Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

PREDLOG

ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Član

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09-dr.zakon i 88/10) u članu 179. stav 2. menja se i glasi:

„Ministar propisuje program, sadržinu, način, postupak i troškove polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu, utvrđuje iznos naknade za rad članova komisije i uređuje ostala pitanja u vezi sa stručnim ispitom.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Sredstva ostvarena uplatom naknade za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prihod su budžeta Republike sa namenom finansiranja svih troškova vezanih za polaganja stručnih ispita.”

Član 2.

U članu 189. stav 3. menja se i glasi:

„Ministar propisuje bliže uslove, način, postupak i troškove za dobijanje naziva primarijus, iznos naknade za rad recenzenata, kao i ostala pitanja u vezi sa postupkom dobijanja naziva primarijus.”

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Sredstva ostvarena uplatom naknade za dobijanje naziva primarijus prihod su budžeta Republike sa namenom finansiranja svih troškova vezanih za postupak dobijanja naziva primarijus.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 3.

U članu 243. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Inspektor iz stava 3. ovog člana obavlja poslove nadzora u službenom odelu čiji izgled propisuje ministar.”

Član 4.

U članu 250. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Sredstva ostvarena uplatom u postupku po zahtevu stranke prihod su budžeta Republike sa namenom finansiranja troškova koji nastanu u vezi sa sprovođenjem tog postupka.”

Član 5.

U članu 266. stav 1. reči: „pet godina” zamenjuju se rečima: „osam godina”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4353010.0001.69.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09-dr.zakon i 88/10) jesu:

– usklađivanje odredaba zakona kojim se uređuju naknade za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, za dobijanje naziva primarijus i za sprovođenje inspekcijskog postupka po zahtevu stranke sa novim propisima u oblasti budžetskog sistema, odnosno budžeta za tekuću godinu;

– stvaranje uslova za nastavak rada onih zdravstvenih ustanova – zdravstvenih centara, koji su u Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisanom roku započeli postupak razdvajanja doma zdravlja od opšte bolnice, odnosno preuzimanja osnivačkih prava od strane lokalne samouprave nad domom zdravlja, kao i Republike nad opštom bolnicom;

– stvaranje uslova za zakonitost rada i poslovanja zdravstvenih centara, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava za rad zdravstvenih centara, zaključivanjem ugovora o pružanju zdravstvene zaštite za osigurana lica sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje;

– obezbeđivanje uslova za ostvarivanje dostupne zdravstvene zaštite građanima sa područja za koje je taj zdravstveni centar osnovan;

– stvaranje uslova da se zdravstveni centar kao vrsta zdravstvene ustanove u čijem je sastavu dom zdravlja nastavi sa radom u periodu od još tri godine, odnosno do 2013. godine, uzimajući u obzir posebno složene uslove rada i organizacije određenih zdravstvenih centara koji zbog geografske razuđenosti, finansijskih mogućnosti lokalnog nivoa samouprave kao budućih nosilaca osnivačkih prava, postupak razdvajanja još uvek nisu okončali.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U čl. 1-4. Zakona izvršeno je usklađivanje sa propisima kojima se uređuje oblast budžetskog sistema, odnosno oblast budžeta za tekuću godinu. Naime, na predloženi način precizirane su odredbe koje se odnose na uređenje načina i postupaka polaganja stručnih ispita, odnosno dobijanja naziva primarijus, kao i troškove obavljanja inspekcijskog nadzora od strane nadležne inspekcije po zahtevu stranke, s tim da je izvršeno preciziranje da su ostvarena sredstva prihod budžeta Republike Srbije, kao i preciziranje namene trošenja ovih sredstava. Takođe, navedenim odredbama dat je i osnov za propisivanje izgleda službenog odela zdravstvene i farmaceutske inspekcije koja učestvuje u nadzoru nad radom zdravstvenih ustanova i privatne prakse, na koji način se ujednačavaju uslovi rada inspekcijskih organa.

U članu 5. Zakona propisano je da se rok od pet godina za preuzimanje osnivačkih prava nad domovima zdravlja od strane lokalne samouprave produžava na osam godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno da zdravstveni centar kao vrsta zdravstvene ustanove, u čijem sastavu su dom zdravlja i opšta bolnica, može nastaviti sa radom do kraja 2013. godine. Usled složenosti postupka izdvajanja domova zdravlja i opštih bolnica iz sastava zdravstvenog centra, odnosno osnivanja i preuzimanja osnivačkih prava nad domom zdravlja od stane nadležnih organa, od ukupno 22 zdravstvena centra na teritoriji centralne Srbije, koji još uvek formalno – pravno obavljaju delatnost postupak razdvajanja okončala su samo dva zdravstvena centra, 18 zdravstvenih centara je u različitim fazama ovog postupka, dok su dva zdravstvena centra na početku postupka razdvajanja.

U članu 6. Zakona uređeno je vreme stupanja na pravnu snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2010. godinu, kao ni za 2011. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Radi što hitnije primene odredaba ovog zakona, odnosno stvaranja pravnog osnova za nastavak rada zdravstvenih centara kao posebne vrste zdravstvenih ustanova, kao i radi otklanjanja štetnih posledica koje bi mogle nastupiti po sistem zdravstvene zaštite, predlaže se usvajanje ovog zakona po hitnom postupku.

VI. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU

Član 179.

Po isteku pripravničkog staža zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici dužni su da polože stručni ispit u roku od 12 meseci od dana završetka programa pripravničkog staža, pred ispitnim komisijama koje obrazuje ministar.

Ministar propisuje program, sadržinu, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu iz stava 1. ovog člana.

MINISTAR PROPISUJE PROGRAM, SADRŽINU, NAČIN, POSTUPAK I TROŠKOVE POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA, OBRAZAC UVERENjA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU, UTVRĐUJE IZNOS NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE I UREĐUJE OSTALA PITANjA U VEZI SA STRUČNIM ISPITOM.

SREDSTVA OSTVARENA UPLATOM NAKNADE ZA POLAGANjE STRUČNIH ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SA NAMENOM FINANSIRANjA SVIH TROŠKOVA VEZANIH ZA POLAGANjA STRUČNIH ISPITA.

Član 189.

Doktori medicine, doktori stomatologije i diplomirani farmaceuti koji imaju najmanje 12 godina rada u zdravstvenoj delatnosti, položen specijalistički ispit, stručne i naučne radove, mogu podneti zahtev, odnosno biti predloženi za dobijanje naziva primarijus, kao stručnog priznanja za dugogodišnji uspešni zdravstveni, obrazovni i stručni rad.

Predlog za dobijanje naziva primarijus može podneti odgovarajuća sekcija ili podružnica Srpskog lekarskog društva, odnosno Farmaceutskog društva Srbije, kao i nadležna komora.

Bliže uslove, način i postupak za dobijanje naziva primarijus utvrđuje ministar.

MINISTAR PROPISUJE BLIŽE USLOVE, NAČIN, POSTUPAK I TROŠKOVE ZA DOBIJANjE NAZIVA PRIMARIJUS, IZNOS NAKNADE ZA RAD RECENZENATA, KAO I OSTALA PITANjA U VEZI SA POSTUPKOM DOBIJANjA NAZIVA PRIMARIJUS.

SREDSTVA OSTVARENA UPLATOM NAKNADE ZA DOBIJANjE NAZIVA PRIMARIJUS PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SA NAMENOM FINANSIRANjA SVIH TROŠKOVA VEZANIH ZA POSTUPAK DOBIJANjA NAZIVA PRIMARIJUS.

Za zdravstvene radnike iz stava 1. ovog člana sa teritorije autonomne pokrajine, prilikom odlučivanja o dodeli naziva primarijus, prethodno se pribavlja mišljenje nadležnog organa autonomne pokrajine.

Naziv primarijus dodeljuje ministar.

Član 243.

Nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i privatne prakse, u smislu ovog zakona, vrši se kao nadzor nad zakonitošću rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse i inspekcijski nadzor.

Republika obezbeđuje vršenje poslova zdravstvene inspekcije.

Nadzor iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo preko zdravstvenih inspektora i inspektora nadležnih za oblast lekova i medicinskih sredstava (u daljem tekstu: farmaceutski inspektor).

INSPEKTOR IZ STAVA 3. OVOG ČLANA OBAVLjA POSLOVE NADZORA U SLUŽBENOM ODELU ČIJI IZGLED PROPISUJE MINISTAR.

Član 250.

Troškove zdravstvene inspekcije nastale u postupku po zahtevu stranke snosi podnosilac zahteva.

Ministar propisuje visinu troškova iz stava 1. ovog člana.

SREDSTVA OSTVARENA UPLATOM U POSTUPKU PO ZAHTEVU STRANKE PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SA NAMENOM FINANSIRANjA TROŠKOVA KOJI NASTANU U VEZI SA SPROVOĐENjEM TOG POSTUPKA.

Član 266.  

Zdravstveni centar kao vrsta zdravstvene ustanove u čijem je sastavu dom zdravlja za čije preuzimanje osnivačkih prava lokalna samouprava ne može obezbediti dovoljna sredstva u budžetu lokalne samouprave, može izuzetno, na osnovu odluke Vlade, nastaviti sa radom pet godina OSAM GODINA od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nadležni organ lokalne samouprave iz stava 1. ovog člana podnosi zahtev za nastavak rada zdravstvenog centra kao vrste zdravstvene ustanove – Ministarstvu, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do dana preuzimanja osnivačkih prava nad domom zdravlja koji je u sastavu zdravstvenog centra iz st. 1. i 2. ovog člana od strane lokalne samouprave, osnivačka prava nad zdravstvenim centrom vrši Republika, odnosno autonomna pokrajina, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do preuzimanja osnivačkih prava nad domom zdravlja i opštom bolnicom koji se nalaze u sastavu zdravstvenog centra iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom, u budžetu Republike, odnosno autonomne pokrajine obezbeđuju se sredstva za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim centrom.

4353010.0001.69.Doc/2

IZJAVA O USKLAĐENOSTI ZAKONA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa:

Vlada

2. Naziv propisa: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum) i odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum).

Sporazum, odnosno Prelazni sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

4. Usklađenost propisa sa pravom Evropske unije

5. Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost u oblasti koja se uređuje Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Napominjemo da se oblast zdravstvene zaštite uređuje nacionalnim propisima država članica Evropske unije.

6. Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti konsultanti nisu učestvovali.

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

Ostavite komentar