Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (AD ŽELEZNICE SRBIJE: REHABILITACIJA PRUGA)

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. januara 2012. godine u Beogradu.

Član 2.

Tekst Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik glasi:

(Operation Number 42262)

GUARANTEE AGREEMENT

(JSC SERBIAN RAILWAYS: TRACK REHABILITATION)

between

REPUBLIC OF SERBIA

and

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated 27 January 2012

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I – STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

Section 1.02. Definitions

Section 1.03. Interpretation

Section 1.04. Acknowledgement

ARTICLE II – GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

Section 2.02. Project Completion

Section 2.03. Other Obligations

Section 2.04 Effectiveness of the Guarantee

ARTICLE III – MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

Section 3.02. Legal Opinion

AGREEMENT dated 27 January 2012 between REPUBLIC OF SERBIA (the „Guarantor“) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the „Bank“).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Joint Stock Company Serbian Railways have requested assistance from the Bank in the financing of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between Akcionarsko društvo „Železnice Srbije“ as Borrower and the Bank (the „Loan Agreement“ as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of EUR 95,000,000, for rehabilitation and modernisation of the Corridor X network focussing on renewal of the section Belgrade-Rakovica-Resnik and rehabilitation of sections along Corridor X , subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated 1 October 2007, amended by the Loan Agreement, are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (such provisions are hereinafter called the „Standard Terms and Conditions“).

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

„Guarantor’s Authorised

Representative“ means the Minister of Finance of the Guarantor.

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

The Guarantor has been provided with, and hereby acknowledges receipt of a copy of the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement.

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

The Guarantor shall promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such adequate support to perform all of its obligations under the Loan Agreement in support of the successful realisation of the Project.

(a) The Guarantor shall, by 31 December 2013, implement the Performance Contract for the financing of railway infrastructure between the Guarantor and the Infrastructure Manager.

(b) The Guarantor shall, by 31 December 2013, open access to the rail network to at least two other domestic operators.

This Agreement shall become effective in accordance with Article IX of the Standard Terms and Conditions and upon the corresponding ratification of this Agreement by the National Assembly of the Republic of Serbia.

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Ministry of Finance of the Republic of Serbia

Kneza Milosa 20

11000 Belgrade

Serbia

Attention: Minister of Finance

Fax: +381 11 361 8961

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Answerback: EBRD L G

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02(b) of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in six copies in the English language and delivered at Belgrade, Serbia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF SERBIA

By: ______________________________

Name: Dusan Nikezic

Title: State Secretary

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: ______________________________

Name: Thomas Maier

Title: Managing Director

UGOVOR O GARANCIJI

(AD ŽELEZNICE SRBIJE: REHABILITACIJA PRUGA)

između

REPUBLIKE SRBIJE

i

EVROPSKE BANKE

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Datum: 27. januar 2012. godine

SADRŽAJ

ČLAN I – STANDARDNE ODREDBE I USLOVI; DEFINICIJE

Član 1.01. Primenjivanje Standardnih odredbi i uslova

Član 1.02. Definicije

Član 1.03. Tumačenje

Član 1.04. Potvrda prijema

ČLAN II – GARANCIJA; OSTALE OBAVEZE

Član 2.01. Garancija

Član 2.02. Izvršenje Projekta

Član 2.03. Ostale obaveze

Član 2.04. Stupanje garancije na snagu…………………………………………………..

ČLAN III – RAZNO

Član 3.01. Obaveštenja

Član 3.02. Pravna mišljenja

UGOVOR O GARANCIJI

UGOVOR sačinjen dana 27. januara 2012. godine, između REPUBLIKE SRBIJE (u daljem tekstu: Garant) i EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljem tekstu: Banka).

PREAMBULA

S OBZIROM NA TO DA, su Garant i Akcionarsko društvo „Železnice Srbije” zatražili pomoć od Banke za finansiranje ovog Projekta;

S OBZIROM NA TO DA, u skladu sa Ugovorom o zajmu koji nosi datum ovog ugovora, a koji je potpisan između Akcionarskog društva „Železnice Srbije” u svojstvu Zajmoprimca i Banke („Ugovor o zajmu” onako kako je definisan u Standardnim odredbama i uslovima), Banka se saglasila da odobri zajam Zajmoprimcu u iznosu od 95.000.000 EUR, za rehabilitaciju i modernizaciju mreže pruga na Koridoru H fokusirajući se na obnovu deonice Beograd-Rakovica-Resnik i rehabilitaciju deonica duž Koridora H, saglasno uslovima koje Ugovor o zajmu utvrđuje ili na koje se poziva, ali samo pod uslovom da Garant garantuje za obaveze Zajmoprimca po Ugovoru o zajmu, kako je predviđeno ovim ugovorom; i

S OBZIROM NA TO DA, je Garant u odnosu na Banku stupio u Ugovor o zajmu sa Zajmoprimcem i preuzeo na sebe da garantuje za napred pomenute obaveze Zajmoprimca.

NA OSNOVU TOGA, ugovorne strane se ovim usaglašavaju na sledeći način:

Sve odredbe Standarnih odredbi i uslova Banke od 1. oktobra 2007. godine, onako kako su izmenjene u Ugovoru o zajmu, ovim se uključuju i obezbeđuje njihovo primenjivanje na ovaj ugovor sa istom snagom i dejstvom kao da su u potpunosti navedene u ovom ugovoru (te odredbe u daljem tekstu će se nazivati „Standardne odredbe i uslovi”).

Gde god da se koriste u ovom ugovoru (uključujući Preambulu), a osim ukoliko nije drugačije utvrđeno ili ukoliko kontekst drugačije ne zahteva, izrazi definisani u Preambuli imaju značenja koja su im data u ovom ugovoru, izrazi definisani u Standardnim odredbama i uslovima i u Ugovoru o zajmu imaju odgovarajuća značenja koja su im data u njima, a sledeći izraz će imati sledeće značenje:

„Ovlašćeni predstavnik Garanta” označava ministra finansija Garanta.

U ovom ugovoru, svako pozivanje na neki konkretan član ili odeljak, ukoliko nije drugačije naznačeno u ovom ugovoru, smatraće se pozivanjem na taj konkretan član ili odeljak ovog ugovora.

Garantu je prosleđen, i on ovim potvrđuje da je primio primerak Standardnih odredbi i uslova i Ugovora o zajmu.

Garant ovim bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik a ne samo kao garant, propisno i pravovremeno plaćanje svih iznosa plativih po osnovu Ugovora o zajmu, bilo po navedenom dospeću, usled ubrzavanja ili na neki drugi način i pravovremeno izvršenje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, a sve u skladu sa Ugovorom o zajmu.

Garant će u najkraćem roku preduzeti mere, zadovoljavajuće za Banku, da pruži Zajmoprimcu ili da omogući da Zajmoprimcu bude pružena adekvatna podrška za izvršenje svih njegovih obaveza po Ugovoru o zajmu radi uspešne realizacije Projekta.

(a) Garant će do 31. decembra 2013. godine imlementirati Ugovor o nivou usluga za finansiranje železničke infrastrukture između Garanta i Upravljača infrastrukturom.

(b) Garant će do 31. decembra 2013. godine otvoriti pristup železničkoj mreži za najmanje 2 druga domaća operatera.

Član 2.04. Stupanje garancije na snagu

Ovaj ugovor stupa na snagu u skladu sa članom IX Standardnih odredbi i uslova, kao i po odgovarajućem potvrđivanju ovog ugovora od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Sledeće adrese su navedene za potrebe člana 10.01 Standardnih odredbi i uslova:

Za Garanta:

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

Na ruke: Ministar finansija

Faks: +381 11 361 8961

Za Banku:

Evropska banka za obnovu i razvoj

One Exchange Square

London EC2A 2JN

Velika Britanija

Na ruke: Jedinica za administrativno poslovanje

Faks: + 44-20-7338- 6100

Teleks: 881261

Povratnu informaciju poslati na: EBRD LG

Član 3.02. Pravna mišljenja

Za potrebe člana 9.03(b) Standardnih odredbi i uslova a u skladu sa članom 6.02(b) Ugovora o zajmu, mišljenje ili mišljenja pravnih savetnika davaće u korist Garanta ministar pravde Republike Srbije.

REPUBLIKA SRBIJA

Potpisuje: ________________________________________

Ime: Dušan Nikezić

Zvanje: državni sekretar u Ministarstvu finansija

EVROPSKA BANKA

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Potpisuje: __________________________________________

Ime: Thomas Maier

Zvanje: nadležni direktor

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE UGOVORA

Razlozi za potvrđivanje Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 27. januara 2012. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o garanciji), sadržani su u činjenici da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da odobri zajam od 95 miliona evra za sprovođenje projekta rehabilitacije i modernizacije mreže pruga na Koridoru X fokusirajući se na obnovu deonice Beograd – Rakovica – Resnik i rehabilitacije deonica duž Koridora X (u daljem tekstu: Projekat), pod uslovom da Republika Srbija garantuje za obaveze Akcionarskog društva „Železnice Srbije”, kao zajmoprimca po Ugovoru o zajmu (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Evropske banke za obnovu i razvoj i Akcionarskog društva „Železnice Srbije” (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 48-6037/2011 od 28. jula 2011. godine, kojim je utvrđena Osnova za vođenje pregovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u vezi sa odobravanjem kredita Akcionarskom društvu „Železnice Srbije” (u daljem tekstu: AD „Železnice Srbije”) za finansiranje infrastrukturnih projekata (Program rehabilitacije pruga i obnove duž Koridora X) i davanjem garancije Republike Srbije Evropskoj banci za obnovu i razvoj, održani su pregovori između predstavnika Republike Srbije i Banke u vezi sa zaključivanjem ugovora o zajmu i ugovora o garanciji.

Na pregovorima su utvrđeni Nacrt ugovora o zajmu i Nacrt ugovora o garanciji.

Ugovorom o zajmu predviđeno je da Banka stavi na raspolaganje AD „Železnice Srbije” (u daljem tekstu: Zajmoprimac) kredit u iznosu od 95.000.000 evra za sprovođenje Projekta.

Opis Projekta: Projekat obuhvata obnovu građevinske i elektrotehničke infrastrukture na magistralnim prugama AD „Železnice Srbije”, i to na sledećim deonicama:

1. Beograd – Rakovica – Resnik na pruzi Beograd – Mladenovac – Niš – Preševo – Državna granica;

2. Jajinci – Mala Krsna na pruzi Beograd – Rakovica – Rasputnica „K1” – Jajinci – Mala Krsna – Velika Plana;

3. Lapovo – Bagrdan na pruzi Beograd – Mladenovac – Niš – Preševo – Državna granica;

4. Paraćin – Ćićevac na pruzi Beograd – Mladenovac – Niš – Preševo – Državna granica;

5. Ćićevac – Stalać na pruzi Beograd – Mladenovac – Niš – Preševo – Državna granica.

Radovi na obnovi predmetnih deonica pruga obuhvataju radove na zameni gornjeg stroja staničnih i pružnih koloseka, obnovu i ojačanje donjeg stroja na pojedinim delovima gde je to potrebno, obnovu sistema za odvodnjavanje, obnovu pružnih i staničnih signalno-sigurnosnih, telekomunikacionih, elektroenergetskih uređaja i postrojenja i kontaktne mreže.

Izvođenjem navedenih radova omogućiće se saobraćaj vozova redovnom (projektovanom) brzinom, što će uticati na skraćenje vremena putovanja vozova i dovesti do ušteda u vremenu putovanja putnika i ušteda u operativnim troškovima železnice.

Ugovorom o garanciji predviđeno je da Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao garant, uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje na osnovu Ugovora o zajmu, bilo o redovnom datumu dospeća, usled ubrzavanja ili na drugi način, kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, sve u skladu sa Ugovorom o zajmu.

Takođe, Ugovorom o garanciji predviđeno je sledeće:

– Garant će do 31. decembra 2013. godine, implementirati Ugovor o nivou usluga za finansiranje železničke infrastrukture između Garanta i Upravljača infrastrukturom;

– Garant će do 31. decembra 2013. godine otvoriti pristup železničkoj mreži za najmanje 2 (dva) druga domaća operatera.

Ugovorom o zajmu predviđeno je da Banka odobrava kredit Zajmoprimcu pod sledećim uslovima:

– iznos kredita 95.000.000 evra;

– period trajanja zajma je 15 godina sa grejs periodom od 3 (tri) godine;

– kamatna stopa je 6 (šestomesečni) EURIBOR + 1% marža;

– avansna provizija iznosa glavnice zajma od 1%;

– minimalni iznos za povlačenje je pedeset hiljada evra (50.000 evra);

– minimalni iznos za prevremenu otplatu je pet miliona evra (5.000.000 evra);

– minimalni iznos za otkazivanje zajma je pet miliona evra (5.000.000 evra);

– provizija za neiskorišćeni deo zajma biće 0,5% godišnje.

Obaveze Zajmoprimca, između ostalog, uključuju sledeće:

– Priprema plana za komercijalizaciju najkasnije do 30. juna 2013. godine;

– Alokacija imovine između četiri zavisna preduzeća u okviru Zajmoprimca do 31. decembra 2012. godine;

– Uspostavljanje ugovora o naknadama za pristup infrastrukturi između društava za prevoz robe i putnika i Upravljača infrastrukturom u okviru Zajmoprimca nakon konsolidacije poslovanja zavisnih preduzeća, do 30. juna 2013. godine;

– Implementacija preporuka za Informacioni sistem za upravljanje energijom, koji je prihvatljiv Zajmoprimcu, do 31. decembra 2013. godine;

– Podnošenje rezultata postojećih programa za praćenje potrošnje energije kod vučnih jedinica do 30. juna 2012. godine.

Zajmoprimac će u cilju koordinacije, upravljanja, praćenja i ocenjivanja svih aspekata realizacije projekta, formirati i sve vreme tokom izvršenja projekta održavati operativnom Jedinicu za realizaciju projekta.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), u članu 3. predviđeno je davanje garancije Republike Srbije Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 95.000.000 evra za AD „Železnice Srbije” za rehabilitaciju pruga na Koridoru 10 kroz Srbiju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 27. januara 2012. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o garanciji (AD Železnice Srbije: Rehabilitacija pruga) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANJEM ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), u članu 3. predviđeno je davanje garancije Republike Srbije Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 95.000.000 evra za AD „Železnice Srbije” za rehabilitaciju pruga na Koridoru 10 kroz Srbiju.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma, izdavanje garancije Republike Srbije, kako bi AD „Železnice Srbije”, kao zajmoprimac, što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu u cilju realizacije Projekta.

Ostavite komentar