Razdeo 54 Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

RAZDEO 54 – MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis 01 Prihodi iz budžeta 825.305.000 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.479.646.000   UKUPNO 2.304.951.000

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Šifra programa: 0001 Naziv programa: Plate i dodaci zaposlenih Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Plate i dodaci zaposlenih- odnosi se na naknade u naturi ( troškovi prevoza radnika sa posla na posao- profakture autoprevoznicima) i pokloni deci zaposlenih ( paketići)-socijalna davanja zaposlenima- isplata porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana: solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, ili člana uže porodice i pomoć u medicinskom lečenju:pravo na naknadu troškova smeštaja, odvojeni život od porodice za izabrana , odnosno postavljena lica-naknade za prevoz zaposlenih na posao i sa posla:- nagrade za posebne rezultate rada:

PRAVNI OSNOV Zakon o radu ( Sl. glasnik 24/05, 61/05, 95/05).- Zakon o državnim službenicima ( Sl. glasnik 79/05, 81/05,83/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Na pravi način uskladiti odnose zarada i svih drugih primanja i nadoknada kako bi se postigla motivisanost i stručnost u radu , u skladu sa pozitivnim iskustvima zemalja EU

KRATKOROČNI CILjEVI Usklađenost plate zaposlenih sa standardima moderne državne uprave

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 1070-Naknade u naturi

Šifra aktivnosti: 1070 Naziv aktivnosti: Naknade u naturi Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OPIS Ovim se obezbeđuju sredstva za plaćanje troškova nesmetanog dolaska i odlaska na posao ( profakture autoprevoznicima), i pokloni ( paketići) za decu zaposlenih.

PRAVNI OSNOV Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 25/05 i 61/05)

CILjEVI Nesmetano obavljanje aktivnosti zaposlenih u ovom ministarstvu, koje vodi povećanju produktivnosti i motivisanosti državnih službenika

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA broj zaposlenih koji koriste markice

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 413151 Prevoz na posao i sa posla (markica) 01 – Prihodi iz budžeta 3.400.000 Prevoz na posao i sa posla ( markica) UKUPNO 3.400.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.400.000   UKUPNO 3.400.000 Aktivnost: 1071-Socijalna davanja zaposlenima

Šifra aktivnosti: 1071 Naziv aktivnosti: Socijalna davanja zaposlenima Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Sredstva su namenjena za isplatu porodiljskog bolovanja, bolavanja preko 30 dana ( prosečno 10 zaposlenih). Pošto Fond zdravstva vrši refundaciju sredstava za bolovanje, obim ovih sredstava smatramo dovoljnim.- Solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, ili člana uže porodice i pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog, ili člana uže porodice.

PRAVNI OSNOV Član 14. Zakona o državnim službenicima ( „Sl. glasnik 79/05, 81/05.Zakon o radu („Sl. glasnik 24/05, 61/05

CILjEVI Redovne isplate porodiljama, bolovanja preko 30 dana, pošto Fond zdravstva sa zakašnjenjem refundira sredstva, kako bi zaposleni bili motivisani.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 414111 Porodiljsko bolovanje 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Porodiljsko bolovanje 414121 Bolovanje preko 30 dana 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Bolovanje preko 30 dana UKUPNO 4.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.000.000   UKUPNO 4.000.000 Aktivnost: 1072-Naknade za zaposlene

Šifra aktivnosti: 1072 Naziv aktivnosti: Naknade za zaposlene Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Za korišćenje prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada isplaćuje se naknada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju ( za 510 zaposlenih).Pravo na naknadu troškova smeštaja za izabrana, odnosno postavljena lica po rešenju Administrativne komisije Vlade (pomoćnik ministra Radivoje Pirgić i Miloš Simić).Pravo na naknadu za odvojeni život od porodice ima pravo pomoćnik ministra Radivoje Pirgić, pošto u mestu rada ( Beogradu) ne živi porodica.

PRAVNI OSNOV Zakon o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“ br. 79/05, 81/05 i 83/05).

CILjEVI Obezbeđenje uslova za nesmetan dolazak na posao i efikasno obavljanje poslova.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 415111 Naknade za odvojen život od porodice 01 – Prihodi iz budžeta 270.000 Pomoćnik ministra Pirgić Radivoje ima dodatak za odvojen život, obzirom da u mestu u kome radi (Beograd), nije sa porodicom. 415112 Naknade za prevoz na posao i sa posla 01 – Prihodi iz budžeta 10.000.000 Naknada za prevoz na posao i sa posla za 510 zaposlenih. 415113 Naknada za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica 01 – Prihodi iz budžeta 850.000 Naknada troškova smeštaja za pomoćnike ministra Sektora za turizam- Radivoje Pirgić,pomoćnik minista Sek. za međunar. saradnju Miloš Simić. UKUPNO 11.120.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 11.120.000   UKUPNO 11.120.000

[pic]

Šifra programa: 0002 Naziv programa: Korišćenje usluga i roba Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Korišćenje usluga i roba obuhvata stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i materijal, koji su potrebni za nesmetano funkcionisanje Ministarstva. Predložen obim sredstva sačinjen je u skladu sa potrebama koje proizlaze iz rashoda koji su neophodni za obavljanje aktivnosti Ministarstva, a koji su detaljno opisani po pojedinim aktivnostima.

PRAVNI OSNOV Zakon obudžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“, br. 61/05 i 66/05)

SREDNjOROČNI CILjEVI Efikasno poslovanje i rad ovog ministarstva u skladu sa opredeljenjima Vlade o stvaranju moderne uprave

KRATKOROČNI CILjEVI Efikasan rad ministarstva skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o ministarstvima

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Izvršene sve obaveze u skladu sa nadležnostima Ministarstva

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 1074-Stalni troškovi

Šifra aktivnosti: 1074 Naziv aktivnosti: Stalni troškovi -komunalne i druge usluge Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Stalni troškovi obuhvataju troškove energetske usluge, komunalne, usluge komunikacije ( fiksni i mobilni telefoni, internet), troškovi redovnog osiguranja vozila, kao i zakup nestambenog i ostalog prostora.Obzirom da je tržišna i turistička inspekcija razmeštena na ( preko 160) različtih lokacija, a u cilju efikasnijeg redovnog poslovanja ministarstva.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 50 Zakona o budžetskom sistemu ( „Sl. glasnik RS“ br. 61/2005 i 66/ 2005).

CILjEVI Nesmetano funkcionisanje Ministarstva trgovine, turizma i usluga u budžetskoj godini

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 01 – Prihodi iz budžeta 30.000 Troškovi platnog prometa pri registraciji vozila i bankarske usluge kod kupovine deviza. 421200 Energetske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Troškovi električne energije , grejanja, gasa, 421300 Komunalne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 120.000 Troškovi komunalija – voda, odvoz smeća . usluge čišćenja 421400 Usluge komunikacija 01 – Prihodi iz budžeta 17.000.000 Troškovi mobilnih telefona, fiksni telefona, troškovi interneta i pošte 421512 Osiguranje vozila 01 – Prihodi iz budžeta 2.300.000 Troškovi osiguranja vozilatržišne i turističke inspekcije 421600 Zakup imovine i opreme 01 – Prihodi iz budžeta 950.000 Zakup unajmljenog prostora ua potrebe inspekcije po okruzima UKUPNO 20.700.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 20.700.000   UKUPNO 20.700.000

Aktivnost: 1075-Troškovi putovanja

Šifra aktivnosti: 1075 Naziv aktivnosti: Troškovi putovanja Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Potpuno pokrivanje aktivnosti rada ovog ministarstva kako u zemlji, tako u inostranstvu -sastanci na međudržavnom nivou, razmena delegacija, učešće na seminarima, radionicama i sl, troškovi smeštaja i ishrane dežurnih tržišnih inspektora na prelazu Brodarevo – Gostun u okviru redovnog rada i aktivnosti ovog ministarstva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima, Zakon o radu u skladu sačl. 118, Uredba o sl.putovanjima sl. list SCG 57/04

CILjEVI Potpuno pokrivanje aktivnosti rada ovog ministarstva kako u zemlji, tako u inostranstvu -sastanci na međudržavnom nivou, razmena delegacija, učešće na seminarima, radionicama i sl.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj putovanja, kvalitet izvršenih putovanja, uticaj na evropske integracije

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Troškovi dnevnica, prevoza i smeštaja u zemlji 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 7.000.000 Troškovi prevoza, smeštaja i dnevnica za službena putovanja u inostranstvo 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 01 – Prihodi iz budžeta 900.000 Troškovi prevoza i smeštaja za inspektore na graničnim prelazima, taksi prevoz i ostalo UKUPNO 10.900.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 10.900.000   UKUPNO 10.900.000

Aktivnost: 1076-Usluge po ugovoru

Šifra aktivnosti: 1076 Naziv aktivnosti: Usluge po ugovoru Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Usluge po ugovoru, koje su predviđene u ukupnom iznosu od 26.900.000,00 dinara sadržan je širok spektar usluga koje su neophodne Ministarstvu u culju obavljanja redovnih aktivnosti. Administrativne usluge obuhvataju usluge prevođenja, usluge softvera za instalaciju neophodnih softvera.Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kao i kotizacije za seminare i stručna savetovanja, članarine, stručne ispite. Članom 16. Zakona o turizmu ministar propisuje prgram i način polaganja stručnih ispita za turističkog vodiča, sadržaj i način vođenja evidencije turističkog vodiča, oblik i sadržaj legitimacije i oznaku . Usluge informisanja se odnose na informisanje javnosti, objavljivanje oglasa, tendera, kao i medijske usluge radija i televizije, usluge pres klipinga. Kategorizaciju ugostiteljskih objekata vrši pet komisija ( dva člana zaposlenih i jedan spoljni saradnik- arhitekta).Vođenje regista kategorisanih objekata je u nadležnosti Ministarstva, kao i izrada propisanih oznaka, kategorija ,licenci, što iziskuje određene troškove, što se sukcesivno vraća u budžet Republike.Ostale stručne usluge- usluge Ugovorom o delu, angažovanje stručnih lica pri izradi novih Zakona. Usluge hemijskog čišćenja uniformi tržišnih i turističkih inspektora, kao i ugostiteljske usluge Ministrastva. Reprezentacija i pokloni za domaće i strane delegacije.Predviđene su i ostale opšte usluge – usluge koje nisu precizirane kontnim planom.

PRAVNI OSNOV Član 50. Zakona o budžetskom sistemu (“ Sl. glasnik RS“, br. 61/05 i 66/05)Član 199. Zakona o raduZakon o državnim službenicima (“ Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 i 83/05)Član 16. Zakona o turizmuČlan 23. Zakona o turizmu

CILjEVI U kratkom roku obezbediti neophodna sredstva prema eksternim pružaocima usluga kako bi se obezbedilo nesmetano usavršavanje zaposlenih koje se sprovodi na osnovu internih konkursa ministarstva,a po osnovu programa usavšavanja zaposlenih.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 Usluge prevođenja za potrebe kabineta i stranih gostiju 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 Ažuriranje softvera iz oblasti praćenja propisa,uglavnom se odnosi na potrebe pravne službe, Indok program i programi iz sektora turizma – kategorizacija 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Usluge stručnog usavršavanja na osnovu internih konkursa za dodatno usavršavanje i na osnovu programa za stručno usavršavanje zaposlenih 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Troškovi pres klipiga na osnovu javne nabavke i troškovi organizovanja pres konferencija 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 12.000.000 Ugovori o delu, naknade članovima Komisije za kategorizaciju i ostalim komisijama po rešenju Ministra – odnosi se na poslove iz oblasti zaštite konkurencije, statističkih praćenja troškova života, angažovanja eksperata iz oblasti prava oko izrade zakona i drugih akata i sl. 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Troškovi ugostiteljskih usluga i usluge hemijskog čišđenja uniformi tržišnih i turističkih inspektora – oko 650 inspektora 423700 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Kupovina poklona i reprezentacija za potrebe dočeka stranih delegacija u okviru redovnih aktivnosti ministarstva 423911 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Usluge omladinskih zadruga, te ad hok troškovi prevoza zaplenjene specifične robe u postupku inspekcijskog nadzora UKUPNO 24.400.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 24.400.000   UKUPNO 24.400.000 Aktivnost: 1077-Specijalizovane usluge

Šifra aktivnosti: 1077 Naziv aktivnosti: Specijalizovane usluge Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Ostale specijalizovane usluge su usluge Jugoinspekta, koji vrši razna uzorkovanja robe.

PRAVNI OSNOV Zakon o budžetskom sistemu

CILjEVI Efikasno poslovanje i rad Ministarstva trgovine, turizma i usluga.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Broj uzorkovanja proizvoda i roba:

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Plaćanje troškova uzorkovanja i hemijskih i drugih analiza specijalizovanim agencijama za kontrolu kvaliteta po osnovu redovnih aktivnosti tržišne i turističke inspekcije, – uzorkovanje motornih goriva sa benzinskih pumpi i sl. UKUPNO 3.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000   UKUPNO 3.000.000

 Aktivnost: 1078-Tekuće popravke i održavanje

Šifra aktivnosti: 1078 Naziv aktivnosti: Tekuće popravke i održavanje Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Tekuće popravke i održavanje voznog parka i opreme – predviđena sredstva su potrebna za redovno servisiranje vozila ( vlasništvo ministarstva). Vozni park ministarstva je prosečne starosti ( 46 vozila – godinu dana ), oko 40 vozila 6 godina, a ostali 9 godina. Ukupan vozni park ministarstva je 211 vozila.Ministarstvo ima sklopljene ugovore sa Republičkom upravom zajedničkih organa ( 8 Ugovora ) i 17 Ugovora sklopljenih sa Okruzima.Sredstva opredeljena za ovu namenu, u iznosu od 10.000.000,00 dinara, bila bi dovoljna, kako bi ministarstvo nesmetano funkcionisalo.Osim popravki vozila, ostali uređaji i aparati zahtevaju česte popravke i održavanje.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 50 Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br. 61/2005 i 66/ 2005).

CILjEVI Ova aktivnost omogućava nesmetano obavljanje poslova inspekcijskih službi, koje su raspoređene na celoj teritoriji RS.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 01 – Prihodi iz budžeta 10.000.000 Popravke voznog parka ministarstva, računarske i ostale opreme UKUPNO 10.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 10.000.000   UKUPNO 10.000.000 Aktivnost: 1079-Materijal

Šifra aktivnosti: 1079 Naziv aktivnosti: Materijal Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Na poziciji Materijala, pre svega se misli na administrativni materijal ( obrasci, mandatne blokove, zapisnici, knjige evidencije), koje inspektori neposredno koriste u svakodnevnom radu, u iznosu od 3.000.000,00 dinara.- službena odeća za tržišne i turističke inspektore, 680 kompleta uniformi, motorno gorivo za službene automobile ministarstva 211 sopstvenih vozila i 25 sklopljenih ugovora za preuzimanje vozila iz uprave za zajedničke poslove i okruga.takođe, ove aktivnosti se odnose na nabavku stručne literature u pisanom i elektronskom obliku za potrebe celog ministarstva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima

CILjEVI Nesmetano funkcionisanje ministarstva

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 426100 Administrativni materijal 01 – Prihodi iz budžeta 26.000.000 Nabavka službene odeće za tržišnu i turističku inspekciju, kancelarijski materijal( obrazci zapisnika, mandatnih kazni i sl.) 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Nabavka službenih glasnika, stručnih časopisa, periodičnih stručnih publikacija i sl. 426400 Materijali za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 22.000.000 Kupovina goriva – benzin i dizel gorivo za službene automobile ministarstva 426900 Materijali za posebne namene 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Ostali materijali UKUPNO 50.100.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 50.100.000   UKUPNO 50.100.000

[pic]

Šifra programa: 0003 Naziv programa: Ostali tekući izdaci Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Ostali tekući izdaci obuhvataju obavezne poreze i takse i kazne po sudskim izvršnim rešenjima.Sredstva namenjena za obavezne poreze i takse u iznosu od 2.000.000,00 dinara namenjena su prvenstveno za registraciju vozila i ostalih obaveznih taksi.Kazne po izvršnim sudskim rešenjima u iznosu od 20.000.000,00 dinara, kada ministarstvo izgubi spor, a Uprava za trezor direktno izvrši plaćanje.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima, Zakon o budžetskom sistemu

SREDNjOROČNI CILjEVI Redovno izmirenje obaveze ministarstva prema eksternim korisnicima, na osnovu sudskih i drugih odluka

KRATKOROČNI CILjEVI Redovno izmirenje obaveza ministarstva prema eksternim korisnicima

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Broj izvršenih sudskih predmeta i odluka

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 1079-Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

Šifra aktivnosti: 1079 Naziv aktivnosti: Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva su namenjena pri redovoj registraciji vozila ( komunalne takse, javni putevi, republičke administrativne takse, porezi na motorna vozila i naknade za zagađivanje životne sredine) i ostale takse koje je miniostarstvo u obavezi da plati.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 482200 Ostali porezi 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Registracija vozila iz voznog parka ministarstva,takse i naknade po raznim osnovama UKUPNO 2.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000   UKUPNO 2.000.000

[pic]

Šifra programa: 0005 Naziv programa: Osnovna sredstva za tekuće aktivnosti Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Nabavka osnovnih sredstava – kancelarijske opreme i dva službena automobila za potrebe ministarstva

PRAVNI OSNOV Zakon o budžetskom sistemu, Sl. Glasnik RS br. 61/05,66/05, Zakon o ministarstvima

SREDNjOROČNI CILjEVI Obezbeđenje preduslova za nesmetano obavljanje aktivnosti ministarstva

KRATKOROČNI CILjEVI Redovno obnavljanje voznog parka ministarstva

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 1090-Mašine i oprema

Šifra aktivnosti: 1090 Naziv aktivnosti: Mašine i oprema Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Nabavka osnovnih sredstava ( dva automopbila) i zamena dotrajale kancelarijske opreme.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512100 Oprema za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Nabavka službenih automobila i telefona 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Nabavka kanc. nameštaja i opreme UKUPNO 6.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.000.000   UKUPNO 6.000.000

[pic]

Šifra programa: 0009 Naziv programa: Reforma i unapređenje rada turističke inspekcije Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Program reforme turističke inspekcije obuhvata sve segemente rada inspekcije i to• Uspostavljanje integralnog informacionog sistema turističek inspekcije obezbediće se precizna evidencija obavljenih inspekcijskih kontrola, umrežavanje sa centralizovanim bazama podataka privrednih subjekata u oblasti ugostiteljstva i turizma, biće omogućene pretrage po različitim kriterijumima, bolje analize podataka, ravnomerna kontrola svih subjekata na terenu i bolje planiranje kontrola, kao i racionalno korišćenje vozila• Obučenost inspektora u oblasti pravilne primene zakonskih odredbi, ali i iz oblasti informativne tehnologije i stranih jezika, Neophodno upoznavanje inspektora sa iskustvima zemalja u okruženju i zemljama EU kroz različite vrste obuka i studijskih putovanja

PRAVNI OSNOV • Veza sa Glavnim Programom : 1501 Unapređenje reforme i nadzor u oblasti privrede, trgovine i usluga• Veza sa strategijom za pridruživanje EU: Dobro funkcionisanje tržišta, smanjenje sive ekonomije, razvoj privatnosg sektora (s.15), pravni okvir i administrativni kapaciteti(s.10)• Veza sa SSS: Uspostavljanje institucionalnog okvira za efikasnu zaštitu potrošaća, (s.38), kao i jakih institucija javne uprave (s.39)

SREDNjOROČNI CILjEVI • Kapaciteti ministarstva, organizacija i metodi rada usklađeni sa potrebom efikasnog funkcionisanja u domenu trgovine, turizma i usluga (2007)

KRATKOROČNI CILjEVI Povećanje produktivnosti i ažurnosti rada turističke inspekcije na bazi bolje evidencije pokrivenosti izlazaka inspekcije na teren radi sprovođenja nadzora

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA • Sprovedena tenderska procedura – obavljen izbor specijaliste za izradu projektne dokumentacije Integralnog informacionog sistema turističke inspekcije• Broj obavljenih intervjua, anketa i radionica da bi se utvrdile potrebe, struktura i karakter informacionog sistema turističke inspekcije• Izrađen tehnički projekat (tehnička dokumentacija za Integralni informacioni sistem turističke inspekcije• Broj organizovanih seminara i radionica, kurseva, studujskih putovanja• Broj inspektora koji su obuhvaćeni treninzima i putovanjima• Količina i sturktura nabavljene opreme

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1011-Izrada projektne dokumentacije Integralni informacioni sistem turističke inspekcije

Šifra aktivnosti: 1011 Naziv aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Integralni informacioni sistem turističke inspekcije Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Definisanje sadržaja, infrastrukture i output-a uključujući i tehnički opis projekta; utvrđivanje potrebe, strukture i karaktera informacionog sistema; automatizacija turističke inspekcije, uvođenje datoteka, statistika, izveštavanje

PRAVNI OSNOV • Veza sa Glavnim Programom : 1501 Unapređenje reforme i nadzor u oblasti privrede, trgovine i usluga• Veza sa strategijom za pridruživanje EU: Dobro funkcionisanje tržišta, smanjenje sive ekonomije, razvoj privatnosg sektora (s.15), pravni okvir i administrativni kapaciteti(s.10)• Veza sa SSS: Uspostavljanje institucionalnog okvira za efikasnu zaštitu potrošaća, (s.38), kao i jakih institucija javne uprave (s.39)

CILjEVI • Kapaciteti ministarstva, organizacija i metodi rada usklađeni sa potrebom efikasnog funkcionisanja u domenu trgovine, turizma i usluga (2007)

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA • Sprovedena tenderska procedura – obavljen izbor specijaliste za izradu projektne dokumentacije Integralnog informacionog sistema turističke inspekcije• Broj obavljenih intervjua, anketa i radionica da bi se utvrdile potrebe, struktura i karakter informacionog sistema turističke inspekcije• Izrađen tehnički projekat (tehnička dokumentacija za Integralni informacioni sistem turističke inspekcije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 80.000 Objavljivanje tendera za nabavku usluga izrade projekta 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 10.000.000 Angažovanje stručnih lica i agencija za izradu projektne dokumentacije „Integralni informacioni sistem turističke inspekcije„ UKUPNO 10.080.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 10.080.000   UKUPNO 10.080.000

Projekat: 1013-Unapređenje turističke inspekcije u skladu sa standardima Evropske unije

Šifra aktivnosti: 1013 Naziv aktivnosti: Unapređenje turističke inspekcije u skladu sa standardima Evropske unije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Turistička inspekcija organizovana u skladu sa evropskim standardima, inspektori su dodatnom edukacijom osposobljeni za efikasno obavljanje zadataka i pravilne primene zakonskih odredbi posebno Zakona o skijalištima i Zakona o zaštiti potrošača; permanentno usavršavanje, uspostavljanje procedure rada, Neophodno upoznavanje inspektora sa iskustvima zemalja u okruženju i zemljama EU kroz različite vrste obuka i studijskih putovanja

PRAVNI OSNOV • Veza sa Glavnim Programom : 1501 Unapređenje reforme i nadzor u oblasti privrede, trgovine i usluga• Veza sa strategijom za pridruživanje EU: Dobro funkcionisanje tržišta, smanjenje sive ekonomije, razvoj privatnosg sektora (s.15), pravni okvir i administrativni kapaciteti(s.10)• Veza sa SSS: Uspostavljanje institucionalnog okvira za efikasnu zaštitu potrošaća, (s.38), kao i jakih institucija javne uprave (s.39)

CILjEVI • Kapaciteti ministarstva, organizacija i metodi rada usklađeni sa potrebom efikasnog funkcionisanja u domenu trgovine, turizma i usluga (2007)

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA • Broj organizovanih seminara i radionica, kurseva, studujskih putovanja• Broj inspektora koji su obuhvaćeni treninzima i putovanjima• Količina i sturktura nabavljene opreme

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Službena putovanja u zemlji – kontrola javnih skijališta 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 2.900.000 Stručna savetovanja u inostranstvu – uključivanje u regionalne oblike delovanja / regionalna i evropska saradnja 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Usluge obrazovanja i usavršavanja – kursevi jezika i obuka za korišćenje računara po odeljenjima. 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 240.000 Troškovi objavljivanja oglasa za javne nabavke 426124 Zaštitna odela 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 Zaštitna odela protiv hladnoće / skafanderi / za potrebe inspektora na skijalištima u zimskom periodu 512921 Motorna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 850.000 Nabavka motornih sanki UKUPNO 9.990.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 9.990.000   UKUPNO 9.990.000 Aktivnost: 1014-Redovno godišnje savetovanje Turističke inspekcije

Šifra aktivnosti: 1014 Naziv aktivnosti: Redovno godišnje savetovanje Turističke inspekcije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS • Sektor turističke inspekcije tradiocionalno organizuje godišnje savetovanje radi upoznavanja inspektora sa tendencijama u oblasti turizma, trgovine i nadzora. Pored usko stručnih tema koje se konkretno odnose na probleme koje inspektori rešavaju na terenu u kontrolama, savetovanje omogućava razmenu iskustava i sa drugim službama i organima u zemlji, kao i srodnim inspekcijama iz zemalja u okruženju. • Objavljivanje dva broja biltena: 1. Bilten – Redovan broj biltena2. Bilten – Zbornik radova sa savetovanja

PRAVNI OSNOV • Veza sa Glavnim Programom : 1501 Unapređenje reforme i nadzor u oblasti privrede, trgovine i usluga• Veza sa strategijom za pridruživanje EU: Dobro funkcionisanje tržišta, smanjenje sive ekonomije, razvoj privatnosg sektora (s.15), pravni okvir i administrativni kapaciteti(s.10)• Veza sa SSS: Uspostavljanje institucionalnog okvira za efikasnu zaštitu potrošaća, (s.38), kao i jakih institucija javne uprave (s.39)

CILjEVI • Kapaciteti ministarstva, organizacija i metodi rada usklađeni sa potrebom efikasnog funkcionisanja u domenu trgovine, turizma i usluga (2007)

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA • Broj održanih predavanja i radionica na savetovanju• Broj prisutnih inspektora i gostiju• Broj štampanih biltena

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421612 Zakup nestambenog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 45.000 Zakup prostorija za održavanje savetovanja turističke inspekcije 423399 Ostali izdaci za stručno obrazovanje 01 – Prihodi iz budžeta 2.100.000 Troškovi organizovanja redovnog savetovanja turističke inspekcije 423411 Biltena 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Štampanje dva polugodišnja biltena sektora turističke inspekcije UKUPNO 4.145.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.145.000   UKUPNO 4.145.000

[pic]

Šifra programa: 0010 Naziv programa: Unapređenje zaštite potrošača Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Ostvarivanje efikasne zaštite potrošača u skladu sa potrošačakom politikom Evropske unije je jedan od prioriteta i preduslova za pridruživanje Evropskoj uniji. S tim u vezi, neophodno je definisati strateške ciljeve zaštite potrošača kroz Nacionalni program zaštite potrošača, izgraditi efikasan sistem zaštite potrošača jačanjem kapaciteta Ministarstva i navladinih organizacija potrošača, uz jačanje partnerskog odnosa sa organizacijama potrošača. Istovremeno, treba raditi na edukaciji i informisanju potrošača i podizanju nivoa svesti javnosti o pravima i načinima ostvarivanja tih prava.Neophodno je omogućiti nesmetan rad Saveta ministra za zaštitu potrošača, u skladu sa zakonom.U cilju jačanja vansudske zaštite potrošača, treba ostvariti saradnju sa jedinicama lokalne samouprave i komorama. Takođe neophodna je stalna saradnja sa međunarodnim organizacijama potrošača i instutucijama Evropske unije radi osiguranja uslova za uključivanje Nacionalne organizacije potrošača Srbije u međunarodne organizacije potrošača

PRAVNI OSNOV Zakon o zaštiti potrošača

SREDNjOROČNI CILjEVI Obezbeđen visok stepen zaštite potrošača, garantovan kvalitet i sigurnost proizvoda i usluga uz efikasan nadzor tržišta

KRATKOROČNI CILjEVI Implementiran Zakon o zaštiti potrošača

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Donet Nacionalni program zaštite potrošača za 2007-2012 godinuDonet Godišnji program za 2007. godinuBroj usklađenih propisa iz oblasti zaštite potrošača sa propisima Evrropske unijeBroj rešenih prijava potrošača

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 1016-Izrada nacionalnog i godišnjeg programa za zaštitu potrošača

Šifra aktivnosti: 1016 Naziv aktivnosti: Izrada nacionalnog i godišnjeg programa za zaštitu potrošača Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Članovi Radne grupe će posetiti susedne zemlje radi razmene i primene pozitivnih iskustava kod izrade Nacionalnog i Godišnjeg programa, izvršiti istraživanje, izraditi Nacrt nacionalnog i Nacrt godišnjeg programa i organizovati javnu raspravu koja će biti medijski propraćena.

PRAVNI OSNOV Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o ministarstvima

CILjEVI Donošenjem Nacionalnog programa zaaštite potrošača kojim če se utvrditi strategija i politika zaštite potrošača omogućiće se implementacija Zakona o zaštiti potrošača i razvijanje sistema zaštite potrošača u skladu sa standardima Evropsle unije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj usklađenih propisa sa propisima sa propisima Evropske unije, broj usvojenih novih propisa iz oblasti zaštite potrošača,broj utvrđenih ciljeva i zadataka, broj formiranih agencija, saveta, komisija u drugim ministarstvima nadležnim za zaštitu potrošača

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421612 Zakup nestambenog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 42.500 Troškovi zakupa sale za organizovanje javne rasprave o nacionalnom i godišnjem programu Organizacije potrošača 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 85.000 Troškovi službenih putovanja 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 255.000 Organizovanje studijskog putovanja članova radne grupe, radi sticanja znanja i razmene iskustva u oblasti ZP zemalja iz okruženja 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 425.000 Izrada Predloga Nacionalnog i Godišnjeg programa zaštite potrošača- angažovanje članova po ugovoru o delu 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 42.500 Troškovi reprezentacije UKUPNO 850.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 850.000   UKUPNO 850.000

Projekat: 1017-Projekat jačanja administrativnih kapaciteta Ministarstva trgovine, turizma i usluga i nevladinih organizacija potrošača

Šifra aktivnosti: 1017 Naziv aktivnosti: Projekat jačanja administrativnih kapaciteta Ministarstva trgovine, turizma i usluga i nevladinih organizacija potrošača Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS U cilju implementacije Zakona o zaštiti potrošača i vođenja aktivne politike zaštite potrošača u skladu sa principima Evropske unije, neophodan je prijem novih kadrova, obuka kadrova, tehničko opremanje Odeljenja, obezbediti prostor, opremu i finansijska sredstva za nesmetan rad savetodavnih centara i organizacija potrošača, organizovanje stručnih radionica i seminara.Takođe, neophodno je obezbediti sve uslove za nesmetano funkcionisanje Saveta ministra za zaštitu potrošača.Aktivnost Saveta uređena je Poslovnikom saveta. Osnovni zadaci Saveta su izrada Nacionalnog programa zaštite potrošača za 2007-2012i Godišnjeg programa zaštite potrošača za 2007., Praavilnika o evidenciji organizacija potrošača kojim se utvrđuju uslovi i kriterijumi organizovanja potrošača, saradnja sa drugim ministarstvima i međunarodnim institucijama i organizacijama potrošača u cilju unapređenja zaštite potrošača u Srbiji.

PRAVNI OSNOV Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o ministarstvima

CILjEVI Efikasnost rada Ministarstva i nevladinih organizacija potrošača na ostvarivanju potpune zaštite prava i interesa potrošača

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj zaposlenih i obučenih za poslove zaštite potrošača, broj formiranih savetodavnih centara za zaštitu potrošača, broj opremljenih organizacija potrošača, broj održanih radionica i seminara

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421612 Zakup nestambenog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 1.657.500 Troškovi zakupa savetodavnih centara i zakup sale za organizovanje stručnih seminara 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 240.000 Troškovi prevoza, smeštaja i dnevnica 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 425.000 Saradnja MTTU i org. potrošača sa nadležnim ministarstvima i org. potr. u susednim zemljama i osiguranje uslova za uključivanje NOPS u međunarodne tokove 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 6.757.500 Troškovi rada po 1 rukovodioc i 1 saradnik u sva 4 centra-ugovor o delu , angažovanje predavača i naknada za rad članovima u Savetu koji nisu zaposleni u ministarstvu 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 212.500 Troškovi reprezentacije za članove Saveta i učesnike seminara 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 8.047.500 Subvencije organizacijama potrošača, tj. finansiranje redovnih aktivnosti organizacija na osnovu godišnjih planova i Nacionalnog Programa 2007-2012 512111 Automobili 01 – Prihodi iz budžeta 1.275.000 Nabavka jednog automobila za potrebe Odeljenja za cene i zaštitu potrošača 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 425.000 Nabavka kancelarijske opreme- 3 računara. 1 note book, 1 štampač, 1 skener UKUPNO 19.040.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 19.040.000   UKUPNO 19.040.000

 Projekat: 1018-Projekat vansudske zaštite potrošača / arbitražna tela, mirovna veća /

Šifra aktivnosti: 1018 Naziv aktivnosti: Projekat vansudske zaštite potrošača / arbitražna tela, mirovna veća / Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Povezivanje organizacija potrošača i predstavnika lokalne samouprave i formiranje arbitražnih tela (mirovnih veća) za rešavanje sporova male vrednosti

PRAVNI OSNOV Zakon o zaštiti potrošača

CILjEVI Sprovođenje zakona o zaštiti potrošača u ostvarivanju vansudske zaštite potrošača

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj formiranih arbitražnih tela, broj slučajeva potrošača rešenih vansudskim poravnanjem

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 85.000 Ostale stručne usluge- troškovi angažovanja članova organizacija potrošača kao predstavnika u arbitražnim telima. UKUPNO 85.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 85.000   UKUPNO 85.000

 Projekat: 1019-Projekat obrazovanja, obuke i informisanja potrošača

Šifra aktivnosti: 1019 Naziv aktivnosti: Projekat obrazovanja, obuke i informisanja potrošača Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Pripremiti posebne brošure za edukaciju nastavnika đaka i studenata, organizovati medijsku kampanju radi podizanja značaja zaštite prava potrošača i način aostvarivanja tih prava u javnosti,organizovanje stručnih seminara u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporta, izrada i objavljivanje jedinstvenog potrošačkog lista

PRAVNI OSNOV Zakon o zaštiti potrošača

CILjEVI Sprovođenje zakona o zaštiti potrošača u oblasti obrazovanja i informisanja potrošača i uvođenje zaštite potrošača u sistem obrazovanja

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj izdatih brošura i potrošačkih listova, broj održanih seminara, broj emitovanih spotova

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423413 Publikacija 01 – Prihodi iz budžeta 850.000 Usluge štampanja potrošačkih listova i brošura – uvođenje ZP u obrazovni sistem u saradnji sa Minist. prosvete 423441 Medijske usluge radija i televizije 01 – Prihodi iz budžeta 425.000 Troškovi medijske kampanje UKUPNO 1.275.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.275.000   UKUPNO 1.275.000

[pic]

Šifra programa: 0020 Naziv programa: Unapređenje rada i reforma tržišne inspekcije Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Uvođenje novih procedura u nadzoru tržišta i evidenciono-izvršnim poslovima Sektora tržišne inspekcije.

PRAVNI OSNOV Član 9 Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“ br. 79/2005).

SREDNjOROČNI CILjEVI Kapaciteti Ministarstva trgovine, turizma i usluga, organizacija i metodi rada usklađeni sa potebom efikasnog funkcionisanja u domenu trgovine, turizma i usluga.

KRATKOROČNI CILjEVI Promenjeni metodi rada u oblasti nadzora tržišta.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA -Skraćeni rokovi za postupanje na zaštiti javnih interesa i i ostvarivanju prava stranki u postupku- Uspostavljena dobra komunikacija svih područnih jedinica Sektora tržišne inspekcije i interresorna saradnja sa nadležnim institucijama u nadzoru tržišta- Promenjene metode praćenja rada i izveštavanja o radu

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1087-Projekat unapređenje zaštite potrošača

Šifra aktivnosti: 1087 Naziv aktivnosti: Projekat unapređenje zaštite potrošača Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Angažovanje domaćih eksperata na obuci tržišnih inspektora, prezentacije, instruktaža, treninzi, radionice u područnim jedinicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Leskovcu. Kraljevu, Somboru, Subotici i Pirotu, organizacija godišnjih seminara, prikupljanje i tematska selekcija radova i njihovo štampanje za obuku, studijska putovanja.

PRAVNI OSNOV Član 74 Zakona o zaštiti potrošača:Sl. Glasnik RS br. 79/2005god. i čl. 105, i 106. Zakona o oglašavanju,

CILjEVI Usklađivanje sa standardima EU u oblasti zaštite potrošača, poboljšanje standarda građana, smanjenje siromaštva i razvioj svesti o pravima potrošača, pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA broj tržišnih inpektora koji su pohađali obuku – treningbroj održanih treninga, prezentacija,instruktažaodržan godišnji seminarobim izdatih i distribuiranih štampanih materijala za obuku

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Studijska putovanja- troškovi smeštaja, prevoza i dnevnice 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Organizacija godišnjih seminara, savetovanja 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Štampanje materijala za obuku 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 5.000.000 Angažovanje domaćih eksperata iprezentacija, instruktaža, treninzi, radionice u područnim jedinicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Leskovcu, Kraljevu, Somboru, Subotici i Pirotu. UKUPNO 12.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 12.000.000   UKUPNO 12.000.000

Projekat: 1088-Jačanje kapaciteta tržišne inspekcije

Šifra aktivnosti: 1088 Naziv aktivnosti: Jačanje kapaciteta tržišne inspekcije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS U prvoj fazi pripremnih aktivnosti za uključivanje u sistem brzog upozorenja za opasne proivode (RAPEX) organizovaće se stručna putovanja, angažovati eksperte za upoznavanje sa pravom EZ, vršiti razmena iskustava sa relevantnim inspekcijskim službama u regionu, izraditi procedure za rad, upoznati sa domaćim pravom u toj oblasti, uzorkovati proivode i obavljati ekspertize.

PRAVNI OSNOV Zakon o zaštiti potrošača, Član 5,71,75

CILjEVI Ostvarivanje zaštite osnovnih prava potrošača, tj. zadovoljavanje osnovnih potreba, sigurnost proizvoda i ambalaže, informisanost, mogućnost izbora, zastupljenost interesa potrošača u procesu sprovođenja zaštite, prava na obeštećenje, obrazovanje potrošača i zdravu životnu sredinu, način ostvarivanja tih prava i primena etičkih načela prema standardima EU.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj tržišnih inspektora upoznat sa sistemom RAPEX, načinom njegovog funkcionisanja, načinom razmene informacija, procesom izrade zakona u toj oblasti, pravom EZ i praksom država članica EU i država u okruženju.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Koordinacija u zajednilkom nadzoru, uvođenje novih procedura u radu tržišnih inspektora, razmena informacija sa drugiim inspekcijskim službama u zemlji. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Stručno putovanje u Sloveniju za deset tržišnih inspektora – prevoz, smeštaj i dnevnice 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Usluge prevođenja 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 3.500.000 Seminari, radionice u područnim jedinicama 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Usluge štampanja biltena, časopisa, publikacija… 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 Angažovanje eksperata, prezentacije 424911 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Uzorkovanje proizvoda, ekspertize, naknada troškova postupka. UKUPNO 11.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 11.000.000   UKUPNO 11.000.000

[pic]

Šifra programa: 0006 Naziv programa: Podsticaji za razvoj turizma Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS U skladu sa Strategijom razvoja turizma Srbije, Investiciona strategija koju bi Srbija trebala da sprovodi u periodu do 2015. godine, nezavisno o kojem je klasteru reč, bila bi usmerena na:-restrukturisanje, rehabilitovanje i podizanje kvaliteta već postojećih objekata turističke ponude u užem i širem smislu (tržišno repozicioniranje, primena internacionalnih kriterijuma u kategorizaciji). To se ne odnosi samo na hotelske objekte u većim gradskim sredinama (opštinska središta i sl.) već i na brojne komplementarne smeštajne kapacitete u društvenom i /ili državnom vlasništvu u banjama i drugim tradicionalnim odmorišnim destinacijama koji se danas slabo i neadekvatno koriste usled zapuštenosti, ruiniranosti i neprilagođenosti zahtevima savremene tražnje. Posebno valja naglasiti da bi rehabilitovanje postojeće smeštajne ponude, često povezano i sa još uvek nedovršenim procesom privatizacije, u pravilu, trebalo da ima prioritet u odnsu na tzv. „greenfield“ ulaganja;-razvoj nove smeštajne ponude na konceptu održivog razvoja, nezavisno o tome da li je reč o projektima razvoja i kreiranju novih inovativnih turističkih proizvoda (golf, panonski resor, planinski resor it.) ili je reč o tzv. velikim projektima kojima se, u saradnji sa državom (na principima javno-privatnog partnerstva ), turistički otvaraju dosad potpuno neotkrivena i /ili nedovoljno valorizovana područja (nacionalni parkovi, parkovi prirode, planinski masivi i sl);-velike projekte tzv. urbane konverzije radi efikasne turističke valorizacije pojedinih potencijalno izuzetno atraktivnih, a procesom industirijalizacije u dobroj meri upropašćenih gradskih zona (npr. projekt „Beograd na rekama“. Finansijski podsticaj i olakšice-direktna ulaganja javne vlasti u razvoj turističke i kapitalne infrastrukture na određenom području putem dodele bespovratnih finansijskih sredstava i razvojnih kredita pod benefisiranim uslovima. Sredstva subvencija u turizmu namenjena su za: 1) finansiranje izrade odgovarajućih prostornih planova turističkih regija, programa razvoja turizma i urbanističkih planova turističkih mesta u okviru turističkih regija;2)finansiranje promotivnih aktivnosti turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu;3) finansiranje izgradnje turističke infrastrukture, sportsko – rekreativnih i drugih pratećih sadržaja javnog karaktera od značaja za unapređenje kvaliteta turističke ponude;5) finansiranje postojeće turističke ponude.Plasiranje kreditnih sredstava usmerava se za projekte: poboljšanja smeštajne ponude izgradnjom kapaciteta više kategorije; rekonstrukcije sanitarnih blokova u ugostiteljskom objektima; izgradnje neophodne turističke infrastrukture;unapređenje i promociju domaće turističke ponude. Kriterijumi za korišćenje kreditnih sredstava su:1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; 2) visina sopstvenih sredstava;3) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;4)ekonomska ocena projekta;5) unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude; 6)usklađenost arhitekture i gabarita projekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom (za objekte smeštajne ponude).

PRAVNI OSNOV Usvajanjem Zakona o turizmu „Službeni glasnik RS“, br.45/05, poglavljem 2, celovito je uređen sistem planiranja i razvoja turizma, koji oubhvata; integralno planiranje razvoja turizma, proglašenje i održivo korišćenje turističkih prostora, prostorno organizovanje i koordinaciju aktivnosti organa i službi, javnih privrednih i drugih subjekata na unapređenju razvoja turizma, promociu turizma Republike Srbije, istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkih informacionih sistema, podsticanje razvoja turizma. Sredstva za ove aaktivnosti saglasno Zakonu o turizmu predviđeno je da budu obezbeđena u budžetu Republike Srbije. U cilju usmeravanja i podsticanja razvoja turizma (Član 15. Zakona o turizmu) predviđeno je da se u budžetu Republike Srbije obezbeđuju sredstva za:1) učešće u finansiranju izrade odgovarajućih prostornih planova turističkih regija, programa razovja turizam i urbanističkih planova turističkih mesta u okviru turističkih regija;2) učešće u finansiranju promotivnih aktivnosti turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu;3) učešće u finansiranju izrade projekta zaštite prirode, životne sredine, prirodnih resursa i kulturne baštine turističkih regija i turističkih mesta;4) podsticanje izgradnje turističke infrasturkture, sportsko. rekreativnih i drugih pratećih sadržaja javnog karaktera značajnim za unapređenje kvaliteta turističke ponude;5) unapređenje postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja.Kriterijume,bliže uslove i namenu korišćenja utvrđuje vlade Republike Srbije, posebnim aktom.

SREDNjOROČNI CILjEVI Turistička i komunalna infrastruktura u prioritetnim turističkim destinacijama je izgrađena.Realizacijom ovog cilja stvoriće se uslovi za poboljšanje kvaliteta naše turističke ponude, što će uz porast borja dolazaka stranih i domaćih turisti direktno uticati na povećanje deviznog priliva od turizma, ukupan privredni rast, porast zaposlenosti, otvaranje novih dohodovnih aktivnosti i ravnomerniji privredni razvoj.

KRATKOROČNI CILjEVI Uvođenjem sistema investicionih podsticaja očekuje se stvaranje uslova za ravnopravnu tržišnu utakmicu sa drugim tranzicionim zemljama u regionu u privlačenju ne samo stranog kapitala, već i uvođenju inicijalnog interesa i osiguranja većeg učešća malog i srednjeg domaćeg preduzetništva u vlasničkoj strukturi turističke ponude zemlje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA -Kvalitetna turistička infrastruktura i suprastruktura u turističkim destinacijama; -povećan nivo stranih investicija u turizmu;-adekvatni smeštajni kapaciteti u turističkim destinacijama,-ravnomeran regionalni raspored sredstava za realizaciju projekata;-otvaranje novih radnih mesta,- orijentacija projekata na inostrano tržište;- pozitivni ekonomsko-finansijski efekti projekta.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1004-Subvencije u turizmu

Šifra aktivnosti: 1004 Naziv aktivnosti: Subvencije u turizmu Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Subvencije u turizmu – bespovratna sredstva su fondovi koje organi vlasti obezbeđuju ulagačima u turističke projekte. Radi se o jednokratnim davanjima – grantovima. Jedan od osnovnih principa ove politike je što masovnije uključenje privatnog sektora naročito malih i srednjih preduzeća. Značajna razvojna funkcija turizma ogleda se u tome to su njegovi rezultati – broj posetilaca,uticaj na zaradu lokalnog stanovništva merljivi u veoma kratkom roku. Bitno je opredeliti se za one projekte i ona mala i srednja preduzeća u turizmu koja mogu imati najveći uticaj na ekonomsko stanje stanovništva. Prednost ovog oblika finansijske podrške je u smanjenju investicionih troškova i pozajmljenog iznosa. Subvencijama se postižu brzi rezultati. Dodela bespovratnih sredstava usmerava se za projekte: poboljšanja smeštajne ponude izgradnjom kapaciteta više kategorije; rekonstrukcije sanitarnih blokova u ugostiteljskim objektima; izgradnje neophodne turističke infrastrukture; unapređenje i promociju domaće turističke ponude. Subvencije u turizmu – kreditna sredstva – U cilju realizacije projekata iz oblasti turizma u vidu kreditne podrške turističkoj privredi u 2006. godini, ministarstvo je za zainteresovane korisnike pripremilo Uputstvo za pripremu dokumentacije uz kreditni zahtev sa uslovima kreditiranja za pravna lica, sadržaj skraćenog investicionog programa za pravna lica, Uputstvo za pripremu dokumentacije uz kreditni zahtev sa uslovima kreditiranja za preduzetnike i sadržaj poslovnog plana za preduzetnike. Sa Fondom za razvoj zaključen je Ugovor o komisionu kojim je regulisan način korišćenja kreditnih sredstava.

PRAVNI OSNOV Član 15. Zakon o turizmu „Službeni glasnik RS“, br.45/05 .

CILjEVI – Valorizacija tržišnog potencijala postojećih turističkih proizvoda i turističkih proizvoda za koje postoji dobra resursna osnova, -Promovisanje kulture i kulturnih događaja, primenom novih tehnika i tehnologija u turizmu uz uvažavanje, očuvanje i održavanje sopstvenog kulturnog nasleđa;-Privlačenje ne samo stranog kapitala, već i buđenje inicijalnog interesa i osiguranja većeg učešća malog i srednjeg domaćeg preduzetništva u vlasničkoj strukturi turističke ponude Srbije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – broj zaključenih ugovora i praćenje njihovog izvršenja kontrolom namenske upotrebe sredstava (dokumentaciona i terenska);-registar kategorisanih ugostiteljskih objekata (praćenje porasta kvaliteta smeštajne ponude u turističkim destinacijama na bazi izdatih rešenja o određivanju kategorije ugostiteljskog objekta);-ravnomeran regionalni raspored sredstava za realizaciju projekata namenjenih izgradnji i opremanju turističkih objekata;

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 100.000.000 Subvencije – bespovratna sredstva za projekte u oblasti turizma 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 200.000.000 Krediti preduzećima iz oblasti turizma, za ulaganje u turističku infrastrukturu UKUPNO 300.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 300.000.000   UKUPNO 300.000.000

[pic]

Šifra programa: 0022 Naziv programa: Finansiranje programa i projekata Fonda za razvoj turizma Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Po ugledu na turistički razvijene zemlje predviđeno je formiranje finansijske institucije, koja bi se specijalizovano bavila finansiranjem projekata u turizmu. Fond će funkcionisati kao deo budžetskog sistema Republike Srbije i zajedno sa turističkom naknadom i boravišnom taksom predstavlja sistemski okvir za intezivni razvoj turizma.Sredstva fonda koristiće se za finansiranje izrade Strategije razvoja turizma, integralnih programa razvojaturizma i komplementarnih delatnosti turističkih regija, programa razvoja posebnih vidova turizma, kao i Strategije promocije turizma; finansiranje izrade planova zaštite i održivog korišćenja turističkog prostora; učešće u finansiranju izgradnje turističke infrastrukture; učešće u finansiranju izgradnje, rekonstrukcije i opremanja smeštajnih kapaciteta i pratećih objekata u turizmu; učešće u finansiranju stručnog osposobljavanja kadrova u stručnim, naučnim i organizacijama u oblasti turizma; u finansiranju aktivnosti nacinalne turističke organizacije, teritorijalnih i lokalnih turističkih organizacija.

PRAVNI OSNOV Zakon o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 45 /05 ).

SREDNjOROČNI CILjEVI Da se stvore stabilni izvori finansiranja turizma, kao i da se deo prihoda ostvarenog zahvaljujući pogodnostima određene destinacije koja je proglašena za turističko mesto, ponovo vrati i uloži u razvoj turizma tog mesta.

KRATKOROČNI CILjEVI Da se stvore stabilni izvori finansiranja turizma, kao i da se deo prihoda ostvarenog zahvaljujući pogodnostima određene destinacije koja je proglašena za turističko mesto, ponovo vrati i uloži u razvoj turizma tog mesta.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Broj prmljenih, ocenjenih i prihvaćenih elaborata, projekata i drugih stručnih radova spremnih za finansiranje

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 1098-Priprema programa i projekata za razvoj infrastrukture u oblasti turizma

Šifra aktivnosti: 1098 Naziv aktivnosti: Priprema programa i projekata za razvoj infrastrukture u oblasti turizma Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva fonda koristiće se za finansiranje izrade Strategije razvoja turizma, programa razvoja posebnih vidova turizma , kao i Strategije promocije turizma, finansiranje izrade planova turističkih prostora, učešće u finansiranju izgradnje turističke infrastrukture, rekonstrukcije i opremanje smeštajnih kapaciteta i pratećih objekata, stručno osposobljavanje kadrova, finansiranje aktivnosti nacionalne turističke organizacije, teritorijalnih i lokalnih turističkih organizacija.Način korišćenja sredstava fonda bliže se uređuje Aktom Vlade Republike Srbije.

PRAVNI OSNOV Zakon o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 45/05)

CILjEVI Cilj ovog zakonskog rešenja je da se stvore stabilni izvori finansiranja turizma, kao i da se krediti koji su odobreni, ponovo vrate i ulože u razvoj turizma.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj pripremljenih, ocenjenih i realizovanih strateških projekata iz oblasti razvoja infrastrukture turizma.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 27.000.000 Finansiranje master planova, neprofitabilnih projekata, istraživanja i projekti naučnoistraživačkih organizacija i fakulteta i sl. UKUPNO 27.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 27.000.000   UKUPNO 27.000.000

[pic]

Šifra programa: 0007 Naziv programa: Finansiranje Turističke organizacije Srbije Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Potreba za novim turističkim pozicioniranjem Srbije zasnovana je na brojnim paralelnim političkim,ekonomskim i društvenim procesima koji karakterišu njeno današnje interno i eksterno okruženje. Turističko pozicioniranje Srbije se kreće između tri sledeća sistema vrednosti:1) Turistička valorizacija pojma Balkan prednost promovisanja turističkih iskustava u pozitivnom „emotivnom“kontekstu, ali i zbog neiskorišćenosti pojma Balkan u turističkom smislu;2) Turistička valorizacija Dunava – Turistička valorizacija Dunava u celom njegovom plovnom delu, kao i dodatna afirmcije Beograda kao glavnog grada predstavlja za Srbiju tržišnu opciju. Treba posebno istaknuti da ni jedan drugi turistički resurs u Srbiji nije istovremeno i nacionalno kohezivan i globalno konkurentan,3) Integralna interpretacija srpskog skupa vrednosti – skup srpske vrednosti poput srpske kulture, ljudi spremnih na zabavu, umetnosti i literature, gostoprimstva, strastvenosti i ponosa te spoj tradicionalnog i modernog, sadrže u sebi implicite proizvode koji se mogu komercijalizovati (kao na pr. kratki boravci u Beogradu, turing kroz Srbiju, rečna krstarenja kroz Srbiju, događaji i festivali, te ruralno iskustvo i banje).Centralna uloga Turističke organizacije je da predstavlja Srbiju i identifikovane turističke klastere kao celovite turističke destinacije, na način da omogući odgovarajuću i kvalitetnu uslugu ili proizvod baziran na konceptu lanca vrednosti, sa naglaskom na dodatne vrednosti. Takođe Turistička organizacija Srbije zauzima u marketing sistemu Srbije ulogu mentora i aktivnog saradnika sa celom mrežom turističkih organizacija u zemlji. Postavljanje zaokruženog, funkcionalnog i održivog sistema za integralnu promociju i komercijalizaciju, kao i kreiranje internacionalno konkurenstskih turističkih proizvoda i rast ukupne ekonomije turizma Srbije. Centralna ulogaTurističke organizacije Srbije u marketing sistemu turizma Srbije, kao mentora i aktivnog saradnika sa celom mrežom turističkih organizacija u zemlji.

PRAVNI OSNOV Članom 19. Zakona o turizmu „Službeni glasnik RS“ br, 45/05,predviđeno je da poslove unapređivanja i promocije turizma, koordinacije aktivnosti turističkih organizacija, privrednih i drugih subjekata u turizmu na teritoriji Republike Srbije obavlja Turistička organizacija Srbije. Članom 23. Zakona o turizmu „Službeni glasnik RS“ br. 45/05, sredstva za rad TOS-a obezbeđuje se iz:1) budžeta Republike Srbije;2) prihoda ostvarenih obavljanjem poslova iz okvira svoje delatnosti;3) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;4) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

SREDNjOROČNI CILjEVI Uređen pravni okvir i uputstva za unapređenje turističke promocije kroz model javnog i privatnog partnerstva uspostavljen na svim nivoima:Centralna uloga Turističke organizacije da predstavlja Srbiju i identifikovane turističke klastere kao celovite turističke destinacije, na način da omogući odgovarajuću i kvalitetnu uslugu ili proizvod baziran na konceptu lanca vrednosti, sa naglaskom na dodatne vrednosti;Strateši marketing plan ima za cilj da profesionalno strukturiše resurse i atrakcije zemlje i da ih postavi u zaokruženi funkcionalni i održiv sistem integralne promocije na kratki rok, radi kreiranja internacionalno konkurentskih turističkih proizvoda i rasta ukupne ekonomije turizma na duži rok; iPostavljanje zaokruženog, funkcionalnog i održivog sistema za integralnu promociju i komercijalizaciju, kao i kreiranje internacionalno konkurenstskih turističkih proizvoda i rast ukupne ekonomije turizma Srbije. Centralna ulogaTurističke organizacije Srbije u marketing sistemu turizma Srbije, kao mentora i aktivnog saradnika sa celom mrežom turističkih organizacija u zemlji.

KRATKOROČNI CILjEVI -Uspostavljanje i operacionalizacija sistema marketinga Republike Srbije na nacionalnom nivou, kao i na nivoima klastera, gradova i opština , radi rasta ukupne ekonomije turizma Srbije na duži rok.-Pozicioniranje Srbije kao turističke destinacije na svetskom turističkom tržištu, radi rasta ukupne ekonomije turizma Srbije na duži rok.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Povećan turistički promet i devizni priliv od turizma.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 1005-Redovno finansiranje aktivnosti TOSa prema godišnjem planu aktivnosti

Šifra aktivnosti: 1005 Naziv aktivnosti: Redovno finansiranje aktivnosti TOSa prema godišnjem planu aktivnosti Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Da bi se uspešno sprovela i iskomunicirala vizija srpskog turizma kao i željeno tržišno pozicioniranje zemlje/klastera, neophodno je da se naprave određene promene u funkcionisanju TOS-aTOS se pre svega treba koncentrisati na obavljanje sledećih aktivnosti:-marketinški razvoj srpskih turističkih proizvoda – organizovanje kampanje tržišne marke (brend kampanje) medijska kampanja putem elektronskih medija (televizija, radio,internet) u zemlji i inostranstvu;-istraživanja, promocija i prodaja (na ciljnim tržištima) – štampa promotivnog materijala,-turističke informacije i koordinacija svih marketinških aktivnosti na lokalnom nivou, odnosno-aktivnosti na međunarodnim tržištima, u prvoj fazi posredstvom lokalnih marketinških jedinica – predstavljanje Srbije i četiri ključna turistička klastera (Vojvodina, Beograd, jugoistočna Srbija i jugozapadna Srbija). kao celovite turističke destinacije na domaćem i međunarodnom nivou, posete sajmovima u zemlji i inostanstvu, stčudijska putovanja, nabavka neophodne literature i pristup internet sajtovima, obuka na primeni novih tehnika i tehnologija, obuka na organizaciji međunarodnih kongresa. Ovakav model organizacije marketing sistema Srbije je jasna podela poslovnih misija na sva tri nivoa organizovanja (nacionalni, regionalni i lokalni), a koja u osnovi pretpostavlja:-profesionalnu i čvrstu saradnju u zajedničkom interesu;-jasnu podelu marketinških zadataka radi racionalnog korišćenja resursa;-izgradnju turističkih proizvoda na regionalnom, odnosno-uspostavi sistema informacija i odnosa s gostima na lokalnom nivou. TOS je posvećena promotivnim i informativnim aktivnostima, s izuzetkom procedure ovlašćenja za posao animatora. Kroz izbor Upravnog i Nadzornih odbora dopušten je uticaj industrije, ali samo na savetodavnoj osnovi jer direktora i oba odbora imenuje Vlada Republike Srbije.

PRAVNI OSNOV Član 19. Zakona o turizmu „Službeni glasnik RS“ br. 45/05.

CILjEVI Uređen pravni okvir i uputstva za unapređenje turističke promocije kroz model javnog i privatnog partnerstva uspostavljen na svim nivoima.Centralna uloga Turističke organizacije da predstavlja Srbiju i identifikovane turističke klasere kao celovite turističke destinacije, na način da omougći odgovarajuću i kvalitetnu uslugu ili proizvod baziran na konceptu lanca vrednosti, sa naglaskom na dodatne vrednosti.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećan turistički promet domaćih i inostranih turista, učešće turizma u BDP i devizni priliv od turizma.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 180.000.000 Redovno finansiranje TOS-a UKUPNO 180.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 180.000.000   UKUPNO 180.000.000

[pic]

Šifra programa: 0008 Naziv programa: Odnosi sa javnošću Ministarstva trgovine, turizma i usluga Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Preko sedam glavnih programa ministarstva se obraća javnosti kako bi promovisalo redovnu aktivnost , u skladu sa zakonskim obavezama informisanja javnosti , te promoviše preko sajmova i manifestacija sva dostignuća iz oblasti zakonske i podzakonske aktivnosti, te poziva strane i domaće investitore da ulažu u sektor trgovine i turizma RS.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima, Strategija Razvoja Turizma RS.

SREDNjOROČNI CILjEVI Privlačenje neophodnih investicija, kako domaćih , tako i stranih u oblast trgovine, turizma i usluga, prezentacija Srbije kao zemlje pogodne za ulaganja i podsticanje turizma kroz promovisanje atraktivnih turističkih destinacija u zemlji.

KRATKOROČNI CILjEVI Potpuno medijsko pokrivanje zakonodavne aktivnosti ministarstva i svih ostalih aktivnosti iz delokruga rada ministarstva.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Posećenost sajmova, broj distribuiranih primeraka časopisa „Nova trgovine„ i „Turistički pregled„, medijska pokrivenost „Velike Nagrade Turizma„, medijska pokrivenost praćenja rada aktivnosti ministarstva.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 1008-Izdavanje godišnje publikacije „Turistički pregled“

Šifra aktivnosti: 1008 Naziv aktivnosti: Izdavanje godišnje publikacije „Turistički pregled“ Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Turistički pregled je stručni časopis iz oblasti turizma, koji izlazi tromesečno ( četri primeka ), u tiražu od 1000 primeraka.Izdavač časopisa je Ministarstvo trgovine, turizma i usluga u saradnji sa Svetskom turističkom organizacijom. Angažovanje spoljnih stručnjaka ugovorom o delu, kao i usluge prevođenja.

PRAVNI OSNOV Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br. 66/2005).

CILjEVI Promocija savremenih trendova turističke ponude u regioni i Srbiji, informisanje naučne , stručne i studentske javnosti o turizmu kao najpropulzivnijoj privrednoj grani u Srbiji u poslednje tri godine.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj štampanih i distribuiranih primeraka stručnoj,univerzitetskoj i studentskoj populaciji

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi prevođenja časopisa „Turistički pregled„ 423413 Publikacija 01 – Prihodi iz budžeta 2.500.000 Troškovi štampanja časopisa „Turistički pregled„ – četiri broja 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.500.000 Naknade članovima uređivačkog odbora časopisa „Turistički pregled„ UKUPNO 7.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 7.000.000   UKUPNO 7.000.000

Aktivnost: 1012-Objavljivanje tendera za nabaku usluga štampanja stručnih publikacija

Šifra aktivnosti: 1012 Naziv aktivnosti: Objavljivanje tendera za nabaku usluga štampanja stručnih publikacija Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Objavljivanje tendera ( oglasa) za nabavku usluge štampanja stručnih publikacija

PRAVNI OSNOV Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, 55/04 i 106 / 05)

CILjEVI Cilj je da se sprovede odgovarajući postupak uz poštovanje procedure koje predviša Zakon o javnim nabakama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA broj objavljenih tendera ( oglasa)

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 240.000 Objavljivanje tendera za nabavku usluga štampanja publikacija Ministarstva UKUPNO 240.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 240.000   UKUPNO 240.000 Projekat: 1091-Velika nagrada turizma Republike Srbije

Šifra aktivnosti: 1091 Naziv aktivnosti: Velika nagrada turizma Republike Srbije Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije, imajući u vidu potrebu da predstavi značaj turističke industrije Srbije i njenog razvojnog potencijala u ukupnoj privredi Republike Srbije organizuje „Veliku nagradu Republike Srbije„ sa ciljem da postane najveće priznanje u turizmu Republike Srbije.Nagrada je priznanje za ostvarene poslovne rezultate turističke privrede Srbije i podrška pozicioniranju ostvarenih rezultata u turizmu u odnosu na ukupan privredan i društvenom razvoju Srbije. Za rezultate ostvarene u prethodnoj godini, nagrada će biti uručena na posebnoj svečanosti, a sve u okviru obeležavanja Svetskog dana turizma

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima, Zakon o turizmu, Strategija razvoja turizma RS

CILjEVI Ostvarivanje pozitivnih rezultata u oblasti, izvoza,investicija, otvaranja novih tržišta, te stvaranje uslova za realizaciju preduzetničkih inicijativa i inovacija u razvoju turizma , za dostignuća u tržišnoj komunikaciji u turizmu,za rezultate ostvarene u oblasti obrazovanja u turizmu, za implementaciju savremene tehnologije, za najuspešniji menaddžment turističke destinacije, za doprinos zaštiti životne sredine i održivom razvoju turizma i posebna nagrada za izuzetan doprinos u razvoju turizma

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Dodeljivanjem ovih nagrada prepoznaje se značaj i pozitivan uticaj turističke privrede naše zemlje i njen razvojni potencijal u ukupnoj privredi. Očekuju se poboljšani rezultati poslovanja kod turističkih agencija, hotelijera, ugostitelja, profesionalnih udruženja, medijskih kuća , turističkih organizacija, gradova i opština Srbije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424911 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 8.000.000 Velika nagrada turizma Republike Srbije – angažovanje specijalizovanih agencija koje se bave organizovanjem sajamskih i sličnih manifestacija UKUPNO 8.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 8.000.000   UKUPNO 8.000.000

[pic]

Šifra programa: 0018 Naziv programa: Uspostavljanje nacionalnog brenda Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Svrha programa je, da se izradi jak i prepoznatljiv Nacionalni brend Republike Srbije, koji će imati povoljnu poziciju na međunarodnom tržištu. Ovim programom treba da se promeni slika koju imaju srpski proizvodi i usluge iz naše zemlje u svetu. Time ćemo povećati izvoz, povećati strukturu izvoza ( veće učešće sa višom dodatnom vrednošću). Realizacijom ovog programa pružiće se značajan doprinos jačanju imidža Srbije.Kampanja “ Kupujmo domaće“, „Obnovimo Srbiju“, koju je osmislilo MTTU uz podršku Vlade Srbije, pozitivno deluje na jačanje konkurentnosti domaćih proizvoda.Kao deo programa obuhvaćeno je ispitivanje tržišta,analiza tržišta,konsultantske usluge iz oblasti marketinga.Formirana je mreža saradnika i partnera sa kojima možemo odgovoriti na sve zahteve.Ono što je važno istaći je činjenica da su naše usluge uvek i pre svega usmerene na ostvarivanje konkretnih rezultata za naše klijente.Zajedno sa našim klijentima usmereni smo ka jednom cilju-kreiranje pravog imidža,pozicioniranje na tržištu,povećanje konkretnih rezultata poslovanja itd.Brending država nije samo reklama-advertajzing,nego način da se svetu pokaže suština suština jedne nacije.Brending država nije nešto što se preda u ruke nekoj agenciji koja razvija kreativni koncept, nego da se u jednoj državi okupi i formiraju nacionalno partnerstvo, koje će voditi proces kreiranja strategije brenda.Korišćenje marketinških tehnika da bi se opovrglo široko rasprostranjeno i ukorenjeno verovanje je gubitak vremena, novca, treba da se dokaže, a svrha Nacinalnog brenda je, da se izabere najznačajnije, najrelevantnije inicijative.Brendiranje Srbije je možda od najvažnijeg značaja za privlačenje stranih investicija ( porast izvoza, smanjenje deficita). Program obuhvata reformaciju domaće privrede, smanjenje odliva sredstava prema inostranstvu, koncentracija kapitala u zemlji, jer se tako ostvaruje veći poslovni obrt, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta, jačanje državnih fondova- penzionog, zdravstvenog, socijalnog…, razvijanje svesti potrošača o kvalitetu domaćih proizvoda.“Lepota je u očima kupca“, rečenica je koju izgovaraju nmnogi stručnjaci i koja može da posluži za dublju definiciju brenda koja je pre svega percepcija.

PRAVNI OSNOV Nacrt Zakona o trgovini koji je Skupštinskoj proceduri, predviđa formiranje Odeljenja za robnu marku ( čl. 117-119 Nacrt Zakona o trgovini).

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećanje i unapređenje robne razmene na domaćem i inostranom tržištu ( uspostavljen jak Nacionalni brend sa povoljnom pozicijom na Međunarodnom tržištu).

KRATKOROČNI CILjEVI Da se u kratkom periodu postigne prepoznatljivost domaćih proizvoda u odnosu na konkurentne strane brendove.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Merenje učešća brendova na domaćem i inostranom tržištu ( povećano učešće domaćih brendova).

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 1081-Izbor najboljih brendova

Šifra aktivnosti: 1081 Naziv aktivnosti: Izbor najboljih brendova Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Razbijanjem predrasuda da su strani proizvodi bolji od domaćih, kvalitetnija ponuda i plasman domaćih proizvoda uz postizanje efekta na smanjenju trgovinskog deficita zemlje sa inostranstvom.

PRAVNI OSNOV Zakon o trgovini

CILjEVI Podsticanje brendinga, tj. uvođenje takve poslovne filozofije u mala i srednja preduzeća , gde će se proizvodi iz Srbije prvo marketinški pozicionirati na domaće, pa kasnije na regionalnom i svetskom tržištu.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj novouspostavljenih tržišnih brendova, prodor brendova na inotržište, povećanje profita tako pozicioniranih preduzeća u Srbiji

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421612 Zakup nestambenog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Zakup nestm. prostora – sala sa pratećom opremom 423413 Publikacija 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Usluge štampanja propogandnog materijala 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 80.000 Objavljivanje tendera 423441 Medijske usluge radija i televizije 01 – Prihodi iz budžeta 5.000.000 Medijska kampanja putem elektronskih medija 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Stručne usluge po ugovoru o delu – komisija eksperata, angažovanje marketinčkih agencija za izbor najboljeg brenda 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Organizovanje koktela povodom prezentacije programa UKUPNO 11.580.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 11.580.000   UKUPNO 11.580.000

 Projekat: 1082-Podrška uvođenja brendinga u poslovanje srpskih preduzeća

Šifra aktivnosti: 1082 Naziv aktivnosti: Podrška uvođenja brendinga u poslovanje srpskih preduzeća Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Jačanje konkurentnosti domaćih proizvoda. Rast proizvodnje doprinosi očuvanju postojećih obima zaposlenosti, rast plata, otvaranje novih radnih mesta.

PRAVNI OSNOV Formiranje Odeljenja za robnu marku ( Nacrt Zakona o trgovini, koji je u Skupštinskoj proceduri).

CILjEVI Podsticanje preduzetništva i stvaranje uslova za zaštitu Nacionalnog znaka ( brenda) i njegovog korišćenja u trgovini robom i uslugama.Podsticanje razvoja brendova malih i srednjih preduzeća.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj proverenih tržišnih radionica, sredstva uređenja studija, broj izdatih brošura.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Edukacija zaposlenih putem seminara 423431 Usluge reklamiranja 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Usluge reklamiranja, prezentacije, reklame i dr. 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 angažovanje domaćih eksperata, ugovorom o delu- Izrada analiza o zastupljenosti brending filozofije 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Pretplata na stručne časopise – domaće i inostrane 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 35.000.000 Tekuće subvencije malim i srednjim preuzećima UKUPNO 39.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 39.500.000   UKUPNO 39.500.000

[pic]

Šifra programa: 0019 Naziv programa: Organizacija nacionalnih izložba i praćenje projekta Srpski trgovački dom u Moskvi Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Promocija Srpske privrede u inostranstvu, saradnja sa resornim organima vlada, ambasadama i privrednim komorama drugih zemalja.

PRAVNI OSNOV Sporazum o slobodnoj trgovini sa određenim zemljama i Memorandum o trgovinsko ekonomskoj saradnji.

SREDNjOROČNI CILjEVI Pobećanje stranih investicija u privredu u privredu Republike Srbije i unapređenje trgovinsko ekonomskih odnosa Republike Srbije i drugih zemalja kroz ostvrivanje viših oblika saradnje ( osnivanje zajedničkih preduzeća).

KRATKOROČNI CILjEVI Povećanje izvoza.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA -Povećan izvoz i smanjen deficit-Povećan broj osnovanih zajedničkih preduzeća-Povećan strana ulaganja u srpsku privredu

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 1085-Praćenje realizacije izgradnje Srpskog trgovačkog doma u Moskvi

Šifra aktivnosti: 1085 Naziv aktivnosti: Praćenje realizacije izgradnje Srpskog trgovačkog doma u Moskvi Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Permanentna aktivnost na praćenju realizacije izgradnje Srpskog trgovačkog doma u Moskvi i angažovanje specijalizovanih ustanova radi nadzora nad izvođenjem radova na objektu Srpskog trgovačkog doma koji se odnose na obaveze Investitora prema Vladi Republike Srbije.

PRAVNI OSNOV Potpisan Memorandum o trgovinsko ekonomskoj saradnji ( potpisan između Vlade grada Moskve i Vlade Republike Srbije.

CILjEVI Obezbediti lokaciju za održavanje stalne izložbe Srpske privrede u Moskvi i stvaranje uslova za moderniji i efikasniji nastup Srpske privrede na tržištu Ruske federacije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećan broj Srpskih firmi na tržištu Ruske federacije.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi služb.putovanja u inostranstvo radi praćenja izgradnje objekta 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Usluge prevođenja radi praćenja projekta 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Troškovi objavljivanja tendera 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Troškovi reprezentacije 424911 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 8.000.000 Angažovanje specijal.ustanova radi nadzora nad objektom UKUPNO 9.900.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 9.900.000   UKUPNO 9.900.000

[pic]

Šifra programa: 0021 Naziv programa: Program skladišnog prostora za krivotvorene proizvode Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Sprovođenje javne nabavke, tj. raspisivanje tendera i izbor skladištara za čuvanje zaplenjene robe, zakup izabranog skladišnog prostora, uvođenje novih procedura u postupanju sa zaplenjenom robom, transport zaplenjene robe, uništavanje, čuvanje , odnosno postupanje sa zaplenjenom robom, vođenje finansijsko-materijalnih poslova u vezi sa robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora, u vezi sa zaštitom prava intelektualne ( industrijske) svojine.

PRAVNI OSNOV – Zakon o žigovima ( „Sl. list SCG“, br. 61/04 i 7/05),- Zakon o autorskim i srodnim pravima („Sl. list SCG“, br. 61/04),- Zakon o pravnoj zaštiti dizajna („Sl. list SCG“, br. 61/04),- Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola („Sl.list SCG“, br. 61/04),- Zakon o patentima („Sl. list SCG“, br. 32/04 i 35/04),- Zakon o oznakama geografskog porekla (“ Sl. list SCG“, br. 20/06,

SREDNjOROČNI CILjEVI Obezbeđenje uslova za savremeni način postupanja sa krivotvorenom robom, zaštita javnog interesa i interesa nosilaca prava intelektualne svojine u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo intelektualne svojine, usklađivanje sa standardima EU i pristupanje WTO.

KRATKOROČNI CILjEVI Obezbeđenje uslova za savremeni način postupanja sa krivotvorenim proizvodima.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Broj proizvoda povučenih sa tržišta, krivotvorena roba, roba sa oznakama koja u prometu stvaraju zabunu u pogledu porekla, načina proizvodnje, kvaliteta i drugih svojstava proizvoda.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1093-Skladištenje i knjigovodstveno praćenje zaplenjene robe i krivotvorenih proizhvoda

Šifra aktivnosti: 1093 Naziv aktivnosti: Skladištenje i knjigovodstveno praćenje zaplenjene robe i krivotvorenih proizhvoda Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Sprovođenje javne nabavke, tj. raspisivanje tendera i izbor skladištara za čuvanje zaplenjene robe, zakup izabranog skladišnog prostora, uvođenje novih procedura u postupanju sa zaplenjenom robom, transport zaplenjene robe, uništavanje, čuvanje , odnosno postupanje sa zaplenjenom robom, vođenje finansijsko-materijalnih poslova u vezi sa robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora, u vezi sa zaštitom prava intelektualne ( industrijske) svojine.

PRAVNI OSNOV – Zakon o žigovima ( „Sl. list SCG“, br. 61/04 i 7/05),- Zakon o autorskim i srodnim pravima („Sl. list SCG“, br. 61/04),- Zakon o pravnoj zaštiti dizajna („Sl. list SCG“, br. 61/04),- Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola („Sl.list SCG“, br. 61/04),- Zakon o patentima („Sl. list SCG“, br. 32/04 i 35/04),- Zakon o oznakama geografskog porekla (“ Sl. list SCG“, br. 20/06,

CILjEVI Obezbeđenje uslova za savremeni način postupanja sa krivotvorenom robom, zaštita javnog interesa i interesa nosilaca prava intelektualne svojine u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo intelektualne svojine, usklađivanje sa standardima EU i pristupanje WTO.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj proizvoda povučenih sa tržišta, krivotvorena roba, roba sa oznakama koja u prometu stvaraju zabunu u pogledu porekla, načina proizvodnje, kvaliteta i drugih svojstava proizvoda.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421612 Zakup nestambenog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 14.850.000 Zakup skladišnog prostora za krivotvorene proizvode 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 150.000 Objavljivanje tendera za zakup skladišta, moguć ponovni postupak objavljivanja 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Angažovanje stručnih lica na proceni vrednosti krivotvorene robe 423911 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 12.000.000 Prevoz, skladištenje, čuvanje i uništavanje krivotvorene robe 513211 Kompjuterski softver 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Kupovina softvera u cilju robnog i materijalnog praćenja krivotvorene robe UKUPNO 29.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 29.000.000   UKUPNO 29.000.000

[pic]

Šifra programa: 0011 Naziv programa: Investicije u iskorišćenje potencijala Dunava Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Dunav je međunarodna reka koja protiče kroz osam evropskih zemalja, dužinom od 2.888 km, od kojih je plovno 2.414 km, sa razgranatim slivom površine 817.000 km2 (32. mesto u svetu), koga čini 120 pritoka, zatim kao 33. po dužini reka u svetu i druga u Evropi posle Volge, Dunav predstavlja veliki turistički potencijal. Preko 1000km plovnih puteva na području Podunavlja ( Dunav, Sava, Tisa, kanali) predstavlja veliki potencijal za razvoj nautičkog turizma.Kako trenutno na ovom području nema marina i drugih značajnijih infrastrukturnih sadržaja, ovaj potencijal nije moguće iskoristiti.On spaja više od 80 miliona ljudi koji govore desetak i više jezika, pripadaju različitim religijama i neguju svoju istoriju, umetnost i tradiciju. Ovi ljudi su od davnina maštali da povežu Dunav sa Rajnom, a ovaj san se ostvario 25. septembra 1992. godine. Osim toga, Đerdapska brana, koju su zajednički gradile Jugoslavija i Rumunija, od 1964. do 1972. godine, predstavlja takođe jedan od najreprezentativnijih građevinskih objekata u Evropi. Značaj Dunava kao simbola evropskog ujedinjenja, pre svega budućeg proširenja Evropske Unije u jugoistočnoj Evropi, nemerljiv je, jer znači razvoj gradova i regiona koji su upravo pokretači društvenog razvoja, centri kulture i privrednog rasta.Dunav je najpopularnija reka za plovidbu ( crusing) u celom svetu.Po broju putnika iza njega su Nil i Jangce.Prema zvaničnim podacima prosečna dužina krstarenja je blizu 10 dana , a cena koštanja po danu 124 GBP. Turisti koji su korisnici ovog turističkog proizvoda generalno su iz urbanih sredina i višeg obrazovanja i ekonomskog statusa. Oni traže i dodatne aktivnosti (obilazak mesta u okolini, kulturne i istorijske atrakcije, zadovoljenje posebnih interesa) što je značajno i za njihovo opredeljenje za povratak i kupovinu nekog drugog turističkog proizvoda na destinaciji.To traži unapređenje i kompletiranje neophodne infrastrukture i turističkih sadržaja u našem Podunavlju, kako bi se iskoristili realni potencijali za razvoj „Kružnih putovanja“ i „Nautike“ na Dunavu.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije.

SREDNjOROČNI CILjEVI Turistička i komunalna infrastruktura u turističkim destinacijama je izgrađena:Realizacijom ovog cilja stvoriće se uslovi za poboljšanje kvaliteta naše turističke ponude, što će uz porast broja dolazaka stranih i domaćih turista direktno uticati na povećanje deviznog priliva od turizma i rast domaćeg turističkog prometa.

KRATKOROČNI CILjEVI Završena izgradnja turističke i komunalne infrastrukture u prioritetnim turističkim destinacijama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Kvalitetna turistička infrastruktura i suprastruktura: -povećan nivo stranih investicija u turizmu;-adekvatni smeštajni kapaciteti:-otvaranje novih radnih mesta:

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1020-Putničko pristanište Beograd

Šifra aktivnosti: 1020 Naziv aktivnosti: Putničko pristanište Beograd Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat kojim se uređuje planiranje, uređenje prostora i izgradnja objekata pristaništa Beograd na Dunavu, odnosi se na izradu Analize projektne i tehničke dokumentacije, kao i urbanističkog uređenja kojim je obuhvaćen prostor pristaništa Beograd, izradu i sprovođenje plana rekonstrukcije i uređenja celokupnog prostora pristaništa.Programom uređenja pristaništa predviđeni su radovi koji će omogućiti uređenje čitavog kompleksa lokaliteta, prijem i smeštaj posetilaca kao i maksimalnu obnovu postojećih objekata i ambijentalno uređenje prostora.Povod za izradu ovog Projekta je činjenica da je pristanište Beograd jedan od najznačajnijih terminala za pristajanje putničkih brodova koji krstare Dunavom i za prilaz turista koji obilaze Beograd.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Cilj ovog projekta je potpuno uređenje prostora pristaništa, u ukupnoj planiranoj površini koja je predviđena idejnim projektom uređenja.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projekta (broj zaposlenih)Zapošljavanje nakon projekta (broj zaposlenih)Dodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 53.550.000 Putničko pristanište beograd UKUPNO 53.550.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 53.550.000   UKUPNO 53.550.000 Projekat: 1021-Izgradnja pristana Vinča

Šifra aktivnosti: 1021 Naziv aktivnosti: Izgradnja pristana Vinča Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Za postavljanje dva plovna objekta – pristana za privez brodova u turističke svrhe izbarana je lokacija reke Dunav kod naselja Vinča.Podloge za izradu dokumentacijeZa izradu ove dokumentacije korišćene su sledeće geodetske podloge:- postojeće geodetske karte R = 1 : 5000- snimljena situaѕcija R = 1 : 1000- katastarska situacija- i snimljeni poprečni profili kanala i platoa tovarišta.Na snimljenoj situaciji 1 : 1000, definisana je neto i bruto površina pristaništa.LokacijaZa privremeno postavljanje dva plovna objekta – pristana za privez brodova u turističke svrhe izbarana je lokacija na reci Dunav kod naselja Vinča u blizini značajnog arheološkog nalazišta.Atraktivna istorijska pozadina i značajan prirodni potencijal lokaliteta mogao bi se mnogostruko predstaviti omogućavanjem izlaska turista na obalu koji plove tranzitnim turističkim brodovima.Plovni objekti – pristaniPlovni objekti – pristani će biti za tu svrhu izgrađeni pontoni. Duži ponton za putnički saobraćaj će biti postavljen uzvodno a kraći ponton nizvodno.Snabdevanje električnom energijomPriključak na el. mrežu izvršio bi se na trafo stanici.Snabdevanje vodom bi se vršilo sa lokalnog vodovoda, tehnička voda, do izgradnje novog koji bi se povezaao sa vodovodom u Vinči a po uslovima nadležnog komunalnog preduzeća.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Omogućavanje i davanje smernica za dalje turističke ponude naših krajeva nautičkim i turista koji tranzitiraju Dunavu putničkim brodovima, sportskim čamcima i jahtama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.355.000 Izgradnja pristana Vinča UKUPNO 5.355.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.355.000   UKUPNO 5.355.000 Projekat: 1022-Pristan u Novom Sadu

Šifra aktivnosti: 1022 Naziv aktivnosti: Pristan u Novom Sadu Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Izgradnja i unapređenje infrastrukture u cilju poboljšanja protoka ljudi i roba na delu toka reke Dunav kroz Srbiju. S obzirom na činjenicu, da okolne zemlje rade na toj vrsti razvoja, neophodno je rešavati ovakva i slična pitanja u što kraćem periodu.Činjenica da Novi Sad sa okolinom u Republici Srbiji predstavlja mesto graničnog pojasa (utvrđeno Zakonom o prelasku državne granice) ukazuje da objekti ovakve vrste zahtevaju svoje instaliranje u ovakvim zonama kako bi uspeli da odgovorimo na konkurenciju okolnih zemalja (Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Rumunija).

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Cilj ovog projekta je, da odgovorimo na konkurenciju okolnih zemalja (Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Rumunija).

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Dotacije i transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 27.043.000 Izgradnja pristana u Novom Sadu UKUPNO 27.043.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 27.043.000   UKUPNO 27.043.000

Projekat: 1023-Rekonstrukcija Beogradskog Keja u Novom Sadu

Šifra aktivnosti: 1023 Naziv aktivnosti: Rekonstrukcija Beogradskog Keja u Novom Sadu Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Izvođenje rekonstrukcije kolovoza na potezu dela Beogradskog keja i Keja žrtava racije nakon uklanjanja privremenog pontonskog mosta, koji je bio postavljen nakon rušenja svih mostova na Dunavu u Novom Sadu. Ova deonica bila je pod izuzetnim saobraćajnim opterećenjem do izgradnje mosta Sloboda, tako da je došlo do razaranja kompletne infrastrukture. Rekonstrukcijom predložene deonice obezbedili bi se uslovi za kvalitetno odvijanje saobraćaja uz potpuno uređenje vodovodnog sistema za transport sirove vode iz izvorišta i vodosnabdevanja leve obale Dunava i Sremskih Karlovaca (vodovodni sistem je takođe bio ugrožen rušenjem mostova). Takođe, planirana deonica ima veliki značaj za razvoj turizma u Novom Sadu, jer se preko nje odvija komunikacija sa pristanom i plovnom rekom. Najveći broj turista koji plovnim putem dolaze u Novi Sad, prvi susret sa gradom imaju preko ulica Beogradski kej i Kej žrtava.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Obezbeđenje uslova za kvalitetno odvijanje saobraćaja uz potpuno uređenje vodovodnog sistema za transport sirove vode iz izvorišta i vodosnabdevanja leve obale Dunava i Sremskih Karlovaca.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 42.840.000 Rekonstrukcija beogradskog keja u Novom Sadu UKUPNO 42.840.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 42.840.000   UKUPNO 42.840.000

 Projekat: 1024-Etno Park Gložan

Šifra aktivnosti: 1024 Naziv aktivnosti: Etno Park Gložan Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat „Dunavski san“ predstavlja podizanje zurističkih resursa, infrastrukture i smeštajnih kapaciteta u opštini Bački Petrovac kao i oživljavanje obale Dunava i uključivanje u evropske trendove iskorišćavanja njegovih prirodnih potencijala.1. ETNO PARK GLOŽANIdejno konceptualno rešenje predviđa niz sadržaja u prostoru ukupne površine od 650 ha. Kao osnovni elemenat neophodan za dalju razradu i realizaciju polazne ideje predstavlja lak pristup i opremljenost prostora infrastrukturom.Opština Bački Petrovac nema naselja koje se nalaze na samom Dunavu. Naselje Gložan udaljeno je od obale 3,5 km i to je potez koji je prvo neophodno adekvatno oživeti.Za privlačenje stranih i domaćih turista koji u sve većem broju plove ovom rekom osnovni preduslov je izgradnja pristaništa uz samu reku snabdevenog pitkom vodom i povezanog sa naseljem asfaltnom saobraćajnicom.Ovaj deo projekata se odnosi na opremanje poteza obala Dunava- naselje Gložan osnovnom infrastrukturom. Izgradnja pristupnog puta u dužini od 3.5 km, vodovodne mreže i struje obezbediće preduslove za dalje razvijanje turističkih sadržaja etno parka i nautičkog pristaništa.2. KONGRESNI CENTAR – DVORAC ĐUNĐERSKIOvaj objekat jeste značajan turistički resurs ne samo zbog svoje specifične arhikteture već i zbog stalnih postavki muzeja poljoprivrede i reznih kulturnih i tirističkih manifestacija koje se ovde održavaju. Problem sa kojim se stlno susrećemo jeste problem smeštaja, pošto na teritoriji opštine ne postoje smeštajni kapaciteti. Upravo zbog toga i imajući u vidu da je poljoprivredni muzej – DVORAC ĐUNĐERSKI dobio od svedske asocijacije poljoprivrednih muzeja AIMA organizaciju svetskog kongresa poljoprivrednih muzeja u septembru 2007.godine.Neophodno je adaptirati zgradu muzeja koja je trenutno u lošem stanju i dovršiti već započetu izgradnju smeštajnih kapaciteta, infrastrukture za održavanje ovako značajne manifestacije.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI • Razvoj turizma• Povezivanje sa trndovima u EU• Izgradnja nove infrastrukture kako bi se obogatila turistička ponuda Srbije• Izgradnja novih kvalitetnih smeštajnih kapaciteta• Otvaranje novih radnih meta i smanjenje siromaštva i što je jako značajno za nerazvijenu ruralnu sredinu kao što je Bački PetrovacBlizina Novog Sada i glavne evropske saobraćajnice koridora 10 i koridora 6-Dunav, daju ovom projektu izuzetnu lokaciju i preduslove održivosti. Projekat se realizuje sa Turistiškom organizacijom Srbije, Kongresnim biroom i Ministarstvom trgovine turizma i uluga Republike Srbije.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 32.130.000 Etno Park Gložan UKUPNO 32.130.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 32.130.000   UKUPNO 32.130.000

Projekat: 1025-Pristan Apatin-Dunav

Šifra aktivnosti: 1025 Naziv aktivnosti: Pristan Apatin-Dunav Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Realizacijom izgradnje marine u Apatinu dobili bi smo prvu marinu na Dunavu u Srbiji. Do sada je iz sredstava Lokalne uprave uloženo 37.000.000,00 dinara u : Projektnu dokumentaciju, geodetska snimanja i izgradnju poslovne zgrade marine koja sadrži: restoran, recepciju, turističku agenciju, prodavnicu nautičke opreme, prodavnicu prehrambenih proizvoda, kancelarije za upravu marine, kao i prostore za klubove koji se bave sportovima na vodi. Isto tako, dovedena je u marinu voda potrebna i za zgradu marine i snabdevanje nautičara, izgrađeni su pontoni za 200 plovila.Da bi marina bila završena do kraja godine, neophodno je obezbediti sredstva za : Povezivanje marine na gradsku kanalizaciju (450m), izgradnju 160 kabina i 8 apartmana, pristupni put i ono što je najvažnije, produbiti postojeće vodeno ogledalo u marini i izgraditi kej.Izgradnja prve u mreži marina na Dunavu čime bi se bitno pobljšala turistička ponuda Apatina, čitave regije i Srbije u celini.Omogućavanje i davanje smernica za dalje turističke ponude naših krajeva nautičkinm i turistima koji tranzitiraju Dunavu putničkim brodovima, sportskim čamcima i jahtama a u skorije vreme i biciklima koji će dolaziti iz pravca Mađarske.Okolina muzeja će se preurediti za sledeće sadržaje: ribarski logor, etno selo, itd.

PRAVNI OSNOV Nip iz obasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Omogućavanje i davanje smernica za dalje turističke ponude naših krajeva nautičkinm i turistima koji tranzitiraju Dunavu putničkim brodovima, sportskim čamcima i jahtama a u skorije vreme i biciklima koji će dolaziti iz pravca Mađarske.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 36.931.000 Pristan Apatin-Dunav UKUPNO 36.931.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 36.931.000   UKUPNO 36.931.000

 Projekat: 1026-Srebrno jezero- sanacija i zaštita

Šifra aktivnosti: 1026 Naziv aktivnosti: Srebrno jezero- sanacija i zaštita Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS U sklopu izgradnje hidro-energetskog centra Đerdap u periodu od 1970 – 1972. godine, radi zaštite priobalja, od uticaja uspora Dunava izgrađena su dva nasipa na Dunavcu kod Zatonja i Belog bagremema kod Velikog Gradišta, čime je izgrađeno Srebrno jezero. Prvobitna namena jezera bila je da služi kao glavni drenažni kolektor u koga se slivaju površinske i podzemne vode, pri čemu je nivo vode u jezeru na koti 65.00 mnm i održava se na oko 5.50 m nižoj koti od kote uspora Dunava, uz priliv od oko 1m 3/sec voda Dunava u jezero podzemnom infiltracijom. Zahvaljujući blizini velikih gradskih centara Srebrno jezero je postalo izuzetno atraktivno područje za razvoj turizma, sportova na vodi i rekreacije je sa izgrađenim brojnim objektima turističkog sadržaja.Vreme i eutrofikacioni procesi, zajedno sa pomenutom infrastrukturom, uticali su na takozvano «starenje» jezera. Usled dugotrajnih visokih temperatura u letnjem periodu i naglih zahlađenja došlo je do promene vodenog stuba i odizanja mulja sa dna jezera. Rezultati ispitivanja su utvrdili prekoračenje vrednosti BPK 5, u svim analiziranim uzorcima i broj koliformnih klica koji je iznosio i do 120 puta preko dozvoljenih normi za II kategoriju voda za kupanje.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI U sklopu izgradnje hidro-energetskog centra Đerdap u periodu od 1970 – 1972. godine, radi zaštite priobalja, od uticaja uspora Dunava izgrađena su dva nasipa na Dunavcu kod Zatonja i Belog bagremema kod Velikog Gradišta, čime je izgrađeno Srebrno jezero. Prvobitna namena jezera bila je da služi kao glavni drenažni kolektor u koga se slivaju površinske i podzemne vode, pri čemu je nivo vode u jezeru na koti 65.00 mnm i održava se na oko 5.50 m nižoj koti od kote uspora Dunava, uz priliv od oko 1m 3/sec voda Dunava u jezero podzemnom infiltracijom. Zahvaljujući blizini velikih gradskih centara Srebrno jezero je postalo izuzetno atraktivno područje za razvoj turizma, sportova na vodi i rekreacije je sa izgrađenim brojnim objektima turističkog sadržaja.Vreme i eutrofikacioni procesi, zajedno sa pomenutom infrastrukturom, uticali su na takozvano «starenje» jezera. Usled dugotrajnih visokih temperatura u letnjem periodu i naglih zahlađenja došlo je do promene vodenog stuba i odizanja mulja sa dna jezera. Rezultati ispitivanja su utvrdili prekoračenje vrednosti BPK 5, u svim analiziranim uzorcima i broj koliformnih klica koji je iznosio i do 120 puta preko dozvoljenih normi za II kategoriju voda za kupanje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 34.807.000 Srebrno jezero- sanacija i zaštita UKUPNO 34.807.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 34.807.000   UKUPNO 34.807.000 Projekat: 1027-Lepenski vir- pristanište

Šifra aktivnosti: 1027 Naziv aktivnosti: Lepenski vir- pristanište Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat kojim se uređuje planiranje, uređenje prostora i izgradnja objekata arheološkog lokaliteta Lepenski vir, na Dunavu, odnosi se na izradu Plana detaljne regulacije arheološkog lokaliteta Lepenski vir i njegovo sprovođenje u zaštiti i prezentaciji arheološkog lokaliteta Lepenski vir i izgradnji objekata utvrđenih ovim planom.Arheološki lokalitet Lepenski vir ima svojstvo spomenika kulture i kategorisan je kao spomenik kulture od izuzetnog značaja (Službeni glasnik 14/1979). Izgradnjom HE Đerdap dislociran je 1968. godine, konzerviran i pokriven privremenom krovnom konstrukcijom, do danas.Lepenski vir predstavlja jedno od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Evropi, prostor na kome je ponikla i trajala u okviru organizovanog društvenog i religioznog života, izuzetna kultura i umetnos. Jedinstvena spomenička celina koja se sastoji od dislociranih stambenih i kulturnih objekata-naselja praistorijskih ljudi koji su na ovom prostoru živeli u razdoblju od 7000 do 6000 godina stare ere.Danas se lokalitet Lepenski vir nalazi u izuzetno lošem stanju, pod privremenom zaštitnom konstrukcijom sklonoj urušavanju, čime se dovodi u pitanje zaštita ovog lokaliteta ubuduće.Programom uređenja lokaliteta Lepenski vir predviđeni su radovi na ukupno 130 ha, koji će omogućiti uređenje čitavog kompleksa lokaliteta, zaštitu i prezentaciju lokaliteta, prijem i smeštaj posetilaca, muzejske objekte i maksimalnu obnovu i očuvanje prirodnih vrednosti zaštićene okoline lokaliteta.Planirana projektna dokumentacija i izgradnja objekata arheološkog lokaliteta Lepenski vir:1. Planska dokumentacija:Izrada Plana detaljne regulacije;Izrada projekata za objekte;Izrada projekta za pristane za čamce;2. Izgradnja objekata:Novoprojektovani objekat Muzeja Lepenski vir (usvojen idejni projekat)Muzej Lepenski vir – 3240.00 m2 (PR)Postojeći objekti-Golubinske kućeStanovanje osoblja muzeja – 187.50 m2 (PR)Predviđeno Programom za izradu Plana detaljne regulacijePrijem posetilaca – 145.00 m2 (PR)Apartmansko naselje – 360.00 m2 (PR)Naučno istraživački centar – 687.50 m2 (PR)Vizitorski centar – 496.00 m2 (PR+1)Stanovanje istraživača – 495.00 m2 (PR)Pristupne kolske komunikacije – 4765.00 m2 Kolsko pešačke komunikacije – 1250.00 m2 Parking mesta:PA kom 32 – 384.00 m2 BUS kom 15 – 540.00 m2Pristanište za čamce – 1440.00 m2

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Povod za izradu ovog Projekta je činjenica da se za jedno od najznačajnijih arheoloških otkrića u ovom delu Evrope nije ništa učinilo u periodu od trideset godina, sem privremene zaštite, koja je u fazi urušavanja i sklona padu, što će dovesti do potpunog uništenja ovog najznačajnijeg spomenika kulture neolita Evrope i Srbije.I pored svih ranijih pokušaja nadležnih državnih organa i lokalne samouprave, opštine Majdanpek, da se ovaj lokalitet zaštiti i prezentuje javnosti-posetiocima i hiljadama domaćih i inostranih turista, i dalje stoji privremena drvena konstrukcija, čijim bi rušenjem lokalitet bio definitivno uništen.Arheološki lokalitet Lepenski vir se nalazi na području Nacionalnog parka Đerdap i obuhvata prostor do ušća Boljetinske reke u Dunav. Cilj ovog projekta je potpuno uređenje prostora lokaliteta Lepenski vir, u ukupnoj površini 130 ha, sa svim sadržajima atraktivne kulturno-istorijske i turističke destinacije Srbije i Nacionalnog parka Đerdap na području opštine Majdanpek, uz poštovanje svih standarda uređenja prostora spomeničkog i prirodnog nasleđa.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 61.583.000 Lepenski vir – pristanište UKUPNO 61.583.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 61.583.000   UKUPNO 61.583.000

 Projekat: 1028-Izgradnja dva pristaništa u Bezdanu- opština Sombor

Šifra aktivnosti: 1028 Naziv aktivnosti: Izgradnja dva pristaništa u Bezdanu- opština Sombor Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 15.262.000 Izgradnja dva pristaništa u Bezdanu- opština Sombor UKUPNO 15.262.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 15.262.000   UKUPNO 15.262.000

[pic]

Šifra programa: 0012 Naziv programa: Investicije u infrastruktukturu u drugim turističkim centrima Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Strategija turizma Republike Srbije identifikovala je i najavila mogućnost razvoja i tržišne komercijalizacije 9 osnovnih turističkih proizvoda i pritom izdvojila koje bi turističke proizvode trebalo razvijati i komercijalizovati odmah. Zbog nemogućnosti ravnomernog razvoja turizma u Srbiji, opredeljenje je da se turistički proizvodi razvijaju po fazama.Polazi se od toga da će investiranje u odabrane turističke proizvode i regije u ovom trenutku imati ulogu pokretača turističkog razvoja zemlje, i da će se taj proces postepeno kapilarno širiti i na druge proizvode i regije Srbije. U cilju podsticanja investicione klime i privatničke inicijative u turizmu Srbije , posebno u odabranim turističkim centrima, kao nosiocima razvoja , neophodno je obezbediti ulaganja u ključne razvojne prioritete i kapitalnu infrastrukturu zemlje.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

SREDNjOROČNI CILjEVI Turistička i komunalna infrastruktura u prioritetnim turističkim destinacijama je izgrađena:Realizacijom ovog cilja stvoriće se uslovi za poboljšanje kvaliteta naše turističke ponude, što će uz porast broja dolazaka stranih i domaćih turista direktno uticati na povećanje deviznog priliva od turizma i rast domaćeg turističkog prometa.

KRATKOROČNI CILjEVI Završena izgradnja turističke i komunalne infrastrukture u priritetnim turističkim destinacijama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Kvalitetna turistička infrastruktura i suprastruktura u turističkim destinacijama;-povećan nivo stranih investicija u turizmu;-adekvatni smeštajni kapaciteti u turističkim destinacijama,-ravnomeran regionalni raspored sredstava za realizaciju projekata;-otvaranje novih radnih mesta,  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1029-Izgradnja skijališta Stara Planina, Kopaonik, Beljanica, Divčibare i Besna Kobila

Šifra aktivnosti: 1029 Naziv aktivnosti: Izgradnja skijališta Stara Planina, Kopaonik, Beljanica, Divčibare i Besna Kobila Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Strateški interes razvoja turizma je iskorišćavanje visoko vrednih g (zimskog) i ruralnog turizma u čemu se vidi mogućnost revitalizacije planinskog prostora i preporod nerazvijenih područja. Planaskim aktima Republike Srbije područja obuhvaćena ovim projektom određena su kao turističke regije prvog stepena, imajući u vidu prirodne i klimatske karakteristike (broj sunčanih dana, visinu i trajanje snežnog pokrivača).U prethodnom periodu, Republika Srbija ima iskustvo u razvoju skijaških centara na Kopaoniku i Brezovici. U dužem vremenskom periodu vršena su istraživanja ostalih potencijalnih lokacija za razvoj zimsko – planinskog turizma. Predloženim projektom obuhvaćene su lokacije koje imaju nesumnjivu vrednost i potencijale za razvoj skijališta. Preuzimanjem skijaškog centra Kopaonik u Javno preduzeće skijališta Srbije stvoreni su institucionalni, kadrovski i materijalni preduslovi za razvoj predloženih projekata.U 2006. godini usvojena je Strategija razvoja turizma i Zakon o javnim skijalištima čime su stvorene institucionalne pretpostavke za realizaciju projekta.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Cilj ovog projekta je iskorišćavanje visoko vrednih potencijala planinskog turizma u čemu se vidi mogućnost revitalizacije planinskog prostora i preporod nerazvijenog područja.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePrihod od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 136.552.000 Izgradnja skijališta Stara Planina, Kopaonik, Beljanica, Divčibare i Besna Kobila UKUPNO 136.552.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 136.552.000   UKUPNO 273.105.000

 Projekat: 1030-Izgradnja komunalne i energetske infrastrukture Ski centra “ Stara planina“

Šifra aktivnosti: 1030 Naziv aktivnosti: Izgradnja komunalne i energetske infrastrukture Ski centra “ Stara planina“ Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Strateški interes razvoja turizma je iskorišćavanje visoko vrednih potencijala planinskog (zimskog) i ruralnog turizma u čemu se vidi mogućnost revitalizacije planinskog prostora i preporod nerazvijenih područja. Planskim aktima Republike Srbije područja obuhvaćena ovim projektom određena su kao turističke regije prvog stepena, imajući u vidu prirodne i klimatske karakteristike (broj sunčanih dana, visinu i trajanje snežnog pokrivača)U prethodnom periodu, Republika Srbija ima iskustvo u razvoju skijaških centara na Kopaoniku i Brezovici. U dužem vremenskom periodu vršena su istraživanja ostalih potencijalnih lokacija za razvoj zimsko – planinskog turizma. Predloženim projektom obuhvaćene su lokacije koje imaju nesumnjivu vrednost i potencijale za razvoj skijališta. U 2006. godini usvojena je Strategija razvoja turizma i Zakon o javnim skijalištima čime su stvorene institucionalne pretpostavke za realizaciju projekta.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Strateški interes razvoja turizma je iskorišćavanje visoko vrednih potencijala planinskog (zimskog) i ruralnog turizma u čemu se vidi mogućnost revitalizacije planinskog prostora i preporod nerazvijenih područja.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePrihod od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 28.114.000 Izgradnja komunalne i energetske infrastrukture Ski centra „Stara planina“ UKUPNO 28.114.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 28.114.000   UKUPNO 28.114.000

 Projekat: 1031-Izgradnja skijališta „Rudnik“

Šifra aktivnosti: 1031 Naziv aktivnosti: Izgradnja skijališta „Rudnik“ Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Projektom izgradnje skijališta predviđena je izgradnja dva ski lifta i tri ski staze na planini Rudnik. Specifični cilj: Veći priliv domaćih i stranih investitora, kao i povećanje broja turista.Na ovom području postoje dva ski lifta malih kapaciteta zbog kratkih staza, što nije dovoljno za potrebe turizma.Srodne aktivnosti ovog Projekta su i: poboljšanje turističke ponude, povećanje broja turista, povećanje prihoda od turizma, uključenje direktnih i indirektnih korisnika: ugostiteljsko-turistička preduzeća i preduzetnici iz ovog sektora, preduzetnici iz drugog sektora kojima turizam i ugostiteljstvo predstavljaju tržište prodaje, javne i kulturne ustanove i stanovništvo opštine kao i brojne strane i domaće turiste

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Razvoj sportsko-rekreativnog turizma

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećan prihod hotelaDodatna zarada lokalnom stanovništvu

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.355.000 Izgradnja skijališta „Rudnik“ UKUPNO 5.355.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.355.000   UKUPNO 5.355.000

 Projekat: 1032-Izgradnja skijališta „Briježđa“ na Zlataru

Šifra aktivnosti: 1032 Naziv aktivnosti: Izgradnja skijališta „Briježđa“ na Zlataru Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Prostornim planom Republike Srbije, Zlatiborski okrug je predviđen za razvoj turizma, pa je u cilju poboljšanja turističke ponude na teritoriji opštine Nova Varoš i nastala potreba za izgradnjom ski staze sa pratećim objektima, koja će služiti za rekreativno skijanje i na kojoj će biti moguće održavanje takmičenja u zimskim sportovima. U prilogu ovom odgovaraju geografski položaj i klimatski uslovi, kao i to da je planina Zlatar proglašena za vazdušnu banju.Generalnim urbanističkim planom Nove Varoši i Babića Brda („Opštinski službeni glasnik“, br.11/89 i 12/93) namenom površina prostor koji se nalazi na osojnoj padini planine Zlatar (na potesu između grada i Babića Brda, od kote 1010 metara nadmorske visine do 1200 metara nadmorske visine) je predviđen za rekreativne i sportske površine. Za isti je urađen Urbanistički projekat („Opštinski službeni glasnik“, br.17/2002) za izgradnju skijališta „Briježđa“ sa projektovanom stazom dužine 1000 metara, horizontalnom dužinom 750 metara, širine 50 metara, sa startom na 1200 metara i ciljem na 1010 metara nadmorske visine, sa žičarom dvosedešnicom i ostalom pratećom infrastrukturom.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Prostornim planom Republike Srbije, Zlatiborski okrug je predviđen za razvoj turizma, pa je u cilju poboljšanja turističke ponude na teritoriji opštine Nova Varoš i nastala potreba za izgradnjom ski staze sa pratećim objektima, koja će služiti za rekreativno skijanje i na kojoj će biti moguće održavanje takmičenja u zimskim sportovima. U prilogu ovom odgovaraju geografski položaj i klimatski uslovi, kao i to da je planina Zlatar proglašena za vazdušnu banju.Generalnim urbanističkim planom Nove Varoši i Babića Brda („Opštinski službeni glasnik“, br.11/89 i 12/93) namenom površina prostor koji se nalazi na osojnoj padini planine Zlatar (na potesu između grada i Babića Brda, od kote 1010 metara nadmorske visine do 1200 metara nadmorske visine) je predviđen za rekreativne i sportske površine. Za isti je urađen Urbanistički projekat („Opštinski službeni glasnik“, br.17/2002) za izgradnju skijališta „Briježđa“ sa projektovanom stazom dužine 1000 metara, horizontalnom dužinom 750 metara, širine 50 metara, sa startom na 1200 metara i ciljem na 1010 metara nadmorske visine, sa žičarom dvosedešnicom i ostalom pratećom infrastrukturom.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećan prihod hotelaDodatna zarada lokalnom stanovništvu

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 22.689.000 Izgradnja skijališta „Briježđa“ na Zlataru UKUPNO 22.689.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 22.689.000   UKUPNO 22.689.000 Projekat: 1033-Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture u turističkom centru Brzeće

Šifra aktivnosti: 1033 Naziv aktivnosti: Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture u turističkom centru Brzeće Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.033.000 Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture u turističkom centru Brzeće UKUPNO 8.033.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.033.000   UKUPNO 8.033.000

 Projekat: 1034-Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture na Divčibarama

Šifra aktivnosti: 1034 Naziv aktivnosti: Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture na Divčibarama Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Na Divčibarama postoji akumulacija zapremine V = 110.000 m³ vode, dužina izgrađene vodovodne mreže je L = 8.665 m¹, a dužina izgrađene kanalizacione mreže je L = 2.196 m¹. Na Divčibara je neophodno zameniti postojeću vodovodnu mrežu obzirom da je ista urađena krajem 60-tih godina prošlog veka od betonskih azbestnih cevi koje treba hitno zameniti kako zbog materijala od kojih su napravljene tako i zbog dotrajalosti obzirom da je potrošnja vode u toku 24 sata skoro konstantna.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Betonske azbestne cevi treba hitno zameniti kako zbog materijala od kojih su napravljene tako i zbog dotrajalosti obzirom da je potrošnja vode u toku 24 sata skoro konstantna.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePrihod od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 20.295.000 Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture na Divčibarama UKUPNO 20.295.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 20.295.000   UKUPNO 20.295.000

Projekat: 1035-Izgradnja i rekonstrukcija pet saobraćajnica i javnog osvetljenja na Divčibarama

Šifra aktivnosti: 1035 Naziv aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija pet saobraćajnica i javnog osvetljenja na Divčibarama Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Izgradnjom saobraćajne infrastrukture u turističkom centru Divčibare stekli bi se uslovi za lakšu, bržu i kvalitetniju saobraćajnu kominikaciju, a samim tim i unapređenje i razvoj turizma i turstičke ponude, što je i krajnji cilj projekta.U 2006. godini usvojena je Strategija razvoja turizma i Zakon o javnim skijalištima čime su stvorene institucionalne pretpostavke za realizaciju projekta i uvršćenje Divčibara u red prioritetnih turistčkih destinacija u Srbiji.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePrihod od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 27.218.000 Izgradnja i rekonstrukcija pet saobraćajnica i javnog osvetljenja na Divčibarama UKUPNO 27.218.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 27.218.000   UKUPNO 27.218.000 Projekat: 1036-Vizitorski centar Divčibare

Šifra aktivnosti: 1036 Naziv aktivnosti: Vizitorski centar Divčibare Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Objekat se realizuje na urbanistički uređenoj i atraktivnoj lokaciji centralnom delu naselja Divčibare. Posedujemo kompletnu projektnu dokumentaciju sa dozvolama za izgradnju. Ovo turističko mesto nema ni jedan objekat namenjen zajedničkim i opštim potrebama. Imajući u vidu ogroman turistički potencijal infrastrukturni oporavak u koji se krenulo ove godine pomenuti objekat će predstavljati prostor koji će biti višestuko iskorišćen. Divčibare kao najbliže planinsko turističko mesto Beogradu i Vojvodini predstavlja kičmu između Ovčarsko-Kablarske i Valjevske regije koje su izuzetno bogate kulturološkim i sahralnim objektima. Namena pomenutog objekta površine 15000 m2, u kojem glavni prostor predstavlja kongresna dvorana površine 165 m2 kapaciteta 200 konferencijskih mesta, jeste rad sa mladima u jednom turističkom mestu. U objektu je predviđen prostor za knjižaru, biblioteku sa čitaonicom i mesto za druge kulturne sadržaje. Svoje mesto u objektu ima i trpezarija sa kuhinjom, kao i smeštajni deo kapaciteta od 110 ležaja. Objekat je uređen u tri nivoa.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade RS

CILjEVI Cilj projekta: • Povezivanje susednih regija po osnovu kulturološkog i turističkog sadržaja• Uređenje prostora za turistički informativni centar• Održavanje tribina, seminara, predavanja, izložbi, koncerata, kampova, i dugih priredbi• Unapređenje turističkih, kulturnih, duhovnih, prosvetnih i sprtskih sadržaja.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje u toku projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje ukupnog turističkog prometaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 14.773.000 Vizitorski centar Divčibare UKUPNO 14.773.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 14.773.000   UKUPNO 14.773.000

Projekat: 1037-Izgradnja infrastrukture na lokaciji „Golijska reka“

Šifra aktivnosti: 1037 Naziv aktivnosti: Izgradnja infrastrukture na lokaciji „Golijska reka“ Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Strateški interes razvoja turizma je iskorišćavanje visoko vrednih potencijala planinskog (zimskog) i ruralnog turizma u čemu se vidi mogućnost revitalizacije planinskog prostora i preporod nerazvijenih područja. Planaskim aktima Republike Srbije područja obuhvaćena ovim projektom određena su kao turističke regije prvog stepena, imajući u vidu prirodne i klimatske karakteristike (broj sunčanih dana, visinu i trajanje snežnog pokrivača

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Ciljevi projekta:1. da se obezbedi sprovođenje propisanih režima zaštite i privođenja nameni najvrednijeg dela prostora Parka2. da se obezbedi naučno-istraživački i stručno-tehnički pristupa definisanja i izvođenja aktivnosti3. da se obezbedi usklađenost svih zakonskih rešenja i prostorno-planskih dokumenata sa načinom i mogućnostima korišćenja resursa i prostora.4. da objedini i pomiri interese svih učesnika na prostoru,5. da obezbedi institucionalnu i infrastrukturnu osnovu investicionom kapitalu,6. da obezbedi mehanizam trajnog stabilnog finansiranja na bazi početnih podsticajnih sredstava,7. da obezbedi partnerski odnos što većeg broja učesnika na projektu metodom podsticajnih sredstava,8. da obezbedi pokrivenost prostora „Vizitorskim centrima“,9. da obezbedi jasne i unapred definisane uslove izvođenja bilo koje aktivnosti.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePrihod od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 25.205.000 Izgradnja infrastrukture na lokaciji „Golijska reka“ UKUPNO 25.205.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 25.205.000   UKUPNO 25.205.000

Projekat: 1038-Izgradnja infrastrukture u parku prirode Golija

Šifra aktivnosti: 1038 Naziv aktivnosti: Izgradnja infrastrukture u parku prirode Golija Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 22.497.000 Izgradnja infrastrukture u parku prirode Golija UKUPNO 22.497.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 22.497.000   UKUPNO 22.497.000

Projekat: 1039-Izgradnja vodovodne i energetske infrastrukture Ski centra „Tornik“ Zlatibor

Šifra aktivnosti: 1039 Naziv aktivnosti: Izgradnja vodovodne i energetske infrastrukture Ski centra „Tornik“ Zlatibor Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Zlatibor, lepotica među planinama, nalazi se na 200 km od Beograda, 23 km od Užica i ubraja se u najposećenije planinsko – turističko mesto Srbije. Najviši deo Zlatibora, oko 85%, čine prostrana polja i pašnjaci oivičenim planinskim visovima sa mestimičnim zasadima četinarske šume. Prosečna nadmorska visina je 1.000 metara, i sa više od 2.000 sunčanih sati godišnje. Proglašen je za turističko prve kategorije.Skijalište Tornik nalazi se na padinama istoimenog vrha (1496m/nv) Zlatibora. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1110m do 1490m. Od Užica udaljen 40km, a od Beograda 230km. Tokom agresije NATO-a na Jugoslaviju, došlo je do rušenja instalacija na skijalištu, pa od 1999. skijalište nije u funkciji.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom vlade Republike Srbije

CILjEVI Ovim Projektom podrazumevamo rekonstrukciju i oporavak postojeće ski-staze i žičare kao i izgradnju 3 nove ski staze i postavljanje 3 nova ski lofta, četvorosedna. Dužina staze Tornik je 1066m sa prosečnim padom 28%. Ukupna površina kompleksa ski – centra iznosi 50ha.Cilj ovog Projekta je da poboljšamo turističku ponudu.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 18.743.000 Izgradnja vodovodne i energetske infrastrukture Ski centra „Tornik“ Zlatibor UKUPNO 18.743.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 18.743.000   UKUPNO 18.743.000

 Projekat: 1040-Izgradnja ski lifta – Lukovska banja

Šifra aktivnosti: 1040 Naziv aktivnosti: Izgradnja ski lifta – Lukovska banja Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Projekat se realizuje na lokaciji sela Lukovo i sela Trebinjeu opštini Kuršumlija. A.D. „Planinka“ iz Kuršumlije je nosilac turističkog razvoja na području Lukovske banje. Najznačajnije aktivnostiodnose se na razvoj banjskog turizma i iskorišćenja prirodnog potencijala područja. A.D. „Planinka“ Kuršumlija obavlja delatnosti upravljanja hotelima i organizovanja turističkih putovanja i predstavlja najznačajniju privrednu organizaciju iz oblasti turizma na teritoriji opštine Kuršumlija.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI ciljevi projekta su:• izgradnja ski lifta dužine 700 metara, na nadmorskoj visini od 700-1300 metara. Na ovaj način iskoristili bi se izvanredni uslovi za razvoj zimskog turizma i na taj način bi se produžila turistčka sezona. Izgradnjom ovog objekta pokrenulo bi se zapošljavanje lokalnog stanovništva.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 18.876.000 Izgradnja ski lifta u Lukovskoj banji UKUPNO 18.876.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 18.876.000   UKUPNO 18.876.000

Projekat: 1041-Rekonstrukcija javnog osvetljenja – Vrnjačka Banja

Šifra aktivnosti: 1041 Naziv aktivnosti: Rekonstrukcija javnog osvetljenja – Vrnjačka Banja Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Predmet projekta predstavlja Rekonstrukcija javnog osvetljenja u centru Vrnjačke BanjeVrnjačka Banja predstavlja jednu od najznačajnijih destinacija u Srbiji. Svojom ambijentalnom vrednošću predstavlja pozitivan primer skladnog razvoja turizma. Kako je osvetljenost banje izuzetno važna za razvoj banjskog turizma, neophodno je povesti posebnu brigu o adekvatnom osvetljenju i raditi na njegovom proširenju i obogaćenjuSrodne aktivnosti ovog Projekta su: poboljšanje turističke ponude, povećanje broja turista, povećanje prihoda od turizma, uključivanje direktnih i indirektnih korisnika: ugostiteljsko-turistička preduzeća i preduzetnici iz ovog sektora, preduzetnici iz drugog sektora kojima turizam i ugostiteljstvo predstavljaju tržište prodaje, javne i kulturne ustanove i stanovništvo opštine kao i brojne strane i domaće turiste.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta su:1. Povećanje atraktivnosti turističke zone Vrnjačke Banje;2. Kompletiranje sadržaja turističke ponude;3. Proširenje peša zone Vrnjačke Banje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.011.000 Rekonstrukcija javnog osvetljenja- Vrnjaka Banja UKUPNO 5.011.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.011.000   UKUPNO 5.011.000

 Projekat: 1042-Uređenje park šuma Borjak – Vrnjačka Banja

Šifra aktivnosti: 1042 Naziv aktivnosti: Uređenje park šuma Borjak – Vrnjačka Banja Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Predmet projekta predstavlja uređenje park-šume Borjak. Vrnjačka Banja predstavlja jednu od najznačajnijih destinacija u Srbiji. Svojom ambijentalnom vrednošću predstavlja pozitivan primer skladnog razvoja turizma. Kako su parkovske površine u Vrnjačkoj Banji izuzetno važne za razvoj banjskog turizma, neophodno je povesti posebnu brigu o njima i raditi na njihovom proširenju i obogaćivanju.Srodne aktivnosti ovog Projekta su: poboljšanje turističke ponude, povećanje broja turista, povećanje prihoda od turizma, uključivanje direktnih i indirektnih korisnika: ugostiteljsko-turistička preduzeća i preduzetnici iz ovog sektora, preduzetnici iz drugog sektora kojima turizam i ugostiteljstvo predstavljaju tržište prodaje, javne i kulturne ustanove i stanovništvo opštine kao i brojne strane i domaće turiste.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta su:1. Proširivanje atraktivne turističke zone Vrnjačke Banje;2. Kompletiranje sadržaja turističke ponude;3. Proširenje ekološke zone Vrnjačke Banje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.122.000 Uređenje park šume Borjak i Vrnjačkoj Banji UKUPNO 8.122.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.122.000   UKUPNO 8.122.000 Projekat: 1043-Izgradnja Sportske dvorane u Vrnjačkoj Banji

Šifra aktivnosti: 1043 Naziv aktivnosti: Izgradnja Sportske dvorane u Vrnjačkoj Banji Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Predmet projekta predstavlja izgradnja višenamenske sportske dvorane.Vrnjačka Banja predstavlja jednu od najznačajnijih destinacija u Srbiji. Svojom ambijentalnom vrednošću predstavlja pozitivan primer skladnog razvoja turizma. Objekat koji je predmet projekta ima izuzetnu važnost za razvoj dopunske turističke ponude.Srodne aktivnosti ovog Projekta su: poboljšanje turističke ponude, povećanje broja turista, povećanje prihoda od turizma, uključivanje direktnih i indirektnih korisnika: ugostiteljsko-turistička preduzeća i preduzetnici iz ovog sektora, preduzetnici iz drugog sektora kojima turizam i ugostiteljstvo predstavljaju tržište prodaje, javne i kulturne ustanove i stanovništvo opštine kao i brojne strane i domaće turiste.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta su:1. Povećanje atraktivnosti turističke zone Vrnjačke Banje;2. Kompletiranje sadržaja turističke ponude.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 13.387.000 Izgradnja Sportske dvorane u Vrnjačkoj Banji UKUPNO 13.387.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 13.387.000   UKUPNO 13.387.000 Projekat: 1044-Turističko informativni centar Bujanovačka Banja

Šifra aktivnosti: 1044 Naziv aktivnosti: Turističko informativni centar Bujanovačka Banja Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat se realizuje na lokaciji na lokaciji Bujanovačke banje. Opština Bujanovac stavila je na raspolaganje turističkoj organizaciji za potrebe uređenja turističko-informativnog centra.Dimenzije objekta su: 27,9×18,8 m, uređuje se u dva nivoa, ukupne površine od oko 800 m².S obzirom na Plan detaljne regulacije „Bujanovačke banje“, objekat će se naći na vrlo prometnom mestu za sve komunikacije u banji i zato je ova lokacija vrlo povoljna za turistički informativni centar

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta su:- uređenje prostora za turistički informativni centar u Bujanovačkoj banji;- objedinjavanje informacija o smeštajnim i ugostiteljskim kapacitetima;- dizajniranje programa boravka turista u Bujanovačkoj banji;- stavranje uslova za prekogranično povezivanje turističkih ponuda u regionu;- stalna postavka prezentacije Bujanovačke banje, suveniri i slični materijali.Projektom je predviđeno da se gornja etaža objekta uredi za smeštaj turističkih posetilaca, pa se može očekivati da će delatnost TIC –a Bujanovačka banja moći da se samofinansira.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvoza

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 4.017.000 Turističko informativni centar Bujanovačka Banja UKUPNO 4.017.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 4.017.000   UKUPNO 4.017.000

Projekat: 1045-Rekostrukcija staza sa rasvetom u parku Bukovičke Banj u Aranđelovcu

Šifra aktivnosti: 1045 Naziv aktivnosti: Rekostrukcija staza sa rasvetom u parku Bukovičke Banj u Aranđelovcu Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Poslednjih 15 godina došlo je do značajnog zaostajanja turističke ponude u opštini Aranđelovac što je za posledicu imalo gubitak imidža uređenog banjskog mesta. Park Bukovička banja u Aranđelovcu prostire se na površini od 16,5 ha i nalazi se u samom centru grada. Park koji predstavlja srž turističke ponude grada godinama unazad nije značajno uređivan. Veliko prirodno i kulturno umetničko bogastvo koje se nalazi u ovom parku (retke biljne vrste, mnogobrojne skulpture umetnika iz različitih krajeva sveta) je zapostavljeno i neobeleženo. Zbog loše rasvete i staza koje su dosta oštećene, onemogućena je bezbedna šetnja – naročito u večernjim časovima, a posebno deci i invalidima.Projektom treba obuhvatiti zaštitu i rekonstrukciju pešačkih staza i platoa i uvođenje savremene rasvete pešačkih staza.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Opšti ciljevi projekta:• Povećanje broja posetilaca i produžavanje vremena njihovog boravka u Bukovičkoj banji• Unapređenje turističke ponude regiona kroz zaštićenu ekološku zonu-park, istorijsko nasleđe koje on nosi i kulturno nasleđe- skulpture u parku• Osvetljenjem parka stvara se specifična ambijentalna sredina stavljajući akcenat na skulpture i pojedine delove i forme biljnih vrsta.Specifični cilj: Rekonstrukcija i uređenje dela parka Bukovička banja, zaštićenog ekološko-kulturno-istorijskog nasleđa republike i turističke atrakcije regiona

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje posete parku i Bukovičkoj banji

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 3.626.000 Rekonstrukcija staza sa rasvetom u parku Bukovičke banje u Aranđelovcu UKUPNO 3.626.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 3.626.000   UKUPNO 3.626.000

 

Projekat: 1046-Izgradnja komunalne i turstičke infrastrukture u Soko Banji

Šifra aktivnosti: 1046 Naziv aktivnosti: Izgradnja komunalne i turstičke infrastrukture u Soko Banji Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Područje Sokobanje opšte je poznato turistčko odredište i kao tkavo zauzima jedno od značajnijih turističkih oblasti u Republici Srbiji. Ovim projektom predviđeno je da se rekonstruišu trotoari i parkirališta u Sokobanji kao i javna rasveta te dečje igralište ucentralnom gradskom parku te izradu planova detaljne regulacije.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblastu turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Izvršenjem ovih radova Sokobanja bi dobila na bitnom poboljšanju kvaliteta turističke ponude koja je od prioritetnog značaja za ovaj kraj u kojem živi 20 000 stanovika od kojih veliki broj nalazi svoju egzistenciju upravo u oblasti turizma.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 16.065.000 Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture u Soko Banji UKUPNO 16.065.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 16.065.000   UKUPNO 16.065.000

Projekat: 1047-Vizitorski centar Nacionalnog parka Đerdap – projekat i realizacija

Šifra aktivnosti: 1047 Naziv aktivnosti: Vizitorski centar Nacionalnog parka Đerdap – projekat i realizacija Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS 1.1. Upravna zgrada nacionalnog parka Đerdap nalazi se u Donjem Milanovcu u ulici Kralja Petra I. Predviđena u Prostornom planu područja nacionalnog parka upravna zgrada Nacionalnog parka Đerdap je planirana kao polufunkcionalni objekat. Sadašnji objekat je nastao rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg objekta Doma kulture koji se nalazi u gradskom parku u blizini Dunava. Idejni, Glavni projekat i Projekat enterijera polufunkcionalnog objekta Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu uradio je profesor arh. Aleksandar Keković sa saradnicima. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg i novog dela objekta trajali su u periodu 1995-2005. godine, uključujući i završne radove i opremu mobilijara. U novom dograđenom delu u prizemlju je palniran muzejski prostor, a na spratu su predviđene upravne prostorije. Iako su izrađeni Idejni, Glavni i projekat enterijera u toku same realizacije upravne zgrade došlo je do bitnijeg odstupanja kako u funkcionalnom tako i u pogledu opremanja samog prostora – enterijeru samog objekta. 1.2. Formiranje budućeg vizitorskog centra Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu je u prizemlju postojeće upravne zgrade. Ono što je u ovom trenutku bitno je činjenica da je deo prizemlja sa 4 kancelarije, a jedan deo je pretvoren u kotlarnicu. Obe ove činjenice predstavljaju, na određeni način, smetnju u funkcionalnom i vizuelnom koncipiranju budućeg vizitorskog centra.1.3. Valorizacijom dosadašnjih aktivnosti preduzeća u pravcu popularizacije Nacionalnog parka Đerdap, postojećeg prostora prizemlja objekta predmetneUpravne zgrade u Donjem Milanovcu i pripadajućeg pristupnog ograđenog prostora oko samog objenjktamože se zaključiti sledeće:1.3.1. Na osnovu kratke analize dosadašnjih aktivnosti preduzeća, koje intenzivno traje preko 17 godina, u pravcu popularizacije Nacionalnog parka Đerdap nisu zabeleženi veći pomaci u prihvatanju ideje Nacionalnog parka Đerdap kao takve, između ostalog i zbog nedostatka formiranja adekvatnih vizitorskih centara na celokupnom području, a posebno u njenom sedištu Nacionalnog parka Đerdap kao što je Donji Milanovac. Izgradnjom Upravne zgrade Nacionalnog parka Đerdap učinjen je veliki skok u susret budućem VIZITORSKOM CENTRU. 1.3.2. Postojeći prostor prizemlja predmetne Upravne zgrade Nacionalnog parka Đerdap koji čine veliki hol sa preostalim slobodnim prostorom, kancelarije, preostali deo kotlarnice i prostor udvojene kancelarije bez trenutne namene imaju površinu i funkcionalni sklop koji posmatrani kao jedinstvena celina moguće prilagoditi za budući VIZITORSKI CENTAR Nacionalnog parka Đerdap. Tome posebno pridonosi činjenica da najveći deo prostora nije stavljen u adekvatnu funkciju pa će time i stepen intervencija biti manji. 1.3.3. Za optimalno ostvarenje VIZITORSKOG CENTRA Nacinalnog parka Đerdap potrebno je izvršiti analizu o mogućnosti izmeštanja postojeće kotlarnice1.3.4. Predmetni prostor prizemlja kao celina je zahvalan za planiranu namenu jer u osnovi svojim funkcionalnim sklopom u najvećem delu odražava osnovu za prvobitno zamišljen polufunkcionalni i multimedijalni centar u ovom delu upravnog polufunkcionalnog objekta.1.3.5. Da bi se stavio u funkciju kao celina isti prostor je potrebno opremiti adekvatnim instalacijama, a naročito instalacijama osvetljenja. 1.3.6. Za potpuno ostvarenje ideje VIZITORSKOG CENTRA Nacinalnog parka Đerdap potrebno je kao njen intgralni deo uključiti i pripadajući ograđeni deo pristupnih prostora Upravne zgrade sa strane parka i Dunavaisa starne pristupnog trga.1.3.7. Kao konačnu potvrdu oživotvorenja ideje vizitorskog centra potrebno uraditi Idejni i Glavni projekat entrijera i realizacije VIZITORSKOG CENTRA Nacionalnog parka Đerdap i na osnovu usvojenih projekata dosledno ih sprovesti u delo.2.1. Osnovna ideja formiranja i funkcionisanja prvog vizitorskog centra područja Nacionalnog parka Đerdap sadržana je u prezentaciji ciljeva i zadataka zaštite i razvoja područja Nacionalnog parka Đerdap i oživotvorenje same ideje nacionalnog parka kao takve kod lokalnog stanovništva, a naročito kod posetilaca i turista van samog područja.Buudući vizitorski centar Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu trebalo bi da u svom formiranju i funkcionisanju odražava sledeće ciljeve i zadatke zaštite i razvoja područja nacinalnog parka:1.0. zaštita i unapređenje posebnih prirodnih prednosti područja, uz njihovo namensko korišćenje u skladu sa ekološkim potencijalom i obezbeđenje stabilnosti ekosistema poboljšanjem njihovog sastava, strukture i kvaliteta kroz primenu prostorno-planskih mera;2.0. zaštita prirodnih potencijala – flore, faune, zemljišta, vode i vazduha, uz obezbeđivanje uslova za svrsishodno korišćenje, racionalno gazdovanje i uravnoteženi razvoj;3.0. zaštita pejsažnih i ambijentalnih vrednosti i očuvanje estetskog izraza područja;4.0.zaštita nepokretnih kulturnih dobara i njihove okoline, uz obezbeđivanje uslova zanjihovo uključivanje u razvoj;5.0.razvoj naučnih istraživanja prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti nacionalnogparka i obezbeđivanje uslova za razvoj njihovih kulturno-obrazovnih i rekreativnih funkcija;6.0.usmeravanje aktivnosti na području Nacionalnog parka u skladu sa uslovima razvoja ovog prigraničnog područja, na osnovama potencijala i tradicije područja, i pod uslovima prioritetnog razvoja delatnosti turizma, sporta i rekreacije, šumarstva,poljoprivrede i drugih privrednih delatnosti koje su u skladu sa funkcijama Nacionalnogparka;7.0. prezentacija i popularizacija vrednosti Nacionalnog parka;8.0. stvaranje uslova za unapređivanje rada i kavliteta života stanovnika, vrste ikvaliteta usluga drugim korisnicima prostora;9.0. Programi razvoja pojedinih delatnosti usaglašavaju se sa graničnim kapacitetimakorišćenja prirodne i stvorene sredine, merama i uslovima njenog korišćenja utvrđenim Prostornim planom. 10.0.Severno od područja Nacionalnog parka je Ruminija sa kojom, a i sa drugim podunavskim Zemljama, na osnovu međunarodnih konvencija i dogovora, treba obezbeđivati odgovarajući stepen zaštite životne sredine, a posebno odgovarajući stepen zaštite Dunava sa svojim resursima (proglašenje Transgraničnog parka biosfere Đerdap). 2.2. Vizitorski centar Nacionalnog parka Đerdap planiran je da se formira u adaptiranom prizemlju Upravne zgrade Nacinalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu. osnovni sadržaj postojećeg stanja prizemlja čine sledeće prostorije koje treba povezati:1. ULAZNI TREM SA TRGA; 2. ULAZNI TREM SA STRANE PARKA I DUNAVA; 3. BAZEN ZATRPAN ZEMLjOM; 4. VELIKI HOL I PRATEĆI PROSTOR – PROSTOR PREDVIĐEN ZA FORMIRANjE VIZITORSKOG CENTRA; 5. KANCELARIJE UPRAVE; 6. KOTLARNICA.2.3. Sledeći Programski zadatak, ciljeve i zadatak zaštite i razvoja područja Nacionalnog parka i oživotvorenja same ideje nacionalnog paraka osnovni sadržaj Vizitorskog centraNacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu čine četiri funkcionalne celine koje kao takve čine jedinstven prostor budućeg Vizitorskog centra formiran u adaptiranom prizemlju Upravne zgrade Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu.2.4. Svaka od tematskih celina u sebi odrasžavaće: osnovni sadržaj tematske i podtematske celine; jedinstveni vizuelni pristup prezentacije; jedinstvenu materijalizaciju; jedisntveni vizuelni identitet, višejezičnost (srpski, rumunski, engleski). 2.5. Pored generalne adaptacije postojećeg prostora predviđenog za vizitorski centar i sprovođenja predviđenih mera vizuelnih komunikacija svaki od tematskih celina prati: adekvatna oprema(nosač poruke i prezentacije; mobilijar; oprema; instalacija osvtljenja), prateći flajeri i propagandni materijal na više jezika: srpski, rumunski, engleski, francuski, nemački. Jedinstven višejezični FLAJER, MALI I VELIKI VODIČ, FASCIKLA, MANjA I VEĆA KESA, BUKMARKERI, RAZGLEDNICE, MULDIMEDIJALNI CD vizitorskog centra isl.2.6. Vizitorski centar Nacionalnog parka Đerdap u Donjem Milanovcu sadrži četriri tematske celine.A) MUZEJSKA POSTAVKA – IZLOŽBENI PROSTOR VIZITORSKOG CENTRAB) MEDIJA PROSTOR – ZA JAVNE PREZENZACIJE I KONFERENCIJE ZAMEDIJEV) GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM – GIS KAFENacionalnog parka ĐerdapG) MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA ; D) ATELjE KUSTOSA VIZITORSKOG CENTRA; Đ) DEPO VIZITORSKOG CENTRA;E) BAZEN SA STANIŠTEM FLORE;Ž) BILETARNICA.

PRAVNI OSNOV NIP iz obasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI 1.0. zaštita i unapređenje posebnih prirodnih prednosti područja, uz njihovo namensko korišćenje u skladu sa ekološkim potencijalom i obezbeđenje stabilnosti ekosistema poboljšanjem njihovog sastava, strukture i kvaliteta kroz primenu prostorno-planskih mera;2.0. zaštita prirodnih potencijala – flore, faune, zemljišta, vode i vazduha, uz obezbeđivanje uslova za svrsishodno korišćenje, racionalno gazdovanje i uravnoteženi razvoj;3.0. zaštita pejsažnih i ambijentalnih vrednosti i očuvanje estetskog izraza područja;4.0.zaštita nepokretnih kulturnih dobara i njihove okoline, uz obezbeđivanje uslova zanjihovo uključivanje u razvoj;5.0.razvoj naučnih istraživanja prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti nacionalnogparka i obezbeđivanje uslova za razvoj njihovih kulturno-obrazovnih i rekreativnih funkcija;6.0.usmeravanje aktivnosti na području Nacionalnog parka u skladu sa uslovima razvoja ovog prigraničnog područja, na osnovama potencijala i tradicije područja, i pod uslovima prioritetnog razvoja delatnosti turizma, sporta i rekreacije, šumarstva,poljoprivrede i drugih privrednih delatnosti koje su u skladu sa funkcijama Nacionalnogparka;7.0. prezentacija i popularizacija vrednosti Nacionalnog parka;8.0. stvaranje uslova za unapređivanje rada i kavliteta života stanovnika, vrste ikvaliteta usluga drugim korisnicima prostora;9.0. Programi razvoja pojedinih delatnosti usaglašavaju se sa graničnim kapacitetimakorišćenja prirodne i stvorene sredine, merama i uslovima njenog korišćenja utvrđenim Prostornim planom. 10.0.Severno od područja Nacionalnog parka je Ruminija sa kojom, a i sa drugim podunavskim Zemljama, na osnovu međunarodnih konvencija i dogovora, treba obezbeđivati odgovarajući stepen zaštite životne sredine, a posebno odgovarajući stepen zaštite Dunava sa svojim resursima (proglašenje Transgraničnog parka biosfere Đerdap).

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje prihoda od turizmaDodatne privatne investicije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.591.000 Projekat i realizacija Vizitorskog centra Nacionalnog parka Đerdap UKUPNO 2.591.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.591.000   UKUPNO 2.591.000

Projekat: 1048-Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture na Vlasinskom jezeru

Šifra aktivnosti: 1048 Naziv aktivnosti: Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture na Vlasinskom jezeru Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Strateški interes razvoja turizma je iskorišćavanje visoko vrednih potencijala planinskog (zimskog) i ruralnog turizma u čemu se vidi mogućnost revitalizacije planinskog prostora i preporod nerazvijenih područja. Planaskim aktima Republike Srbije područja obuhvaćena ovim projektom određena su kao turističke regije prvog stepena, imajući u vidu prirodne i klimatske karakteristike.U prethodnom periodu, Republika Srbija ima iskustvo u razvoju skijaških centara na Kopaoniku i Brezovici. U dužem vremenskom periodu vršena su istraživanja ostalih potencijalnih lokacija za razvoj zimsko – planinskog turizma. Predloženim projektom obuhvaćene su lokacije koje imaju nesumnjivu vrednost i potencijale za razvoj skijališta. U 2006. godini usvojena je Strategija razvoja turizma i Zakon o javnim skijalištima čime su stvorene institucionalne pretpostavke za realizaciju projekta.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Strateški interes razvoja turizma je iskorišćavanje visoko vrednih potencijala planinskog (zimskog) i ruralnog turizma u čemu se vidi mogućnost revitalizacije planinskog prostora i preporod nerazvijenih područja.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvoza

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 13.387.000 Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture na Vlasinskom jezeru UKUPNO 13.387.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 13.387.000   UKUPNO 13.387.000

Projekat: 1049-Izgradnja turističke i komunalne infrastrukture lokalitet Gamzigrad

Šifra aktivnosti: 1049 Naziv aktivnosti: Izgradnja turističke i komunalne infrastrukture lokalitet Gamzigrad Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat kojim se uređuje planiranje, uređenje prostora i izgradnja objekata arheološkog lokaliteta Gamzigrad kod Zaječara, odnosi se na uređenje pristupne saobraćajnice i vizitorskog centra. Arheološki lokalitet Gamzigrad ima svojstvo spomenika kulture i kategorisan je kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Gamzigrad predstavlja jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Evropi iz perioda rimske istorije.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Cilj ovog projekta je uređenje pristupne saobraćajnice i vizitorskog centra.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.033.000 Izgradnja turističke i komunalne infrastrukture – lokalitet Gamzigrad UKUPNO 8.033.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.033.000   UKUPNO 8.033.000 Projekat: 1050-Izgradnja turističke i komunalne infrastrukture – lokalitet Viminacijum

Šifra aktivnosti: 1050 Naziv aktivnosti: Izgradnja turističke i komunalne infrastrukture – lokalitet Viminacijum Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat kojim se uređuje planiranje, uređenje prostora i izgradnja objekata arheološkog lokaliteta Viminacijum kod Kostolca, odnosi se na uređenje pristupne saobraćajnice i vizitorskog centra. Arheološki lokalitet Viminacijum ima svojstvo spomenika kulture i kategorisan je kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Viminacijum predstavlja jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Evropi iz perioda rimske istorije.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Cilj ovog projekta je uređenje pristupne saobraćajnice i vizitorskog centra.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.300.000 Izgradnja turističke i komunalne infrastrukture – lokalitet Viminacijum UKUPNO 8.300.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 8.300.000   UKUPNO 8.300.000 Projekat: 1051-Revitalizacija objekta Velika terasa na Paliću

Šifra aktivnosti: 1051 Naziv aktivnosti: Revitalizacija objekta Velika terasa na Paliću Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Budući da je Palić jedna od osam glavnih destinacija Srbije potrebno je osposobiti centralni deo Banje Palić – „Veliku terasu“. Shodno tome Vlada Srbije odobrila je sredstva u iznosu od 50 miliona dinara za realizaciju ove investicije. Potrebno je obezbediti nedostajuća sredstva da se revitalizacija objekta privede kraju. „Velika terasa“ predstavlja okosnicu turističkog razvoja Palića i kao takav ima izrazito veliki značaj za dalji razvoj ove turističke regije. Na osnovu strateškog dokumenta Vlade Republike Srbije – Projekat finansiranja turističke infrastrukture u funkciji podsticaja razvoja turizma Republike Srbije, koji definiše opredeljenje da jedna od lokacija od izrazitog značaja za razvoj turizma u Srbiji bude i Banja Palić, došlo se do opredeljenja da revitalizacija i infrastrukturalno opremanje ove lokacije krene sa obnovom objekta „Velike terase“. Ovo predstavlja sam početak revitalizacije Banje Palić i od ishoda ovog prvog projekta zavisi uspešnost daljeg razvoja ove turističke regije.Revitalizacija „Velike terase“ predstavlja sam početak revitalizacije Banje Palić i od ishoda ovog prvog projekta zavisi uspešnost daljeg razvoja ove turističke regije.Predstoje aktivnosti na izradi master plana Banje Palić koji će defeinisati dalji razvoj ove turističke oblasti.Detaljni urbanistički plan predviđa sadržaje hotelskog tipa i sadržaje vezane za wellnes turizam. Izgradnja ovih sadržaja direktno bi bila inicirana revitalizacijom ovog objekta odnosno početnim ulaganjem države u izgradnju budućeg banjskog kompleksa, a sve u skladu sa strateškim opredeljenjem vlade Srbije da je Palić jedna od strateški važnih destinacija za razvoj turizma u Srbiji.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Potrebno je obezbediti nedostajuća sredstva da se revitalizacija objekta privede kraju. „Velika terasa“ predstavlja okosnicu turističkog razvoja Palića i kao takav ima izrazito veliki značaj za dalji razvoj ove turističke regije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i tranferi ostalim nivoima vlati 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 56.228.000 Revitalizacija objekta Velika terasa na Paliću UKUPNO 56.228.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 56.228.000   UKUPNO 56.228.000

 Projekat: 1052-Turistčko informativni centar Palić

Šifra aktivnosti: 1052 Naziv aktivnosti: Turistčko informativni centar Palić Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat se realizuje na lokaciji na Paliću, Kanjiški put 17a, koju je Opština Subotica stavila na raspolaganje turističkoj organizaciji za potrebe uređenja turističko-informativnog centra.Dimenzije objekta su: 27,9×18,8 m, uređuje se u dva nivoa, ukupne površine od oko 800 m².S obzirom na Plan detaljne regulacije „Banje Palić“, objekat će se naći na vrlo prometnom mestu za sve komunikacije na Paliću i zato je ova lokacija vrlo povoljna za turistički informativni centar.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta su:- uređenje prostora za turistički informativni centar na Paliću;- objedinjavanje informacija o smeštajnim i ugostiteljskim kapacitetima;- dizajniranje programa boravka turista na Paliću;- stavranje uslova za prekogranično povezivanje turističkih ponuda u regionu;- stalna postavka prezentacije Palića, suveniri i slični materijali.Projektom je predviđeno da se gornja etaža objekta uredi za smeštaj turističkih posetilaca, pa se može očekivati da će delatnost TIC –a na Paliću moći da se samofinansira

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje neto turističkog prometaPovećanje ukupnog turističkog prometa

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i tranferi ostalim nivoima vlati 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 6.094.000 Turističko informativni centar Palić UKUPNO 6.094.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 6.094.000   UKUPNO 6.094.000 Projekat: 1053-Izgradnja infrastrukture – Đavolja Varoš

Šifra aktivnosti: 1053 Naziv aktivnosti: Izgradnja infrastrukture – Đavolja Varoš Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat se realizuje na lokaciji “Đavola varoš“ u opštini Kuršumlija. Lokalitet “Đavola varoš“ je jedinstveni spomenik prirode u Srbiji i u Evropi. Projekat je definisan programom zaštite i razvoja “Đavole varoši“ i obuhvata: izgradnju objekata koji će imati upravno receptivnu, ugostiteljsku, naučno-istraživačku i kulturnu namenu; uređenje tri vidikovca; radove na izradi pešačkih komunikacija (staze, stepeništa, zaštitne ograde, mostove, uređenje izvora); izradu objekata za pripremanje hrane u prirodi (odžaklija).

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta su:• uređenje prostora oko spomenika prirode• objedinjavanje informacija• dizajniranje boravka turista i posetilaca• stvaranje uslova za unapređenje turističke ponude

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje neto turističkog prometa Povećanje ukupnog turističkog prometa

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 13.388.000 Izgradnja infrastrukture – Đavolja Varoš UKUPNO 13.388.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 13.388.000   UKUPNO 13.388.000 Projekat: 1054-Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture – Manastir Kalenić

Šifra aktivnosti: 1054 Naziv aktivnosti: Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture – Manastir Kalenić Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovim projektom se uređuje planiranje, uređenje prostora i izgradnja infrastrukturnog objekata na području manastira Kalenić. Iskustva zemalja iz našeg okruženja i Evropske unije u planiranju i uređenju prostora kulturno-istorijskog spomenika i njihovo prezentovanje javnosti-posetiocima, pokazuju visok stepen turističke valorizacije i prihodovanje od turističkih atrakcija.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Cilj ovog projekta je uređenje komunalne infrastrukture, pristupnih saobraćajnica i vizitorskog centra.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 10.710.000 Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture – Manastir Kalenić UKUPNO 10.710.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 10.710.000   UKUPNO 10.710.000

Projekat: 1055-Izgradnja turističkog puta Bare – Resavska pećina

Šifra aktivnosti: 1055 Naziv aktivnosti: Izgradnja turističkog puta Bare – Resavska pećina Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Realizacijom ovog projekta saniraće se deonica puta koji povezuje selo Bare i Resavsku pećinu. Deonica je dužine 4,50 km. Trasa od sela Bare prolazi kroz zdravu, nezagađenu prirodu i prateći prirodnu kosu visoravan vodi do spomenika prirode Resavska pećina.Izgradnjom ove deonice Resavska pećina će ostvariti najkraću vezu sa autoputem Beograd- Niš (kod Ćuprije) što će značajno uticati na povećanje posete Resavskoj pećini i razvoju turizma uopšte na tom području. Izgradnja ove deonice poboljšaće povezivanje predela « Gornja Resava», koje obiluje prirodnim lepotama, sa centrom opštine Despotovac i dalje sa drugim delovima Republike Srbije.Opština Despotovac ima bogato iskustvo u izgradnji saobraćajne infrastrukture. Osim iskustva iz ranijeg perioda opština je u 2005-toj izgradila put Lisine- vodopad Veliki Buk. Izgrađena je jedna deonica puta Bukovac – Panjevac. Izvršeno je popločavanje trotoara « Behaton» pločama na gradskim ulicama u Despotovcu.U toku je izvođenje radova na rekonstrukciji severozapadnog ulaza u Despotovac.U toku je izvođenje radova na drugoj ( poslednjoj) deonici puta Bukovac –Panjevac.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Ciljna grupa su stanovništvo opštine Despotovac, domaći i strani turisti.Specifičan cilj projekta je adaptiran i saniran lokalni put Bare – Resavska pećina.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 28.108.000 Izgradnja turističkog puta Bare – Resavska pećina UKUPNO 28.108.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 28.108.000   UKUPNO 28.108.000

 Projekat: 1056-Rekonstrukcija instalacija i osvetljenja Resavske pećine

Šifra aktivnosti: 1056 Naziv aktivnosti: Rekonstrukcija instalacija i osvetljenja Resavske pećine Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Resavska pećina je otvorena za posetioce 1972. godine. Instalacija veštačkog osvetljenja pećine izvedena je po projektu koji je uradio Energoprojekt 1971. godine. Ukupno instalisano opterećenje iznosi 100 KW. Da bi se izbeglo povećanje temperature u pećini jednovremeno se uključuje najviše 50% svetiljki. I pored toga u periodu intezivnih poseta dolazi do porasta temperature sa normalnih 7°C na 12°C. Porast temperature izaziva promenu mikroklime u pećini, odnosno razvoju štetnih mikroorganizama i algi koji oštećuju pećinski nakit. Zbog starosti instalacija često dolazi do kvara na istim. Izradom nove instalacije od ormana do novih svetiljki, reparacijom limarije postojećih razvodnih ormana i ugradnjom nove opreme obezbeđuje se zadovoljavajući nivo funkcionalnog, dekorativnog i scenskog osvetljenja Resavske pećine.Osim radova na osvetljenju pećine, JP Resavska pećina je mnogo uradilo na očuvanju ovog spomenika prirode i daljem razvoju područja kao ambijentne celine. Urađen je objekat-Recepcija sa pratećim sadržajem.U funkciji je restoran sa velikom, uređenom baštom.Razvijena je trgovina – suveniri i slično.Urađen je veliki parking prostor.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade republike Srbije

CILjEVI Opšti cilj projekta je očuvanje spomenika prirode i poboljšanje kvaliteta turističke posete.Specifičan cilj je rekonstruisanje instalacije osvetljenja u Resavskoj pećini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.235.000 Rekonstrukcija instalacija i osvetljenja Resavske pećine UKUPNO 1.235.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.235.000   UKUPNO 1.235.000

 Projekat: 1057-Informacioni centar Nacionalnog parka Fruška gora na Iriškom vencu

Šifra aktivnosti: 1057 Naziv aktivnosti: Informacioni centar Nacionalnog parka Fruška gora na Iriškom vencu Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Da bi se prirodne i kulturno – istorijske vrednosti nekog područja promovisale na pravinačin, neophodno je osmisliti adekvatan program promocije i edukacije, uz prepoznatljiv marketinški nastup. Sa jedne strane, time se opravdava sam čin posebne zaštite odrđenog prostora, a sa druge strane omogućava da se prirodno bogatstvo kao resurs stavi u funkciju razvoja i poboljšanja uslova života za sve (čoveka i živi svet). Informativni centri su jedan od opšte prihvaćenih modela prezentacije i edukacije u posebno značajnim prirodnim dobrima. Na žalost, u Srbiji još nijedan zaštićeni objekat prirode nema svoj adekvatan Info-centar. Upravo to je velika razvojna šansa za prirodno dobro i stanovništvo koje mu gravitira.Tirističke mogućnosti i predispozicije nekog područja, posebno u odnosu na prirodne i kulturno-istorijske vrednosti, sve više izlaze u prvi plan, tako da će zemlje i regije sa očuvanim prirodim resursima imati zagarntovan razvoj u 21. veku. Zbog toga se kao imperativ javlja potreba očuvanja prirodnih potencijala područja kao jednog od najvažnijih resursa opstanka i razvoja.U zaštićenim prirodnim dobrima od izuzetnog nacionalnog i međunarodnog statusa, značaj edukacije iz oblasti životne sredine je izuzetan, a razvoj ekološkog turizma unutar njih se bazira na principima trajnosti, održivosti i mudrosti. Na osnovu jasno definisanih programa i palnova provodi se nacionalna politika u oblasti razvoja ekološkog i drugih vidova turizma (rekreativni, sportski, banjski, naučni itd.), usklađenog i usmerenog ka zaštiti i napređenju prirodnih vrdnosti područja. Prema Regionalnom prostornom planu Fruške gore i Programu uređenja Zmajevca, Iriškog venca i okoline doma Elektrovojvodine, kompleks oko Iriškog venca predstavlja jednu od najatraktivnijih lokacja u Nacionalnom paru i svakako primarno turističko područje, koje treba razvijati kao mesto stecišta posetilaca i značajnih događanja u vezi nacionalnog parka, i kao polazna tačka za sve ozbiljnije eskurzije, kao nastavna baza i mesto okupljanja stručnjaka iz oblasti zaštite prirode.Zaštićena prirodna dobra u celom svetu izdvajaju sve veća sredstva za razvijanje eko-turizma, sa ciljem da prirodne vrednosti stave u funkciju na najbolji mogući način, a da pri tome ne ugrožavaju. Nacionalni park „Fruška gora“, kao područje izuzetnih prirodnih odlika, veoma otvoren, prostran, i lako pristupačan, poseduje sve neophodne uslove za vrlo uspešan eko –turizam, ali je on dosada iz raznih razloga ostajao na marginama delatnosti preduzeća.Zaštićena prirodna dobra u celom svetu izdvajaju sve veća sredstva za razvijanje eko-turizma, sa ciljem da prirodne vrednosti stave u funkciju na najbolji mogući način, a da ih pri tom ne ugrožavaju. Nacionalni park „Fruška gora“, kao područje izuzetnih prirodnih odlika, veoma otvoren, prostran i lako pristupačan, poseduje sve neophodne uslove za vrlo uspešan eko-turizam ali je on do sada iz raznih razloga ostajao na marginama delatnosti preduzeća. O potencijalu Fruške gore, kada je reč o turizmu, dovoljno govore i činjenice da vikendom, a posebno praznicima, sva postojeća (većim delom ne uređena) izletnička mesta praktično preplave turisti koji u sopstvenom aranžmanu dolaze ne samo iz Novog Sada već i iz drugih mesta da bi slobodno vreme proveli u prirodi.U organizaciji turizma investiranje u propagandu zauzima vrlo visoko mesto, bez koje praktično i ne može biti modernog turizma. Ekološka propaganda podrazumeva organizovano pobuđivanje pažnje svih mogućih korisnika prirode u smislu istraživanja, upoznavanja, razgledanja ili jednostavno boravljenja u njoj u slobodnom vremenu. To je posebno značajno kad je u pitanju zaštićeno područje, za koje su postupkom zaštite propisana stroga pravila ponašanja, posebno posetilaca i drugih korisnika.CILj PROJEKTAOpšti ciljOrganizacija informativnog centraInformativni centar Nacionalnog parka (NP) «Fruška gora» na Iriškom vencu treba da se oformi u postojećoj namenskoj zgradi NP koja je napravljena prethodnih decenija. Zgrada Info-centra sadrži sledeće strukturne elemente i celine:• veliko dvorište (plato) sa amfiteatrom na otvorenom za prikladna predavanja i prezentacije.• ulazni hol (centralna prostorija) za prijem posetilaca, ekskurzija, organizovanih i pojedinačnih turista. Hol treba da se dodatno osposobi za prijem posetilaca, predavanja, projekcije filmova, itd,• prostorija za informativno-propagandnu i vodičku službu sa šalterom za davanje obaveštenja, izdavanje ulaznica i distribuciju propagandnog materijala,• izložbeni prostor (na spratu),• prostorija za rukovodioca informativnog centra i vodiča na izložbi,• prostorija za pomoćno osoblje (čuvari, čistačice, itd).U otvorenom prostoru uz zgradu je potrebno oformiti i/ili prilagoditi postojeći atrijum/amfiteatar za prikladna predavanja i projekcije. Na otvorenom i zatvorenom delu Informativnog centra bi se mogle održavati sastanci, manji skupovi i seminari. Prostor oko zgrade Informativnog centra treba opremiti namenskim sadržajima radi zadovoljavanja edukativne funkcije i ispunjavanja osnovnih potreba posetilaca (prikladni panoi-manji bilbordi, mape, znaci za usmeravanje kretanja u odnosu na interesovanja posetilaca, itd.). Uređivanje i oblikovanje neposredne okoline oko Informativnog centra je već u prethodnim fazama uređenja dovedeno do određenog stepena, s tim da u narednom periodu treba prilagoditi namenskim sadržajima unutrašnjost Info-centra, da bi spoljni i unutrašnji deo bila jedna logična i zaokružena informativna, edukativna i obrazovna celina.Specifičan ciljU nastavku su formulisani neki od zadataka i ciljeva koji se tiču organizacije rada Informativnog centra, koje treba sprovesti u delo da bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje i ostvarivanje njegovih osnovnih funkcija.1. Formiranje osoblja Info-centra (rukovodilac, 2 vodiča, biletar, čuvar, čistačica).2. Povezivanje sa turističkim agencijama koje će organizovati i usmeravati raznovrsne posete. Nacionalnom parku odnosno Info-centru. Time se osim pojedinačnih samoinicijativnih poseta obezbeđuju kontinuirane posete velikih organizovanih grupa (školske ekskurzije, NGO ekološkog-planinarskog-goranskog tipa, itd).3. Formiranje suvenirnice sa raznovrsnom ponudom: osmišljavanje i priprema adekvatnih (prikladnih) proizvoda koji će se prodavati u suvenirnici (predlozi za suvenire: najrazličitije ručne izrađevine od prirodnih materijala sa motivima živog sveta i prirode FG (poželjno je da te suvenire radi upravo lokalno stanovništvo), prospekti, karte sa ucrtanih stazama i značajnim lokalitetima, plakati, razglednice živog i neživog sveta, bedževi, nalepnice, razglednice, majice, hemijske olovke, blokovi, pepeljare, upaljači, kućice za ptice, čajevi, neki karakteristični etnološki predmeti, duhovni predmeti sa motivima manastira FG, stene ili fosili Fruške gore u malim kutijama, itd). Svi predmeti iz suvenirnice treba da imaju prepoznatljiv znak očuvane prirode Nacionalnog parka „Fruška gora“).4. Priprema video i drugog materijala. U saradnji sa medijskim kućama izraditi novi i/ili presnimiti postojeće naučne i popularne emisije i filmove koji se bave FG i problemima ekologije, kako globalno tako i specifičnih područja ili ekosistema.5. Formiranje stalne izložbene postavke u prostoriji na spratu Info-centra. S obzirom na vrlo kompleksni sadržaj prirodnih i ostalih vrednosti Nacionalnog parka i uopšte Fruške gore, neophodno je da pri osmišljavanju idejnog projekta i samoj realizaciji učešće uzme što veća ekipa ljudi različitog stručnog profila.U okviru saradnje sa turističkim agencijama sa Info-centrom biće moguće ostvariti korišćenje svih raspoloživih potencijala Fruške gore (prirodne vrednosti, kulturno-istorijski spomenici, lovni turizam, škole u prirodi, itd), odnosno Info-centar treba da postane mesto gde će svako moći da dobije željene informacije, gde će se formirati ideje i programski ciljevi, formulisati konkretni projektni zadaci i pokretati inicijative za konkretnu realizaciju na terenu.Zadatak kustosa-vodiča je da drži predavanja posetiocima, kako u prirodi tako i unutar Info-centra uz video projekcije prvenstveno filmova o prirodi Fruške gore (i drugih zaštićenih prirodnih dobara), kao i uz slajdove (biljaka, životinja, gljiva i predela Fruške gore), uz stručno vođenje posetilaca kroz izložbenu postavku prirodnih vrednosti Nacionalnog parka. Predavanja i razgledanje izložbe treba da bude sastavni deo programa – Škole u prirodi „Letenka“ i „Testera“. Sala će pored toga biti i adekvatno mesto za održavanje manjih skupova, sastanaka, predavanja ili određenih tematskih izložbi vezanih za očuvanje i unapređivanje prirodne baštine.Period realizacije projekta: Jul (početak) – novembar (kraj) 2006.Očekivani rezultati:• Intenzivniji razvoj ekološkog turizma.• Povećanje interesovanja za nacionalni park i popravljanje imidža kod javnosti• Unapređenje mera zaštite i upravljanja• Unapređenje monitoringa prirodnih vrednosti• Povećano učešće javnosti (lokalne zajednice) u odlučivanju, upravljanju i trajno održivom korišćenju prirodnih resursa.• Stvaranje uslova za reprodukciju nestalih vrsta ili njihovo spontano vraćanje, uz oporavak populacija ugroženih vrsta.• Bolje usklađivanje zaštite i korišćenja prirodnih resursa.• Povećanje učešća lokalne zajednice u poslovima NP i unapređenje uslova življenja.Opravdanost:• Međunarodni status i značaj Fruške gore, kao IBA područja i člana Europark federacije.• Predlog za uključivanje NP u program međugraničnih zaštićenih prirodnih dobara.• Nacionalni status, kao dobra od izuzetnog značaja I kategorije

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Organizacija informativnog centraInformativni centar Nacionalnog parka (NP) «Fruška gora» na Iriškom vencu treba da se oformi u postojećoj namenskoj zgradi NP koja je napravljena prethodnih decenija. Zgrada Info-centra sadrži sledeće strukturne elemente i celine:• veliko dvorište (plato) sa amfiteatrom na otvorenom za prikladna predavanja i prezentacije.• ulazni hol (centralna prostorija) za prijem posetilaca, ekskurzija, organizovanih i pojedinačnih turista. Hol treba da se dodatno osposobi za prijem posetilaca, predavanja, projekcije filmova, itd,• prostorija za informativno-propagandnu i vodičku službu sa šalterom za davanje obaveštenja, izdavanje ulaznica i distribuciju propagandnog materijala,• izložbeni prostor (na spratu),• prostorija za rukovodioca informativnog centra i vodiča na izložbi,• prostorija za pomoćno osoblje (čuvari, čistačice, itd).U otvorenom prostoru uz zgradu je potrebno oformiti i/ili prilagoditi postojeći atrijum/amfiteatar za prikladna predavanja i projekcije. Na otvorenom i zatvorenom delu Informativnog centra bi se mogle održavati sastanci, manji skupovi i seminari. Prostor oko zgrade Informativnog centra treba opremiti namenskim sadržajima radi zadovoljavanja edukativne funkcije i ispunjavanja osnovnih potreba posetilaca (prikladni panoi-manji bilbordi, mape, znaci za usmeravanje kretanja u odnosu na interesovanja posetilaca, itd.). Uređivanje i oblikovanje neposredne okoline oko Informativnog centra je već u prethodnim fazama uređenja dovedeno do određenog stepena, s tim da u narednom periodu treba prilagoditi namenskim sadržajima unutrašnjost Info-centra, da bi spoljni i unutrašnji deo bila jedna logična i zaokružena informativna, edukativna i obrazovna celina.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA • Intenzivniji razvoj ekološkog turizma.• Povećanje interesovanja za nacionalni park i popravljanje imidža kod javnosti• Unapređenje mera zaštite i upravljanja• Unapređenje monitoringa prirodnih vrednosti• Povećano učešće javnosti (lokalne zajednice) u odlučivanju, upravljanju i trajno održivom korišćenju prirodnih resursa.• Stvaranje uslova za reprodukciju nestalih vrsta ili njihovo spontano vraćanje, uz oporavak populacija ugroženih vrsta.• Bolje usklađivanje zaštite i korišćenja prirodnih resursa.• Povećanje učešća lokalne zajednice u poslovima NP i unapređenje uslova življenja

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i tranferi ostalim nivoima vlati 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.539.000 Informacioni centar Nacionalnog parka Fruška gora na Iriškom vencu UKUPNO 1.539.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.539.000   UKUPNO 1.539.000

Projekat: 1058-Izg. i sanacija infrast. oko manast. kompleksa – Fruškog. man. Studenice, Sopoćani, Mileševa

Šifra aktivnosti: 1058 Naziv aktivnosti: Izg. i sanacija infrast. oko manast. kompleksa – Fruškog. man. Studenice, Sopoćani, Mileševa Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Turističku ponudu Srbije bogatijom čini srpsko kulturno – istorijsko nasleđe, gde manastiri zauzimaju istaknuto mesto, kao ogroman potencijal za unapređenje turističkog proizvoda. U bliskoj budućnosti vid turizma koji sadrži ponudu posete kulturno – istorijskih sadržaja, sigurno će doprineti povećanju broja inostranih turista, zahvaljujući svom ogromnom potencijalu, koji još uvek nije dovoljno valorizovan.Srpski manastiri su autentična svedočanstva graditeljstva i duhovne lepote, uglavnom građeni u periodu od 12. do 15. veka. Ove svetinje podizali su srpski vladari, ckveni velikodostojnici ali i srpski narod, kao svoje zadužbine, kulturna središta i mesta zajedničke molitve.Ovim projektima obuhvaćeni su manastiri Fruške gore (Krušedol, Grgeteg, Novo Hopovo, Saborna crkva Sremski Karlovci, Šišatovac, Jazak, Vrdnik, Beočin) , Mileševa, Žiča, Studenica, Stari Ras, Sopoćani, Gradac, Đurđevi stupovi, Lelić, Ćelije, Veluće, Poganovo, Manasija, Ravanica, manastiri Ovčarsko – kablarske klisure ( Nikolje, Blagoveštenje), Soko grad.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma je usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Cilj projekta je uređenje komunalne infrastrukture, pristupnih saobraćajnica i centra za posetioce što povećava kvalitet turističke ponude.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 29.328.000 Izgradnja i sanacija infrastrukture oko manastirskih kompeksa za prihvat turista – Fruškogorski manastiri, Studenice, Sopoćani i Mileševa UKUPNO 29.328.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 29.328.000   UKUPNO 29.328.000

 Projekat: 1059-Revitalizacija dvorca „Kaštel“ u Riđici – Sombor

Šifra aktivnosti: 1059 Naziv aktivnosti: Revitalizacija dvorca „Kaštel“ u Riđici – Sombor Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Dvorac „Kaštel“ sagrađen je 1806.godine. Podignut je na parceli površine 26 jutara i 47 hvati zemlje, opasan zidom od cigala, visine 2 metra i debljine 70 cm. Dvorac je građen u stilu klasicizma sa elementima baroka. Dvorac se sastojao od 16 prostorija,od kojih su tri bile balske dvorane, a ostale sporedne prostorije. „Kaštel“ je, svojim centralnim položajem, objekat koji ima važan strateški značaj za održivi razvoj sela. Arhitektonski biser Vojvodine sa balskim dvoranama, velikim i očuvanim vinskim podrumom, senovitim stazama, retkim, ukrasnim plemenitim drvećem i lozom – iz čijeg botaničkog vrta su se četinari izvozili čak i u Pariz, koji dokazuju da ekonomska održivost u budućoj nameni Kaštela ima strateškog uticaja na razvoj sela i celokupno njegovo stanovništvo.Namena Kaštela u turističke svrhe rešava problem sela u nekoliko pravaca. Problem nezaposlenosti u području sa visokim apsolutnim stepenom nezaposlenosti i oronula socijalna i ekonomska infrastruktura ukazuju da bi realizacija projekta dovela do rešenja u jednom delu.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Seoski ambijent Direktan broj zaposlenih ukazuje i na indirektan broj učesnika u pružanju usluga u širokom može da zadovolji potrebu za opuštenom atmosferom, rekreacijom, banjskim turizmom, tradicionalno vinogradarski kraj sa vinskim svečanostima, pripremama sportskih ekipa u izdvojenosti i miru. Teniski, rukometni, košarkaški tereni dopuna su budućem sadržaju u turističkoj ponudi Kaštela.Vožnja biciklom kroz prirodu, vinom i voćem bogat kraj, kupanje u slanoj vodi jezera mogu da zadovolje visoke standarde u turizmu, pa čak i više od toga za zadovoljenje potreba za oporavak duha i tela. Materijalizacija projekta pogađa stvarne potrebe sela i otvara prostor svim stanovnicima, a naročito mladim ljudima, da nađu razloge i motiv da ostanu u selu čije se stanovništvo smanjilo drastično od 1989. godine sa 450 na 2200 stanovnika. U 2006. godini broj đaka prvaka osnovne škole pao je sa 80 na 10 đaka prvaka.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i tranferi ostalim nivoima vlati 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.293.000 Revitalizacija dvorca „Kašte“ u Riđici – Sombor UKUPNO 1.293.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.293.000   UKUPNO 1.293.000

 Projekat: 1060-Revitalizacija i rekonstrukcija Muzeja rudarstva – Krupanj

Šifra aktivnosti: 1060 Naziv aktivnosti: Revitalizacija i rekonstrukcija Muzeja rudarstva – Krupanj Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat revitaizacije Prirodnog memorijalnog kompleksa Stolice podrazumeva očuvanje i zaštitu prirodnog dobra i potpunije korišćenje postojećih turističkih kapaciteta, poboljšanje smeštajne ponude opštine uz izgradnju unutrašnjih instalacija u postojećim objektima i modernizaciju infrastrukture. Projekat bi se radio saglasno principima održivog razvoja uz poštovanje principa i standarda za zaštitu nepokretnih prirodnih i kulturnih dobara. Revitalizacija komleksa doprinela bi afirmaciji ostalih prirodnih i kulturnih dobara u opštini Krupanj, što bi omogućilo bolje regionalno povezivanje opštine i usklađivanje razvoja turizma u Srbiji. Revitalizacija i promena namene u postojećim objektima, kao ekonomski najracionalnije oblik unapređenja i proširivanja kvaliteta ponude, u ovom slučaju zahteva relativno malu investiciju koja može da se realizuje u 2006. i 2007. godini.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni cilj je da se adaptacijom i revitalizacijom postojećih objekata turistička ponuda opštine Krupanj proširi i oplemeni novim sadržajima da bi se potpunije istakla njena prirodna i kulturna dobra, ali i tradicionalne vrednosti Rađevine. Korišćenje postojećih kapaciteta uz razvijanje novih organizacionih rešenja poboljašalo bi se kvalitet života građana i poboljšao privredni razvoj u opštini. Prostorni memorijalni kompleks Stolice u površini od 31.80,60 ha 1972. godine stavljen je pod zaštitu države (prirodno dobro). Na komleksu se nalazi i Istorijska kuća (nepokretno kulturno dobro) i Muzej rudarstva i metalurgije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePromocija prirodnih i kulturnih vrednosti i očuvane životne sredine

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.200.000 Revitalizacija i rekonstrukcija Muzeja rudarstva – Krupanj UKUPNO 1.200.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.200.000   UKUPNO 1.200.000

 Projekat: 1061-Uređenje „Stopića pećine“ u turističke svrhe

Šifra aktivnosti: 1061 Naziv aktivnosti: Uređenje „Stopića pećine“ u turističke svrhe Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Stopica pećina se nalazi 20 km od turističkog centra Zlatibor u ataru sela Roazanstvo. Po svojim karakteristikama spada u jednu od najlepših i najatraktivnijih u Srbiji. Specifičnost ove pećine su kuriozitetni speološki objekti kao što su bigrene kade (najdublje u Srbiji), pećinski vodopad (izvor zivita), inpresivan ulaz pećine (40 m) i vigledi. Pećina je, osim u stručnim krugovima, poznata široj javnosti i posetiocima Zlatibora. Uređenje vodopada u Gostilju za turističke posete, koje je obavljeno 2002. godine,postignuto je nekoliko pozitivnih efekata: povećan je broj posetilaca, povećano je zadovoljstvo turista posetom, povećan je broj aktivnosti za turiste (kupanje, usluge hrane i pića, kampovanje), povećana je zaposlenost seoskog stanovništva (ugostiteljske usluge, vodiči, rad na održavanju, seoski turizam (prodaja domaćih proizvoda).Uređenjem vodopada u Gostilju poboljšan je turistički proizvod čitavog sela i destinacije Zlatibor. Seosko stanovništvo je animirano da se u dugoročnom periodu bavi seoskim turizmom i na taj način poboljša svoj socijalni statusišnje poseti nekoliko hiljada posetilaca.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Uređenjem vodopada u Gostilju poboljšan je turistički proizvod čitavog sela i destinacije Zlatibor. Seosko stanovništvo je animirano da se u dugoročnom periodu bavi seoskim turizmom i na taj način poboljša svoj socijalni status

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.924.000 Uređenje „Stopića pećine“ u turističke svrhe UKUPNO 2.924.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.924.000   UKUPNO 2.924.000

[pic]

Šifra programa: 0013 Naziv programa: Gondola Novi Beograd – Ada Ciganlija Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Predmet projekta predstavlja uvođenje kablovskog sistema – žičare za prevoz putnika na lokacijama u Beogradu koje se oslanjaju na najatraktivniju turističku zonu grada. Uvođenje sistema prevoza je kompatibilno sa postojećim sistemima javnog gradskog saobraćaja i predstavlja dopunu postojećih sistema na pojedinim gradskim relacijama.Ovim projektom se omogućava lakša pristupačnost zonama na krajnjim tačkama žičare. Žičara Novi Beograd – Ada Ciganlija predstavlja atraktivni sistem prevoza koji će upotpuniti turističku ponudu Beograda u okviru ekološki prihvatljivih standarda.Na bazi saobraćajnih istraživanja, prognoza i procena budućih korisnika, kao i na bazi urbo-analize okolnog prostora, definisan je detaljan program razvoja žičare kao i sistema koji će se postupno razvijati.Projekat žičare se razvija u tri faze.Za prvu fazu realizacije projekta potrebno je iz NIP-a izdvojiti 1.350.000 EUR.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije.

SREDNjOROČNI CILjEVI Turistička i komunalna infrastruktura u prioritetnim turističkim destinacijama je izgrašena:Realizacijom ovog cilja stvoriće se uslovi za poboljšanje naše turističke ponude, što će uz porast broja dolazaka stranih i domaćih turista direktno uticati na povećanje deviznog priliva od turizma i rast domaćeg turističkog prometa.

KRATKOROČNI CILjEVI Završena izgradnja turističke i komunalne infrastrukture u prioritetnim turističkim destinacijama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Kvalitetna turistička infrastruktura i suprastruktura u turističkim destinacijama:Povećan nivo stranih investicija u turizmu:Adekvatni smeštajni kapaciteti u turističkim destinacijama:Ravnomeran regionalni raspored sredstava za realizaciju projekata:Otvaranje novih radnih mesta:

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 1062-Gondola Novi-Beograd- Ada Ciganlija

Šifra aktivnosti: 1062 Naziv aktivnosti: Gondola Novi-Beograd- Ada Ciganlija Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Predmet projekta predstavlja uvođenje kablovskog sistema – žičare za prevoz putnika na lokacijama u Beogradu koje se oslanjaju na najatraktivniju turističku zonu grada

PRAVNI OSNOV NIP iz oblastu turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta su:1. Povezivanje najatraktivnije zone Beograda – Ade ciganlije sa zaleđem sa obe strane reke Save;2. Uvođenje sistema prevoza koji je kompatibilan postojećim sistemima javnog gradskog saobraćaja i koji će predstavljati dopunu ponudepostoječih sistema na pojedinim grdskim relacijama;3. Omogućavanje lakše pristupačnosti zonama na krajnjim tačkama žičare;4. Razvoj ekološki prihvatljivih vidova prevoza;5. Izgradnja atraktivnog sistema prevoza koji će upotpuniti turističku ponudu Beograda;6. Otvaranje novih zona za investiranje u turističke i trgovačke sadržaje;7. Stvaranje prepoznatljivog motiva Beograda.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 36.146.000 Gondola Novi Beograd- Ada Ciganlija UKUPNO 36.146.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 36.146.000   UKUPNO 36.146.000

[pic]

Šifra programa: 0014 Naziv programa: Povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Postojeći nivo razvijenosti turističkog proizvoda u Srbiji i rezultati koje turistička privreda ostvaruje u okvirima svetskog turističkog tržišta , ukazuju na neophodnost jačanja njegove konkurentnosti i atraktivnosti.To podrazumeva da se kroz odabrane programe konkurentnosti, najpre eliminišu evidentirane slabosti koje utiču na konkurentnost sistema kao celine i poboljša efikasnost subjekata u turizmu (privatnih i javnih) koji su uključeni u razvoj turističkog sektora.Programi konkurentnosti obuhvataju turističke subjekte , uslove tražnje na tržištu, ukupnu prateću ponudu na tržištu i ljudske, infrastrukturne, tehnološke i finansijske resurse, istraživanje, razvoj , inovacije i dr.Povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda Srbije odvijaće se kroz programe poboljšanja i razvoja smeštajnih kapaciteta, turističkog sistema kvaliteta, razvoja turističkog informacionog sistema, putem programa upravljanja destinacijom, programom razvoja dodatne turističke ponude, poboljšanjem dostupnosti destinaciji, poboljšanjem javnih usluga, poboljšanjem drumski informacija i sistema označavanja, poboljšanjem i adekvatnijom infrastrukturom, opremom i uslugom u turističkim mestima.To mora da prate i programi edukacije i stručnog usavršavanja , razvoja malog i srednjeg preduzetništva u turizmu, kao i program olakšica i podsticaja za razvoj, uz formiranje Agencije za razvoj turizma. Planirani razvoj konkurentnosti turističkog proizvoda Srbije odvijaće se prema prioritetima, u skladu sa raspoloživim resursima i postojećim subjektima turističkog sistema Srbije.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

SREDNjOROČNI CILjEVI Turistička i komunalna infrastruktura u prioritetnim turističkim destinacijama:Realizacijom ovog cilja stvoriće se uslovi za poboljšanje kvaliteta naše turističke ponude, što će uz porast broja dolazaka stranih i domaćih turista direktno uticati na povećanje deviznog priliva od turizma i rast domaćeg turističkog prometa.

KRATKOROČNI CILjEVI Završena izgradnja turističke i komunalne infrastrukture u prioritetnim turističkim destinacijama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Kvalitetna turistička infrastruktura i suprastruktura u turističkim destinacijama:- Povećan nivo stranih investicija u turizmu:- Povećanje prihoda od turizma:- Urađen centralni sistem pregleda i upravljanjima resursima u turizmu Republike Srbije:- Povećanje smeštajnih kapaciteta:- Povećanje izvoza:

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1063-Posticanje unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude

Šifra aktivnosti: 1063 Naziv aktivnosti: Posticanje unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat obuhvata unapređenje kvaliteta ugostiteljske ponude, koji se odnose na hotelske i druge smeštajne objekte, restorane, proizvodnju suvenira, snabdevanje poljoprivrednim ili zanatskom uslugama, oraganizaciju izleta, pružanje usluga vodiča, bezbednosti i dr., obnovu i restauraciju ruralnih objekata i objekata kulture od značaja za turizam preko budžetskog fonda za razvoj turizma. , te sanaciju RH Centara spremnih za privatizaciju po Zaključku Vlade.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade RS

CILjEVI – proširenje asortimana turističke ponude;- obogaćivanje vanpansionskih sadržaja;- poboljšanje smeštajne ponude izgradnjom kapaciteta više kategorije za objekte vrste hotel, motel, turistički apartman i pansion;- izgradnja objekata u skladu sa zahtevima savremenog tržišta, posebno specijalizovanih smeštajnih objekata (eko hoteli, butik hoteli, seoski hoteli, porodični pansioni i dr.);- izgradnja turističkih objekata u seoskim područjima, posebno u seoskim turističkim domaćinstvima, smeštajnog kapaciteta do 30 ležaja, i dr.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 267.750.000 Podsticanje unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude – krediti UKUPNO 267.750.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 267.750.000   UKUPNO 267.750.000

Projekat: 1064-Turistički informacioni sistem

Šifra aktivnosti: 1064 Naziv aktivnosti: Turistički informacioni sistem Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Turistički informacioni sistem, u formi internet portala, prvi je utisak i polazna tačka sa koje potencijalni turista može doći do bilo koje korisne informacije potrebne za planiranje putovanja ili proputovanja kroz Republiku Srbiju, u čemu mu sistem asistira. Sistem beleži aktivnosti korisnika čime se stiče uvid u njihova interesovanjaInformaciona tehnologija predstavlja neminovnost u poslovanju učesnika u turizmu koji su odgovorni za kreiranje turističke ponude i kompletnog turističkog proizvoda Republike Srbije. Tranzicioni proces u turističkoj privredi podrazumeva visok stepen korišćenja informacione komunikacione tehnologije, naročito u prezentaciji turističke ponude na Internetu, umrežavanju na nacionalnom i međunarodnom nivou, intenzivnoj edukaciji, tehničkom i tehnološkom opremanju upravljačkih sistema državne uprave, informatičkoj infrastrukturi privrednih subjekata aktivnih u turističkoj privredi (ugostiteljskih objekata za smeštaj, ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, turističkih agencija), javnih saobraćajnih preduzeća, nacionalne i lokalnih turističkih organizacija, kao i privatnih preduzetnika koji svojim uslugama participiraju u turizmu te njihovo povezivanje u jedinstveni informacioni sistem uz korišćenje pozitivnih primera iz prakse.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade RS

CILjEVI Opšti cilj ovog projekta je kvalitetna promocija i marketing turističke ponude Srbije uz korišćenje savremenih informacionih tehnologija, te omogućavanje porasta prodaje smeštajnih kapaciteta i usluga turističke privrede Srbije.Uspostavljanjem kvalitetnog sistema prikupljanja i obrade podataka Turistički informacioni sistem direktno doprinosi procesima odlučivanja i upravljanja u turizmu Republike Srbije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje turističkog prometaDodatne privatne investicijeUrađen centralni sistem pregleda i upravljanja resursima u turizmu Republike SrbijeUrađena baza podataka ukupne turističke ponude Republike SrbijeKvalitetnija prezentacija i marketing turističkih proizvoda i uslugaAutomatizacija i smanjenje troškova u poslovanjuEdukovani kadrovi za primenu savremenih tehnologija vezanih za elektronsko poslovanje ekonomskih subjekata u oblasti turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 53.550.000 Turistički informacioni sistem UKUPNO 53.550.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 53.550.000   UKUPNO 53.550.000

Projekat: 1065-Poslovni planovi prioritetnih turističkih destinacija

Šifra aktivnosti: 1065 Naziv aktivnosti: Poslovni planovi prioritetnih turističkih destinacija Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat izrade poslovnih planova (master planova) prioritetnih turističkih destinacija podrazumeva:- izradu master planova prioritetnih turističkih destinacija u okviru predloženih investicionih projekata Strategije razvoja turizma Republike Srbije do 2015. godine, prema ključnim turističkim klasterima, sastavljenim na osnovu uvida u potencijale nasleđenih i otvaranja novih mogućih turističkih destinacija u Srbiji;

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade RS

CILjEVI Izradom master planova turističkih destinacija, podstaći će se i revitalizovati postojeća turistička ponuda, stvoriti osnov za dodatna ulaganja privatnog sektora i povećanje investicija, unaprediti ekološki standard turističkih mesta, unaprediti saradnja javnog i privatnog sektora i omogućiti jedinicama lokalne samouprave da unaprede sistem komercijalizacije građevinskog zemljišta i turističke infrastrukture u turističkim mestima.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda;- Uspostavljanje regionalne ravnoteže turističkog prometa s domaćeg i međunarodnog turističkog tržišta; – Uspostavljanje sistema podsticaja za „green field“ investicije kako bi se postigla inicijalna atraktivnosti i profitabilnost investicija;- Uspostavljanje sistema za razvoj i održivost autentičnih turističkih destinacija s posebnim „životnim stilom“, putem integracije turizma u lokalnim zajednicama, izradom i primenom planova razvoja, kao i organizovanjem destinacijskog menadžmenta;- Unapređenje životnog standarda lokalnog stanovništva i unapređenje životne sredine u turističkim destinacijama;- Uspostavljanje modela i poluga upravljanja razvojem turizma sa akcentom na lokalni i regionalni rast konkurentnosti i kvaliteta u turizmu;- Razvoj nove turističke ponude prema konceptu održivog razvoja obuhvatajući smeštajne kapacitete koji se slabo ili neadekvatno koriste usled zapuštenosti i neprilagođenosti zahtevima savremene tražnje, zatim razvoj i kreiranje novih/inovativnih turističkih prizvoda i otvaranje dosad nedovoljno valorizovanih područja, kao i projekte urbane konverzije u cilju efikasne turističke valorizacije pojedinih potencijalno izuzetno atraktivnih, ali kroz proces industrijalizacije u znatno upropašćenih gradskih zona.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 29.452.000 Poslovni planovi prioritetnih turističkih destinacija UKUPNO 29.452.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 29.452.000   UKUPNO 29.452.000 Projekat: 1066-Edukacija zaposlenih u turizmu

Šifra aktivnosti: 1066 Naziv aktivnosti: Edukacija zaposlenih u turizmu Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Turizam Srbije, moderan i marketinški orijentisan treba da bude sektor koji će među prvima prihvatiti savremene standarde poslovanja i integrisati se u jedinstveno tržište EU. Prioriteti u oblasti turizma su stvaranje uslova za dinačmični razvoj turizma, podizanje kvaliteta ponude i usluga, uvođenje međunarodno priznatih standarda, stvarenje uslova za funkcionisanje konkurencije, ubrzanje procesa transformacije i privatizacije, promocija turističke ponude na međunarodnom tržištu, privlačenje stranih investicija i razvoj e- turizma. U skladu s prethodnim konstatacijama, sve javne institucije i strukovne asocijacije odgovorne za razvoj turizma u zemlji, svi neposredni ponuđači turističko – ugostiteljskih usluga, kao i usluga na područjima kao što je kultura, zaštita čovekove okoline, saobraćaj, trgovina, obrazovanje i sl. moraju da se uključe u proces permanentne edukacije, čime jedino može da se doprinese efikasnom poboljšanju integralnog turističkog proizvoda Srbije. Budućnost i konkurentska pozicija turističkih preduzeća neposredno zavisi od stepena prihvatanja tehnoloških promena, usmerenosti ka tehnološkim inovacijama i njihovog uključivanja u formulisanje strategija. Razvoj tehnologije u svim oblastima i s tim u vezi tehnološki razvoj kao inicijator promena, a naročito u oblasti komunikacionih medija i njihovom okruženju uticaće na oblikovanje poslovnih aktivnosti i ukupne orijentacije kompanija na turističkom tržištu. Postignute su konkurentske prednosti korišćenjem inovacija iz tehnološkog okruženja pre svega u obliku inteligentnih agenata, holograma, «internet i extranet» mreže i sl., što je u svakom slučaju unapredilo komuniciranje učesnika na turističkom tržištu. Interaktivne tehnologije su postale primarne za egzistenciju velikog broja turističkih preduzeća, kao što su inicirane značajne promene u kanalima distribucije u industriji turizma.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti mturizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Razvoj ljudskih resursa:• Postaviti standarde usluga i kvaliteta;• Obezbediti programe usavršavanja znanja i obrazovanja;• Unaprediti produktivnosti i inovativnost;Istraživanja i nove tehnologije:• Sprovesti istraživanja i metodološka ispitivanja;• Primena turističkih satelitskih računa;• Uvećati primenu tehnoloških novina i novih aplikacija;Marketing i prodaja:• Unaprediti sliku destinacije;• Unaprediti efikasnost marketinga;• Obezbediti podršku za elektornski marketing i distribuciju , uključujući internet;• Obezbediti podršku za učešće na sajmovima;• Pokrenuti zajedničke programe istraživanja tržišta;• Pristupiti novim tržištima;

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 53.550.000 Edukacija zaposlenih u turizmu UKUPNO 53.550.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 53.550.000   UKUPNO 53.550.000

 Projekat: 1067-Satelitski računi u turizmu

Šifra aktivnosti: 1067 Naziv aktivnosti: Satelitski računi u turizmu Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Turizam predstavlja kompleksan fenomen, sa izuzetno brzim razvojem i činjenicom da postaje jedna od vodećih privrednih grana u svetu. Ekonomski efekti turizma su izuzetno značajni, ali se prema dosadašnjoj statističkoj metodologiji nisu mogli u potpunosti identifikovati, odnosno statističke informacije o značaju i uticaju turizma na ukupan privredni razvoj su uglavnom bile površne i parcijalne.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Realizacijom projekta uvođenja TSA omogućiće se kredibilna procena položaja turističkog sektora u ukupnoj privredi; utvrđivanje realnog učešća turizma u BDP; statističko iskazivanje ukupne turističke potrošnje; realnije određivanje mesta turizma u poređenju sa drugim privrednim sektorima; stvaranje uslova za kreiranje efikasnije politike u turizmu i povećanju broja zaposlenih.Satelitski računi turizma imaju višestruku primenu a najvažnija su dva aspekta. Prvo oni su moćno sredstvo, nosiocima ekonomske politike, pri vođenju i donošenju važnih ekonomskih odluka ne samo u oblasti turizma već ukupne ekonomske politike, jer pored skupa povezanih, konzistentnih i uporedivih informacija o delatnosti turizma sadrže informacije o zaposlenima, investicijama, podatke koji su deo platnog bilansa, potrošnje stranih turista i lične potrošnje rezidenata i u delatnostima povezanim sa turizmom. Ovaj skup računa je međunarodni standard, pa će omogućiti i međunarodnu uporedivost podataka.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicije RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.678.000 Satelitski računi u turizmu UKUPNO 2.678.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.678.000   UKUPNO 2.678.000 Projekat: 1068-Turistička signalizacija

Šifra aktivnosti: 1068 Naziv aktivnosti: Turistička signalizacija Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat postavljanja turističke signalizacije podrazumeva:Postavljanje znakova za obaveštavanje odnosno upućivanje korisnika turističkih usluga do turističkih potencijala i sadržaja turističke ponude koji obuhvataju turistička mesta I kategorije, kulturna dobra od izuzetnog značaja, nacionalne parkove, rezervate biosfere i olimpijske sportske centre. Kulturna dobra od izuzetnog značaja izvan naseljenih mesta, nacionalni parkovi i rezervati biosfere označavaju se turističkom signalizaciojom ako je pristup do njih lako dostupan širokom krugu korisnika turističkih usluga, ako raspolažu sa parkirališnim mestima i sanitarnim prostorijama i ako imaju organizovan prihvat gostiju i obezbeđen pristup turistima sa posebnim potrebama. U početnoj fazi opremanja informacionih biroa na graničnim prelazima podrazumeva između ostalog i postavljanje info kioska – kompjuterskog uređaja sa specijalizovanim programom. Info kiosk je snabdeven geografskim kartama i brojnim informacijama koje se dnevno ažuriraju. Namenjen je prevashodno motorizovanim putnicima i turistima, ali i drugim građanima, koji do potrebnih informacija mogu doći jednostavnim pritiskom prsta na odgovarajući naslov na ekranu, na odabranom jeziku.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI U okviru ovih programa definisani su osnovni ciljevi za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma Republike Srbije: – intenziviranje ukupnog razvoja turističke industrije,- reintegracija Srbije kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu,- obimniji razvoj domaćeg turističkog prometa,- efikasno-održivo upravljanje razvojem turističke industrije,- izgrađivanje privrednog ambijenta u turističkoj industriji.U periodu 2001.-2005. godina, za učešće u finansiranju infrastrukturnog opremanja turističkih mesta, opredeljeno je oko 120.000.000,00 dinara bespovratnih sredstava, od čega je deo sredstava usmeren za realizaciju projekata turističke signalizacije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 26.775.000 Turistička signalizacija UKUPNO 26.775.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 26.775.000   UKUPNO 26.775.000

[pic]

Šifra programa: 0015 Naziv programa: Marketinško pozicioniranje turističke privrede Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Današnja organizacija turističkog menadžmenta u Srbiji je regulisana Zakonom o turizmu («Sl. glasnik RS» br.45/2005) i za nju je nadležno Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, a sprovodi je Turistička organizacija Srbije(TOS). Iako je u predhodnom periodu napravljen veliki pomak u prezentaciji i pozicioniranju turizma Srbije u inostranstvu, uočeno je da nije postignuta neophodna koordinacija između turističkih organizacija, turoperatora i turističkih agencija u Srbiji na promociji i komercijalizaciji Srbije kao turističke destinacije.Činjenica je i to, da su za te aktivnosti nedostajala adekvatna finansijska sredstva, posebno za širi i agresivniji nastup na međunarodnom turističkom tržištu, kakav su preduzele konkurentske susedne zemlje. U narednom periodu TOS bi trebalo da na novim osnovama preuzima centralnu ulogu u marketing sistemu turizma Srbije, kao mentor i aktivni saradnika sa celom mrežom turističkih organizacija u zemlji. U tom smislu, zadatak TOS-a je da predstavlja Srbiju kao celovitu turističku destinaciju.Prema Marketing planu koji je sastavni deo Strategije razvoja turizma Srbije do 2015.godine, jedna od uloga TOS-a je da svojim aktivnostima doprinese definisanju i organizaciji turističkog proizvoda Srbije po klasterima i na tim osnovama ostvari pozicioniranje turističke privrede u inostranstvu.Promocija turizma u inostranstvu istovremeno je i promocija svih vrednosti Srbije. Potreba za novim turističkim pozicioniranjem Srbije zasnovana je na brojnim paralelnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima koji karakterišu njeno današnje interno i eksterno okruženje. Sigurno je da je za uspeh tih procesa izuzetno važna brzina etabliranja Srbije kao turističke destinacije.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije.

SREDNjOROČNI CILjEVI Uređen pravni okvir i upustva i unapređenje turističke promocije kroz model javnog i privatnog partnerstva uspostavljen na svim nivoima.

KRATKOROČNI CILjEVI Realizovana turistička promocija po redefinisannom konceptu iz edukaciju zaposlenih.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Povećan turistički promet, učešće turizma u DBP i devizni priliv od turizma.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 1069-Marketinško pozicioniranje turističke privrede

Šifra aktivnosti: 1069 Naziv aktivnosti: Marketinško pozicioniranje turističke privrede Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat obuhvata pozicioniranje turističke privrede Srbije u skladu sa rešenjima iz Strategije razvoja turizma Republike Srbije do 2015. godine i Markeitng planom, kao sastavnim delom Strategije.Ovim projektom se postiže pozicioniranje Srbije na međunarodnom turističkom tržištu na osnovu novog klasterskog definisanja turističkog proizvoda. Pojam klaster podrzumeva interesnu povezanost svih subjekata u turizmu (javnog i privatnog sektora) na regionalnog onosvi, koji zajednički stvaraju i promovišu turistički proizvod.Ostvarenjem projekta omogućava se višestruko povećanje broja inostranih gostiju i povećanje domaćeg turističkog prometa u skladu sa kapacitetom životnog standarda stanovništva Srbije, a time porast svih ekonomksih efekata turističke privrede Srbije i porast njenog učešća u BDP.Projektom se uspostavlja i operacionalizuje sistem marketinga Republike Srbije na nacionalnom nivou, kao i na nivoima oblasti, gradova i opština.

PRAVNI OSNOV NIP iz oblasti turizma usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije

CILjEVI Opšti cilj je da Srbija postane dostupna, opšte poznata i poželjna turistička destinacija, kako za strane, tako i za domaće turiste.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Zapošljavanje tokom projektaZapošljavanje nakon projektaPovećanje izvozaDodatne privatne investicijePovećanje prihoda od turizma

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 93.713.000 Marketinško pozicioniranje turističke privrede UKUPNO 93.713.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 93.713.000   UKUPNO 93.713.000

[pic]

Šifra programa: 0016 Naziv programa: Nabavka vozila za tržišnu i turističku inspekciju Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Nabavka vozila za tržišnu i turističku inspekciju

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Nabavka vozila za tržišnu i turističku inspekciju Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 17.000.000 UKUPNO 17.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 17.000.000   UKUPNO 17.000.000

[pic]

Šifra programa: 0017 Naziv programa: Nabavka informatičke opreme i mob.telefona za tržišnu i turističku inspekciju Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Nabavka 110 računara, 60 štampača, 100 fleš memorija, internet priključci, softveri

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Nabavka 110 računara, 60 štampača, 100 fleš memorija, internet priključci, softveri Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.142.000 UKUPNO 5.142.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 5.142.000   UKUPNO 5.142.000 Aktivnost: 0002-Nabavka 570 mobilnih telefona

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Nabavka 570 mobilnih telefona Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 551111 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.453.000 UKUPNO 1.453.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.453.000   UKUPNO 1.453.000

Ostavite komentar