pz zavrsni rn budzeta RS 2014 187s doc

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2014. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2014. godinu, njegovo izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata, kao i korišćenje sredstava iz dodatnih prihoda i primanja.

Član 2.

Prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2014. godinu iznose ukupno 940.906.694.245 dinara, od čega ostvarenje prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika iznosi 882.183.847.245 dinara, dok rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2014. godinu iznose ukupno 1.101.449.907.183 dinara, od čega izvršenje rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika iznosi 1.042.727.060.183 dinara.

Izvršenje budzeta Republike Srbije za 2014. godinu sastoji se od:

u dinarima

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA PLAN Ostvarenje/izvršenje Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 897.165.195.000 940.906.694.245 od toga: prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijke imovine direktnih budzetskih korisnika 882.183.847.245 od toga: transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika   58.722.847.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.110.120.984.547 1.101.449.907.183 od toga: rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika 1.042.727.060.183 od toga: rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika   58.722.847.000 Budzetski suficit/deficit -212.955.789.547 -160.543.212.938 Izdaci za nabavku finansijske imovine(u cilju sprovođenja javnih politika) 11.805.113.000 13.741.988.061 Ukupan fiskalni suficit/deficit -224.760.902.547 -174.285.200.999 B. RAČUN FINANSIRANjA     Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 742.001.630.286 606.655.783.072 Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 459.857.609.000 439.390.315.556 Neto finansiranje 224.760.902.547 174.285.200.999 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 57.383.118.739 -7.019.733.483

Prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine iskazani su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

OPIS Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   897.165.195.000 940.906.694.245 od toga: prihodi i primanja direktnih budzetskih korisnika     882.183.847.245 od toga: transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika     58.722.847.000 1. Poreski prihodi 71 759.352.000.000 770.958.091.455 1.1. Porez na dohodak građana 7111 43.700.000.000 44.820.605.717 1.2. Porez na dobit pravnih lica 7112 66.152.000.000 63.790.644.104 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 398.000.000.000 409.564.194.664 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   104.300.000.000 111.453.836.542 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   291.100.000.000 295.501.074.501 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.600.000.000 2.609.283.621 1.4. Akcize 717 211.200.000.000 212.473.460.826 – Akcize na derivate nafte   118.000.000.000 121.331.477.227 – Akcize na duvanske prerađevine   79.500.000.000 77.568.970.879 – Ostale akcize   13.700.000.000 13.573.012.720 1.5. Carine 715 31.000.000.000 31.025.757.579 1.6. Ostali poreski prihodi 7145 9.300.000.000 9.283.428.565 2. Neporeski prihodi   130.313.195.000 161.078.861.778 Redovni neporeski prihodi   71.100.000.000 75.530.494.952 – Prihodi od imovine 741 13.200.000.000 17.085.200.199 – Takse 742 15.800.000.000 15.001.244.140 – Novčane kazne 743 5.000.000.000 5.524.687.193 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 24.100.000.000 22.510.013.383 – Primanja od prodaje nefinanskijske imovine 8 6.300.000.000 7.014.220.142 – Ostali redovni neporeski prihodi 714,745 6.700.000.000 8.395.129.895 Vanredni neporeski prihodi   26.300.000.000 29.198.916.506 – Dobit NBS 741 0 0 – Dobit javnih agencija 741 1.100.000.000 1.186.160.690 – Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta 745 7.600.000.000 9.775.132.697 – Ostali vanredni prihodi 745 6.100.000.000 7.115.632.289 – Prihodi od privremenog smanjenja zarada u javnom sektoru 745 11.500.000.000 11.121.990.830 Neporeski prihodi indirektnih korisnika   32.913.195.000 56.349.450.320 – Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733 8.956.000.000 30.366.920.320 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 23.957.195.000 25.982.530.000 3. Donacije 731,732, deo 744 7.500.000.000 8.869.741.012 od toga: donacije direktnih budzetskih korisnika   6.457.321.012 od toga: donacije indirektnih budzetskih korisnika     2.412.420.000

Izvršeni rashodi i izdaci budzeta koji se finansiraju iz ukupnih sredstava iskazani su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

OPIS Ekonomska klasifi-kacija PLAN Izvršenje UKUPNI RASHODI I IZDACI   1.121.926.097.547 1.115.191.895.244 od toga: rashodi i izdaci direktnih budzetskih korisnika     1.056.469.048.244 od toga: rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika     58.722.847.000 1. Tekući rashodi 4 1.066.650.020.237 1.066.821.752.666 od toga: tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika     1.011.507.485.666 od toga: tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika     55.314.267.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 263.748.868.233 274.578.825.426 od toga: rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika     250.177.109.426 od toga: rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika     24.401.716.000 Plate zaposlenih 411 200.615.597.270 208.466.242.683 od toga: plate zaposlenih direktnih budzetskih korisnika   192.442.842.683 od toga: plate zaposlenih indirektnih budzetskih korisnika     16.023.400.000 Doprinosi na teret poslodavca 412 40.033.978.669 41.272.249.787 od toga: doprinosi na teret poslodavca direktnih budzetskih korisnika     38.439.236.787 od toga: doprinosi na teret poslodavca indirektnih budzetskih korisnika     2.833.013.000 Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 23.099.292.294 24.840.332.956 od toga: ostali rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika   19.295.029.956 od toga: ostali rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika     5.545.303.000 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 101.759.875.245 101.763.775.024 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba direktnih budzetskih korisnika     74.200.564.024 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba indirektnih budzetskih korisnika     27.563.211.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 111.001.303.786 110.365.688.874 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata direktnih budzetskih korisnika     110.363.416.874 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata indirektnih budzetskih korisnika     2.272.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 56.729.624.000 56.539.115.787 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite direktnih budzetskih korisnika     56.538.767.787 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite indirektnih budzetskih korisnika     348.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 44.970.040.000 44.670.766.440 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite direktnih budzetskih korisnika     44.670.766.440 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite indirektnih budzetskih korisnika     0 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 8.450.000.000 8.344.788.827 od toga: otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija direktnih budzetskih korisnika     8.344.788.827 od toga: otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija indirektnih budzetskih korisnika     0 Prateći troškovi zaduživanja 444 851.639.786 811.017.820 od toga: prateći troškovi zaduživanja direktnih budzetskih korisnika     809.093.820 od toga: prateći troškovi zaduživanja indirektnih budzetskih korisnika     1.924.000 1.4. Subvencije 45 97.511.222.772 95.516.803.802 od toga: subvencije direktnih budzetskih korisnika     95.516.803.802 od toga: subvencije indirektnih budzetskih korisnika     0 Subvencije u privredi   17.708.000.000 16.812.757.003 Subvencije u poljoprivredi   37.982.460.881 37.663.292.388 Subvencije za železnicu   13.230.000.000 13.270.511.000 Subvencije za puteve   7.700.000.000 7.979.300.000 Subvencije u oblasti turizma   830.500.460 810.380.460 Subvencije za kulturu   8.757.500.000 8.757.500.000 Ostale subvencije   11.302.761.431 10.223.062.951 1.5. Donacije stranim vladama 461 121.977.000 121.924.037 od toga: donacije stranim vladama direktnih budzetskih korisnika     121.924.037 od toga: donacije stranim vladama indirektnih budzetskih korisnika     0 1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 952.706.482 880.670.019 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama direktnih budzetskih korisnika     871.183.019 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama indirektnih budzetskih korisnika     9.487.000 1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 73.733.391.699 73.834.003.422 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti direktnih budzetskih korisnika     73.634.950.422 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti indirektnih budzetskih korisnika     199.053.000 Transferi opštinama i gradovima   33.288.066.000 34.323.066.000 Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV   29.337.909.000 29.491.271.470 Ostali transferi   11.107.416.699 10.019.665.952 1.8. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 278.673.432.000 273.035.162.119 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   251.130.000.000 251.128.427.996 Nacionalna služba za zapošljavanje   9.522.250.000 9.133.949.469 Republički fond za zdravstveno osiguranje   14.035.322.000 10.101.196.844 Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   499.505.000 479.489.881 Ostali transferi   3.486.355.000 2.192.097.929 1.9. Ostale dotacije i transferi 465 1.559.996.622 1.325.333.804 od toga: ostale dotacije i transferi direktnih budzetskih korisnika     1.314.182.804 od toga: ostale dotacije i transferi indirektnih budzetskih korisnika     11.151.000 1.10. Socijalna zaštita iz budzeta 472 110.369.132.860 110.204.883.687 od toga: socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika     107.630.524.687 od toga: socijalna zaštita iz budzeta indirektnih budzetskih korisnika     2.574.359.000 Dečja zaštita   48.050.000.000 47.999.044.909 Boračko – invalidska zaštita   14.700.000.000 14.660.677.111 Socijalna zaštita   30.435.500.000 28.438.620.795 Učenički standard   2.572.007.000 2.361.166.538 Studentski standard   4.005.228.000 3.999.639.566 Fond za mlade talente   766.641.000 765.228.646 Sportske stipendije   1.124.000.000 1.116.416.709 Izbegla i raseljena lica   1.020.758.000 961.842.748 Ostala socijalna zaštita iz budzeta   7.694.998.860 9.902.246.665 1.11. Ostali tekući rashodi 48 i 49 27.218.113.538 25.194.682.452 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika     24.641.664.452 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika     553.018.000 Sredstva rezervi 499 3.413.000.000 0 Ostali tekući rashodi 48 23.805.113.538 25.194.682.452 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika     24.641.664.452 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika     553.018.000 2. Kapitalni izdaci 5 43.470.964.310 34.628.154.517 od toga: kapitalni izdaci direktnih budzetskih korisnika     31.219.574.517 od toga: kapitalni izdaci indirektnih budzetskih korisnika     3.408.580.000 Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 39.524.927.562 32.067.013.898 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu direktnih budzetskih korisnika     28.675.425.898 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu indirektnih budzetskih korisnika     3.391.588.000 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 3.946.036.748 2.561.140.619 od toga: nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana direktnih budzetskih korisnika     2.544.148.619 od toga: nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana indirektnih budzetskih korisnika     16.992.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 11.805.113.000 13.741.988.061 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine direktnih budzetskih korisnika     13.741.988.061 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika     0

Primanja i izdaci utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

u dinarima

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifi-kacija Plan Ostvarenje/izvršenje Neto finansiranje   224.760.902.547 174.285.200.999 Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine 9 742.001.630.286 606.655.783.072 Primanja od zaduživanja 91 740.872.509.777 604.293.988.684 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu(zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana prodajna vrednost) 9111 450.000.000.000 483.600.556.374 Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) 9121 149.625.000.000 0 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja(primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) 9112-91199122-9129 141.247.509.777 120.693.432.310 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 92 1.129.120.509 2.361.794.388 Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 6 459.857.609.000 439.390.315.556 Izdaci za otplatu kredita 61 428.573.096.000 404.890.669.536 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 345.073.096.000 328.538.708.873 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 36.100.000.000 34.166.622.665 Otplata glavnice po garancijama 613 40.000.000.000 37.484.156.530 Otplata garancija po komercijalnim transakcijama 615 7.400.000.000 4.701.181.468 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 31.284.513.000 34.499.646.020 od toga: obezbeđenje finansijske stabilnosti 621 21.315.646.000 24.815.741.061 dokapitalizacija Banke Poštanska štedionica a.d. 621 4.700.000.000 4.700.000.000 dokapitalizacija kompanije Dunav osiguranje a.d.o. 621 4.800.000.000 4.799.999.820 nabavka strane finansijske imovine 622 383.867.000 170.693.012 ostala nabavka finansijske imovine 621 85.000.000 13.212.127 Promena stanja na računu       (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava       negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   57.383.118.739 -7.019.733.483

Član 3.

Sredstva za finansiranje budzetskog deficita (160.543.212.938 dinara), nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika (13.741.988.061 dinar) i izdatke za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima (439.390.315.556 dinara) za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije, u ukupnom iznosu od 613.675.516.555 dinara, obezbeđena su iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) i primanja od prodaje finansijske imovine, u ukupnom iznosu od 606.655.783.072 dinara, pa je ostvarena negativna promena stanja na računu (smanjenje gotovinskih sredstava) u iznosu od 7.019.733.483 dinara.

II. POSEBAN DEO

Član 4.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.554.582.210.800 dinara, finansirani su iz svih izvora finansiranja i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 12.

Ukupni rashodi i izdaci na osnovu konsolidovanih izveštaja direktnih budzetskih korisnika za indirektne korisnike iz dodatnih prihoda i primanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 58.722.847.000 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 11.

Ostavite komentar