Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (tabela usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

U Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), u članu 6. tačka 1) tačka zapeta se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kao i nakon probnog rada a najduže još 240 dana, pod uslovom da su u toku trajanja probnog rada svi rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine u skladu sa propisanim dozvoljenim vrednostima i da to potvrđuje nalaz komisije za tehnički pregled postrojenja;”.

Član 2.

Posle člana 25. dodaju se naziv člana i član 25a, koji glase:

„Shodna primena zakona

Član 25a

Na pitanja pokretanja, vođenja i okončanja postupka izdavanja integrisane dozvole koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.”

Član 3.

Naziv člana i član 34. menjaju se i glase:

„Obaveze operatera postojećih postrojenja i nadležnog organa

Član 34.

Za postojeća postrojenja i aktivnosti operater podnosi zahtev za izdavanje dozvole u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva utvrđenom Programom usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona.

Za postojeća postrojenja i aktivnosti nadležni organ će izdati dozvolu najkasnije do 31. decembra 2020. godine.”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. tačka 9. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenja životne sredine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životnesredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) uređuju se: vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (član 4), nadležnost za izdavanje dozvola i obaveze nadležnog organa (čl. 5 i 6), uslove za izdavanje integrisane dozvole (član 7), sadržaj zahteva za izdavanje dozvole i dokumentaciju koja se predaje uz zahtev (čl. 8 i 9), postupak izdavanja integrisane dozvole i uslove koji se utvrđuju dozvolom (čl. 10-25), nadzor (čl. 26-28), kazne (čl. 29-32) i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine (čl. 33-35).

Obaveze nadležnog organa (član 6) utvrđene su u skladu sa čl. 3, 4, 5. i 7. Direktive, a odnose se na sledeće: 1) da rad novih postrojenja ne započne pre dobijanja dozvole, izuzev u slučaju probnog rada odobrenog u skladu sa zakonom; 2) da rad postojećih postrojenja, započet pre stupanja na snagu ovog zakona, bude usklađen sa zahtevima i uslovima utvrđenim odredbama ovog zakona; 3) da uslovi i postupak izdavanja dozvola budu u potpunosti koordinirani, kada je u njih uključeno više od jednog nadležnog organa; 4) praćenje razvoja najbolje dostupnih tehnika; 5) praćenje i razvoj monitoringa koji primenjuje operater; 6) reviziju i, po potrebi, ažuriranje uslova u dozvoli; 7) pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa; 8) registar rezultata monitoringa koji obavlja operater; 9) preduzimanje i drugih mera utvrđenih zakonom i drugim propisima. Nadležni organ odlučuje o izdavanju dozvole u roku od 120 dana od dana prijema zahteva za izdavanje dozvole za rad novih i postojećih postrojenja. U izuzetnim slučajevima, taj rok može biti i duži, ali ne više od 240 dana od dana prijema zahteva (član 15).

Na osnovu zakona doneti su podzakonski akti kojima se uređuju pojedina pitanja iz oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine. Sa stanovišta izmena i dopuna zakona koje se predlažu ovim zakonom relevantni su određeni izvršni propisi koji se odnose na izdavanje integrisanih dozvola.

Uredbom ovrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS”, broj 84/05) propisane su vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola.

Pravilnikom o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 30/06) bliže je propisana sadržina, izgled i način popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole, kao i druga pitanja od značaja za podnošenje zahteva.

Pravilnikom o sadržini i izgledu integrisane dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 30/06) bliže je propisana sadržina i izgled integrisane dozvole.

Uredbom o utvrđivanju Programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 108/08) u okviru Programa dinamike predviđeni su rokovi u okviru koji se podnose zahtevi za izdavanje integrisane dozvole po vrstama aktivnosti postojećih postrojenja (od novembra 2009. do marta 2014. godine).

Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) uređuju se uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata. Ovim zakonom propisan je probni rad objekta i izdavanje upotrebne dozvole (čl. 157. i 158).

Razlog za predlaganje izmena i dopuna ovog zakona je obezbeđivanje usklađenosti određenih zakonodavno-pravnih rešenja sa primenom u praksi, a u cilju sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine. Primena tih propisa u praksi je pokazala da je neophodno predložiti određene izmene zakona. Naime, u postupku pribavljanja integrisane dozvole za nova postrojenja, da bi operater nadležnom organu za izdavanje integrisane dozvole predao uredan zahtev za istu potrebno je da uz zahtev podnese i određenu dokumentaciju definisanu članom 9. ovog zakona, gde se pored ostalog navodi da su potrebni i: rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine ili drugih parametara u toku trajanja probnog rada, kao i izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu koji organ nadležan za izdavanje upotrebne dozvole dobija od strane komisije za tehnički pregled objekta sedam dana pre donošenja upotrebne dozvole. To navodi na zaključak da postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole imaju kompletan zahtev za izdavanje iste u trenutku kada im se izda upotrebna dozvola od strane nadležnog organa. U tom trenutku za postrojenje je završen i probni rad. Kako postrojenje ne može početi sa radom pre pribavljanja integrisane dozvole, a kako je za izdavanje integrisane dozvole potrebno sprovesti propisanu zakonsku proceduru koja traje do 240 dana, to znači da operater prekida sa radom i u slučaju kada su rezultati merenja činilaca životne sredine u toku trajanja probnog rada pokazali da su u skladu sa propisanim dozvoljenim vrednostima. Imajući u vidu da to ima negativan uticaj na rad samih postrojenja, jer su u nekim slučajevima potrebni i dodatni troškovi kao i vreme za ponovno pokretanje postrojenja, kao i negativan uticaj na odluke o ulaganjima budućih investitora sačinjen je predlog izmena i dopuna ovog zakona.

Cilj izmena i dopuna ovog zakona je:

– usklađivanje odredaba zakona koji se odnose na početak rada postrojenja koja su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) kako bi im se omogućio kontinuitet u radu postrojenja;

– omogućavanje operaterima da podnesu uredan zahtev za pribavljanje integrisane dozvole propisan zakonom (pribavljanje i kompletiranje dokumentacije uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole);

– obezbeđivanje nadležnom organu odgovarajućeg stepena dinamike rešavanja po podnetim zahtevima za izdavanje integrisane dozvole, odnosno postrojenja za koja će Republika Srbija pregovarati tranzicione periode sa EU;

-preciziranje shodne primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, br. 30/10) na pitanja pokretanja, vođenja i okončanja postupka izdavanja integrisane dozvole, koja nisu uređena ovim zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predložena je izmena, odnosno dopuna odredbe zakona kojom je predviđeno da rad novih postrojenja ne može započne pre dobijanja dozvole osim i u slučaju probnog rada odobrenog u skladu sa zakonom, kao i u slučaju nakon probnog rada a najduže još 240 dana, pod uslovom da su u toku trajanja probnog rada svi rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine u skladu sa propisanim dozvoljenim vrednostima i da to potvrđuje nalaz komisije za tehnički pregled postrojenja (član 1).

Predviđeno je da se na pitanja pokretanja, vođenja i okončanja postupka izdavanja integrisane dozvole koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak (član 2).

Predviđeno je da će za postojeća postrojenja i aktivnosti nadležni organ izdati integrisanu dozvolu najkasnije do 31. decembra 2020. godine (član 3).

Propisano je stupanje na snagu ovog zakona (član 4).

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), s obzirom da bi nedonošenje ovog zakona po navedenom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice u pogledu ostvarivanja strateškog opredeljenja Republike Srbije u procesu pregovora i pristupanja Evropskoj uniji, odnosno kontinuirane implementacije propisa u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine sa propisima EU.

S obzirom na kompleksnost i povezanost zakonodavstva EU u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine i planiranja i izgradnje objekata donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbeđuju se zakonodavni, upravni, upravno-pravni, organizaciono-institucionalni i drugi uslovi za efikasnije funkcionisanje i organizovanje izdavanja integrisanih dozvola na teritoriji Republike Srbije.

VI. ANALIZA EFEKATA

Određivanje problema koje zakon treba da reši

Na osnovu Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine operateri postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole uz zahtev za izdavanje iste prilažu i dokumentaciju definisanu članom 9. ovog zakona. Kako deo dokumentacije predstavljaju i rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine ili drugih parametara u toku trajanja probnog rada, kao i izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu, a kako je članom 11. istog zakona definisano da procedura izdavanja dozvole započinje kada je zahtev za izdavanje dozvole uredan tj. poseduje sve podatke i dokumentaciju definisanu zakonom, to se nameće zaključak da operateri postrojenja mogu podneti uredan zahtev tek nakon završenog probnog rada, tj. pribavljene upotrebne dozvole. Da bi na osnovu zakona mogli da otpočnu rad postrojenja moraju imati i integrisanu dozvolu, za čije im je pribavljanje potrebno još 240 dana. Da bi postrojenja čiji su rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine u toku trajanja probnog rada pokazala da su u skladu sa propisanim dozvoljenim vrednostima i da je pozitivan izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu mogla nesmetano da nastave sa radom do pribavljanja integrisane dozvole, predložena je ova izmena u zakonu kako bi se prevazišao ovaj vremenski period. Na taj način bi se otklonio i negativan ekonomski efekat na rad pomenutih postrojenja. S jedne strane postrojenja dug period ne bi radili nakon završetka probnog rada i pribavljanja upotrebne dozvole, a sa druge strane potrebna su i dodatna sredstva, kao i vreme da se postrojenje ponovo pusti u rad nakon pribavljanja integrisane dozvole što, naravno, zavisi i od prirode postrojenja.

Na osnovu Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja i Uredbe o utvrđivanju Programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole predviđeni su rokovi u okviru koji se podnose zahtevi za izdavanje integrisane dozvole po vrstama aktivnosti postojećih postrojenja (od novembra 2009. do marta 2014. godine), i to:

1. Industrija minerala – Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, proizvodnog kapaciteta (decembar 2009. godine – februar 2010. godine);

2. Industrija minerala – Postrojenja za proizvodnju kreča u rotacionim pećima (mart 2010. godine – april 2010. godine);

3. Industrija minerala – Postrojenja za izradu stakla, uključujući staklena vlakna, Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, a naročito crepa, cigle, vatrostalne opeke, pločica, keramičkog posuđa ili porcelana (maj 2010. godine – septembar 2010. godine).

4. Ostale aktivnosti:

– Postrojenja za preradu hrane, uključujući klanice, tretman i obradu određena za proizvodnju prehrambenih proizvoda, postrojenja za odlaganje i reciklažu životinjskih trupla i životinjskog otpada, postrojenja za tovljenje živine ili svinja (oktobar 2010. godine – mart 2011. godine).

5. Ostale aktivnosti (april 2011. godine – septembar 2011. godine):

– Postrojenja za preradu hrane, postrojenja za odlaganje i reciklažu životinjskih trupla i životinjskog otpada, postrojenja za tovljenje živine ili svinja;

– Industrijski pogoni za proizvodnju (a) pulpe iz drveta ili drugih vlaknastih materijala; (b) papira i kartona;

– Postrojenja za predtretman (operacije kao što su pranje, beljenje itd.) ili bojenje prediva ili tekstila;

– Postrojenja za štavljenje kože i finalnih proizvoda;

– Postrojenja za proizvodnju ugljenika ili elektrografita, insineracijom ili grafitizacijom;

6. Proizvodnja i prerada metala (oktobar 2011. godine – mart 2012. godine);

7. Hemijska industrija (april 2012. godine – decembar 2012. godine);

8. Proizvodnja energije (januar 2013. godine – decembar 2013. godine);

9. Industrija minerala – Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta; Ostale aktivnosti – Postrojenja za površinsku obradu materijala, predmeta ili proizvoda korišćenjem organskih rastvarača, posebno za odeću, štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, vodootpornost, bojenje, čišćenje ili impregnaciju (januar 2014. godine – mart 2014. godine).

Na osnovu Preliminarne liste postojećih postrojenja za koja se izdaju integrisane dozvole u Republici Srbiji postoji 196 postojećih postrojenja, i to: energetski sektor – 32 postrojenja; proizvodnja i prerada metala – 21 postrojenje; mineralna industrija-28 postrojenja; hemijska industrija -12 postrojenja; upravljanje otpadom – 8 postrojenja; ostale aktivnosti – 95 postrojenja.

Lista postojećih postrojenja je urađena na osnovu Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola. Sva postrojenja i aktivnosti koja se ne nalaze na Preliminarnoj listi, a shodno Uredbi o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS”, broj 84/05) podležu obavezi pribavljanja integrisane dozvole, dužni su da se obrate nadležnom organu za izdavanje dozvole. Od ukupno 196 postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole podneto je ukupno 166 zahteva, s tim da je do kraja 2014. godine u Republici Srbiji izdato 10 integrisanih dozvola od kojih su 3 izdate na republičkom, 5 na pokrajinskom i 2 na nivou jedinica lokalne samouprave.

S obzirom da se u primeni zakona postavilo pitanje da li se na pitanja pokretanja, vođenja i okončanja postupka izdavanja integrisane dozvole koja nisu uređena ovim zakonom shodno primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku ocenjeno je da je potrebno ovo pitanje precizirati kako ne bi bilo nejasnoća u primeni zakona.

Imajući u vidu dinamiku izdavanja integrisanih dozvola, kao i proces, složenost i praksu izdavanja integrisane dozvole predviđeno je da će nadležni organ izdati integrisanu dozvolu najkasnije do 31. decembra 2020. godine. Duži rok za izdavanje integrisane dozvole, posebno tranzicioni period za postojeća postrojenja za usaglašavanje sa IPPC uslovima opravdan je nakon sticanja statusa kandidata Republike Srbije za članstvo EU, odnosno predstojećih pregovora sa EU sa stanovišta dobijanja dužeg tranzicionog perioda za prilagođavanje postojećih postrojenja zahtevima IPPC direktive.

Cilj koji se zakonom postiže

Predložena rešenja su izraz iznalaženja rešenja da se rad novih IPPC postrojenja obezbedi nakon probnog rada do izdavanja integrisane dozvole. Zakonom se precizira uslov izdavanja dozvola za rad novih IPPC postrojenja u cilju obezbeđivanja efikasnije implementacije Direktive Saveta 2008/1/EZ o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Predloženim rešenjima vrše se izmene i dopuna odredaba važećeg zakona u pravcu:

-preciziranja slučaja kada rad novih postrojenja može da započne pre dobijanja integrisane dozvole, odnosno nakon probnog rada a najduže još 240 dana, pod uslovom da su u toku trajanja probnog rada svi rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine u skladu sa propisanim dozvoljenim vrednostima i da to potvrđuje nalaz komisije za tehnički pregled postrojenja;

-omogućavanje operaterima koji su podneli zahtev za izdavanje integrisane dozvole da kompletiraju taj zahtev rezultatima merenja zagađivanja životne sredine u toku probnog rada i nalazom komisije za tehnički pregled;

-omogućavanje proceduralnih uslova da nadležni organ u zakonskom roku izda integrisanu dozvolu, na osnovu urednog zahteva operatera;

preciziranje shodne primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) na pitanja pokretanja, vođenja i okončanja postupka izdavanja integrisane dozvole, koja nisu uređena ovim zakonom

-preciziranja dinamike izdavanja integrisane dozvole koja obezbeđuje nadležnom organu da integrisanu dozvolu izda za postrojenja i aktivnosti najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešavanje problema?

Zbog sistemske prirode predloženih izmena i dopune ovog zakona njihovo rešavanje je moguće jedino zakonom kojim se ova pitanja uređuju. To se posebno odnosi na izdavanja dozvola za nova i postojeća postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole. Isti pristup važi i kada se radi o materiji koja se tiče dva zakona. To se pre svega odnosi na činjenicu da Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine propisano izdavanje upotrebne dozvole, odnosno dozvole za rad postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola, kao i s obzirom na prirodu problema – sistemsko uređivanje izdavanja dozvola, koje se može samo zakonom urediti, ne postoje druge mogućnosti za rešavanje navedenih problema.

Zašto je donošenje zakona najbolje rešenje problema?

Materija kojom se uređuje oblast izdavanja integrisanih dozvola ne može se ustrojiti bez postojanja zakonskog akta kojim se uređuju prava i obaveze privrednih subjekata i drugih pravnih lica, a radi ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Na koga će i kako uticati rešenja predložena u zakonu?

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) operatere novih postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola – jasnim utvrđivanjem uslova rada postrojenja u periodu razmatranja zahteva u toku probnog rada, odnosno nakon probnog rada u narednih 240 dana do izdavanja integrisane dozvole;

2) nadležni organ za izdavanje dozvole – preciziranjem takve dinamike izdavanja integrisanih dozvola – najkasnije do 2020. godine, kojom se nadležnom organu obezbeđuje racionalan i opravdan period vremena za izdavanje dozvole;

Predloženim rešenjima u ovom zakonu obezbeđuje se odgovornost svih gore navedenih subjekata u oblasti upravljanja integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima?

Primena ovog zakona ne izaziva nove troškove građanima, privredi, posebno malim i srednjim preduzećima. Nova postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola snose troškove pripreme i prikupljanja dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole, u skladu sa važećim odredbama ovog zakona.

Da li pozitivni efekti donošenja zakona opravdavaju troškove njegove primene?

S obzirom na ciljeve koje bi trebalo ovim zakonom ostvariti koji su postavljeni u interesu očuvanja zdravlja građana i životne sredine u celini, te pozitivni efekti donošenja zakona opravdavaju troškove.

Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Imajući u vidu da se ovim izmenama i dopunom ovog zakona samo preciziraju određena pitanja izdavanja integrisane dozvole, ovaj zakona svojim materijalno-pravnim rešenjima ne utiče bitno na sprovođenje principa tržišne konkurentnosti i liberalizacije tržišta usluga koji su ovim zakonom ustanovljeni. U situaciji kada privreda snosi posledice ekonomske krize i opredeljenja Republike Srbije da podrži privredne inicijative, ovim zakonom omogućava se pojava novih privrednih subjekata na tržištu i jačanje tržišne konkurencije, odnosno stvara realna mogućnost za ulaganje stranih investicija u izgradnju novih IPPC postrojenja, odnosno implementaciju tržišnih standarda i obezbeđivanje pravne sigurnosti u pogledu primene EU i nacionalnih propisa u ovoj oblasti.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Prvi tekst Nacrta zakona urađen je 2012. godine, stavljen na sajt ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i bio dostupan javnosti odnosno javna rasprava u pripremi nacrta zakona nije se sprovodila po posebnom programu. Predlog zakona Vlada je utvrdila na sednici održanoj 10. maja 2012. godine i dostavila Narodnoj skupštini na usvajanje. Nakon izbora Vlade 27. jula 2012. godine tekst zakona dostavljen je Ministarstvu energetike, razvoja i životne sredine na ponovno razmatranje. Nadležni odbor Vlade je Zaključkom 05 Broj: 011-11314/2013 od 30. decembra 2013. godine prihvatio Predlog da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu o nacrtu ovog zakona. Predlog zakona Vlada je uputila Narodnoj skupštini 30. decembra 2013. godine i isti je povučen nakon formiranja nove Vlade 2014. godine.

Imajući u vidu određena pitanja koja su se pojavila u toku sprovođenja ovog zakona, ocenjeno je potrebnim da se ista preciziraju u tekstu ovog zakona. Tekst zakona je izrađen nakon predloga i sugestija zainteresovanih strana (operatera postrojenja koja podležu integrisanoj dozvoli, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave) za preciziranjem odredaba važećeg zakona. Ovim zakonom se ne menja bitno uređenje nekog pitanja iz oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine, pa javna rasprava nije sprovedena po posebnom programu.

Koje će mere tokom primene zakona biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona?

Tokom primene zakona preduzeće se zakonodavne, upravne i upravno nadzorne, institucionalno-organizacione, tehničke-operativne, ekonomske mere i mere jačanja javne svesti:

Zakonodavne, upravne i upravno nadzorne mere

-unaprediti sistem izdavanja integrisane dozvole za IPPC postrojenja i aktivnosti koje podležu izdavanju te dozvole;

Institucionalne i organizacione mere

-uspostavljanje saradnje između organa nadležnog za izdavanje dozvole i operatera koji podležu integrisanoj dozvoli u postupku izdavanja dozvole;

Razvijanje javne svesti

-razvoj i implementacija programa za stalnu komunikaciju sa svim učesnicima u postupku izdavanja integrisane dozvole i operatera koji podležu integrisanoj dozvoli.

VII. ODREDBE ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Obaveze nadležnog organa

Član 6.

Nadležni organ obezbeđuje:

1) da rad novih postrojenja ne započne pre dobijanja dozvole osim u slučaju probnog rada odobrenog u skladu sa zakonom, KAO I NAKON PROBNOG RADA A NAJDUŽE JOŠ 240 DANA, POD USLOVOM DA SU U TOKU TRAJANJA PROBNOG RADA SVI REZULTATI MERENJA ZAGAĐIVANJA ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE U SKLADU SA PROPISANIM DOZVOLJENIM VREDNOSTIMA I DA TO POTVRĐUJE NALAZ KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED POSTROJENJA;

2) da rad postojećih postrojenja započet pre dana stupanja na snagu ovog zakona bude usklađen sa zahtevima i uslovima utvrđenim ovim zakonom;

3) da uslovi i postupak izdavanja dozvola budu u potpunosti koordinirani u slučaju da u postupku učestvuje više od jednog nadležnog organa;

4) praćenje razvoja najboljih dostupnih tehnika;

5) praćenje i razvoj monitoringa koji primenjuje operater;

6) reviziju i, po potrebi, ažuriranje uslova u dozvoli;

7) pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa;

8) registar rezultata monitoringa koji obavlja operater;

9) preduzimanje i drugih mera utvrđenih zakonom i drugim propisima

SHODNA PRIMENA ZAKONA

ČLAN 25A

NA PITANJA POKRETANJA, VOĐENJA I OKONČANJA POSTUPKA IZDAVANJA INTEGRISANE DOZVOLE KOJA NISU UREĐENA OVIM ZAKONOM SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

Obaveze operatera postojećih postrojenja

Član 34.

Za postojeća postrojenja i aktivnosti operater će pribaviti dozvolu najkasnije do 2015. godine u skladu sa Programom usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona.

Operater podnosi zahtev za izdavanje dozvole najkasnije godinu dana pre roka utvrđenog programom iz člana 33. ovog zakona.

OBAVEZE OPERATERA POSTOJEĆIH POSTROJENJA I NADLEŽNOG ORGANA

Član 34.

ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA I AKTIVNOSTI OPERATER PODNOSI ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE U SKLADU SA DINAMIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA UTVRĐENOM PROGRAMOM USKLAĐIVANJA POJEDINIH PRIVREDNIH GRANA SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA I AKTIVNOSTI NADLEŽNI ORGAN ĆE IZDATI DOZVOLU NAJKASNIJE DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Draft Law on Amandments of the Law on Integrated Prevention and Pollution Control

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov VIII – Politike saradnje, član 111 – Životna sredina; Naslov V – Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala, Poglavlje II – poslovno nastanjivanje, član 53;

– Prelazni trgovinski sporazum:

Čl. 71 i 73.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

– član 111, opšti rok (član 72);

– član 53, stupanje na snagu SSP-a.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Naslov VIII – Politike saradnje SSP:

– član 111 – Životna sredina;

– ispunjava u potpunosti.

Predlog zakona je u skladu sa članom 111. SSP jer doprinosi saradnji u oblasti životne sredine usklađivanjem srpskih propisa sa pravnim tekovinama EU.

Poglavlje II Poslovno nastanjivanje:

– član 53;

– ispunjava u potpunosti.

Predlog zakona nije u suprotnosti sa članom 53. SSP, jer ne prejudicira povlašćeni položaj domaćih privrednih subjekata u odnosu na subjekte iz Zajednice, odnosno ni na koji način ne ukazuje na lošiji tretman privrednih subjekata poreklom iz Zajednice, što podrazumeva da „ogranci” privrednih subjekata koji su u skladu sa pravom poslovnog nastanjivanja osnovani od strane državljana EU uživaju jednak tretman kao i druga lica iz Srbije u pogledu prava i obaveza koje proizilaze iz Predloga zakona.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predviđena je izmena i dopuna ovog zakona za IV kvartal 2015. godine.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima

– UEZ, Deo Treći, Naslov XIX, član 174;

– Treaty on European Community, Part III, Title XIX, Article 174;

– Ugovor o funkcionisanju EU, član 107;

– Treaty on Functioning of the European Union Article 107 (OJ C321E).

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima

Direktiva Saveta 2008/1/EC o integrisanoj prevenciji i kontroli zagađenja

Council Directive 2008/1/EC concerning integrated pollution prevention and control, Official Journal OJ L 24/8 of 29/01/2008. http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1985/en_385L0577.html

potpuno usklađeno

Sve obaveze i odgovornosti u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja koje proizilaze iz Direktive Saveta 2008/1/EC, u potpunosti su ugrađene u Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i izvršne propise donete na osnovu ovog zakona. Predloženom izmenom i dopunama ovog zakona ne utiče se na dostignuti stepen usaglašenosti sa IPPC direktivom, već se obezbeđuju uslovi za njenu efikasnu implementaciju.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nacionalnom strategijom Republike Srbije za aproksimaciju u oblasti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 80/11) predviđeno je da je neophodno u kratkom roku do kraja 2012. godine izvršiti pregled izdavanja integrisanih dozvola i garantovati „efikasan integralni pristup.” Završetak ovog posla bio je previđen do kraja 2013. godine.

Direktivom Evropskog Saveta o industrijskim emisijama 2010/75/EC zamenjeno je sedam direktiva, uključujući i Direktivu 2008/1/EC (rok za transpoziciju u državama članicama EU je 7. januar 2013. godine), tako da predstoji revizija usklađenosti i transpozicija nove direktive u pravni sistem Republike Srbije. To podrazumeva reviziju Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o vazduhu i Zakona o vodama koju je neophodno izvršiti u kratkoročnom periodu.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava

Tabela usklađenosti sačinjena je s obzirom da postoji relevantan EU propis kojim se direktno uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Izrada prevoda Direktive 2008/1/EC o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja i Direktive 2010/75/EC o industrijskim emisijama je u toku.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Važeći Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine je preveden na engleski jezik. Predlog zakona o izmenama i dopunama ovog zakona preveden je na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ovim zakonom ne menja bitno uređenje nekog pitanja iz oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine. Prvi tekst nacrta zakona stavljen je na sajt ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i bio dostupan javnosti odnosno javna rasprava u pripremi ovog zakona nije se sprovodila po posebnom programu.

Tekst ovog zakona je izrađen nakon predloga i sugestija zainteresovanih strana (operatera postrojenja koja podležu integrisanoj dozvoli, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave) za preciziranjem odredaba važećeg zakona. 1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Council Directive 2008/1/EC of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC), Official Journal OJ L 24/8 of 29/01/2008Direktiva Saveta 2008/1/EC od 15. januara 2008.godine o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja, (Službeni list L 24/8, 29.01.2008) 32008L0001 3. Ovlašćeni predlagač zakona Vlada Republike Srbije 4. datum izrade tabele Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 11.07.2014. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli i zagađivanja životne sredineDraft Law on Amandments of the Law on Integrated Pollution Prevention and Control 2013-97 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1 |The purpose of this Directive is to achieve integrated prevention and control of pollution arising from the activities listed in Annex I. It lays down measures designed to prevent or, where

that is not practicable, to reduce emissions in the air, water and land from the abovementioned activities, including measures concerning waste, in order to achieve a high level of protection of the environment taken as a whole, without prejudice to

Directive 85/337/EEC and other relevant Community provisions. | | | | | | | |2 |Definitions:

1. substance |član 2,stav 1,

tačka 1 |materija, odnosno supstanca jeste svaki hemijski elemenat i njegova jedinjenja osim radioaktivnih materija i genetski modifikovanih organizama u okviru značenja određenih zakonom; |potpuno usklađeno | | | | | |2. pollution |član 2,stav 1,

tačka 2 |zagađenje jeste neposredno ili posredno unošenje materija, vibracija, toplote ili buke u vazduh, vodu ili zemljište izazvano ljudskom aktivnošću koje može biti štetno po zdravlje ljudi ili kvalitet životne sredine i koje može dovesti do oštećenja materijalnih dobara; |potpuno usklađeno | | | | | |3. installation |član 2,stav 1,

tačka 3 |postrojenje jeste stacionarna tehnička jedinica u kojoj se izvodi jedna ili više aktivnosti koje su utvrđene posebnim propisom i za koje se izdaje integrisana dozvola, kao i svaka druga aktivnost kod koje postoji tehnička povezanost sa aktivnostima koje se izvode na tom mestu i koja može proizvesti emisije i zagađenje; |potpuno usklađeno | | |      | | |4. existing installation |član 2,stav 1,

tačka 4 |postojeće postrojenje jeste postrojenje koje je pušteno u rad, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona ili za koje je dobijena integrisana dozvola ili koje, po mišljenju nadležnog organa, u potpunosti ispunjava uslove za podnošenje zahteva za dobijanje integrisane dozvole za rad, pod uslovom da takvo postrojenje bude pušteno u rad najkasnije u roku utvrđenom ovim zakonom, prema programu usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona; |potpuno usklađeno | | | | | |5. emission |član 2,stav 1,

tačka 5 |emisija jeste neposredno ili posredno ispuštanje materija, vibracija, toplote ili buke iz izvora u postrojenju, u vazduh, vodu ili zemljište; |potpuno usklađeno | | | | | |6. emission limit values [ELV] |član 2,stav 1,

tačka 6 |granična vrednost emisije jeste masa izražena u obliku određenih specifičnih parametara, koncentracije i/ili nivoa pojedinačne emisije koju nije dozvoljeno preći u toku jednog ili više vremenskih perioda, u skladu sa posebnim propisom; | potpuno usklađeno | | | | | |7. environmental quality standard [EQS] |član 2,stav 1,

tačka 7 |standard kvaliteta životne sredine jeste skup uslova i zahteva koji moraju biti ispunjeni u određeno vreme i na određenom području ili u pojedinim elementima životne sredine, u skladu sa posebnim propisima; | | | | | | |8. competent authority |član 2,stav 1,

tačka 8 |nadležni organ jeste organ odgovoran za sprovođenje obaveza u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, i to:

-−ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine;

-−pokrajinski organ nadležan za poslove zaštite životne sredine;

−-organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove zaštite životne sredine; |potpuno usklađeno | | | | | |9. permit |član 2,stav 1,

tačka 10 |integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim ovim zakonom; |potpuno usklađeno | | | | | |10. change in operation |član 2,stav 1,

tačka 11 |izmena u pogonu jeste promena prirode ili funkcionisanja ili proširenje postrojenja koji mogu uticati na životnu sedinu; |potpuno usklađeno | | | | | |11. substantial change |član 2,stav 1,

tačka 12 |bitna izmena u radu postrojenja jeste promena koja, po mišljenju nadležnog organa, može imati značajne negativne posledice po zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra; |potpuno usklađeno | | | | | |12. best available techniques [BAT] |član 2,stav 1,

tačka 14 |najbolje dostupne tehnike (BAT) – najdelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i načinu njihovog obavljanja koje omogućavaju pogodniju primenu određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrednosti emisija, propisanih u cilju sprečavanja ili ako to nije izvodljivo, u cilju smanjenja emisija i uticaja na životnu sredinu kao celinu; |potpuno usklađeno | | | | | |a) techniques |član 2,stav 1,

tačka 14 |tehnika – način na koji je postrojenje projektovano, izgrađeno, održavano, na koji funkcioniše i stavlja se van pogona ili zatvara, uključujući i tehnologiju koja se koristi; |potpuno usklađeno | | | | | |b) available techniques |član 2,stav 1,

tačka 14 |dostupna – tehnika razvijena do stepena koji omogućava primenu u određenom sektoru industrije pod ekonomski i tehnički prihvatljivim uslovima, uključujući troškove i koristi, ako je pod uobičajenim uslovima dostupna operateru; |potpuno usklađeno | | | | | |c) best |član 2,stav1,

tačka 14 |najbolji – podrazumeva najefikasniji učinak u postizanju visokog opšteg nivoa zaštite životne sredine; |potpuno usklađeno | | | | | |13. operator |član 2,stav 1,

tačka 15 |operater jeste svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola; |potpuno usklađeno | | | | | |14. the public |član 2,stav 1,

tačka 16 |javnost obuhvata jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe; |potpuno usklađeno | | | | | |15. the public concerned |član 2,stav1,

tačka17 |zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju rad postrojenja i obavljanje aktivnosti utiče ili je verovatno da će uticati, uključujući nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa. |potpuno usklađeno | | | | |3.1 |Member States shall take the necessary measures to provide that the competent authorities ensure that installations are operated in such a way that:

(a) all the appropriate preventive measures are taken against pollution, in particular through application of the best available techniques; |član 3,stav1,tačka 1 |Načelo predostrožnosti- svaka aktivnost mora biti sprovedena na način da se: ne prouzrokuje bilo kakvo znatno zagađenje; spreče ili smanje emisije na samom izvoru zagađivanja koje dovode do zagađenja vazduha, vode i zemljišta; spreči ili smanji korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa i energije; spreči ili smanji stvaranje otpada; svede na minimum rizik po zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra.

Ostvaruje se procenom uticaja na životnu sredinu, procenom opasnosti od rizika i korišćenjem najbolje dostupnih tehnika.

Odsustvo naučne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine u slučaju mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu. |potpuno usklađeno | | | | | |(b) no significant pollution is caused; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(c) waste production is avoided in accordance with Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste ( ); where waste is produced, it is recovered or, where that is technically and economically impossible, it is disposed of while avoiding or reducing any impact on the environment; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(d) energy is used efficiently; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(e) necessary measures are taken to prevent accidents & limit their consequences; |član 3,stav1,tačka 1 | |potpuno usklađeno | | | | | |(f) necessary measures are taken upon definitive cessation of activities to avoid any pollution risk & return site of operation to satisfactory state. |član 3,stav1,

tačke1 i 5 |i

Načelo „zagađivač plaća“ – zagađivač mora da snosi pune troškove posledica svojih aktivnosti, odnosno troškove nastale ugrožavanjem životne sredine, koji uključuju troškove za ugrožavanje i rizik po životnu sredinu i troškove uklanjanja štete nanete životnoj sredini, odnosno vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje životne sredine posle zatvaranja postrojenja ili prestanka obavljanja aktivnosti. |potpuno usklađeno | | | | |4 |Member States shall take the necessary measures to ensure that no new installation is operated without a permit issued in accordance with this Directive, without prejudice to the exceptions provided for in Directive 2001/80/EC of the

European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants ( ). |član 6,stav1,tačka1

i

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola (Službeni glasnik RS,br.84/2005)

|Nadležni organ obezbeđuje:

1)da rad novih postrojenja ne započne pre dobijanja dozvole osim u slučaju probnog rada odobrenog u skladu sa zakonom, kao i nakon probnog rada, a najduže još 240 dana, pod uslovom da su u toku trajanja probnog rada svi rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine u skladu sa propisanim dozvoljenim vrednostima i da to potvrđuje nalaz komisije za tehnički pregled postrojenja; |potpuno usklađeno | | | | |5.1 |Requirements for the granting of permits for existing installations

Member States shall take the necessary measures to ensure that the competent authorities see to it, by means of permits in accordance with Articles 6 and 8 or, as appropriate, by reconsidering and, where necessary, by updating the conditions, that

existing installations operate in accordance with the requirements of Articles 3, 7, 9, 10 and 13, Article 14(a) and (b) and Article 15(2) not later than 30 October 2007, without prejudice to specific Community legislation. |član 6,stav1,

tačke 2-9 |Nadležni organ obezbeđuje:…..2)da rad postojećih postrojenja započet pre dana stupanja na snagu ovog zakona bude usklađen sa zahtevima i uslovima utvrđenim ovim zakonom; 3)da uslovi i postupak izdavanja dozvola budu u potpunosti koordinirani u slučaju da u postupku učestvuje više od jednog nadležnog organa; 4)praćenje razvoja najboljih dostupnih tehnika;5)praćenje i razvoj monitoringa koji primenjuje operater; 6)reviziju i, po potrebi, ažuriranje uslova u dozvoli; 7)pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa;8)registar rezultata monitoringa koji obavlja operater;

9) preduzimanje i drugih mera utvrđenih zakonom i drugim propisima. |potpuno usklađeno | | | | |5.2 |Member States shall take the necessary measures to apply the provisions of Articles 1, 2, 11 and 12, Article 14(c), Article 15(1) and (3), Articles 17, 18 and Article 19(2) to existing installations as from 30 October 1999. |član 6,stav1,

tačke 1-9 |tekst odredbe – Obaveze nadležnog organa su date u prethodnoj stavci |potpuno usklađeno | | | | |6.1 |Member States shall take the necessary measures to ensure that an application to the competent authority for a permit includes a description of:

(a) the installation and its activities; |član 8,stav1,tačka1

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |Operater podnosi nadležnom organu zahtev za izdavanje dozvole koji sadrži naročito podatke o:

1) postrojenju i njegovoj aktivnosti; …………………….. |potpuno usklađeno | | | | | |(b) the raw and auxiliary materials, other substances and the energy used in or generated by the installation; |član 8,stav1,tačka2

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006)

|2) sirovinama i pomoćnom materijalu, drugim materijama i energiji koji se koriste u postrojenju ili se u njemu stvaraju; |potpuno usklađeno | | | | | |(c) the sources of emissions from the installation; |član 8,stav1,tačka 3

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |3) izvorima emisija koje potiču iz postrojenja; |potpuno usklađeno | | | | | |(d) the conditions of the site of the installation; |član8,stav1,tačka4

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |4) uslovima karakterističnim za lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi; |potpuno usklađeno | | | | | |(e) the nature and quantities of foreseeable emissions from the installation into each medium as well as identification of significant effects of the emissions on the environment; |član8,stav1,tačka5-6

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |5) prirodi i količini predviđenih emisija koje iz postrojenja dospevaju u vodu, vazduh i zemljište;

6) identifikovanim značajnim uticajima emisija na životnu sredinu i mogućnosti uticaja na veću udaljenost; |potpuno usklađeno | | | | | |(f) the proposed technology and other techniques for preventing or, where this not possible, reducing emissions from the installation; |član8,stav1,tačka7

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |7) predloženoj tehnologiji i drugim tehnikama kojima se sprečavaju ili, ako to nije moguće, smanjuju emisije; |potpuno usklađeno | | | | | |(g) where necessary, measures for the prevention and recovery of waste generated by the installation; |tačka8,stav1,tačka9

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |9) merama za smanjenje nastajanja i uklanjanje otpada koji nastaje prilikom funkcionisanja postrojenja; |potpuno usklađeno | | | | | |(h) further measures planned to comply with the general principles of the basic obligations of the operator as provided for in Article 3; |član8,stav1,tačka14

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |14) drugim merama čije preduzimanje se planira u skladu sa propisima. |potpuno usklađeno | | | | | |(i) measures planned to monitor emissions into the environment; |član8,stav1,tačka11

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |11) planiranim merama monitoringa emisija u životnu sredinu; |potpuno usklađeno | | | | | |(j) the main alternatives, if any, studied by the applicant in outline.

An application for a permit shall also include a non-technical summary of the details referred to in points (a) to (j). |član8,stav1,

tačke12-13

i

Pravilnik o sadržini, uzgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,br.30/2006) |12) prikaz glavnih alternativa koje je operater razmatrao;

13) netehnički prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva; |potpuno usklađeno | | | | |7 |Integrated approach to issuing permits

Member States shall take the measures necessary to ensure that the conditions of, and procedure for the grant of, the permit are fully coordinated where more than one competent authority is involved, in order to guarantee an effective integrated approach

by all authorities competent for this procedure. |član 3,stav 1,tačka 2

i

član 6, stav 1, tačka 3

|Načelo integrisanosti i koordinacije – integrisani pristup izdavanja dozvola je usklađen postupak izdavanja dozvole u kom učestvuje više od jednog nadležnog organa koji preduzimaju mere za efikasan i integrisan pristup ovom postupku.

Potpuna uzajamna koordinacija nadležnih organa u postupku izdavanja dozvola i određivanju uslova omogućava postizanje najvišeg praktično mogućeg nivoa zaštite životne sredine kao celine….

i

Nadležni organ obezbeđuje:….3)da uslovi i postupak izdavanja dozvola budu u potpunosti koordinirani u slučaju da u postupku učestvuje više od jednog nadležnog organa;

|potpuno usklađeno | | | | |8 |Decisions

Without prejudice to other requirements laid down in national or Community legislation, the competent authority shall grant a permit containing conditions guaranteeing that the installation

complies with the requirements of this Directive or, if it does not, shall refuse to grant the permit.

|član 16, stav 1

i

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

|Dozvolom se utvrđuju uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti i obaveze oparatera u zavisnosti od prirode aktivnosti i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

1)primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera;

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje;

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

7)mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije; |potpuno usklađeno | | | | | | | |8)zahteve za monitoring emisija sa:−

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

−-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

−-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

9)mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica;

10)smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine;

11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje; | | | | | | | | |13)način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima;

14)rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom;

15)druge specifične zahteve.

| | | | | | | |i

član15,stav1,

tačke 1-3

|Nadležni organ će odbiti zahtev za izdavanje dozvole ako:

1)postrojenje za obavljanje aktivnosti za koju se zahteva dozvola ne ispunjava propisane uslove;

2)na osnovu podataka i dokumentacije sadržanih u zahtevu nisu ispunjeni uslovi za primenu propisanih standarda životne sredine;

3)zahtev sadrži netačne podatke koji su od uticaja na izdavanje dozvole. |potpuno usklađeno | | | | | |All permits granted and modified permits must include details of the arrangements made for air, water and land protection as referred to in this Directive. |član 16,stav 2,

tačka 4 |Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

…………….

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

…………….

|potpuno usklađeno | | | | |9.1 |Conditions of the permit

Member States shall ensure that the permit includes all measures necessary for compliance with the requirements of Articles 3 and 10 for the granting of permits in order to achieve a high level of protection for the environment as a whole by means of protection of the air, water and land. |član 16,stav 1 i stav 2,tačke 1-15

i

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

|Dozvolom se utvrđuju uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti i obaveze oparatera u zavisnosti od prirode aktivnosti i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

1)primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera;

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje; |potpuno usklađeno | | | | | | | |4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

7)mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije;

8)zahteve za monitoring emisija sa:

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

9)mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica;

10)smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine; | | | | | | | | |11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje;

13)način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima;

14)rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom;

15)druge specifične zahteve. | | | | | |9.2 |In the case of a new installation or a substantial change where Article 4 of Directive 85/337/EEC applies, any relevant information obtained or conclusion arrived at pursuant to Articles 5, 6 and 7 of that Directive shall be taken into consideration for the purposes of granting the permit. |član 9,stav 2

i

član 16,stav 2,

tačka2

|Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva, zavisno od postrojenja, prilaže:

1)za nova postrojenja – saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i saglasnost na procenu opasnosti od udesa;

2)za postojeća postrojenja – saglasnost na studiju uticaja zatečenog stanja, procenu opasnosti od udesa i program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim ovim zakonom.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

……………….

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

………………..

|potpuno usklađeno | | | | |9.3 |The permit shall include emission limit values for polluting substances, in particular those listed in Annex III, likely to be emitted from the installation concerned in significant quantities, having regard to their nature and their potential to transfer pollution from one medium to another (water, air and land). If necessary, the permit shall include appropriate requirements ensuring protection of the soil and ground water and measures concerning the management of waste generated by the installation.Where appropriate, limit values may be supplemented or replaced by equivalent |član 16,stav 2,

tačke 3-6

i

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

i

Indikativna lista glavih zagađujućih materija (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

|Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

………………………

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje;

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

|potpuno usklađeno | | | | | |parameters or technical measures. | | | | | | | | |For installations under point 6.6 in Annex I, emission limit values laid down in accordance with this paragraph shall take into account practical considerations appropriate to these categories of installation. |Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola(Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | | |Where emissions of a greenhouse gas from an installation are specified in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community ( ) in relation to an activity carried out in that installation, the permit shall not include an emission limit value for direct emissions of that gas unless it is necessary to ensure that no significant local pollution is caused. |

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

i

Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

| |potpuno usklađeno | | | | | |Where necessary, the competent authorities shall amend the permit as appropriate. |član 18 |Izdata dozvola podleže ponovnom razmatranju (u daljem tekstu: revizija) najmanje dva puta u toku važenja.

Postupak revizije nadležni organ pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtev operatera i vrši se u skladu sa čl. 10. do 15. ovog zakona .

Nadležni organ po službenoj dužnosti pokreće postupak revizije, ako:

1)je zagađenje koje prouzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno izvršiti reviziju postojećih graničnih vrednosti emisija, ili je takve nove vrednosti potrebno utvrditi u dozvoli;

2)postoji opasnost da zagađenje prouzrokuje štetu ili nastane šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi; |potpuno usklađeno | | | | | | | |3)suštinske promene u najboljim dostupnim tehnikama omogućavaju značajno smanjenje emisija bez velikih dodatnih troškova;

4)promene u zahtevima za bezbednost u radu postrojenja ili sigurnost određene aktivnosti zahtevaju uvrđenje novih tehnika;

5)izmene u propisima o zaštiti životne sredine to zahtevaju.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana revizija dozvole vrši se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o nastalom slučaju.

Ako nadležni organ pokrene postupak za reviziju dozvole obavestiće operatera o razlozima za to i zatražiti da u određenom roku dostavi podatke iz člana 8. ovog zakona. | | | | | | |The third, fourth and fifth subparagraphs shall not apply to installations temporarily excluded from the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community in accordance with Article 27 of Directive 2003/87/EC. |Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

i

Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006)

| |potpuno usklađeno | | | | |9.4 |Without prejudice to Article 10, the emission limit values and the equivalent parameters and technical measures referred to in paragraph 3 shall be based on the best available techniques, without prescribing the use of any technique or specific technology, but taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions. In all circumstances, the conditions of the permit shall contain provisions on the minimisation of long-distance or transboundary pollution and ensure a high level of protection |član 16

i

Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

|Dozvolom se utvrđuju uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti i obaveze oparatera u zavisnosti od prirode aktivnosti i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

1)primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera;

2)mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu;

3)granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za dato postrojenje;

4)mere zaštite vazduha, vode i zemljišta;

5)mere koje se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja;

6)mere za smanjenje buke i vibracija;

7)mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije; |potpuno usklađeno | | | | | |for the environment as a whole | |8)zahteve za monitoring emisija sa:

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

9)mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica;

10)smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine;

11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje; | | | | | | | | |13)način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima;

14)rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom;

15)druge specifične zahteve.

Ako se prema određenom standardu kvaliteta životne sredine zahtevaju strožiji uslovi od onih koji se mogu postići primenom najboljih dostupnih tehnika, dozvola sadrži dodatne mere kojima se obezbeđuje primena ovih standarda.

U slučaju iz stava 3. ovog člana nadležni organ dozvolom utvrđuje mere i rokove za primenu standarda kvaliteta životne sredine, propisanih u skladu sa zakonom, a naročito:1)datum od kada se standardi primenjuju i područja na koja se odnose; | | | | | | | | |2)najviši i najniži prihvatljiv nivo zagađujućih materija i buke u životnoj sredini;

3)određene parametre, proceduru monitoringa i metode kojima se utvrđuju prekoračenja standarda, kao i mere koje se preduzimaju u tom slučaju.

Dozvola može sadržati privremeno oslobađanje od pridržavanja određenih uslova, ukoliko se usvojenim sanacionim programom obezbeđuje primena mera koje vode ka smanjenju zagađenja i ispunjenju uslova.

Vlada utvrđuje kriterijume za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta životne sredine, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u dozvoli. | | | | | |9.5 |The permit shall contain suitable release monitoring requirements, specifying measurement methodology and frequency, evaluation procedure and an obligation to supply the competent authority with data required for checking compliance with the permit. |član 16,stav 1,

tačka 8 |Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

……………….

8)zahteve za monitoring emisija sa:

-specificiranom metodologijom;

-definisanom učestalošću merenja;

-definisanim pravilima za tumačenje rezultata merenja;

-utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu;

|potpuno usklađeno | | | | |9.6 |The permit shall contain measures relating to conditions other than normal operating conditions. Thus, where there is a risk that the environment may be affected, appropriate provision shall be made for start-up, leaks, malfunctions, momentary stoppages and definitive cessation of operations. |član 16.stav 1,

tačke 11 i 12 |Dozvola sadrži uslove koji se odnose na:

…………………

11)mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja;

12)preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje; |potpuno usklađeno | | | | |10 |Best available techniques and environmental quality standards

Where an environmental quality standard requires stricter conditions than those achievable by the use of the best available techniques, additional measures shall in particular be required in the permit, without prejudice to other measures which might be taken to comply with environmental quality standards. |član 16, stav 3 i 4 |Ako se prema određenom standardu kvaliteta životne sredine zahtevaju strožiji uslovi od onih koji se mogu postići primenom najboljih dostupnih tehnika, dozvola sadrži dodatne mere kojima se obezbeđuje primena ovih standarda.

U slučaju iz stava 3. ovog člana nadležni organ dozvolom utvrđuje mere i rokove za primenu standarda kvaliteta životne sredine, propisanih u skladu sa zakonom, a naročito:

1)datum od kada se standardi primenjuju i područja na koja se odnose;

2)najviši i najniži prihvatljiv nivo zagađujućih materija i buke u životnoj sredini;

3)određene parametre, proceduru monitoringa i metode kojima se utvrđuju prekoračenja standarda, kao i mere koje se preduzimaju u tom slučaju. |potpuno usklađeno | | | | |11 |Developments in best available techniques

Member States shall ensure that the competent authority follows or is informed of developments in best available techniques. |član 6,stav 1,

tačka 4 |Nadležni organ obezbeđuje:

………………

4)praćenje razvoja najboljih dostupnih tehnika;

|potpuno usklađeno | | | | |12.1 |Changes by operators to installations

Member States shall take the necessary measures to ensure that the operator informs the competent authorities of any planned change in the operation. Where appropriate, the competent authorities shall update the permit or the conditions. |član 6,stav1,tačka 6

i

član 17,stav 1,

tačka 3

i

član 20

|Nadležni organ obezbeđuje:

……………..

6)reviziju i, po potrebi, ažuriranje uslova u dozvoli;

Operater je obavezan da:

……………….

3)obaveštava nadležni organ o svakoj promeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu, sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi;

U slučaju revizije dozvole po službenoj dužnosti, kao i planirane izmene u postrojenju ili njegovom radu koja ne čini bitnu izmenu u smislu ovog zakona, nadležni organ može izmeniti uslove utvrđene dozvolom..

|potpuno usklađeno | | | | | | | |Ako veliki broj izmena u dozvoli otežava efikasnu kontrolu aktivnosti nadležni organ može zatražiti od operatera da dostavi novi zahtev za izdavanje dozvole | | | | | |12.2 |Member States shall take the necessary measures to ensure that no substantial change planned by the operator is made without a permit issued in accordance with this Directive. The application for a permit and the decision by the competent

authority must cover those parts of the installation and those aspects listed in Article 6 that may be affected by the change. The relevant provisions of Article 3, Articles 6 to 10 and Article 15(1), (2) and (3) shall apply mutatis mutandis. |član 17,stav 1,

tačka 3

i

član 17,stav 4,

tačka 1

i

član 7,stav 2,

tačka 2

i

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole (Sl.glasnik RS,br.30/2006) |Operater je obavezan da:

………………

3)obaveštava nadležni organ o svakoj promeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu, sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi;

Na zahtev nadležnog organa koji izdaje dozvolu ili inspektora, operater je obavezan da:

1)dostavi podatke nadležnom organu neophodne za izdavanje, izmenu ili prestanak važnosti dozvole;

Dozvolom se odobrava:

……………..

2)rad i bitne izmene u radu, odnosno funkcionisanju postojećeg postrojenja.

|potpuno usklađeno | | | | |13.1 |Reconsideration and updating of permit conditions by the competent authority

Member States shall take the necessary measures to ensure that competent authorities periodically reconsider and, where necessary, update permit conditions. |član 18

|Izdata dozvola podleže ponovnom razmatranju (u daljem tekstu: revizija) najmanje dva puta u toku važenja.

Postupak revizije nadležni organ pokreće po službenoj dužnosti ili na zahtev operatera i vrši se u skladu sa čl. 10. do 15. ovog zakona .

Nadležni organ po službenoj dužnosti pokreće postupak revizije, ako:

1)je zagađenje koje prouzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno izvršiti reviziju postojećih graničnih vrednosti emisija, ili je takve nove vrednosti potrebno utvrditi u dozvoli; 2)postoji opasnost da zagađenje prouzrokuje štetu ili nastane šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi; 3)suštinske promene u najboljim dostupnim tehnikama omogućavaju značajno smanjenje emisija bez velikih dodatnih troškova; |potpuno usklađeno | | | | | | |

i

član 20

|4)promene u zahtevima za bezbednost u radu postrojenja ili sigurnost određene aktivnosti zahtevaju uvođenje novih tehnika;

5)izmene u propisima o zaštiti životne sredine to zahtevaju.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana revizija dozvole vrši se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o nastalom slučaju.

Ako nadležni organ pokrene postupak za reviziju dozvole obavestiće operatera o razlozima za to i zatražiti da u određenom roku dostavi podatke iz člana 8. ovog zakona.

U slučaju revizije dozvole po službenoj dužnosti, kao i planirane izmene u postrojenju ili njegovom radu koja ne čini bitnu izmenu u smislu ovog zakona, nadležni organ može izmeniti uslove utvrđene dozvolom.

| | | | | | | | |Ako veliki broj izmena u dozvoli otežava efikasnu kontrolu aktivnosti nadležni organ može zatražiti od operatera da dostavi novi zahtev za izdavanje dozvole. | | | | | |13.2 |The reconsideration shall be undertaken in any event where:

(a) the pollution caused by the installation is of such significance that the existing emission limit values of the permit need to be revised or new such values need to be included in the permit;

(b) substantial changes in the best available techniques make it possible to reduce emissions significantly without imposing excessive costs;

(c) the operational safety of the process or activity requires other techniques to be used;

(d) new provisions of Community or national legislation so dictate. |član 18, stav 3 |Nadležni organ po službenoj dužnosti pokreće postupak revizije, ako:

1)je zagađenje koje prouzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno izvršiti reviziju postojećih graničnih vrednosti emisija, ili je takve nove vrednosti potrebno utvrditi u dozvoli;

2)postoji opasnost da zagađenje prouzrokuje štetu ili nastane šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi;

3)suštinske promene u najboljim dostupnim tehnikama omogućavaju značajno smanjenje emisija bez velikih dodatnih troškova;

4)promene u zahtevima za bezbednost u radu postrojenja ili sigurnost određene aktivnosti zahtevaju uvođenje novih tehnika;

5)izmene u propisima o zaštiti životne sredine to zahtevaju.

|potpuno usklađeno | | | | |14 |Compliance with permit conditions

Member States shall take the necessary measures to ensure that:

(a) the conditions of the permit are complied with by the operator when operating the installation;

(b) the operator regularly informs the competent authority of the results of the monitoring of releases and without delay of any incident or accident significantly affecting the environment;

(c) operators of installations afford the representatives of the competent authority all necessary assistance to enable them to carry out any inspections within the installation, |član 17,stav 1,2 i 4 |Operater je obavezan da:

1)postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli; 2)dostavi nadležnom organu rezultate monitoringa; 3)obaveštava nadležni organ o svakoj promeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu, sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi; 4)dostavlja nadležnom organu godišnji izveštaj o vršenju aktivnosti za koje je dozvola izdata; 5)obaveštava nadležni organ o planiranoj promeni operatera; 6)izvrši sve mere koje nadležni organ utvrdi posle prestanka važnosti dozvole.

Operater je dužan da vrši monitoring sprovođenjem plana monitoringa iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona i u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli koji se odnose na zahteve za monitoring emisija.

|potpuno usklađeno | | | | | |to take samples and to gather any information necessary for the performance of their duties for the purposes of this Directive. | |Na zahtev nadležnog organa koji izdaje dozvolu ili inspektora, operater je obavezan da:

1)dostavi podatke nadležnom organu neophodne za izdavanje, izmenu ili prestanak važnosti dozvole;

2)omogući inspekciji uvid u dokumentaciju koju čuva u vezi sa izdavanjem dozvole, obezbedi pristup uzorcima i mestima za monitoring određenim u dozvoli i omogući im nesmetano pribavljanje informacija o postupanju u skladu sa uslovima u dozvoli. | | | | | |15.1 |Access to information and public participation in the permit procedure

1. Member States shall ensure that the public concerned is given early and effective opportunities to participate in the procedure for:

(a) issuing a permit for new installations;

(b) issuing a permit for any substantial change;

(c) updating of a permit or permit conditions for an installation in accordance with Article 13(2)(a).

|član 6,stav 1,tačka7

i

član 11 |Nadležni organ obezbeđuje:

………………

7)pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa;

Nadležni organ obaveštava organe i organizacije u oblasti: poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, planiranja, izgradnje, saobraćaja, energetike, rudarstva, zaštite kulturnih dobara, zaštite prirode i dr. kao i organe lokalne samouprave na čijoj teritoriji se planira aktivnost, odnosno nalazi postrojenje (u daljem tekstu: drugi organi i organizacije) i zaiteresovanu javnost o prijemu zahteva, u roku od pet dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

|potpuno usklađeno | | | | | | |

i

član 12 |Nadležni organ na zahtev drugih organa i organizacija iz stava 1. ovog člana dostavlja kopiju zahteva za izdavanje dozvole i stavlja na uvid odgovarajuću dokumentaciju iz člana 9. ovog zakona.

Na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ dostaviće kopiju zahteva za izdavanje dozvole.

Podnosilac zahteva iz stava 3. ovog člana snosi troškove izrade i dostavljanja kopije zahteva za izdavanje dozvole, u propisanom iznosu.

Drugi organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti dostavljaju svoja mišljenja nadležnom organu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Nadležni organ je dužan da nacrt dozvole izradi u roku od 45 | | | | | | | | |dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole. Prilikom izrade nacrta dozvole nadležni organ razmatra mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ je dužan da o nacrtu dozvole i o mogućnosti uvida u prateću dokumentaciju obavesti druge organe i organizacije i javnost, u roku od pet dana od dana prijema takvog zahteva.

Nadležni organ na zahtev drugih organa i organizacija iz stava 1. ovog člana bez odlaganja dostavlja kopiju nacrta dozvole.

Na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ dostaviće kopiju nacrta dozvole.

Podnosilac zahteva iz stava 4. ovog člana snosi troškove izrade i dostavljanja kopije nacrta dozvole, u propisanom iznosu.

| | | | | | | |

i

član 15, stav1 i 6

|Drugi organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti mogu nadležnom organu dostaviti svoja mišljenja o nacrtu dozvole, u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 2. ovog člana.

Nadležni organ nacrt dozvole zajedno sa zahtevom operatera i pratećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na nacrt dozvole, dostavlja tehničkoj komisiji, u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 6. ovog člana.

Nadležni organ odlučuje o izdavanju dozvole na osnovu zahteva operatera, priložene dokumentacije, izveštaja i ocene tehničke komisije, kao i pribavljenih mišljenja drugih | | | | | | |

The procedure set out in Annex V shall apply for the purposes of such participation.

|

i

član 23 |organa i organizacija i zainteresovane javnosti, u roku od 120 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

Rešenje o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole nadležni organ dostavlja operateru i o tome obaveštava druge organe i organizacije i javnost u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

Nadležni organ dužan je da obaveštava druge organe i organizacije i javnost u slučajevima iz čl. 11, 12. i 15. ovog zakona putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja u pisanoj formi obaveštenje drugim organima i organizacijama.

| | | | | | | | |Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži podatke o:

1)nazivu i sedištu, odnosno imenu i adresi operatera;

2)lokaciji na kojoj se planira ili obavlja aktivnost za koju se zahteva dozvola;

3)aktivnosti i postrojenju;

4)roku za dostavljanje mišljenja;

5)mestu i vremenu za javni uvid u podneti zahtev za izdavanje dozvole, prateću dokumentaciju ili nacrt dozvole;

6)rešenju o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole, posebno razlozima na kojima se rešenje zasniva, kao i o svakom daljem obnavljanju dozvole.

Ako zahtev operatera za izdavanje dozvole, nacrt dozvole ili dozvola sadrže poslovnu tajnu ili podatak koji, u skladu | | | | | | | | |sa zakonom, zahteva ograničen pristup javnosti za dobijanje informacija, nadležni organ može odlučiti da za određene delove zahteva, odnosno nacrta dozvole ili dozvole ograniči pristup javnosti.

O odluci o ograničavanju pristupa javnosti za dobijanje informacija u smislu stava 4. ovog člana, nadležni organ je dužan da obavesti javnost na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, a organe iz člana 11. stav 1. ovog zakona na način utvrđen u stavu 2. ovog člana, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na informacije o emisijama, rizicima od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijskog nadzora. | | | | | |15.2 |The results of monitoring of releases as required under the permit conditions referred to in Article 9 and held by the competent authority shall be made available to the public. |član 6, stav 1,

tačke 7 i 8

i

član 23, stav 6

|Nadležni organ obezbeđuje:

…………….

7)pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa;

8)registar rezultata monitoringa koji obavlja operater;

…………………….

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na informacije o emisijama, rizicima od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijskog nadzora. |potpuno usklađeno | | | | |15.3 |Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the restrictions laid down in Article 4(1), (2) and (4) of Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information ( ). |član 9, stav 1,

tačka 10

i

Pravilnik o sadržini, izgledu inačinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole (Službeni glasnik RS,broj 30/2006)

i

član 9.Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Službeni glasnik RS,broj 120/2004,54/2007,

104/2009 i 36/2010)

|Uz zahtev za izdavanje dozvole podnosilac zahteva prilaže sledeću dokumentaciju:

………………….

10)izjavu kojom potvrđuje da su informacije sadržane u zahtevu istinite, tačne, potpune i dostupne javnosti;

|potpuno usklađeno | | | | |15.4 |When a decision has been taken, the competent authority shall inform the public in accordance with the appropriate procedures and shall make available to the public the following information:

(a) the content of the decision, including a copy of the permit and of any conditions and any subsequent updates; and

(b) having examined the concerns and opinions expressed by the public concerned, the reasons and considerations on which the decision is based, including information on the public participation process. |član 3,stav 1,

tačka 6

i

član 15,stav 1 i 6 |Načelo javnosti – u cilju informisanja javnosti o radu postrojenja i o njihovom mogućem uticaju na životnu sredinu, kao i u cilju obezbeđenja pune otvorenosti postupka izdavanja dozvola, javnost mora imati pristup informacijama koje se odnose na zahtev za izdavanje dozvole za nova postrojenja ili za bitne izmene u radu postrojenja, izradu nacrta dozvole, rešenja o izdavanju dozvole i o svakom njenom obnavljanju, kao i na relevantne podatke dobijene monitoringom.

Nadležni organ odlučuje o izdavanju dozvole na osnovu zahteva operatera, priložene dokumentacije, izveštaja i ocene tehničke komisije, kao i pribavljenih mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, |potpuno usklađeno | | | | | | |

i

član 23, stav 1-3 |u roku od 120 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole.

Rešenje o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole nadležni organ dostavlja operateru i o tome obaveštava druge organe i organizacije i javnost u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

Nadležni organ dužan je da obaveštava druge organe i organizacije i javnost u slučajevima iz čl. 11, 12. i 15. ovog zakona putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja u pisanoj formi obaveštenje drugim organima i organizacijama.

| | | | | | | | |Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži podatke o:

1)nazivu i sedištu, odnosno imenu i adresi operatera;

2)lokaciji na kojoj se planira ili obavlja aktivnost za koju se zahteva dozvola;

3)aktivnosti i postrojenju;

4)roku za dostavljanje mišljenja;

5)mestu i vremenu za javni uvid u podneti zahtev za izdavanje dozvole, prateću dokumentaciju ili nacrt dozvole;

6)rešenju o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole, posebno razlozima na kojima se rešenje zasniva, kao i o svakom daljem obnavljanju dozvole. | | | | | |16.1 |Access to justice

Member States shall ensure that, in accordance with the relevant national legal system, members of the public concerned have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of this Directive when:

(a) they have a sufficient interest; or

(b) they maintain the impairment of a right, where administrative procedural law of a Member State requires this as a precondition. |član 15, stav 7

ovo je regulisano članom 11,stav 1

Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik RS, broj 111/2009) |Protiv rešenja nadležnog organa iz stava 4. ovog člana nije dopuštena žalba i može se pokrenuti upravni spor. |potpuno usklađeno | | | | |16.2 |Member States shall determine at what stage the decisions, acts or omissions may be challenged. |član 15,stav 7 |Protiv rešenja nadležnog organa iz stava 4. ovog člana nije dopuštena žalba i može se pokrenuti upravni spor. |potpuno usklađeno | | | | |16.3 |What constitutes a sufficient interest and impairment of a right shall be determined by the Member States, consistently with the objective of giving the public concerned wide access to justice. To this end, the interest of any non-governmental

organisation promoting environmental protection and meeting any requirements under national law shall be deemed sufficient for the purpose of paragraph 1(a) |član 2,stav 1,

tačke 16 i 17

ovo je regulisano i

Zakonom o opštem upravnom postupku

(Službeni glasnik RS, broj 33/97,31/01 i 30/2010)

i

Zakonom o upravnim sporovima (Službeni glasnik RS, broj 111/2009)

|-javnost obuhvata jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe;

-zainteresovana javnost obuhvata javnost na koju rad postrojenja i obavljanje aktivnosti utiče ili je verovatno da će uticati, uključujući nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa. |potpuno usklađeno | | | | | |Such organisations shall also be deemed to have rights capable of being impaired for the purpose of paragraph 1(b). | | | | | | | |18.1 |Transboundary effects

Where a Member State is aware that the operation of an installation is likely to have significant negative effects on the environment of another Member State, or where a Member State likely to be significantly affected so requests, the Member State in whose territory the application for a permit

pursuant to Article 4 or Article 12(2) was submitted shall forward to the other Member State any information required to be given or made available pursuant to Annex V at the same time as it makes it available to its own nationals. |član 24 |Razmenu informacija o prekograničnom uticaju rada postrojenja i aktivnosti na životnu sredinu vrši Ministarstvo.

Ako rad nekog postrojenja može imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži, Ministarstvo, u postupku konsultacija, dostavlja drugoj državi na mišljenje informacije, i to: 1)o zahtevu za izdavanje dozvole, uključujući i opis podataka iz člana 8. ovog zakona; 2)o nadležnom organu koji donosi odluku o izdavanju dozvole; 3)o prirodi odluke koja može biti doneta; 4)o postupku učešća javnosti, uključujući i zainteresovanu javnost. O odluci o izdavanju dozvole ili odbijanju zahteva za njeno izdavanje, Ministarstvo obaveštava |potpuno usklađeno | | | | | |Such information shall serve as a basis for any consultations necessary in the framework of the bilateral relations between the two Member States on a reciprocal and equivalent basis. | |drugu državu koja je bila konsultovana u postupku odlučivanja, dostavljanjem informacija, i to:

1)o sadržaju odluke o izdavanju dozvole, odnosno odbijanju zahteva za izdavanje dozvole;

2)o razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući informacije o postupku učešća javnosti.

Konsultacije o prekograničnom uticaju vrše se na način i u rokovima koji se utvrđuju sporazumima između nadležnih organa država na principima reciprociteta i ravnopravnosti.

O primljenim informacijama o prekograničnom uticaju postrojenja i aktivnosti u drugoj državi Ministarstvo obaveštava javnost na način utvrđen u članu 23. stav 1. ovog zakona.

| | | | | | | | |Rezultate konsultacija i pribavljenog mišljenja zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države. | | | | | |18.2 |Within the framework of their bilateral relations, Member States shall see to it that in the cases referred to in paragraph 1 the applications are also made available for an appropriate period of time to the public of the Member State likely to be

affected so that it will have the right to comment on them before the competent authority reaches its decision. |član 24 |kompletan tekst člana dat u predhodnoj stavci |potpuno usklađeno | | | | |18.3 |The results of any consultations pursuant to paragraphs 1 and 2 must be taken into consideration when the competent authority reaches a decision on the application. |član 24,stav 4-6 |Konsultacije o prekograničnom uticaju vrše se na način i u rokovima koji se utvrđuju sporazumima između nadležnih organa država na principima reciprociteta i ravnopravnosti.

O primljenim informacijama o prekograničnom uticaju postrojenja i aktivnosti u drugoj državi Ministarstvo obaveštava javnost na način utvrđen u članu 23. stav 1. ovog zakona.

Rezultate konsultacija i pribavljenog mišljenja zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države. |potpuno usklađeno | | | | |18.4 |The competent authority shall inform any Member State which has been consulted pursuant to paragraph 1 of the decision reached on the application and shall forward to it the information referred to in Article 15(4). That Member

State shall take the measures necessary to ensure that that information is made available in an appropriate manner to the public concerned in its own territory. |član 24,stav 4-6 |Konsultacije o prekograničnom uticaju vrše se na način i u rokovima koji se utvrđuju sporazumima između nadležnih organa država na principima reciprociteta i ravnopravnosti.

O primljenim informacijama o prekograničnom uticaju postrojenja i aktivnosti u drugoj državi Ministarstvo obaveštava javnost na način utvrđen u članu 23. stav 1. ovog zakona.

Rezultate konsultacija i pribavljenog mišljenja zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države. |potpuno usklađeno | | | | |19.2 |In the absence of Community emission limit values defined pursuant to this Directive, the relevant emission limit values contained in the Directives listed in Annex II and in other Community legislation shall be applied as minimum emission limit values pursuant to this Directive for the installations listed in Annex I. |Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005)

GVE su propisane i kroz akte vezano za emisije u vazduh, vodu, otpad:

Uredba o GVE zagađujućih materija u vazduh (Službeni glasnik RS,br.71/2010)

Uredba o GVE zagađujućih materija u vode i rokovi za njihovo dostizanje (Službeni glasnik RS,br.67/2011)

| |potpuno usklađeno | | | | |Annex I |Categories of industrial activities referred to in article 1 |Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | |Annex II |List of Directives referred to in articles 19 (2), (3) and 20 |Direktive su transponovane u zakonodavstvo RS kroz akte koji su doneti u oblasti otpada, vazduha, vode

| |potpuno usklađeno | | | | |Annex III |Indicative list of main polluting substances to be taken into account if they are relevant for fixing emission limit values |Indikativna lista glavnih zagađujućih materija (Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | |Annex IV |Considerations to be taken into account generally or in specific cases when determining best available techniques, as defined in Art. 2.12, bearing in mind the likely costs and benefits of measure and principles of precaution and prevention. |Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta,kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli (Službeni glasnik RS, broj 84/2005) | |potpuno usklađeno | | | | |Annex V |Public participation in decision-making |član 23 |Nadležni organ dužan je da obaveštava druge organe i organizacije i javnost u slučajevima iz čl. 11, 12. i 15. ovog zakona putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja u pisanoj formi obaveštenje drugim organima i organizacijama.

Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži podatke o:

1)nazivu i sedištu, odnosno imenu i adresi operatera;

2)lokaciji na kojoj se planira ili obavlja aktivnost za koju se zahteva dozvola;

3)aktivnosti i postrojenju;

4)roku za dostavljanje mišljenja;

|potpuno usklađeno | | | | | | | |5)mestu i vremenu za javni uvid u podneti zahtev za izdavanje dozvole, prateću dokumentaciju ili nacrt dozvole;

6)rešenju o izdavanju dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole, posebno razlozima na kojima se rešenje zasniva, kao i o svakom daljem obnavljanju dozvole.

Ako zahtev operatera za izdavanje dozvole, nacrt dozvole ili dozvola sadrže poslovnu tajnu ili podatak koji, u skladu sa zakonom, zahteva ograničen pristup javnosti za dobijanje informacija, nadležni organ može odlučiti da za određene delove zahteva, odnosno nacrta dozvole ili dozvole ograniči pristup javnosti.

O odluci o ograničavanju pristupa javnosti za dobijanje informacija u smislu stava 4. ovog člana, nadležni organ je | | | | | | | | |dužan da obavesti javnost na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, a organe iz člana 11. stav 1. ovog zakona na način utvrđen u stavu 2. ovog člana, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne odnosi se na informacije o emisijama, rizicima od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijskog nadzora. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostavite komentar