– Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta

GLAVA 55.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis Sredstva iz budžeta Sredstva iz ostalih izvora Ukupna sredstva 18 Zdravstvo 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000.000   UKUPNO 500.000.000

BILANS OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Ek.šifra Opis Iznos   04-Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000.000 742284 Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću 500.000.000   UKUPNO 500.000.000  

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Šifra programa: 0001 Naziv programa: Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije Funkcija: 130-Opšte usluge

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Crveni krst Srbije sprovodi javna ovlašćenja koja su mu poverena Zakonom o Crvenom krstu, kao i programe i aktivnosti koji proizilaze iz ciljeva i zadataka Međunarodnog pokreta Crvenog krsta (čl. 6,7. i 9. Zakona):1. Motivaciju dobrovoljnih davala krvi (motivisanje i regrutovanje putem promocija principa dobrovoljnog davanja krvi, edukacijom volontera, dugoročnom nacionalnom kampanjom i negovanjem pažnje i zahvalnosti prema dobrovoljnim davaocima krvi i saradnicima Crvenog krsta;2. Zdravi stilovi života (promocija zdravih stilova života posebno kod mladih u cilju smanjenja broja ljudi u pogledu rizičnog ponašanja u svakom obliku života ljudi i njihovog zdravlja);3. Obuka u pružanju prve pomoći (podizanje nivoa zdrav.osiguranja i sigurnosti svakog pojedinca);4. Služba traženja (pružanje usluga građanima koje su vezane za rat i njegove posledice – uspostavljanje porodičnih veza, traženje nestalih lica i izdavanje dokumentacije u vezi sa tim);5. Program borbe protiv trgovine ljudima (edukacija i informisanje pre svega mladih – smanjiti rizik ljudskog trafikinga);6. Širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu (upoznavanje svih relevantnih struktura o primeni Međunarodnog humanitarnog prava, njegovom razumevanju humanitarnih prava i poštovanju znaka Crvenog krsta;7. Pripreme za delovanje u nesrećama (osposobljavanje mreže i kapaciteta Crvenog krsta Srbije i njegovih oblika organizovanja da odgovore na nesreće;8. Distributivni sistem Crvenog krsta Srbije (osposobljavanje i osavremenjavanje distributivnog sistema kako bi bio sposoban da odgovori na zahteve distribucije humanitarne pomoći iz lokalnih, bilateralnih i međunarodnih donacija;9. Socijalna delatnost (preduzimanje mera, akcija i aktivnosti ublažavanju ljudske patnje i posledica vanrednih situacija;10. Paket za novorođenu bebu (obezbeđivanje poklon paketa za sve bebe rođene u nedelji Crvenog krsta sa ciljem pridruživanja borbi protiv bele kuge;11. Jedan paketić puno ljubavi ( obezbeđivanje poklon paketa za novogodišnje i božićne praznike za decu bez jednog roditelja i decu koja ove praznike provode u bolnicama;12. Oporavak socijalno ugrožene dece sa Kosova i Metohije (medijska prezentacija ove aktivnosti, aktivnosti u saradnji sa nadležnim institucijama na odabiru i pripremi dece, organizacija prevoza i boravka dece;13. Program brige o starima (pružanje elementarne pomoći starim osobama sa ciljem da što duže ostanu u okruženju u kom žive i da se motivišu da koriste sve svoje fizičke i mentalne potencijale;14. Otvoreni vrtić za romsku i drugu decu iz socijalno ugroženih porodica (aktivnosti na uključivanju romske i dece iz socijalno ugroženih porodica u obrazovni sistem);15. Program podmlatka i omladine (edukacija i osposobljavanje mladih uz motivaciju da se uključe u programske aktivnosti Crvenog krsta).

PRAVNI OSNOV Član 5. i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04) i član 6, 7, 9 i 14. Zakona o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Crveni krst Srbije, kao deo međunarodnog pokreta Crvenog krsta, u skladu sa misijom i osnovnim principima pokreta, angažuje se na olakšavanju ljudske patnje ma gde se ona pojavila, radi podizanja nivoa svesti o humanitarnim potrebama, zaštiti dostojanstva i poboljšanju života ugroženih ljudi, razvojem svojih resursa i izgradnjom partnerskih odnosa sa drugih organizacijama i institucijama.

KRATKOROČNI CILjEVI – Poboljšanje života ugroženih ljudi, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost i etičku ili versku pripadnost, angažovanjem snaga čovečnosti;- Razvijanje solidarnosti među ljudima i organizovanje različitih oblika međusobne pomoći građana;- Zastupanje, širenje, sprovođenje i širenje ideja, osnovnih principa i drugih humanitarnih vrednosti međunarodnog pokretaCrvenog krsta;- Edukacija i osposobljavanje mladih uz motivaciju da se uključe u programske aktivnosti Crvenog krsta.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – broj volontera koji učestvuju u realizaciji aktivnosti Crvenog krsta (standard kome se teži u Svetu je 1:7)- broj građana kojima je pružena humanitarna pomoć u prehrambenim i drugim artiklima- broj korisnika narodnih kuhinja – broj seminara iz prve pomoći- broj građana posebni mladih koji su osposobljeni za pružanje prve pomoći u slučaju prirodnih, ekoloških nesreća kao i oružanih sukoba- broj volontera obučenih za pomoć starijim osobama – broj predvanja održanih u cilju promocije zdravih stilova života- broj mladih edukovanih za edukaciju u oblasti borbe protiv HIV-a – AIDS-a i dr. polnih prenosivih bolesti, protiv narkomanije i itd.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Delovanje organizacija Crvenog krsta

OPŠTI PODACI O AKTIVNOSTI

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Delovanje organizacija Crvenog krsta Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Opis aktivnosti iz Programa Crvenog krsta Srbije koji je definisan kroz Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta.

PRAVNI OSNOV Član 5. i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04) i član 6, 7, 9 i 14. Zakona o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI – Poboljšanje života ugroženih ljudi, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost i etičku ili versku pripadnost, angažovanjem snaga čovečnosti;- Razvijanje solidarnosti među ljudima i organizovanje različitih oblika međusobne pomoći građana;- Zastupanje, širenje, sprovođenje i širenje ideja, osnovnih principa i drugih humanitarnih vrednosti međunarodnog pokretaCrvenog krsta;- Edukacija i osposobljavanje mladih uz motivaciju da se uključe u programske aktivnosti Crvenog krsta.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA broj volontera koji učestvuju u realizaciji aktivnosti Crvenog krsta (standard kome se teži u Svetu je 1:7)- broj građana kojima je pružena humanitarna pomoć u prehrambenim i drugim artiklima- broj korisnika narodnih kuhinja – broj seminara iz prve pomoći- broj građana posebni mladih koji su osposobljeni za pružanje prve pomoći u slučaju prirodnih, ekoloških nesreća kao i oružanih sukoba- broj volontera obučenih za pomoć starijim osobama – broj predvanja održanih u cilju promocije zdravih stilova života- broj mladih edukovanih za edukaciju u oblasti borbe protiv HIV-a – AIDS-a i dr. polnih prenosivih bolesti, protiv narkomanije i itd.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 481131 Dotacije Crvenom krstu Srbije 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000.000 Troškovi za delovanje organizacija Crvenog krsta Srbije. UKUPNO 500.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000.000   UKUPNO 500.000.000

[pic]

III OBRAZLOŽENjE OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Šifra: 742284 – Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 500.000.000

OPIS Prihodi budžetskog fonda za finansiranje Crvenog krsta Srbije je namenjen za sprovođenje i finansiranje Programa i aktivnosti koje proizilaze iz ciljeva i zadata Crvenog krsta Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05) po članu 9. i 14. Zakona o Crvenom krstu Srbije.

PRAVNI OSNOV Član 44, 45, 46 i 47. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05 i 85/06) i član 5, 17 i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04).

[pic]

Ostavite komentar