, dužna su da prilikom prelaska državne granice prijave oružje i municiju koje sa sobom nose.

Odobrenje za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova u Republici Srbiji, kao i odobrenje za tranzit lovačkog oružja preko teritorije Republike Srbije, izdaje granična policija.

Prenošenje oružja i municije streljačkih organizacija

Član 34.

Članovi streljačkih organizacija koji grupno ili pojedinačno putuju u inostranstvo radi učestvovanja na streljačkim takmičenjima ili radi pripreme za ta takmičenja, mogu preko državne granice prenositi oružje i municiju za te potrebe na osnovu odobrenja koje izdaje Ministarstvo.

Na članove stranih streljačkih organizacija koji dolaze u Republiku Srbiju radi učestvovanja na streljačkim takmičenjima ili radi pripreme za ta takmičenja primenjuje se odredba člana 33. stav 1. Zakona.

Oružje i municija iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se prenositi preko graničnih prelaza otvorenih za pogranični saobraćaj.

Dužnosti lica koje upravlja prevoznim sredstvom

Član 35.

Lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim prelazi državnu granicu dužno je da se pridržava postavljenih znakova, uputstava i naređenja policijskog službenika, da pristane, odnosno da zaustavi prevozno sredstvo na određenom prostoru graničnog prelaza na kome se vrši kontrola i ne sme prevoznim sredstvom napustiti taj prostor dok se ne izvrši kontrola.

Posle završene kontrole, lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim prelazi državnu granicu dužno je da napusti područje graničnog prelaza.

Dužnosti operatora, vlasnika i korisnika saobraćajnog sredstva

Član 36.

Operator, vlasnik, korisnik saobraćajnog sredstva, odnosno lice koje upravlja prevoznim sredstvom, dužni su da za vreme vršenja granične kontrole na graničnom prelazu, odnosno u saobraćajnom sredstvu obezbede potrebne uslove za obavljanje granične kontrole.

Operator, odnosno zapovednik plovnog objekta, vozač motornog vozila i drugo lice koje upravlja prevoznim sredstvom dužni su da obezbede da putnici ne napuste prevozno sredstvo i područje graničnog prelaza pre izvršene kontrole propisane ovim zakonom, odnosno da se posle završene kontrole ne ukrcaju ili iskrcaju druga lica.

Granična kontrola lica koja su u tranzitu

u međunarodnom vazdušnom saobraćaju

Član 37.

Granična kontrola propisana ovim zakonom ne vrši se nad licima koja su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, ako nakon sletanja vazduhoplova na aerodrom otvoren za međunarodni saobraćaj bez nepotrebnog odlaganja nastave putovanje i za to vreme ne napuste vazduhoplov ili ako to vreme provedu u za to posebno određenom prostoru na aerodromu.

Zaustavljanje voza u međunarodnom saobraćaju

Član 38.

Voz u međunarodnom saobraćaju koji ulazi, odnosno izlazi iz Republike Srbije, ne sme se zaustaviti na delu pruge između granične linije i područja graničnog prelaza, osim u slučaju više sile ili kad je to nužno zbog regulisanja železničkog saobraćaja.

Ako se voz u međunarodnom saobraćaju koji je ušao, odnosno izlazi iz Republike Srbije, usled više sile ili nužde, zaustavi na delu pruge između granične linije i područja graničnog prelaza, železničko osoblje dužno je da obezbedi voz, da preduzme potrebne mere radi sprečavanja izlaska putnika, odnosno ulaska drugih lica i da o zaustavljanju voza odmah obavesti graničnu policiju.

Granični prelaz za međunarodni rečni saobraćaj

Član 39.

Plovni objekt u međunarodnom saobraćaju na unutrašnjim vodama Republike Srbije na kojima važi međunarodni režim plovidbe dužan je da pređe državnu granicu na graničnom prelazu otvorenom za međunarodni rečni saobraćaj.

Pristajanje plovnih objekata u međunarodnom saobraćaju van određenog graničnog prelaza

Član 40.

Pristajanje plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju van određenog graničnog prelaza za vodni saobraćaj, osim u slučaju više sile, odobrava nadležna kapetanija u saglasnosti sa graničnom policijom i nadležnom carinarnicom.

Zapovednik plovnog objekta iz stava 1. ovog člana koje usled više sile pristane van međunarodnog graničnog prelaza dužan je da o mestu pristajanja odmah obavesti najbližu područnu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu.

Ukrcavanje i iskrcavanje lica u međunarodnom rečnom saobraćaju

Član 41.

Lica koja plovnim objektima dolaze u Republiku Srbiju ili iz Republike Srbije odlaze u inostranstvo, mogu se iskrcati, odnosno ukrcati samo na graničnom prelazu za međunarodni vodni saobraćaj, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju ne sme na plovni objekt primiti i ukrcati lice bez važeće isprave propisane za prelazak državne granice niti ukrcavati ili iskrcavati lica van graničnog prelaza, osim u slučaju spasavanja lica.

Ukrcavanje i iskrcavanje lica van graničnog prelaza u slučaju iz stava 2. ovog člana zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju dužan je da odmah prijavi najbližoj područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici.

Dužnosti zapovednika plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju

Član 42.

Zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju dužan je da po dolasku i pre odlaska iz inostranstva preda graničnoj policiji prepis popisa članova posade i spisak putnika na plovnom objektu, osim ako je međunarodnim ugovorom drugačije propisano, i stavi na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice.

Zapovednik plovnog objekta dužan je da po pristajanju u luku, odnosno pristanište prijavi graničnoj policiji svako lice koje se nalazi na plovnom objektu bez isprave propisane za prelazak državne granice i lica koja su se ukrcala na plovni objekt bez njegovog odobrenja.

Zapovednik plovnog objekta ne sme dozvoliti da se lice iz stava 1. ovog člana ili lice kome je ulazak u Republiku Srbiju zabranjen iskrca u luku, odnosno pristanište bez odobrenja granične policije.

Troškove boravka i troškove udaljenja iz Republike Srbije lica iz st. 2. i 3. ovog člana koje se iskrca sa plovnog objekta u luku, odnosno pristanište bez odobrenja granične policije snosi zapovednik plovnog objekta.

Režim kretanja stranih jahti i čamaca

Član 43.

Strane jahte i čamci namenjeni razonodi i sportu mogu se nakon prelaska državne granice kretati, zadržavati i pristajati na unutrašnjim vodama Republike Srbije na kojima važi međunarodni režim plovidbe uz odobrenje nadležne kapetanije.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja do 30 dana.

Odredbe člana 42. ovog zakona primenjuju se i na članove posade i putnike na stranoj jahti i čamcu namenjenim razonodi i sportu.

Kretanje vazduhoplova duž granične linije

Član 44.

Vazdušni putevi ne mogu se odrediti duž granične linije.

Za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Republike Srbije koji se nalazi 300 metara od granične linije potrebno je odobrenje granične policije.

Sletanje vazduhoplova van mesta određenog za međunarodni vazdušni saobraćaj

Član 45.

Zapovednik vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju koji se usled više sile ili nužde vazduhoplovom spusti van mesta određenog za međunarodni vazdušni saobraćaj dužan je da o sletanju vazduhoplova odmah obavesti najbližu područnu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu.

Izveštavanje o ličnim podacima i putnim dokumentima putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju

Član 46.

Na zahtev granične policije, avioprevoznik u međunarodnom vazdušnom saobraćaju dužan je da lične podatke i podatke o putnim dokumentima putnika koje prevozi dostavi graničnoj policiji pre sletanja vazduhoplova na aerodrom.

Lica koja ne ispunjavaju uslove za ulazak na teritoriju Republike Srbije vraćaju se na polaznu destinaciju o trošku avioprevoznika iz stava 1. ovog člana.

Dozvola za kretanje i zadržavanje na području naseljenog mesta u kome se nalazi granični prelaz

Član 47.

Članu posade stranog plovnog objekta, voza ili vazduhoplova koji nema potrebnu vizu, za vreme zadržavanja plovnog objekta, voza ili vazduhoplova na području graničnog prelaza, odnosno luke ili pristaništa, može se izdati dozvola za kretanje i zadržavanje na području naseljenog mesta u kome se nalazi granični prelaz, odnosno luka ili pristanište.

Dozvola iz stava 1. ovog člana, na pismeni zahtev zapovednika stranog plovnog objekta, voza ili vazduhoplova izdaje granična policija, za vreme zadržavanja broda, voza ili vazduhoplova, a najduže do 30 dana.

Obrazac dozvole iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

V. OBEZBEĐENjE DRŽAVNE GRANICE

Član 48.

Obezbeđenje državne granice obuhvata skup mera, radnji i ovlašćenja koja se preduzimaju uz državnu granicu, na delu državne granice između graničnih prelaza i na graničnim prelazima posle redovnog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti.

Član 49.

Obezbeđenje državne granice može se vršiti tehničkim sredstvima uključujući elektronska sredstva.

VI. ODREĐIVANjE, OBELEŽAVANjE I UREĐIVANjE

DRŽAVNE GRANICE

Određivanje državne granice

Član 50.

Državna granica određuje se međunarodnim ugovorom.

Pripremu za zaključivanje međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju državne granice obavlja Ministarstvo nadležno za spoljne poslove i drugi državni organi na način koji će urediti Vlada u saradnji sa nadležnim organima susednih država, u skladu sa zakonom.

Obeležavanje granične linije

Član 51.

Granična linija obeležava se graničnim oznakama.

Vrsta, oblik i način postavljanja graničnih oznaka određuju se međunarodnim ugovorom.

Poslove premera, označavanja, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na državnoj granici vrši organ državne uprave nadležan za poslove inženjerske geodezije.

Označavanje blizine državne granice

Član 52.

Ako granična linija nije dovoljno vidljiva, na putevima i drugim komunikacijama u blizini državne granice mogu se postaviti posebne table sa natpisima i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji.

Posebne table i signalizaciju iz stava 1. ovog člana, na zahtev granične policije, postavlja i održava organ državne uprave nadležan za uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema.

Na posebne table i signalizaciju iz stava 1. ovog člana zabranjeno je postavljati druge table ili signalizaciju kojima bi se smanjila vidljivost tabli i signalizacije kojima se upozorava na graničnu liniju.

Oblik, sadržinu i način postavljanja posebnih tabli i signalizacije propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Član 53.

Vlasnik ili korisnik zemljišta dužan je da omogući slobodan prolaz radi postavljanja i održavanja propisanih oznaka na području graničnog prelaza.

Održavanje granične linije

Član 54.

Ako u skladu sa međunarodnim ugovorom granična linija treba da bude očišćena od drveća, šiblja i drugog rastinja koji smanjuju vidljivost graničnih oznaka i pravac protezanja granične linije, o čišćenju i obezbeđenju preglednosti granične linije stara se organ državne uprave nadležan za poslove inženjerske geodezije.

Povrede državne granice

Član 55.

Povrede državne granice odnosno granične incidente, utvrđuje Ministarstvo.

Povrede državne granice odnosno granični incidenti se rešavaju u skladu sa međunarodnim ugovorom, odnosno diplomatskim putem, ako ne postoji međunarodni ugovor.

Način utvrđivanja povreda državne granice i graničnih incidenata propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Zabrana uzgajanja određenih poljoprivrednih kultura

Član 56.

Radi vidljivosti granične linije, ministar nadležan za unutrašnje poslove može zabraniti setvu određenih vrsta poljoprivrednih kultura, odnosno sađenje određenih vrsta voćaka i drveća i drugog rastinja u dubini 100 metara od granične linije, a ako to zahtevaju razlozi bezbednosti – i na većoj udaljenosti.

U slučaju iz stava 1. ovog člana vlasnik, odnosno korisnik zemljišta nema pravo na naknadu štete.

Zabrana ili ograničenje određenih aktivnosti uz graničnu liniju

Član 57.

Ako to zahtevaju razlozi bezbednosti, Vlada može da zabrani ili ograniči plovidbu, lov, ribolov, prelet vazduhoplova, kretanje, zadržavanje i nastanjivanje na određenim delovima teritorije Republike Srbije uz graničnu liniju. Zabrana ili ograničenje mogu trajati dok traju razlozi zbog kojih su uvedeni.

Lov u dubini teritorije Republike Srbije 300 metara od granične linije mora se pismeno najaviti graničnoj policiji nadležnoj prema mestu nameravanog lova 48 časova pre početka lova i odjaviti po završetku lova.

Ribolov na vodenoj površini koja čini granicu sa susednom državom, a koji se obavlja upotrebom plovnog objekta, mora se pismeno najaviti graničnoj policiji nadležnoj prema mestu nameravanog ribolova najkasnije 24 časa pre početka ribolova i odjaviti po njegovom završetku.

Donošenje prostornog plana za prostor uz graničnu liniju

Član 58.

Ako se u skladu sa posebnim zakonom donosi prostorni plan kojim se uređuje i prostor u dubini 300 metara od granične linije, u postupku donošenja tog plana potrebna je saglasnost Ministarstva.

Saglasnost za donošenje prostornog plana iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako bi se planiranim uređenjem prostora doveli u pitanje bezbednost i vidljivost granične linije.

VII. MEĐUNARODNA GRANIČNA SARADNjA

Član 59.

Međunarodna granična saradnja obuhvata delatnost granične policije na teritoriji strane države, saradnju sa stranim graničnim službama, razmenu policijskih službenika za vezu i razmenu informacija, odnosno delatnost stranih graničnih policija na teritoriji Republike Srbije.

Međunarodna saradnja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu međunarodnog ugovora.

Član 60.

Kad u okviru međunarodne granične saradnje policijski službenik vrši određene radnje zaštite državne granice na području druge države primenjuje ovlašćenja, mere i radnje iz člana 6. ovog Zakona, osim onih koje su u suprotnosti sa međunarodnim ugovorom.

VIII. EVIDENCIJE

Prikupljanje ličnih podataka

Član 61.

U cilju efikasnog vršenja poslova zaštite državne granice, granična policija ovlašćena je da od lica prema kojima primenjuje ovlašćenja prikuplja lične podatke i da te podatke unosi i obrađuje u evidencijama.

Radi vođenja evidencija utvrđenih ovim zakonom, granična policija ovlašćena je da lične podatke od lica iz stava 1. ovog člana prikuplja i uz primenu tehničkih i drugih sredstava.

Pod tehničkim i drugim sredstvima iz stava 2. ovog člana podrazumevaju se uređaji i druga tehnička sredstva kojima se u cilju traganja, utvrđivanja identiteta i pronalaska počinioca krivičnih dela i prekršaja prilikom zaštite državne granice, vrši fotografisanje, snimanje i video nadzor. Navedeni uređaji mogu biti automatski.

Uređaji iz stava 3. ovog člana, kada su postavljeni na području graničnih prelaza moraju biti postavljeni na vidnom mestu sa vidno obeleženim znakom upozorenja.

Propis o postavljanju i korišćenju uređaja i drugih tehničkih sredstava iz stava 3. ovog člana donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Snimci ličnih podataka prikupljeni uz pomoć uređaja i sredstava iz st. 2. i 3. ovog člana uništavaju se po isteku roka od pet godina od dana izvršenog snimanja, osim ako nisu potrebni za vođenje krivičnog i prekršajnog postupka.

Vrste evidencija

Član 62.

Granična policija dužna je da vodi evidencije o licima:

nad kojima je izvršena granična kontrola;

kojima nije dozvoljen prelazak državne granice;

prema kojima je sproveden postupak utvrđivanja identiteta;

kojima su izdate dozvole iz čl. 12,21. i 47. ovog zakona;

kojima je odbijen zahtev za izdavanje dozvole ili im je dozvola oduzeta u slučaju iz člana 22. stav 3. ovog zakona;

pripadnicima stranih službi bezbednosti kojima je izdato odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, odnosno čiji je ulazak u Republiku Srbiju najavljen;

kojima je izdata identifikaciona karta za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza;

koja su učinila povredu državne granice;

koja su najavila lov, odnosno ribolov uz graničnu liniju;

koja podnela zahteve za davanje saglasnosti o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta iz člana 19. ovog zakona;

kojima je izdata saglasnost iz člana 19. ovog zakona;

kojima je izdato odobrenje za unošenje, prenošenje i iznošenje vatrenog oružja i municije;

Sadržaj, način vođenja i rok čuvanja podataka u evidencijama iz stava 1. ovog člana bliže propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Član 63.

Lični podaci iz evidencija koje se vode na osnovu člana 62. ovog zakona mogu se davati drugim organima u skladu sa zakonom, a organima stranih država i pod uslovima određenim međunarodnim ugovorom.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 64.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako bez saglasnosti Ministarstva gradi ili postavlja objekte, instalaciju, opremu i uređaje na području graničnog prelaza (član 19. st. 1. i 2. ovog zakona);

2) ako operator graničnoj policiji ne podnese pismeni zahtev za izdavanje dozvole za kretanje i zadržavanje na graničnom prelazu za zaposlenog pre nego što zaposleni otpočne sa radom na području graničnog prelaza (član 22. stav 1. ovog zakona);

3) ako zaposlenom koji ima dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza ne pribavi identifikacionu kartu (član 23. stav 1. ovog zakona);

4) čije prevozno sredstvo napusti područje graničnog prelaza pre izvršene kontrole propisane ovim zakonom (član 35. stav 1. ovog zakona);

5) ako za vreme vršenja granične kontrole na graničnom prelazu, odnosno u saobraćajnom sredstvu ne obezbedi potrebne uslove za rad granične policije (član 36.stav 1. ovog zakona);

6) ako kao operator ne obezbedi uslove ili onemogući da se granična kontrola obavlja nesmetano u skladu sa odredbama ovog zakona (član 36. stav 1. ovog zakona);

7) ako ne obezbedi da putnici ne napuste područje graničnog prelaza pre izvršene kontrole, odnosno da se posle završene kontrole ne ukrcaju ili iskrcaju druga lica (član 36. stav 2. ovog zakona);

8) ako se na aerodromu na kojem se odvija međunarodni saobraćaj ne obezbedi prostor koji omogućava odvajanje putnika u međunarodnom saobraćaju od drugih putnika, kao i prostor za smeštaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu sa posebnim zakonom (član 36. stav 1. i član 37. ovog zakona);

9) ako se voz pri ulasku ili izlasku iz Republike Srbije, osim u slučaju više sile ili ako je to nužno zbog regulisanja železničkog saobraćaja, zaustavi na delu pruge između granične linije i područja graničnog prelaza (član 38. stav 1. ovog zakona);

10) čiji železnički radnik o zaustavljanju voza u međunarodnom saobraćaju usled više sile ili nužde, koji je ušao, odnosno izlazi iz Republike Srbije, odmah ne obavesti graničnu policiju, ne obezbedi voz ili ne preduzme potrebne mere radi sprečavanja izlaska putnika, odnosno ulaska drugih lica u voz (član 38. stav 2. ovog zakona);

11) čiji plovni objekt u međunarodnom saobraćaju pređe državnu granicu izvan graničnog prelaza otvorenog za međunarodni rečni saobraćaj (član 39. ovog zakona);

12) čiji plovni objekt u međunarodnom saobraćaju, osim u slučaju više sile, pristane van određenog rečnog ili jezerskog graničnog prelaza bez potrebnog odobrenja (član 40. stav 1. ovog zakona);

13) čiji plovni objekt primi i ukrca lica bez važeće isprave propisane za prelazak državne granice ili ukrcava ili iskrcava lica van graničnog prelaza, osim u slučaju spasavanja lica (član 41. stav 2. ovog zakona);

14) čiji zapovednik plovnog objekta po dolasku iz inostranstva ili pre odlaska u inostranstvo ne preda graničnoj policiji prepis popisa članova posade i spisak putnika na plovnom objektu, odnosno ne stavi na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 42. stav 1. ovog zakona);

15) čiji zapovednik plovnog objekta, nakon pristajanja u luku, odnosno pristanište ne ispuni propisanu obavezu iz člana 42. stav 2. ovog zakona;

16) ako zapovednik vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju, koji se usled više sile ili nužde, spusti van mesta određenog za međunarodni vazdušni saobraćaj, o sletanju vazduhoplova odmah ne obavesti najbližu područnu policijsku upravu odnosno policijsku stanicu (član 45. ovog zakona);

17) ako se član posade stranog plovnog objekta, voza ili vazduhoplova, koji nema potrebnu vizu, za vreme zadržavanja plovnog objekta, voza ili vazduhoplova na području graničnog prelaza, odnosno luke ili pristaništa, kreće bez potrebne dozvole na području naseljenog mesta u kome se nalazi granični prelaz, odnosno luka ili pristanište (član 47. stav 1. ovog zakona);

18) ako na posebne table za upozorenja i signalizaciju postavlja druge table ili signalizaciju kojima se smanjuje vidljivost tabli i signalizacije kojima se upozorava na graničnu liniju (član 52. stav 3. ovog zakona);

19) ako na zemljištu čiji je vlasnik ili korisnik ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova obezbeđenja državne granice i granične kontrole (član 53. ovog zakona);

20) ako seje određene vrste poljoprivrednih kultura, odnosno sadi određene vrste voćaka i drveća i drugo rastinje kada je to aktom ministra nadležnog za unutrašnje poslove zabranjeno (član 56. stav 1. ovog zakona);

21) ako obavlja plovidbu, lov, ribolov, preleće vazduhoplovom, kreće se ili zadržava uz graničnu liniju, kada je to aktom Vlade zabranjeno ili ograničeno (član 57. stav 1. ovog zakona);

22) ako bez pismene najave graničnoj policiji 48 časova pre početka lova, odnosno najkasnije 24 časa pre početka ribolova, koji obavlja upotrebom plovnog objekta, lovi ili ribari u određenoj zoni uz graničnu liniju (član 57. st. 2. i 3. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara.

Član 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) pređe ili pokuša da pređe državnu granicu izvan određenog graničnog prelaza, izvan radnog vremena na graničnom prelazu ili suprotno nameni graničnog prelaza, ili ako pređe ili pokuša da pređe državnu granicu na graničnom prelazu bez važeće putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice (član 10. stav 2. ovog zakona);

2) nema ispravu propisanu za prelazak državne granice ili odbije da je stavi na uvid policijskom službeniku, odnosno ako odbije da se podvrgne kontroli ili ako napusti područje graničnog prelaza dok kontrola još nije obavljena ili na drugi način pokuša da izbegne kontrolu (član 26. stav 1. ovog zakona);

3) ne prijavi lovačko, odnosno streljačko oružje i municiju koje unosi u Republiku Srbiju (član 31. stav 1. i član 34. stav 1. ovog zakona);

4) se iskrca ili ukrca na plovni objekt koje dolazi ili odlazi iz Republike Srbije izvan graničnog prelaza (član 41. stav 1. ovog zakona).

Član 66.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 30.000 hiljada ili kaznom zatvora do 15 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) pređe državnu granicu van graničnog prelaza usled više sile, a o tome odmah ne obavesti graničnu policiju (član 11. stav 2. ovog zakona);

2) se kreće i zadržava na području graničnog prelaza bez potrebne dozvole ili ako na graničnom prelazu i njegovom području ne postupa po naređenjima i uputstvima koja izdaju policijski službenici (član 20. ovog zakona);

3) na području graničnog prelaza pri kretanju i zadržavanju na vidnom mestu ne nosi identifikacionu kartu (član 23. stav 1. ovog zakona);

4) ne pruži obaveštenja policijskom službeniku koja u vezi sa prelaženjem državne granice on od njega traži ili ako ne postupi po njegovim upozorenjima i naređenjima (član 26. stav 2. ovog zakona);

5) kao zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju odmah ne obavesti područnu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu o mestu pristajanja plovnog objekta koji usled više sile pristane van međunarodnog graničnog prelaza (član 40. stav 2. ovog zakona);

6) kao zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju odmah ne prijavi najbližem organu ukrcavanje i iskrcavanje lica van graničnog prelaza u slučaju spasavanja lica (član 41. stav 3. ovog zakona);

7) kao zapovednik plovnog objekta dozvoli da se bez odobrenja granične policije sa plovnog objekta u luku iskrca lice koje je bez isprave propisane za prelazak državne granice ili koje se na plovni objekt ukrcalo bez njegovog odobrenja (član 42. stav 3. ovog zakona);

8) na posebne table i signalizaciju postavlja druge table ili signalizaciju kojima se smanjuje vidljivost tabli i signalizacije kojima se upozorava na graničnu liniju (član 52. stav 3. ovog zakona);

9) ako na zemljištu čiji je vlasnik ili korisnik ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova obezbeđenja državne granice i granične kontrole (član 53. ovog zakona);

10) seje određene vrste poljoprivrednih kultura, odnosno sadi određene vrste voćaka i drveća i drugo rastinje kada je to aktom ministra nadležnog za unutrašnje poslove zabranjeno (član 56. stav 1. ovog zakona);

11) bez pismene najave graničnoj policiji, 48 časova pre početka lova, odnosno najkasnije 24 časa pre početka ribolova lovi ili ribari u određenoj zoni uz graničnu liniju (član 57. st. 2. i 3. ovog zakona).

Član 67.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim prelazi državnu granicu, ako se ne pridržava postavljenih znakova i uputstava i naređenja policijskog službenika ili ako ne pristane, odnosno ne zaustavi prevozno sredstvo na određenom prostoru graničnog prelaza ili ako napusti taj prostor pre nego što se izvrši kontrola, odnosno ako po završetku kontrole ne napusti područje graničnog prelaza (član 35. ovog zakona).

X. PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 68.

Propisi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 69.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu („Službeni list SFRJ“, br. 34/79, 56/80 i 53/85 i „Službeni list SRJ“, br. 24/94, 28/96-dr. zakon i 68/02 i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05-dr. zakon).

Do početka primene podzakonskih akata iz člana 68. ovog zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu zakona iz stava 1. ovog člana, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 70.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I.  USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 5. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija utvrđuje i obezbeđuje sistem prelaska granice i kontrole prometa roba, usluga i putničkog saobraćaja preko granice.

II.  RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovu pravnog regulisanja kontrole prelaženja i obezbeđenja državne granice u Republici Srbiji čini Zakon o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu („Službeni list SFRJ“, br. 34/79), sa njegovim kasnijim izmenama, koje su se uglavnom odnosile na izmenu visine novčanih kazni za prekršaje. Ovaj zakon donet je po ustavnom konceptu SFRJ iz 1974. godine.

Prema tom zakonu, Republika Srbija štiti i kontroliše svoje granice po modelu koji je prevaziđen i zastareo i koji ne doprinosi u potpunosti ostvarivanju ciljeva koje savremeni sistemi upravljanja granicom treba da obezbede. Između ostalog, po postojećem zakonu, u poslovima kontrole prelaženja i obezbeđenja državne granice postoji podela nadležnosti, tako što se utvrđuje da prelaženje državne granice kontroliše policija, a obezbeđuje je Vojska. Preuzimanjem poslova obezbeđenja državne granice od Vojske postignut je jedan od reformskih ciljeva u procesu približavanja Evropskoj uniji, a to je demilitarizacija državne granice.

Pridruživanje Evropskoj uniji za Republiku Srbiju predstavlja strateško opredeljenje, koje, između ostalog, podrazumeva prihvatanje usvojenih evropskih vrednosti i standarda u čitavom nizu oblasti.

U tom smislu Vlada je usvojila dokument Strategije za integrisano upravljanje granicom u Republici Srbiji u kojem je predvidela prioritet u donošenju propisa o uređenju zaštite državne granice koji će biti usklađeni sa modelima, standardima i preporukama Evropske unije.

Usvajanjem ovog zakona u Republici Srbiji uspostaviće se efikasan sistem zaštite državne granice, visok standard kontrole i uređena saradnja svih organa koji u tom postupku učestvuju.

Uspostavljeni sistem upravljanja granicom štiti nepovredivost državne granice, sprečava širenje prekograničnog kriminala, štiti zdravlje i život ljudi i obezbeđuje zaštitu životne sredine, sprečava nelegalno prelaženje državne granice i ilegalne migracije.

Zakonom čije se donošenje predlaže ispunjavaju se pretpostavke za ostvarivanje najvažnijih principa integrisanog upravljanja granicom, a to je otvorena granica za slobodan protok ljudi i robe i zatvorena granica za sve vidove kriminalnih i drugih nedozvoljenih aktivnosti.

Osim donošenja pravnih propisa koji su kompatibilni sa rešenjima prihvaćenim u regionu i Evropskoj uniji, značaj ovog zakona je i u tome što Republika Srbija njegovim usvajanjem ispunjava obavezu usklađivanja postojećih propisa sa Ustavom Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U Osnovnim odredbama (čl.1-2) postavljeni su osnovni elementi zaštite državne granice Republike Srbije.

Članom 1. Predloga zakona određen je predmet zakona koji obuhvata zaštitu državne granice, organizaciju i način vršenja zaštite. Određeni su i njeni ciljevi zaštite državne granice: obezbeđenje nepovredivosti državne granice, sprečavanje i otkrivanje kažnjivih dela i otkrivanje i pronalazak počinilaca tih dela, zaštita života i zdravlja ljudi i životne sredine i sprečavanje ilegalne migracije.

Radi lakšeg razumevanja pojedinih odredaba zakona i stvaranja uslova za njegovu primenu, u članu 2. data je definicija pojedinih izraza upotrebljenih u ovom zakonu.

U odeljku II. Organi nadležni za vršenje zaštite državne granice (čl.3-9) utvrđuje se da poslove granične kontrole i obezbeđenja državne granice vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi organi državne uprave (član 3). Zbog raznolikosti i složenosti zadataka i poslova koji se obavljaju na granici postoji potreba da se vršenje poslova zaštite državne granice, uz pomoć odgovarajućih mehanizama, organizuju na način koji obezbeđuje sinhronizovano delovanje svih učesnika u tom procesu, saradnju unutar i između organa, kao i međunarodnu saradnju. Zato je uveden princip integrisanog upravljanja granicom u članu 4. Zakona.

Članom 5. utvrđeno je da Granična policija Ministarstva neposredno obavlja deo poslova zaštite državne granice, a način obavljanja tih poslova propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Članom 6. utvrđuje se da granična kontrola obuhvata kontrolu lica, stvari i prevoznog sredtva i utvrđuju se ovlašćenja, mere i radnje koje primenjuje policijski službenik.

Zakonom je predviđeno da Vlada može odrediti da na nekim graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, graničnu kontrolu mogu obavljati organi državne uprave nadležni za poslove carina, ukoliko je to ekonomičnije, a nije u suprotnosti sa razlozima bezbednosti. U tim slučajevima policijski službenici im daju uputstva za rad i pružaju stručnu pomoć (član 8).

Takođe, predloženim Zakonom predviđeno je da granična policija može da obavlja kontrolu lica, prevoznih sredstava i stvari, na javnim putevima i objektima od značaja za granični promet u mestu graničnog prelaza i drugim mestima između graničnih prelaza, na prilaznim putevima uz državnu granicu, a radi sprečavanja i otkrivanja ilegalne migracije i suzbijanja prekograničnog kriminala (član 9).

U odeljku III. Prelazak državne granice (čl. 10-23) utvrđuje se da je prelazak državne granice svako kretanje ljudi preko državne granice da se granica prelazi na graničnom prelazu, kao mestu koje je za to određeno (član 10).

Prema odredbi člana 11. predviđeno je u kojim slučajevima se granica može izuzetno preći i van graničnog prelaza i to: u slučaju više sile, uz obavezu da se takav prelazak granice što pre prijavi nadležnom organu, kao i ako je prelaženje državne granice van graničnog prelaza predviđeno međunarodnim ugovorom. Kao novinu, Zakon predviđa da ukoliko je to u skladu sa međunarodnim ugovorom, odnosno uz odobrenje nadležnog organa susedne države, granična policija u saglasnosti sa nadležnom carinarnicom može na zahtev grupe lica ili pojedinca izdati graničnu dozvolu za prelazak državne granice izvan graničnog prelaza, odnosno za prelazak državne granice na graničnom prelazu izvan utvrđenog načina prelaska i radnog vremena graničnog prelaza (član 12).

Uređuje se kategorija privremenih graničnih prelaza, koji bi se otvarali po jednostavnijoj proceduri i čime bi se zadovoljile potrebe lokalnog stanovništva da na jednostavniji način dođu do imanja koje obrađuju, a koje se nalazi na teritoriji druge države i radi drugih aktivnosti predviđenih članom 15.

Članom 16. definisano je područje graničnog prelaza koje se utvrđuje rešenjem Ministarstva uz saglasnost drugih organa državne uprave koji obavljaju graničnu kontrolu.

U funkciji zaštite i bezbednosti državne granice i nesmetanog odvijanja saobraćaja preko granice, Zakonom je predviđeno da izgradnja i postavljanje objekata, promenu njihove namene i postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza ne sme da ometa obavljanje granične kontrole. Ministarstvo je nadležno za izdavanje ove vrste saglasnosti (član 19).

U sklopu posebnog režima koji se uspostavlja na državnoj granici, ovim odeljkom utvrđuju se i posebna pravila za kretanje i zadržavanje lica na području graničnog prelaza.

Po ovim pravilima, na području graničnog prelaza dozvoljeno je kretanje i zadržavanje lica koja nameravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla, a na području graničnog prelaza se zadržavaju zbog granične kontrole, lica koja za to imaju propisanu dozvolu, kao i zaposleni na graničnom prelazu. Drugim licima, za ovu svrhu potrebna je dozvola koju, pod propisanim uslovima, izdaje granična policija. Radi praćenja i sprečavanja narušavanja ovog režima, za lica koja rade na području graničnog prelaza i kojima je izdata potrebna dozvola, utvrđuje se obaveza da dok su na tom prostoru na vidnom mestu nose propisanu identifikacionu kartu (čl. 20-23).

U odeljku IV. pod nazivom Granična kontrola (čl. 24-47) određuje se način vršenja granične kontrole, preciziraju se ovlašćenja koja se primenjuju, prava i obaveze pojedinih subjekata u postupku kontrole lica, stvari i prevoznog sredstva, kao i posebna pravila pri kontroli oružja i municije koje se prenosi preko državne granice.

Po pravilu, kontrola prelaženja državne granice vrši se na području graničnog prelaza, ali je moguće da se kontrola vrši i van područja graničnog prelaza: u vozovima, plovnim objektima i vazduhoplovima, a po zahtevu i o trošku stranke – i na nekom drugom mestu.

Članom 29. predviđeno je ovlašćenje granične policije vršenje delimične granične kontrole u posebnim situacijama i to: kada iz posebnih razloga na graničnom prelazu nije moguće izvršiti kontrolu u celini, a pri tome su iskorišćene sve kadrovske i organizacione mogućnosti, pri čemu nastane zastoj ili neprihvatljivo dugo čekanje za prelazak državne granice, odnosno nastanu druge veće smetnje pri odvijanju saobraćaja preko graničnog prelaza. O preduzetim merama za delimičnu graničnu kontrolu granična policija obavestiće granični prelaz susedne države.

Posebno su utvrđeni uslovi za prenošenje oružja i municije preko državne granice od strane pripadnika stranih službi bezbednosti, zatim, oružja koje će se koristiti u lovu i na streljačkim takmičenjima, kao i postupak sa neprijavljenim oružjem (čl. 31-34).

U delu koji se odnosi na Posebne mere kontrole u pojedinim granama saobraćaja (čl. 35-47), pored opštih pravila koja važe za sve vidove saobraćaja, utvrđuju se i posebna pravila za prelaženje državne granice prilagođena specifičnostima svake grane saobraćaja posebno.

Zakon je predvideo izuzetak od pravila da se granična kontrola obavlja na području graničnog prelaza i to za: kontrolu u vozovima, vazduhoplovima i plovnim objektima u međunarodnom saobraćaju predviđeno je se može vršiti i za vreme njihovog kretanja van područja graničnog prelaza, a na osnovu međunarodnog ugovora. Posebna pravila utvrđuju se za lice koje upravlja prevoznim sredstvom u cilju prelaženja državne granice. Ovo je u funkciji sprečavanja ilegalnog prelaska granice, kontrole prelaska granice na mestu koje je određeno, sprečavanja zastoja u saobraćaju koji se odvija preko graničnog prelaza, odnosno nepotrebnog zadržavanja lica i prevoznih sredstva na graničnom prelazu. U toj funkciji su i obaveze koje se utvrđuju za operatora i korisnika saobraćajnog sredstva da za obavljanje kontrole na graničnom prelazu i u saobraćajnom sredstvu obezbede potrebne uslove za rad organa (čl. 35 – 36).

Članom 37. propisano je da kontroli ne podležu lica koja su u tranzitu preko teritorije naše zemlje u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, ako nakon sletanja vazduhoplova na aerodrom bez nepotrebnog zadržavanja nastave putovanje i za to vreme ne napuste vazduhoplov ili ako to vreme provedu u za to posebnom određenom prostoru na aerodromu.

Takođe, regulisana su posebna pravila prelaženja državne granice u železničkom saobraćaju, saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom saobraćaju i, s tim u vezi, posebne obaveze mašinovođe i zapovednika plovnog objekta, zatim, pravila koja se odnose na pristajanje plovnog objekta i iskrcavanje i ukrcavanje putnika i drugih lica sa plovnog objekta koje prelazi granicu, kao i pravila vezana za određivanje vazdušnih puteva iznad teritorije naše zemlje za prelet vazduhoplova, prinudno sletanje vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju van aerodroma namenjenog međunarodnom saobraćaju u slučaju opasnosti, kao i druga pitanja od značaja za bezbednost granice. Time je u potpunosti utvrđen režim na državnoj granici i graničnom prelazu, kao mestu određenom za prelaženje državne granice i za vršenje granične kontrole (čl.38 – 47).

U odeljku V. Obezbeđenje državne granice (čl. 48 – 49) uvodi se značajna promena, saglasno novim standardima, preporukama i principima obezbeđenja državne granice prihvaćenim u zemljama Evropske unije, koja se ogleda u tome da u poslovima obezbeđenja državne granice više ne učestvuje Vojska, već te poslove obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova. Utvrđuje se da obezbeđenje državne granice obuhvata skup mera, radnji i ovlašćenja koja se preduzimaju uz državnu granicu, na delu državne granice između graničnih prelaza i na graničnim prelazima posle redovnog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti.Obezbeđenje državne granice može se vršiti tehničkim sredstvima uključujući elektronska sredstva.

U odeljku VI. Određivanje, obeležavanje i uređivanje državne granice (čl. 50 – 58) utvrđena su sva pitanja od značaja za određivanje državne granice, njeno razgraničenje sa susednom državom, obeležavanje i upozoravanje na blizinu državne granice.

Radi stvaranja uslova za efikasno preduzimanje mera na zaštiti državne granice i granične linije, utvrđuju se određene zaštitne mere, koje, postoje u svim savremenim sistemima. Mere se odnose na: pročišćavanje prostora uz graničnu liniju, radi obezbeđenja preglednosti i vidljivosti granične linije (član 54); zabranu setve određenih poljoprivrednih kultura, odnosno sađenja određene vrsta voćaka, drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju (član 56); zabranu vršenja preleta i određenih drugih delatnosti uz graničnu liniju i propisivanje posebnih uslova za nameravani lov i ribolov uz državnu granicu (član 57); utvrđivanje posebnog postupka za uređenje prostora uz državnu granicu i donošenje urbanističkog plana (član 58).

Značajan segmenat obezbeđenja državne granice i zaštite njene nepovredivosti čine odredbe koje bliže uređuju pitanje povreda državne granice, koje su utvrđene međunarodnim ugovorom. Ovom odredbom utvrđuje se postupak za utvrđivanje i rešavanje graničnih incidenata i, s tim u vezi, utvrđuju nadležnosti za određene organe (član 55).

U odeljku VII. Međunarodna granična saradnja(čl. 59-60) utvrđen je postupak po kome se ostvaruje međunarodna granična saradnja i pravila za postupanje nadležnih organa u okviru te saradnje.

Naime, zbog ciljeva koje zaštita državne granice u skladu sa principima integrisanog upravljanja granicom treba da obezbedi, neophodno je da se u vršenju tih poslova ostvaruje i međunarodna saradnja. Ova saradnja podrazumeva razmenu određenih ličnih i drugih podataka sa nadležnim organima drugih država , obavljanje određenih poslova i na teritoriji druge države, i obrnuto, zajedničko vršenje određenih poslova sa nadležnim organima drugih država, kako u regionalnim okvirima tako i šire, razmenu znanja i iskustava sa drugim državama, sprovođenje zajedničkih akcija, upućivanje predstavnika – policijskih službenika za vezu u organe drugih država i sedišta međunarodnih organizacija i dr. Pretpostavka za međunarodno povezivanje nadležnih državnih organa za vršenje poslova obezbeđenja državne granice, kao i za razmenu policijskih službenika za vezu je da postoji zaključen međunarodni ugovor.

U cilju efikasnog vršenja poslova granične kontrole i obezbeđenja državne granice, u odeljku VIII. pod nazivom Evidencije (čl. 61-63) utvrđuju se evidencije koje je dužna da vodi granična policija. Sadržaj, način vođenja i rok čuvanja podataka u evidenciji bliže će urediti ministar nadležan za unutrašnje poslove.

U odeljku IX. Kaznene odredbe (čl. 64-67), predloženo je da se pojedini oblici nepridržavanja kvalifikuju kao prekršaji za koje je propisana novčana kazna, a za fizička lica i kazna zatvora. Za pojedine radnje kojima se teže povređuje utvrđeni režim na državnoj granici, pored izricanja novčane kazne predviđena je mogućnost izricanja i određene zaštitne mere (oduzimanje predmeta, zabrana obavljanja delatnosti u određenom periodu i dr). Predloženim rešenjima postignuta je odgovarajuća ravnoteža između zaštite slobode i prava građana i odgovarajuće zaštite države i društva kao celine, od mogućih zloupotreba.

U odeljku X. Prelazne i završne odredbe (čl. 68-70), utvrđeno je kad ovaj Zakon stupa na snagu, kao i svi drugi elementi potrebni za njegovo sprovođenje.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u republičkom budžetu, s obzirom da će u integrisanom upravljanju granicom i učestvovati isti državni organi, a poslove obezbeđenja državne granice od Vojske Srbije u potpunosti je preuzela granična policija Ministarstva unutrašnjih poslova.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem Zakona vrši se usklađivanje postojećih pravnih propisa u oblasti kontrole prelaženja i obezbeđenja državne granice sa Ustavom Republike Srbije u rokovima utvrđenim ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije.

Ovim zakonom uvode se standardi zaštite državne granice koja će obezbediti otvoren protok ljudi i robe i zatvorenost granice za sve kriminalne i druge nedozvoljene aktivnosti u skladu sa konceptom Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji, a koji je usklađen sa modelima, standardima i preporukama Evropske unije.

Ostavite komentar