Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima

Na osnovu člana 201. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 54/13, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O LOKACIJSKIM USLOVIMA

Član AUTONUM * Arabic

U Uredbi o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS”, broj 35/15), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon).

Izuzetno od stava 1. ovog člana lokacijski uslovi se ne izdaju za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, radove kojima se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i kapacitet instalacija, adaptaciju, sanaciju, građenje zidanih ograda, kao i u svim ostalim slučajevima izvođenja radova kojima se ne vrši priključenje na komunalnu infrastrukturu odnosno ne menjaju kapaciteti i funkcionalnost postojećih priključaka na infrastrukturnu mrežu, osim u slučajevima za koje je Zakonom, odnosno planskim dokumentom propisana obaveza pribavljanja uslova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, izgradnji priključaka na postojeću vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, tipskih toplovodnih priključaka, privoda za elektronske komunikacije i dela elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice, odnosno dela mreže, do mesta priključka na objektu kupca, za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, nema obavezu da pribavi lokacijske uslove, u kom slučaju uz zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona prilaže uslove za ukrštanje i paralelno vođenje od svih upravljača instalacija vodova na trasi predmetnog objekta, u skladu sa odredbom člana 24. ove uredbe.

Kada se radi o rekonstrukciji postojeće infrastrukturne mreže sa zapaljivim i gorivim tečnostima, kao i o zapaljivim gasovima, odnosno izgradnji priključka na ove mreže, imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova, uz zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona, prilaže i uslove u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, u skladu sa članom 16. ove uredbe, koje može pribaviti i van objedinjene procedure.

U slučaju radova u vezi sa nepokretnim kulturnim dobrom i dobrom pod prethodnom zaštitom za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, pribavljaju se uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova za nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom, koje podnosilac zahteva koji je i imalac javnih ovlašćenja može pribaviti i van objedinjene procedure.

Lokacijski uslovi naročito sadrže sledeće:

1) broj katastarske parcele, kao i naziv katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno broj katastarskih parcela i naziv katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako se lokacijski uslovi izdaju za više parcela;

2) površinu katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako se lokacijski uslovi izdaju za linijske objekte i antenske stubove;

3) označenje klase i namene objekta za čije građenje se izdaju;

4) bruto površinu objekta za čije građenje se izdaju, ukoliko se uslovi izdaju za zgrade;

5) podatke o pravilima uređenja i građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela, pribavljenim iz planskog dokumenta;

6) uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu (u daljem tekstu: uslovi za projektovanje i priključenje), pribavljene uvidom u planski dokument i/ili separat o tehničkim uslovima izgradnje (u daljem tekstu: separat), kao i naziv tog planskog dokumenta i/ili separata, odnosno uslove za projektovanje i priključenje, pribavljene od imaoca javnih ovlašćenja, koji naročito sadrže podatke o:

(1) kapacitetima, načinu i tehničkim uslovima za priključenje;

(2) mestu priključenja na sistem;

(3) tehničkim karakteristikama priključka;

(4) roku za priključenje;

(5) iznosu naknade za priključenje i naknade stvarnih troškova izrade uslova, koju naplaćuje imalac javnih ovlašćenja;

7) podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti pre građenja;

8) rok važenja;

9) druge podatke, u skladu sa posebnim zakonom.

Sastavni deo lokacijskih uslova je idejno rešenje koje je podnosilac priložio uz zahtev.

Lokacijski uslovi moraju sadržati i informaciju da u momentu izdavanja lokacijskih uslova nema faktičkih uslova za izgradnju objekta u skladu sa podnetim zahtevom, kao i da je zaključenje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture sa odgovarajućim imaocem javnih ovlašćenja, prethodni uslov za izdavanje građevinske dozvole, ako se u uslovima za projektovanje i priključenje koje je izdao imalac javnih ovlašćenja konstatuje da se objekat za koji je podnet zahtev ne može izgraditi bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta.

Izuzetno od st. 1. do 5. ovog člana, ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu, odnosno idejnom rešenju, koji nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, kao i ako imaoci javnih ovlašćenja izdaju uslove za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom, lokacijski uslovi sadrže informaciju da nisu ispunjeni uslovi za građenje u skladu sa podnetim zahtevom, uz navođenje svih razloga, tj. neusklađenosti.

Odredbe stava 6. tačka 6) podtač. (3), (4) i (5) ovog člana ne primenjuju se u slučajevima priključenja objekta na prenosni sistem električne energije.”

Član AUTONUM * Arabic

Čl. 5. i 6. brišu se.

Član AUTONUM * Arabic

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Ako se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da ih izda u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva za njihovo izdavanje.

Ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu za koji nadležni organ utvrdi da nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, ti uslovi sadrže sve zabrane i ograničenja sadržana u planskom dokumentu i konstataciju da nije moguće izdati građevinsku dozvolu u skladu sa podnetim zahtevom.”

Član AUTONUM * Arabic

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Ako se uslovi za projektovanje i priključenje ne mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva:

1) obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za dostavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja, ako je visina tih stvarnih troškova poznata na osnovu obaveštenja koja su na odgovarajući način objavljena, uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova i

2) prosledi imaocima javnih ovlašćenja, čije uslove treba da pribavi u zavisnosti od klase i namene objekta, zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje iz njihove nadležnosti.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, nadležni organ imaocu javnih ovlašćenja prosleđuje podatke o površini parcele, odnosno parcela za koje se traže lokacijski uslovi i elektronsku kopiju sledeće dokumentacije:

1) idejnog rešenja, dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova;

2) plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele za koje se traže lokacijski uslovi;

3) izvoda iz katastra vodova, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta.

Kada je to propisano, nadležni organ će po službenoj dužnosti, u ime i za račun investitora, izdati i uz zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, dostaviti imaocu javnih ovlašćenja informaciju o lokaciji.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, ako nadležni organ ne može da utvrdi iznos stvarnih troškova iz stava 1. ovog člana na osnovu podataka koje su imaoci javnih ovlašćenja objavili na odgovarajući način, zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje sadrži i zahtev da imalac javnih ovlašćenja u roku od tri radna dana dostavi nadležnom organu obaveštenje o stvarnim troškovima izrade uslova za projektovanje i priključenje i po prijemu tog obaveštenja isto prosleđuje podnosiocu zahteva bez odlaganja.

Ako imalac javnih ovlašćenja ne dostavi nadležnom organu obaveštenje iz stava 4. ovog člana u roku od tri radna dana od dana prijema zahteva, smatraće se da se izjasnio da će uslove za projektovanje i priključenje podnosiocu zahteva izdati bez naknade, o čemu nadležni organ obaveštava podnosioca zahteva bez odlaganja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je podnosilac zahteva, u zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, izjavio da želi prethodno da se izjasni da li prihvata troškove izdavanja lokacijskih uslova za projektovanje i priključenje, o kojima se obaveštava u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, odnosno st. 4. i 5. ovog člana, nadležni organ će po slanju tog obaveštenja zastati sa postupkom i isti nastaviti po izjašnjenju podnosioca da prihvata iznos troškova izdavanja lokacijskih uslova.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, nadležni organ u zahtevu za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje obaveštava imaoce javnih ovlašćenja da ne postupaju po tom zahtevu do prijema obaveštenja da je podnosilac zahteva prihvatio troškove izdavanja uslova za projektovanje i priključenje.

Za vreme zastoja postupka iz stava 6. ovog člana ne teku rokovi propisani za izdavanje lokacijskih uslova.

Izuzetno, ako je podnosilac zahteva i imalac javnih ovlašćenja, u postupku izrade lokacijskih uslova ne pribavljaju se uslovi za projektovanje i priključenje iz njegove nadležnosti.”

Član AUTONUM * Arabic

Čl. 11. i 12. brišu se.

Član AUTONUM * Arabic

Član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Vodni uslovi pribavljaju se za objekte, i to:

1) branu sa akumulacijom;

2)javni vodovod;

3)regionalni višenamenski hidrosistem;

4)hidroelektranu, termoelektranu, nuklearni objekat;

5)industrijski i drugi objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, industrijski objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode, odnosno drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske ili podzemne vode;

6)postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda;

7)magistralni i regionalni put, železnice i mostove na njima, aerodrom;

8)prevodnicu, plovni put, luku, marinu i pristanište;

9)industrijsku i komunalnu deponiju;

10) produktovod, TT, optički kabl i kablovski vod za prenos električne energije, kao i drugi cevovod, odnosno kablovski vod, kada se postavlja ispod korita reke ili ukršta sa rekom, kao i magistralni naftovod, gasovod, dalekovod i trafostanica, kada je to predviđeno planskim dokumentom ili separatom;

11)sistem za odvodnjavanje;

12)sistem za navodnjavanje;

13)sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja;

14)podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance;

15)skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu;

16)uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata;

17)ribnjak;

18)javna skijališta;

19)javni vodovod u seoskom naselju;

20)vodenicu i stambeni objekat na splavu;

21)druge objekte i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim predviđen planskim dokumentom ili separatom.”

Član AUTONUM * Arabic

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Za građenje objekata linijske i komunalne infrastrukture, pribavljaju se uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje od svih imalaca javnih ovlašćenja koji su upravljači vodova na trasi predmetnog objekta, kao i od drugih upravljača vodova na trasi predmetnog objekta koji su upisani u katastar vodova.

Imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, izgradnji priključaka na postojeću vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, tipskih toplovodnih priključaka, privoda za elektronske komunikacije i dela elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice do mesta priključka na objektu kupca, za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, uslove iz stava 1. ovog člana može pribaviti van objedinjene procedure i prilaže ih uz zahtev za izdavanje Rešenja po članu 145. Zakona.

Imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova na priključku na komunalnu i drugu infrastrukturu za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona nije obavezan da pribavi lokacijske uslove ako bi se uslovi za projektovanje i priključenje pribavljali samo od imaoca javnog ovlašćenja koji je ujedno i investitor.

Rešenje iz člana 145. Zakona za izgradnju priključka na komunalnu i drugu infrastrukturu izdaje se na osnovu lokacijskih uslova izdatih za objekat koji se priključuje na mrežu, ako ti lokacijski uslovi sadrže uslove za izvođenje priključka za koji je podnet zahtev za izdavanje iz člana 145. Zakona.

Nadležni organ će pribaviti uslove za projektovanje i priključenje i u drugim slučajevima propisanim zakonom, odnosno predviđenim planskim dokumentom ili separatom.”

Član AUTONUM * Arabic

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar