Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2008. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Primanja budzeta Republike Srbije za 2008. godinu iznose 626.137.849.990 dinara, a izdaci budzeta Republike Srbije za 2008. godinu iznose 666.646.320.773 dinara.

Član 2.

PRIMANjA I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

iznos u dinarima Opis Plan Ostvarenje / izvršenje I. Primanja budzeta 650.174.345.330 626.137.849.990 II. Izdaci budzeta 695.959.075.793 666.646.320.773 III. Rezultat (I.-II.) -45.784.730.463 -40.508.470.783

FINANSIRANjE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

iznos u dinarima Opis Plan Ostvarenje / izvršenje Primanja od zaduživanja i prodajefinansijske imovine 92.118.795.463 84.420.594.854 Otplata glavnice duga 46.334.065.000 43.912.124.071 Neto finansiranje 45.784.730.463 40.508.470.783

PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE UTVRĐENA SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4   UKUPNA PRIMANjA   650.174.345.330 626.137.849.990         1. Poreski prihodi   606.464.945.330 582.629.647.846 1.1. Porez na dohodak građana 7111 76.046.578.536 74.695.377.192 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 36.087.100.000 34.968.050.523 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 315.642.230.983 301.619.837.134 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   88.772.636.552 88.699.171.096 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   222.762.917.431 209.067.244.035 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   4.106.677.000 3.853.422.002 1.4. Akcize 717 102.314.935.811 100.626.716.632 – Akcize na derivate nafte   52.692.191.943 50.996.699.924

1 2 3 4 – Akcize na duvanske prerađevine   39.391.250.287 39.402.970.499 – Ostale akcize   10.231.493.581 10.227.046.210 1.5. Carine 715 70.447.700.000 64.784.269.136 1.6. Ostali poreski prihodi   5.926.400.000 5.935.397.229 2. Neporeski prihodi   43.709.400.000 43.508.202.144 – Takse   14.733.303.675 15.235.632.326 – Novčane kazne   7.585.503.675 6.876.903.147 – Prihodi od igara na sreću   3.072.063.675 2.851.816.993 – Ostali neporeski prihodi   18.318.528.975 18.543.849.678

IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE UTVRĐENI SU U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje/izvršenje 1 2 3 4 UKUPNI IZDACI   695.959.075.792 666.646.320.773 1. Tekući rashodi 4 615.092.546.181 600.372.034.088 1.1. Rashodi za zaposlene 41 177.570.940.285 173.016.754.435 −Plate zaposlenih 411 139.381.417.331 135.850.913.090 −Doprinosi na teret poslodavca 412 27.243.733.512 26.418.433.107 −Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 10.945.789.442 10.747.408.238 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 45.943.319.977 42.604.983.370 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 16.437.220.000 13.880.264.216 −Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 1.292.338.000 948.131.444 −Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 12.324.811.000 11.118.801.825 −Otplata kamata po garancijama 443 2.469.071.000 1.793.285.395 −Prateći troškovi zaduživanja 444 351.000.000 20.045.551 1.4. Subvencije 45 48.469.384.610 47.525.425.831 −Subvencije u privredi   3.991.800.000 3.931.757.182 −Subvencije u poljoprivredi   24.986.506.666 24.185.881.455 −Subvencije za železnicu   11.108.000.000 11.123.000.000 −Subvencije u oblasti turizma   2.641.000.000 2.581.907.319 −Subvencije za kulturu   945.690.000 938.996.203 −Ostale subvencije   4.796.387.944 4.763.883.673 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 440.319.000 271.702.493 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 68.407.577.999 69.062.774.029 −Transferi opštinama i gradovima   36.138.600.000 43.504.645.082 −Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV   24.084.341.000 24.060.431.543 −Ostali transferi   8.184.636.999 1.497.697.404

1 2 3 4 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 178.681.549.796 178.558.451.530 −Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   137.921.000.000 137.899.886.721 −Nacionalna služba za zapošljavanje   15.614.000.000 15.614.000.000 −Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   20.057.900.000 20.057.900.000 −Republički zavod za zdravstveno osiguranje   4.000.000.000 4.000.000.000 −Ostali transferi   1.088.649.796 986.664.809 1.8. Socijalna zaštita iz budzeta 47 68.119.321.000 67.395.591.465 −Tranzicioni fond   7.300.000.000 7.298.447.575 −Dečja zaštita   25.600.500.000 25.815.283.585 −Boračko-invalidska zaštita   15.005.788.000 14.991.602.971 −Socijalna zaštita   11.627.350.000 11.525.131.172 −Učenički standard   1.608.158.000 1.249.212.639 −Studentski standard   2.813.558.000 2.141.966.416 −Fond za mlade talente   409.000.000 238.952.404 −Sportske stipendije   610.000.000 584.675.201 −Izbegla i raseljena lica   886.444.000 835.888.422 −Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.258.523.000 2.714.431.080 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 11.022.913.514 8.056.086.719 −Sredstva rezervi 499 1.787.018.555 0 −Ostali tekući rashodi   9.235.894.959 8.056.100.714 2. Kapitalni izdaci 5 58.970.087.611 45.961.448.224 −Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 28.461.425.168 22.259.575.290 −Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 30.508.662.443 23.701.872.934 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 21.896.442.000 20.312.838.460

OTPLATA DUGA:

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje 1 2 3 4 1. Otplata duga 61 46.334.065.000 43.912.124.071 1.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 36.635.841.000 35.229.321.233 1.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 6.360.865.000 5.884.971.868 1.3. Otplata duga po osnovu aktiviranih garancija 613 3.337.359.000 2.799.830.969

Član 3.

Sredstva za finansiranje rezultata koji je utvrđen u članu 2. ovog zakona i sadrži budzetski deficit (20.195.632.323), izdatke za nabavku finansijske imovine (20.312.838.460) i izdatke po osnovu otplate glavnice duga (43.912.124.071 dinara), iznose 84.420.594.854 dinara i obezbeđena su se iz:

1) privatizacionih primanja u iznosu od 44.620.927.613 dinara;

2) kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti u iznosu od 10.617.557.614 dinara i

3) pozajmice sa Konsolidovanog računa trezora Republike u iznosu od 29.182.109.627 dinara.

Član 4.

Prihodi iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta za 2008. godinu iznose 55.066.964.731 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta, koji su finansirani iz izvornih aktivnosti za 2008. godinu, iznose 60.673.055.384 dinara, a finansirani su iz:

1) sredstava izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava u iznosu od 43.697.895 dinara;

2) sredstava od zaduživanja u iznosu od 2.664.500.061 dinara;

3) privatizacionih primanja u iznosu od 7.902.246.074 dinara;

4) neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 5.296.354.042 dinara;

5) neutrošenih sredstava od donacija iz prethodnih godina u iznosu od 178.686.906 dinara.

Neutrošena sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih korisnika sredstava budzeta za 2008. godinu, koja se prenose u 2009. godinu, iznose 10.248.492.380 dinara.

Neutrošena sredstva od donacija direktnih korisnika sredstava budzeta za 2008. godinu, koja se prenose u 2009. godinu iznose 187.204.050 dinara.

Neraspoređeni višak prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih korisnika sredstava budzeta iz ranijih godina, koji se prenosi u 2009. godinu, iznosi 3.777.690.613 dinara, a neutrošena sredstva od donacija iz ranijih godina koja se prenose u 2009. godinu iznose 107.833.313 dinara.

II. POSEBAN DEO

Član 5.

Sredstva budzeta u iznosu od 595.252.577.714 dinara (izdaci budzeta u iznosu od 531.851.643.123 dinara, izdaci za nabavku finansijske imovine u iznosu od 19.488.810.520 dinara i izdaci po osnovu otplate duga u iznosu od 43.912.124.071 dinara) i sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta u iznosu od 35.561.638.991 dinara (izdaci iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta u iznosu od 33.225.121.484 dinara, izdaci za nabavku finansijske imovine u iznosu od 2.334.144.298 dinara i izdaci po osnovu otplate duga u iznosu od 2.373.210 dinara) izvršena su po korisnicima i ekonomskim klasifikacijama, i to:

TABELA 1

TABELA 2

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, propisano da Narodna skupština usvaja završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U skladu sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon i 85/06, u daljem tekstu: Zakon), po isteku godine za koju je budzet donet, sastavlja se završni račun budzeta. U završnom računu budzeta iskazana su ukupno ostvarena primanja budzeta, kao i ukupno izvršeni izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra godine za koju je budzet donet.

Završni račun budzeta za 2008. godinu, sačinjen je u skladu sa Zakonom, odnosno na osnovu konsolidacije podataka iz izveštaja o završnim računima direktnih korisnika budzetskih sredstava, a koji su sačinjeni na osnovu konsolidacije podataka iz završnih računa indirektnih korisnika budzetskih sredstava.

III. SADRŽINA ZAKONA

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 102/08), planirana su primanja budzeta Republike Srbije u iznosu od 650,2 mlrd. dinara, a izdaci u iznosu od 696,0 mlrd. dinara.

Prilikom izvršavanja izdataka budzeta Republike u 2008. godini, bilo je neophodno da se dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike budzetskih sredstava povećaju, što je i učinjeno na teret tekuće budzetske rezerve.

Ostvarena primanja budzeta Republike Srbije za 2008. godinu iznose 626,1 mlrd. dinara, odnosno 96,30% u odnosu na plan.

U strukturi primanja budzeta učestvovala su primanja od:

– poreza na dodatu vrednost, u iznosu od 301,6 mlrd. dinara, sa učešćem od 48,17% i ostvarenjem od 95,56% od planiranih;

– akciza, u iznosu od 100,6 mlrd. dinara, sa učešćem od 16,07% i ostvarenjem od 98,35% od planiranih;

– poreza na dohodak građana, u iznosu od 74,7 mlrd. dinara sa učešćem od 11,93% i ostvarenjem od 98,22% od planiranih;

– poreza na dobit preduzeća, u iznosu od 35,0 mlrd. dinara sa učešćem od 5,58% i ostvarenjem od 96,9% od planiranih;

– carina, u iznosu od 64,8 mlrd. dinara sa učešćem od 10,35% i ostvarenjem od 91,96% od planiranih.

Ostali poreski prihodi, u iznosu od 5,9 mlrd. dinara, učestvuju sa 0,95% u strukturi ostvarenih primanja budzeta i ostvarenjem od 100,15% od planiranih, dok neporeski prihodi, u iznosu od 43,5 mlrd. dinara, učestvuju sa 6,95% i ostvarenjem od 99,54% od planiranih.

Izdaci budzeta Republike Srbije za 2008. godinu izvršeni su u iznosu od 666,6 mlrd. dinara, odnosno 95,78% u odnosu na plan.

U strukturi izdataka najveći procenat učešća imaju dotacije i transferi, i to 38,36% (248,0 mlrd. dinara), u čijem izvršenju transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja učestvuju sa 72,01% (178,6 mlrd. dinara).

Rashodi za zaposlene u državnim organima učestvuju sa 26,77% u ukupnim budzetskim izdacima, što čini iznos od 173,0 mlrd. dinara.

Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, u strukturi budzetskih izdataka, učestvuju sa 10,43% što iznosi 67,4 mlrd. dinara.

Subvencije u strukturi budzetskih izdataka učestvuju sa 7,35% što čini iznos od 47,5 mlrd. dinara, a odnose se na subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Rashodi za korišćenje roba i usluga učestvuju sa 6,59% u ukupnim budzetskim izdacima ili 42,6 mlrd. dinara.

Ostali tekući rashodi i izdaci učestvuju sa 8,36%, odnosno sa 54,0 mlrd. dinara u ukupnim budzetskim izdacima.

Izveštaj o izvršenju budzeta sa obrazloženjem primanja po vrstama i ukupnih izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za 2008. godinu, dat je u prilogu.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. stav 1. data su primanja budzeta Republike Srbije za 2008. godinu u iznosu od 626.137.849.990 dinara i izdaci budzeta Republike Srbije za 2008. godinu u iznosu od 666.646.320.773 dinara.

U članu 2. tabela 1. data su primanja, izdaci budzeta i rezultat u iznosu od -40.508.470.783 dinara. Neto finansiranje utvrđeno je u tabeli 2. u iznosu od 40.508.470.783 dinara. U tabeli 3. data su primanja po vrstama. U tabeli 4. dati su planirani i izvršeni izdaci po osnovnim namenama. U tabeli 5. dati su izdaci po osnovu otplate duga domaćim i stranim kreditorima i izdaci po osnovu garancija za 2008. godinu.

U članu 3. prikazana su sredstva za finansiranje rezultata u iznosu 84.420.594.854 dinara, koji sadrži budzetski deficit u iznosu od 20.195.632.323 dinara, izdatke za nabavku finansijske imovine u iznosu od 20.312.838.460 dinara i izdatke po osnovu otplate glavnice duga u iznosu od 43.912.124.071 dinara i obezbeđena su iz privatizacije, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti i kratkoročne pozajmice.

U članu 4. stav 1. data su primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta u iznosu od 55.066.964.731 dinara. U stavu 2. dati su izdaci direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta koji su finansirani iz izvornih aktivnosti u iznosu od 60.673.055.384 dinara. U stavu 3. data su neutrošena sredstva iz izvornih aktivnosti direktnih korisnika sredstva budzeta za 2008. godinu, koja se prenose u 2009. godinu, u iznosu od 10.248.492.380 dinara. U stavu 4. data su neutrošena sredstva od donacija direktnih korisnika sredstva budzeta, koja se prenose u 2009. godinu, u iznosu od 187.204.050 dinara. U stavu 5. dat je neraspoređen višak prihoda direktnih korisnika sredstava budzeta, u iznosu od 3.777.690.613 dinara i neutrošena sredstva od donacija iz ranijih godina u iznosu od 107.833.313 dinara.

Članom 5. raspoređena su sredstva budzeta i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji.

Članom 6. raspoređena su sredstva budzeta i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta po po programskoj klasifikaciji.

Članom 7. propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V. POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budzetu Republike Srbije.

Ostavite komentar