Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (JPG dodaci)

PREDLOG ZAKONA

o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata

Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, koji je potpisan 9. novembra 2010. godine u Tirani, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik glasi:

Sporazum

između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope

Države članice Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (u daljem tekstu: Zdravstvena mreža JIE) ugovorne strane ovog sporazuma (u daljem tekstu: ugovorne strane);

Gradeći na obavezama iz Memoranduma o razumevanju u vezi sa budućnošću Zdravstvene mreže JIE, okvir Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, koji su potpisali ministri zdravlja država članica Zdravstvene mreže JIE, 22. aprila 2009. godine;

Primetivši takođe, da Memorandum o razumevanju definiše osnove budućnosti regionalne saradnje u oblasti javnog zdravlja, pod pokroviteljstvom Regionalnog saveta za saradnju, i određuje uslove za osnivanje Sekretarijata Zdravstvene mreže JIE sa sedištem u Jugoistočnoj Evropi;

Podsetivši se jednoglasne odluke članova Zdravstvene mreže JIE na 21. sastanku Zdravstvene mreže JIE u Bukureštu, Rumunija, 25 – 27. jun 2009. godine, da Skoplje bude izabrano za novu lokaciju sedišta Sekretarijata Zdravstvene mreže JIE;

Prepoznavši posvećenost, koju su zemlje JIE pokazale u želji da prihvate punu regionalnu pripadnost, a koja bi dalje podstakla postojeće i nove partnere da učestvuju u regionalnoj, političkoj i tehničkoj saradnji u oblasti javnog zdravlja;

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

U svrhu ovog sporazuma:

a) ,,Zemlja domaćin” znači Republika Makedonija;

b) ,,Vlada” znači Vlada Republike Makedonije;

c) ,,Sekretarijat” znači Sekretarijat Zdravstvene mreže JIE u Skoplju;

d) ,,Načelnik Sekretarijata” znači osoba koja je postavljena za načelnika Sekretarijata Zdravstvene mreže JIE u Skoplju;

e) „Službenik” znači član osoblja Sekretarijata, poznat Ministarstvu spoljnih poslova zemlje domaćina, koji obavlja dužnosti u Sekretarijatu na bazi punog radnog vremena, za razliku od tačke „h” ovog člana;

f) „Predstavnik” znači ovlašćeni predstavnik članova Zdravstvene mreže JIE, ili ostalih partnera Zdravstvene mreže JIE;

g) „Ekspert” znači osoba koja obavlja privremeni posao za Sekretarijat, za razliku od tačaka „e” i „h” ovog člana;

h) „Administrativno i tehničko osoblje” znači osobe zaposlene u tehničkoj i administrativnoj službi Sekretarijata;

i) „Servisno osoblje” znači zaposleni koji pružaju usluge održavanja za Sekretarijat;

j) ,,Memorandum o razumevanju” znači Memorandum o razumevanju u vezi sa budućnošću Zdravstvene mreže JIE u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, koji su potpisali ministri zdravlja država članica Zdravstvene mreže JIE, 22. aprila 2009. godine;

k) „Bečka konvencija o diplomatskim odnosima” znači Bečka konvencija o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine;

l) „Prostorije Sekretarijata” znači zgrada uključujući zemljište, na kome je smešten Sekretarijat, i koje se koristi samo u svrhe Sekretarijata, bez obzira na vlasnička prava, kao što je naznačeno u Aneksu.

Član 2.

Cilj i sedište

1. Cilj ovog sporazuma je da omogući Sekretarijatu da efikasno obavlja svoje dužnosti i funkcije preko potpuno operativnog sedišta Sekretarijata.

2. Sekretarijat se ovim osniva. Sedište Sekretarijata je u Skoplju.

Član 3.

Pravni status

1. Sekretarijat ima pravni identitet i pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih delatnosti, za zaključivanje ugovora, sticanje i raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom, kao i za pokretanje zakonskih postupaka, shodno zakonskim propisima zemlje domaćina.

2. Sekretarijat ima pravo na iste privilegije i imunitete, kao oni koji su dati diplomatskim misijama u zemlji domaćinu, u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

3. Zemlja domaćin pomaže u postupku dobijanja relevantnih dokumenata za regulisanje pravnog statusa Sekretarijata, da bi Sekretarijat dobio takav status u roku od 60 dana od datuma potpisivanja ovog sporazuma.

Član 4.

Finansijska i druga sredstva za kancelariju koje daje zemlja domaćin

1. Vlada stavlja na raspolaganje Sekretarijatu za vreme trajanja ovog sporazuma, bez nadoknade, potrebne objekte, uključujući pogodne i prigodne prostorije za efikasno obavljanje njegovih dužnosti, opremu i nameštaj kao što je navedeno u ovom sporazumu i detaljno objašnjeno u Aneksu 1. ovog sporazuma.

2. Prostorije, uključujući opremu, nameštaj i usluge, koji su navedeni u Aneksu 1, stavljaju se na raspolaganje potpisivanjem ovog sporazuma.

3. Zemlja domaćin pruža finansijsku podršku Sekretarijatu kako što je definisano u Aneksu 1, ovog sporazuma, i ona se razlikuje od godišnjih finansijskih sredstava koja daje zemlja domaćin, kao što je predviđeno Memorandumom o razumevanju.

4. Zemlja domaćin daje sredstva za nabavku kancelarijskog materijala, na mesečnom nivou, i obezbeđuje vozilo za Sekretarijat, kao što je navedeno u Aneksu 1. ovog sporazuma.

Član 5.

Interni propisi Sekretarijata

1. Sekretarijat može doneti potrebne interne propise u vezi da sprovođenjem i organizacijom sopstvenih dužnosti, u skladu sa Statutom Zdravstvene mreže JIE.

2. Sekretarijat obaveštava nadležne organe zemlje domaćina o relevantnim propisima.

Član 6.

Vizuelni identitet

1. Sekretarijat može isticati elemente vizuelnog identiteta Zdravstvene mreže JIE, (npr. zastava i logo), koje je odredila Zdravstvena mreža JIE, u svojim prostorijama i na službenim motornim vozilima.

2. Motorna vozila, koja su vlasništvo Sekretarijata, imaju pravo na diplomatske registarske tablice i odgovarajući status.

Član 7.

Sloboda rada

Zemlja domaćin garantuje Sekretarijatu slobodu rada.

Član 8.

Nepovredivost

1. Prostorije Sekretarijata su nepovredive. Nadležne vlasti zemlje domaćina imaju pravo da uđu u prostorije Sekretarijata, da bi obavljale svoje dužnosti, samo uz pristanak načelnika Sekretarijata, ili propisno ovlašćenih službenika Sekretarijata, pod uslovima koji oni odrede.

2. Vlada preduzima sve mere da zaštiti prostorije Sekretarijata od upada i oštećenja, i da spreči povredu njegovog dostojanstva.

3. Evidencija, arhiv Sekretarijata kao i sva ostala dokumentacija, uključujući kompjuterske programe i fotografije, koji mu pripadaju, ili koji su u njegovom posedu, nepovredivi su.

4. Sekretarijat obezbeđuje da njegove prostorije ne postanu sklonište osobama koje pokušavaju da izbegnu hapšenje po nalozima nadležnih organa zemlje domaćina, ili osobama koje pokušavaju da izbegnu sprovođenje zakonskog postupka, ili osobama za koje je izdat nalog za deportaciju ili ekstradiciju.

Član 9.

Izuzeto od sudskog gonjenja i izvršenja

1. Sekretarijat Zdravstvene mreže JIE je izuzet od sudskog gonjenja i izvršenja u zemlji domaćinu, osim u sledećim slučajevima:

a) kada nadležno telo Zdravstvene mreže JIE odobri ukidanje imuniteta od sudskog gonjenja. Ukidanje imuniteta od sudskog gonjenja se neće smatrati važećim u odnosu na bilo koju meru izvršenja i oduzimanja imovine;

b) protivtužbi direktno povezanih sa postupkom, koji je inicirao Sekretarijat Zdravstvene mreže JIE.

2. Sekretarijat Zdravstvene mreže JIE pokušava da pregovorima, ili u slučaju da oni ne urode plodom, alternativnim sredstvima rešavanja sporova, reši sporove proistekle iz:

a) Bilo kog sporazuma o kupovini roba i usluga, kredita, ili neke druge transakcije za obezbeđenje sredstava, kao i u vezi sa garancijama ili nadoknadama povezanim sa takvim transakcijama, ili nekom drugom finansijskom obavezom;

b) Tužbama na osnovu Zakona o radu,

3. Pokretna i nepokretna imovina Sekretarijata Zdravstvene mreže JIE, bez obzira gde se nalazi i u čijem je posedu u zemlji domaćinu, izuzima se od bilo koje mere izvršenja, uključujući konfiskaciju, oduzimanje, zamrzavanje, ili bilo koji drugi oblik izvršenja, sekvestriranja ili drugo oduzimanje imovine na osnovu zakona zemlje domaćina.

Član 10.

Komunikacija

1. Službena komunikacija Sekretarijata ima isti tretman kao komunikacija diplomatskih misija u zemlji domaćinu.

2. Sekretarijat može da koristi odgovarajuće alate za komunikaciju i ima pravo da koristi šifre u svojoj zvaničnoj komunikaciji. On takođe ima pravo da šalje i prima korespondenciju preko propisno identifikovanih kurira ili u paketima koji će imati iste privilegije i uživati imunitete date diplomatskim kuririma ili diplomatskim paketima.

3. Na službenu korespondenciju i ostale vidove službene komunikacije se ne primenjuje cenzura kada su propisno označeni.

Član 11.

Publikacije

Uvoz i izvoz publikacija za potrebe Skretarijata, kao i ostali informativni materijal koji Sekretarijat uvozi ili izvozi u okviru svojih službenih aktivnosti, ne podleže restrikcijama bilo koje vrste.

Član 12.

Komunalne usluge

1. Nadležni organi zemlje domaćina su obavezni da, na zahtev Sekretarijata i pod fer uslovima, pruže komunalne usluge Sekretarijatu, potrebne za obavljanje njegovih delatnosti, koje uključuju, ali nisu ograničene na, poštanske usluge, telefon, električnu energiju, vodu, kanalizaciju, gas, odnošenje smeća i zaštitu od požara.

2. Cene komunalnih usluga iz prethodnog stava ne prelaze najniže uporedive cene odobrene za diplomatske misije.

3. U slučaju okončanja, ili indicije prestanka gore pomenutih komunalnih usluga, Sekretarijat ima isti prioritet kao diplomatske misije, za potrebe obavljanja svojih delatnosti.

4. Na zahtev nadležnih organa zemlje domaćina, načelnik Sekretarijata je odgovoran da omogući propisno ovlašćenim predstavnicima kompanija komunalnih službi da pregledaju, poprave, održavaju i relociraju instalacije u prostorijama Sekretarijata, u odgovarajuće vreme, pod uslovima koji neće uticati na rad Sekretarijata.

Član 13.

Izuzeće od carinskih naknada i poreza

1. Sekretarijat, njegova sredstva, prihod i ostala imovina oslobađaju se od direktnih carinskih naknada i poreza. Ovo izuzimanje se ne primenjuje za poreze i naknade, koji se smatraju plaćanjima za komunalne usluge, pružene po fiksnim cenama, u skladu sa iznosom pružene usluge, koja se može odrediti, opisati i podeliti po stavkama.

2. Što se tiče poreza na dodatu vrednost uključenog u cene, ili posebno obračunatog i iskazanog, izuzimanje se primenjuje samo za dobra kupljena za službenu upotrebu Sekretarijata, s tim što se takva dobra kupljena za njegovu upotrebu, za koje važi izuzimanje u skladu sa ovom odredbom, ne smeju prodavati, poklanjati ili na bilo koji drugi način otuđivati, osim pod uslovima dogovorenim sa Vladom.

3. Sekretarijat se oslobađa državnih i lokalnih taksi i dažbina, osim taksi i dažbina, koje predstavljaju cenu pruženih usluga.

4. Sekretarijat, po pravilu, neće tražiti oslobađanje od carine i od poreza na prodaju pokretne i nepokretne imovine, koji su deo cene koju treba platiti.

Član 14.

Oslobađanje od carina i carinskog tretmana

1. Carinski tretman dobara za Sekretarijat je podjednako povoljan kao carinski tretman koji uživaju diplomatske misije u zemlji domaćinu.

2. Roba koja se uvozi ili izvozi za službene potrebe Sekretarijata oslobađa se plaćanja carina, poreza i naknada.

Član 15.

Slobodno raspolaganje sredstvima i sloboda poslovanja

Sekretarijat, s ciljem obavljanja svojih delatnosti, ima pravo da prima, poseduje, menja i vrši transfer svih sredstava, valuta, gotovog novca i drugih prenosivih vrednosti, da slobodno raspolaže istim i obavlja poslovnu delatnost bez restrikcija, u skladu sa zakonskim propisima zemlje domaćina.

Član 16.

Privilegije i imuniteti članova Sekretarijata

1. Za vreme obavljanja dužnosti u zemlji domaćinu, načelnik Sekretarijata, koji nije državljanin zemlje domaćina, ima pravo na iste privilegije i imunitete koje uživaju šefovi diplomatskih misija u zemlji domaćinu, shodno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima.

2. Za vreme obavljanja dužnosti u zemlji domaćinu, službenici Sekretarijata, koji nisu državljani zemlje domaćina, imaju pravo na iste privilegije i imunitete koje uživaju diplomatski agenti u zemlji domaćinu, shodno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima.

3. Članovi administrativnog i tehničkog osoblja, koji nisu državljani zemlje domaćina, imaju pravo na iste privilegije i imunitete, koje uživaju članovi administrativnog i tehničkog osoblja u zemlji domaćinu, shodno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima.

4. Vlada preduzima sve potrebne mere da olakša ulazak u, izlazak iz i boravak u zemlji domaćinu načelniku Sekretarijata, službenicima, predstavnicima, ekspertima, administrativnom i tehničkom osoblju, kao i članovima njihovih porodica.

5. Članovi porodica osoblja Sekretarijata, koji žive u istom domaćinstvu, imaju pravo na iste privilegije i imunitete, kao one koje uživaju članovi porodica diplomatskih agenata uporedivog ranga u zemlji domaćinu, shodno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima.

6. Osoblju Sekretarijata i članovima njihovih porodica, predstavnicima i ekspertima kojima je za obavljanje profesionalne dužnosti potrebna viza, čiji je rok važenja proporcionalan trajanju njihove misije, kao i dozvola privremenog boravka, dobijaju vizu bez nadoknade.

Član 17.

Pristup tržištu rada

Pod posebnim uslovima i u okviru ograničenja relevantnih zakonskih propisa zemlje domaćina, bračni drugovi i deca, koji su deo domaćinstva članova Sekretarijata, imaju pristup tržištu rada ako borave u zemlji domaćinu, kao prvi imaoci identifikacionog dokumenta, sve dok nisu građani zemlje domaćina.

Član 18.

Socijalno osiguranje

1. Sekretarijat, službenici, eksperti i tehničko i administrativno osoblje, koji nisu državljani zemlje domaćina, oslobađaju se plaćanja obaveznih doprinosa u vezi sa bilo kakvom vrstom socijalnog osiguranja u zemlji domaćinu.

2. Služenici, eksperti i tehničko i administrativno osoblje imaju pravo da budu uključeni u sistem zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, shodno zakonskim propisima zemlje domaćina.

Član 19.

Službenici

1. Ne dovodeći u pitanje privilegije i imunitete iz člana 16. ovog sporazuma, službenici u zemlji domaćinu imaju pravo na uvoz za ličnu upotrebu, bez plaćanja carina i drugih poreza i naknada, pod uslovom da ti porezi nisu porezi na pružene komunalne usluge, kao i na izuzimanje od uvoznih restrikcija i ograničenja uvoza i izvoza na:

a) svoj nameštaj i lične stvari u momentu kada započinju službu, za jednu ili više posebnih pošiljki;

b) jedno motorno vozilo na svake četiri godine.

2. Raspolaganje uvezenom robom, koja je izuzeta od plaćanja uvoznih carina, se vrši shodno propisima o carinama, porezu i drugim olakšicama, koje uživaju kancelarije inostranih diplomatskih i konzularnih predstavnika u zemlji domaćinu.

Član 20.

Eksperti

Eksperti uživaju sledeće privilegije i izuzimanja u zemlji domaćinu:

a) izuzimanje od sudskog gonjenja u vezi sa rečima izgovorenim ili napisanim, kao i sa delima počinjenim prilikom izvršenja službenih dužnosti, čak i kada prestanu da budu služenici Sekretarijata;

b) izuzimanje od provere i zaplene ličnog i službenog prtljaga;

c) nepovredivost službene dokumentacije, podataka i drugog materijala;

d) oslobađanje od poreza, uključujući PDV, doprinose na plate, dohodke i naknade, koje im Sekretarijat plaća za izvršene usluge;

e) izuzimanje od ograničenja useljavanja, od obaveza da prijave sebe i članove porodice koji su deo njihovog domaćinstva;

f) podjednaku zaštitu i olakšice repatrijacije, za njih i članove porodica koji su deo njihovog domaćinstva, kakve se dodeljuju članovima diplomatskih misija odgovarajućeg ranga.

Član 21.

Predstavnici

Predstavnici uživaju sledeće privilegije i oslobađanja prilikom vršenja svojih dužnosti u zemlji domaćinu, kao i tokom njihovog putovanja po zemlji domaćinu:

a) izuzimanje od sudskog gonjenja u vezi sa rečima izgovorenim ili napisanim, kao i sa delima počinjenim prilikom izvršenja službenih dužnosti, čak I kada prestanu da budu predstavnici;

b) izuzimanje od provere i zaplene ličnog i službenog prtljaga;

c) nepovredivost službene dokumentacije, podataka i drugog materijala;

d) izuzimanje od ograničenja useljavanja.

Član 22.

Građani zemlje domaćina i osobe sa stalnom boravišnom dozvolom

Službenici, eksperti, i tehničko i administrativno osoblje, koji su građani zemlje domaćina, ili osobe sa stalnom boravišnom dozvolom u zemlji domaćinu, ili privremeno raspoređeno osoblje Ministarstva zdravlja zemlje domaćina ima pravo na privilegije i imunitete navedene u članu 20. stav 1. tač. a), b) i c) ovog sporazuma.

Član 23.

Administrativno, tehničko i servisno osoblje

Sekretarijat ima pravo da angažuje administrativno, tehničko i servisno osoblje, koji su građani zemlje domaćina i osobe sa stalnom boravišnom dozvolom u zemlji domaćinu, shodno zakonima zemlje domaćina.

Član 24.

Izuzetost od zakonskog procesuiranja i izvršenja

Službenici, eksperti i predstavnici nemaju imunitet u gađanskim parnicama, koje je pokrenula treća strana, za odštetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi izazvanoj motornim vozilom Sekretarijata, kada se ova odšteta ne može platiti od osiguranja.

Član 25.

Cilj, privilegije i izuzimanja

1. Privilegije i imuniteti na osnovu ovog sporazuma se daju u interesu Sekretarijata, a ne za ličnu korist samih individua.

2. Njihova svrha je isključivo da omogući slobodu delovanja Sekretarijata, u svim okolnostima, kao i potpunu nezavisnost gore spomenutih osoba u obavljanju njihovih dužnosti za Sekretarijat.

3. Nadležno telo Zdravstvena mreža JIE ima pravo i dužnost da ukine imunitet bilo kom članu Sekretarijata u bilo kom slučaju kada, po njegovom mišljenju, imunitet opstruira tok pravde i kada može biti odrečen ne dovodeći u pitanje interes Zdravstvene mreže JIE. Izuzimanje imuniteta od jurisdikcije mora uvek biti eksplicitno. Izuzimanje imuniteta od jurisdikcije u upravnom postupku se ne smatra izuzimanjem od imunitata u pogledu izvršenja presude, jer je za to potrebno posebno izuzimanje od imuniteta.

Član 26.

Obaveštavanje

1. Sekretarijat obaveštava Ministarstvo spoljnih poslova zemlje domaćina o imenima načelnika Sekretarijata, službenika, eksperata i administrativnog i tehničkog osoblja, kao i o onim članovima njihovih porodica koji su deo njihovog domaćinstva, odmah, ili najkasnije tri dana od datuma njihovog dolaska. Sekretarijat obaveštava o prestanku mandata načelnika Sekretarijata, ili bilo kog službenika, eksperta ili člana administrativnog i tehničkog osoblja, i gde je potrebno, o tome da osoba prestaje da bude član njihovih porodica.

2. Ministarstvo spoljnih poslova zemlje domaćina izdaje načelniku Sekretarijata, službenicima, ekspertima, administrativnom i tehničkom osoblju i članovima njihovih porodica odgovarajuće identifikacione isprave.

Član 27.

Nepreuzimanje odgovornosti od strane zemlje domaćina

Zemlja domaćin ne preuzima nikakvu međunarodnu odgovornost za aktivnosti i propuste Sekretarijata na njenoj teritoriji.

Član 28.

Pitanja bezbednosti

1. Ništa u ovom sporazumu nema prednost nad pravom Vlade zemlje domaćina da primeni odgovarajuće mere zaštite interesa javne bezbednosti. Ništa u ovom sporazumu ne sprečava sprovođenje zakona zemlje domaćina, potrebnih za očuvanje zdravlja ili javnog reda.

2. Ukoliko Vlada zemlje domaćina smatra potrebnim da primeni odredbe stava 1. ovog člana, ona čim to okolnosti dozvole uspostavlja vezu sa Sekretarijatom, da bi donela zajedničku odluku o merama koje mogu biti potrebne da se zaštite interesi Sekretarijata.

3. Sekretarijat je obavezan da sarađuje sa vlastima zemlje domaćina, kako bi se sprečilo bilo kakvo ugrožavanje javne bezbednosti usled neke aktivnosti Sekretarijata.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Rešavanje sporova

Svi sporovi proistekli iz tumačenja i sprovođenja ovog sporazuma rešavaju se pregovorima između ugovornih strana.

Član 30.

Izmene

Ovaj sporazum može se izmeniti međusobnim dogovorom ugovornih strana ovog sporazuma. Izmene stupaju na snagu shodno članu 30. ovog sporazuma.

Član 31.

Stupanje na snagu

1. Ovaj sporazum stupa na snagu datuma kada Ministarstvo spoljnih poslova primi petu notu ugovornih strana, uključujući zemlju domaćina, u vezi sa ispunjavanjem njihovih internih zahteva za njegovo stupanje na snagu.

2. Za svaku ugovornu stranu, koja obavesti Ministarstvo spoljnih poslova o ispunjenosti internih zahteva za stupanje na snagu ovog sporazuma slanjem note, on stupa na snagu od datuma slanja pete note shodno stavu 1. ovog sporazuma Ministarstvu spoljnih poslova zemlje domaćina.

3. Nakon potpisivanja ovog sporazuma original se deponuje kod Vlade zemlje domaćina koja je depozitar. Depozitar daje ugovornim stranama ovog sporazuma i Sekretarijatu propisno overene kopije istog.

4. Ovaj sporazum se primenjuje okvirno od datuma potpisivanja. Bilo koja ugovorna strana može, u trenutku potpisivanja ovog sporazuma, izjaviti da se Sporazum za nju primenjuje od datuma ispunjenja relevantnih internih zahteva za njegovo stupanje na snagu.

5. Aneks 1. smatra se sastavnim delom ovog sporazuma.

Član 32.

Trajanje, otkaz, povlačenje i okončanje

1. Ovaj sporazum važi u okviru neodređenog vremenskog perioda sve dok je na snazi Memorandum o razumevanju.

2. Vlada zemlje domaćina ima pravo da otkaže ovaj sporazum, nakon što je o tome obavestila ugovorne strane u pisanoj formi. U tom slučaju, ovaj sporazum se okončava šest (6) meseci od datuma prijema takvog obaveštenja.

3. Svaka ugovorna strana može da se povuče iz ovog sporazuma nakon što je o tome obavestila depozitara i ostale ugovorne strane u pisanoj formi. U tom slučaju, ovaj sporazum prestaje da važi za tu ugovornu stranu šest (6) meseci od datuma kada je depozitar primio takvo obaveštenje.

KAO POTVRDU TOGA, dole potpisani propisno ovlašćeni punomoćnici Vlada, potpisali su ovaj sporazum,

Sačinjeno u Tirani, 9. novembra 2010, u jednom originalnom primerku na engleskom jeziku.

REPUBLIKA ALBANIJA PUNOMOĆNIK POTPIS BOSNA I HERCEGOVINA PUNOMOĆNIK POTPIS REPUBLIKA BUGARSKA PUNOMOĆNIK POTPIS REPUBLIKA HRVATSKA PUNOMOĆNIK POTPIS REPUBLIKA MAKEDONIJA PUNOMOĆNIK POTPIS REPUBLIKA MOLDAVIJA PUNOMOĆNIK SIGNATURE REPUBLIKA CRNA GORA PUNOMOĆNIK POTPIS RUMUNIJA PUNOMOĆNIK POTPIS REPUBLIKA SRBIJA PUNOMOĆNIK POTPIS

ANEKS 1.

PROSTORIJE, OPREMA, USLUGE, FINANSIJSKA I OSTALA SREDSTVA ZA KANCELARIJU ZEMLJE DOMAĆINA

Prostorije i oprema

Shodno ovom sporazumu, zemlja domaćin Sekretarijatu prenosi i omogućava:

(a) pristup prostorijama sedišta Sekretarijata, koje su vlasništvo Republike Makedonije, ukupne površine 100 m2, koje su locirane u Skoplju, na 1 km od centra grada. Prostorije uključuju dve kancelarije i salu za sastanke. Vlada zemlje domaćina preduzima sve potrebne aktivnosti za adaptaciju i renoviranje, shodno potrebama Sekretarijata Zdravstvene mreže JIE;

(b) kancelarijsku opremu i nameštaj, koji uključuju: 4 kompjutera, 2 štampača, 1 kopir mašinu, 1 skener, 1 fax mašinu, 4 stola sa fiokama, 4 stolice, 4 police za knjige/fajlove, dva stola i 10 dodatnih stolica u sali za sastanke, za vreme trajanja ovog sporazuma;

(c) potrebne komunalne usluge za rad Sekretarijata Zdravstvene mreže JIE, koje uključuju, ali nisu ograničene na, telefonske linije i internet pristup.

Zemlja domaćin, pored sredstava na godišnjem nivou, daje i sredstva u iznosu od 60.000 evra, u vidu jednokratne pomoći.

1. Zemlja domaćin obezbeđuje sledeće:

a) sredstva za nabavku kancelarijskog materijala u minimalnom iznosu od 500 evra mesečno. Ova sredstva se daju na mesečnom nivou, u kontinuitetu, za vreme važenja ovog sporazuma;

b) pokriva troškove rada i održavanja jedne telefonske linije i internet konekcije za prostorije, ali ne za mobilne telefone;

c) jedno vozilo za potrebe osoblja sedišta Sekretarijata, i pokriva troškove održavanja vozila, osim troškova za rezervne delove, maziva, gume i zalihe.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Razlozi zbog kojih se predlaže potvrđivanje međunarodnog ugovora

Zdravstvena mreža Jugoistočne Evrope (u daljem tekstu: Zdravstvena mreža) predstavlja udruženu inicijativu ministarstava zdravlja Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Republike Makedonije. Ova regionalna organizacija oformljena je Dubrovačkom poveljom iz 2001. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije – Regionalne kancelarije za Evropu, Saveta Evrope, Banke za razvoj Saveta Evrope i Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, sa ciljem unapređenja saradnje država članica, kao i unapređenja zdravstvenog stanja stanovnika regiona Jugoistočne Evrope.

Zemlje članice potpisale su u aprilu 2009. godine Memorandum o razumevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope u kontekstu procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi. U skladu sa Skopljanskom poveljom iz 2005. godine i pomenutim Memorandumom o razumevanju utvrđena je organizaciona struktura Zdravstvene mreže, koja, između ostalog, predviđa ustanovljavanje Sekretarijata, kao administrativnog tela Zdravstvene mreže koji pruža administrativnu podršku Zdravstvenoj mreži, njenom Predsedništvu i Izvršnom Komitetu. U skladu sa odredbom Memoranduma da će sedište Sekretarijata biti u jednoj od država članica, sprovedena je procedura selekcije i na 21. sastanku Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope u Bukureštu, Rumunija, održanom od 25. do 27. juna 2009. godine, odlučeno je da trajno sedište Sekretarijata bude grad Skoplje, Republika Makedonija.

Stvaranje finansijske obaveze u izvršavanju međunarodnog ugovora

Prilikom izvršavanja ovog sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Procena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Vlada

Obrađivač: Ministarstvo zdravlja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope

Draft Law Ratification of Agreement among the member states of the South-eastern European Health Network on the Host country arrangements on the Seat of the Secreetariat of South-eastern European Network

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlog zakona predviđen je Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje propisi EU sa kojima je potrebno uskladiti Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi popisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar