Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12), u članu 52. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 57/11) reči: „u roku od tri godine, od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: „do 31. decembra 2016. godine ”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 68. stav 3. prema kome se zdravstveno osiguranje uređuje zakonom, kao i članom 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstvenog osiguranja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se sagledaju realne okolnosti koje ukazuju na činjenicu da zamena isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, iako predviđena zakonom, ne predstavlja prioritet u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Predložena izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju ima za cilj da svim osiguranim licima, pod jednakim uslovima, omogući ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.

Odlaganjem roka za zamenu isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom do 31. decembra 2016. godine, obezbeđuju se tehnički preduslovi za blagovremenu zamenu isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, a na taj način obezbeđuje se i nesmetano ostvarivanje prava obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i funkcionisanje sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja u celini.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. predloženo je produženje roka za zamenu isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, do 31. decembra 2016. godine, čime se stvaraju tehnički preduslovi za blagovremeno i nesmetano sprovođenje postupka zamene isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, zdravstvenom karticom, čime se sprečava i ugrožavanje nesmetanog funkcionisanja sitema zdravstvene zaštite i sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike za 2014. godinu, s obzirom da je članom 112. st. 3. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) propisano da troškove izdavanja zdravstvene kartice snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice.

Imajući u vidu da je stavom 5. navedenog člana propisano da izuzetno obveznik uplate doprinosa, odnosno drugo pravno ili fizičko lice, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje može preuzeti obavezu naknade troškova izdavanja zdravstvene kartice, sredstva za sprovođenje ovog zakona za 2015. godinu i nadalje, planiraju se u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike, kao i u okviru raspoloživih sredstava planiranih finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku kako bi se otklonile štetne posledice koje mogu nastati po osigurana lica, odnosno kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao i štetne posledice po organizaciju obaveznog zdravstvenog osiguranja i blagovremeno planiranje sredstava neophodnih za funkcionisanje obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2014. godini, kao i u 2015. i 2016. godini.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, donese po hitnom postupku.

VI. PREGLED ODREDBE KOJA SE MENJA

Član 52.

Republički fond dužan je da najkasnije u roku od tri godine, od dana stupanja na snagu ovog zakona DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE izvrši zamenu isprave o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite iz člana 112. st. 1. i 2. ovog zakona, sa zdravstvenom karticom.

Do potpune zamene isprava o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite – zdravstvenom karticom, osigurana lica ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na osnovu isprava o osiguranju, kao i posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite, izdatih po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo zdravlja

2. Naziv propisa: Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum) i odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini, trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, s jedne strane, i Republike Srbije s druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum).

Sporazum, odnosno Prelazni sporazum, ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

4. Usklađenost propisa sa pravom Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklanjenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isknjučivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/E3, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost u oblasti koja se uređuje Predlgom zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Napominjemo da se oblast zdravstveneog osiguranja uređuje nacionalnim propisima država članica Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je nacrt propisa preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju nije učestvovao nijedan strani niti domaći ekspert za ovu oblast.

Ostavite komentar